DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT

2 2

3 DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Politisk budgetskrivelse Vision och kärnvärden Övergripande mål i visionen Övergripande styrning Ekonomisk översikt och mål Nämndernas verksamhetsplaner och mål Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden för bildning, fritid och kultur Socialnämnden Överförmyndarnämnden Siffersammanställningar Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Notanteckningar Nettoanslag och budgetavvikelser per nämnd Investeringsredovisning Redovisningsprinciper

4 POLITISK BUDGETSKRIVELSE Det ekonomiska läget i Sverige och i omvärlden är fortsatt osäkert. Varför det är svårt att planera framtiden, men för att få en positiv utveckling måste vi trots allt våga skapa förutsättningar för att stödja tillväxtförmågan i kommunen. Härjedalens kommun står inför flera utmaningar några år framöver. Det nya skatteutjämningssystemet slår hårt på ekonomin i vår kommun, därför måste de tillgängliga resurserna användas optimalt, vilket kräver att verksamheterna organiseras effektivt och bedrivs ändamålsenligt. Vi tar ansvar för en god ordning och kontroll på ekonomin. Delar av kommunens verksamheter har kostnadsnivåer som är högre än vad vi borde ha. Vi kan inte acceptera att våra kostnader är högre än jämförbara kommuner, därför har vi nu påbörjat omstruktureringsarbete med att anpassa boendeplatser till de faktiska behoven inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun har en bra kvalitet i såväl förskola som grundskolan. Vårt mål är att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan och till vidare studier. Under 2013 påbörjades ett arbete med en utbildningsstrategi - från förskola till vuxenutbildning - Det livslånga lärandet. Vi ska förbättra skolan så att alla kan få förutsättningar till vidareutbildning och jobb. Företagsklimatet ska stärkas i Härjedalen som ska vara en attraktiv plats för företagsetableringar. I nyföretagsbarometerns senaste rankning kom vi på plats 5, det finns en framtidstro på att starta företag i kommunen. Det finns många sätt att skapa förutsättningar för nya och redan etablerade företag, samverkan mellan många parter är av stor vikt. Vi behöver därför kraftsamla samhällets alla resurser. En översyn av kommunens näringslivskontor och organisationen kring den, har påbörjats för att hitta dessa förutsättningar. Vi tillsätter också mer resurser för att klara det arbetet. För att bli en livskraftig kommun behöver vi öka inflyttningen. Första halvåret 2013 hade vi en positiv befolkningsutveckling, jämförbart med Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för bra hälsa och välmående. I bedömning av folkhälsan ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Nämnder och styrelser har ett viktigt ansvar i arbetet med att nå de fastställda målen kring folkhälsa och befolkningsutvecklingen. En mångfald av människor med olika nationella och etniska bakgrunder är en förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern kommun med stark solidaritet, en kommun som arbetar aktivt mot diskriminering, rasism och för människors lika värde. Kommunens medarbetare en strategisk resurs Alla medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Arbetet med vår vision för Härjedalen 2020 är i fokus. Chefs- och ledarskapsutbildning kommer att fortsätta och samtliga medarbetare ska ha känslan för visionen och vikten av den för att ge en grund för ett gott medborgarskap. För att öka tillgängligheten för medborgare så gör vi en utredning om ett informationscenter. I Härjedalen har människor bra förutsättningar för att leva ett gott liv med livskraft och närhet till det äkta, genuina. Vi företräder medborgarna i kommunen: Gunilla Zetterström Bäcke (S) Anders Häggkvist (C) Hans Bergström (V) Lars Bygdén (Fp) 4

5 VISION OCH KÄRNVÄRDEN Vision I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet & närhet. Kärnvärden Livskraft Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar. Äkthet Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande allt gediget och hållbart. Närhet Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant. Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt. Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen. ÖVERGRIPANDE MÅL I VISIONEN Goda utbildningsmöjligheter för alla Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald En trygg omsorg där människan är i centrum Den kommunala servicen skall vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut Kommunen skall leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning 5

6 ÖVERGRIPANDE STYRNING Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten bidrar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. Styrprocessen kvalitetsarbetet under ett år Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar. Sammanställande av föregående år sker i början på året. Det utgör en grund till budgetprocessen som startar i maj när nämnderna presenterar resultat från föregående år samt presenterar en ambition om vart nämnden vill styra kommande år. Under hösten fördjupas budgetprocessen och man beslutar kommande års satsningar. Ambitionen är att kommande års budget ska vara beslutad i månadsskiftet oktober november för att ge tjänstemannaorganisationen möjlighet till implementering och verkställande av budget för att beslut ska rulla kontinuerligt i kvalitetshjulet. Förbättringsarbete Utvärdering av tidigare planering har gett nya kunskaper. Mot bakgrund av att visionen tar sikte på 2020 upplevdes ett behov att knyta det strategiska begreppet närmare målen för varje enskild nämnd. Tidigare har mål delvis saknats och upplevts otydliga. Kommunen kommer att införa balanserade styrkort som utgörs av fyra strategiska perspektiv, medborgare/kund, ekonomi, medarbetare och verksamheter. Dessa perspektiv speglar en balans och relation mellan varandra genom att mål som sätts i ett perspektiv påverkar mål i andra perspektiv. Det arbete som bedrivs ska ske med kvalitet och bottna i vision 2020, I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet. 5. Detaljplanering och förberedelser av kommande års verksamheter. Nov Dec Jan Feb 1. Uppföljning Analyser Planering 4. Prioriteringar i budgetprocessen görs. Beslut om budgeten tas. Okt Sept Vision 2020 och övergripande mål Mars April Aug Maj 3. Nämnderna fortsätter eget arbete. Juli Juni 2. Budgetarbetet inleds. Nämnderna presenterar sina önskemål för kommunstyrelsen. 6

7 Kommunens styrmodell För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell skapar förutsättningar för dialog och ökad förståelse. Kommunens styrmodell bygger på målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i nämnder och bolag. I syfte att förbättra målens styrbarhet i nämndernas styrkort har kommunstyrelsen betonat vikten av att målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Målen ska uttrycka förväntat resultat kopplat till en aktivitetsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säkerställa att målen förverkligas. Utifrån kommunens vision formas verksamhetsplaner som omsätts i kortsiktiga mål. Mål som sätts i olika perspektiv ska vara utgångspunkter för aktiviteter i nämnderna. De olika perspektiven är viktiga för att både utveckla och följa upp arbetet med fokus på vad verksamheten utfört. I målarbetet är medarbetarnas delaktighet samt förståelse för nämndernas bidrag till helheten viktig. Just nu (hösten 2013) pågår ett värdegrundsarbete där medarbetarna i kommunen arbetar med visionen om vad visionen innebär dels för individen men också i arbetsgruppen. Ett utvecklat medarbetarskap med ansvarstagande och engagerade medarbetare på alla nivåer i organisationen är en förutsättning för att öka kvaliteten och nå målen för verksamheterna. Detta måste stödjas av ett ledarskap som uppmuntrar medskapande inom de ramar och den inriktning som organisationen anger. Balanserade styrkort - Balanced scorecard Bakgrund Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S Kaplan och David P Norton för att skapa en mer balanserad styrning. Traditionell styrning har utgångspunkt vid enbart det finansiella perspektivet. Med balanserade styrkort vill man lyfta andra perspektiv för att få balans i styrningen. Det ska även kopplas ihop med visionen och bli ett bra verktyg i vardagen för att följa upp det arbete man gör. Härjedalens kommuns perspektiv Perspektiv medborgare: Under det kommande året kommer samtliga förvaltningar att arbeta för att öka tillgängligheten för medborgare och kunder. Förvaltningarna kommer också att fokusera på att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo i samt att det ska vara tryggt i Härjedalen. Perspektiv medarbetare: Samtliga förvaltningar ska arbeta för att medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet och att medarbetarna ska känna stolthet över att arbeta för Härjedalens kommun. Samtliga medarbetare ska erbjudas årliga medarbetarsamtal samt avslutningssamtal vid anställningsslut. Kontinuerliga arbetsplatsträffar ska genomföras. Perspektiv verksamheter: Här presenterar varje nämnd sina mål för det kommande året. Perspektiv ekonomi: Varje nämnd ska hålla sin budget. 7

8 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Periodens resultat uppgick till +2,8 Mkr (motsvarande period föregående år +14,2 Mkr). Nettokostnaderna för verksamheterna uppgick efter sju månader till 383,2 Mkr, en ökning med 5,3 % jämfört med föregående år. Skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämningsbidrag har ökat med 1,4 % och uppgick till 377,3 Mkr. Finansnettot var positivt och uppgick till 8,7 Mkr. Kommunens nettoinvesteringar har under de första sju månaderna uppgått till 21,8 Mkr (motsvarande period föregående år 34,5 Mkr). Soliditeten per den 31 juli var 75 % (motsvarande period föregående år 75 %). Resultatprognos för helåret 2014, kommunen Resultat och balanskrav m.m. Årsresultatet för år 2014 beräknas uppgå till 5,4 Mkr. Resultatet innebär att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. För socialnämnden beräknas ett budgetunderskott på 7,6 Mkr. Nämnden för bildning, fritid och kultur räknar med en negativ budgetavvikelse på 3,1 Mkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett underskott på 2,2 Mkr medan samhällsbyggnadsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på 1,5 Mkr. För överförmyndarnämnden beräknas ett underskott på 0,2 Mkr medan miljö- och byggnämnden beräknas hålla sin budget. Kommunfullmäktiges oförutsedda anslag på 2 Mkr beräknas ej tas i anspråk under året. Finansförvaltningen förväntas redovisa ett överskott mot budget på 11,9 Mkr, främst beroende på överskott avseende pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål Under treårsperioden skall årsresultatet i genomsnitt uppgå till minst 6 Mkr. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Kommunens bedömning är att de finansiella målen rörande helårsresultatet för 2014 kommer att uppnås. Förutsättningarna för 2015 är mycket ansträngda. Preliminärt föreslås besparingar på 10,5 Mkr. Saker som komplicerar bilden är regionbildningen med skatteväxling av kollektivtrafik. Vi ser att förvaltningarna har svårt att leverera de besparingar som förväntas. För åren arbetas idag med ett preliminärt besparingskrav på sammanlagt 8 Mkr. Resultatprognos för kommunkoncernen år 2014 För hela kommunkoncernen prognostiseras ett helårsresultat på + 21,5 Mkr före elimineringar (föregående år +32,7 Mkr). Tännäs Fritidsanläggningar räknar med ett resultat nära noll. För HTAB beräknas ett överskott på 0,3 Mkr. För YPRO pekar resultatet mot ett underskott på 0,3 Mkr. Härjegårdar Fastighets AB beräknas redovisa ett överskott på 2 Mkr. Kommunens andel (50%) av Norkoms resultat beräknas bli + 0,4 Mkr. Kommunens andel (36,8 %) av resultatet för Härjeåns Kraft AB bedöms bli +13,7 Mkr. Under året erhållen aktieutdelning från Härjeåns Kraft AB uppgår till 12,6 Mkr samt återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Norkom uppgår till 0,5 Mkr. 8

9 9

10 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande Förvaltningschef/kommunchef Gunilla Zetterström-Bäcke (s) Inger Lagerquist Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Central politisk verksamhet Gem adm och central stödfunktioner Arbete och Näringsliv Kollektivtrafik,flyg Samlingslokaler, allmänna anläggningar Arbete o aktivitet, integrationsenheten Civilförsvar Delsumma Anslag för oförutsedda behov SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Budgetöverskridandet inom kollektivtrafiken med 1,7 Mkr beror på den omfördelning av trafik från skolskjutsar till linjetrafik som blev resultatet av kollektivtrafikutredningen och som genomförs i år. Uppdrag Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i sex olika avdelningar: kansli, näringsliv och utveckling, ekonomi, löner och personal, arbete och aktivitet och IT. Därutöver finns stabsfunktionerna information, integration, ungdomssamordning och säkerhet. Kommunledningsförvaltningens funktion är att vara ett stöd som initierar, förbereder, föredrar och utreder till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Förvaltningen leder, utvecklar och följer upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Kommunledningsförvaltningens huvuduppgifter är: 11

12 KOMMUNSTYRELSEN att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter att vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att vara ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav samt att vara ett stöd för övriga förvaltningar att i samverkan med medborgare, företag, föreningar och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Härjedalen. Verktyg för god personalpolitik Introduktionsdagar för nyanställda genomförs två gånger per år. Syftet med utbildningen är att nyanställda i kommunen ska få grundläggande information om kommunens uppdrag, den politiska- och tjänstemannaorganisationen, ansvarsfördelning, policys och annan praktisk information. Ett annat viktigt syfte med dagen är att lära känna kollegor och knyta kontakter. Utbildningen är obligatorisk och under vårens utbildningsdag deltog 23 personer. För chefer har det under våren genomförts arbetsrättsutbildningar under tre tillfällen där 53 personer har deltagit. Det har också genomförts utbildningar löpande för olika chefsgrupper utifrån specifika behov i de olika förvaltningarna. Nya chefer utbildas i de program som är deras verktyg i det dagliga arbetet. Mål och planerade aktiviteter Internkontroll Den fastställda internkontrollplanen för 2014 kommer att följas upp under budgetåret och avrapportering sker vid årsbokslutet. Dokumenthantering Kommunens nya ärendehanteringssystem Evolution har införts och används nu för diarieföring av samtliga förvaltningar. Evolution gör det möjligt att arbeta med hantering av ärenden digitalt och förbättrar uppföljnings- och sökfunktionerna. Under hösten ska nämndsekreterarna och övriga handläggare utbildas för att kunna använda systemet för ärendehandläggning och sammanträdesadministration. Kundcenter Projektet kundcenter har fortgått under första halvåret. Studiebesök har gjorts i ett flertal kommuner som har infört kundcenter. Arbetsmöten med förvaltningarna i kommunen har genomförts där man har preciserat tänkbara arbetsuppgifter som kan utföras i ett kundcenter. Risk- och konsekvensanalys med personal i växel, reception och vaktmästeri är genomförd. Projektet följer lagd tidplan. Folkhälsa Folkhälsoarbetet för 2013 redovisades i början av året och finns presenterat på kommunens hemsida. Sedan har folkhälsoarbetet fortskridit inom samtliga förvaltningar enligt fastställd plan. Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är genomförd under våren. Enkäten har gått ut till personer i länet. Landstinget arbetar med en sammanställning av resultatet som kommer att presenteras i slutet av året. Resultatet kommer att vara en del av det underlag som ska ligga till grund för uppdateringen av länets och kommunens folkhälsoplan för Integration Ett förslag till styrande dokument och Integrationspolitiskt program har upprättats för integrationsarbete och dokumentet har varit hos nämnderna för yttranden. Målsättningen är att styrdokumenten ska fastställas under hösten. Under våren har en mångfaldsutbildning genomförts för kommunens anställda, näringslivet och föreningar där drygt 700 personer deltog vid åtta olika pass. Integrationssamordnaren informerar regelbundet politiker i nämnder och utskott samt chefer i de olika verksamheterna om förändringar i bestämmelser och lagar inom integrationsområdet. Integrationssamordnaren deltar 12

13 KOMMUNSTYRELSEN i Länsstyrelsens och Regionförbundets möten kring bevakning av avtal och samtycken där kommunen överlåtit till Regionförbundet att föra dess talan. investerare intygade vikten av att även på plats se och höra om planer och företagens/entreprenörers tankar kring utvecklingen inom turismbranschen. Projektmedel för två mindre projekt har beviljats. Loksam har beslutat att bevilja 1,1 Mkr till projektet Nätverksintegration och Länsstyrelsen har beviljat 126 tkr kronor till projektet Möten mellan människor är integration. I samverkan med fastighetsbolaget Härjegårdar har kommunen sökt 1, 5 Mkr hos Länsstyrelsen för restaurering av bostäder. Ett antal möten med företagare som vill etablera sig i kommunen har gjorts med bland annat visning av lokaler. Näringslivsavdelningen har varit behjälplig vid upprättande av ett tjugotal ansökningar av företagsstöd hos Länsstyrelsen och dessutom utfört kontrollärenden på uppdrag av Länsstyrelsen för utbetalning av företagsstöd. Förvaltningsområde för samiska Kommunstyrelsen har fastställt en handlingsplan 2014 för åtgärder inom kommunens ansvar som förvaltningsområde för samiska. Handlingsplanen är utformad av samrådsgruppen Vaajman Giele. Bland åtgärderna kan nämnas skyltning, samråd och information, träffpunkter m m. Nytt i årets handlingsplan är betoning på äldreomsorg och de krav som ställs på omvårdnad på minoritetsspråk i Socialtjänstlagen och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den långsiktiga planen är framför allt inriktad på utbildning av olika grupper. En viktig del i uppdraget som förvaltningsområde för samiska är att texter och dokument översätts till samiska. Kommunen har tillsammans med sju andra kommuner tecknat avtal med Östersunds kommun om köp av översättartjänst. Lotsmodellen som innebär en snabbare och smidigare handläggning av företagsärenden fortsätter med förvaltningsövergripande möten var 14:e dag. Infrastruktur Förbättrad infrastruktur är en strategiskt viktig fråga för kommunen där både politiker och tjänstemännen engagerar sig på olika nivåer. Förbättrad vägstandard, översyn av hastighetsreglering och en säkrare trafiksituation är några viktiga punkter som kan nämnas och som är ständigt återkommande på agendan i möten med Trafikverket. Flygplatsen i Sveg, som är en mycket viktig kommunikationslänk mellan Sveg - Stockholm men också internationellt, är avgörande för flera företags fortsättning och utveckling i kommunen. Inlandsbanans betydelse för skogsnäringen och turismen har också i olika sammanhang lyfts med Trafikverket och ledande rikspolitiker. Kommunen ska årligen rapportera till Sametinget hur statsbidraget, kronor, använts. Näringslivsutveckling Under våren och försommaren har dialogen med näringslivet och dess organisationer och företagsföreningar fortsatt. Företagsfrukostar har hållits tre gånger på fem olika ställen i kommunen. Ett flertal företagsträffar har genomförts tillsammans med politiker. Den mycket uppskattade informationsresan, som genomförs vartannat år, där investerare, finansiärer och beslutsfattare deltog genomfördes i mars. Där gavs tillfälle för företrädare för de olika destinationsbolagen att redogöra för beslutade och genomförda investeringar samt presentera kommande utvecklings- och expansionsplaner. Flera deltagande finansiärer och Etableringar Kommunen har bidragit med en del ekonomiska insatser för utredningar av Örndalens samhällsekonomiska värden. Kommunledningen har också genom yttranden till Mark- och miljödomstolen understrukit vikten av satsningen för Härjedalens möjligheter till tillväxt både för turismnäringen och näringen generellt. Ett projekt för etablering av ett småföretagarhus, i samarbete med företaget Workplays, har inletts med syfte att sänka trösklarna för ny- och småföretagare i Svegsområdet. Näringslivsavdelningen är också engagerad i arbetet för utvecklingen av skidskyttebanan i Sveg. 13

14 KOMMUNSTYRELSEN Näringsliv och Skola Planeringsarbetet för skogens dag som är ett samarbete mellan skola, skogsbranschen och arbetsförmedlingen har inletts och kommer att genomföras för andra året i rad under hösten. Syftet är att öka intresset för vidareutbildning och kompetensförsörjning inom skogsnäringen. Landsbygdsutveckling En landsbygdsutvecklare rekryterades på heltid från maj. Arbetet integreras till en början med projektet Samordnade servicelösningar, ett projekt som är förlängt till juni Telefoni Kommunens kartläggning av den upplevda mobiltäckningen har delgivits Telia som under året presenterat sina utbyggnadsplaner. På länsnivå har Länsstyrelsen anordnat regionala dialogmöten om mobiltäckning och kapacitet där kommunen har medverkat. Telia, Tele2 och Telenor har där presenterat sina utbyggnadsplaner för länet och dialog med kommunerna ses av operatörerna som nödvändigt och viktigt. Regionalt ska en tjänst för samordning inrättas och kommunerna anmodas att utse en kontaktperson för den fortsatta dialogen. Nedmontering av fast telefoni fortsätter och berörda orter ersätts med mobila lösningar. Telia har lovat att berörda hushåll och företag ska garanteras en fungerande mobil lösning innan den fasta telefonilösningen avslutas. Det finns en samstämmighet om att fiber är den framtidssäkra lösningen. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. under ansökningsprocessen. Det övergripande strategiska arbetet samt beslutsprocessen inom kommunen leds av en styrgrupp där ledande politiker och tjänstemän deltar. Trygghetslarm Införande av trygghetslarm har senarelagts på grund av pågående migrering av kommunens operativsystem. Detta medför att införandet av planeringsverktyget TES inte kan påbörjas innan hösten TES tekniska plattform används som larmmottagare och när TES är infört kan tillförsel av digitala trygghetslarm påbörjas. Under tiden används en temporär lösning med analoga mobila trygghetslarm i de fall där så behövs efter dialog med Telia. IT-samarbete i länet Samverkan kring en länsgemensam e-tjänstplattform är beslutad och upphandling startade våren Upphandlingen är nu i ett skede där ett antal leverantörer valts ut som erbjuds presentera sina system innan beslut om system och leverantör tas. Under vecka 37 inbjuds kommunrepresentanter till leverantörernas presentationer. Länets kommunikationspunkt Länsnoden kommer att uppdateras under 2014 vilket kommer att underlätta kopplingar mellan länets kommuner. Ungdomsdialog Ansvaret för ungdomsdialogen flyttades till förvaltningen Bildning, Fritid och Kultur från och med 1 maj i år. Under året arbetar HUR (Härjedalens ungdomsråd) med de prioriterade områden som ungdomarna arbetade fram under ungdomsdialogdagen hösten Ungdomsdialogdag kommer att genomföras den 24 oktober i år. Bredband Upphandling och utbyggnad för de projekt som kommunen beviljat stöd till, d v s Ytterhogdal, Linsell, Hedeviken och Mittådalen är nu under utbyggnad och kommer att slutföras under hösten. Ansvar för genomförandet samt för kommande ansökningar ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen. Näringslivsavdelningen ansvarar för information och samordning innan och 14

15 KOMMUNSTYRELSEN Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Fastställd internkontrollplan ska genomföras Nytt ärendehanteringssystem ska tas i drift Utredning kundcenter Ledar- och introduktionsutbildningar ska genomföras Lotsmodell ska utvärderas Utbyggnad av bredband i fyra byar Upphandling av e-tjänsteplattform Länsnoden ska uppdateras 2014 Ungdomsdialogaktiviteter ska genomföras Handlingsplan förvaltningsområde samiska Fler ska flytta in än ut i kommunen På Svenskt näringslivs rankinglista (mätning hösten 2014) ska kommunen förbättra sin position med minst 20 platser Mäts av Svenskt näringslivs årliga mätning Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % (kommunen totalt) Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 15

16 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Ordförande Förvaltningschef Lars-Gunnar Nordlander (s) Irene Kolare Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Miljö- Bygg- o alkoholinspektion Planer SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Det ekonomiska utfallet för miljö- och byggnämnden totalt förväntas överensstämma med budget. Det befarade intäktsbortfallet avseende livsmedelsavgifter och den utökade kostnaden för internhyra, när miljöoch bygg blev egen förvaltning, uppvägs av ökade intäkter för bygglovsavgifter. Planenheten har fått tilläggsbudget med 400 tkr för att ta fram detaljplan för Hede centrum. Viktiga händelser och beslut Ny planenhet inrättades Det utökade planarbetet omfattar mer planarbete i egen regi istället för granskning av planer som utförts av externa planförfattare, revidering av översiktsplanen under kommande mandatperiod och fördjupade översiktsplaner samt utökade beställningar från Härjedalens kommun. Nedanstående målbeskrivningar är vägledande för förvaltningens arbete: Nämnden ska hålla budget Nämnden ska hålla kvalitet Personalomsättningen på årsbasis halveras Tillsynsplanen genomförs Handlingsplan för kommunens planarbete tas fram Ärenden som överklagas håller prövning i högre instans (80%) Ett bygglov ska kunna utfärdas inom 6 veckor Framtiden Planarbetet under 2014 och 2015 är inriktat på en revidering av kommunens översiktsplan. Utökad budget kommer att behövas för arbetet Uppdraget om fördjupad översiktsplan för Ramundberget, Bruksvallarna utökas med att även Messlingen ska ingå. Tematiska arbetet med LIS, VA-policy och kulturmiljöprogram fortskrider planenligt. 16

17 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Statistik ur lönesystemet Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 17

18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Lars Bygdén (fp) Panos Alepliotis Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Samhällsbyggnadsförvaltning Skogar och exploateringsfastigheter Fastighetsförvaltning Bidrag samlingslokaler, bostadsanpassning Gator och vägar Flygplats Vatten och avfall Räddningstjänst SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall på helåret 2014 är -1,5 Mkr jämfört med budget. Det som visar minussiffror är renhållningsverksamheten, (redovisas under rubriken Vatten och Avfall), vinterväghållning och räddningstjänsten. Till viss del uppvägs dock dessa underskott med förväntade överskott i fastighetsförvaltningen. Uppdrag Nämnden ansvarar för den fysiska planeringen och infrastrukturen, kommunens gator, vägar och övriga offentliga platser, bredbandsutbyggnad, vatten- och avloppsverksamhet, kommunens fastighetsförvaltning och bostadsanpassning, MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), park- och grönytor, kommunens exploateringsverksamhet, teknisk service, trafikfrågor, kommunens räddningstjänst, renhållningsverksamhet, kommunens flygplats, kalkningsverksamheten samt hantering av ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. Verksamheterna ska vara kommunens tekniska rådgivare och förse nämnden och övriga kommunen med rätt underlag i tekniska och strategiska frågor. Mål och planerade aktiviteter Arbetet pågår med att anpassa Härjedalens räddningstjänst inför det till årsskiftet planerade medlemsskapet i Jämtlands Räddningsförbund. Redan nu finns en fungerande organisation för IVPA, d v s första insats I Väntan På Ambulans. Då det gäller kommunens fastigheter så har entreprenad för yttre skötsel upphandlats som omfattar både kommunens och Härjegårdars bostads- och lokalbestånd. Under 18

19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN hösten kommer fastighetsavdelningen på kommunen och Härjegårdars personal att flytta till samma lokaler i syfte att skapa samverkansvinster. Bl a så initieras en ny arbetsgång där rondering ska resultera i strukturerade åtgärder i våra fastigheter. Park- och lekplatsunderhåll kommer att fortsättningsvis tillhöra fastighetsavdelningen. En annan organisationsförändring är att mark-och exploateringsgruppen nu tillhör gatu- och va-avdelningen. Renhållningsenheten förstärktes med en enhetschef och en ny miljöingenjör tillträdde. Gatu- och va-avdelningen med sin mark- och exploateringsgrupp och renhållningsenheten tillsammans med miljö- och byggförvaltningen förbereder ett nytt, mera effektivt sätt att arbeta med kommunens planer. Gatu- och va chefen representerar förvaltningen som biträdande verksamhetssamordnare. Under första halvåret har arbetet med att bygga lokala fibernät för bredband kommit igång på allvar. Först ut är byarna Ytterhogdal, Linsell, Hedeviken och Mittådalen med en sammanlagd budget på ca 10,5 Mkr. Projekten finansieras till 50% av medel ur landsbygdsutvecklingsfonden. Ytterberg, Älvros, Messlingen och Mittådalsvallen står härnäst på tur. Projekt för att sammanföra olika verksamhetssystem pågår med GIS som främsta planeringsverktyg. Nya GIS-applikationen är en opensource-lösning som är tänkt att ersätta och även förbilliga den nuvarande lösningen SOLEN. Målet är att detta ska genomföras under Målet att minska konsultkostnaderna med 10 % ser ut att infrias. Under första halvåret 2014 minskade konsultkostnaderna med 41 % jämfört med samma period förra året. Energiförbrukningen under årets första 4 månader minskade med 8,8 % jämfört med samma period förra året. Framtiden Fortsatt stora investeringar inom VA-verksamheten de närmaste åren. Kommunfullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden ett ramanslag på 20 Mkr som nämnden fritt disponerar för de olika va-projekten. Vi fortsätter att undersöka samverkansmöjligheter med andra kommuner. Ett aktuellt exempel är tankarna på att samverka kring verksamhetssystem för renhållning tillsammans med Bergs kommun. Ny taxa för renhållning planeras från nästa år. Inom kommunledningen pågår diskussioner om att skapa en gemensam kostorganisation och att denna i så fall skulle placeras under samhällsbyggnadsnämnden. En nyanländ arkitekt med CAD-kunskaper praktiserar i förvaltningen. Bakterie- och mikrobprojektet fortsätter både i avloppsanläggningar i Hede och i pilotform i Byvallen, där 15 fastigheter ingår. Lönesamtal har hållits med alla medarbetare. En ny handlingsplan har arbetats fram för hela förvaltningen med fokus på att förbättra ledarskap, organisation, gruppgemenskap och medarbetarskap. Förvaltningsdagar med diverse utbildningar kring arbetsmiljöfrågor för alla chefer och skyddsombuden har planerats. Samverkansgruppen och ledningsgruppen har haft regelbundna sammanträden. 19

20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Konsultkostnader ska minska med 10 % Minska energiförbrukningen med 3 % Statistik ur ekonomisystemet Statistik från mätaravläsningar Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Perspektiv medborgare Mäts av personalsystemet 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 20

21 21

22 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Ordförande Förvaltningschef Leif Nilsson (S) Carina Nilsson Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Administration och lokaler Gemensamma stödanordningar Grundskola Gymnasieskola Vuxenundervisning Barnomsorg Frivillig musikundervisning Fritidsverksamhet Kulturverksamhet SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Nämnden förväntas för 2014 gå med ca 3,1 Mkr i underskott. Detta underskott kan uteslutande härledas till balansen mellan kommunens kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasienivå och budgeterat belopp för samma ersättningar. Uppdrag Nämnden för bildning, fritid och kultur har ansvaret för Härjedalens kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Nämnden har också ansvar för att medborgarna i kommunen ges goda möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv. Skolan och kulturen har en viktig roll när det kommer till att bygga ett samhälle - att få samhället att växa och utvecklas. Förskolorna och skolorna har uppdraget att rusta barnen/eleverna med sådana kunskaper och färdigheter att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, att de kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. Skolan har med andra ord en viktig roll i att förbereda individerna för arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Mål och planerade aktiviteter Samtliga elever i årskurs 2 ska kunna läsa. Målet ej uppfyllt. Av 90 st elever i årskurs 2 var det 10 st (11%) som inte läste. Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen. Målet ej uppfyllt. 4 % av det totala antalet satta betyg i årskurs 6 var betyget F och 17 % av det totala antalet satta betyg i årskurs 9 var betyget F. 22

23 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Förskolan ska arbeta så att språklig medvetenhet och matematiska begrepp utvecklas och stärks Systematiska kvalitetsarbetet /sept Samtliga elever i årkurs 2 ska kunna läsa. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Samtliga elever i årkurs 3 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska och matematik. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Samtliga elever i årkurs 6 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska, matematik och engelska. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen. Andelen elever med behörighet till ett nationellt program ska vara högre än Meritvärdet i kommunen ska vara högre än Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan ska vara högre än Andelen elever vid högskoleförberedande program med grundläggande behörighet till högskola och universitet ska vara lika eller högre än riket. Kultur- och fritidsavdelningen ska ha organiserat sig och arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i kultur- och fritidsplanen Skolmåltidsverksamheten ska arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i måltidspolicyn Systematiska kvalitetsarbetet /juni Systematiska kvalitetsarbetet /juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Antal besök i fritidsgårdar, antal besök och utlånad media/nov Verksamheternas kvalitetsarbete/sept Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Perspektiv medborgare Mäts av personalsystemet 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 23

24 SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltingschef Anna-Lena Andersson (S) Denise Wallén Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Gemensam administration m m Individ och familjeomsorg Omsorg SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Budgetavvikelsen t o m juli månad är 5,1 Mkr och motsvarar 1,9 % för socialförvaltningen. En omfördelning av budget har gjorts från LSS-kontot till gemensam administration med 2,3 Mkr därav överskott inom gemensam administration. Underskottet inom omsorgen beror främst på att beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har ökat och personalbemanningen är enligt 2009 års nivå. Demensverksamheten i Sveg har behövt utöka bemanningen utifrån att strukturen på den nya avdelningen kräver en högre bemanning än tidigare. Sammantaget beräknas den totala kostnaden till 10 Mkr utöver ram på årsbasis. Övertiden har ökat med 46 % jämfört med förra året t o m juli månad, motsvarar 410 tkr och sommaren kommer att tendera i mycket höga övertidskostnader p g a inbeordringar av personal. Inom LSS har nya ärenden uppkommit och några ärenden har fått utökade timmar samt reducerad statlig ersättning, detta resulterar i lägre intäkter än budget och beräknas till ca 1,2 Mkr utöver budget, på årsbasis. Verksamheten för gruppboenden genererar ett överskott med 500 tkr på årsbasis. Försörjningsstödskostnaderna har minskat med 25 % jämfört med samma period förra året och motsvarar ca 1 Mkr under perioden. Inom sjuksköterskeorganisationen har sommaren bemannats till viss del med ordinarie personal som fått ersättning utifrån ett lokalt avtal och i västra har man löst vikariebehovet med bemanningsföretag. Under hösten kommer dock kostnaderna för köp av sjuksköterskor att minska. Prognosen är baserad på sju månader och tenderar i ett underskott med 7,6 Mkr som motsvarar 2,8 % avvikelse mot budget på helår, en försämring jämfört med tidigare prognos. Avdelning omsorg påvisar ett högre kostnadsläge än 24

25 SOCIALNÄMNDEN föregående prognos och viss osäkerhet råder eftersom inte alla sommarmånader ännu är redovisade. Osäkerhet råder även kring hur snabbt omställningen till trygghetsboenden kan genomföras under hösten. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppdrag Socialförvaltningen är en av kommunens största verksamheter och har socialnämndens uppdrag att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en god kvalitativ och effektiv verksamhet med brukaren i centrum. Socialnämnden ansvarar också för den sjukvård som bedrivs i hemmet samt har även enligt HSL 18b rehabiliterings- och habiliteringsansvaret i hemmet. Hälso- och sjukvårdsansvaret gäller även för de dagverksamheter som omfattas av SoL/LSS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bevakar att en god och säker vård bedrivs. Mål och planerade aktiviteter Förvaltningsledning Förvaltningen arbetar aktivt med att minska kostnader och bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Pågående åtgärder kommer dock som tidigare också påtalats inte att hinna få tillräcklig genomslagskraft för att nå en budget i balans under Flertalet aktiviteter och åtgärder pågår utifrån den handlingsplan som är upprättad. En av de viktigaste åtgärderna är att utifrån upprättad boendeutredning och det inriktningsbeslut som nämnden tagit, ställa om delar av kommunens särskilda boenden till trygghetsboenden. En dålig följsamhet för fattade beslut och en tröghet med att komma igång med omställningen upplevs ha funnits ute i verksamheterna. För att nå målet är det av oerhörd vikt att alla funktioner tar sitt ansvar och ser sin roll i omställningsarbetet och drar åt samma håll. Socialnämnden ansvarar vidare för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). I egenskap av vårdgivare är nämnden också enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Beslut har tagits om att öppna upp en avdelning för multisjuka. En kalkyl för ombyggnaden beräknas finnas klar under september och om KF beviljar igångsättningstillstånd kan därefter en upphandlingsprocess påbörjas. Möjlig byggstart är beräknad till första halvåret 2015, med en byggtid på omkring sex månader. Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från var och ens behov, förutsättningar och ansvar för sin situation. Den enskilde ska vara delaktig och utifrån eget självbestämmande kunna påverka sin egen situation. Individer i behov av stöd och omsorg ska mötas av omtanke och ett evidensbaserat förhållningssätt där forskning, personalens erfarenheter baserade på kunskap och den enskildes behov bildar en helhet. Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar Omsorg om äldre och stöd för personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Arbete pågår med att se över åtgärder för att få en bättre fungerande bemanning och personalplanering. Studiebesök har gjorts till Ånge kommun och deras modell för smartare bemanning. Ambitionen är att anamma modellen så långt det är möjligt. Riktlinjerna för biståndshandläggning behöver ses över och ev revideras. Även taxor/avgifter inom omsorgen kommer att ses över. Samverkan mellan huvudmän blir allt viktigare. För att undersöka möjligheten att öka samverkan och underlätta bl a rekryteringen av sjuksköterskor har möten i olika form initierats både med landstingets primärvård och en privat utförare. En glesbygdsmodell håller 25

Delårsrapport Jan-juli 2013

Delårsrapport Jan-juli 2013 Delårsrapport Jan-juli 2013 1 2 6BEKONOMISK ÖVERSIKT 0BPeriodens resultat uppgick till +14,2 Mkr (motsvarande period föregående år +18,5 Mkr). 1BEfter sju månader uppgick nettokostnaderna för verksamheterna

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti 2011. Arjeplogs kommun

Delårsrapport. Januari-augusti 2011. Arjeplogs kommun Delårsrapport Januari-augusti 2011 Arjeplogs kommun Innehållsförteckning Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och nämnder. Bolag och stiftelser är ej medtagna. Rapporten är indelad i fyra huvuddelar,

Läs mer

den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande

den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-14 INNEHÅLL Sid KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Budget 2013. och plan 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-10. Foto: Jesper Stenmark

Budget 2013. och plan 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-10. Foto: Jesper Stenmark Budget 2013 och plan 2014-2015 Foto: Jesper Stenmark Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 1 Organisation (Politisk org. samt kommunförvaltning) 2 Förutsättningar

Läs mer

s k99ommun Budget 2008 Budget 2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15

s k99ommun Budget 2008 Budget 2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 s k99ommun 333 Budget 2008 Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 1 Areal 385 km 2 Mandatfördelning 2015-2018 Befolkning V 13 2003-01-01 10 306 S 10 2004-01-01 10

Läs mer

Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 Övertorneå kommun

Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 Övertorneå kommun Budget 214 Flerårsplan 215-216 Övertorneå kommun Fastställd av kommunfullmäktige 213-11-4 1 2 I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g Inledning 4 Vision, övergripande mål, verksamhetsmål 5 Övertorneå Vision

Läs mer

falun.se/ Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun

falun.se/ Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun falun.se/ Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun FÖRORD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 2 1 UTGÅNGSPUNKTER OCH GENERELLA PRIORITERINGAR... 3 2 KOMMUNENS VISION ETT STÖRRE FALUN...

Läs mer

Delårsbokslut 2012. Vingåkers kommun

Delårsbokslut 2012. Vingåkers kommun Delårsbokslut 2012 Vingåkers kommun Januari - juli 2012 Sammanfattning Vingåkers kommun redovisar för perioden januari till juli 2012 ett positivt resultat på 14,2 mkr. Årets resultat beräknas enligt prognosen

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Framsidan fr. v. 1 Den 20 september öppnades portarna för Lönsbodas nyrenoverade sporthall. 2 Under en hel vecka i maj firade Parkskolan i Osby att

Framsidan fr. v. 1 Den 20 september öppnades portarna för Lönsbodas nyrenoverade sporthall. 2 Under en hel vecka i maj firade Parkskolan i Osby att Å rsredovis NING 2013 osby årsredovisning 2013 Framsidan fr. v. 1 Den 20 september öppnades portarna för Lönsbodas nyrenoverade sporthall. 2 Under en hel vecka i maj firade Parkskolan i Osby att skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Socialnämnden. Under 2011... Galeasen, daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen, ställde ut på Galleri Blå

Verksamhetsberättelse 2011 Socialnämnden. Under 2011... Galeasen, daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen, ställde ut på Galleri Blå Under 2011... Råd och service inom Individ- och familjeomsorg, startade sin verksamhet i november med bl a en posterkampanj Galeasen, daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen, ställde ut på Galleri

Läs mer

Fastställd i Kommunfullmäktige. av kommunfullmäktige 2009-11-30 2010-11-29

Fastställd i Kommunfullmäktige. av kommunfullmäktige 2009-11-30 2010-11-29 Fastställd i Kommunfullmäktige av kommunfullmäktige 2009-11-30 2010-11-29 STRATEGISK PLAN & BUDGET 2011-2013 1 Den strategiska planen 2011-2013 I följande plan redovisas övergripande strategier och mål

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

Klagomål en gåva som hjälper oss bli bättre!

Klagomål en gåva som hjälper oss bli bättre! Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Klagomål en gåva som hjälper oss bli bättre! Som läsaren säkert känner till finns en fastlagd rutin för s.k. synpunktshantering inom socialtjänsten. Synpunkterna

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Årsredovisning 2013 Älvdalens kommun

Årsredovisning 2013 Älvdalens kommun Årsredovisning 2013 Älvdalens kommun Innehåll Året som gått... 3 Politisk organisation... 5 1 Förvaltningsberättelse... 6 2 Personalredovisning... 21 3 Kommunfullmäktige... 24 4 Kommunstyrelsen... 26 5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige Årsredovisning 2012 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...5 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...12 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...17

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Samtliga foton på framsidan är tagna i Tingsryds kommun. Solnedgång Foto: Caritha Waern. Vinterbild Korrö Foto: Marcus Torstensson

Samtliga foton på framsidan är tagna i Tingsryds kommun. Solnedgång Foto: Caritha Waern. Vinterbild Korrö Foto: Marcus Torstensson Årsredovisning 2014 Samtliga foton på framsidan är tagna i Tingsryds kommun. Solnedgång Foto: Caritha Waern Vinterbild Korrö Foto: Marcus Torstensson Barn, Tingsryds marknad Foto: Sofia Carlsson Kanotpaddling,

Läs mer

Arjeplogs kommun. Verksamhetsplan och budget 2012-2014. Kommunstyrelsen 2011-10-31

Arjeplogs kommun. Verksamhetsplan och budget 2012-2014. Kommunstyrelsen 2011-10-31 Arjeplogs kommun Verksamhetsplan och budget 2012-2014 Kommunstyrelsen 2011-10-31 Verksamhetsplanen 2012-2014 I följande plan redovisas övergripande strategier och mål för kommunens arbete att förverkliga

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer