DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT

2 2

3 DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Politisk budgetskrivelse Vision och kärnvärden Övergripande mål i visionen Övergripande styrning Ekonomisk översikt och mål Nämndernas verksamhetsplaner och mål Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden för bildning, fritid och kultur Socialnämnden Överförmyndarnämnden Siffersammanställningar Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Notanteckningar Nettoanslag och budgetavvikelser per nämnd Investeringsredovisning Redovisningsprinciper

4 POLITISK BUDGETSKRIVELSE Det ekonomiska läget i Sverige och i omvärlden är fortsatt osäkert. Varför det är svårt att planera framtiden, men för att få en positiv utveckling måste vi trots allt våga skapa förutsättningar för att stödja tillväxtförmågan i kommunen. Härjedalens kommun står inför flera utmaningar några år framöver. Det nya skatteutjämningssystemet slår hårt på ekonomin i vår kommun, därför måste de tillgängliga resurserna användas optimalt, vilket kräver att verksamheterna organiseras effektivt och bedrivs ändamålsenligt. Vi tar ansvar för en god ordning och kontroll på ekonomin. Delar av kommunens verksamheter har kostnadsnivåer som är högre än vad vi borde ha. Vi kan inte acceptera att våra kostnader är högre än jämförbara kommuner, därför har vi nu påbörjat omstruktureringsarbete med att anpassa boendeplatser till de faktiska behoven inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun har en bra kvalitet i såväl förskola som grundskolan. Vårt mål är att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan och till vidare studier. Under 2013 påbörjades ett arbete med en utbildningsstrategi - från förskola till vuxenutbildning - Det livslånga lärandet. Vi ska förbättra skolan så att alla kan få förutsättningar till vidareutbildning och jobb. Företagsklimatet ska stärkas i Härjedalen som ska vara en attraktiv plats för företagsetableringar. I nyföretagsbarometerns senaste rankning kom vi på plats 5, det finns en framtidstro på att starta företag i kommunen. Det finns många sätt att skapa förutsättningar för nya och redan etablerade företag, samverkan mellan många parter är av stor vikt. Vi behöver därför kraftsamla samhällets alla resurser. En översyn av kommunens näringslivskontor och organisationen kring den, har påbörjats för att hitta dessa förutsättningar. Vi tillsätter också mer resurser för att klara det arbetet. För att bli en livskraftig kommun behöver vi öka inflyttningen. Första halvåret 2013 hade vi en positiv befolkningsutveckling, jämförbart med Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för bra hälsa och välmående. I bedömning av folkhälsan ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Nämnder och styrelser har ett viktigt ansvar i arbetet med att nå de fastställda målen kring folkhälsa och befolkningsutvecklingen. En mångfald av människor med olika nationella och etniska bakgrunder är en förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern kommun med stark solidaritet, en kommun som arbetar aktivt mot diskriminering, rasism och för människors lika värde. Kommunens medarbetare en strategisk resurs Alla medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Arbetet med vår vision för Härjedalen 2020 är i fokus. Chefs- och ledarskapsutbildning kommer att fortsätta och samtliga medarbetare ska ha känslan för visionen och vikten av den för att ge en grund för ett gott medborgarskap. För att öka tillgängligheten för medborgare så gör vi en utredning om ett informationscenter. I Härjedalen har människor bra förutsättningar för att leva ett gott liv med livskraft och närhet till det äkta, genuina. Vi företräder medborgarna i kommunen: Gunilla Zetterström Bäcke (S) Anders Häggkvist (C) Hans Bergström (V) Lars Bygdén (Fp) 4

5 VISION OCH KÄRNVÄRDEN Vision I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet & närhet. Kärnvärden Livskraft Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar. Äkthet Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande allt gediget och hållbart. Närhet Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant. Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt. Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen. ÖVERGRIPANDE MÅL I VISIONEN Goda utbildningsmöjligheter för alla Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald En trygg omsorg där människan är i centrum Den kommunala servicen skall vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut Kommunen skall leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning 5

6 ÖVERGRIPANDE STYRNING Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten bidrar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. Styrprocessen kvalitetsarbetet under ett år Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar. Sammanställande av föregående år sker i början på året. Det utgör en grund till budgetprocessen som startar i maj när nämnderna presenterar resultat från föregående år samt presenterar en ambition om vart nämnden vill styra kommande år. Under hösten fördjupas budgetprocessen och man beslutar kommande års satsningar. Ambitionen är att kommande års budget ska vara beslutad i månadsskiftet oktober november för att ge tjänstemannaorganisationen möjlighet till implementering och verkställande av budget för att beslut ska rulla kontinuerligt i kvalitetshjulet. Förbättringsarbete Utvärdering av tidigare planering har gett nya kunskaper. Mot bakgrund av att visionen tar sikte på 2020 upplevdes ett behov att knyta det strategiska begreppet närmare målen för varje enskild nämnd. Tidigare har mål delvis saknats och upplevts otydliga. Kommunen kommer att införa balanserade styrkort som utgörs av fyra strategiska perspektiv, medborgare/kund, ekonomi, medarbetare och verksamheter. Dessa perspektiv speglar en balans och relation mellan varandra genom att mål som sätts i ett perspektiv påverkar mål i andra perspektiv. Det arbete som bedrivs ska ske med kvalitet och bottna i vision 2020, I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet. 5. Detaljplanering och förberedelser av kommande års verksamheter. Nov Dec Jan Feb 1. Uppföljning Analyser Planering 4. Prioriteringar i budgetprocessen görs. Beslut om budgeten tas. Okt Sept Vision 2020 och övergripande mål Mars April Aug Maj 3. Nämnderna fortsätter eget arbete. Juli Juni 2. Budgetarbetet inleds. Nämnderna presenterar sina önskemål för kommunstyrelsen. 6

7 Kommunens styrmodell För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell skapar förutsättningar för dialog och ökad förståelse. Kommunens styrmodell bygger på målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i nämnder och bolag. I syfte att förbättra målens styrbarhet i nämndernas styrkort har kommunstyrelsen betonat vikten av att målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Målen ska uttrycka förväntat resultat kopplat till en aktivitetsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säkerställa att målen förverkligas. Utifrån kommunens vision formas verksamhetsplaner som omsätts i kortsiktiga mål. Mål som sätts i olika perspektiv ska vara utgångspunkter för aktiviteter i nämnderna. De olika perspektiven är viktiga för att både utveckla och följa upp arbetet med fokus på vad verksamheten utfört. I målarbetet är medarbetarnas delaktighet samt förståelse för nämndernas bidrag till helheten viktig. Just nu (hösten 2013) pågår ett värdegrundsarbete där medarbetarna i kommunen arbetar med visionen om vad visionen innebär dels för individen men också i arbetsgruppen. Ett utvecklat medarbetarskap med ansvarstagande och engagerade medarbetare på alla nivåer i organisationen är en förutsättning för att öka kvaliteten och nå målen för verksamheterna. Detta måste stödjas av ett ledarskap som uppmuntrar medskapande inom de ramar och den inriktning som organisationen anger. Balanserade styrkort - Balanced scorecard Bakgrund Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S Kaplan och David P Norton för att skapa en mer balanserad styrning. Traditionell styrning har utgångspunkt vid enbart det finansiella perspektivet. Med balanserade styrkort vill man lyfta andra perspektiv för att få balans i styrningen. Det ska även kopplas ihop med visionen och bli ett bra verktyg i vardagen för att följa upp det arbete man gör. Härjedalens kommuns perspektiv Perspektiv medborgare: Under det kommande året kommer samtliga förvaltningar att arbeta för att öka tillgängligheten för medborgare och kunder. Förvaltningarna kommer också att fokusera på att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo i samt att det ska vara tryggt i Härjedalen. Perspektiv medarbetare: Samtliga förvaltningar ska arbeta för att medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet och att medarbetarna ska känna stolthet över att arbeta för Härjedalens kommun. Samtliga medarbetare ska erbjudas årliga medarbetarsamtal samt avslutningssamtal vid anställningsslut. Kontinuerliga arbetsplatsträffar ska genomföras. Perspektiv verksamheter: Här presenterar varje nämnd sina mål för det kommande året. Perspektiv ekonomi: Varje nämnd ska hålla sin budget. 7

8 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Periodens resultat uppgick till +2,8 Mkr (motsvarande period föregående år +14,2 Mkr). Nettokostnaderna för verksamheterna uppgick efter sju månader till 383,2 Mkr, en ökning med 5,3 % jämfört med föregående år. Skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämningsbidrag har ökat med 1,4 % och uppgick till 377,3 Mkr. Finansnettot var positivt och uppgick till 8,7 Mkr. Kommunens nettoinvesteringar har under de första sju månaderna uppgått till 21,8 Mkr (motsvarande period föregående år 34,5 Mkr). Soliditeten per den 31 juli var 75 % (motsvarande period föregående år 75 %). Resultatprognos för helåret 2014, kommunen Resultat och balanskrav m.m. Årsresultatet för år 2014 beräknas uppgå till 5,4 Mkr. Resultatet innebär att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. För socialnämnden beräknas ett budgetunderskott på 7,6 Mkr. Nämnden för bildning, fritid och kultur räknar med en negativ budgetavvikelse på 3,1 Mkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett underskott på 2,2 Mkr medan samhällsbyggnadsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på 1,5 Mkr. För överförmyndarnämnden beräknas ett underskott på 0,2 Mkr medan miljö- och byggnämnden beräknas hålla sin budget. Kommunfullmäktiges oförutsedda anslag på 2 Mkr beräknas ej tas i anspråk under året. Finansförvaltningen förväntas redovisa ett överskott mot budget på 11,9 Mkr, främst beroende på överskott avseende pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål Under treårsperioden skall årsresultatet i genomsnitt uppgå till minst 6 Mkr. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Kommunens bedömning är att de finansiella målen rörande helårsresultatet för 2014 kommer att uppnås. Förutsättningarna för 2015 är mycket ansträngda. Preliminärt föreslås besparingar på 10,5 Mkr. Saker som komplicerar bilden är regionbildningen med skatteväxling av kollektivtrafik. Vi ser att förvaltningarna har svårt att leverera de besparingar som förväntas. För åren arbetas idag med ett preliminärt besparingskrav på sammanlagt 8 Mkr. Resultatprognos för kommunkoncernen år 2014 För hela kommunkoncernen prognostiseras ett helårsresultat på + 21,5 Mkr före elimineringar (föregående år +32,7 Mkr). Tännäs Fritidsanläggningar räknar med ett resultat nära noll. För HTAB beräknas ett överskott på 0,3 Mkr. För YPRO pekar resultatet mot ett underskott på 0,3 Mkr. Härjegårdar Fastighets AB beräknas redovisa ett överskott på 2 Mkr. Kommunens andel (50%) av Norkoms resultat beräknas bli + 0,4 Mkr. Kommunens andel (36,8 %) av resultatet för Härjeåns Kraft AB bedöms bli +13,7 Mkr. Under året erhållen aktieutdelning från Härjeåns Kraft AB uppgår till 12,6 Mkr samt återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Norkom uppgår till 0,5 Mkr. 8

9 9

10 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande Förvaltningschef/kommunchef Gunilla Zetterström-Bäcke (s) Inger Lagerquist Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Central politisk verksamhet Gem adm och central stödfunktioner Arbete och Näringsliv Kollektivtrafik,flyg Samlingslokaler, allmänna anläggningar Arbete o aktivitet, integrationsenheten Civilförsvar Delsumma Anslag för oförutsedda behov SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Budgetöverskridandet inom kollektivtrafiken med 1,7 Mkr beror på den omfördelning av trafik från skolskjutsar till linjetrafik som blev resultatet av kollektivtrafikutredningen och som genomförs i år. Uppdrag Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i sex olika avdelningar: kansli, näringsliv och utveckling, ekonomi, löner och personal, arbete och aktivitet och IT. Därutöver finns stabsfunktionerna information, integration, ungdomssamordning och säkerhet. Kommunledningsförvaltningens funktion är att vara ett stöd som initierar, förbereder, föredrar och utreder till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Förvaltningen leder, utvecklar och följer upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Kommunledningsförvaltningens huvuduppgifter är: 11

12 KOMMUNSTYRELSEN att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter att vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att vara ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav samt att vara ett stöd för övriga förvaltningar att i samverkan med medborgare, företag, föreningar och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Härjedalen. Verktyg för god personalpolitik Introduktionsdagar för nyanställda genomförs två gånger per år. Syftet med utbildningen är att nyanställda i kommunen ska få grundläggande information om kommunens uppdrag, den politiska- och tjänstemannaorganisationen, ansvarsfördelning, policys och annan praktisk information. Ett annat viktigt syfte med dagen är att lära känna kollegor och knyta kontakter. Utbildningen är obligatorisk och under vårens utbildningsdag deltog 23 personer. För chefer har det under våren genomförts arbetsrättsutbildningar under tre tillfällen där 53 personer har deltagit. Det har också genomförts utbildningar löpande för olika chefsgrupper utifrån specifika behov i de olika förvaltningarna. Nya chefer utbildas i de program som är deras verktyg i det dagliga arbetet. Mål och planerade aktiviteter Internkontroll Den fastställda internkontrollplanen för 2014 kommer att följas upp under budgetåret och avrapportering sker vid årsbokslutet. Dokumenthantering Kommunens nya ärendehanteringssystem Evolution har införts och används nu för diarieföring av samtliga förvaltningar. Evolution gör det möjligt att arbeta med hantering av ärenden digitalt och förbättrar uppföljnings- och sökfunktionerna. Under hösten ska nämndsekreterarna och övriga handläggare utbildas för att kunna använda systemet för ärendehandläggning och sammanträdesadministration. Kundcenter Projektet kundcenter har fortgått under första halvåret. Studiebesök har gjorts i ett flertal kommuner som har infört kundcenter. Arbetsmöten med förvaltningarna i kommunen har genomförts där man har preciserat tänkbara arbetsuppgifter som kan utföras i ett kundcenter. Risk- och konsekvensanalys med personal i växel, reception och vaktmästeri är genomförd. Projektet följer lagd tidplan. Folkhälsa Folkhälsoarbetet för 2013 redovisades i början av året och finns presenterat på kommunens hemsida. Sedan har folkhälsoarbetet fortskridit inom samtliga förvaltningar enligt fastställd plan. Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är genomförd under våren. Enkäten har gått ut till personer i länet. Landstinget arbetar med en sammanställning av resultatet som kommer att presenteras i slutet av året. Resultatet kommer att vara en del av det underlag som ska ligga till grund för uppdateringen av länets och kommunens folkhälsoplan för Integration Ett förslag till styrande dokument och Integrationspolitiskt program har upprättats för integrationsarbete och dokumentet har varit hos nämnderna för yttranden. Målsättningen är att styrdokumenten ska fastställas under hösten. Under våren har en mångfaldsutbildning genomförts för kommunens anställda, näringslivet och föreningar där drygt 700 personer deltog vid åtta olika pass. Integrationssamordnaren informerar regelbundet politiker i nämnder och utskott samt chefer i de olika verksamheterna om förändringar i bestämmelser och lagar inom integrationsområdet. Integrationssamordnaren deltar 12

13 KOMMUNSTYRELSEN i Länsstyrelsens och Regionförbundets möten kring bevakning av avtal och samtycken där kommunen överlåtit till Regionförbundet att föra dess talan. investerare intygade vikten av att även på plats se och höra om planer och företagens/entreprenörers tankar kring utvecklingen inom turismbranschen. Projektmedel för två mindre projekt har beviljats. Loksam har beslutat att bevilja 1,1 Mkr till projektet Nätverksintegration och Länsstyrelsen har beviljat 126 tkr kronor till projektet Möten mellan människor är integration. I samverkan med fastighetsbolaget Härjegårdar har kommunen sökt 1, 5 Mkr hos Länsstyrelsen för restaurering av bostäder. Ett antal möten med företagare som vill etablera sig i kommunen har gjorts med bland annat visning av lokaler. Näringslivsavdelningen har varit behjälplig vid upprättande av ett tjugotal ansökningar av företagsstöd hos Länsstyrelsen och dessutom utfört kontrollärenden på uppdrag av Länsstyrelsen för utbetalning av företagsstöd. Förvaltningsområde för samiska Kommunstyrelsen har fastställt en handlingsplan 2014 för åtgärder inom kommunens ansvar som förvaltningsområde för samiska. Handlingsplanen är utformad av samrådsgruppen Vaajman Giele. Bland åtgärderna kan nämnas skyltning, samråd och information, träffpunkter m m. Nytt i årets handlingsplan är betoning på äldreomsorg och de krav som ställs på omvårdnad på minoritetsspråk i Socialtjänstlagen och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den långsiktiga planen är framför allt inriktad på utbildning av olika grupper. En viktig del i uppdraget som förvaltningsområde för samiska är att texter och dokument översätts till samiska. Kommunen har tillsammans med sju andra kommuner tecknat avtal med Östersunds kommun om köp av översättartjänst. Lotsmodellen som innebär en snabbare och smidigare handläggning av företagsärenden fortsätter med förvaltningsövergripande möten var 14:e dag. Infrastruktur Förbättrad infrastruktur är en strategiskt viktig fråga för kommunen där både politiker och tjänstemännen engagerar sig på olika nivåer. Förbättrad vägstandard, översyn av hastighetsreglering och en säkrare trafiksituation är några viktiga punkter som kan nämnas och som är ständigt återkommande på agendan i möten med Trafikverket. Flygplatsen i Sveg, som är en mycket viktig kommunikationslänk mellan Sveg - Stockholm men också internationellt, är avgörande för flera företags fortsättning och utveckling i kommunen. Inlandsbanans betydelse för skogsnäringen och turismen har också i olika sammanhang lyfts med Trafikverket och ledande rikspolitiker. Kommunen ska årligen rapportera till Sametinget hur statsbidraget, kronor, använts. Näringslivsutveckling Under våren och försommaren har dialogen med näringslivet och dess organisationer och företagsföreningar fortsatt. Företagsfrukostar har hållits tre gånger på fem olika ställen i kommunen. Ett flertal företagsträffar har genomförts tillsammans med politiker. Den mycket uppskattade informationsresan, som genomförs vartannat år, där investerare, finansiärer och beslutsfattare deltog genomfördes i mars. Där gavs tillfälle för företrädare för de olika destinationsbolagen att redogöra för beslutade och genomförda investeringar samt presentera kommande utvecklings- och expansionsplaner. Flera deltagande finansiärer och Etableringar Kommunen har bidragit med en del ekonomiska insatser för utredningar av Örndalens samhällsekonomiska värden. Kommunledningen har också genom yttranden till Mark- och miljödomstolen understrukit vikten av satsningen för Härjedalens möjligheter till tillväxt både för turismnäringen och näringen generellt. Ett projekt för etablering av ett småföretagarhus, i samarbete med företaget Workplays, har inletts med syfte att sänka trösklarna för ny- och småföretagare i Svegsområdet. Näringslivsavdelningen är också engagerad i arbetet för utvecklingen av skidskyttebanan i Sveg. 13

14 KOMMUNSTYRELSEN Näringsliv och Skola Planeringsarbetet för skogens dag som är ett samarbete mellan skola, skogsbranschen och arbetsförmedlingen har inletts och kommer att genomföras för andra året i rad under hösten. Syftet är att öka intresset för vidareutbildning och kompetensförsörjning inom skogsnäringen. Landsbygdsutveckling En landsbygdsutvecklare rekryterades på heltid från maj. Arbetet integreras till en början med projektet Samordnade servicelösningar, ett projekt som är förlängt till juni Telefoni Kommunens kartläggning av den upplevda mobiltäckningen har delgivits Telia som under året presenterat sina utbyggnadsplaner. På länsnivå har Länsstyrelsen anordnat regionala dialogmöten om mobiltäckning och kapacitet där kommunen har medverkat. Telia, Tele2 och Telenor har där presenterat sina utbyggnadsplaner för länet och dialog med kommunerna ses av operatörerna som nödvändigt och viktigt. Regionalt ska en tjänst för samordning inrättas och kommunerna anmodas att utse en kontaktperson för den fortsatta dialogen. Nedmontering av fast telefoni fortsätter och berörda orter ersätts med mobila lösningar. Telia har lovat att berörda hushåll och företag ska garanteras en fungerande mobil lösning innan den fasta telefonilösningen avslutas. Det finns en samstämmighet om att fiber är den framtidssäkra lösningen. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. under ansökningsprocessen. Det övergripande strategiska arbetet samt beslutsprocessen inom kommunen leds av en styrgrupp där ledande politiker och tjänstemän deltar. Trygghetslarm Införande av trygghetslarm har senarelagts på grund av pågående migrering av kommunens operativsystem. Detta medför att införandet av planeringsverktyget TES inte kan påbörjas innan hösten TES tekniska plattform används som larmmottagare och när TES är infört kan tillförsel av digitala trygghetslarm påbörjas. Under tiden används en temporär lösning med analoga mobila trygghetslarm i de fall där så behövs efter dialog med Telia. IT-samarbete i länet Samverkan kring en länsgemensam e-tjänstplattform är beslutad och upphandling startade våren Upphandlingen är nu i ett skede där ett antal leverantörer valts ut som erbjuds presentera sina system innan beslut om system och leverantör tas. Under vecka 37 inbjuds kommunrepresentanter till leverantörernas presentationer. Länets kommunikationspunkt Länsnoden kommer att uppdateras under 2014 vilket kommer att underlätta kopplingar mellan länets kommuner. Ungdomsdialog Ansvaret för ungdomsdialogen flyttades till förvaltningen Bildning, Fritid och Kultur från och med 1 maj i år. Under året arbetar HUR (Härjedalens ungdomsråd) med de prioriterade områden som ungdomarna arbetade fram under ungdomsdialogdagen hösten Ungdomsdialogdag kommer att genomföras den 24 oktober i år. Bredband Upphandling och utbyggnad för de projekt som kommunen beviljat stöd till, d v s Ytterhogdal, Linsell, Hedeviken och Mittådalen är nu under utbyggnad och kommer att slutföras under hösten. Ansvar för genomförandet samt för kommande ansökningar ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen. Näringslivsavdelningen ansvarar för information och samordning innan och 14

15 KOMMUNSTYRELSEN Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Fastställd internkontrollplan ska genomföras Nytt ärendehanteringssystem ska tas i drift Utredning kundcenter Ledar- och introduktionsutbildningar ska genomföras Lotsmodell ska utvärderas Utbyggnad av bredband i fyra byar Upphandling av e-tjänsteplattform Länsnoden ska uppdateras 2014 Ungdomsdialogaktiviteter ska genomföras Handlingsplan förvaltningsområde samiska Fler ska flytta in än ut i kommunen På Svenskt näringslivs rankinglista (mätning hösten 2014) ska kommunen förbättra sin position med minst 20 platser Mäts av Svenskt näringslivs årliga mätning Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % (kommunen totalt) Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 15

16 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Ordförande Förvaltningschef Lars-Gunnar Nordlander (s) Irene Kolare Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Miljö- Bygg- o alkoholinspektion Planer SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Det ekonomiska utfallet för miljö- och byggnämnden totalt förväntas överensstämma med budget. Det befarade intäktsbortfallet avseende livsmedelsavgifter och den utökade kostnaden för internhyra, när miljöoch bygg blev egen förvaltning, uppvägs av ökade intäkter för bygglovsavgifter. Planenheten har fått tilläggsbudget med 400 tkr för att ta fram detaljplan för Hede centrum. Viktiga händelser och beslut Ny planenhet inrättades Det utökade planarbetet omfattar mer planarbete i egen regi istället för granskning av planer som utförts av externa planförfattare, revidering av översiktsplanen under kommande mandatperiod och fördjupade översiktsplaner samt utökade beställningar från Härjedalens kommun. Nedanstående målbeskrivningar är vägledande för förvaltningens arbete: Nämnden ska hålla budget Nämnden ska hålla kvalitet Personalomsättningen på årsbasis halveras Tillsynsplanen genomförs Handlingsplan för kommunens planarbete tas fram Ärenden som överklagas håller prövning i högre instans (80%) Ett bygglov ska kunna utfärdas inom 6 veckor Framtiden Planarbetet under 2014 och 2015 är inriktat på en revidering av kommunens översiktsplan. Utökad budget kommer att behövas för arbetet Uppdraget om fördjupad översiktsplan för Ramundberget, Bruksvallarna utökas med att även Messlingen ska ingå. Tematiska arbetet med LIS, VA-policy och kulturmiljöprogram fortskrider planenligt. 16

17 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Statistik ur lönesystemet Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 17

18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Lars Bygdén (fp) Panos Alepliotis Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Samhällsbyggnadsförvaltning Skogar och exploateringsfastigheter Fastighetsförvaltning Bidrag samlingslokaler, bostadsanpassning Gator och vägar Flygplats Vatten och avfall Räddningstjänst SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall på helåret 2014 är -1,5 Mkr jämfört med budget. Det som visar minussiffror är renhållningsverksamheten, (redovisas under rubriken Vatten och Avfall), vinterväghållning och räddningstjänsten. Till viss del uppvägs dock dessa underskott med förväntade överskott i fastighetsförvaltningen. Uppdrag Nämnden ansvarar för den fysiska planeringen och infrastrukturen, kommunens gator, vägar och övriga offentliga platser, bredbandsutbyggnad, vatten- och avloppsverksamhet, kommunens fastighetsförvaltning och bostadsanpassning, MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), park- och grönytor, kommunens exploateringsverksamhet, teknisk service, trafikfrågor, kommunens räddningstjänst, renhållningsverksamhet, kommunens flygplats, kalkningsverksamheten samt hantering av ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. Verksamheterna ska vara kommunens tekniska rådgivare och förse nämnden och övriga kommunen med rätt underlag i tekniska och strategiska frågor. Mål och planerade aktiviteter Arbetet pågår med att anpassa Härjedalens räddningstjänst inför det till årsskiftet planerade medlemsskapet i Jämtlands Räddningsförbund. Redan nu finns en fungerande organisation för IVPA, d v s första insats I Väntan På Ambulans. Då det gäller kommunens fastigheter så har entreprenad för yttre skötsel upphandlats som omfattar både kommunens och Härjegårdars bostads- och lokalbestånd. Under 18

19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN hösten kommer fastighetsavdelningen på kommunen och Härjegårdars personal att flytta till samma lokaler i syfte att skapa samverkansvinster. Bl a så initieras en ny arbetsgång där rondering ska resultera i strukturerade åtgärder i våra fastigheter. Park- och lekplatsunderhåll kommer att fortsättningsvis tillhöra fastighetsavdelningen. En annan organisationsförändring är att mark-och exploateringsgruppen nu tillhör gatu- och va-avdelningen. Renhållningsenheten förstärktes med en enhetschef och en ny miljöingenjör tillträdde. Gatu- och va-avdelningen med sin mark- och exploateringsgrupp och renhållningsenheten tillsammans med miljö- och byggförvaltningen förbereder ett nytt, mera effektivt sätt att arbeta med kommunens planer. Gatu- och va chefen representerar förvaltningen som biträdande verksamhetssamordnare. Under första halvåret har arbetet med att bygga lokala fibernät för bredband kommit igång på allvar. Först ut är byarna Ytterhogdal, Linsell, Hedeviken och Mittådalen med en sammanlagd budget på ca 10,5 Mkr. Projekten finansieras till 50% av medel ur landsbygdsutvecklingsfonden. Ytterberg, Älvros, Messlingen och Mittådalsvallen står härnäst på tur. Projekt för att sammanföra olika verksamhetssystem pågår med GIS som främsta planeringsverktyg. Nya GIS-applikationen är en opensource-lösning som är tänkt att ersätta och även förbilliga den nuvarande lösningen SOLEN. Målet är att detta ska genomföras under Målet att minska konsultkostnaderna med 10 % ser ut att infrias. Under första halvåret 2014 minskade konsultkostnaderna med 41 % jämfört med samma period förra året. Energiförbrukningen under årets första 4 månader minskade med 8,8 % jämfört med samma period förra året. Framtiden Fortsatt stora investeringar inom VA-verksamheten de närmaste åren. Kommunfullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden ett ramanslag på 20 Mkr som nämnden fritt disponerar för de olika va-projekten. Vi fortsätter att undersöka samverkansmöjligheter med andra kommuner. Ett aktuellt exempel är tankarna på att samverka kring verksamhetssystem för renhållning tillsammans med Bergs kommun. Ny taxa för renhållning planeras från nästa år. Inom kommunledningen pågår diskussioner om att skapa en gemensam kostorganisation och att denna i så fall skulle placeras under samhällsbyggnadsnämnden. En nyanländ arkitekt med CAD-kunskaper praktiserar i förvaltningen. Bakterie- och mikrobprojektet fortsätter både i avloppsanläggningar i Hede och i pilotform i Byvallen, där 15 fastigheter ingår. Lönesamtal har hållits med alla medarbetare. En ny handlingsplan har arbetats fram för hela förvaltningen med fokus på att förbättra ledarskap, organisation, gruppgemenskap och medarbetarskap. Förvaltningsdagar med diverse utbildningar kring arbetsmiljöfrågor för alla chefer och skyddsombuden har planerats. Samverkansgruppen och ledningsgruppen har haft regelbundna sammanträden. 19

20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Konsultkostnader ska minska med 10 % Minska energiförbrukningen med 3 % Statistik ur ekonomisystemet Statistik från mätaravläsningar Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Perspektiv medborgare Mäts av personalsystemet 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 20

21 21

22 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Ordförande Förvaltningschef Leif Nilsson (S) Carina Nilsson Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Administration och lokaler Gemensamma stödanordningar Grundskola Gymnasieskola Vuxenundervisning Barnomsorg Frivillig musikundervisning Fritidsverksamhet Kulturverksamhet SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Nämnden förväntas för 2014 gå med ca 3,1 Mkr i underskott. Detta underskott kan uteslutande härledas till balansen mellan kommunens kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasienivå och budgeterat belopp för samma ersättningar. Uppdrag Nämnden för bildning, fritid och kultur har ansvaret för Härjedalens kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Nämnden har också ansvar för att medborgarna i kommunen ges goda möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv. Skolan och kulturen har en viktig roll när det kommer till att bygga ett samhälle - att få samhället att växa och utvecklas. Förskolorna och skolorna har uppdraget att rusta barnen/eleverna med sådana kunskaper och färdigheter att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, att de kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. Skolan har med andra ord en viktig roll i att förbereda individerna för arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Mål och planerade aktiviteter Samtliga elever i årskurs 2 ska kunna läsa. Målet ej uppfyllt. Av 90 st elever i årskurs 2 var det 10 st (11%) som inte läste. Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen. Målet ej uppfyllt. 4 % av det totala antalet satta betyg i årskurs 6 var betyget F och 17 % av det totala antalet satta betyg i årskurs 9 var betyget F. 22

23 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Förskolan ska arbeta så att språklig medvetenhet och matematiska begrepp utvecklas och stärks Systematiska kvalitetsarbetet /sept Samtliga elever i årkurs 2 ska kunna läsa. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Samtliga elever i årkurs 3 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska och matematik. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Samtliga elever i årkurs 6 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska, matematik och engelska. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen. Andelen elever med behörighet till ett nationellt program ska vara högre än Meritvärdet i kommunen ska vara högre än Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan ska vara högre än Andelen elever vid högskoleförberedande program med grundläggande behörighet till högskola och universitet ska vara lika eller högre än riket. Kultur- och fritidsavdelningen ska ha organiserat sig och arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i kultur- och fritidsplanen Skolmåltidsverksamheten ska arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i måltidspolicyn Systematiska kvalitetsarbetet /juni Systematiska kvalitetsarbetet /juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Antal besök i fritidsgårdar, antal besök och utlånad media/nov Verksamheternas kvalitetsarbete/sept Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Perspektiv medborgare Mäts av personalsystemet 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 23

24 SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltingschef Anna-Lena Andersson (S) Denise Wallén Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Gemensam administration m m Individ och familjeomsorg Omsorg SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Budgetavvikelsen t o m juli månad är 5,1 Mkr och motsvarar 1,9 % för socialförvaltningen. En omfördelning av budget har gjorts från LSS-kontot till gemensam administration med 2,3 Mkr därav överskott inom gemensam administration. Underskottet inom omsorgen beror främst på att beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har ökat och personalbemanningen är enligt 2009 års nivå. Demensverksamheten i Sveg har behövt utöka bemanningen utifrån att strukturen på den nya avdelningen kräver en högre bemanning än tidigare. Sammantaget beräknas den totala kostnaden till 10 Mkr utöver ram på årsbasis. Övertiden har ökat med 46 % jämfört med förra året t o m juli månad, motsvarar 410 tkr och sommaren kommer att tendera i mycket höga övertidskostnader p g a inbeordringar av personal. Inom LSS har nya ärenden uppkommit och några ärenden har fått utökade timmar samt reducerad statlig ersättning, detta resulterar i lägre intäkter än budget och beräknas till ca 1,2 Mkr utöver budget, på årsbasis. Verksamheten för gruppboenden genererar ett överskott med 500 tkr på årsbasis. Försörjningsstödskostnaderna har minskat med 25 % jämfört med samma period förra året och motsvarar ca 1 Mkr under perioden. Inom sjuksköterskeorganisationen har sommaren bemannats till viss del med ordinarie personal som fått ersättning utifrån ett lokalt avtal och i västra har man löst vikariebehovet med bemanningsföretag. Under hösten kommer dock kostnaderna för köp av sjuksköterskor att minska. Prognosen är baserad på sju månader och tenderar i ett underskott med 7,6 Mkr som motsvarar 2,8 % avvikelse mot budget på helår, en försämring jämfört med tidigare prognos. Avdelning omsorg påvisar ett högre kostnadsläge än 24

25 SOCIALNÄMNDEN föregående prognos och viss osäkerhet råder eftersom inte alla sommarmånader ännu är redovisade. Osäkerhet råder även kring hur snabbt omställningen till trygghetsboenden kan genomföras under hösten. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppdrag Socialförvaltningen är en av kommunens största verksamheter och har socialnämndens uppdrag att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en god kvalitativ och effektiv verksamhet med brukaren i centrum. Socialnämnden ansvarar också för den sjukvård som bedrivs i hemmet samt har även enligt HSL 18b rehabiliterings- och habiliteringsansvaret i hemmet. Hälso- och sjukvårdsansvaret gäller även för de dagverksamheter som omfattas av SoL/LSS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bevakar att en god och säker vård bedrivs. Mål och planerade aktiviteter Förvaltningsledning Förvaltningen arbetar aktivt med att minska kostnader och bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Pågående åtgärder kommer dock som tidigare också påtalats inte att hinna få tillräcklig genomslagskraft för att nå en budget i balans under Flertalet aktiviteter och åtgärder pågår utifrån den handlingsplan som är upprättad. En av de viktigaste åtgärderna är att utifrån upprättad boendeutredning och det inriktningsbeslut som nämnden tagit, ställa om delar av kommunens särskilda boenden till trygghetsboenden. En dålig följsamhet för fattade beslut och en tröghet med att komma igång med omställningen upplevs ha funnits ute i verksamheterna. För att nå målet är det av oerhörd vikt att alla funktioner tar sitt ansvar och ser sin roll i omställningsarbetet och drar åt samma håll. Socialnämnden ansvarar vidare för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). I egenskap av vårdgivare är nämnden också enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Beslut har tagits om att öppna upp en avdelning för multisjuka. En kalkyl för ombyggnaden beräknas finnas klar under september och om KF beviljar igångsättningstillstånd kan därefter en upphandlingsprocess påbörjas. Möjlig byggstart är beräknad till första halvåret 2015, med en byggtid på omkring sex månader. Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från var och ens behov, förutsättningar och ansvar för sin situation. Den enskilde ska vara delaktig och utifrån eget självbestämmande kunna påverka sin egen situation. Individer i behov av stöd och omsorg ska mötas av omtanke och ett evidensbaserat förhållningssätt där forskning, personalens erfarenheter baserade på kunskap och den enskildes behov bildar en helhet. Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar Omsorg om äldre och stöd för personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Arbete pågår med att se över åtgärder för att få en bättre fungerande bemanning och personalplanering. Studiebesök har gjorts till Ånge kommun och deras modell för smartare bemanning. Ambitionen är att anamma modellen så långt det är möjligt. Riktlinjerna för biståndshandläggning behöver ses över och ev revideras. Även taxor/avgifter inom omsorgen kommer att ses över. Samverkan mellan huvudmän blir allt viktigare. För att undersöka möjligheten att öka samverkan och underlätta bl a rekryteringen av sjuksköterskor har möten i olika form initierats både med landstingets primärvård och en privat utförare. En glesbygdsmodell håller 25

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer