Territoriellt samarbetsprogram. Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak (CCI 2007 CB 163 PO 026)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Territoriellt samarbetsprogram. Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026)"

Transkript

1 Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund (CCI 2007 CB 163 PO 026) Årsrapport 2012

2 Innehåll 1 IDENTIFIERING ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET Resultat och analys av utvecklingen Uppgifter om den konkreta utvecklingen av det operativa programmet Finansiell information (EUR) Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet från fonderna Stöd som återbetalats eller använts på nytt Kvalitativ analys Uppgifter om överensstämmelse med gemenskapslagstiftning Betydande problem och åtgärder för att lösa dem Förändringar i genomförandet av det operativa programmet Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083/ Komplementaritet med andra instrument Övervakning och utvärdering GENOMFÖRANDE PER PRIORITERAT OMRÅDE Prioriterat område 1 Främja hållbar ekonomisk tillväxt Uppnådda mål och analys av utvecklingen Betydande problem och åtgärder för att lösa dem Prioriterat område 2 Binda regionen samman Uppnådda mål och analys av utvecklingen Betydande problem och åtgärder för att lösa dem Prioriterat område 3 Främja vardagsintegration Uppnådda mål och analys av utveckling Betydande problem och åtgärder för att lösa dem ADMINISTRATION AV PROGRAMMET Förvaltande myndighet Norsk förvaltande organisation Gemensamt tekniskt sekretariat Övervakningskommitté Styrkommittéer TEKNISKT STÖD (TA) INFORMATION OM PROGRAMMET Kommunikationsplan Hemsida Bedömning av åtgärd System för offentliggörande av insatser Bedömning av åtgärd Grafisk profil Bedömning av åtgärd Tryckt material Bedömning av åtgärd Övrigt material Information till media Bedömning av åtgärd Seminarier och konferenser Bedömning av åtgärd Nätverk Bedömning av åtgärd (80)

3 Bilagor Bilaga 1: Informationsaktiviteter 2012 Bilaga 2: Godkända projekt Bilaga 3: Information om avslutade projekt Tabeller Tabell 1: Programindikatorer (kumulativt) Tabell 2: Prioritetsindikatorer (kumulativt) Tabell 3: Projektindikatorer Tabell 4: Finansiell information (EUR) Tabell 5: Kumulativ uppdelning av kategorier av gemenskapens stöd Tabell 6: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 1) Tabell 7: Kvantifierade horisontella kriterier (prio1) Tabell 8: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 2) Tabell 9: Kvantifierade horisontella kriterier (prio2) Tabell 10: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 3) Tabell 11: Kvantifierade horisontella kriterier (prio3) Tabell 12: Användning av tekniskt stöd Begrepp AM Attesterande myndighet FM Förvaltande myndighet GTS Gemensamt tekniskt sekretariat Kattegat/-projekt Projekt inom delprogram Kattegat/ NFO Norsk förvaltande organisation NYPS Ärendehanteringssystem RM Revisionsmyndigheten ÖKS-programmet Interreg IV A Öresund ÖKS-projekt Projekt som löper på tvärs över de två delprogrammen Öresundsprojekt Projekt inom delprogram Öresund 3 (80)

4 1. Identifiering OPERATIVT PROGRAM Mål: Europeiskt territoriellt samarbete Stödberättigade områden: Kärnområde Skåne län Hallands län Västra Götalands län Region Själland Region Hovedstaden Region Nordjylland delar av Region Midtjylland Östfold fylke Akershus fylke Oslo kommune Vestfold fylke Buskerud fylke Telemark fylke Aust-Agder fylke Vest-Agder fylke Angränsande områden (20 % områden) Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Örebro län Värmlands län Hedmark Oppland Rogaland Programperiod: Programnummer: CCI 2007 CB 163 PO 026 Programmets namn: Interreg IV A Öresund- ÅRSRAPPORT OM GENOMFÖRANDET Rapporteringsår: 2012 Datum för övervakningskommitténs godkännande av årsrapporten: Finansieringsplan per prioriterat område (EUR) Prioriterat område EURUF (a) Nationell finansiering (b) = (c) +(d) Indikativ fördelning av nationell finansiering Nationell offentlig finansiering (c) Nationell privat finansiering (d) Total finansiering (e) = (a)+ (b) Grad av medfinansiering Norsk finansiering 1.Främja hållbar ekonomisk tillväxt % Binda samman regionen % Främja vardagsintegrationen % Tekniskt stöd % Total % (80)

5 2. Översikt över genomförandet av det operativa programmet 2.1 Resultat och analys av utvecklingen Under 2012 har programmets genomförandetakt varit fortsatt hög och 20 nya projekt har beviljats medel. Sammanlagt 34 projekt 1 har beslutats under året. Bland de nya projekten som beviljats medel finns ett för programområdet som helhet (ÖKS) och det är ScandTick regional samverkan mot fästingburna sjukdomar som godkänts inom prioritetsområde 2 (binda samman regionen). I delprogram Öresund genomfördes en ansökningsomgång under Under året har täta kontakter upprättats med fler än 30 potentiella projektansökare vilka visat ett fortsatt stort intresse för programmet. Sammantaget har delprogrammet godkänt 11 fullskaliga projekt under året. Flest medel har varit tillgängliga under prioritet 1. Det har medfört ett större intresse för prioriteten och de flesta projekten som godkändes under 2012 sorterar under denna prioritet. Intresset för projekt inom prioritetsområde 3 (främja vardagsintegrationen) har varit fortsatt stort och under året godkändes fyra projekt inom detta område. Tillgängliga medel inom prioritetsområde 2 (binda samman regionen) har varit begränsade och därmed gett upphov till konkurrens, varför endast två projekt är godkända under denna prioritet. I delprogram (KASK) genomfördes en ansökningsomgång i maj 2012 och det var ett stort intresse för att ansöka om medel från programmet. Totalt godkändes 8 fullskaliga KASK-projekt, av vilka 5 sökte under prioritetsområde 1 (hållbar ekonomisk tillväxt) och 3 under prioritetsområde 2 (binda samman regionen). Det var många projekt vid denna ansökningsomgång som hade fokus på maritima frågor. Bland de beviljade projekten finns dessutom ett med fokus på säkerhet och beredskap och etablering av ett nordiskt kustradarnätverk Uppgifter om den konkreta utvecklingen av det operativa programmet Program och de enskilda projekten ska mätas och följas upp genom ett antal indikatorer som anges i det operativa programmet. I det operativa programmet anges endast antal projekt som värde för program- och prioritetsindikatorerna. Basvärde för program- och prioritetsindikatorer är angett för Förväntat värde för program- och prioritetsindikatorer är angett för Sex programindikatorer måste anges för projekten (tabell 1). Bland de tre översta (samarbetsgrad, gränshinder och gränsregional kompetens) kan projekten endast registreras på en. Ingen uppdelning per år gjordes de första åren ( ). För de tre horisontella indikatorerna (miljö, jämställdhet och integration/mångfald) gäller att samtliga projekt ska ange om de direkt förbättrar, är övervägande positiva för eller är övervägande negativa för respektive område. Detta innebär att samtliga projekt angett något för denna indikator då den är av typen antal projekt. De horisontella kriterierna återkommer för respektive prioriterat område i kapitel 3 i årsrapporten projekt beviljades medel i slutet av 2011 men beslutades först i början av Indikatorerna för dessa projekt framgår därför i årets rapport. 5 (80)

6 Tabell 1: Programindikatorer Programindikatorer i OP Summa Samarbetsgrad Resultat Mål Basvärde 0 0 Gränshinder Resultat Gränsregional kompetens Mål Basvärde 0 0 Resultat Mål Basvärde 0 0 Miljö Resultat Mål Basvärde 0 0 Jämställdhet Resultat Integration och mångfald Mål Basvärde 0 0 Resultat Mål Basvärde 0 0 Vid ansökan anger projektet vilket prioriterat område de söker under. Varje prioriterat område har två prioritetsindikatorer och sökande anger en av dessa (tabell 2). Värdet är liksom för programindikatorerna antal projekt. Tabell 2: Prioritetsindikatorer (kumulativt) Prioritetsindikatorer i OP Summa Tillväxtfrämjande initiativ Profilering och synlighet Planer, program och strategier Resultat Mål Basvärde 0 0 Resultat Mål Basvärde 0 0 Resultat Mål Basvärde 0 0 Tillgänglighet Resultat Gränsregional samhörighet och kunskap Mål Basvärde 0 0 Resultat Mål Basvärde 0 0 Mobilitet över gränsen Resultat Mål Basvärde (80)

7 För att kunna mäta resultat från projekten ombeds de i ansökan ange förväntat resultat och i slutrapport ange faktiskt utfall (tabell 3). Tabell 3: Projektindikatorer Indikator Programindikator: Samarbetsgrad Förväntat resultat enligt ansökan (samtliga projekt) Resultat (avslutade projekt) Antal deltagare vid externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier Antal nya samarbetsformer Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier Programindikator: Gränshinder Antal identifierade formella gränshinder Antal identifierade upplevda gränshinder Antal undanröjda formella gränshinder Antal undanröjda upplevda gränshinder Programindikator: Gränsregional kompetens Antal deltagare vid kunskapshöjande aktiviteter Antal kunskapshöjande produkter Antal kunskapshöjande aktiviteter Programindikatorer: Informationsinsatser Antal informationsprodukter Antal tillfällen för informationsspridning Antal deltagare vid tillfällen för informationsspridning Prioritetsindikatorer prio 1 Tillväxtfrämjande initiativ Antal tillväxtfrämjande-/näringslivsutvecklande lösningar Antal modeller/verktyg för att främja entreprenörskap/nyföretagande Antal gränsöverskridande lösningar för triple helix samverkan Antal gränsöverskridande kompetensförsörjningslösningar till tillväxtsektorer Antal deltagande offentliga organisationer Antal deltagande universitet/högskolor Antal deltagande företag/privata aktörer Profilering och synlighet Antal aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet Antal aktiviteter för att öka lokalideringar/investeringar i gränsområdet Prioritetsindikatorer prio 2 Planer, program och strategier Antal tematiska planer/program/strategier Antal planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land Antal planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete 12 5 Tillgänglighet 2 Många av de avslutade projekten har uppmärksammats i media lokalt, regionalt och nationellt. I siffrorna för både förväntat antal tillfällen för informationsspridning och utfall ingår besök på hemsidor samt antal läsare och tittare för angivet media. Flera projekt räknar även in deltagare på konferenser. 3 Se not 1. 4 Siffrorna för förväntat antal deltagande företag/privata aktörer och utfall är relativt höga tack vare att många projekt lyckats locka deltagare från privat sektor till specifika arrangemang. Siffrorna återspeglar inte aktivt deltagande som projektpartner utan snarare intresse för projektens olika aktiviteter. 7 (80)

8 Antal lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet Antal servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster Antal institutionella samarbetsformer Prioritetsindikatorer prio 3 Mobilitet över gränserna Antal nya utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram Antal deltagare i genomfört utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram Antal modeller, verktyg, metoder för ökad interaktivitet/mobilitet över gränsen Gränsregional samhörighet och kunskap Antal gränsöverskridande mötesplatser Antal nya modeller/verktyg som bidrar till ökat fritids-/rekreationsutbud 79 4 Antal nya eller förbättrade produkter som bidrar till gränsregional samhörighet (80)

9 2.1.2 Finansiell information (EUR) Tabell 4: Finansiell information (EUR) Utgifter som betalats ut av stödmottagarna och som ingår i betalningsansökningar som sänts till Motsvarande offentligt förvaltningsmyndigheten stöd Utgifter som betalats av det organ som ansvarar för utbetalningar till stödmottagarna Summa betalningar från kommissionen Prioriterat område 1 - ERUF Prioriterat område 2 - ERUF Prioriterat område 3 - ERUF Prioriterat område 4 - ERUF Slutsumma Vid utgången av 2012 har 46 miljoner EUR rekvirerats från kommissionen EUR, vilket innebär att utbetalningskravet (44,1 miljoner) för 2012 uppnåddes. Prognosen för utbetalningar för återstoden av programperioden är fortsatt positiv vilket innebär att utbetalningskravet för kommande år förväntas uppnås. Under 2012 har förvaltande myndighet i dialog med nationella kontrollanter och programsekretariatet arbetat vidare med åtgärder för att effektivisera processer och för att korta ledtiderna för utbetalning av stöd till projekten, vilket resulterade i att stöd kunde betalas ut i en omfattning som annars inte hade varit möjlig och att kommissionens utbetalningskrav kunde uppnås med god marginal. Programmet som fick en besvärlig start med låg beslutsaktivitet under de två första åren ( ), går under 2013 in i sin mest intensiva fas med avseende på utbetalning av stöd. Det innebär att programmet liksom under 2012 kan komma att få problem med likviditeten när stora belopp betalas ut under senare delen av året. Att likviditeten är begränsad till förskottet på 8,4 miljoner EUR har inneburit att betalningarna till projektägarna periodvis har ställts in under slutet av åren 2011 och Konsekvensen blir att projekten får vänta orimligt länge på betalning, något som givetvis är problematiskt. För att minimera problemet med den begränsade likviditetetn har förvaltande myndighet i dialog med programmets first level controllers och det gemensamma tekniska sekretariatet vidtagit åtgärder för att få ett jämnare flöde av betalningar. Arbetet pågår kontinuerligt och resulterar i allt effektivare administration samt ett jämnare flöde av utbetalningar. Den genomsnittliga storleken på projekt som beviljas stöd är euro, vilket är mer än de cirka euro som förväntades när programmet skrevs. Det kan dessutom noteras att projekten i delområde Kategat- (antal medfinansiärer och stöd) är större i delområde Öresund och att möjligheten till att genomföra projekt som täcker hela programgeografin (Öresund-) har nyttjats mer än förväntat. Vid utgången av 2012 har det brutto beviljats ERUF-stöd till projekt för 107,4 m euro: till Öresund 50,0 m euro, till 39,4 m euro och till Öresund- 18,0 m euro. 9 (80)

10 2.1.3 Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet från fonderna Kategori 9 andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag är den kategori som beviljats mest medel i programmet, motsvarande 28,1 m EUR har beviljats och i 33 tillfällen till huvudprojekt. I cirka hälften av projekten är det universitet, högskolor och sjukhus som driver innovationsinriktade projekt. I övriga projekt är det kommuner, regioner och övriga aktörer som bedriver projekt som exempelvis är inriktade på insatser för främjande av företagande, entreprenörskap och företagande inom specifika näringar. Inom kategori 54 övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder har det beviljats medel för 15,9 m EUR och i 19 tillfällen till huvudprojekt. Här finns en bred inriktning av miljöinriktade projekt med en motsvarande bred förankring hos olika typer av finansiärer. Stöd har framför allt beviljats inom prioriterat område 2, binda samman regionen, till insatser så som genensamma miljöstrategier/planering, riskförebyggande åtgärder, sjösäkerhetssamarbete och miljöanpassade transporter. Inom kategori 72 Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningsystem för att öka anställbarheten har det beviljats medel för 13,2 m EUR och i 19 tillfällen till huvudprojekt. Det är en bred krets av aktörer som bedriver projekt med inriktning på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder, kompetensutveckling och undervisningssamarbeten. 10 (80)

11 Tabell 5: Kumulativ uppdelning av kategorier av gemenskapens stöd (utgiftskategorier) Prioriterat område 9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag 15 Andra åtgärder för att förbättra små och medelstora företags tillgång till och effektiva användning av IKT Finansieringsform Typ av område 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde Belopp (EUR) Övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder 57 Övrigt stöd för att förbättra turisttjänster 60 Övigt stöd för att förbättra kulturella tjänster 66 Genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden 72 Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningssystem för att öka anställbarheten 74 Utveckling av den mänskliga potentialen när det gäller forskning och innovation, särskilt genom forskarutbildning och vidareutbildning av forskare samt nätverksverksamhet mellan universitet, forskningscentrum och företag 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 79 Övrig social infrastruktur 1 Återbetal ningsfria stöd 81 Mekanismer för att förbättra utformningen, övervakningen och utvärderingen av politik och program på nationell, regional och lokal nivå samt kapacitetsutbyggnad för genomförandet av dessa 1 Återbetal ningsfria stöd 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde Planering, genomförande, övervakning och inspektion (TA) 86 Utvärdering och studier, information och kommunikation (TA) Summa 1 Återbetal ningsfria stöd 1 Återbetal ningsfria stöd 8 Gränsöverskridande samarbetsområde 8 Gränsöverskridande samarbetsområde (80)

12 2.1.4 Stöd som återbetalats eller använts på nytt Inget stöd har återbetalats eller använts på nytt sedan stöd dragits in i enlighet med artiklarna 57 och 98.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 under Kvalitativ analys Ett av programmets övergripande mål är att uppnå ökad ekonomisk tillväxt. Beslutsnivåerna för prioriterade områden 1 och 3 ligger på nivåer över 50 %. Flest projekt och också mest beviljade medel finns inom prioriterat område 2 Binda samman regionen. Inom detta område har flest projekt bedrivits i Öresundsområdet. Störst summa beviljade medel står dock delprogram för. Inom prioriterat område 3 har flest projekt och störst summa medel beviljats inom Öresundsområdet, vilket också förväntades när programmet togs fram. Beviljade medel för hela programområdet (ÖKS-projekt) har överstigits i jämförelse med den indikativa fördelningen av programbudgeten. I övrigt är fördelningarna över område jämförelsevis jämna. Måluppfyllelse prioritetsindikatorer Vid en bedömning baserad på registrerade nivåer för programmets prioritetsindikatorer konstateras vissa mönster. Antalet beslutade projekt tycks inte motsvara de nivåer som förväntades vid programmets planering. Vad gäller prioritetsindikatorerna så är det främst antal projekt med fokus på tillväxtfrämjande initiativ, mobilitet över gränsen samt planer, program och strategier som har nått eller närmar sig målluppfyllelse. De horisontella indikatorerna mäter antal projekt i relation till påverkan på miljö, jämställdhet och integration. 33 projekt verkar direkt förbättrande på miljö, 2 projekt på jämställdhet och 14 för integration. Positiv utveckling under 2012 Tre positiva trender noteras under året. För det första genomförs nu flera fullskaliga projekt som bygger på förprojekt. För det andra har stöd betalats ut i en omfattning som motsvarar kommissionens utbetalningskrav, tack vare en effektivare process mellan förvaltande myndighet, nationella kontrollanter och programsekretariatet. För det tredje har programmet haft fortsatt fokus på resultatuppföljning och informationsspridning. 2.2 Uppgifter om överensstämmelse med gemenskapslagstiftning Inga betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083 har skett under (80)

13 2.3 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem I Revisionsmyndighetens årliga kontrollrapport enligt artikel 62.1 d (i) i förordning (EG) nr 1083/2006 beskrivs resultaten av utförda systemrevisioner samt revision av urval av insatser. Det har inte funnits några betydande problem under år Revisionsmyndigheten har utfört revision av projekt som har beviljats stöd av programmet. Grundlaget för revisionen var sammanlagda utgifter om 36,0 m EUR som ingick i 2011 års utgiftsdeklarationer. Felaktigheter bedöms vara materiella om de överstiger 2 % och den totala projicerade felprocenten uppgick till 0,13 %. Revisionsmyndigheten bedömer därmed att förvaltnings- och kontrollsystemet har fungerat tillfredsställande och att inga brister föreligger som orsakat systemfel. 2.4 Förändringar i genomförandet av det operativa programmet Under 2012 har tillgängliga medel i prioritet 2 varit begränsade vilket i gengäld har gett ett större intresse inom prioritet 1 och 3. På grund av storleken på återförda projektmedel blev det under hösten 2012 klart att det fanns medel kvar till en ny ansökningsrunda. Fler projekt än förväntat har svårt att leva upp till godkänd budget och utnyttjar därför inte fullt ut de medel som beviljats. Vid Övervakningskommitténs möte i november 2012 blev det därför beslutat att resterande medel i programmet samt kommande återförda medel kan användas till följande 3 aktiviteter: Riktad tematisk ansökningsomgång för prioriterat område 1 och 3 ansökningsdeadline 1 mars 2013; Prio 1: Turism och maritimt samarbete Prio 3: Gränshinder på arbetsmarknadsområdet och utbildningsområdet Förprojekt med fokus på ett urval av de tematiska områdena för kommande programperiod första beslut kan fattas 1 mars Ansökningar över EUR ska prioriteras av SK/ÖK presidier via skriftlig procedur Tilläggsbeslut till pågående projekt start 1 december Tilläggsbeslut fattas ej för norska IR-medel. Privata aktörer Europeiska kommissionen godkände i april 2011 ett förslag om att revidera programmets finansieringsplan. Förändringen innebar att både offentliga och privata aktörer kan medfinansiera projekt, samt vara stödmottagare. Med privata aktörer avses i detta sammanhang organisationer som agerar utan vinstdrivande syfte (non-profit). Ändringen har fått ett positivt mottagande bland programmets aktörer. Det har dock fortsatt visat sig vara svårt att så sent i programmet få denna typ av aktörer involverade. Sammanlagt för de senaste ansökningsrundorna har 11 partners beviljats stöd som kan anses falla in under kategorin private non-profit. 13 (80)

14 2.5 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083/2006 Inga betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083 har skett under Komplementaritet med andra instrument -sekretariatet ingår i ett västsvenskt nätverk kallat Fondsamordningsgruppen. I detta nätverk ingår förutom ÖKS-programmet, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska Socialfonden samt Programmet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige (även Fiskerifonden har varit inbjuden men valt att inte delta). Det övergripande syftet med nätverket är att sprida aktuell information mellan fonderna och göra gemensamma satsningar för att visa på att Europeiska Unionen gör skillnad i området. Nätverket har tidigare arrangerat en gemensam spridningskonferens där olika EU-finansierade projekt visades upp sina bästa resultat. Arbetet under 2012 har fokuserat på att knyta fonderna och programmen närmare varandra med anledning av att det Gemensamma strategiska ramverket (GSR) innefattar samtliga fonder/program som deltar i nätverket, inklusive fiskerifonden. Diskussioner har förts kring hur man tydligare kan ge en bild av det smörgåsbord av möjligheter som de olika programmen representerar. I ljuset av diskussionerna planeras det framtida gemensamma evenemang under 2013 för att visa på bredden av vad de olika programmen under GSR kan erbjuda företag, organisationer och myndigheter i den kommande strukturfondsperioden I förbindelse med beredning av projektansökningar till delprogram har sekretariatet en löpande dialog med bl.a. sekretariatet för Sverige-Norge programmet som geografiskt omfattar en rad aktörer som också ingår i området. När det är relevant hänvisar sekretariatet vidare projektansökare till EU:s ramprogram och sektorsprogram. I delprogram Öresund har det tillsats en referensgrupp med representanter från de tre deltagande regionerna. Gruppen sammanträder i samband med beredningsprocessen och diskuterar de olika projekten utifrån ett regionalt perspektiv. Bland annat diskuteras kopplingen till andra projekt och andra program. Vid ett flertal tillfällen har sekretariatet mot bakgrund av referensgruppens kommentarer undersökt sammanhang till angränsande program och projekt. För delprogram Öresund har det i första hand handlat om att koordinera ansökningar gentemot de regionala programmen i Danmark och Skåne-Blekinge samt i förhållande till Interreg IV A Femernbæltprogrammet. I samband med ansökningsrundan i mars 2012 valde referensgruppen att genomföra en skriftlig hearing med kommentarer till ansökningarna. Inom delprogram Öresund sker en koordinering och en samordning av insatser som rör kultur- och gränshinderfrågor med Nordiska Ministerrådet (prioritet 3). Nordiska Ministerrådet har avsatt medel till projekt i nordisk regi och vid ett antal tillfällen har potentiella ansökare hänvisats vidare till dem i de fall då detta bedömts relevant. Programmets Övervakningskommitté fattade i maj 2010 beslut om hur Östersjöstrategin skulle implementeras i programgenomförandet vilket senare godkändes av kommissionen. Man valde att inte lägga bidrag till strategin som ett urvalskriterium men att sekretariatet skulle följa upp ansökningarnas bidrag löpande samt att styrkommittéer och övervakningskommitté skulle få information inför prioritering av ansökningar. Ansökningarnas bidrag till strategin följs löpande upp i programmens ärendehanteringssystem. Inom ramen för hittills beviljade projekt inom ÖKS-programmet bedöms 85 projekt ligga i linje med Östersjöstrategin, drygt 51 procent av samtliga beviljade projekt. 14 (80)

15 I linje med prioriterat område inom Östersjöstrategin Antal projekt 1. Miljö: minskning av utsläpp 1 2. Miljö: bevarande av den biologiska mångfalden 1 5. Miljö: Anpassning till klimatförändringar 7 6. Tillväxt. ta bort hinder för den gemensamma marknaden 3 7. Tillväxt: forskning och innovation Tillväxt: stödja och utveckla SME Tillväxt: hållbarhet inom jord och skogsbruk 5 9: Tillväxt: jordbruk, skogsindustri och fiske Attraktiva miljöer: tillgängliga, effektiva och säkra energimarknader Attraktiva miljöer: förbättra interna och externa transportkorridorer Attraktiva miljöer: utbildning, turism och hälsa Säkerhet: riskförebyggande 2 Totalt Övervakning och utvärdering Konsultföretaget Oxford Research har sammanställt och presenterat ytterligare två tematiska utvärderingsrapporter under 2012 (den första delrapporten presenterades 2011). Den andra delrapporten, med fokus på Gränsöverskridande forskning, innovation och utveckling delgavs till Övervakningskommittén i maj Rapporten föregicks av två gemensamma workshops med ÖK-ledamöter från både Interreg IVA ÖKS och Interreg IVA Nord, för att tillsammans diskutera likheter och skillnader på temat i de två programområdena. I rapporten framhålls bl.a. att universitet och högskolor av naturliga skäl är dominerande projektpartners i projekt som rör innovation. För att innovationer ska kunna kommersialiseras och tillämpas krävs även deltagande från andra aktörer. Fokus bör läggas på att involvera näringslivet och övriga sektorer som utgör mottagare och målgrupper för projektens resultat. Projektet CATE framhålls som ett bra exempel på framgångsrik involvering av företag. Projektet har haft omfattande uppsökande verksamhet, tydliga mål med företagens medverkan, samarbete med andra projekt och lokala partners som talar företagens språk. Den tredje delrapporten, med fokus på Varaktiga och permanenta samarbeten delgavs till Övervakningskommittén i december Utvärderarna ger exempel på projekt i programmet som har lyckats lyfta samarbeten från personbaserade relationer till mer formaliserade, och därmed mer varaktiga samarbeten. Rapporten visar även exempel på projekt som inte har lyckats skapa samarbeten av mer permanent och varaktig karaktär. Det gränsöverskridande mervärdet i projektet är en central faktor, enligt utvärderarna. Övervakningskommitténs referensgrupp för utvärdering har deltagit aktivt i arbetet och sammanträtt med representanter för Oxford Research två gånger under året, i mars och i oktober. Erfarenhetsutbytet kring utvärdering med Interreg IVA Nord presenterades vid ett av kommissionens seminarier på Open Days i oktober. Slutrapporten inom ramen för Oxford Researchs uppdrag kommer att delges till Övervakningskommittén i maj (80)

16 3. Genomförande per prioriterat område Under 2012 genomfördes en ansökningsomgång i programmet. Totalt har 32 ansökningar inkommit under Programmet har tre prioriterade områden som är öppna för projekt: 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt 2: Binda samman regionen 3: Främja vardagsintegration Av dessa tre prioriterade områden har prioriterat område 1 varit populärast att söka inom på programnivå under Nedan ges en kvantitativ och kvalitativ översikt av respektive prioriterat område. Det ges även exempel på särskilt intressanta projekt som godkänts för varje prioritet. 3.1 Prioriterat område 1 Främja hållbar ekonomisk tillväxt Uppnådda mål och analys av utvecklingen Prioriterat område 1 Främja hållbar ekonomisk tillväxt har hittills haft det högsta söktrycket i programmet totalt sett. Tabell 6: Kvantifierade prioritetsindikatorer antal projekt (prio 1) Prioritetsindikatorer i OP Summa Tillväxtfrämjande initiativ Resultat Mål Basvärde 0 Profilering och synlighet Resultat Mål Basvärde 0 Det är tydligt att de flesta projekten riktar sig till tillväxtfrämjande initiativ snarare än till området profilering och synlighet. Inom prioriterat område 1 är universitet och högskolor samt forskningsaktörer i hela programområdet mycket aktiva och detta visar sig också i ansökningar och godkända projekt. Aktörer som arbetar med marknadsföring och besöksnäring har inte varit så aktiva som förväntades. Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2012 inom prioriterat område 1. Tabell 7: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 1) Horisontella indikatorer Direkt positiv påverkan Övervägande positiv påverkan Övervägande negativ påverkan Miljö Jämställdhet Integration och mångfald Inget av stödet från fonderna har, använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006). Fram till och med utgången av 2012 har 13 projekt inom prioriterat område 1 avslutats. 16 (80)

17 EXEMPEL PÅ PROJEKT GODKÄNDA 2012 Partnerskab for vækst Partnerskapet avser utveckla en gemensam näringslivskarta som både geografiskt och innehållsmässigt omfattar Köpenhamn och Malmö, samt en paketlösning som ger internationella företag och investerare en gemensam ingång till de två städerna. I fokus för näringslivskartan står de stadsutvecklings- och industriområden där det är möjligt att etablera en verksamhet. För tillfället finns det inte en gemensam portal till kommunledningarna i Malmö och Köpenhamn och därför har projektet etablerats som ett sätt att ge omvärlden en snabb överblick över vilka etableringsmöjligheter som finns. Målet är att denna gemensamma satsning ska leda till att internationella företag och investerare får ett mer öppet mottagande och att informationen som ges når ut till en större krets. Projektets är Köpenhamns kommun. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR. SWIM (Scandinavian World of Innovative Media) Projektet ska genomföra ett utvecklingsprojekt i gränslandet mellan dokumentärfilm och cross media branschen. Projektets aktiviteter sätter fokus på kartläggning av de särskilda kompetenser som finns i regionen inom det aktuella fältet. Vidare avser projektet etablera bestående plattformar för talangutveckling (dvs. nya generationer av regissörer och producenter) samt generera nya företags- och finansieringsmodeller till nytta för branschen. Projektets överordnade målsättning är således att etablera Öresundsregionen som Europas absoluta centrum för internationell dokumentärfilm och cross media produktion. Projektets är CPH:DOX/ Fonden de Københavnske Filmfestivaler. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR. Öresund Smart City Hub (ÖSCH) I projektet Öresund Smart City Hub (ÖSCH) har 10 partners inlett ett gränsöverskridande samarbete i syfte att definiera samhällsmässiga utmaningar på miljö och klimatområdet. Partnerskapet ska i samverkan med aktörer från bl.a. näringslivet verka för smartare lösningar kring användandet av data, samt stärka den Öresundsregionala innovationskapaciteten och på så sätt främja utbytet kring Smart Cities och cleantech-området på tvärs över sundet. Projektets är Öresundskomiteen. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR Skandinavisk infrastrukturkompetens (SIK) Projektet Skandinavisk infrastruktur ska höja attraktionskraften i anläggningsbranschen då det nu råder brist på kompetent arbetskraft. Projektet ska utföra pilottester, utvärdera och ta fram gemensamma certifieringskrav inom vinterunderhåll och säkerhet på väg och järnväg i samarbete med utbildare och branschorganisationer. Trafikverken i Norge och Sverige vill genom detta projekt initiera arbetet kring en gemensam skandinavisk anläggningsmarknad som kan uppnå stordriftsmöjligheter över gränserna och därmed bidra till bättre konkurrens. Projektets är Svenskt Projektforum. Den total budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR. Bærekraftig Sjøkrepsfiske Hållbart havskräftfiske ska optimera utnyttjandet av havskräftresursen i Kattegat/ och samtidigt ta hänsyn till en ekosystembaserad förvaltning. Danska, norska och svenska forskare, fiskare och representanter från industrin kommer att 17 (80)

18 utbyta erfarenheter bl.a. om det nationella fisket, regler samt biologiska och ekologiska faktorer som påverkar fisket. Utrustning kommer att utvärderas och utvecklas för att öka selektiviteten och minska påverkan på havsbottnen. Lönsamheten och de socioekonomiska konsekvenserna av olika förvaltningssystem kommer också att utvärderas. Projektet kommer att skapa en grund för en långsiktig förvaltningsplan för havskräfta i KASK-området och bygga broar mellan nationella forskningsinstitut, fiskeindustrin och de nationella myndigheterna. Projektets är Danmarks tekniska Universitet, DTU Aqua. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR. Skandinavisk Innovationskultur Projektet ska stärka och utveckla en skandinavisk innovationskultur. Det finns ett stort behov av att förbättra samspelet mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet både i Danmark och i Sverige samt att utveckla initiativ som kan motivera studerande med goda idéer att bli initiativtagare och samtidigt ge dem en relevant utbildning. Partnerna håller på att utveckla mentorordningar och uppbygga studentväxthus. Genom att utveckla initiativen i en gemensam skandinavisk kontext, med fler tvärnationella kontakter och samarbeten, vill man generera synergieffekter som t.ex. accelererar utvecklingen och exportpotentialen av de studerandes företag. Projektets är Region Midtjylland. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR Betydande problem och åtgärder för att lösa dem Inga betydande problem i samband med genomförandet av prioriterat område 1 har upptäckts under Många projektpartners nämner dock att är en utmaning att tillväxtskapande kommersiella verksamheter endast i begränsad omfattning känner sig välkomna att söka sig till programmet. 18 (80)

19 3.2 Prioriterat område 2 Binda regionen samman Uppnådda mål och analys av utvecklingen Prioriterat område 2 Binda regionen samman har hittills haft det högsta söktrycket i programmet totalt sett, vilket har resulterat i att stort sett alla medel blivit beviljade. Fem projekt inom prioriterat område 2 avslutades under Tabell 8: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 2) Prioritetsindikatorer i OP Summa Planer, program och strategier Resultat Mål Basvärde 0 Tillgänglighet Resultat Mål Basvärde 0 Projekten är stora ekonomiskt vilket innebär att större delen av budgeten avsatt till området är förbrukad. Flest projekt finns inom området planer, program och strategier. Vanliga aktörer är kommuner och regioner i hela programområdet. Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2012 inom prioriterat område 2. Tabell 9: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 2) Horisontella indikatorer Direkt positiv påverkan Övervägande positiv påverkan Övervägande negativ påverkan* Miljö Jämställdhet Integration och mångfald Enligt Övervakningskommitténs beslut om urvalskriterier för programmet kan även projekt som värderas som övervägande negativa på något av de horisontella kriterierna beviljas stöd, under förutsättning att det finns andra positiva effekter som anses vara mer prioriterade vid tillfället. Två projekt har angett att de kan ha en övervägande negativ påverkan på miljön. Detta är projektens värdering då man anser att det direkta arbetet i projektet kommer att innebära resor med bil. Man resonerar även kring att målet med projektet en ökad marknad för företag i regionen kan komma att innebära mer transporter och därmed indirekt påverka miljön negativt. 19 (80)

20 EXEMPEL PÅ PROJEKT GODKÄNDA 2012 Etablering af center for hjertestop Målet med projektet är att etablera ett center för hjärtstop i Öresundsregionen. Genom arbetet i centret skapas en gränsöverskridande struktur för systematiskt och formaliserat samarbete kring forskning om akuta hjärtstop. Härigenom hoppas partnerskapet öka kunskaperna på området och därigenom förbättra de metoder som används vid akuta situationer. Samarbetet förväntas också leda till en optimering av efterbehandling i förhållande till exempelvis hjärnskador och andra komplikationer. Projektets är Rigshospitalet. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR ScandTick ScandTick ska etablera ett kunskapsnätverk och samarbete för att hantera frågor om fästingar och fästingburna sjukdomar. Projektet kommer ta fram gemensamma metoder och strategier samt skapa bättre gemensamma strukturer inom ÖKS-regionen för att hantera de problem som uppkommer genom den ökande förekomsten och spridningen av fästingburna infektioner. Man kommer skapa gemensamma riktlinjer för rapportering, diagnostik, behandling och vaccination av fästingburna sjukdomar i regionen. Projektet vill också förbättra det förebyggande arbetet i regionen och utveckla hållbara informationsstrukturer som når ut till framförallt allmänhet och hälsopersonal. Projektets Lead partner är Sahlgrenska Sjukhuset, Västra Götalandsregionen. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR. CodS Torsk är en kommersiellt intressant art i vår region, men på grund av utfiskning har den mycket låg potential. Projektet CodS utveckla planer för ekosystembaserad och hållbar förvaltning av kustnära bestånd av torsk i Kattegat/ och utveckla de vetenskapliga underlag som krävs för en första pilotrestaurering av ett utdött bestånd av torsk. Projektets Lead partner är Göteborgs universitet, institutionen för Biologi och miljöventenskaper. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR. Bærekraftigt bruk av energibærerne i KASK-regionen Projektets mål är att undersöka hur energieffektivisering och integration av förnybar energi kan bidra till ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling av Katt e- gat/-regionen. Projektet ska visa på möjligheterna med en implementering av en integrerad energistrategi för regionen, men också identifiera svårigheter och barriärer. Baserat på fördjupade studier och en kartläggning av regionens energisystem kommer projektet analysera hur systemet kan ändras på kort (ett par år), mellanlångt (2020) och på lång sikt (2030 och framåt). Projektets Lead partner är Chalmers tekniska högskola AB. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR Betydande problem och åtgärder för att lösa dem Inga betydande problem i samband med genomförandet av prioriterat område 2 har upptäckts under (80)

21 3.3 Prioriterat område 3 Främja vardagsintegration Uppnådda mål och analys av utveckling Prioriterat område 3 Främja vardagsintegration har hittills haft det lägsta söktrycket i programmet totalt sett. Tabell 10: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 3) Prioritetsindikatorer i OP Summa Gränsregional samhörighet Resultat och kunskap Mål Basvärde 0 Mobilitet över gränserna Resultat Mål Basvärde 0 Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2012 inom prioriterat område 2. Tabell 11: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 3) Horisontella indikatorer Direkt positiv påverkan Övervägande positiv påverkan Övervägande negativ påverkan* Miljö Jämställdhet Integration och mångfald Fram till och med utgången av 2012 har tretton projekt inom prioriterat område 3 avslutats. Inget av stödet från fonderna har använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006). 6 Enligt Övervakningskommitténs beslut om urvalskriterier för programmet kan även projekt som värderas som övervägande negativa på något av de horisontella kriterierna beviljas stöd, under förutsättning att det finns andra positiva effekter som anses vara mer prioriterade vid tillfället. Ett projekt har angett att det kan ha en övervägande negativ påverkan på miljön. Målet med projektet är att underlätta och öka pendlingen i Öresundsregionen. En ökad pendling med bil/tåg innebär en påverkan på miljön. 21 (80)

22 EXEMPEL PÅ PROJEKT GODKÄNDA 2012 Øresund Media Platform Øresund Media Platform (ØMP) avser verka för att utveckla journalistiska arbetsmetoder som främjar allmänhetens kunskaper som den gränsöverskridande utvecklingen i Skåne samt på Själland. Projektet är uppdelat i två faser: 1. ÖMP Mediastudier ska analysera de existerande mediernas aktuella bevakning av vad som sker i regionen. 2. News Øresund Redaktionen är ett initiativ som ska bedriva gränsregional journalistik genom samarbete där open source-tanken är central. På detta sätt kan redaktionen fungera som en ny form för informationskanal med fokus på Öresundsrelaterade nyheter. Projektets är Öresundsinstituttet. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR NEO - NGO, Erhvervsliv och det Offentliga I projektet kopplas aktörer från olika samhällssektorer samman för att i gemenskap utarbeta metoder och modeller som kan minska ungdomsars utanförskap på den Öresundsregionala arbetsmarknaden. Samarbetet tar utgångspunkt i de utmaningar som regionen står inför med en växande arbetslöshet och social spänningar. Aktiviteterna är riktade mot att utveckla och etablera en samarbetsplattform samt kartlägga behov och kunskaper från båda sidor av sundet som sedermera kan ingå i en gemensam Öresundsmetod. Utifrån denna metod kan sedan regionens aktörer som verkar i mötet med ungdomar i utanförskap bättre stötta dem in på arbetsmarknaden. Partnerskapet består av aktörer från såväl den offentliga, privata samt ideella sektorn. Projektets är Askovgården. Den totala budgeten uppgår till EUR varav stödet från ERUF utgör EUR Betydande problem och åtgärder för att lösa dem Prioriterat område 3 har under 2012 haft ett fortsatt lågt inflöde av ansökningar från Kattagat- och ÖKS, medan delprogram Öresund har ökat. Skillnaden i geografi, pendlings- och bosättningsmönster ses som en väsentlig del av förklaringen på detta. 22 (80)

23 4. Administration av programmet 4.1 Förvaltande myndighet Programmets samtliga processer har varit igång och i stort sett fungerat bra tack vare ett nära samarbete mellan förvaltande myndighet, norsk förvaltande organisation och det gemensamma tekniska sekretariatet. Mycket tid har fortsatt lagts på strukturer för FLC i Danmark och Sverige i syfte att underlätta för projektägare och projektpartner samt för att öka utbetalningstakten. En workshop med särskilt fokus på utbetalningsprocessen arrangerades i början av året. Förvaltande myndighet har under året även lagt stor vikt vid uppföljning, utvärdering och informationsspridning. Enskilda utvärderingsaktiviteter beskrivs i kapitel 2.7. Förvaltande myndighet medverkade vid programmets årliga event i maj och juni samt på European Cooperation Day i september. Förvaltande myndighet deltog under året i flera erfarenhetsutbyten med Interregprogrammen Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Fehmarnbelt, Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N, Central Baltic, South Baltic och med de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige och Danmark samt Interact. Erfarenhetsutbytena har varit ett sätt att fånga upp de frågeställningar som är aktuella i genomförandet av nuvarande program och viktiga lärdomar i förberedelserna inför kommande program. Från och med hösten 2012 har Förvaltande myndighet deltagit i det förberedande arbetet inför den kommande programperioden som sträcker sig från Norsk förvaltande organisation Programperioden närmar sig sitt slut och de flesta norska Interreg-medel är beviljade. Det är och har varit en intensiv period med kontroll, uppföljning och utbetalning av medel till existerande projekt. I tillägg har det åtgärder vidtagits för att föra tillbaka oanvända medel från projekten, så att dessa medel kan utlysas och beviljas på nytt innan programmet avslutas. Förberedelserna inför nästa programperiod har startat så smått och även om NFO ännu inte har en formell roll i processen, har partnerkskapet uttryckt önskemål om att NFO är involverad. NFO deltar aktivt i flera olika forum för genomförandeorganisationen, bland annat i koordingeringsgruppen, referensgruppen för utvärdering och informationsgruppen. Därutöver deltar NFO i möten med styrkommittén för delprogram och övervakningskommittén för ÖKS. Utöver detta har NFO deltagit på andra interna och externa möten och seminarier. 23 (80)

24 4.3 Gemensamt tekniskt sekretariat Programsekretariatet har två kontor ett i Köpenhamn med huvudansvar för delområde Öresund och ett i Kungsbacka med huvudansvar for delområde. Kontoren betjänar sin respektive styrkommitté och båda kontoren är involverade i proaktiv utveckling och beredning av ÖKS-projekt. De två sekretariatskontoren håller koordineringsmöten på ledningsnivå och har därutöver arrangerat temaseminarier för samtliga medarbetare. En huvuduppgift för sekretariatet har under 2012 fortsatt varit att motivera, inspirera och konkret vägleda regionala parter till att ansöka om Interreg-medel för att genomföra regionala tillväxt- och utvecklingsfrämjande projektinitiativ så att de sista medlen ska kunna beviljas. Programmet upplevde den största ansökningsrundan i mars 2012, när inte mindre än 32 projektansökningar insändes till sekretariatet. I samband med ansökningsomgången våren 2012 har sekretariatet arbetat med en gemensam beredningsprocess. Den gemensamma beredningsprocessen säkerställer att projektansökningarna får samma bedömning på SK och ÖK mötena, och metoden har visat sig vara värdefull i förhållande till att prioritera de bästa projekten bland de 32 ansökningarna. En stadigt växande uppgift för sekretariatet är att stödja projekten i deras genomförande såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. Detta arbete handlar om att stötta projekten inför inlämning av ansökan om utbetalning, en process som för många projekt upplevts som komplicerad, samt om att stödja projekten i arbetet med att uppnå godast möjliga resultat. Processen kring inlämning av ansökan om utbetalning blev koordinerad med FM och FLC i både Danmark och Sverige för att effektivisera handläggningen ytterligare. Sekretariatet har också i större utsträckning än tidigare deltagit i projektens slutkonferenser och slutaktiviteter för att säkerställa en bättre uppsamling av resultat. Programsekretariatet har genomfört en rad informationsaktiviteter under Några av de mer omfattande insatserna var deltagelsen i European Cooperation Day koordinerat genom Interact samt Annual Event, som delades upp i två stora aktiviteter, European Martime Day i Göteborg, maj 2012 och Folkemødet på Bornholm, juni 2012 (se kapitel 6 och bilaga 1). Sekretariatet har vidare aktivt deltagit i en rad olika nätverk, informationsutbyten och konferenser under Här kan bland annat nämnas en studietur till Femarnbeltprogrammet, erfarenhetsmöten med övriga Interregsekretariat i Danmark och Sverige samt INTERACT-seminarier för att utbyta information och uppdatera sig om nyheter från kommissionen och andra program. Sekretariatet har också varit representerat i programmets referensgrupp som följer utvärderingssamarbetet med konsultfirman Oxford Research. Från och med hösten 2012 har sekretariatet deltagit i det förberedande arbetet inför den kommande programperioden som sträcker sig från Detta innebär bland annat att sekretariatet ingår aktivt i de olika arbetsgrupper som är involverade i att skriva det operationella programmet för Interreg V A, samt även deltar som observatör i Joint Programming Committe. 24 (80)

25 4.4 Övervakningskommittén Övervakningskommittén har som uppgift att följa programmets utveckling för att säkerställa genomförandets kvalité och måluppfyllelse. Ordförandeskapet växlar årsvis mellan Näringsdepartementet och Erhvervsstyrelsen. Under år 2012 har Näringsdepartementet innehaft ordförandeskapet. Övervakningskommittén har sammanträtt vid två tillfällen under 2012, den maj i Köpenhamn samt den november i Oslo. 4.5 Styrkommittéer Styrkommitté Styrkommittén har haft två möten under 2012, i maj och november. Vid mötet i maj diskuterade Styrkommittén rekommendationerna i Oxford Researchs delrapport 1 Tillväxt genom näringslivssamarbete. Därtill prioriterede Styrkommittén 7 projekt till bifall och 2 fick avslag. Förvaltande myndighet presenterade arbetet inför nästa programperiod och Styrkommittén uppmanades att ge input gällande tematiska mål, genomförande och geografi. På mötet i november fanns inga projekt till prioritering i Styrkommittén eftersom programmet hade stängt för nya ansökningar, men det var istället stort fokus på arbetet med att arbeta fram ett nytt ÖKS-program. Styrkommitté Öresund Styrkommittén har haft två möten under 2012 i maj och oktober. Vid mötet i maj godkände Styrkommittén 11 projekt och gav avslag till 7 projekt. Vid mötet i oktober låg inga projekt till beslut. Presidiet bedömer att referensgruppens arbete i hög grad ersatts av den gemensamma beredningsprocessen beslutades det därför att referensgruppen skulle upphöra att existera från och med ansökningsrundan Diskussioner om en kommande programperiod har också kommit upp på dagordningen till mötena i Styrkommittén. Detta för att löpande informera Styrkommittén om processens gång. 25 (80)

26 5. Tekniskt stöd (TA) I samband med övervakningskommitténs första möte 28 mars 2008 togs beslut om programmets budget för tekniskt stöd. Budgeten sträcker sig över åren och uppgår till totalt EUR, varav 50 % utgörs av stöd från ERUF. Budgeten finansieras med 6 % av det totala EU-stödet som tilldelats programmet och motsvarande andel svensk och dansk nationell medfinansiering. Dessutom tillkommer nationell medfinansiering från icke-medlemslandet Norge. Den norska finansieringen avser de administrativa programinsatser som är gemensamma såsom utvärderingar och uppföljningar, konferenser och informationsinsatser mm. Totalt uppgår Norges TA-finansiering till EUR. Totala utgifter till och med 2012 uppgår till EUR, vilket motsvarar 68 % av budgeten. Nedan visas för-brukningen uppdelad på TA-budgetens olika kostnadsställen exklusive norska kostnader och finansiering. Procentandelen anger förbrukning av vardera kostnadsställes budget för de aktuella åren. Budget för tekniskt stöd (TA) har använts i överensstämmelse med förordningens regler och avser förvaltande myndighet, programsekretariatet, revisionsmyndigheten, attesterande myndighet samt övervakningskommittén. Den största budgetposten är personal- och lokalkostnader. Totalt är det 18 personer som arbetar i genomförandeorganisationen med projektutveckling, kommunikation, information, utvärdering, ekonomi och administration i lokaler i Köpenhamn, Kungsbacka och Malmö. Övrigt som finansieras av TA-anslaget är: extern personal, som består av utvärdering, föredragshållare, IT-tjänster, utbildning och kompetensutveckling, ekonomitjänster, revision och konsulter. administration, som består av kostnader för IT-utrustning, telefoni, porto, avgifter för ärendehanteringssystemet Nyps samt kostnader för interna tjänster. resor, som består av kostnader för resor innanför och utanför programområdet till styrkommitté- och övervakningskommittémöten, konferenser, informationsmöten samt resor för intern koordinering mellan genomförandeorganisationens olika delar. möten och konferenser, som avser kostnader för att arrangera möten för styr- och övervakningskommittéerna, projektmöten, ansökningsseminarier, tematiska konferenser, informationsmöten, partnersök och möten mellan genomförandeorganisationens olika delar. information och publikationer, som avser kostnader för annonsering, utveckling och underhåll av programmets hemsida, tryckning av rapporter och utvärderingar och informationsmaterial. investeringar, som avser kostnader för IT-utrustning, och möblering av kontor. 26 (80)

27 Tabell 12: Användning av tekniskt stöd (EUR) exklusive norska medel 7 KOSTNADSSTÄLLE BUDGET TOTALT % AV BUDGET FÖRVALTANDE MYNDIGHET % GTS ÖRESUND % GTS KASK % ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉ % REVISIONSMYNDIGHET % ATTESTERANDE MYNDIGHET % TOTALT STÖD ERUF % 7 Utgifter som har upparbetats under 2012 hos förvaltande myndighet, övervakningskommittén, revisionsmyndigheten och attesterande myndighet har inte genomgått revision.. 27 (80)

28 6. Information om programmet 6.1 Kommunikationsplan Under programperiodens femte år har informationsarbetet fokuserat på dels att nå ut till potentiella ansökare för ytterligare att öka inflödet av ansökningar, dels att öka genomförandekapaciteten i de projekt som har godkänts. Under 2012 var programmets årliga och största gemensamma event European Maritime Day i maj 2012 och Folkemødet på Bornholm i juni Dessutom deltog programmet i Interacts satsning European Cooperation Day den 21 september Året var dessutom präglat av en gemensam ansökningsrunda samt en stor utmaning i att få projekten till att spendera och rekvirera medlen från programmet. 6.2 Hemsida - I 2012 er arbejdet med att öka synligheten för godkända projekt. Därtill har uppdateringarna syftat till att tillmötesgå några av de behov som programmet har uppmärksammats på vid rådgivningsmöten, seminarier och annan kontakt med särskilt sökande aktörer. Under 2012 har hemsidan haft i genomsnitt unika användare per månad. Mest aktivitet på hemsidan noteras i förbindelse med en ansökningsrunda. Nytt från projekten blir oftast läst och även downloadfunktionen används ofta. Programmet finns också på Tillväxtverkets hemsida med länk till programmets hemsida. Programmet har även en facebooksida där programmets och projektens aktiviteter annonseras och bilder läggs upp. Till största del fungerar facebooksidan som en snabb informationskanal, som ett komplement till hemsidans nyhetsfunktion. Sharepoint (Intranet) för Styrkommittéer och Övervakningskommitté Det har upprättats ett gemensamt intranät för de två styrkommittéerna och Övervakningskommittén. Intranätet ger möjlighet för kommittéerna att hitta material till möten, kontaktupplysningar till övriga medlemmar samt mötesdatum Bedömning av åtgärd Hemsidan har fungerat som programmets knutpunkt för kommunikation. Det är på hemsidan som de senaste besluten, projekten etc. offentliggörs. Hemsidan tillhandahåller också alla de verktyg som krävs vid projektutveckling, projektansökning och ansökan om utbetalning. Fokus för hemsidan handlar allt mer om förmedling av projektens aktiviteter och resultat. Samtidigt har programmets Facebook-sida satt ytterligare fokus på att vara synlig via flera digitala plattformar. 28 (80)

29 6.3 System för offentliggörande av insatser Projektbanken har en egen menypunkt på hemsidan. Det bidrar till större synlighet. Flera av projektbeskrivningarna innehåller projektets eget material. Det är dessutom möjligt att länka till projektnyheter via projektbanken, så det blir en ännu större koppling mellan aktuella aktiviteter och projektbeskrivningar i projektbanken. I projektbanken kan man dessutom finna en visualisering av antalet projekt i programmets geografiska delområden genom en projektkarta. Genom programmets Facebook-sida samt YouTube kanal finns det också kopplingar till projektens filmer samt annat material som projekten producerar Bedömning av åtgärd Under 2013 planerar programmet att göra en stor insats med hemsidans projektbank, så den blir mer synlig och får en förbättrad sökfunktion. Detta för att säkra en bättre övergång mellan den nuvarande och den kommande programperioden. 6.4 Grafisk profil Användandet av den grafiska profilen i godkända projekten följs upp i samband med projektens statusrapporter. I de tillfällen då projekten upprättar egna projektspecifika hemsidor följer programsekretariatet upp på användandet av den grafiska profilen även här. Programlogotyp samt EU-logotyp i olika format finns tillgänliga på för nedladdning Bedömning av åtgärd Det kan skönjas en positiv trend bland projekten både vad gäller förmågan att anpassa såväl EU-logotypen som programmets logotyp i den egna grafiska profilen. Dessutom har det visat sig att allt fler projekt använder grafiska profiler, vilket kan sägas vara en viktig aspekt för att sprida en positiv bild av programmet. 6.5 Tryckt material Populärutgåva av årsrapporten Programmet valde att ta fram en populärversion av årsrapporten Populärversionen blev bland annat utdelad vid Övervakningskommitténs möte i december, men också använd vid relevanta seminarer. Årsrapporten kan laddas ned från programmets hemsida. 29 (80)

30 Guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning (FLC Guiden) Guiden riktar sig till projektpartners i programmet och är tänkt att fungera som ett stöd inför ansökan om utbetalning och för att underlätta för projektpartners att leverera ett komplett material till den nationella kontrollen. Guiden är i första hand avsedd för projektledare och stödmottagarnas ekonomimedarbetare. Guiden kan laddas ned från programmets hemsida. Guiden har delats ut vid de olika Genonförandeseminarier som sekretari a- ten har genomfört under Bedömning av åtgärd I den digitala värld som programmet verkar i kan det vara svårt att bedöma huruvida tryckt material verkligen får det genomslag som önskas. Programmet anser dock att det tryckta materialet sammantaget har haft en god effekt på programmets målgrupper. 6.6 Övrigt material Programmets ansökningsmaterial och projekthandbok har uppdaterats en gång under Handboken guidar potentiella ansökare från ansökan till beslut och guidar projekten från godkännande till avslut. 6.7 Information till media Under 2012 gjorde programmet en extra insats för att nå media, dels genom deltagande i stora events som European Martime Day och Folkemødet på Bornholm, men särskilt genom deltagandet i European Cooperation Day. European Cooperation Day 2012 Den 21 september blev det gränsregionala samarbetet uppmärksammat över hela Europa, närmare 40 länder satte gemensamt fokus på samarbetsinitiativ och brobyggande mellan gränsregioner. Events ägde rum i hela Europa den september. Tillsammans med mer än 70 andra Interregprogram var Interreg Øresund- med och uppmärksammade dagen, vars primära syfte var information till allmänheten, exempelvis genom media. Både sekretariatet i Øresund og Kattegat/ hade därför planerat events, där just media kunnde spela en central roll. s events i förbindelse med EC Day: Utöver den stora projektledarträffen september tillsammans med Sverige-Norgeprogrammet, arrangerade en presskonferens den 19 september i 30 (80)

31 Trollhättan. Presskonferensen handlade om delar av projektet SkanKomps arbete med kompetensutveckling. Med vid pressträffen var bland annat regionrådet Birgitta Losman från Västra Götalandsregionen. Øresunds event i förbindelse med EC Day: I Øresundsregionen hade sekretariatet satt samman ett event som var en halvdags busstur över gränsen. Syftet var att visa upp samarbete omkring energieffektivitet, hållbar energi och grön tillväxt. Under resan gjordes pit-stops hos Interregprojekt på den danska och svenska sidan av sundet. Turen bjöd bland annat på presentation av energieffektiv stadsutveckling i Västra Hamnen i Malmö och visioner för svensk-danskt samarbete om strategiskt energiutnyttjande genom vindkraftverken på Lynetten i Köpenhamn. Aktiviteten var till för särskilt inbjudna gäster, journalister, offentliga organisationer, representanter för den klimatpolitiska dagordningen och företag. Klimatkommissionär Connie Hedegaard deltog i bussturens första halva, vilket bidrog till att skapa stor uppbackning till arrangemanget från övriga deltagare samt stort interesse från media. Pressmeddelanden - generellt Informationsmail om beslut sänds ut direkt efter Styrkommitténs möte. Mail med bifogat pressmeddelande utarbetat av sekretariatet sänds till kontaktpersoner för och Norsk Projektägare, Firmatecknare LP/NP & projektledaren med en uppmaning att de själva ska sprida nyheten till regionala och lokala medier/press. Ett mail med ett bifogat pressmeddelande om godkända projekt går också ut till media. Artiklar/TV/Radio - generellt Programmet synliggörs i stor grad genom godkända projekt. Nästan alla godkända projekt har en mediestrategi. Projekten har generellt sett god genomslagskraft i större regionala och lokala tidningar, till exempel Politiken, Aftenposten, Børsen, Berlingske, Jyllandsposten, GT, Göteborgsposten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Aarhus stifttidende, Sydsvenskan samt i tidskrifter som till exempel Tekniks Ukeblad och byggnyheter.se. I förbindelse med ÖKS-projektet Scand- Ticks start/kick off i november 2012 var medieintresset stort. Projektledaren intervjuades i regionalradions nyhetssändning och ett inslag om projektet i nationell TV visades i Rapports nyhetssändning. Flera artiklar om projektet publicerades också. Nyheter P4 Göteborg november Bedömning av åtgärd Eventet European Cooperation Day som nästan uteslutande fokuserade på media som målgrupp hade stor genomslagskraft i både dansk och svensk media, både radio, tv, tryckt och digital press. Programmet ser positivt på att ingå i European Cooperation Day Projekten får generellt allt mer uppmärksamhet i media, vilket ger en positiv effekt och intresse för programmet. En extern mediaanalys av programmet kommer att genomföras under (80)

Territoriellt samarbetsprogram. Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026)

Territoriellt samarbetsprogram. Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026) Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat- 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026) Årsrapport 2011 Innehåll 1 IDENTIFIERING... 4 2 ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET...

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Bakgrund Inför programperioden 2014-2020 väntas regeringarna ge uppdrag kring programskrivning till regionerna. Region Skåne har aviserat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Territoriellt samarbetsprogram. Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026)

Territoriellt samarbetsprogram. Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026) Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat- 2007-2013 (CCI 2007 CB 163 PO 026) Årsrapport 2010 Innehåll 1 IDENTIFIERING... 4 2 ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET...

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

AVTAL mellan. Tillväxtverket Sverige. och. Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark

AVTAL mellan. Tillväxtverket Sverige. och. Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark AVTAL mellan Tillväxtverket Sverige och Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 1 (7) Avtalsparter Sverige Tillväxtverket, förvaltande (FM) och

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet 1 Figur 2 Organisationsstruktur, lokalt ledd utveckling Figur 3 Centrala aktörer i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten 2 Tabell 1. Övergripande

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 CCI 2007 CB 163 PO 026 Årsrapport 2008

Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 CCI 2007 CB 163 PO 026 Årsrapport 2008 Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 CCI 2007 CB 163 PO 026 Årsrapport 2008 1 (48) Förord Programdokumentet för det territoriella samarbets Interreg IV A Öresund-

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak

Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Version 1.0 daterad 2016-09-21 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Programmets mål: Bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Bilaga 8/3/08 Datum 2008-11-05 Dnr ÖKS.3-2008-00081 Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Version 081027 1 (8) 1. Bakgrund Den förvaltande myndigheten (FM) Nutek ska enligt

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 CCI:2007CB163PO026 Kommunikationsplan 1 (15) 1. UTGÅNGSPUNKT... 4 2. SYFTE OCH MÅL FÖR KOMMUNIKATIONSINSATSERNA... 4 3.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer