DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT

2 2

3 DELÅRSRAPPORT med verksamhetsberättelser 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Politisk budgetskrivelse Vision och kärnvärden Övergripande mål i visionen Övergripande styrning Ekonomisk översikt och mål Nämndernas verksamhetsplaner och mål Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden för bildning, fritid och kultur Socialnämnden Överförmyndarnämnden Siffersammanställningar Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Notanteckningar Nettoanslag och budgetavvikelser per nämnd Investeringsredovisning Redovisningsprinciper

4 POLITISK BUDGETSKRIVELSE Det ekonomiska läget i Sverige och i omvärlden är fortsatt osäkert. Varför det är svårt att planera framtiden, men för att få en positiv utveckling måste vi trots allt våga skapa förutsättningar för att stödja tillväxtförmågan i kommunen. Härjedalens kommun står inför flera utmaningar några år framöver. Det nya skatteutjämningssystemet slår hårt på ekonomin i vår kommun, därför måste de tillgängliga resurserna användas optimalt, vilket kräver att verksamheterna organiseras effektivt och bedrivs ändamålsenligt. Vi tar ansvar för en god ordning och kontroll på ekonomin. Delar av kommunens verksamheter har kostnadsnivåer som är högre än vad vi borde ha. Vi kan inte acceptera att våra kostnader är högre än jämförbara kommuner, därför har vi nu påbörjat omstruktureringsarbete med att anpassa boendeplatser till de faktiska behoven inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun har en bra kvalitet i såväl förskola som grundskolan. Vårt mål är att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan och till vidare studier. Under 2013 påbörjades ett arbete med en utbildningsstrategi - från förskola till vuxenutbildning - Det livslånga lärandet. Vi ska förbättra skolan så att alla kan få förutsättningar till vidareutbildning och jobb. Företagsklimatet ska stärkas i Härjedalen som ska vara en attraktiv plats för företagsetableringar. I nyföretagsbarometerns senaste rankning kom vi på plats 5, det finns en framtidstro på att starta företag i kommunen. Det finns många sätt att skapa förutsättningar för nya och redan etablerade företag, samverkan mellan många parter är av stor vikt. Vi behöver därför kraftsamla samhällets alla resurser. En översyn av kommunens näringslivskontor och organisationen kring den, har påbörjats för att hitta dessa förutsättningar. Vi tillsätter också mer resurser för att klara det arbetet. För att bli en livskraftig kommun behöver vi öka inflyttningen. Första halvåret 2013 hade vi en positiv befolkningsutveckling, jämförbart med Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för bra hälsa och välmående. I bedömning av folkhälsan ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Nämnder och styrelser har ett viktigt ansvar i arbetet med att nå de fastställda målen kring folkhälsa och befolkningsutvecklingen. En mångfald av människor med olika nationella och etniska bakgrunder är en förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern kommun med stark solidaritet, en kommun som arbetar aktivt mot diskriminering, rasism och för människors lika värde. Kommunens medarbetare en strategisk resurs Alla medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Arbetet med vår vision för Härjedalen 2020 är i fokus. Chefs- och ledarskapsutbildning kommer att fortsätta och samtliga medarbetare ska ha känslan för visionen och vikten av den för att ge en grund för ett gott medborgarskap. För att öka tillgängligheten för medborgare så gör vi en utredning om ett informationscenter. I Härjedalen har människor bra förutsättningar för att leva ett gott liv med livskraft och närhet till det äkta, genuina. Vi företräder medborgarna i kommunen: Gunilla Zetterström Bäcke (S) Anders Häggkvist (C) Hans Bergström (V) Lars Bygdén (Fp) 4

5 VISION OCH KÄRNVÄRDEN Vision I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet & närhet. Kärnvärden Livskraft Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar. Äkthet Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande allt gediget och hållbart. Närhet Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant. Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt. Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen. ÖVERGRIPANDE MÅL I VISIONEN Goda utbildningsmöjligheter för alla Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald En trygg omsorg där människan är i centrum Den kommunala servicen skall vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut Kommunen skall leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning 5

6 ÖVERGRIPANDE STYRNING Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten bidrar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. Styrprocessen kvalitetsarbetet under ett år Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar. Sammanställande av föregående år sker i början på året. Det utgör en grund till budgetprocessen som startar i maj när nämnderna presenterar resultat från föregående år samt presenterar en ambition om vart nämnden vill styra kommande år. Under hösten fördjupas budgetprocessen och man beslutar kommande års satsningar. Ambitionen är att kommande års budget ska vara beslutad i månadsskiftet oktober november för att ge tjänstemannaorganisationen möjlighet till implementering och verkställande av budget för att beslut ska rulla kontinuerligt i kvalitetshjulet. Förbättringsarbete Utvärdering av tidigare planering har gett nya kunskaper. Mot bakgrund av att visionen tar sikte på 2020 upplevdes ett behov att knyta det strategiska begreppet närmare målen för varje enskild nämnd. Tidigare har mål delvis saknats och upplevts otydliga. Kommunen kommer att införa balanserade styrkort som utgörs av fyra strategiska perspektiv, medborgare/kund, ekonomi, medarbetare och verksamheter. Dessa perspektiv speglar en balans och relation mellan varandra genom att mål som sätts i ett perspektiv påverkar mål i andra perspektiv. Det arbete som bedrivs ska ske med kvalitet och bottna i vision 2020, I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet. 5. Detaljplanering och förberedelser av kommande års verksamheter. Nov Dec Jan Feb 1. Uppföljning Analyser Planering 4. Prioriteringar i budgetprocessen görs. Beslut om budgeten tas. Okt Sept Vision 2020 och övergripande mål Mars April Aug Maj 3. Nämnderna fortsätter eget arbete. Juli Juni 2. Budgetarbetet inleds. Nämnderna presenterar sina önskemål för kommunstyrelsen. 6

7 Kommunens styrmodell För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell skapar förutsättningar för dialog och ökad förståelse. Kommunens styrmodell bygger på målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i nämnder och bolag. I syfte att förbättra målens styrbarhet i nämndernas styrkort har kommunstyrelsen betonat vikten av att målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Målen ska uttrycka förväntat resultat kopplat till en aktivitetsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säkerställa att målen förverkligas. Utifrån kommunens vision formas verksamhetsplaner som omsätts i kortsiktiga mål. Mål som sätts i olika perspektiv ska vara utgångspunkter för aktiviteter i nämnderna. De olika perspektiven är viktiga för att både utveckla och följa upp arbetet med fokus på vad verksamheten utfört. I målarbetet är medarbetarnas delaktighet samt förståelse för nämndernas bidrag till helheten viktig. Just nu (hösten 2013) pågår ett värdegrundsarbete där medarbetarna i kommunen arbetar med visionen om vad visionen innebär dels för individen men också i arbetsgruppen. Ett utvecklat medarbetarskap med ansvarstagande och engagerade medarbetare på alla nivåer i organisationen är en förutsättning för att öka kvaliteten och nå målen för verksamheterna. Detta måste stödjas av ett ledarskap som uppmuntrar medskapande inom de ramar och den inriktning som organisationen anger. Balanserade styrkort - Balanced scorecard Bakgrund Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S Kaplan och David P Norton för att skapa en mer balanserad styrning. Traditionell styrning har utgångspunkt vid enbart det finansiella perspektivet. Med balanserade styrkort vill man lyfta andra perspektiv för att få balans i styrningen. Det ska även kopplas ihop med visionen och bli ett bra verktyg i vardagen för att följa upp det arbete man gör. Härjedalens kommuns perspektiv Perspektiv medborgare: Under det kommande året kommer samtliga förvaltningar att arbeta för att öka tillgängligheten för medborgare och kunder. Förvaltningarna kommer också att fokusera på att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo i samt att det ska vara tryggt i Härjedalen. Perspektiv medarbetare: Samtliga förvaltningar ska arbeta för att medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet och att medarbetarna ska känna stolthet över att arbeta för Härjedalens kommun. Samtliga medarbetare ska erbjudas årliga medarbetarsamtal samt avslutningssamtal vid anställningsslut. Kontinuerliga arbetsplatsträffar ska genomföras. Perspektiv verksamheter: Här presenterar varje nämnd sina mål för det kommande året. Perspektiv ekonomi: Varje nämnd ska hålla sin budget. 7

8 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Periodens resultat uppgick till +2,8 Mkr (motsvarande period föregående år +14,2 Mkr). Nettokostnaderna för verksamheterna uppgick efter sju månader till 383,2 Mkr, en ökning med 5,3 % jämfört med föregående år. Skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämningsbidrag har ökat med 1,4 % och uppgick till 377,3 Mkr. Finansnettot var positivt och uppgick till 8,7 Mkr. Kommunens nettoinvesteringar har under de första sju månaderna uppgått till 21,8 Mkr (motsvarande period föregående år 34,5 Mkr). Soliditeten per den 31 juli var 75 % (motsvarande period föregående år 75 %). Resultatprognos för helåret 2014, kommunen Resultat och balanskrav m.m. Årsresultatet för år 2014 beräknas uppgå till 5,4 Mkr. Resultatet innebär att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. För socialnämnden beräknas ett budgetunderskott på 7,6 Mkr. Nämnden för bildning, fritid och kultur räknar med en negativ budgetavvikelse på 3,1 Mkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett underskott på 2,2 Mkr medan samhällsbyggnadsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på 1,5 Mkr. För överförmyndarnämnden beräknas ett underskott på 0,2 Mkr medan miljö- och byggnämnden beräknas hålla sin budget. Kommunfullmäktiges oförutsedda anslag på 2 Mkr beräknas ej tas i anspråk under året. Finansförvaltningen förväntas redovisa ett överskott mot budget på 11,9 Mkr, främst beroende på överskott avseende pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål Under treårsperioden skall årsresultatet i genomsnitt uppgå till minst 6 Mkr. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Kommunens bedömning är att de finansiella målen rörande helårsresultatet för 2014 kommer att uppnås. Förutsättningarna för 2015 är mycket ansträngda. Preliminärt föreslås besparingar på 10,5 Mkr. Saker som komplicerar bilden är regionbildningen med skatteväxling av kollektivtrafik. Vi ser att förvaltningarna har svårt att leverera de besparingar som förväntas. För åren arbetas idag med ett preliminärt besparingskrav på sammanlagt 8 Mkr. Resultatprognos för kommunkoncernen år 2014 För hela kommunkoncernen prognostiseras ett helårsresultat på + 21,5 Mkr före elimineringar (föregående år +32,7 Mkr). Tännäs Fritidsanläggningar räknar med ett resultat nära noll. För HTAB beräknas ett överskott på 0,3 Mkr. För YPRO pekar resultatet mot ett underskott på 0,3 Mkr. Härjegårdar Fastighets AB beräknas redovisa ett överskott på 2 Mkr. Kommunens andel (50%) av Norkoms resultat beräknas bli + 0,4 Mkr. Kommunens andel (36,8 %) av resultatet för Härjeåns Kraft AB bedöms bli +13,7 Mkr. Under året erhållen aktieutdelning från Härjeåns Kraft AB uppgår till 12,6 Mkr samt återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Norkom uppgår till 0,5 Mkr. 8

9 9

10 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande Förvaltningschef/kommunchef Gunilla Zetterström-Bäcke (s) Inger Lagerquist Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Central politisk verksamhet Gem adm och central stödfunktioner Arbete och Näringsliv Kollektivtrafik,flyg Samlingslokaler, allmänna anläggningar Arbete o aktivitet, integrationsenheten Civilförsvar Delsumma Anslag för oförutsedda behov SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Budgetöverskridandet inom kollektivtrafiken med 1,7 Mkr beror på den omfördelning av trafik från skolskjutsar till linjetrafik som blev resultatet av kollektivtrafikutredningen och som genomförs i år. Uppdrag Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i sex olika avdelningar: kansli, näringsliv och utveckling, ekonomi, löner och personal, arbete och aktivitet och IT. Därutöver finns stabsfunktionerna information, integration, ungdomssamordning och säkerhet. Kommunledningsförvaltningens funktion är att vara ett stöd som initierar, förbereder, föredrar och utreder till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Förvaltningen leder, utvecklar och följer upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Kommunledningsförvaltningens huvuduppgifter är: 11

12 KOMMUNSTYRELSEN att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter att vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att vara ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav samt att vara ett stöd för övriga förvaltningar att i samverkan med medborgare, företag, föreningar och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Härjedalen. Verktyg för god personalpolitik Introduktionsdagar för nyanställda genomförs två gånger per år. Syftet med utbildningen är att nyanställda i kommunen ska få grundläggande information om kommunens uppdrag, den politiska- och tjänstemannaorganisationen, ansvarsfördelning, policys och annan praktisk information. Ett annat viktigt syfte med dagen är att lära känna kollegor och knyta kontakter. Utbildningen är obligatorisk och under vårens utbildningsdag deltog 23 personer. För chefer har det under våren genomförts arbetsrättsutbildningar under tre tillfällen där 53 personer har deltagit. Det har också genomförts utbildningar löpande för olika chefsgrupper utifrån specifika behov i de olika förvaltningarna. Nya chefer utbildas i de program som är deras verktyg i det dagliga arbetet. Mål och planerade aktiviteter Internkontroll Den fastställda internkontrollplanen för 2014 kommer att följas upp under budgetåret och avrapportering sker vid årsbokslutet. Dokumenthantering Kommunens nya ärendehanteringssystem Evolution har införts och används nu för diarieföring av samtliga förvaltningar. Evolution gör det möjligt att arbeta med hantering av ärenden digitalt och förbättrar uppföljnings- och sökfunktionerna. Under hösten ska nämndsekreterarna och övriga handläggare utbildas för att kunna använda systemet för ärendehandläggning och sammanträdesadministration. Kundcenter Projektet kundcenter har fortgått under första halvåret. Studiebesök har gjorts i ett flertal kommuner som har infört kundcenter. Arbetsmöten med förvaltningarna i kommunen har genomförts där man har preciserat tänkbara arbetsuppgifter som kan utföras i ett kundcenter. Risk- och konsekvensanalys med personal i växel, reception och vaktmästeri är genomförd. Projektet följer lagd tidplan. Folkhälsa Folkhälsoarbetet för 2013 redovisades i början av året och finns presenterat på kommunens hemsida. Sedan har folkhälsoarbetet fortskridit inom samtliga förvaltningar enligt fastställd plan. Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är genomförd under våren. Enkäten har gått ut till personer i länet. Landstinget arbetar med en sammanställning av resultatet som kommer att presenteras i slutet av året. Resultatet kommer att vara en del av det underlag som ska ligga till grund för uppdateringen av länets och kommunens folkhälsoplan för Integration Ett förslag till styrande dokument och Integrationspolitiskt program har upprättats för integrationsarbete och dokumentet har varit hos nämnderna för yttranden. Målsättningen är att styrdokumenten ska fastställas under hösten. Under våren har en mångfaldsutbildning genomförts för kommunens anställda, näringslivet och föreningar där drygt 700 personer deltog vid åtta olika pass. Integrationssamordnaren informerar regelbundet politiker i nämnder och utskott samt chefer i de olika verksamheterna om förändringar i bestämmelser och lagar inom integrationsområdet. Integrationssamordnaren deltar 12

13 KOMMUNSTYRELSEN i Länsstyrelsens och Regionförbundets möten kring bevakning av avtal och samtycken där kommunen överlåtit till Regionförbundet att föra dess talan. investerare intygade vikten av att även på plats se och höra om planer och företagens/entreprenörers tankar kring utvecklingen inom turismbranschen. Projektmedel för två mindre projekt har beviljats. Loksam har beslutat att bevilja 1,1 Mkr till projektet Nätverksintegration och Länsstyrelsen har beviljat 126 tkr kronor till projektet Möten mellan människor är integration. I samverkan med fastighetsbolaget Härjegårdar har kommunen sökt 1, 5 Mkr hos Länsstyrelsen för restaurering av bostäder. Ett antal möten med företagare som vill etablera sig i kommunen har gjorts med bland annat visning av lokaler. Näringslivsavdelningen har varit behjälplig vid upprättande av ett tjugotal ansökningar av företagsstöd hos Länsstyrelsen och dessutom utfört kontrollärenden på uppdrag av Länsstyrelsen för utbetalning av företagsstöd. Förvaltningsområde för samiska Kommunstyrelsen har fastställt en handlingsplan 2014 för åtgärder inom kommunens ansvar som förvaltningsområde för samiska. Handlingsplanen är utformad av samrådsgruppen Vaajman Giele. Bland åtgärderna kan nämnas skyltning, samråd och information, träffpunkter m m. Nytt i årets handlingsplan är betoning på äldreomsorg och de krav som ställs på omvårdnad på minoritetsspråk i Socialtjänstlagen och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den långsiktiga planen är framför allt inriktad på utbildning av olika grupper. En viktig del i uppdraget som förvaltningsområde för samiska är att texter och dokument översätts till samiska. Kommunen har tillsammans med sju andra kommuner tecknat avtal med Östersunds kommun om köp av översättartjänst. Lotsmodellen som innebär en snabbare och smidigare handläggning av företagsärenden fortsätter med förvaltningsövergripande möten var 14:e dag. Infrastruktur Förbättrad infrastruktur är en strategiskt viktig fråga för kommunen där både politiker och tjänstemännen engagerar sig på olika nivåer. Förbättrad vägstandard, översyn av hastighetsreglering och en säkrare trafiksituation är några viktiga punkter som kan nämnas och som är ständigt återkommande på agendan i möten med Trafikverket. Flygplatsen i Sveg, som är en mycket viktig kommunikationslänk mellan Sveg - Stockholm men också internationellt, är avgörande för flera företags fortsättning och utveckling i kommunen. Inlandsbanans betydelse för skogsnäringen och turismen har också i olika sammanhang lyfts med Trafikverket och ledande rikspolitiker. Kommunen ska årligen rapportera till Sametinget hur statsbidraget, kronor, använts. Näringslivsutveckling Under våren och försommaren har dialogen med näringslivet och dess organisationer och företagsföreningar fortsatt. Företagsfrukostar har hållits tre gånger på fem olika ställen i kommunen. Ett flertal företagsträffar har genomförts tillsammans med politiker. Den mycket uppskattade informationsresan, som genomförs vartannat år, där investerare, finansiärer och beslutsfattare deltog genomfördes i mars. Där gavs tillfälle för företrädare för de olika destinationsbolagen att redogöra för beslutade och genomförda investeringar samt presentera kommande utvecklings- och expansionsplaner. Flera deltagande finansiärer och Etableringar Kommunen har bidragit med en del ekonomiska insatser för utredningar av Örndalens samhällsekonomiska värden. Kommunledningen har också genom yttranden till Mark- och miljödomstolen understrukit vikten av satsningen för Härjedalens möjligheter till tillväxt både för turismnäringen och näringen generellt. Ett projekt för etablering av ett småföretagarhus, i samarbete med företaget Workplays, har inletts med syfte att sänka trösklarna för ny- och småföretagare i Svegsområdet. Näringslivsavdelningen är också engagerad i arbetet för utvecklingen av skidskyttebanan i Sveg. 13

14 KOMMUNSTYRELSEN Näringsliv och Skola Planeringsarbetet för skogens dag som är ett samarbete mellan skola, skogsbranschen och arbetsförmedlingen har inletts och kommer att genomföras för andra året i rad under hösten. Syftet är att öka intresset för vidareutbildning och kompetensförsörjning inom skogsnäringen. Landsbygdsutveckling En landsbygdsutvecklare rekryterades på heltid från maj. Arbetet integreras till en början med projektet Samordnade servicelösningar, ett projekt som är förlängt till juni Telefoni Kommunens kartläggning av den upplevda mobiltäckningen har delgivits Telia som under året presenterat sina utbyggnadsplaner. På länsnivå har Länsstyrelsen anordnat regionala dialogmöten om mobiltäckning och kapacitet där kommunen har medverkat. Telia, Tele2 och Telenor har där presenterat sina utbyggnadsplaner för länet och dialog med kommunerna ses av operatörerna som nödvändigt och viktigt. Regionalt ska en tjänst för samordning inrättas och kommunerna anmodas att utse en kontaktperson för den fortsatta dialogen. Nedmontering av fast telefoni fortsätter och berörda orter ersätts med mobila lösningar. Telia har lovat att berörda hushåll och företag ska garanteras en fungerande mobil lösning innan den fasta telefonilösningen avslutas. Det finns en samstämmighet om att fiber är den framtidssäkra lösningen. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. under ansökningsprocessen. Det övergripande strategiska arbetet samt beslutsprocessen inom kommunen leds av en styrgrupp där ledande politiker och tjänstemän deltar. Trygghetslarm Införande av trygghetslarm har senarelagts på grund av pågående migrering av kommunens operativsystem. Detta medför att införandet av planeringsverktyget TES inte kan påbörjas innan hösten TES tekniska plattform används som larmmottagare och när TES är infört kan tillförsel av digitala trygghetslarm påbörjas. Under tiden används en temporär lösning med analoga mobila trygghetslarm i de fall där så behövs efter dialog med Telia. IT-samarbete i länet Samverkan kring en länsgemensam e-tjänstplattform är beslutad och upphandling startade våren Upphandlingen är nu i ett skede där ett antal leverantörer valts ut som erbjuds presentera sina system innan beslut om system och leverantör tas. Under vecka 37 inbjuds kommunrepresentanter till leverantörernas presentationer. Länets kommunikationspunkt Länsnoden kommer att uppdateras under 2014 vilket kommer att underlätta kopplingar mellan länets kommuner. Ungdomsdialog Ansvaret för ungdomsdialogen flyttades till förvaltningen Bildning, Fritid och Kultur från och med 1 maj i år. Under året arbetar HUR (Härjedalens ungdomsråd) med de prioriterade områden som ungdomarna arbetade fram under ungdomsdialogdagen hösten Ungdomsdialogdag kommer att genomföras den 24 oktober i år. Bredband Upphandling och utbyggnad för de projekt som kommunen beviljat stöd till, d v s Ytterhogdal, Linsell, Hedeviken och Mittådalen är nu under utbyggnad och kommer att slutföras under hösten. Ansvar för genomförandet samt för kommande ansökningar ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen. Näringslivsavdelningen ansvarar för information och samordning innan och 14

15 KOMMUNSTYRELSEN Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Fastställd internkontrollplan ska genomföras Nytt ärendehanteringssystem ska tas i drift Utredning kundcenter Ledar- och introduktionsutbildningar ska genomföras Lotsmodell ska utvärderas Utbyggnad av bredband i fyra byar Upphandling av e-tjänsteplattform Länsnoden ska uppdateras 2014 Ungdomsdialogaktiviteter ska genomföras Handlingsplan förvaltningsområde samiska Fler ska flytta in än ut i kommunen På Svenskt näringslivs rankinglista (mätning hösten 2014) ska kommunen förbättra sin position med minst 20 platser Mäts av Svenskt näringslivs årliga mätning Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % (kommunen totalt) Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 15

16 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Ordförande Förvaltningschef Lars-Gunnar Nordlander (s) Irene Kolare Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Miljö- Bygg- o alkoholinspektion Planer SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Det ekonomiska utfallet för miljö- och byggnämnden totalt förväntas överensstämma med budget. Det befarade intäktsbortfallet avseende livsmedelsavgifter och den utökade kostnaden för internhyra, när miljöoch bygg blev egen förvaltning, uppvägs av ökade intäkter för bygglovsavgifter. Planenheten har fått tilläggsbudget med 400 tkr för att ta fram detaljplan för Hede centrum. Viktiga händelser och beslut Ny planenhet inrättades Det utökade planarbetet omfattar mer planarbete i egen regi istället för granskning av planer som utförts av externa planförfattare, revidering av översiktsplanen under kommande mandatperiod och fördjupade översiktsplaner samt utökade beställningar från Härjedalens kommun. Nedanstående målbeskrivningar är vägledande för förvaltningens arbete: Nämnden ska hålla budget Nämnden ska hålla kvalitet Personalomsättningen på årsbasis halveras Tillsynsplanen genomförs Handlingsplan för kommunens planarbete tas fram Ärenden som överklagas håller prövning i högre instans (80%) Ett bygglov ska kunna utfärdas inom 6 veckor Framtiden Planarbetet under 2014 och 2015 är inriktat på en revidering av kommunens översiktsplan. Utökad budget kommer att behövas för arbetet Uppdraget om fördjupad översiktsplan för Ramundberget, Bruksvallarna utökas med att även Messlingen ska ingå. Tematiska arbetet med LIS, VA-policy och kulturmiljöprogram fortskrider planenligt. 16

17 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Statistik ur lönesystemet Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 17

18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Lars Bygdén (fp) Panos Alepliotis Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Samhällsbyggnadsförvaltning Skogar och exploateringsfastigheter Fastighetsförvaltning Bidrag samlingslokaler, bostadsanpassning Gator och vägar Flygplats Vatten och avfall Räddningstjänst SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall på helåret 2014 är -1,5 Mkr jämfört med budget. Det som visar minussiffror är renhållningsverksamheten, (redovisas under rubriken Vatten och Avfall), vinterväghållning och räddningstjänsten. Till viss del uppvägs dock dessa underskott med förväntade överskott i fastighetsförvaltningen. Uppdrag Nämnden ansvarar för den fysiska planeringen och infrastrukturen, kommunens gator, vägar och övriga offentliga platser, bredbandsutbyggnad, vatten- och avloppsverksamhet, kommunens fastighetsförvaltning och bostadsanpassning, MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), park- och grönytor, kommunens exploateringsverksamhet, teknisk service, trafikfrågor, kommunens räddningstjänst, renhållningsverksamhet, kommunens flygplats, kalkningsverksamheten samt hantering av ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. Verksamheterna ska vara kommunens tekniska rådgivare och förse nämnden och övriga kommunen med rätt underlag i tekniska och strategiska frågor. Mål och planerade aktiviteter Arbetet pågår med att anpassa Härjedalens räddningstjänst inför det till årsskiftet planerade medlemsskapet i Jämtlands Räddningsförbund. Redan nu finns en fungerande organisation för IVPA, d v s första insats I Väntan På Ambulans. Då det gäller kommunens fastigheter så har entreprenad för yttre skötsel upphandlats som omfattar både kommunens och Härjegårdars bostads- och lokalbestånd. Under 18

19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN hösten kommer fastighetsavdelningen på kommunen och Härjegårdars personal att flytta till samma lokaler i syfte att skapa samverkansvinster. Bl a så initieras en ny arbetsgång där rondering ska resultera i strukturerade åtgärder i våra fastigheter. Park- och lekplatsunderhåll kommer att fortsättningsvis tillhöra fastighetsavdelningen. En annan organisationsförändring är att mark-och exploateringsgruppen nu tillhör gatu- och va-avdelningen. Renhållningsenheten förstärktes med en enhetschef och en ny miljöingenjör tillträdde. Gatu- och va-avdelningen med sin mark- och exploateringsgrupp och renhållningsenheten tillsammans med miljö- och byggförvaltningen förbereder ett nytt, mera effektivt sätt att arbeta med kommunens planer. Gatu- och va chefen representerar förvaltningen som biträdande verksamhetssamordnare. Under första halvåret har arbetet med att bygga lokala fibernät för bredband kommit igång på allvar. Först ut är byarna Ytterhogdal, Linsell, Hedeviken och Mittådalen med en sammanlagd budget på ca 10,5 Mkr. Projekten finansieras till 50% av medel ur landsbygdsutvecklingsfonden. Ytterberg, Älvros, Messlingen och Mittådalsvallen står härnäst på tur. Projekt för att sammanföra olika verksamhetssystem pågår med GIS som främsta planeringsverktyg. Nya GIS-applikationen är en opensource-lösning som är tänkt att ersätta och även förbilliga den nuvarande lösningen SOLEN. Målet är att detta ska genomföras under Målet att minska konsultkostnaderna med 10 % ser ut att infrias. Under första halvåret 2014 minskade konsultkostnaderna med 41 % jämfört med samma period förra året. Energiförbrukningen under årets första 4 månader minskade med 8,8 % jämfört med samma period förra året. Framtiden Fortsatt stora investeringar inom VA-verksamheten de närmaste åren. Kommunfullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden ett ramanslag på 20 Mkr som nämnden fritt disponerar för de olika va-projekten. Vi fortsätter att undersöka samverkansmöjligheter med andra kommuner. Ett aktuellt exempel är tankarna på att samverka kring verksamhetssystem för renhållning tillsammans med Bergs kommun. Ny taxa för renhållning planeras från nästa år. Inom kommunledningen pågår diskussioner om att skapa en gemensam kostorganisation och att denna i så fall skulle placeras under samhällsbyggnadsnämnden. En nyanländ arkitekt med CAD-kunskaper praktiserar i förvaltningen. Bakterie- och mikrobprojektet fortsätter både i avloppsanläggningar i Hede och i pilotform i Byvallen, där 15 fastigheter ingår. Lönesamtal har hållits med alla medarbetare. En ny handlingsplan har arbetats fram för hela förvaltningen med fokus på att förbättra ledarskap, organisation, gruppgemenskap och medarbetarskap. Förvaltningsdagar med diverse utbildningar kring arbetsmiljöfrågor för alla chefer och skyddsombuden har planerats. Samverkansgruppen och ledningsgruppen har haft regelbundna sammanträden. 19

20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Konsultkostnader ska minska med 10 % Minska energiförbrukningen med 3 % Statistik ur ekonomisystemet Statistik från mätaravläsningar Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Perspektiv medborgare Mäts av personalsystemet 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 20

21 21

22 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Ordförande Förvaltningschef Leif Nilsson (S) Carina Nilsson Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Administration och lokaler Gemensamma stödanordningar Grundskola Gymnasieskola Vuxenundervisning Barnomsorg Frivillig musikundervisning Fritidsverksamhet Kulturverksamhet SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Nämnden förväntas för 2014 gå med ca 3,1 Mkr i underskott. Detta underskott kan uteslutande härledas till balansen mellan kommunens kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasienivå och budgeterat belopp för samma ersättningar. Uppdrag Nämnden för bildning, fritid och kultur har ansvaret för Härjedalens kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Nämnden har också ansvar för att medborgarna i kommunen ges goda möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv. Skolan och kulturen har en viktig roll när det kommer till att bygga ett samhälle - att få samhället att växa och utvecklas. Förskolorna och skolorna har uppdraget att rusta barnen/eleverna med sådana kunskaper och färdigheter att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, att de kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. Skolan har med andra ord en viktig roll i att förbereda individerna för arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Mål och planerade aktiviteter Samtliga elever i årskurs 2 ska kunna läsa. Målet ej uppfyllt. Av 90 st elever i årskurs 2 var det 10 st (11%) som inte läste. Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen. Målet ej uppfyllt. 4 % av det totala antalet satta betyg i årskurs 6 var betyget F och 17 % av det totala antalet satta betyg i årskurs 9 var betyget F. 22

23 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Bedömning av målen 2014 Målet uppfylls inte 2014 Målet är på väg att uppfyllas 2014 Målet är uppfyllt Perspektiv Ekonomi Nämnden skall hålla sin budget Perspektiv verksamhet Förskolan ska arbeta så att språklig medvetenhet och matematiska begrepp utvecklas och stärks Systematiska kvalitetsarbetet /sept Samtliga elever i årkurs 2 ska kunna läsa. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Samtliga elever i årkurs 3 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska och matematik. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Samtliga elever i årkurs 6 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska, matematik och engelska. Åtgärder ska vidtas om inte alla nått målet. Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen. Andelen elever med behörighet till ett nationellt program ska vara högre än Meritvärdet i kommunen ska vara högre än Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan ska vara högre än Andelen elever vid högskoleförberedande program med grundläggande behörighet till högskola och universitet ska vara lika eller högre än riket. Kultur- och fritidsavdelningen ska ha organiserat sig och arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i kultur- och fritidsplanen Skolmåltidsverksamheten ska arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i måltidspolicyn Systematiska kvalitetsarbetet /juni Systematiska kvalitetsarbetet /juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Kvalitetsarbetet/juni Antal besök i fritidsgårdar, antal besök och utlånad media/nov Verksamheternas kvalitetsarbete/sept Perspektiv medarbetare Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Perspektiv medborgare Mäts av personalsystemet 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar år (KKIK mått ) 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar år (KKIK mått ) 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen år (KKIK mått ) 80 % av webbinformationen ska vara god KKIK mått % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på år (KKIK mått ) Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) år (KKIK mått ) 23

24 SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltingschef Anna-Lena Andersson (S) Denise Wallén Budgetutfall Nettokostnader, tkr Budget Redovisning Budget- Budget Prognos avvikelse helår helår Politisk verksamhet Gemensam administration m m Individ och familjeomsorg Omsorg SUMMA Kommentarer till siffersammanställning Budgetavvikelsen t o m juli månad är 5,1 Mkr och motsvarar 1,9 % för socialförvaltningen. En omfördelning av budget har gjorts från LSS-kontot till gemensam administration med 2,3 Mkr därav överskott inom gemensam administration. Underskottet inom omsorgen beror främst på att beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har ökat och personalbemanningen är enligt 2009 års nivå. Demensverksamheten i Sveg har behövt utöka bemanningen utifrån att strukturen på den nya avdelningen kräver en högre bemanning än tidigare. Sammantaget beräknas den totala kostnaden till 10 Mkr utöver ram på årsbasis. Övertiden har ökat med 46 % jämfört med förra året t o m juli månad, motsvarar 410 tkr och sommaren kommer att tendera i mycket höga övertidskostnader p g a inbeordringar av personal. Inom LSS har nya ärenden uppkommit och några ärenden har fått utökade timmar samt reducerad statlig ersättning, detta resulterar i lägre intäkter än budget och beräknas till ca 1,2 Mkr utöver budget, på årsbasis. Verksamheten för gruppboenden genererar ett överskott med 500 tkr på årsbasis. Försörjningsstödskostnaderna har minskat med 25 % jämfört med samma period förra året och motsvarar ca 1 Mkr under perioden. Inom sjuksköterskeorganisationen har sommaren bemannats till viss del med ordinarie personal som fått ersättning utifrån ett lokalt avtal och i västra har man löst vikariebehovet med bemanningsföretag. Under hösten kommer dock kostnaderna för köp av sjuksköterskor att minska. Prognosen är baserad på sju månader och tenderar i ett underskott med 7,6 Mkr som motsvarar 2,8 % avvikelse mot budget på helår, en försämring jämfört med tidigare prognos. Avdelning omsorg påvisar ett högre kostnadsläge än 24

25 SOCIALNÄMNDEN föregående prognos och viss osäkerhet råder eftersom inte alla sommarmånader ännu är redovisade. Osäkerhet råder även kring hur snabbt omställningen till trygghetsboenden kan genomföras under hösten. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppdrag Socialförvaltningen är en av kommunens största verksamheter och har socialnämndens uppdrag att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en god kvalitativ och effektiv verksamhet med brukaren i centrum. Socialnämnden ansvarar också för den sjukvård som bedrivs i hemmet samt har även enligt HSL 18b rehabiliterings- och habiliteringsansvaret i hemmet. Hälso- och sjukvårdsansvaret gäller även för de dagverksamheter som omfattas av SoL/LSS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bevakar att en god och säker vård bedrivs. Mål och planerade aktiviteter Förvaltningsledning Förvaltningen arbetar aktivt med att minska kostnader och bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Pågående åtgärder kommer dock som tidigare också påtalats inte att hinna få tillräcklig genomslagskraft för att nå en budget i balans under Flertalet aktiviteter och åtgärder pågår utifrån den handlingsplan som är upprättad. En av de viktigaste åtgärderna är att utifrån upprättad boendeutredning och det inriktningsbeslut som nämnden tagit, ställa om delar av kommunens särskilda boenden till trygghetsboenden. En dålig följsamhet för fattade beslut och en tröghet med att komma igång med omställningen upplevs ha funnits ute i verksamheterna. För att nå målet är det av oerhörd vikt att alla funktioner tar sitt ansvar och ser sin roll i omställningsarbetet och drar åt samma håll. Socialnämnden ansvarar vidare för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). I egenskap av vårdgivare är nämnden också enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Beslut har tagits om att öppna upp en avdelning för multisjuka. En kalkyl för ombyggnaden beräknas finnas klar under september och om KF beviljar igångsättningstillstånd kan därefter en upphandlingsprocess påbörjas. Möjlig byggstart är beräknad till första halvåret 2015, med en byggtid på omkring sex månader. Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från var och ens behov, förutsättningar och ansvar för sin situation. Den enskilde ska vara delaktig och utifrån eget självbestämmande kunna påverka sin egen situation. Individer i behov av stöd och omsorg ska mötas av omtanke och ett evidensbaserat förhållningssätt där forskning, personalens erfarenheter baserade på kunskap och den enskildes behov bildar en helhet. Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar Omsorg om äldre och stöd för personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Arbete pågår med att se över åtgärder för att få en bättre fungerande bemanning och personalplanering. Studiebesök har gjorts till Ånge kommun och deras modell för smartare bemanning. Ambitionen är att anamma modellen så långt det är möjligt. Riktlinjerna för biståndshandläggning behöver ses över och ev revideras. Även taxor/avgifter inom omsorgen kommer att ses över. Samverkan mellan huvudmän blir allt viktigare. För att undersöka möjligheten att öka samverkan och underlätta bl a rekryteringen av sjuksköterskor har möten i olika form initierats både med landstingets primärvård och en privat utförare. En glesbygdsmodell håller 25

BUDGET med verksamhetsplaner år 2014

BUDGET med verksamhetsplaner år 2014 BUDGET 2014 1 2 BUDGET med verksamhetsplaner år 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Politisk budgetskrivelse---------------------------------------------- 4 Vision och kärnvärden---------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer