HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (74)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (74)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (74) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 15 september kl Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Gunilla Schollin-Borg (mp) Marita Björkvall (kd) Roland Waern (m) Folke Karlsson (s) Talovic Nedzad (s) , Jonas Erlandsson (s) Magnus Gabrielsson (s) Diana Bergenskans (s) Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef mjuksektor Per Andersson, Mitt i Småland Johnny Andersson, byggnadsinspektör Utses att justera Magnus Gabrielsson (s) Roland Waern (m) Justeringens plats och tid. Kommunhuset tisdagen den 22 september kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anders Ivansson Ordförande... Ewa Engdahl (c) Justerande... Magnus Gabrielsson (s) Roland Waern (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Anders Ivansson

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (74) KS 208 DNR: KU Godkännande av föredragningslistan Ärende nr 41 utomplansvägar stryks från listan. Jonas Erlandsson lyfte frågan kring hur kommunen nyttjar Mittpunkt enligt beslut i KS den 20/ Kommunchefen meddelar att akut investeringsbehov har uppkommit inom våra äldreboende motsvarande 160 tkr. att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (74) KS 209 DNR: KU Åtgärder på grund av prognostiserat budgetöverskridande Kommunledningsutskottet beslutade Förslag KLU, Kvällsturer med buss genomförs i mindre omfattning 150 tkr 100 tkr KLU, KS oförutsedda medel hanteras med återhållsamhet 350 tkr Utredningar UU, Ytterligare minskad kultur, fritid och turismverksamhet SU, översyn av arbetsmarknadsenheten SU, översyn av individ och familjeomsorgen SU, förslag till åtgärder med anledning av tidmätning, hemtjänst SU, hantering av schemaläggning inom äldreomsorgen Samtliga utskott, förtida pensionsavgångar om tjänsterna ej behöver återbesättas UU, utredning kring folkhälsoarbetet Samtliga utskott, utmanarrätt TU, utomplansvägar KLU, service till allmänheten (bl.a. tillgänglighetslagen) SU, redovisningar godkännes. KS, Redovisning av projektverksamhet Anders Johansson får i uppdrag att utreda verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut gällande integrations- och flyktingfrågor. Anders Johansson får i uppdrag att verkställa så ansökningar görs för bidrag inom SFI och arbetspraktik. Kommunchefen rapporterar att utredningsarbetet för KLUS, SU och UU ej påbörjats. Tekniska utskottets ordförande Roland Waern (M) redovisade tekniska utskottets förslag gällande utomplansvägar Kommunledningsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att omgående utreda de punkter som beslutades på kommunledningsutskottets möte den 22 juni 2009 att förslag på åtgärder för att stabilisera Högsby kommuns ekonomi skall redovisas på kommunstyrelsens möte den 15 september 2009 att godkänna rapporten från tekniska utskottets ordförande

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (74) KS 209 DNR: KU Verksamhetschefen för mjuk sektor redovisade resultatet av de beslutade utredningarna. Kommunchefen lämnade en budgetuppföljning till och med augusti månads utgång. Ambitionen är att prognosen för helåret skall sluta på ett nollresultat för kommunen. Stor återhållsamhet gäller för resten av året. Återkoppling med färdigt delårsbokslut redovisas på KS den 29 september. att ta informationen till protokollet Kommunledningsstaben

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (74) KS 210 DNR: KU Redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet Kommunstyrelsen beslutade att chefsgruppen får i uppdrag att lämna en bedömning av hur vikarietillsättning tillämpades innan anställningsstoppet infördes, vad gäller hantering av korttidsfrånvaro, jämfört med med nuläget samt att ge kommunchefen i uppdrag att bedöma om redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet under juni-augusti kan lämnas vid nästa kommunstyrelse Bortsett från de ärenden som handlar om personalbefrämjande åtgärder som avslagits av samtliga utskott så har ett par ärenden angående inköp över kr avslagits medan majoriteten av ärenden har beviljats. Politikerna i utskotten har inte i något ärende när det gäller återbesättning av tjänster varit av annan åsikt än verksamhetschefen, vilket visar att återbesättning endast görs då det anses vara en nödvändighet. Beslutet om anställningsstopp har dock medfört ökad administration samt längre processer för återbesättning av tjänst. Kommunchefen föreslår att det besluten för dispenser för anställningar och inköp sänks en nivå. Detta innebär att inköp av varor och tjänster mellan kr som ej kan undvaras för verksamhetens nödvändiga drift beslutas av verksamhetschef samt att inköp av varor och tjänster över kr som ej kan undvaras för verksamhetens nödvändiga drift beslutas av berört utskott. Återbesättning av tjänster över en månad beslutas av verksamhetschef. Gunilla Schollin-Borg yrkar avslag på kommunchefens förslag Ordförande ställer kommunchefens förslag mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunchefens förslag att beslut om anställningar och inköp sänks en nivå i förhållande till kommunstyrelsens tidigare beslut 9 mars att i övrigt ta informationen till handlingarna. Beslutsunderlag. Uppföljning inköp- och anställningsstopp.doc Uppföljning sparpaket - Kommunen pdf Rutiner före beslut om anställningsstopp.doc Tekniskt, Socialt, Utbildnings- och kommunledningsutskottet

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (74) KS 211 DNR: KU Rutinbeskrivning Det är beslutat av kommunstyrelsen att rekvisitioner ska införas men som redovisades på KS fungerar detta inte fullt ut i verksamheterna. Förslag: Frågan skickas vidare till ledningsgruppen för att utröna varför rutinen inte fungerar samt ge ledningsgruppen i uppdrag att se till att rutinen efterlevs framöver. Beslut Ge chefsgruppen i uppdrag att se till att rutinen att använda rekvisition vid inköp efterlevs, återrapport vid kommunstyrelsen i september Göra en översyn av kommunens inköpsavtal och upphandlingar utifrån de synpunkter som framkom i Öhrlings granskningsrapport av genomförda upphandlingar, Sprida information i organisationen vad det gäller upphandlingsrutiner. Utvärdera och eventuellt återinföra tidigare inköpspool. Uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal pågår men har under våren 2009 inte kunnat prioriteras på grund av stor arbetsbelastning, bland annat när det gäller framtagande av underlag till budgetberedningen. Detta är ett omfattande arbete eftersom det inte gjorts kontinuerligt och det kommer inte vara genomfört förrän under hösten Beslut Uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten Rutinbeskrivningar - inköp KS beslutade att rekvisitioner ska införas vid inköp över disk (direktupphandling). Under våren 2009 gjordes en uppföljning av beslutet som visar att rutinen inte fungerar fullt ut i verksamheterna. Chefsgruppen fick i uppdrag av KS att se över rutinen att använda rekvisition vid inköp över disk. Rutiner finns för inköp över disk men rekvisitioner används inte alltid. De rutiner som finns (inköp med hjälp av kundnummer, kundkort, fakturaspecifikation etc.) gör det möjligt att i efterhand kontrollera vem som handlat, vad som handlat och när inköpet gjorts. Chefsgruppen anser att det inte rakt av finns möjlighet att efterleva beslutet om att använda rekvisitioner vid inköp över disk. I många fall skulle detta innebära utökad administration utan att nödvändigtvis skapa bättre kontroll jämfört med dagens rutiner. Chefsgruppen föreslår att denna fråga lyfts till det inköpsråd som är under bildande inom Högsby kommun. Högsby kommun har tidigare haft en inköpspool men sedan några år tillbaka är denna inte verksam. I slutet av september kommer det nya inköpsrådet med representanter från kommunens olika verksamheter att träffas för ett första sammanträde.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (74) KS 211 DNR: KU Syftet med att skapa ett inköpsråd inom Högsby kommun är att sprida information om regler och rutiner för inköp av varor och tjänster för att uppnå en tillfredställande hantering av inköps- och upphandlingsfrågor samt för att skapa en helhetsbild över kommunens inköp. Inköpsrådet kommer vidare att arbeta med att ta fram rutiner för hantering av inköps- och upphandlingsfrågor samt för uppföljning av upphandling och avtal, bevaka avtalstrohet av kommunens ingångna avtal och bevaka förändringar inom Lagen om offentlig upphandling KS beslutade att en bedömning av nyttan med en inköpspool skall göras under hösten 2009 samt att återrapportering till kommunstyrelsen skall ske senast i november Eftersom det inte finns någon inköpsavdelning inom kommunen samt att frågor rörande inköp och upphandling måste få större utrymme i fortsättningen har bedömningen gjorts att ett inköpsråd som kan arbeta med dessa frågor kan skapa nytta i organisationen. Rapport kan i november lämnas till KS om hur inköpsrådet fungerar och hur långt arbetet fortskridit. KS beslutade att uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten Som tidigare rapporterats har detta arbete inletts. Det är ett omfattande arbete eftersom det inte gjorts kontinuerligt och samtidigt sker hela tiden förändringar varför det är viktigt med rutiner för att hålla dokumentet levande. Inköpsrådet kommer att intensifiera detta arbete under de kommande månaderna och intranätet Bubblan kommer att användas för att samla gällande avtal och göra dessa kända i organisationen. Ekonomiska konsekvenser Att se över och införa rutiner handlar om intern kontroll och är en viktig led för att skapa goda förutsättningar för en hållbar och trovärdig ekonomi. Riktlinjer och handlingsprogram I enlighet med förslag till inköpspolicy för Högsby kommun samt reglemente för intern kontroll i Högsby kommun. att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Kommunledningsstaben

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (74) KS 212 DNR: KU Delårsrapport Högsby Bostads AB Verksamheten Hyrorna höjdes fr.o.m för bostäder, tillval, förråd, garage, bilplatser och lokaler med förhandlingsklausul med 3,0 %. Tack vare hyresökningen och att renoveringen av Ringvägen 9 påverkar intäkterna positivt är hyresintäkterna kkr 139 högre 2009 än Fastighetskostnaderna har ökat 2009, jämfört med Det är driftkostnaderna med en retroaktiv debitering av el/uppvärmning med ca 100 kkr, vilka avser , som är orsaken. Underhåll och avskrivningar kommer att öka under året enligt plan. Centrala- administrations- och försäljningskostnader är högre 2009 än 2008 och beror i huvudsak på ökade marknadsförings- och konsultkostnader. Kostnaderna har uppstått i samband med diverse utredningar kring KLT-Migrationsverkets lokaler. Räntekostnaderna är lägre och beror på att den rörliga räntan är lägre i år jämfört med förra året. Ikraftträdandet av Bokföringsnämndens rekommendation angående värdering av fastigheter har flyttats fram och denna fråga kommer att behandlas så snart besked härom ges. Bolagets rörelseresultat kan komma att medföra att man tar av ackumulerade outnyttjade skattemässiga underskott. Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Resultatutveckling Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet för perioden januari - april är bättre än förväntat. Även jämfört med föregående år är resultatet bättre Det är sannolikt att resultatet på årsbasis kommer att bli något bättre eller i nivå med förväntningar. Kommunledningsutskottets förslag att godkänna HBAB:s delårsrapport för tiden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna HBAB:s delårsrapport för tiden Beslutsunderlag. Delårsrapport Kommunfullmäktige

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (74)

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (74) KS 213 DNR: KF Valdistriktsindelning vid valet 2010 Valdistriktsindelning vid valet 2010 Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2009 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Vissa av kommunens valdistrikt omfattar färre än 1000 röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Fågelfors valdistrikt endast omfattar 464 personer till riksdagsvalet. Kommunen uppmanas att inför de allmänna valen 2010 utreda vilka sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan genomföras så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1000 röstberättigade. Länsstyrelsen vill ha besked om kommunfullmäktiges översyn av valdistriktsindelningen senast den 30 september Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till partigrupperna för svar senast 1 augusti. Remissvar har inkommit från moderaterna, folkpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet. Folkpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet föreslår oförändrat antal valdistrikt. Moderaterna förordar att Fågelfors och Fagerhult blir ett distrikt samt att Berga går samman med Högsby, för övrigt oförändrat. Kommunledningsutskottets förslag att valdistriktsindelningen vid valet 2010 blir oförändrad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valdistriktsindelningen vid valet 2010 blir oförändrad att paragrafen förklaras för omedelbart justerad Kommunfullmäktige

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (74) KS 214 DNR: KF Fyllnadsval till kommunledningsutskottet, efter Kerstin Karlström Kerstin Karlström (c) anhåller i skrivelse, daterad , om att bli entledigad från sitt politiska uppdrag som ersättare i kommunledningsutskottet. att som ersättare i kommunledningsutskottet efter Kerstin Karlström (c) utse Stihna Johansson-Evertsson (c). Stihna Johansson-Evertsson Kommunledningsutskottet

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (74) KS 215 DNR: KF Fyllnadsval till tekniska utskottet, efter Kerstin Karlström Kerstin Karlström (c) anhåller i skrivelse, daterad , om att bli entledigad från sitt politiska uppdrag som ordinarie ledamot i tekniska utskottet. att som ordinarie ledamot i tekniska utskottet efter Kerstin Karlström (c) utse Gunilla Schollin Borg (mp), att som ny ersättare efter Gunilla Schollin Borg (mp) utse Stihna Johansson- Evertsson (c). Gunilla Schollin Borg Stihna Johansson-Evertsson

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (74) KS 216 DNR: KPU Upphandling pensionsadministration Under hösten år 2008 påbörjades diskussioner om att genomföra en gemensam upphandling av administration, försäkring och lösen av pensioner. Bakgrunden var att få upp volymen i upphandlingen, bli en intressant kund och därmed erhålla bättre priser. Tidigare upphandlingar har endast omfattat administration av pensioner. Flertalet av deltagarna har under avtalstiden tecknat optioner för försäkring och lösen med nuvarande leverantör. Därför omfattar denna upphandling även försäkring och partiell inlösen av pensioner. Projektplan och tidsplan skapades och godkändes av deltagande personal- och ekonomichefer. Därefter har arbetsgrupper bildats utifrån de områden som upphandlingen avser. Arbetet inom projektet har genomförts enligt tidsplanen och har nu resulterat i ett förfrågningsunderlag. Samordnare av projektet är Alvesta kommun genom inköpsenheten. Kommunledningsutskottets förslag att Högsby kommun medverkar, tillsammans med flertalet av kommunerna i Kronobergslän, i den gemensamma upphandlingen av pensionsadministration. att bifalla kommunledningsutskottets förslag Beslutsunderlag. Pensionsupphandling.pdf Kommunledningsstaben

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (74) KS 217 DNR: KU Godkännande av nyttjanderättsavtal, Högsholm 1:1 Högsby kommun, ägare till fastigheten Högsholm 1:1, upplåter till föreningen Högsby SPF-Högsby rätten att inom ett område om ca m 2 (se bilaga) uppföra, nyttja och underhålla boulebanor och en mindre redskapsbod. Redskapsboden uppförs, utformas och bibehålles med stöd av giltigt bygglov. Området ska hållas i vårdat skick. Avtalet galler i fem år och kan därefter med ett års varsel, när som helst sägas upp av kommunen. Avser föreningen att inte nyttja rättigheten skall avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Ingen ersättning utgår för den upplåtna rätten. Kommunledningsutskottets förslag att godkänna upprättat nyttanderättsavtal att godkänna upprättat nyttanderättsavtal Beslutsunderlag. Nyttjanderättsavtal Högsholm 1.1.pdf

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (74) KS 218 DNR: KU Reglemente för Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden (KLN) har ansvar för kommunens hantering av extraordinära händelser samt övriga uppgifter som regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Begreppet extraordinär händelse definieras i lagen (2006:544) i 1 kap 4. Ansvaret betyder att KLN kan under en extraordinär händelse överta hela eller delar av den kommunala verksamheten och fatta de beslut som är nödvändiga med hänsyn till händelsens art och omfattning. Kommunledningsutskottets förslag att anta förslaget till reglemente för krisledningsnämnden att valet av ledamöter till krisledningsnämnd hanteras i kommunstyrelsen i september. Jonas Erlandsson föreslår att kommunledningsutskottet också är krisledningsnämnd. Gunilla Schollin-Borg föreslår att ordföranden i socialt utskott, tekniskt utskott och utbildningsutskottet samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen till krisledningsnämnd. Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att Gunilla Schollin- Borgs förslag vunnit. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reglemente för krisledningsnämnden att till ledamöter till krisledningsnämnden utse ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordföranden i socialt utskott, tekniskt utskott och utbildningsutskotten till krisledningsnämnd. S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag Beslutsunderlag. reglemente_för_krisledning.doc Tekniskt utskottet Socialt utskottet Utbildningsutskottet

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (74) KS 219 DNR: KU Fastställande av krisledningsplan för Högsby kommun Syftet med denna plan är att Högsby kommun ska kunna organisera, utbilda och öva sin krisledningsorganisation på ett sådant sätt att den kan utveckla omedelbar och maximal effekt redan från krisens inledning. Om så kan ske ökar möjligheterna att begränsa krisens negativa effekter och därmed också minska antalet drabbade kommuninvånare, liksom att effektivare lindra effekterna för dem som ändå drabbas. Vid extraordinär händelse i kommunen ska Högsby kommun vara organisatoriskt och personellt så förberett att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras. Kommunens verksamhet ska bedrivas i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till människor i behov av stöd. Barnens behov ska särskilt uppmärksammas. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och kan medföra allvarliga störningar eller överhängande risk för allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Utmärkande för den extraordinära händelsen är fara eller direkt påverkan för liv, hälsa, miljö eller annan omfattande materiell skada. Det extraordinära tillståndet kan beröra flera av kommunens olika verksamheter, vilket innebär behov av ledning och samordning. Exempel på störningar i samhället kan vara större snöoväder, pandemi, långvariga el-, dricksvatten- och värmeavbrott, stora olyckshändelser där många människor drabbas eller hotas av att drabbas genom exempelvis utsläpp av farliga ämnen och farligt gods. För central ledning och för verksamheterna skall finnas planer samt aktuella och prövade rutiner att tas i bruk i händelse av en extraordinär händelse. Kommunstyrelse och respektive utskott ansvarar för att riskanalyser genomförs och för att planer upprättas samt för att nödvändiga förberedelser vidtas medan normala förhållanden råder. Syftet med planläggningen är att skapa en grundläggande besluts- och handlingsförmåga vid en extraordinär händelse. Kommunledningsutskottets förslag att ge kommunchefen i uppdrag att göra redaktionella ändringar till kommunstyrelsens sammanträde i september att planen ersätter tidigare krisledningsplanen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till krisledningsplan att planen ersätter tidigare krisledningsplaner

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (74) KS 219 DNR: KU Beslutsunderlag. PANDEMI PLAN 09.doc Informationsplan.pdf posomriktlinjer.doc reglemente för krisledning.doc Larmlista.pdf Krisledningsplan.pdf KU _1 Kommunfullmäktige Kommunledningsstaben

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (74) KS 220 DNR: KU Antagande av inköpspolicy Förslag till "Inköpspolicy för Högsby kommun" ersätter "Övergripande inköpspolicy för inköpsverksamheten i Högsby kommun" som antogs av Kommunfullmäktige , 178. En ny LOU (Lagen om offentlig upphandling) trädde i kraft , vilket innebär att det tidigare antagna dokumentet behövde omarbetas. I förslaget till inköpspolicy återfinns övergripande riktlinjer för upphandling och inköp i Högsby kommuns verksamheter. Information om antagen "Inköpspolicy för Högsby kommun" och dess innehåll kommer att sprida i organisationen tillsammans med mer detaljerade rutinbeskrivningar för upphandlingar och inköp inom Högsby kommun. Kommunledningsutskottets förslag att följande beloppsgränser gäller för direktupphandling inom Högsby kommun; Upphandling av varor 7 prisbasbelopp Upphandling av tjänster 10 prisbasbelopp Upphandling av byggentreprenader 10 prisbasbelopp att kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram rutiner för hantering av inköp under dessa nivåer. att i övrigt anta föreslagen inköpspolicy att komplettera de styrande dokumenten i miljöledningssystemets miljöhandbok så att de överensstämmer med intentionerna i inköpspolicyn Kommunledningsutskottets förslag angående förslag till ny inköpspolicy är att beloppsgränserna för direktupphandling inom Högsby kommun skall vara; Upphandling av varor 7 prisbasbelopp ( kr, 2009) Upphandling av tjänster 10 prisbasbelopp ( kr, 2009) Upphandling av byggentreprenader 10 prisbasbelopp ( kr, 2009) Med anledning av detta bör kommunstyrelsen uppmärksamma att Finansdepartementet har presenterat en promemoria, Ds 2009:30 Nya rättsmedel mm. på upphandlingsområdet. Promemorian innehåller förslag till förändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Lagändringarna är avsedda att träda i kraft

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (74) KS 220 DNR: KU Förslagen i promemorian syftar bland annat till att skapa effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling, att införa en sanktionsavgift samt att förenkla upphandlingsförfarandet. För att förenkla upphandlingsförfarandet föreslås fasta beloppsgränser för direktupphandling av varor och tjänster, motsvarande 15 procent av tröskelvärdet ( kr). Den enskilda upphandlande enheten kommer inte ha möjlighet att beslut om högre beloppsgränser för direktupphandling. Kommunledningsutskottets förslag om en beloppsgräns på tio prisbasbelopp för direktupphandling av tjänster innebär att kommunen sannolikt kommer att behöva ändra rutinerna ytterligare en gång inom åtta månader då de föreslagna ändringarna är avsedda att träda i kraft. Kommunledningsutskottets förslag på sju prisbasbelopp för direktupphandling av varor sammanfaller i det närmaste med det belopp som föreslås i promemorian och kommer inte att innebär några större förändringar. att följande beloppsgränser gäller för direktupphandling inom Högsby kommun; Upphandling av varor och tjänster 7 prisbasbelopp Upphandling av byggentreprenader 10 prisbasbelopp att kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram rutiner för hantering av inköp under dessa nivåer att i övrigt anta föreslagen inköpspolicy att komplettera de styrande dokumenten i miljöledningssystemets miljöhandbok så att de överensstämmer med intentionerna i inköpspolicyn Beslutsunderlag. Förslag_till_Inköpspolicy.pdf Tjänsteutlåtande inköpspolicy Kommunledningsstaben

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (74) KS 221 DNR: MA Antagande av fordonspolicy Denna policy gäller för inköp och användning av alla bruksbilar/maskiner inom Högsby kommun. Det är samtliga chefers ansvar att informera berörd personal om denna. Alla transporter skall beakta krav på hushållning av resurser där transporter skall genomföras effektivt både avseende tid och kostnad. Trafiksäkerhets- och miljöarbetet ska kontinuerligt förbättras vilket innebär att kravspecifikationen ska ses över och vid behov uppdateras varje år. Undantag från fordonspolicyn ska fattas av styrgruppen för kommunens miljöledningssystem (KLU) och rapporteras till Kommunchefen. Högsby kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten och gäller oavsett om den anställde kör med kommunens fordon, med egen bil eller om cykel används. I första hand förespråkas kollektivt resande. Organisation av kommunens fordonspark Kommunens fordonspark samlas i en för hela kommunens gemensamma fordonsenhet med bilpool. Inom fordonsenheten organiseras arbetet med att svara för att fordonsparken håller den standard som kommunfullmäktige beslutat och att fordonspolicyn uppdateras och efterlevs. Genom avtal preciseras ansvarsfördelningen gentemot verksamhetschefer och användare. Upphandling och inköp av fordon/maskiner Beslut om inköp av fordon/maskiner skall fattas i enlighet med denna policy. I begreppet inköp av fordon innefattas även finansiering via leasing. Beslut om val av fordon/maskin sker efter analys där behovet kan verifieras och dokumenteras där hänsyn tas till miljöegenskaper, funktion och säkerhet enligt denna policy. Målsättningen skall vara ett fordon med minsta storlek med lägsta drivmedelsförbrukning i relation till behovet och med hänsyn till ställda säkerhets och miljökrav. Kommunledningsutskottet beslutar att ge chefsgruppen i uppdrag att stämma av förslaget till fordonspolicyn med verksamheterna och lämna ett färdigt förslag till fordonspolicy till kommunstyrelsen i september att godkänna fordonspolicyn att gälla från och med Beslutsunderlag. Fordonspolicy ver 2.doc Beslutsexpediering Miljösamordnaren

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (74) KS 222 DNR: KU Medborgarförslag, införa ekologiska kriterier och djurskyddsetiska krav vid upprättande av anbud och upphandling av livsmedel Lars Blomdahl har lämnat in ett medborgarförslag att ekologiska kriterier som beaktar påverkan på klimatet samt djurskyddsetiska krav sätts vid upprättande av anbud och upphandling av livsmedel för Högsby kommun. Kommunfullmäktige beslutade , 118, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Svar på medborgarförslaget I den övergripande inköpspolicyn för inköpsverksamheten i Högsby kommun som är antagen av kommunfullmäktige , 178 står det bl.a. att Vid all upphandling skall miljöbalkens mål (1 MB) beaktas samt de allmänna hänsynsreglerna (3, 5, 6 MB) tillämpas. Vid all upphandling skall Högsby kommuns lokala Agenda 21 (KF beslut 1998) tillämpas. Alla produkter som används skall i största möjliga mån vara miljöanpassade. Miljöhänsyn skall tas vid all upphandling. I första hand ekologiskt producerade livsmedel bör köpas till kommunens kök. År 2010 bör minst 25% av livsmedlen komma från ekologiska odlingar. Förbrukningsartiklar skall i första hand bestå av miljöanpassade produkter. Så långt det är möjligt skall lokalt producerade varor väljas. Företag som har en uttalad miljöpolicy skall prioriteras. Ett av målen i kommunens miljöledningssystem är att: En övergripande miljöhänsyn skall beaktas vid inköp av livsmedel, där målsättningen bör vara att andelen ekologiska varor i kommunens kök skall på sikt vara 25 % av det ekonomiska värdet. Under våren 2009 har Högsby kommun tillsammans med Västervik, Vimmerby och Oskarshamns kommuner genomfört upphandling av livsmedel. Avtalstid för upprättade avtal är med möjlighet till förlängning med som längst ett plus ett år. Eftersom samtliga livsmedel omfattas av genomförd upphandling innebär det att Högsby kommun inte kommer att göra någon ny upphandling av livsmedel under den aktuella tidsperioden. Generella krav på livsmedel Kvalitetskraven har varit uppdelade i generella krav, som gäller för samtliga produktgrupper samt speciella krav per produktgrupp eller produkt. Kommunerna har som mål att få renare livsmedel utan exempelvis, smakförstärkare, konstlade rökaromer, sötningsmedel och delvis härdat fett som tillsatser i livsmedel. Om inte produkter/livsmedel finns på marknaden idag så skall dessa produkter bytas ut under avtalsperioden så snart det finns tillgång.

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (74) KS 222 DNR: KU Samtliga kommuner strävar efter att öka andelen ekologiska produkter. För att planera för framtida avrop skall antagen leverantör kontinuerligt informera kunden om tillgång till nya ekologiska produkter. Detsamma gäller tillgång till nya produkter när det gäller MSC-märkt eller likvärdigt märkt fisk. Allt kött skall vara fritt från hormoner, antibiotika och salmonella och BSE smitta. Djuromsorg Med kött avses i denna kravspecifikation kött från nöt, gris, fjäderfä, lamm, får, vilt, fisk och liknande. Hantering skall ske enligt djurskyddslagstiftningen som motsvarar SFS 1998:534 med förordning och tillämpliga föreskrifter. Slakt eller annan avlivning skall ske enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur, SJVFS 2007:77. Fiskprodukter skall märkas enligt 2065/2001/EG och SLVFS 2001:37. Fisk skall offereras enligt uppdaterad fisklista för Miljöstyrningsrådets kriterier för fisk och skaldjur. Grönmarkerade fiskar skall i första hand offereras. Rödmarkerade fiskar skall inte offereras. Kommunerna har för avsikt att upphandla livsmedel som är fria från genmodifierade organismer, GMO. Transporter Transportfordon skall uppfylla de krav som ställs för transport av frys/kylvaror enligt gällande Livsmedelslagstiftning. Transporter bör även ske så miljövänligt som möjligt och med utnyttjande av möjlighet till samtransport. Lastbilsregistrerade fordon som används för uppdraget skall uppfylla kraven för Euro 4 senast 1 år efter avtalet har trätt ikraft dvs Alla personbilar som används för uppdraget måste klara minst avgaskraven miljöklass 2005 och dieselbilar måste släppa ut mindre än 5 mg/km av partiklar, senast 1 år efter avtalet har trätt ikraft dvs Av statistik ska framgå vilka produkter som är ekologiska, MSC eller har någon form av etiskt märkning eller likvärdigt. Beställaren kommer under avtalstiden att genomföra kontroll och uppföljning av ställda krav. Kommunledningsutskottets förslag att anta ovanstående redovisning som svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående redovisning som svar på medborgarförslaget att medborgarförslaget därmed är besvarat Beslutsunderlag. Medborgarförslag, införa ekologiska kriterier och djurskyddsetiska krav vid upprättande av anbud och upphandling av livsmedel Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (74) KS 223 DNR: KU Medborgarförslag om utökad delaktighet för kommuninvånarna Jonas Andersson, Fagerhult har lämnat in ett förslag angående utveckling av medborgarförslag med utökad delaktighet. Idag har endast förslagsställaren möjlighet att yttra sig i sitt ärende under de fullmäktigesammanträden som förslaget behandlas på. Det är därför troligt att de instanser som däremellan hanterar förslaget missar viktiga aspekter, och i värsta fall kan förslagets innebörd helt eller delvis missuppfattas. Det vore därför bra om förslagsställaren får möjlighet att delta vid alla de tillfällen som medborgarförslaget behandlas. Högsby kommun arbetar för att nå en så bred förankring som möjligt vid beredning av olika ärenden. Ur demokratisk synpunkt är kommunens invånare väl försedda med företrädare i kommunfullmäktige. Med 144 invånare per ledamot i fullmäktige har Högsby kommuns invånare nära till sina folkvalda. Sveriges demokratiska system, representativ demokrati, bygger på att invånarna framför sina synpunkter genom ett demokratiskt valt politiskt parti. För att fördjupa kontakterna med invånarna genomförs varje år ett antal Kommunrundor där kommunledningen besöker de olika orterna för att på plats resonera om vad som bör göras och vem som skall göra det. Kommunens byalag och samhällsföreningar har en viktig roll i arbetet med den lokala utvecklingen. De träffar fyra gånger om året olika företrädare för kommunen och andra myndigheter mm. Dessutom har fullmäktige beslutat att de frågor som berör en bygd skall lämnas på remiss till respektive byalag. Till detta kommer möjligheten för enskilda invånare att lämna Medborgarförslag till kommunfullmäktige. Slutligen finns alla möjligheter för den enskilde att kontakta politiker och tjänstemän för att ge synpunkter och diskutera olika frågor. Ovan nämnda exempel ger Högsby kommuns invånare stora möjligheter att föra fram sina åsikter i olika forum. Att den kommunala administrationen skulle ha som regel att ha direktkontakt med enskilda invånare i beredningen av varje enskilt fall ter sig orimligt att hantera. Kommunledningsutskottet föreslog att avvisa förslaget att förslagsställaren skall delta i beredning av ärende med hänvisning till ovanstående Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att avvisa förslaget att förslagsställaren skall delta i beredning av ärende med hänvisning till ovanstående. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Gunilla-Schollin- Borg (mp) med instämmande av Diana Bergeskans (s) och Evald Pettersson

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (74) (fp) att vid första beredningstillfället av medborgarförslaget skall förslagsställaren erbjudas att närvara. KS 223 DNR: KU Förslagsställaren Jonas Andersson ges möjlighet att yttra sig. Han föreslår ett förtydligande i kommunfullmäktiges arbetsordning att förslagsställaren skall bjudas in vid första beredningstillfället. Ewa Engdahl (c) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare utredning. Kommunfullmäktiges beslutade att ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Kommunledningsutskottets förslag Handläggaren av medborgarförslaget skall innan beredning av ärendet påbörjas, efterhöra med förslagsställaren för att säkerställa att förslaget har uppfattats rätt. Förslagsställaren skall bjudas in till första beredningstillfället i berört utskott. Någon ersättning utgår ej till förslagsställaren om denne väljer att närvara vid detta beredningstillfälle. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att handläggaren av medborgarförslaget skall innan beredning av ärendet påbörjas, efterhöra med förslagsställaren att förslaget har uppfattats rätt att förslagsställaren skall bjudas in till första beredningstillfället i berört utskott att någon ersättning ej utgår till förslagsställaren om denne väljer att närvara vid detta beredningstillfälle att medborgarförslaget därmed är besvarat Beslutsunderlag. Medborgarförslag. Utveckling av medborgarförslag. Kommunfullmäktige

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (74) KS 224 DNR: KF Motion angående optionsrätt Allgunnen/Abodaområdet Socialdemokraterna har inkommit med en motion gällande optionsrätt för en intressent till Allgunnen området, med följande lydelse: Kommunens EU- Projektet Attraktiva Högsby, som är avslutat, jobbade b1.a. med att hitta intressenter till Allgunnen och Aboda området, för att få till stånd exploateringen av stugby och golfbanan. Under projekttiden fanns ett antal intressenter till detta område, två intressenter har redovisats och fått träffa representanter från kommunstyrelsen, en av dessa två är Laszloi Zsulppan, som har en konsultfirma i Stockholm. Försäljning av Allgunnen/Abodaområdets golfbana och fritidsanläggning har pågått i 28 år, och cirka 7-8 miljoner har investerats i en överföringsledningen från Högsby till Allgunnen och Aboda, samt ett visst stamnät har anlagts inom fritidsområdet. Idag har vi inte fått tillbaka en enda krona, av denna investering. Det är självklart att kommuninvånarna värdesätter en exploatering av området, som genererade lite tillbaka till kommunens kassa. För att göra detta möjligt, är förutsättningen att politikerna ser helheten, att åstadkomma något gemensamt med de intressenter som har anmält sitt intresse, kommunen har i detta läget inget att förlora, vi har allt att vinna. Laszloi Z har vid två tillfallen begärt att få option på ensamrätt av området i 6 månader, för att ha skyddad tid att knyta till sig andra viktiga personligheter, för åstadkomma något konkret att presentera för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ledamöter har ej bifallit Laszloi begäran av någon anledning, det kan föreligga missförstånd eller någon annan orsak som inte är känd, som har resulterat i ett envetet nej från majoriteten av kommunstyrelsens ledamöter. Motionärerna föreslår följande i ärendet: Det är dags att lyfta upp konsult Laszlo Zsulpans begäran av 6 månaders option på kommunfullmäktiges bord, då det bedöms att kommunstyrelsen inte har hanterat detta ärende på ett för kommunen gynnsamt sätt. Laszlo Zsulpan beviljas 6 månaders option, återredovisningen efter 6 månader, sker direkt till kommunfullmäktige. Allgunnen området består av fastigheterna Skurebo 3:45, 3:49, 3:52, 3:54, 3:59, 3:66 3:73, 3:78 3:79, 3:82 3:85. Detaljplanen godkänner området för uppförande av bostäder, fritidshus. Kommunalt vatten och avlopp är förberett till fastigheterna. Fastigheterna har ett bokfört värde om 3,0 mkr. Detta innebär att området måste inbringa detta belopp vid en försäljning för att inte kommunens resultat skall påverkas.

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (74) Hösten 2008 beslutade kommunstyrelsen att kommunen skall använda mäklartjänster vid avyttring av fastigheter och mark. Under vintern2008/2009 upphandlades dessa tjänster. Fr.o.m bistår Mäklarhuset sydost KS 224 DNR: KF kommunen med fastighetsmäklartjänster. Kommunstyrelsen har efter detta, , antagit rutiner samt vilka fastigheter som skall avyttras. Följande rutin gäller vid försäljning av mark och fastigheter: Tilltänkt köpare skall redovisa intentionerna med köpet samt vilken slags verksamhet som skall bedrivas vid fastigheten innan fastigheten avyttras. Dialog kring användningen av fastigheten skall stämmas av med kommunledningsutskottets ledamöter. Detaljplaneändringar som genererar kostnader skall ej genomföras förrän köpehandling är upprättad. Undantag kan medges vid behov. Översiktsplanens intentioner skall följas. Följande fastigheter lämnas till mäklare för försäljning: Lamnehult 13:1, Hornsö skola, Hornsö 124, Långemåla 2:36, Långemåla skola, Kyrkgatan 2A, Kyrkgatan 2B Brandstation Fågelfors, Bruksgatan 21, Fågelfors, Stora Klobo 1:174 Allgunnens stugområde Samtliga planlagda tomter i Högsby kommun Kommunchefen har på kommunstyrelsens uppdrag överlämnat ovanstående fastigheter till mäklaren för avyttring. Kommunledningsutskottets förslag att avslå motionen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen att motionen därmed är besvarad Anteckning till protokollet Jonas Erlandsson påtalar att han inte är nöjd med att handläggning av ärendet har tagit så lång tid, när svaret kommer är förslaget inte längre aktuellt. Beslutsunderlag. Motion Kommunfullmäktige

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (74)

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (74) KS 225 DNR: KF Motion angående konsekvensbeskrivning för Högsby kommun Moderaterna har inkommit med en motion daterad 17 maj 2006 avseende framtagandet av en konsekvensbeskrivning om befolkningsunderlaget sjunker till 5 700, samt invånare. Idag finns det 14 kommuner i Sverige med färre än invånare varav 3 har färre än invånare. Av dessa 14 har knappt hälften (6 st), ackumulerat under perioden , haft positiva resultat. Detta påvisar att kommuner av denna storlek kan bedrivas med en ekonomi i balans. En stor gemensam faktor för dessa kommuner förutom dess storlek är stora befolkningsminskningar, där flertalet av kommunerna under en 10-års period har tappat mer än 10 % av sin befolkning. Mest extremt är Sorsele kommun som har tappat nästan 17 % av sin befolkning under sista 10-års perioden. Att bedriva en kostnadseffektiv kommunal verksamhet vid stora befolkningsminskningar kräver att de kommunala beslutsfattarna i dessa kommuner är snabba och förutseende och fattar de strukturella beslut som krävs för att anpassa verksamheterna till minskat kundunderlag. Sammanfattningsvis ligger inte den stora problematiken i att bedriva kommunal verksamhet i en liten kommun, utan att bygga upp en flexibel och kostnadseffektiv verksamhet vid stora befolkningsminskningar. Analys av minskad befolkning i Högsby kommun Analyserna nedan utgår ifrån procentuella avvikelser från nuvarande demografi och befolkningstal (ca st). Utifrån ovan givna antaganden kan en kommun överleva med invånare, den springande punkten är dock under vilken tidshorisont samt med vilka volymer som befolkningen skulle minska till dessa nivåer. En minskning med 200, 400 samt 900 personer skulle få följande ekonomiska konsekvenser för Högsby kommun. Invånare Skatte intäkter demografi modellen Spar beting Det vill säga vid ett invånarantal på st minskar skatteintäkterna med ca 9 mkr. Om vi utgår ifrån att demografin ser ut som den gör idag så skulle anpassningar i verksamheten p.g.a. mindre kundunderlag behöva göras med motsvarande ca 5,2 mkr. Resterande del för att kompensera de minskade skatteintäkterna skulle bli ett direkt sparbeting på motsvarande 3,9 mkr.

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (74) I nuvarande budgetprognos minskas befolkningen med 50 personer per år vilket innebär att vi enligt plan skall ha motsvarande invånare vid utgång KS 225 DNR: KF en av Innebörden av detta är att nuvarande av kommunfullmäktige beslutade budget i stort följer en utveckling mot invånare. Vid ett invånarantal på st minskar skatteintäkterna med ca 18,1 mkr. Anpassning för minskat kundunderlag med 10,3 mkr samt sparbeting om 7,8 mkr. En anpassning till invånare innebär att kommunen måste besluta om strukturella verksamhetsförändringar som exempelvis nedläggning av äldreboende och skolor. Vidare måste kommunen se över all kommunal verksamhet för att hitta samverkanslösningar med andra aktörer. Vissa verksamheter bör sammanfogas i sin helhet med andra kommuner. Vid ett invånarantal på st minskar skatteintäkterna med ca 40,7 mkr. Anpassning för minskat kundunderlag med 23,2 mkr samt sparbeting om 17,5 mkr. En anpassning till invånare innebär att kommunen måste besluta om stora strukturella verksamhetsförändringar som exempelvis nedläggningar av äldreboenden och skolor. Kommunen måste släppa kontrollen över vissa kommunala verksamheter och samordna dessa med andra kommuner. Stora delar av den kommunala administrationen bör skötas i samverkan med andra kommuner. Kommunledningsutskottets förslag att lämna ovanstående redovisning som svar på motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ovanstående redovisning som svar på motionen att motionen därmed är besvarad Beslutsunderlag. Motion fr Moderaterna Kommunfullmäktige

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (74) KS 226 DNR: KF Motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med införande av vårdnadsbidrag för att kunna ta del av andra kommuners erfarenheter. Vimmerby kommun har vid årsskiftet infört vårdnadsbidrag. I Vimmerby gjordes en enkät till föräldrar som visade att 29 kunde tänka sig vårdnadsbidrag. Kostnaden för införandet beräknades till kronor. I Vimmerby valde man att minska budgeten till kronor. För att klara det har de begränsat vårdnadsbidraget att gälla endast barn som är upp till 2 år gamla. Ytterligare en begränsning är att man endast kan få helt vårdnadsbidrag om man inte utnyttjar kommunalt finansierad barnomsorg. Alltså inte del av vårdnadsbidraget t.ex. halvt. I dag är 12 barn berättigade till vårdnadsbidrag. Administrationen av vårdnadsbidraget har inledningsvis motsvarat en 25 % tjänst. Verksamhetschefen fick i uppdrag att undersöka intresset för vårdnadsbidrag i Högsby kommun. Förfrågan gick till vårdnadshavare till 87 barn. 40 svarade. 32 sa nej till vårdnadsbidrag. 8 sa ja, varav en hade plats vid förskolan i dag. Ekonomiska konsekvenser Vimmerby kommun har ca invånare. Högsby kommun har ca invånare. Kostnaderna i Högsby kommun bör bli ca 40 % av Vimmerbys kostnader. Dvs. ca kronor för barn i åldrarna upp till 2 år. Administrationen av vårdnadsbidrag bör hamna på ca 10 % tjänst, dvs kronor. Om föräldrar till barn som i dag inte är inskrivna i förskolan ansöker om vårdnadsbidrag blir det en ökad kostnad för kommunen. Ett barn som är inskrivet i den kommunala förskolan kostar i genomsnitt ca kronor per år. Vårdnadsbidraget kostar kronor per år. Det innebär att om föräldrar väljer vårdnadsbidrag istället för förskoleplats minskar de kommunala kostnaderna med kronor per år och barn. En förutsättning för detta resonemang är att kommunen har en effektivt rutin för att anpassa personalstyrkan i förhållande till antalet inskrivna barn löpande. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen införande av vårdnadsbidrag för föräldrar till barn upp till 2 år. Utskottet föreslår budgetberedningen anvisa kronor i budget vid införandet. Reservation Diana Bergeskans reserverar sig mot förslaget.

31 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (74) KS 226 DNR: KF Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jonas Erlandsson avslag på motionen Ordförande ställde Jonas Erlandssons avslagsyrkande mot utbildningsskottets förslag och fann att utbildningsskottets förslag vann varvid votering begärdes. Propositionsordning Följande propositionsordning godkändes: Den som röstar på utbildningsutskottets förslag, röstar ja. Den som röstar på Jonas Erlandssons avslagsyrkande, röstar nej. Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Gunilla Schollin-Borg (mp) Marita Björkvall (kd) Roland Waern (m) Folke Karlsson (s) Talovic Nedzad (s) Jonas Erlandsson (s) Magnus Gabrielsson (s) Diana Bergenskans (s) ja ja ja avstår ja ja nej nej nej nej nej Voteringen utföll med resultatet 5 ja och 5 nej och 1 avstår vilket innebar, med stöd av ordförandes utslagsröst, att utbildningsskottet förslag vann. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ett vårdnadsbidrag införs för föräldrar till barn upp till 2 år från och med 1 januari 2010 att budgetberedningen anvisar kronor i budget för 2010 att motionen därmed är besvarad S-gruppen reserverar sig mot beslutet. Gunilla Schollin-Borg återkommer med sitt ställningstagande när kommunfullmäktige behandlar ärendet Beslutsunderlag. Motion Kommunfullmäktige

32 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (74)

33 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (74) KS 227 DNR: BYGG Kartor för bygglov Nybyggnadskartor i bygglovsprocessen Ärendebeskrivning När bygglov söks för ny- eller tillbyggnader finns det i dag ingen rutin för vad sökanden ska lämna in i form av kartmaterial. Hur läget på en tänkt nyeller tillbyggnad beskrivs varierar kraftigt mellan olika ärenden. Vare sig sökanden har upprättat en enkel skiss själv eller om ett utdrag ur kommunens kartverk har erhållits, så är det ofta inte tillräckligt utförligt för att utgöra ett fullgott underlag för bygglovet. Fel i måttsättning, mätning och även i felaktigt hanterade kartor gör att det ofta är svårt att få en klar och entydig bild över föreslagen byggnation, vilket medför risk för felaktiga beslut. Motivering För att berörd nämnd och eller delegerad tjänsteman ska kunna fatta korrekta och vid olika tillfällen likvärdiga beslut, är det önskvärt med ett komplett och likformigt informationsunderlag. Ett sådant underlag utgörs av en s.k. nybyggnadskarta. Denna karta kan ha olika detaljeringsgrad beroende på om det är en karta över en fastighet på landsbygden eller i en tätort. Se vidare bifogad bilaga. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar att kartmaterial i enlighet med bifogad skrivelse daterad skall infordras vid ansökan om bygglov. Kartorna benämns: Kartunderlag, Enkel karta och Normal karta. att kartmaterial i enlighet med bifogad skrivelse daterad skall infordras vid ansökan om bygglov. Kartorna benämns: Kartunderlag, Enkel karta och Normal karta. Beslutsunderlag. MN Miljö- och byggnadskontoret

34 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (74) KS 228 DNR: BYGG Strandnära bebyggelse i Högsby kommun. Ett samarbete med Hultsfred, Vetlanda och Uppvidinge kommuner angående samordning av arbetena kring nya strandskyddslagen pågår. Första juli 2009 väntas en ändring i plan- och bygglagen samt miljöbalken som innebär att kommunen i översiktsplanen kan peka ut områden där undantag från det generella strandskyddet kan bli aktuellt, med motiv att det gynnar landsbygdsutveckling. I dessa områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar, m.m. Högsby kommun har tillsammans med Vetlanda, Hultsfred och Uppvidinge kommuner i en arbetsgrupp arbetat fram anpassade kriterier för tillämpningar av kommande lagändringar gällande strandskyddet. Som underlag har använts proposition 2008/09:119. Kriterierna bör ligga till grund för pågående arbete med översiktsplanen. Kommunledningsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta : att förslag till kriterier daterade godkänns som grund för strandskyddets behandling i översiktsplaneringen. att ge arbetsgruppen i uppdrag belysa hur man ska hantera uppförandet av enskilda fastigheter inom strandskyddat område samt att kontakta de parter/organisationer som kommer att beröras i de områden som pekas ut som intressanta i översiktsplanen ade att återremittera ärendet för besvarande av frågan om enskilda fastigheter. I dokumentet Inventering av områden lämpliga för strandnära bebyggelse har pekats ut områden där det går att bygga enskilda fastigheter. För etablering av enstaka bostadsbyggnader i strandnära lägen gäller att detaljplan ska upprättas. Stadsarkitekt Arne Wandin har lämnat ett kritiskt yttrande över Boverket och Naturvårdsverkets förslag till riktlinjer för handläggning av strandskyddslagen, då Högsby utsetts som remisskommun i ärendet. Även SmåKom har lämnat ett mycket kritiskt yttrande angående dessa riktlinjer. Ärendet har skickats på remiss till bygdegrupperna.

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl. 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Jonas Erlandsson (s) Övriga deltagande

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande, ej 85 (jäv) Kjell Front (c) Mikael Jonnerby (c) Roland Waern (m) Marita Björkvall (kd)

Ewa Engdahl (c), ordförande, ej 85 (jäv) Kjell Front (c) Mikael Jonnerby (c) Roland Waern (m) Marita Björkvall (kd) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 7 april 2009, kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande, ej 85 (jäv) Kjell Front (c) Mikael Jonnerby (c)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen 2014-08-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen 2014-08-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 18 augusti 2014 kl 08.30-14.10 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande, 124-139 Kjell Front (C) Stihna

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland Waern (m)

Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland Waern (m) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl. 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Kommunstyrelsen 2015-05-12

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Kommunstyrelsen 2015-05-12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 maj 2015 kl 08.30-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) 241-255, 259-277

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) 241-255, 259-277 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 december 2013 kl 09.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Kommunfullmäktige 2015-06-01

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Kommunfullmäktige 2015-06-01 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 1 juni 2015 kl 18.30-20.00 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef Agneta Rodriguez,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen 2015-03-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen 2015-03-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kommunhusets tingssal,tisdagen den 10 mars 2015 kl 08.30-16.15 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande, 62-75, 79-96 Mikael Jonnerby

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling-Olzon (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson

Läs mer

Datum 2014-06-11. Therese Karlsson (m) Owe Gustavsson (m) tjänstgörande ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 158-188 Ulrika Thorell

Datum 2014-06-11. Therese Karlsson (m) Owe Gustavsson (m) tjänstgörande ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 158-188 Ulrika Thorell 1(47) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 13.30, ajournering 12.00 12.45 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

348 Kommunstyrelsens ärendelista. 349 Rapportering enligt internkontrollplan. 350 Uppföljning av skoldemokratiplan 2014. 354 Bemanningscentral

348 Kommunstyrelsens ärendelista. 349 Rapportering enligt internkontrollplan. 350 Uppföljning av skoldemokratiplan 2014. 354 Bemanningscentral 2014-10-06 Paragrafer 348 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 349 Rapportering enligt internkontrollplan 350 Uppföljning av skoldemokratiplan 2014 351 Regional EU-ansökan för kompetensutveckling

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

253 Kommunstyrelsens ärendelista. 254 Informationsärenden. 255 Ekonomisk uppföljning maj 2012. 256 Borgensåtagande Finet AB

253 Kommunstyrelsens ärendelista. 254 Informationsärenden. 255 Ekonomisk uppföljning maj 2012. 256 Borgensåtagande Finet AB 2012-06-11 Paragrafer 253 Kommunstyrelsens ärendelista 254 Informationsärenden 255 Ekonomisk uppföljning maj 2012 256 Borgensåtagande Finet AB 257 Inriktningsbeslut upphandling Stationsområdet 258 Ajournering

Läs mer

Förändring av dagordningen till sammanträdet.

Förändring av dagordningen till sammanträdet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (31) 149 Förändring av dagordningen till sammanträdet. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för följande förändringar av dagordningen: Ärende 5: Försäljning av byggnaderna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-10-27 162 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 19.20 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer