NYA perspektiv ger nya möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA perspektiv ger nya möjligheter"

Transkript

1 Agnéta hessel & C amill a ekberg (red) n ya p e r s p e k t i v g e r n ya m ö j l i g h e t e r Malmö högskola Malmö, Sweden m a l m ö h ö g s k o l a isbn Agnéta Hessel & Camilla Ekberg (red) NYA perspektiv ger nya möjligheter

2

3 Nya perspektiv ger möjligheter Agnéta Hessel & Camilla Ekberg (red) Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2011

4 KSM Kultur språk medier Författarna och Malmö högskola Omslagsfoto: Agnéta Hessel Tryck: Holmbergs i Malmö, 2011 ISBN

5 Innehåll 1. Bosnien Hercegovina... 7 Refija Nokic 2. Makedonien Elisabeta Damevska 3. Tjeckien Magdalena Abdul Karim 4. Thailand Hathairat Wendel & Kamonlak Sällberg 5. Irak Talar Nouri 6. Högtider i Irak Fatima Jasim 7. Språk och kultur i Irak Wafa al Ubaidi & Ammuna Ali Mohammad 8. Libanon Jeanne Dárc Chelala 9. Egypten Reem Kassagby

6 4

7 Förord Sakta men säkert håller modersmålslärarna på att erövra en plats i den svenska skolan. Från att ha varit ganska anonyma figurer i skolans periferi finns det idag oräkneliga skolor där många modersmålslärare ingår som självklara och respekterade medarbetare. Trots denna positiva utveckling finner man tyvärr fortfarande alldeles för många modersmålslärare som - främst av schematiska skäl - inte deltar i skolornas inre arbete (Modersmålsundervisningen i Sverige- en krönika, Hernán Concha 2007:38). Väldigt lite finns dokumenterat om modersmålslärare och ännu mindre texter där deras egna röster får höras samlade vi i rapporten, Modersmålslärare berättar, texter som visar det breda uppdrag modersmålslärarna har i den svenska skolan. Rapporten har bland annat använts i kurser för lärarstudenter och lärare. I dessa kurser och i andra möten vi har haft med lärare och studenter har frågor om elevers modersmål, vikten av att ha viss kunskap om dessa, kunskaper om landet och språkområdet som barn och elever kommer från aktualiserats. Många gånger är det svårt att för berörda lärare att hitta relevant information om sin barn- eller elevgrupp. Våren 2011 avslutade en ny grupp modersmålslärare kursen Didaktisk metodisk kurs för modersmålslärare III (61-90 hp) och vi bestämde då tillsammans att de skulle dokumentera sina erfarenheter och kunskaper med fokus på språk och kultur från sina respektive hemländer. Fokus i texterna skulle vara sådant lärare behöver veta om barn och elever med annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. I Skolinspektionens rapport, Språk och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska (2010) kan man läsa, För att de flerspråkiga barnen ska utveckla sina kulturella identiteter och en stark självkänsla, har det stor betydelse att de erfarenheter och språk de har med sig värderas och tas tillvara. (Skolinspektionen, 2010:16) I rapporten tar Skolinspektionen också upp vikten av att lärare i större utsträckning informerar sig om och intresserar sig för barn och elevers erfarenheter och livsmiljö. Man skriver vidare att en ständig fråga bör vara hur verk- 5

8 samheten genom att bygga på elevers olika erfarenheter och bakgrunder kan skapa motivation och energi i deras lärande. En viktig framgångsfaktor i arbetet med flerspråkiga barn är att personalen ser flerspråkighet och mångkulturalitet som en tillgång. För att stärka flerkulturell identitet visar forskning också på värdet av att lärare och övrig personal har intresse för barnens kultur och skiftande bakgrund och skapar en mångkulturell miljö (Skolinspektionen, 2010:16). Vår förhoppning är att vår text ska ge lärare och lärarstudenter ytterligare pusselbitar för att få ökad förståelse för flerspråkiga barn- och elevers bakgrund i mötet med dem och deras föräldrar. Vi vill att rapporten ska vara en inspiration och väcka nyfikenhet för barn och elevers bakgrund och också betona vikten av att man i skolan vinnlägger sig om att använda all den kunskap som modersmålslärare har. I rapporten finns språken arabiska, bosniska, makedonska, thai och tjeckiska representerade. Författarna tar upp frågor som rör historia, traditioner, högtider, skolsystem, syn på familjen och språkliga aspekter som är viktiga att känna till i mötet med flerspråkiga barn och elever. Rapporten innehåller också en ordlista med frekventa ord på respektive språk. Författarna är själva ansvariga för den text de skrivit. Ibland har det varit svårt för dem att hitta litteratur som stödjer deras text och därför har de egna erfarenheterna fått stor plats i de olika texterna. Malmö Agnéta Hessel & Camilla Ekberg Referenser: Concha, Hernán (2007) Modersmålsundervisning i Sverige en krönika Hessel & Ekberg (2008) Modersmålslärare berättar Skolinspektionen (2010) Språk och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska 6

9 Presentation av författaren I slutet av 1992 kom jag, Refija Nokic, med min familj till Sverige som bosnisk flykting. Mitt arbetsliv här i Sverige började som maskinkonstruktör och Cad konstruktör. De senaste fem åren har jag jobbat som modersmålslärare i bosniska, kroatiska och serbiska i Trelleborg. Yrkesväxlingen skedde i väntan på att få ett relevant arbete inom området för min högskoletekniska utbildning. För att ytterligare höja min kompetens och kunna prestera bra inom den pedagogiska verksamheten har jag studerat Didaktisk metodisk kurs för verksamma modersmålslärare, 90 hp, vid Malmö högskola. 7

10 Bosnien och Hercegovina Namnet bosniskt nämndes första gången år 940 av den bysantinska kejsaren Konstantin VII Parfirogent i skriften De administrantdo imperio 1. Då var Bosnien en egen mäktig stat på Balkanhalvön. Historia Under medeltiden hade Bosnien sin egen bogumilska, självständiga kyrka. En del bosnier konverterade till islam under Ottomanska riket. Osmanerna intog större delen av det bosniska kungariket och upprättade där en provins som övertogs av Österrike - Ungern år I Sarajevo dödades Franc Ferdinand år Detta utlöste det första världskriget. Efter första världskriget ingick Bosnien i kungariket Jugoslavien och efter andra världskriget i Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien. År 1992 förklarade B&H 2 sig självständigt. Under åren var det krig igen i landet, ett blodigt krig. Kriget slutade med Daytons fredsavtal som delade upp landet i två så kallade entiteter, Federationen B&H och Republika Srpska samt Brčkodistriktet. B&H är ett land där öst och väst med sina motstridiga krav och intressen drar åt var sitt håll, för att skilja sig från varandra. Detta splittrar den bosniska befolkningen som kämpar för att behålla det som tillhör dem, det egna landet, sina egna traditioner och sin kultur. Det bosniska folket vill förbli vad de är. Med tanke på vad som har hänt i det förflutna citerar jag den kända bosniska författaren, Meša Selimović: Vi är inte någons. Vi är alltid på en gräns, men vi ärvs alltid av någon. I århundraden har vi letat efter oss själva och vi erkänner, vi kommer snart inte att veta vilka vi är. Vi lever på gränsen mellan världarna, på gränsen mellan nationer och vi är alltid någons syndabock. Historiens vågor bryter av varandra på oss som om vi är dess rev 3 (min översättning). 1 Halilović, S (1991) Bosanski jezik. Sarajevo 2 Bosnien och Hercegovina kommer jag fortsättningsvis förkorta B&H. 3 8

11 Kultur Bosniaker, Kroater och Serber 4 utgör den största delen av befolkningen i B&H. De tre största religionerna, islam, katolicism och ortodoxism i B&H har sin motsvarighet i befolkningens etniska grupper. De tre religionerna har länge levt med och bredvid varandra och har haft ett större eller mindre inflytande på den politiska, kulturella och sociala utvecklingen i landet. Sedan 1600-talet ligger en ortodox kyrka, en moské, en katolsk kyrka och en synagoga 100 meter från varandra i Sarajevo, B & H-s huvudstad. Två mycket olika civilisationer, Ottomanska och Österrike - Ungerska, har påverkat landets levnadssätt, kultur och traditioner. De kulturella och religiösa olikheterna mellan folken utgjorde inte något hinder för befolkningen i landet att leva i gemenskap. Misstolkningar eller missförståelse bland olika kulturer i landet förekom sällan. Däremot utvecklades den gemensamma bosniska traditionen, vars värderingar grundades på tolerans och respekt. Kulturella och traditionella olikheter mellan folket minskade genom att olika levnadsvanor och traditioner accepterades och började användas av allt fler. Detta gäller dock inte traditioner som hade med religion att göra. Helger bundna till religion och traditioner skiljer sig inom den bosniska befolkningen. Ett exempel är omskärelse hos bosniaker och judar samt dop och konfirmation hos kroater och serber. I levnadsstil har bosniaker, kroater, serber och andra folk- och minoritetsgrupper långsamt anpassat sig till nya tiders krav, till nya värderingar och principer. Moderna verklighetstolkningar och insikter kom in i samhället tack vare utbildade män och kvinnor, större kommunikationsfrekvens med världen och massmedier. En modern livsstil blev ett mål för befolkningen i B&H att sträva efter. Mångfald förekommer i hemmet, på arbetsplatserna, i skolor och andra statliga institutioner. 4 stor bokstav i början av folkets och folkgruppens namn är en regel i det bosniska språket 9

12 Arbetet ger status åt människor. Kvinnan har fått en roll i samhällsstrukturen/ samhället och tjänar nu pengar och försörjer tillsammans med sin man familjen. Det finns även många gemensamma historiska erfarenheter, likadana traditioner, gemensamma helger och högtider som förenar bosniaker, serber och kroater. Nyår, nationaldagen, 1 maj och kvinnodagen, den 8 mars, är gemensamma fester och traditioner för hela landets befolkning. Konflikter under det senaste kriget har tyvärr försämrat gemensamma värden, tolerans, respekt och relationer mellan de tre största religionerna. I dagens samhälle i B&H har religionen fått en stor roll och ett stort inflytande. Olika tolkningar av religiösa budskap skapar intolerans mellan olika etniska grupper och försvårar landets utveckling. Avsnittet ur novellen Ett brev år 1920, skriven av Ivo Andrić, berättar följande om Bosnien och relationerna mellan folkgrupperna. det finns få länder där det förekommer så mycket solid tro, upphöjd karaktärsfasthet, så mycket ömhet och kärleksglöd, så mycket känslodjup, så mycket tillgivenhet och orubblig hängivelse, så mycket törst efter rättvisa. Men inunder allt detta, i de ogenomsiktliga djupen, dölja sig stormar av hat, hela orkaner av instängda komprimerade hat, vilka mogna och bida sin tid. Mellan era passioner och ert hat är förhållandet detsamma som mellan era höga alper och de tusenfalt större och tyngre osynliga geologiska avlagringar som de vilar på. 5 Grannar och kaffe En viktig del av det sociala livet i B&H utgörs av umgänge med de som bor i närheten. Vi i Bosnien bevarar traditionen att den närmaste grannen är viktigare än släkten som bor långtifrån oss. Att dela glädje och sorg med grannen är en självklar grundprincip. Grannar lånar ut saker till varandra och hjälps åt. Det sker spontant umgänge i huset, i trädgården eller på gemensamma utflykter. 5 Muratspahić, I (2009) Noveller från Bosnien och Hercegovina 10

13 Bosniskt kaffe och ritualer kring detta, från rostning, malning, tillagning till kaffedrickande, är en av de mest kända delarna av bosnisk kultur och tradition. Namnet kaffe kommer från det arabiska språket. Bosniaker kallar kaffe för kahva. Bruket av h i kahva är ett exempel på typiskt tecken i bosniskt språk 6. Kroater kallar kaffe för kava och serber säger kafa vilket är ett exempel där h försvinner i kroatiskt och serbiskt standardspråk. Man bjuder på kaffe till fester, sorgtider och under hela vardagen. Det är alltid kaffedags. Det starka, smakfulla kaffet serveras till grannar, släktingar, vänner och arbetskamrater, hemma och på kaféer. Grannkvinnor dricker kaffe tillsammans nästan varje dag. Man dricker inte allt kaffe utan sumpen blir kvar på botten. Kvinnorna vänder kopparna upp och ner på faten och väntar en stund tills en del vätska rinner ut. I den täta kaffesumpen som blir kvar i kaffekoppen, ser kvinnorna olika figurer och spår framtiden. Alla figurer har sin betydelse: en björn betyder sjukdom, en höna gräl, en orm fiende och en fågel glada nyheter. Männen har kaffeträffar på små kaféer, där de senaste nyheterna avhandlas och domino och kort spelas. Under ett besök i ett bosniskt hem blir man bjuden på kaffe ett par gånger. Folket i B&H brukar skoja och kalla det första kaffet för välkomstkaffe, det andra pratkaffe och det tredje hejdåkaffe. I kaffetillbehören ingår små koppar kallade fildžani, en liten kastrull kallad džezva, en bricka, en liten skål för socker och en liten kvarn. Föremålen är handgjorda av koppar och belagda med tenn. Den gamla kaffetraditionen lever kvar hos de flesta bosniaker liksom de små mysiga kaféerna trots att folket idag har mindre tid för umgänge. Om du tänker besöka en vän i Bosnien är det aldrig fel att ha med ett paket kaffe istället för en blomma. Om man besöker Sarajevo och promenerar genom Gamla stan Baščaršija kan man njuta av de traditionella gamla bosniska affärer- 6 Isaković, (1991), Halilović, (1991) och Jahić (1991)) 11

14 na med smycken, traditionella klädesplagg och mattor med kända bosniska motiv. Dessutom finns det massor av kaféer och restauranger i vilka det serveras traditionella drycker, bosniska specialiteter, traditionella rätter som till exempel: ćevapi, bosnisk gryta eller kakor som baklava och hurmašica. Baklava serveras vid de bosniska högtiderna och festligheterna. Ett igenkänt och bevarat bosniskt gammalt yrke är tillverkning av föremål av koppar och silver ristade med ornament. Sevdalinka Sevdalinka är en traditionell genre av folkmusik. Den är kärlekens melodi och B&Hs stolthet. Att visa kärlek och känslor till sin älskling gjorde man förr genom att sjunga sevdalinka. Kärlekslivet från det förflutna beskrivs i böcker och texter. 7 Det finns även många bilder och illustrationer på temat sevdalinka. Det är en riktig emotionell upplevelse för den som sjunger och de som lyssnar på sevdalinka. Sevdalinka har blivit en symbol för den bosniska kulturen och dessa melodier kan höras även idag. Bosniska språket Språket som ett kulturellt arv är viktigt för ett folk och för dess kommande generationer. Sambandet mellan språk och identitet ligger bland annat i värden, känslor, kultur och tradition. A. Isaković lyfter upp språkets värde i nedanstående citat. "Čuvaj rode jezik iznad svega - za njeg živi umiri za njega" 8 Bevara språket framför allt, mitt kära folk lev och dö för det Isaković, A 1992 Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku", Sarajevo, 9 Min översättning 12

15 Det bosniska språket talas främst av bosniaker i och utanför B&H. Det har kallats för bosniska sedan flera hundra år tillbaka. Man kan hitta namnet bosniska (bosanski jezik) i skriftliga dokument från talet. Den första bosniska ordboken är en bosnisk-turkisk ordlista skriven av Muhamed Hevaji Uskufi år Ett av de fyra bevarade exemplaren av ordboken finns på Uppsala universitetsbibliotek. Bosniska språket tillhör de sydslaviska språken och är nära besläktat med kroatiska, serbiska och montenegrinska. Språket är något som förenar bosniaker, kroater, montenegriner och serber. Bosnisk historia, och dess många olika härskare har haft en stark påverkan på språket bland annat på dess uppbyggnad och grammatik. Bosniska är ett språk med en lång och dynamisk historia. Den osmaniska tidsperioden kännetecknas av skrivandet på orientaliska (turkiska, arabiska, persiska) språk. Det bosniska språket från denna period utmärks av turkiska låneord som har anpassats till de slaviska språkens mönster. Turcismer är vanliga i det bosniska språket. Det finns många turkiska lånord i det serbiska språket, lite i det kroatiska, men det största inslaget av turkiska ord finner man i det bosniska språket. Det antas att det finns ca turkiska låneord i det bosniska språket 10. I tabellen finns några typiska turcismer Turcismer 11 čorba sevdah sokak šerbe hedija Svenska sopa kärlek gata saft present 10 Halilović

16 Under Österrike-Ungerns ockupation av Bosnien och Hercegovina inträffade mängder av inlån från det germanska till det bosniska språket som till exempel Bosniska Germanska 12 Svenska deka die Decke täcke flaša die Flasche flaska karfiol der Karfiol blomkål štikla der Stöckel Klack Bosniska språkets grammatik är skriven 1890 av Frano Vuletic. År 1908 kallades samma bok Serbokroatisk grammatik. Samma år ändrades det bosniska språkets status. Namnet bosniskt språk försvann. Serbokroatiska blev det officiella språket med latinska och kyrilliska (azbuka) alfabeten. Bosniska språkets grammatik

17 År 1992 blev det bosniska språket ett av de tre officiella språken i Bosnien och Hercegovina. De andra två är serbiska och kroatiska. Två Nobelpristagare kommer från B&H, Vladimir Prelog och Ivo Andrić, i kemi respektive litteratur. Skrivtecken Glagolitiska alfabetet Vi kan inte tala om skriftspråket som används idag i det bosniska språket utan att nämna det första bosniska glagolitiska alfabetet. Idag finns det flera bevarade medeltida gravstenar med glagolitiska tecken på, kallade för stećci. Bilder, symboler och texter på dessa gravstenar har inte religiös karaktär utan talar om den rika bogumilska kulturen. I slutet av 2010 blev stećci nominerade till UNESCO listan som skyddad sevärdhet. En av gravstenarna (stećci) i B&H

18 Bosančica Bosančica är den äldsta skriften, en specialanpassad version av det bosniska kyrilliska alfabetet. Det äldsta sydslaviska dokumentet från år 1189, Kulin Bans stadga, är skrivet med bosančica. Arebica Arebica är en variant av det arabiska alfabetet som användes i Bosnien under den osmaniska perioden. Att skriva på bosniska med arebica var en kulturell epok som kallas för Alhamijado litteratur. Arebica accepterades som en integrerad del av islamisk kultur. Detta är en av förklaringarna till de orientaliska orden i det bosniska språkets ordförråd. 15 Kyrilliska och latinska alfabet I B&H använder man sig av en variant av det latinska alfabetet abeceda, som kroaten Ljudevit Gaj uppfann och det kyrilliska alfabetet azbuka, konstruerat av Vuk Karadžic. Bruket av det latinska alfabetet i bosniska språket är vanligast. 15 Halilovic,S-Bosanski jezik 1991 Sarajevo 16

19 Latinska alfabetet - ABECEDA Bokstav Internationella fonetiska alfabetet Bokstav Internationella fonetiska alfabetet Bokstav Internationella fonetiska alfabetet A, a /a/ G, g /g/ O, o /o/ B, b /b/ H, h /x/ P, p /p/ C, c /ts/ I, i /i/ R, r /r/ Č, c /tʃ/ J, j /j/ S, s /s/ Ć, ć /tɕ / K, k /k/ Š, š /ʃ/ D, d /d/ L, l /l/ T, t /t/ Dž, dž /dʒ/ Lj, lj /ʎ/ U, u /u/ Đ, d /dʑ/ M, m /m/ V, v /ʋ/ E, e /e/ N, n /n/ Z, z /z/ F, f /f/ Nj, nj /ɲ/ Ž, ž /ʒ/ I bosniska har det latinska alfabetet fem vokaler och 25 konsonanter varav tre digrapher (LJ; NJ; DŽ). Stavningen i bosniska språket är fonetisk, alltså orden uttalas som de stavas, till skillnad från svenska språket där man inte alltid läser som 17

20 man skriver. Denna olikhet i svenskan är en svårighet för bosnisktalande elever. Det latinska alfabetet har följande konsonanter som elever med bosniska som modersmål i Sverige använder endast vid skrivandet på bosniska: Č, č, Ć, ć, Dž, dž, Đ, đ, Lj, lj,nj, nj, Š, š, och Ž, ž. Q, w, x, och y samt bokstäver med diakritiska tecken, vokalerna å, ä och ö finns inte i det bosniska alfabetet. Detta betyder sju nya bokstäver 16 för nyanlända elever från B&H som ska lära sig läsa och skriva på svenska. Elever jag har mött som modersmålslärare verkar ha svårast att skilja på och uttala vokalerna ä och ö. Exempel på vanliga blandningar är ven-vän, verk-värk och lok-lök. Min erfarenhet är att skillnader i bokstäverna kan vara ett hinder för språkutveckling i svenska hos bosnisktalande elever, speciellt när det handlar om läsning och skrivande. Det uppstår ofta förvirring hos elever när de ska läsa bokstaven o som på bosniska uteslutande uttalas /o/. Elever blandar ofta ihop ord som pluggar- plogar, skuggar-skogar, både vid läsning och vid skrivande. I bosniska språket skriver man alltså alla bokstäver precis som de uttalas. Av denna anledning förväxlar bosniska elever bokstaven c med k och z med s. Då blir Camilla- Kamila, campa-kampa, zenit-senit, zinksink och så vidare. Det förekommer inte dubbla konsonanter i bosniska förutom i några undantag som till exempel hos superlativ som najjači (starkast), najjasniji (klarast). Svenskt uttal av vokaler framför dubbla och enkla konsonanter samt stavningen av dessa ord kan bosniska elever ha svårt att uppfatta, verben hopa och hoppa förväxlas till exempel ofta. 16 Under förutsättning att eleverna inte hade läst något främmande språk med alfabetet som innehåller bokstäverna W, X och Y 18

21 Grammatik I bosniska språket finns tio ordklasser: substantiv, verb, adjektiv, räkneord, pronomen, prepositioner, konjunktioner, interjektioner, adverb och partiklar. Substantiv Substantiv, pronomen, adjektiv och räkneord har: a) Numerus 1. singular 2. plural b) Genus 1 maskulinum 2 femininum 3 neutrum Jag vill påpeka att uppdelningen av substantiven i en- eller ett ord inte finns i bosniska språket. En eller ett finns alltså inte framför substantiv och substantiven finns inte heller i bestämd eller obestämd form. Svårigheter uppstår i svenska om substantiv med formen ett förekommer i plural. Om man säger äpplen är det inte säkert att bosnisktalande elever uppfattar mer än ett äpple. c) Kasus Bosnisk grammatik har en kategori som kallas kasus. De sju kasusen i bosniska definierar substantivens, pronomens, adjektivens och räkneordens funktion och relation i meningen. Ordföljd Ordföljden i bosniska är mer flexibel än den svenska ordföljden. Jag lyfter fram ett exempel där ordföljden i meningen absolut inte har någon betydelse: En katt äter en mus. För att man skulle kunna förklara processen som pågår väljer man verbet att äta (jesti) som avser den tredje personen (treće lice), hon, 19

22 han, den eller det. Substantivet katt (mačka) är i kasuset nominativ och objektet i kasuset ackusativ. Detta möjliggör följande varianter: bosniska Ordföljd i bosniska språket S(subjekt);V(verb); O(objekt) svenska 1 Mačka jede miša. SVO Katten äter musen. 2 Mačka miša jede SOV Katten äter musen. 3 Miša jede mačka. OVS Katten äter musen. 4 Miša mačka jede. OSV Katten äter musen. 5 Jede mačka miša. VSO Katten äter musen. 6 Jede miša mačka. VOS Katten äter musen. Betydelsen i alla sex versioner är samma, oavsett var subjektet, objektet och verbet är placerade i meningen. I den muntliga kommunikationen använder man sig av kortfallande och kortstigande samt långstigande och långfallande accenter som verktyg för identifiering av subjektet och objektet i meningen. Skillnader i regler för ordföljd mellan svenska och bosniska kan framkalla missförstånd så att en hel annan betydelse uppstår, till exempel: musen äter katten. Eleverna med bosniska som modersmål kan ha svårigheter i hanteringen av huvudsatser och bisatser för att regelskillnader finns mellan de svenska och bosniska språken. Adjektiv Ett adjektiv förekommer liksom ett substantiv och ett pronomen i sju kasus. Adjektiven kan vara i maskulinum, femininum och neutrum samt i tre komparationsnivåer, liksom i svenska språket. Adjektivet böjs efter substantivens kasus, genus, och numerus. 20

23 För vissa elever med modersmål bosniska uppstår svårighet vid användning av adjektivet lång. Pratar man om en människas längd i bosniska använder man verbet hög: Jag är 150 cm lång (svenska). Jag är 150 cm hög (från bosniska). Adjektiven ensam och själv har samma betydelse i bosniska. Det kan vara svårt för eleven att skilja på den svenska betydelsen och ännu svårare att använda rätt adjektiv. Verb Verben böjs i bosniska efter tempus och efter personen som verbet syftar på. Verbens böjning present Bosniska Svenska Bosniska Svenska Ja pjevam Jag sjunger Mi pjevamo Vi sjunger Ti pjevaš Du sjunger Vi pjevate Ni sjunger On/ona/ono pjeva Han/hon/den/det sjunger Oni/one/ona pjevaju De sjunger I tabellen ovanför ser vi att verbet pjeva (sjunga) slutar med olika bokstäver beroende på vilken person/er det handlar om. Det blir mer komplicerat om verben står i preteritum. Då böjs både hjälp- och huvudverbet. Huvudverbet kongrueras med pronomens/substantivens genus. Verbens böjning i preteritum (m=maskulinum; f=femininum; n=neutrum) bosniska svenska bosniska svenska Ja sam pjevao. (m) Ja sam pjevala. (f) Ti si pjevao. (m) Ti si pjevala. (f) On je pjevao. (m) Ona je pjevala. (f) Ono je pjevalo. (n) Jag sjöng. Du sjöng. Han sjöng. Hon sjöng. Den/det sjöng. Mi smo pjevali. (m) Mi smo pjevale. (f) Vi ste pjevali. (m) Vi ste pjevale. (f) Oni su pjevali. (m) One su pjevale. (f) Ona su pjevala. (n) Vi sjöng. Ni sjöng. De sjöng. 21

24 Bosniska elever kan ha svårt med korrekt användning i svenska av verben: gå, åka köra, flyga och cykla. I bosniska kör man cykel, bil, buss eller flyg (vozim bicikl, vozim auto, vozim avion). Några exempel på möjliga fel vid användning av dessa verb är: Jag kör cykel till skolan (bosniska). Jag cyklar (svenska). Min kompis och jag kör sig i bussen till skolan ( bosniska). Min kompis och jag åker buss till skolan (svenska). Min kompis och jag går buss till skolan.( bosniska) Min kompis och jag åker buss till skolan (svenska) Det finns ett flertal verb i svenska som inte finns i bosniska språket som till exempel hissa, åka, cykla, diska, trivas. Adekvat översättning får man genom beskrivandet: hissa -lyfta upp; åka - resa, diska - tvätta disk: cykla - köra cykel och trivas känna sig bra. Negation I bosniska språket förekommer dubbla negationer. Jag säger dubbla för att i en mening kan man samtidigt använda orden ingen och inte. I ett exempel nedan visar jag tre möjliga alternativ som en bosnisk elev kan använda för att framföra följande påstående: Jag har ingen lust att prata om det (svenska). Jag har inte ingen lust att prata om det( bosniska). Ja nemam nikakvu želju da pričam o tome( bosniska). Man kan även säga det på följande sätt: Jag har inte lust att prata om det (bosniska). Ja nemam želju da pričam o tome (bosniska). 22

25 Jag har inte någon lust att prata om det (bosniska) Ja nemam neku želju da pričam o tome (bosniska). Alla tre alternativen är korrekta och vanliga i bosniska. Bekräfta påstående I bosniska språket bekräftar vi påstående. Exempel: a. Du kommer inte till mig i morgon! En bosnisk elev svarar: - Ja! Den bosniska eleven bekräftar påståendet att han inte kommer imorgon. b. Du kommer inte till mig i morgon! En bosnisk elev svarar: - Nej! Den bosniska eleven tänker komma imorgon (nej till inte). 23

26 Ordspråk Man använder ordspråk i vardaglig konversation för att förmedla råd, budskap, visdom och en bild av verkligheten. Jag har översatt några ordspråk med hopp om att budskapen på rätt sätt når läsaren. Bosniska Svenska 17 Förklaring Krivac se i svoje sjenke boji Inat je nesretan zanat. Učini dobro, ne kaj se. Učini zlo, nadaj se. Zid ruši vlaga, a čovjeka briga Starost je bolest od koje svako umire Ludi boj biju, pametni vino piju. Čovjek želi da je od svakoga bolji, a od sina da je gori. Drvo bez grane i čovjek bez manene mogu biti Den skyldige är rädd för egen skugga Att trotsa är ett olyckligt tillstånd. Ångra inte om du hjälper någon. Om du gör någon olycklig då får du förvänta dig en egen olycka. Mögel river väggen, bekymmer faller en människa. Ålderdom är en sjukdom som alla dör av. De galna för krig, de kloka super vin. Mannen önskar sig vara överlägsen alla andra förutom sin son. Det finns inte träd utan gren och en felfri människa. Pljuni! Smrzni! Spotta! Frysa! Svinkallt. Den skyldige ser fienden överallt till och med i sig själv. Trotsa inte! Det blir bättre för dig. Om du hjälper någon blir det aldrig fel. Om du gör illa någon då skall du räkna med att det samma inträffar dig. Budskapet:Gör aldrig illa någon! Människan dödas av bekymmer. Ålderdom går inte att bota. Budskapet mot kriget. En man önskar att endast sonen blir bättre än han. Acceptera en människa som den är, med goda och icke goda sidor. 17 Min översättning 24

27 Ordlista Svenska Bosniska Uttal Hej Zdravo Zdravo Hej då Doviđenja Dovidʑeɲa Välkommen Dobro-došao/ došla/ došlo/ (m,f, n) Dobrodoʃao/ ʃla/ ʃlo Godmorgon Dobro jutro Dobro jutro Tack Hvala Hvala Bra Dobro Dobro Mamma Mama Mama Pappa Babo, tata Babo, tata Bror Brat Brat Syster Sestra Sestra Syskon Braća i sestre Bratɕa i sestre Mormor Nana, nena, majka Nana, nena, majka Morfar Djedo, dido Djedo, dido Farmor Nana, nena, majka Nana, nena, majka Farfar Djedo, dido Djedo, dido Pojke Dječak Djetʃak Flicka Djevojčica Djevojtʃitsa Barn Dijete Dijete Kompis Drug/drugarica; ( m, f) Drug/drugaritsa; Lärare Učitelj/učiteljica; ( m, f) Utʃ teʎ/ utʃiteʎitsa; Skola Škola ʃkola Förskola Obdanište, vrtić Obdaniʃte, vrtitɕ Hem Kuća Kutɕa Läsa Čitati Tʃitati Skriva Pisati Pisati Leka Igrati Igrati Spela Igrati Igrati Sova Spavati Spavati 25

28 Trött Umoran/ na/ no/ (m, f, n ) Umoran/ na/ no Sjuk Bolestan/ bolesna/ bolesno (m, f, n) Bolestan/ sna/sno Glad Sretan/ na /no/ (m, f, n) Sretan/ na/ no/ Ledsen Tužan/ tužna/ tužno,(m, f, n) Tuʒan/na/no Arg Ljut/ ljuta/ ljuto (m, f, n) ʎut/ ʎuta/ ʎuto/ Äta Jesti Jesti Lunch Užina Uʒina Matsal Trpezarija Trpezarija Vatten Voda Voda Mjölk Mlijeko Mlijeko Dricka Piti Piti Kniv Nož Noʒ Gaffel Viljuška, Viʎuʃka, Sked Kašika Kaʃika Idag Danas Danas Imorgon Sutra Sutra Läxa Zadaća, zadatak Zadatɕa, zadatak Helg Praznik Praznik Kläder Odjeća Odjetɕa Prov Test Test Måndag Ponedjeljak Ponedjeʎak Tisdag Utorak Utorak Onsdag Srijeda Srijeda Torsdag Četvrtak tʃetvrtak Fredag Petak Petak Lördag Subota Subota Söndag Nedjelja Nedjeʎa En vecka Sedmica, nedjelja Sedmitsa, nedjeʎa Ett Jedan Jedan Två Dva Dva Tre Tri Tri 26

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Lätt att läsa för vuxna

Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna är ett lästräningsmaterial omfattande 10 häften. Följande titlar ingår i serien: Amina och Dallila Mats bakar Erik och Ali spelar fotboll Evas halsband Fatima

Läs mer

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Arbeta med ord Skriv på ett separat papper. Adjektiv Titta i ordlistan i slutet av det här materialet. Skriv av alla ord som är adjektiv.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Persiska. Albin Finne. Mark Peldius. 2002-10-10 2D1418 Språkteknologi

Persiska. Albin Finne. Mark Peldius. 2002-10-10 2D1418 Språkteknologi Persiska Albin Finne 2002-10-10 Sammanfattning Den här uppsatsen beskriver det persiska språket. Språkets historia, morfologi, syntax och ordförråd behandlas. Tonvikten läggs på morfologi och syntax. Avslutningsvis

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Besöka grannen Simma Laga mat

Besöka grannen Simma Laga mat Kapitel 3 - Veckodagar och månader Aktivering 3.1. Kalender - att stämma träff. Vi övar oss på veckodagar. Del 1. Kursledaren tar fram ett stort veckoschema på väggen, deltagarna går igenom veckodagarna

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN EXEMPELSIDOR SPELBOKEN 1 JA OCH NEJ I samiska svarar man vanligtvis genom att böja frågans verb jakande eller nekande. Det fungerar med alla verb, men används framförallt med leat, att vara. Man måste

Läs mer