GIS för folkhälsan. Anders Schærström och Anna-Karin Johansson. Rapport nr 2007:04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIS för folkhälsan. Anders Schærström och Anna-Karin Johansson. www.fhi.se Rapport nr 2007:04"

Transkript

1 GIS för folkhälsan Anders Schærström och Anna-Karin Johansson Rapport nr 2007:04

2 2002:1 ISSN: ISBN:

3 Innehåll GIS OCH FOLKHÄLSAN EN ÖVERSIKT... 7 Sammanfattning GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM VAD ÄR DET? FRÅGESTÄLLNINGAR...10 Målgrupp - informationskällor...10 Centrala frågor: tillämpningar och data VAD HAR VI FUNNIT?...12 GIS för folkhälsan i Sverige - Praktisk tillämpning och utveckling...12 Förstudie...13 Centrala myndigheter - översikt...14 Mest aktiva Intresserade och måttligt aktiva Möjligheter och erfarenheter Regionala aktörer...21 Regionala aktörer och deras folkhälsoarbete GIS-kompetens på regional nivå GIS-tillämpningar i folkhälsosammanhang GIS inom angränsande områden De som inte använder sig av GIS-verktyget - intresse/hinder Tankar om möjlig GIS-användning Kommunerna...24 Intresse för GIS och hälsa ambitioner och kompetens Hälsorelevanta GIS-tillämpningar och förberedande arbete Idéer Förutsättningar och problem Befolkningsmässigt mindre kommuner Andra aktörer Särskilda initiativ, speciella utredningar och andra satsningar...33 Boendes utsatthet för luftföroreningar Bebyggd miljö och fysisk aktivitet Hälsokonsekvensbedömningar (HKB) Tillgänglighet till livsmedelsbutiker Forskning och utveckling...34 Malmö/Lund Linköpings universitet Umeå universitet, Kulturgeografiska institutionen Annan forskning i Sverige... 37

4 GIS-undervisning på universitet och högskolor Konferenser med mera FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG MED GIS...40 Incitament, behov, önskemål...40 Hinder och trögheter...40 Nytta...40 Förutsättningar för hälsorelaterade GIS-tillämpningar INTERNATIONELLA UTBLICKAR...43 Norden...43 Danmark...43 Finland...44 Att följa upp livsmiljö Norge...45 Tyskland...45 Andra europeiska exempel...47 ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control EDEN - Emerging Diseases in a Changing European Environment EUROHEIS GIS-framtid i EU: INSPIRE Nya Zeeland...50 USA...51 WHO...53 GEO-BENE...54 Andra internationella exempel INTRYCK OCH SLUTSATSER...56 Fördelar och möjligheter med GIS i hälsorelaterade studier Förutsättningar, hinder och utsikter EFTERTANKAR...60 Möjliga felkällor...60 Vad menar vi med hälsa och hälsorelaterat i sammanhanget?...60 Lägesbestämningen...61 Föränderligheten...61 Bilaga Mera om GIS - fördjupningsstudier...63 American Association of Geographers... 63

5 Geoforum GI Norden GISWiki Lantmäteriverket STANLI Stora GIS/GIT-länksamlingen Utvecklingsrådet för landskapsinformation WHO Public Health Mapping and GIS Map Library Wikipedia Programvaror för GIS...64 ESRI GIS and Mapping Software Mapinfo Sweden PX-Map Crimestat Boktips...65 Ordförklaringar...65 Bilaga Tillvägagångssätt Målgrupper Arbetsgrupp Internationella utblickar Artikelsökning Kontakter, uppgiftslämnare...69 Centrala myndigheter Landsting, län och regioner Kommuner Universitet och högskolor Andra Utländska och internationella källor Internet-källor Referenser...76

6 6 LÄGESRAPPORT

7 LÄGESRAPPORT 7 TH GIS och folkhälsan en översikt Sammanfattning Geografiska informationssystem (GIS) skulle kunna bli ett nyttigt redskap för folkhälsoarbetet, epidemiologin och annat hälsorelaterat arbete, men användningen i Sverige befinner sig ännu bara i början. Trots att GIS efter hand har blivit ett allt vanligare redskap för allt fler verksamheter, där uppgifter om lägen, utbredning, rörelser och spridning spelar roll för analyser och planering, verkar det inte som om tekniken hittills i Sverige har utnyttjats i någon större omfattning för folkhälsoarbete och epidemiologi. Skillnaderna i ambitioner är stora mellan enskilda myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer, vilket beror på flera omständigheter, såsom kompetens, kostnader, intresse och hur man uppfattar verktygets användbarhet för det som är verksamhetens huvuduppgift. Erfarenheten visar också att enskilda personer som besitter de nödvändiga insikterna och intresset kan spela nyckelroller för GIS-användningen. Någon samlad beskrivning av hur GIS används för folkhälsorelevanta ändamål i Sverige har hittills inte funnits. Eftersom Statens Folkhälsoinstitut (FHI) bland annat har till uppgift att sprida kunskap om metoder för folkhälsoarbete var det naturligt för institutet att inventera hälsorelevanta GIS-initiativ som förekommer i landet. Undersökningen har i stort sett haft tre huvudsakliga faser. En av dessa var att samla in underlag genom direkta förfrågningar hos relevanta aktörer, en annan att göra en bredare informationssökning. Därefter har en referensgrupp fått ta ställning till hur informationen ska kunna användas. Så långt har arbetet nu nått. Det finns flera goda exempel på hälsorelaterade GIS i Sverige och utomlands men det finns också stora outnyttjade möjligheter. Intrycken från inventeringen presenteras utförligare i kapitel 6. 7 TH

8 8 LÄGESRAPPORT 1. Geografiska informationssystem vad är det? Informationssystem är IT-stödda system för att samla in, bearbeta, analysera och presentera information. I begreppet system ligger att information kan hämtas ur flera källor, såsom register och databaser, och länkas samman, förutsatt att källorna har något gemensamt fält. Befolkningsregister kan länkas samman med fastighetsregister. Företagsregister kan länkas samman med utbildningsregister. Kundregister kan kopplas till produktregister. Det som skiljer ett geografiskt informationssystem från andra informationssystem är att informationen är lägesbunden, det vill säga att den kan hänföras till specificerade platser. Lägesangivelsen kan vara mer eller mindre precis. Den kan avse punkter, linjer eller ytor. Informationen kan således knytas till en adress, en fastighetsbeteckning, ett kvarter, lägeskoordinater eller någon annan entydig bestämning av en geografisk punkt. Linjer som information kan knytas till är exempelvis gator, vägar, vattendrag och kraftledningar. Lägesbestämningen kan också avse en areal som i någon mening är enhetlig. Det kan vara parker, sjöar, odlad mark, större fastigheter såsom jordbruksenheter eller industriområden. De enheter som brukar användas i redovisningar av statistik såsom län, kommuner och församlingar motsvarar emellertid inte de krav man brukar ställa på noggrannheten i ett regelrätt GIS. En annan sak är att resultat från insamling och bearbetning i ett GIS eventuellt kan redovisas på den aggregeringsnivån. Ju noggrannare lägesbestämningen är, desto mera flexibel kan redovisningen bli. I ett GIS, liksom i andra informationssystem, hanteras uppgifter om objekt och deras attribut. Objekten kan vara fastigheter, industrianläggningar, sjöar, vägar, vatten- och kraftledningsnät eller enskilda personer. Attributen kan röra sig om egenskaper, tillstånd, händelser, flöden, kontakter med mera. GIS är långt mer än ett sätt att rita kartor, även om den synliga produkten från en GISbaserad studie ofta är en karta eller en svit av kartor. Ett GIS bygger på en databas eller en kombination av databaser, ur vilka man kan hämta information som kan presenteras geografiskt. GIS kan användas interaktivt så att kartbilderna vid behov kan visas på bildskärmar och modifieras allt efter användarens önskemål. På bildskärmen kan man visa förändringsprocesser direkt i kartbilden. GIS är dessutom flexibelt. För det första kan man fylla på och uppdatera data så att informationsmängden i systemet utvidgas och informationen hålls så aktuell som möjligt. För det andra kan man gång på gång hämta data och kombinera dem på olika sätt. Genom att välja olika skalor, fokus och presentationssätt (symboler, färger, animerade kartbilder) kan man framhäva olika aspekter och åstadkomma pedagogiska effekter. Kännetecknande för ett GIS är således att all information i systemet är lägesbestämd med hög noggrannhet. Detta har flera fördelar. För det första medger noggrannheten också flexibilitet. Tack vare att alla objekt redovisas var för sig kan man i högre grad välja hur informationen ska redovisas. I stället för att schablonmässigt redovisa per län, kommun eller stadsdel får man i bästa fall möjlighet att konstruera andra enheter. Man kan till exempel konstruera buffertzoner kring objekt på vissa avstånd eller utgå från naturliga mönster. För det andra kan en noggrann lägesbestämning bidra till att klargöra sammanhang i tid och rum. Situationer kan tydliggöras på ett sätt som korrelationer

9 LÄGESRAPPORT 9 TH beräknade på aggregerade data inte medger. Samtidigt innebär en noggrann lägesangivelse (och alltså disaggregering) en förutsättning för flernivåanalyser. För det tredje kan precisionen göra det möjligt eller lättare att nysta upp orsakssamband bakåt, förutsatt att man har tillgång till lika noggrann lägesbestämning vid flera tidpunkter. GIS tillämpas i många sammanhang. Några vanliga användningsområden är trafikplanering [1], bebyggelseutveckling [2], [3], kommunal verksamhetsstyrning, meteorologi, skogsvård, tekniska försörjningssystem, geologisk prospektering och helt enkelt de kartor som man kan nå via Gula sidorna för att söka adresser. Andra, mindre vanliga men lovande tillämpningsområden är arkeologi och kulturmiljövård, totalförsvar, transportstyrning och analyser av kriminalitet. Enligt en undersökning fanns det i Sverige vid årsskiftet 2003/2004 ca personer som använde geografisk information i sitt dagliga arbete 1. Jämförelser med andra källor pekade på att GIS-användningen hade ökat med ca 30 procent per år sedan 1990 och ökningen förmodades fortsätta i samma takt [4]. Regeringen skrev i sin IT-proposition (2004/05:175) [5] att användningen av digital geografisk information, fastighetsinformation, miljödata och informationsteknik bör ökas och breddas, bland annat genom ökad samverkan mellan myndigheterna och med den privata sektorn. För att stimulera GIS-användning i kommuner och länsstyrelser gav Regeringen 1999 länsstyrelserna i uppdrag att genomföra utbildningar på bred front. Uppdraget, som gick under namnet StrateGIS innebar att också kommunerna, kommunförbunden, Lantmäteriet och de regionala GIS-föreningarna skulle medverka i utbildningssatsningen. Hälsorelaterade GIS-tillämpningar har varit mera sällsynta, men kommer efter hand. I denna rapport redovisar vi vad vi har kunnat finna genom att systematiskt söka efter sådana. 1 Svarsfrekvensen i undersökningen, som gjordes av Geoforum, var låg. Enkäten sändes till 3322 organisationer, varav 694 svarade. Av dessa sade sig 613 använda geografisk information eller GIS. (Geoforum 2005:1) 9 TH

10 10 LÄGESRAPPORT 2. Frågeställningar Syftet med denna studie har varit att undersöka hur geografiska informationssystem används eller skulle kunna användas som hjälpmedel i folkhälsoarbetet på olika nivåer genom: att ta reda på i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som GIS används för att dokumentera och analysera folkhälsorelaterade företeelser hälsoutfall, bestämningsfaktorer och indikatorer. att bedöma i vilka sammanhang GIS skulle kunna utvecklas för att underlätta och förbättra praktiskt och vetenskapligt folkhälsorelaterat arbete. att översiktligt beskriva vilken nytta som förekommande hälso-gis hittills har haft samt att bedöma behov av samordning och samarbete. Undersökningen har inte utgått från folkhälsopolitikens bestämningsfaktorer och indikatorer utan haft ett mera förutsättningslöst perspektiv. På ett tidigt stadium formulerades en rad frågor och möjliga svarsalternativ. Det var dock aldrig meningen att frågebatteriet skulle användas som en regelrätt enkät. I stället användes det som struktur för samtal med företrädare för kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer. Det har inte heller varit meningen att beskriva temat i regelrätt kvantitativa termer. Därtill är osäkerheten alltför stor (tillvägagångssättet beskrivs mera i detalj i bilagan Tillvägagångssätt ). I upptakten till arbetet tillsattes en referens- och arbetsgrupp för GIS inom FHI. Målgrupp - informationskällor Kommuner, landsting, länsstyrelser, regioner och vissa centrala myndigheter är de mest uppenbara aktörerna i sammanhanget, men även vissa organisationer och forskningsinstitutioner hör till de källor som kan förmedla kännedom om och erfarenheter av hälsorelaterade GIS-initiativ. Ur kretsen av centrala myndigheter valdes dels de myndigheter som redan har uttryckliga folkhälsouppdrag, dels några med uppgifter som kan ha uppenbar betydelse för folkhälsan. Att nå samtliga kommuner ansågs varken genomförbart eller meningsfullt. I stället gjordes ett urval av kommuner. Ambitionen var dessutom att klarlägga situationen i samtliga län (länsstyrelser, landsting, regioner), även om detta inte helt och hållet lyckades. Dessutom har arbetet omfattat ett försök att göra internationella utblickar.

11 LÄGESRAPPORT 11TH Centrala frågor: tillämpningar och data Det finns två huvudsakliga sidor av frågekomplexet. Den ena sidan är i vilken utsträckning GIS faktiskt används och hur det används. Den andra sidan är vilka förutsättningar det finns för att använda GIS, inte minst i vilken utsträckning det finns data med den nödvändiga lägesbestämningen. Den första huvudfrågan är i vilken utsträckning GIS används för folkhälsorelevanta syften och hur det går till. Till den frågan hör också vilka samarbetsinitiativ som förekommer mellan aktörer samt vilken utbildning, forskning, teknik- och teoriutveckling som förekommer på svensk grund. Mera preciserat kan man fråga: Vem använder GIS för folkhälsorelaterade ändamål? På vilka sätt? (används GIS för praktiska och vetenskapliga syften? Används GIS regelbundet eller i avgränsade projekt? ) Vilken programvara används? Vilken information ingår i befintliga system? Vilka nätverk finns kring GIS-användningen? Har GIS-användningen hittills haft påtaglig hälsorelaterad nytta, till exempel för HKB, MKB eller sjukvårds- och folkhälsoplanering? Den andra huvudfrågan hänger samman med en av de viktigaste förutsättningarna för att använda GIS, nämligen tillgång till relevanta, lägesbestämda data. I det sammanhanget finns viktiga integritetsaspekter att ta hänsyn till. Vilken geografisk och tematisk noggrannhet har redovisningen i den statistik och de databaser som är relevanta för folkhälsan? Vilken noggrannhet har de primärdata som ligger till grund för databaserna? Vilken precision skulle man kunna uppnå? Hur kan den geografiska precisionen utnyttjas utan att skada den personliga integriteten? 11TH

12 12 LÄGESRAPPORT 3. Vad har vi funnit? Litteraturen om GIS och hälsa pekar på flera goda exempel och på en stor utvecklingspotential för såväl beskrivning och analys som för praktisk planering. Forskningen kan utnyttja möjligheten att lagra stora datamängder med hög upplösningsnivå och kombinera på olika sätt för att utvinna ny information, det vill säga att upptäcka samband. [6] Man skulle sålunda kunna upptäcka kluster av sjukdomsfall och liknande som inte syns på de kartor som är baserade på administrativa enheter såsom kommuner och regioner. För den praktiska planeringen kan man ta GIS till hjälp för att analysera var man ska sätta in interventioner för att undanröja risker eller förbättra tillgången till hälsovård. Exempelvis kan man med noggrann geografisk information om befolkningen beräkna behovet av barnavårdscentraler i olika stadsdelar [7]. De tekniska möjligheterna att registrera, visa och analysera data med noggrann lägesbestämning kan underlätta för allmänheten att delta i praktisk, lokalt förankrad folkhälsoplanering Public Participation GIS [6]. Att räddningstjänsten kan vinna på effektiva GIS är ganska uppenbart och det finns redan exempel på detta [8]. Enligt en bedömning tycks GIS i hälsorelaterade sammanhang mest ha använts utifrån ett biomedicinskt perspektiv, snarare än ett perspektiv som sätter hälsan i ett socialt sammanhang [9]. Det går emellertid att finna nyare, intressanta exempel på just det. Ett lovande och angeläget sätt att använda GIS i hälsosammanhang för både forskning och praktisk tillämpning är att kartlägga och beräkna risker [10]. Själva hälsoriskerna kan härröra från trafikleder, sopstationer, kraftverk, utsläppspunkter, kraftledningar eller berggrundens kemiska sammansättning. Med kännedom dels om sådana riskfaktorer och riskområden, dels om de människor (såväl individer som populationer) som är utsatta för riskerna kan man bedöma möjliga hälsoutfall men också vidta motåtgärder. Ett aktuellt exempel från Sverige är ett försök att analysera exponering för luftföroreningar i områden med olika socioekonomiska profiler [11]. Ytterligare en möjlig tillämpning är att visa och analysera förändringsförlopp (till exempel miljöförändringar och epidemisk spridning) såväl i förfluten tid som i simulering av möjliga framtida scenarier. Med hjälp av GIS kan man simulera epidemiska förlopp, inte enbart i tiden utan också i rummet. Det tycks emellertid inte finns mycket av epidemisk simulering. Ett par exempel rör hivspridning [12] respektive mul- och klövsjuka [13]. GIS för folkhälsan i Sverige - Praktisk tillämpning och utveckling Det är påfallande hur ojämn GIS-användningen är i folkhälsosammanhang. Medan några regioner och kommuner besitter god kompetens och har uttalade ambitioner har andra knappast några planer eller erfarenheter. Även regioner där GIS-tekniken är väl förankrad för andra syften har den ännu inte använts i folkhälsoarbetet. Bland de centrala myndigheterna finns en krets som använder GIS på ganska eller mycket avancerad nivå för

13 LÄGESRAPPORT 13TH mer eller mindre tydligt hälsorelevanta syften. En annan grupp har visserligen inga egna initiativ men använder andras GIS. Om man ska använda de folkhälsopolitiska målområdena som referensram så förefaller det som om GIS-tillämpningar hittills är vanligast inom målområde 5. Det finns emellertid exempel som närmast berör målområdena 1, 2, 3, 7, 9, 10 och åtminstone delar av 11. Det är inte heller orimligt att tänka sig tillämpningar inom målområdena 4 (hälsofrämjande arbetsliv), 6 (hälsofrämjande hälso- och sjukvård) eller 8 (trygg och säker sexualitet samt god reproduktiv hälsa). En viktig tillämpning är att identifiera riskområden och riskzoner. Det kan röra sig om områden med förorenad luft, vatten eller mark, liksom särskilt olycksdrabbade platser. En annan väsentlig tillämpning handlar om att analysera de geografiska mönstren av sjukdomar eller skador och att söka orsakerna till dessa. Praktisk planering är inte enbart en teknisk angelägenhet utan också en social verksamhet som rör effektiv tillgång till vård, omsorg och räddningstjänst, liksom att utforma livsmiljöer med tillgång till grönområden och friskvård samt att förebygga olyckor och minska olycksrisker. Det finns också flera exempel på hur kommuner i ett mer eller mindre hälsofrämjande syfte serverar allmänheten information med geografisk förankring, till exempel radonförekomst. Förstudie Innan några frågor ställdes direkt till aktörerna i de huvudsakliga målgrupperna gjordes två preliminära undersökningar. För det första fick de handläggare på Statens Folkhälsoinstitut som är ansvariga för folkhälsopolitikens elva målområden (Mo) svara på några frågor om eventuella GIS-initiativ inom sina respektive sakområden. För det andra söktes referenser i Medline. Endast ett fåtal kända exempel framkom genom frågorna till de målområdesansvariga. Inom några målområden ter det sig svårt att få fram lägesbestämd information att analysera. På vissa målområden kan ett geografiskt tillvägagångssätt (med GIS) förefalla högst framkomligt men är ännu outnyttjat. Den aspekt på folkhälsan där det kanske finns mest forskning och andra studier med hjälp av GIS är den fysiska miljön och risken för olyckshändelser och skador (Mo 5). Det finns studier av exempelvis strålningsrisker och bullerexponering. Ett skäl till att den yttre miljön utgör en naturlig början för GIS är att det redan finns lägesbestämda data. Problem uppstår emellertid när man länka dessa data till riskexponering och använda personanknutna uppgifter. Kända initiativ att använda GIS förekommer i samband med fysisk aktivitet (Mo 9), respektive goda matvanor och säkra livsmedel (Mo 10). GIS används nämligen i två aktuella uppdrag för Statens Folkhälsoinstitut, dels om livsmedelstillgänglighet dels om samband mellan fysisk aktivitet och byggd miljö och samhällsplanering. Inom arbetslivet (Mo 4) är arbetsställenas adresser de mest uppenbara geografiska bestämningarna. För rörliga yrken och personer som ofta byter arbetsställen kan det emellertid vara svårt att åstadkomma tillförlitlig geografisk information, till exempel om exponering. Det är känt att rörligheten vållar problem för arbetsmiljötillsynen. Den preliminära bedömningen är därför att bättre geografisk precision av arbetsställen och arbetstagare skulle kunna tillföra forskningen och tillsynen nya möjligheter, men att det 13TH

14 14 LÄGESRAPPORT ännu är lång väg dit. Beträffande smittskyddshantering (Mo 7 och 8) borde GIS kunna användas för att spåra smittkällor och smittvägar. Hos Smittskyddsinstitutet finns exempel på kontaktspårning på individnivå. På de andra områden som rör levnadsvanor och missbruk (Mo 11) tycks GIS-användningen vara ovanlig. Visserligen analyseras utvecklingen av missbruk i termer av utbredning, rörelser och spridning men ändå är nästan inga regelrätta GIS-baserade studier kända. Dock pågår en studie av det geografiska mönstret av narkotikarelaterade dödsfall [14]. Ett hinder är sannolikt att missbruk av tobak, alkohol, narkotika och spel handlar om högst personliga förhållanden. Därför är det svårt att få fram tillförlitliga data och hänsyn till personlig integritet sätter gränser för den geografiska precisionen. För spel skulle det kunna gå att få fram en del på länsnivå, men åtminstone för vissa län skulle det innebära mycket osäkra siffror. Det skulle eventuellt kunna gå att plocka fram siffror om exempelvis spelomsättning med relativt god geografisk upplösning, men de skulle inte kunna bli heltäckande. Även då det gäller barns och ungdomars hälsa (Mo 3: trygga och goda uppväxtvillkor) lär det trots allt finnas ganska lite att hämta. Dock framkom något uppslag som kan vara värt att följa upp. Generellt sett är studier baserade på individdata svåra att genomföra på grund av hänsyn till den personliga integriteten. Icke desto mindre går det att se möjligheter. GIS är ett mycket lovande verktyg för att levandegöra ohälsans utbredning och dess möjliga samband med geografiskt varierande omständigheter. Det kan finnas möjligheter att samordna nationella studier med regionala och lokala initiativ. En synpunkt är att geografiska bestämningar i dödsorsaksregistret skulle vara mycket användbara. (man kan i sammanhanget notera, att dödsorsaksregistret inte är något personregister i lagens mening, men det saknar adressuppgifter). I den ovan nämnda, ännu opublicerade, studien av narkotikarelaterade dödsfall är det just dödsplatsen som utgör lägesbestämningen för en GIS-baserad analys [14]. Centrala myndigheter - översikt Flera centrala myndigheter använder GIS för olika syften, varav en del har mer eller mindre tydlig betydelse för folkhälsan. Om man ser till folkhälsopolitiska målområden eller bestämningsfaktorer så tycks det finnas möjligheter till GIS-baserade studier inom ett brett fält, om än inte för folkhälsopolitikens hela vidd. En grupp av myndigheter använder redan GIS på en mer eller mindre avancerad nivå som är relevant för folkhälsoarbetet, medan en annan grupp inte själv har planer på att utveckla GIS applikationer men besitter användbara data och är beredda att samarbeta med andra om geografiska informationssystem. Till de mest GIS-aktiva hör Boverket, Glesbygdsverket, Naturvårdsverket, Polisen, Räddningsverket, SMHI, Smittskyddsinstitutet, SCB, Strålskyddsinstitutet SGU och Vägverket. Andra med uttalat intresse för att använda GIS är Försäkringskassan, Jordbruksverket, Konsumentverket, Krisberedskapsmyndigheten, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Några myndigheter med folkhälsouppdrag använder inte GIS och har inte heller uppgett några planer på det BRÅ, Skolverket och Ungdomsmyndigheten. Inom Arbetsmiljöverket har

15 LÄGESRAPPORT 15TH det varit på tal men är för närvarande inte aktuellt. GIS skulle kunna komma till användning för att kartlägga vissa typer av arbetsskador eller arbetsställen och företag med vissa typer av arbetsmiljörisker (utförligare uppgifter om respektive myndighet finns i separat pm). Mest aktiva Flera av Boverkets uppgifter och projekt berör direkt eller indirekt folkhälsan. Verket arbetar med såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö och verksamheten förutsätter i hög grad geografisk information. Verket har i flera sammanhang medverkat till att utveckla GIS-tillämpningar. Boverket använder både egna och andras data. Den information som verket använder är i hög grad knuten till fastigheter, vilket alltså innebär en mycket hög geografisk upplösning. Ett register över energideklarationer planeras. Eftersom radonbidragsdata är kopplade till fastighetsregistret, så skulle det kunna gå att göra detaljerade GIS-analyser. Bostadsmarknadsenkäten som Miljömålenkäten är emellertid på kommunnivå och medger alltså ingen högupplöst geografisk analys. Generellt är det inte heller lämpligt att geokoda* 2 urvalsundersökningar. Den nya Planeringsportalen är en webbtjänst för utbyte av geografisk information för samhällsplanering och hållbar utveckling. Hit hör fysisk planering, infrastrukturplanering samt lokalisering och tillståndsprövning av byggnader och anläggningar. Andra myndigheter, kommuner, företag och enskilda ska inte bara kunna hämta information utan även ställa information till förfogande. Hälsoaspekter nämns emellertid inte alls i förarbetet till Planeringsportalen. Vissa projekt som rör den yttre miljön kan ha betydelse för folkhälsan, till exempel ett regeringsuppdrag om tätortsnära grönområden. Glesbygdsverket har använt sig av GIS sedan 1995, tidigare främst i syfte att särredovisa förhållanden i glesbygd och på landsbygden skilda från tätortsområdena. På senare år har Glesbygdsverket även byggt upp spetskompetens om tillgänglighet. God tillgänglighet till grundläggande service, såväl offentlig som kommersiell, är nämligen en fundamental förutsättning för en hållbar utveckling även i gles- och landsbygdsområden. Myndigheten byggde tillsammans med Konsumentverket upp den så kallade Servicedatabasen som visar på tillgängligheten till dagligvarubutiker. Denna tillgänglighetsapplikation har Glesbygdsverket därefter vidareutvecklat och förfinat. Tillgänglighetsapplikationen, som finns i GISmiljö, använder sig av tre typer av objekt: målobjekt (till exempel skolor, vårdcentraler etc.), startobjekt (befolkade rutor 250x250m) samt ett vägnät (Nationella vägdatabasen, NVDBn). Projekt sker även i samarbete med exempelvis Räddningsverket om tillgänglighet till ambulans och räddningstjänst. SCB är en annan samarbetspartner. På Naturvårdsverket ser man GIS som ett av flera viktiga verktyg i miljöarbetet. Man uppskattar att ca procent av all miljöinformation är lägesbunden. Naturvårdsverket har egen GIS-kompetens, men mer avancerade GIS-bearbetningar läggs i dagsläget ut på externa utförare. Det har förekommit försök på länsnivå att studera folkhälsoeffekter av metaller och luftföroreningar men det har varit svårt att hitta klara samband mellan punktvisa miljödata och folkhälsan. Naturvårdsverket har själv tagit initiativ till GISbaserade bullerstudier. Resultatet var tillfredsställande och det kan eventuellt bli aktuellt med en motsvarande studie av luftföroreningar framöver. 2 Ord med asterisk förklaras i ordlistan, se s 60 15TH

16 16 LÄGESRAPPORT GIS används inom Polisen för uppföljning, planering, prioritering och operativt arbete. Det finns mycket stora möjligheter till geografiska analyser som ännu inte utnyttjas till fullo, men utveckling pågår. Information om brott och olyckshändelser, offer och förövare kan i regel registreras med hög geografisk noggrannhet, men eftersom informationen anses känslig får den inte redovisas öppet med samma precision. GIS-tekniken gör det emellertid möjligt att aggregera den på en finmaskig nivå som tar hänsyn till integritetsskyddet. Andra användare visar stort intresse för att utnyttja polisens data och det pågår interna diskussioner om hur denna efterfrågan ska kunna tillgodoses utan att äventyra den personliga integriteten. Information i polisens databaser skulle kunna vara relevant för folkhälsopolitikens målområden 1, 3, 5 och 8. Polisens nya informationssystem Hobit 3 används för brottsutredningar och uppföljning. Hobit baseras på uppgifter från brottsanmälningssystemet RAR 4 och ledningscentralernas ärendehanteringssystem STORM 5. Hobit är en webbapplikation med all information på en central server. De främsta målgrupperna för Hobit är kriminalunderrättelsetjänsten, planerare och beslutsfattare, men användningen ska kunna öka efter hand. Hobit omfattar alla typer av brott, men är framför allt användbart för mängdbrott. Lägesbestämningen god och man kan söka i systemet på tid, rum och typer av brott eller andra händelser. Möjligheten att göra detaljerade geografiska analyser har ökat avsevärt med dessa nya informationssystem som innehåller detaljerade uppgifter om brottsplatser, olycksplatser, brottsoffer och gärningsmän. Den geografiska precisionen gör det möjligt att kartera och analysera geografiska mönster av brott, olyckor och andra anmälda händelser. Det är möjligt att inte enbart se aktuella mönster för olika brottstyper mm utan även förändringar i olika tidsperspektiv. Sålunda skulle man kunna följa spridningen av exempelvis narkotikabrott, och narkotikarelaterade dödsfall. Man kan även identifiera sårbara platser och miljöer. Räddningsverkets GIS-tillämpningar är främst till för analyser av olyckor, risker och sårbarhet, såsom översiktlig översvämningskartering och skredkartering (olycksförebyggande avdelningen). Integrerat beslutsstöd mot olyckor (RIB) är ett paket som omfattar datorprogram, några databaser, regelverk och statistik. Datorprogrammet är avsett för utbildning, riskhantering och beräkningar. Databaserna omfattar farliga ämnen, dokument, experter och material. RIB utvecklas i samarbete med flera andra myndigheter. I RIB finns även flera verktyg, däribland GIS-verktyget Riskera. Detta är avsett för kommunal planering och riskhantering. Med det ska man kunna göra listor på platser där det finns risk för olycksfall (riskobjekt) och platser som särskilt ska skyddas i samband med olyckor (skyddsobjekt). En utvärdering av hur den lokala räddningstjänsten arbetar med GIS och kartor kommer att presenteras inom kort [8]. Även om SMHI inte direkt arbetar med hälsoaspekter så är flera av institutets databaser högst relevanta för folkhälsan. GIS-baserade data från SMHI används exempelvis av kommuner för att beräkna luftföroreningar och av Statens strålskyddsinstitut i samband med strålningsrisker. Verksamheten vid SMHI är i hög grad geografiskt förankrad och institutet har använt sig av GIS sedan SMHI har flera geografiska databaser som bygger på såväl egna data som data inköpta från Lantmäteriet, SCB, SGU och 3 Händelse- och brottsinformationstjänst 4 Rationell anmälningsrutin 5 System for Task and Operation Management

17 LÄGESRAPPORT 17TH Sjöfartsverket. SMHI använder SCB:s databas med landets befolkning fördelad på kvadratkilometerrutor. Exempel på produkter från GIS-användningen är kartor över klimatvariationer med olika geografiska perspektiv, exempelvis i Norden. SMHI tillhandahåller också flera GISbaserade tjänster för kommuner och andra som vill följa väder- och klimatförhållanden eller göra miljökonsekvensanalyser, till exempel genom att simulera luftkvalitetens förändringar under olika förutsättningar. Databaser vid SMHI ska tillhandahålla underlag för planering och beslut i vatten- och väderberoende verksamheter. Institutets data är tillgängliga mot betalning och licensavtal. Smittskyddsinstitutet har ett starkt intresse av att använda GIS för att spåra smittkällor och smittvägar - och därigenom förhindra smittor. Det finns intressanta exempel på kontaktspårning på individnivå. För närvarande redovisar Smittskyddsinstitutet statistik över incidens och prevalens av smittosamma sjukdomar i form av koropletkartor* på sina nätsidor. Övervakningen baseras dels på sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, dels på det frivilliga anmälningssystemet. För att det ska bli möjligt att arbeta rationellt med smittskyddet på grundval av geografisk information behöver vissa förutsättningar förbättras. Ett önskemål är att förbättra lägesbestämningen av vissa särskilt väsentliga objekt inom landet, ett annat att ha tillgång till en världskarta med mera detaljer för större orter och turistdestinationer samt att kunna åstadkomma mera detaljerade uppgifter om utlandsresenärer. Geokodningen av Sverige är visserligen mycket bra, men skulle i vissa avseenden kunna bli ännu bättre för smittskyddsarbetet. Statistiska centralbyrån (SCB) driver inte några egna direkt hälsorelaterade projekt, men undersökningarna av levnadsförhållandena (ULF) har klar folkhälsorelevans. Hos myndigheten finns ett klart intresse av att utveckla hälsorelaterade GIS-applikationer i samarbete med FHI och andra. SCB samlar in data på väsentligen två olika sätt. Det ena är byråns egna insamlingar som ofta är urvalsundersökningar. Det andra är insamling av totalregister från andra myndigheter eller av SCB. Data som samlas in genom urvalsundersökningarna låter sig normalt inte brytas ner längre än till länsnivå eller kommungrupper. Insamlade totalregister medger i princip en mycket högre geografisk upplösning men många variabler är inte idealiska, eftersom de först och främst samlas in för andra (administrativa, ekonomiska) ändamål än för statistisk redovisning. Befolkningsdata har däremot mycket hög geografisk upplösning. Varje person är knuten till en fastighet och fastighetskoordinater och kan även komma att knytas till adresspunkter. Anknytning till bostaden också i flerbostadshus kan bli möjlig om ett lägenhetsregister införs och folkbokföring sker på lägenhet. Lägenhetsregister har beslutats men det krävs även beslut om folkbokföring och en regeringsförordning, men beslut om detta är ännu inte fattat. Besked kan komma under våren Personerna kan via den geografiska bestämningen och personnummer knytas till annan information, dels personliga attribut som ålder, utbildning, inkomst, sysselsättning, arbetslöshet, dels fysiska och sociala miljöattribut. För företag är lägesbestämningen och täckningen än så länge sämre, men inom SCB pågår ett arbete för att förbättra täckningen. För sjukvårdsinrättningar torde täckningen vara god tack vare samarbete med Glesbygdsverket. Strålskyddsinstitutet (SSI) använder GIS på mycket avancerad nivå. Man använder dels traditionellt GIS, dels beredskaps-gis. SSI är storkund hos Lantmäteriet och använder kartmaterial i alla skalor. Mycket av den information som SSI använder kommer från 17TH

18 18 LÄGESRAPPORT SMHI, SGU och SCB. Institutets eget datamaterial sammanlänkas med informationen från de andra myndigheterna. SSI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. SSI har därtill ett uttalat ansvar för krishantering och beredskap för olyckshändelser, terrorism och kriminalitet. SSI är inte beslutande myndighet men ska förse räddningstjänsten, länsstyrelserna med flera med beslutsunderlag (bland annat GIS-baserat). SSI har intresse av samarbete med Statens folkhälsoinstitut, eventuellt också om GIS-användning. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har ansvar för flera databaser med lägesbestämd information och kan tillhandahålla flera karttjänster. Databaserna kan användas för hälsorelaterade undersökningar och forskningsprojekt som såväl SGU som andra aktörer tar initiativ till. Karttjänsterna erbjuds i en viss skala som kan medföra vissa generaliseringar men bakom kartorna ligger databaser som i vissa fall kan möjliggöra undersökningar med högre upplösning. Geofysiska databaser används för undersökningar om radon och naturlig strålning. Jordartsgeologiska databaser används tillsammans med geofysiska databaser att identifiera radonriskområden. Geokemiska databaser används ofta av olika intressenter utanför SGU. Ett exempel är forskning på Akademiska sjukhuset i Uppsala rörande hjärt-kärlsjukdomar och mjukt respektive hårt vatten. Karolinska Institutet och Socialstyrelsen har använt geokemiska databaser för att studera orsaker till Barndiabetes Typ 1. Vidare har SGUs databaser (framförallt geokemiska) köpts in av flera landsting. Synteser och sammanställningar i GIS-miljö har utförts av dessa och rapporter för allmänheten har tagits fram. SGU tar även egna initiativ till hälsorelaterade projekt. SGU har till exempel för närvarande projekt som rör arsenik i dricksvattenbrunnar i Sverige, uran i dricksvattenbrunnar i Sverige (samverkan med SSI och Karolinska Institutet) och projekt rörande radonproblematiken. Vidare står SGU bakom att specialiteten medicinsk geologi blivit etablerad runt om i världen och har en ledande ställning i den nyetablerade International Medical Geology Association 6. Vid Vägverket förekommer flera GIS-initiativ med mer eller mindre tydlig folkhälsorelevans. SIMAIR är ett Internet-baserat verktyg som Vägverket, Naturvårdsverket och SMHI har tagit initiativ till för att ge kommunerna möjlighet att snabbt uppskatta föroreningsläget i vägars närhet. Tillgänglighet i svenska städer analyseras med TVISS en GIS-metod som beaktar säkerhet, trygghet och användbarhet för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning vid resor med bil, buss, cykel och gång. ARTEMIS (Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems) är ett EU-projekt som går ut på att ta fram en trafikslagsövergripande emissionsmodell. Intresserade och måttligt aktiva Försäkringskassan använder inte GIS men har intresse av geografiska analyser. Nyligen (2006) publicerades en analys av regionala skillnader i sjukskrivning, sjukpenning och förtidspensionering. För att göra den regionala analysen utvecklade man inom myndigheten en egen applikation. Eftersom Försäkringskassans databas STORE innehåller individbaserade data om landets alla försäkrade/inskrivna i försäkringskassan, sjukfall, 6

19 LÄGESRAPPORT 19TH sjukperioder, ersättningar, diagnoser så vore det tekniskt möjligt att använda dessa data i ett regelrätt GIS. Jordbruksverket håller på att sätta upp ett GIS-verktyg som ska användas vid hanteringen av större epizootiutbrott 7 (för att underlätta etablering av lämpliga övervakningszoner och beslut om åtgärder, och så vidare). Hos Konsumentverket förekommer inte något direkt hälsorelaterat GIS-initiativ, men verket har byggt upp en databas, Servicedatabasen, som har viss relevans för folkhälsopolitikens bestämningsfaktor fysisk tillgänglighet (målområde 1). Krisberedskapsmyndigheten (KBM) befinner sig alldeles i början när det gäller att använda GIS. Visserligen uppfattas GIS som ett mycket viktigt verktyg för krisberedskap och krishantering, men myndigheten har inte för avsikt att utveckla något eget sådant utan söker i stället samarbete med andra aktörer till exempel om lägesbestämda data. KBM har ett nära samarbete med Lantmäteriverket och länsstyrelserna och är representerat i Kartrådet 8. Generellt sett är myndigheten positiv till en ökad satsning på initiativ som kan öka tillgången till och interoperabilitet vad avser geodata i samhället. Kikaren (Krisinformation i Kartan) är en applikation som har utvecklats av IT-enheterna på länsstyrelserna i Västra Götaland och Kronobergs län, är en mycket intressant applikation som kan öppna möjligheter att byta information. KBM uppger att enligt en aktuell vetenskaplig undersökning av GIS i stabsarbete (i samband med skogsbrand) presterade staber som använde GIS totalt sett bättre än de som enbart använde papperskartor (personlig kommentar). Livsmedelsverket har inte något GIS och det är inte aktuellt att utveckla något eget sådant, men det pågår arbete för att utveckla datainsamling i samarbete med andra myndigheter, vilket skulle kunna höja den geografiska noggrannheten i tillsynsarbetet. I första hand skulle verket kunna använda data från eller samverka med Naturvårdsverket, SGU och SMHI. I enlighet med flera EU-direktiv är ett nytt system för datainsamling under uppbyggnad. Detta arbete ska leda till en databas om dricksvatten och råvatten samt en mera systematisk insamling av data. Ett av huvudsyftena är att förbättra spårningen av vattenföroreningar. Det skulle därför vara intressant att få med utsläppskällor i informationssystemet. Den geografiska bestämningen av den information verket samlar in varierar. För exempelvis musslor och fisk anges mätpunkterna noggrant med latitud och longitud. För slaktdjur anges ursprung på gård. Diskussioner om att utveckla en större databas pågår. I denna databas kommer noggrannare geografisk information att finnas med. Socialstyrelsen arbetar inte själv direkt med GIS men betraktar GIS som ett bra hjälpmedel i den kommunala och regionala planeringen samt hälsoskyddsarbetet och inte minst i arbetet med miljökvalitetsmålen. Socialstyrelsen har finansierat ett par GIS-baserade projekt och det finns intresse för att samverka med Folkhälsoinstitutet om att utveckla den hälsorelaterade GIS-användningen. I de databaser som Socialstyrelsen (närmast EpC) har ansvar för är församlingsnivå den mest detaljerade lägesbestämningen och Socialstyrelsen redovisar själv i regel sina data på länsnivå. Befintliga data skulle emellertid kunna 7 Epizooti: djursjukdomar av epidemisk karaktär. 8 Kartrådet är ett organ som Lantmäteriet har inrättat på eget initiativ. I detta ingår huvudsakligen centrala myndigheter, däribland SCB, Boverket, Försvarsmakten och SMHI, men också Telia och Utvecklingsrådet för Landskapsinformation. 19TH

20 20 LÄGESRAPPORT kompletteras med adress- eller koordinatuppgifter. I karttjänsten Hur mår Sverige? presenteras statistik också i kartform. Erfarenheter från kontakter med kommuner, landsting och länsstyrelser tyder på att det finns ett intresse för att använda GIS-verktyg i lokala studier men också på skepsis. GIS-tekniken är ny inom Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och den verksamhet som hittills har förekommit beskrivs som elementär. En GIS-grupp har helt nyligen bildats inom SVA och dess främsta syfte är att undersöka behoven av GIS samt att samordna anstaltens befintliga GIS-resurser. Den GIS-kompetens som finns inom SVA har till exempel använts för att analysera resultat från vissa årliga övervakningsscreeningar. Undersökningarna har utförts inom ramen för ett projekt som handlar om att analysera smittsamma djursjukdomars förekomst i tid och rum. Projektet finansieras av Krisberedskapsmyndigheten och resultaten väntas bli publicerade under GIS har förbättrat förutsättningarna för epidemiologiska studier inom området. SVA har kontakter med flera andra svenska och utländska aktörer som rör geografiska dimensioner och GISanvändning. SVA, länsstyrelser med flera ska bidra med data till Jordbruksverkets GIS (se ovan) och utnyttja detta när det blir klart. Andra viktiga svenska samarbetspartners är Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket och Smittskyddsinstitutet. SVA deltar i det internationella nätverket Med-Vet-Net som är inriktat på att förebygga och kontrollera zoonoser 9 och livsmedelsburna sjukdomar. Inom SVA (avdelningen för sjukdomskontroll) finns en lång rad uppslag till projekt som skulle kunna dra nytta av GIS Möjligheter och erfarenheter GIS-verktygen kan förefalla mer eller mindre användbara för olika myndigheter. Flera databaser och register som är av intresse för folkhälsan innehåller data med så god lägesbestämning att de skulle kunna utnyttjas för GIS-baserade beskrivningar och analyser. Exempel på det är Planeringsportalen, Servicedatabasen, STORE och Hobit. Trångboddhet mäts åtminstone ännu inte med någon hög detaljgrad, mest på riksnivå. Med det lägenhetsregister som eventuellt blir verklighet skulle det bli möjligt att göra mycket finmaskigare studier. Socialstyrelsen enheten för hälsoskydd inom tillsynsavdelningen ser möjligheter i att använda GIS, bland annat i den kommunala och regionala planeringen. SoS har även finansiellt stöttat två projekt [15, 16]. Man kan till exempel använda GIS för att kartlägga hälsotillståndet hos invånarna i ett område innan och efter att en miljöfarlig verksamhet etableras. Ett sådant system har utvecklats av Imperial College i London och ska anpassas till svenska förhållanden. Inom ramen för detta projekt genomfördes en fallstudie baserad på data om akuta hjärtinfarkter, socioekonomiska data och luftföroreningar i Stockholms län [15]. Andra möjligheter att dra nytta av GIS ligger i att jämföra självrapporterade hälsotillstånd (i enkäter) med faktiska exponeringar, såsom buller, eller tillgång till grönområden och hur dessa faktiskt utnyttjas. I det andra GIS-projekt som SoS har stöttat prövades nordiska beräkningsmodeller för trafikbuller på befolkningsdata från Skåne [16]. 9 Zoonos: sjukdom som smittar mellan djur och människor.

21 LÄGESRAPPORT 21TH Uppfattningen om förutsättningarna för att utveckla geografiska informationssystem och den kompetens som behövs går isär. Brist på kompetens är inte nödvändigtvis det främsta problemet, säger man hos en myndighet: Sådan kan ofta köpas utifrån. Men det är däremot kostsamt att utveckla GIS. Därför finns det antagligen mycket att tjäna på GISsamarbete mellan myndigheter och andra intressenter. En annan myndighet menar att man inte behöver avskräckas av utbildningsbehovet: Idag är GIS-programvaror avsevärt mindre komplicerade än de var för bara något år sedan. Tillgängligheten på geografiska data har också breddats och fler enkla kundanpassade dataset finns att tillgå. Tillkomsten av en rad publika tjänster av typ hitta.se och Google Earth har medfört högre kunskap hos allmänheten. Inlärningströskeln för ett GIS kan därför rimligen inte vara mycket högre än för IT-system i allmänhet. Kostnads - nyttoaspekter är generellt sett svåra att beräkna i ett krishanteringsperspektiv. En invändning är att det förekommer en avog inställning till GIS. Ambitionerna att utnyttja GIS i hälsosammanhang möter emellertid ibland motstånd med argument som att GIS är lekstuga, ger falska bilder och kan skrämma folk i onödan. GIS är förstås inte bättre än sin svagaste länk och därför beroende av kvaliteten på de data som man lägger in. En naturlig slutsats är att man måste ställa höga krav både på de data som används och på kompetensen hos användarna. Regionala aktörer Regionala aktörer och deras folkhälsoarbete På regional nivå finns det flera aktörer inom folkhälsoområdet: landsting, länsstyrelser, regionförbund och regionfullmäktige. Folkhälsofrågorna hanteras ofta inom landstingens ansvarsområde och då inom samhällsmedicinska enheter eller folkhälsoenheter. Även länsstyrelserna har folkhälsorelevanta uppdrag. De sociala enheterna har ett tillsynsansvar på alkohol- och tobaksområdet och ser till att omsorg om barn, äldre och funktionshindrade fungerar. Planenheterna tar fram underlag för den kommunala planeringen som bl. a. syftar till goda och trygga levnadsförhållanden. Även integrationsfrågor och jämställdhetsfrågor har länsstyrelserna uppdrag kring. Där det finns någon form av region (regionfullmäktige i Västra Götaland och Skåne eller regionala samverkansorgan där kommuner och landsting samverkar) har folkhälsofrågorna förts. På senare tid har på många håll begreppet folkhälsa breddats till att gälla även regional utveckling, alltså till att vara en förutsättning för tillväxt men också en förutsättning för hållbar utveckling. Var dessa frågor ligger organisatoriskt löses olika i olika delar av landet. I redovisningen nedan redovisas länsstyrelserna för sig respektive landstingen och regionerna för sig (utförligare information om respektive län/landsting och region finns i separat pm). GIS-kompetens på regional nivå Länsstyrelserna arbetar sedan många år med GIS inom områden som natur, miljö, fysisk planering och lantbruk men även i viss mån inom kultur, strukturfonder, krishantering, friluftsliv och rekreation. Varje länsstyrelse har en GIS-ansvarig. I Norrbotten arbetar exempelvis en tredjedel av personalen mer eller mindre med GIS. Inkluderas även de som använder sig av webbaserat GIS utgör de cirka 80 procent. 21TH

22 22 LÄGESRAPPORT De landsting eller regionförbund som kontaktats har, med några undantag, inte samma tradition som länsstyrelserna när det gäller att arbeta med GIS. Några aktörer har gjort enstaka tematiska kartläggningar. Vanligen har GIS-kompetensen varit knuten till en person som i vissa fall försvunnit från organisationen och därefter inte ersatts av en ny person med GIS-kompetens. Landstinget i Västernorrland arbetar regelbundet med GIS (se ytterligare information nedan) och stödjer dessutom ett par andra landsting. Kompetensen är emellertid även här knuten till få personer. Samarbete och erfarenhetsutbyte förekommer även på andra håll. Inom regionförbunden i framför allt Skåne och Västra Götaland, inom Region Kalmar och landstinget i Östergötland finns mångårig kompetens på GIS-området och tillämpningar inom folkhälsa. Även Regionplane- och Trafikkontoret (RTK) i Stockholm har lång erfarenhet av GIS och detta även i folkhälsosammanhang. GIS-tillämpningar i folkhälsosammanhang Länsstyrelserna arbetar främst med GIS inom områdena natur och miljö. Kartläggning av förorenade områden förekommer, liksom inventering av natur- och kulturobjekt. Ett par länsstyrelser svarar att det finns en ambition att föra ihop fysisk planering och sociala frågor exempelvis i handläggningen av planärenden. Planenheten på Länsstyrelsen i Blekinge har arbetat med en rapport om barn och ungdomar i samhällsplaneringen, bland annat barns närhet till skola (kopplat till FN:s barnkonvention). I denna rapport ger länsstyrelsen exempel på hur GIS kan användas i dessa sammanhang. Länsstyrelsen i Gävleborg har, i samarbete med kommunerna och landstinget, kartlagt den äldre befolkningen och dess tillgänglighet till hälsocentraler, livsmedelsbutiker och allmänna kommunikationer. Syftet har varit att belysa de äldres situation i länets glesbygdsområden. Trots att GIS inte tycks vara ett vedertaget verktyg i folkhälsosammanhang, har det ändå sammantaget förekommit en del initiativ gjorda även inom landstingen och hos andra regionala aktörer. I en separat pm finns en närmare beskrivning av såväl dessa som exempel från länsstyrelser. Även samarbeten förekommer på några håll mellan olika aktörer. Vanligast är tillämpningar av typen kartläggning/inventering för planering och information till allmänheten. Exempel på sådana är tematiska sammanställningar av vårdcentralsrapporter och regionala folkhälsoenkäter som i exempelvis Västernorrland. Där har landstinget arbetat förhållandevis länge med GIS. För närvarande tar landstinget fram en vårdcentralsrapport som innehåller data för 38 upptagningsområden för vårdcentralerna i området. Rapporten innehåller tematiska kartor över BMI, fysisk aktivitet, alkoholbruk, rök- och snusvanor etc. Motsvarande kartläggning görs även åt landstinget i Jämtlands län. Flera exempel tycks vara av icke-regelbunden karaktär. Ett annat exempel är den sociala atlas som Regionplane- och Trafikkontoret har tagit fram [17]. Denna beskriver Stockholms län indelat i 328 närområden ur olika vinklar. Atlasen är indelad i fem områden: befolkning och boende (befolkningsförändringar, boende, åldersstruktur, invandrare); hälsa (medellivslängd, sjuklighet, livskvalitet); stabila områden (flyttningar, inkomstförhållanden); utbildning och arbete (eftergymnasial utbildning, övergångsfrekvens, sysselsättning inom kunskapsintensiva företag, förvärvsfrekvenser, socialbidragstagare) samt valdeltagande. Mer avancerad tillämpning av typen epidemiologiska studier och klusteranalyser förekommer också men sparsamt. Region Skåne hör till de regionala aktörer som kommit längst med GIS-utveckling i landet, bland annat med inriktning på vård och folkhälsa. Lägesbestämning av information är

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Folkhälsokalkylator. Bakgrund

Folkhälsokalkylator. Bakgrund Folkhälsokalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många folksjukdomar och har en särskild betydelse för den framtida ohälsan. För folksjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdomar,

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i Umeå kommun Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, januari 2012 Innehållsförteckning sid. Bakgrund 3 Kommunfullmäktiges sex särskilt prioriterade

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i Kalmar län Barn ungdom En sammanställning av hälsoindikatorer för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Möjliga indikatorer för Örebro län

Möjliga indikatorer för Örebro län Möjliga indikatorer för Örebro län Riket Antal invånare 9481000 Socioekonomisk situation Länet 280 230 Exempel från några kommuner Örebro 135 460 4 931 Ljusnarsberg Askersund 11 278 Barnfattigdom* Andel

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket 2014-02-14 1 Handlingsprogram SAM (2012-15)

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

REFERENSER OCH SÖKREGISTER. Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166

REFERENSER OCH SÖKREGISTER. Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166 REFERENSER OCH SÖKREGISTER Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166 159 UNDERLAGSMATERIAL Ljungby kommun Ljungby på väg handbok för mål- och verksamhetsstyrning, Ljungby

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

H:3 Nyckelaktörer. Nyttan med verktyget. Förberedelser

H:3 Nyckelaktörer. Nyttan med verktyget. Förberedelser H:3 Nyckelaktörer Syftar till att synliggöra aktörers olika roller och ansvarsområden, deras inflytande över anpassningsprocessen samt belysa organisatoriska förhållanden. Nyttan med verktyget Verktyget

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Community Readiness Model

Community Readiness Model Community Readiness Model Samhällsmedicin Gävleborg Jessica Tanzilli Sven Persson 1 Hur modellen fungerar i teori och praktik Community Readiness modellen (CMR) beskriver en organisations eller kommuns

Läs mer

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel National Food Administration, Sweden Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel Formas, 2012-10-19 Heidi Pekar Hur stor del av sjukdomsbördan beror på dricksvattnet? Dricksvattnets

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Åldrande med livskvalitet Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer