Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar"

Transkript

1 RÄTTSMEDICINALVERKET Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar teknikutveckling, organisation och resultat

2 Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar teknikutveckling, organisation och resultat Rättsmedicinalverket RMV-rapport 2001:2 1

3 BESTÄLLNINGAR: Fritzes kundservice, Stockholm Fax , tel E-post: Internet: ISBN RMV-rapport 2001:2 ISSN Rättsmedicinalverket Vasagatan STOCKHOLM Tel: Fax: E-post: Internet: Bilden på rapportens omslag är en akvarell målad av Anita Stennek. Tre äpplen får symbolisera uttrycket Ett äpple faller inte långt från.... Omslag och grafisk formgivning: Adriana Arsenijevic, Rättsmedicinalverket Teckningar i inlagan: Viera Larsson Tryck: Elanders Gotab AB, Stockholm, nov

4 Förord Rättsmedicinalverket (RMV) har sedan 1991 som central förvaltningsmyndighet ansvar för den rättsgenetiska, rättskemiska, rättsmedicinska och rättspsykiatriska undersökningsverksamheten i landet. RMV:s uppgift är att inom dessa områden avge sakkunnigbedömningar i medicinskt-rättsliga frågor till rättsvårdande myndigheter. Till dessa hör förutom polis, åklagare och domstolar även, när det gäller utlåtanden i faderskapsärenden, kommunernas socialnämnder. Ett krav inom alla RMV:s verksamhetsområden är att verksamheten bedrivs med hög och jämn kvalitet och med tillämpande av vetenskapliga metoder och modern teknik. Ett område som i särskilt hög grad tillgodogjort sig modern teknik och vetenskap, och med tillämpning av dessa framsteg, uppnått en mycket hög och jämn kvalitet är den rättsgenetiska faderskapsdiagnostiken. Genom ianspråktagande av DNA-teknik har under 1990 talet säkerheten i analysresultaten ökat till i det närmaste 100-procent. Det är denna utveckling som föreliggande rapport Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar teknikutveckling, organisation och resultat handlar om. Rapporten har utarbetats vid Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska avdelning under ledning av avdelningschefen, professor Bertil Lindblom. Rättsmedicinalverket, juli 2001 Gunnar Holmberg Överdirektör 3

5 Innehåll 7 Sammanfattning 9 Summary KAPITEL 1 11 Inledning KAPITEL 2 13 Lagreglering av faderskapsutredningar KAPITEL 3 17 Teknikutvecklingen 17 De första undersökningarna 18 Nya tekniker och markörsystem KAPITEL 4 29 Organisation 29 Historisk utveckling 31 Rättsmedicinalverket 31 Rättsgenetiska avdelningen KAPITEL 5 33 Hur går en faderskapsundersökning till 33 Blodundersökning på uppdrag av socialnämnd och domstol 35 Blodundersökning på uppdrag av enskild person eller advokat 35 Det nuvarande undersökningsförfarandet KAPITEL 6 4

6 39 Ärenden, utveckling och struktur 39 Antalet ärenden i vilka blodundersökning utförts 43 Ett urval faderskapsärenden från åren Beställare av rättsgenetiska undersökningar 44 Barnets ålder när den rättsgenetiska undersökningen inleds 46 Kvinnans ålder vid barnets födelse 47 Antal män per ärende 48 Parternas härkomst KAPITEL 7 51 Uteslutningskapacitet och utfall 51 Undersökningspaket och uteslutningskapacitet 52 Ökad möjlighet att utesluta en felaktigt utpekad man 53 Hög sannolikhet för faderskap 54 Resultat av undersökta en- och tvåmansärenden 56 Ärenden år Icke kompletta ärenden 57 Korta handläggningstider KAPITEL 8 59 Uppdragsgivarnas synpunkter KAPITEL 9 65 Ett nordiskt och internationellt perspektiv 65 Övriga Norden 66 Några övriga länder KAPITEL 10 5

7 69 Utvecklingsperspektiv 71 Bilagor 72 Föräldrabalk (1949:381;omtryckt i SFS 1995:974) kap Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor 82 KK (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m. 83 Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap 85 Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap 86 Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1991:35 CM) om blodprov vid utredning av faderskap 89 Referenser 6

8 Sammanfattning Intresset att fastställa omtvistat faderskap har funnits under lång tid. Upptäckten av blodgrupper och variation hos proteiner blev utgångspunkten för en vetenskapligt baserad rättsgenetisk diagnostik. Den snabba utvecklingen inom de biologiska vetenskaperna med upptäckten av variationen i arvsmassan och nya tekniker för att kartlägga och fastställa denna har på ett radikalt sätt ändrat på förutsättningarna att göra tillförlitliga faderskapstester. Under de senaste tio åren har blodgruppsserologiska och biokemiska analyser ersatts av DNA-baserade tester och med dagens teknik kan faderskapsfrågan fastställas med mycket god tillförlitlighet. Möjligheten att utesluta en felaktigt utpekad man uppgår till i genomsnitt av Sett i perspektivet av dagens undersökningar har tidigare gjorda faderskapsundersökningar inte alls samma tillförlitlighet. Antalet faderskapsärenden har under de senaste 40 åren motsvarat omkring 2 % av antalet födda barn. Kommunala myndigheter svarar för den största andelen ärenden, närmare 87 % av ärendena under år Domstolarnas andel har sjunkit med tre fjärdedelar från ca 23 % 1974 till 6 % år Andelen barn som utreds före ett års ålder har ökat från ca 50 till 70 %. Andelen ärenden med barn över 18 år har också mer än fördubblats. En majoritet av de undersökta mödrarna är i åldern år. Av statistiken kan man utläsa att mödrarna har blivit äldre. En förskjutning som sannolikt avspeglar ett generellt senarelagt barnafödande. Andelen ärenden där endast en man utpekats (enmansärenden) har ökat med 10 procentenheter och uppgår till 86% (2000). Det är främst andelen tvåmansärenden som minskat (från 20 %, till 12 %). Andelen ärenden med utomeuropeiska kvinnor och män har ökat. Ökningen är störst för utomeuropeiska män som 2000 utgjorde 19 % av samtliga undersökta män. Som ett resultat av bland annat DNAtesterna och ökad da- Rapportens författare: Bertil Lindblom, Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska avdelningen. FOTO: Denny Lorentzen 7

9 toranvändning har tiden för en undersökning minskat till i genomsnitt 26 dagar för år Förtroendet för faderskapstesterna är mycket stort bland beställarna, vilket framgår av en intervjuundersökning genomförd under hösten Ett synbart exempel på DNA-testernas tillförlitlighet är att det inte finns något ärende med två icke uteslutna män kvar efter genomförd undersökning kunde man i ca 12 % av ärenden med två utpekade män inte utesluta någondera. En konsekvens av den höga tillförlitligheten och det höga bevisvärdet i de DNA-baserade faderskaps-undersökningarna är att handläggare av dessa ärenden hos kommuner och domstolar sällan behöver annan information än dessa testresultat. Bertil Lindblom Linköping, juli

10 Summary Interest in resolving paternity disputes dates back to the earliest civilisations. The discovery of blood groups and protein variations became the starting point for forensic genetics based on scientific studies. The rapid development in biological sciences, with the discovery of the gene pool and new techniques for charting and determining genetic make-up, has radically changed the prospects of performing reliable paternity tests. During the past ten years, blood group serological and biochemical analyses have been replaced by DNA-based tests and with today s technique paternity can be established with very high reliability. The possibility of excluding an erroneously identified man is on average out of Seen in the perspective of today s investigations, earlier paternity investigations had far from the same level of reliability. During the past 40 years, the number of paternity disputes has corresponded to approximately 2 % of the number of children born in Sweden. Municipal authorities account for the largest share among referral sources, almost 87 % of the disputes in The courts share has fallen by three-quarters from about 23 % in 1974 to 6 % in The proportion of children investigated before the age of 1 year has increased from approximately 50 % to 70 %. The proportion of disputes involving children over 18 years of age has also more than doubled. The majority of the investigated mothers are aged The statistics also show that the age of the mothers has increased, a shift that probably reflects generally deferred childbearing. The proportion of disputes where only one man was pointed out (one-man disputes) has increased by 10 percentage points to 86 % (2000). It is mainly the proportion of two-men disputes that has decreased (from 20 % to 12 %). The proportion of disputes involving non-european men and women has increased. The increase is largest for non-european men, who accounted for 19 % of all investigated men in As a result of developments such as DNA tests and increased computerisation, the time for an investigation has been reduced to an average of 26 days in Confidence in the paternity tests is very high among the referral sources, as shown by an interview survey conducted during autumn A clear example of the reliability of DNA tests is that no dispute involving two non-excluded men remained after a concluded investigation. In 1974, it was impossible not to exclude either man in 12 % of the cases where two men were pointed out as beeing the father. A consequence of the high reliability and weight given to the evidence of the DNAbased paternity investigations is that municipal administrators and courts seldom 9

11 10

12 Kapitel 1 Inledning I Sverige föds i genomsnitt barn varje år. Siffran har varierat kraftigt under åren vilket framgår av nedanstående diagram. Alla barn som föds skall enligt svensk lag, om möjligt, få sitt faderskap fastställt. Detta är inte enbart av ekonomiska skäl, för underhåll och arv, utan också av psykologiska, medicinska och sociala skäl. År 2000 föddes barn (1). Av dessa föddes 54 procent i familjer där föräldrarna inte var gifta (2). Enligt föräldrabalken (1995:974) skall i dessa fall faderskapet fastställas Figur 1. Antal födda barn samt folkmängden i Sverige under perioden Uppgifterna är hämtade ur Statistiska Centralbyråns Befolkningsstatistik genom skriftligt erkännande eller dom. Ett faderskapserkännande skall bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnd som före godkännandet genomför en utredning gällande faderskapet. I de flesta fall är föräldrarna sammanboende och faderskapsutredningen kan göras förhållandevis enkel. I mer komplicerade ärenden 11

13 12 kan det krävas en omfattande utredning och en undersökning av genetiska markörer i blod från modern, barnet och den eller de män som är aktuella i ärendet. Utgående från resultatet av en sådan faderskapsundersökning bedöms om en utpekad man kan vara eller är utesluten som far till ett visst barn. I Sverige utförs rättsgenetiska faderskapsundersökningar vid Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska avdelning, även kallat Rättsgenetiska institutet (RGI). Varje år utför RGI ca 2000 rättsgenetiska faderskapsundersökningar. När en socialnämnd eller en domstol beslutar om att utföra en rättsgenetisk faderskapsundersökning skall RGI underrättas om detta. I underrättelsen skall framgå vem som är beställare, vilka personer som ingår i undersökningen och vem som står för kostnaderna. Det bör vidare framgå om någon av parterna är av ickeeuropeiskt ursprung och när två eller flera män ingår, om det finns nära släktskap mellan dessa. Rättsgenetisk undersökning kan även begäras av enskild person, s.k. privat undersökning. Vid sådan undersökning skall berörda personer vara informerade om och samtycka till undersökningen. Privata undersökningar betalas i förskott, dvs. innan prov börjar att analyseras. Undersökning av minderåriga barn får endast ske med vårdnadshavarnas samtycke. Prov från avlidna analyseras endast efter domstolsförordnande om inte ärendet påbörjats före dödsfallet. I det följande kapitlet, kapitel 2, redovisas hur lagstiftningen kring faderskapsfrågorna vuxit fram som ett resultat av den biomedicinska och den familjepolitiska utvecklingen. I samma kapitel redovisas även vilka lagar och andra författningar som reglerar verksamheten. I en bilaga till kapitlet återges nu gällande lagar och författningstexter. En översiktlig genomgång av teknikutvecklingen inom området, från ABO-systemet till de senaste DNA-metoderna lämnas i kapitel 3. I samma kapitel redovisas även vilka markörsystem som ingått i de undersökningar som avdelningen utfört genom åren. Hur verksamheten varit organiserad under olika epoker beskrivs i kapitel 4 där även datorisering och ackreditering beskrivs. Gången i en faderskapsutredning från anmälan av socialnämnd eller annan myndighet till provtagning och undersökning beskrivs i kapitel 5. Under de senaste 25 åren har ärendetillströmningen varit relativt jämn. Vissa förändringar av ärendena har skett. Fler ärenden beställs idag av sociala myndigheter och ett större antal ärenden omfattar personer med annan etnisk bakgrund. Detta beskrivs i kapitel 6 som även redovisar andra ärendespecifika uppgifter som antal män per ärende och kvinnans och mannens ålder när barnet föds och barnets ålder när undersökningen påbörjas. I kapitel 7 redovisas hur uteslutningskapaciteten ökat och hur detta har påverkat tillförlitligheten i testerna. En undersökning om hur uppdragsgivarna uppfattar verksamheten presenteras i kapitel 8 och i kapitel 9 är en nordisk och internationell jämförelse gjord. Kapitel 10 tar slutligen upp några framtidsaspekter värda att belysa.

14 Kapitel 2 Lagreglering av faderskapsutredningar Bestämmelser om fastställande av faderskap infördes första gången i Sverige genom 1917 års lag om barn utom äktenskap. Tidigare lagstiftning innehöll inte några särskilda regler om faderskapstalan eller faderskapsbevisning. En praxis hade dock utvecklats som innebar att den man som talan riktades mot ansågs som far till barnet om det kunde visas att han haft samlag med modern under konceptionstiden och det inte av andra orsaker var uteslutet att han kunde vara far. Utredningarna omfattade bara en man och ingen hänsyn togs till om modern haft samlag med andra män under konceptionstiden. Enligt 1917 års lag gällde huvudregeln att den man som haft samlag med modern under konceptionstiden ansågs som barnets far om det inte av särskilda omständigheter var uppenbart att han inte kunde vara barnets far. Sådana särskilda omständigheter var t.ex. sterilitet eller att modern redan var gravid vid samlaget. Om det kunde bevisas att också annan man haft sexuellt umgänge med modern blev emellertid presumtionen för svarandens faderskap försvagad. Talan kunde dock inte föras samtidigt mot mer än en man. Vid 1917 års lags tillkomst hade vetenskapen ännu inte hunnit så långt att blodundersökningar kunde användas vid faderskapsutredningar. Efter hand som den blodgruppsserologiska forskningen utvecklades blev det emellertid möjligt för en man, som felaktigt uppgetts som fader, att med hänvisning till resultatet av en blodundersökning bli friad från faderskap. År 1933 tillkom mot bakgrund av den utveckling som skett inom det blodgruppsserologiska området en lag angående blodundersökning i mål om barn utom äktenskap. Lagen innebar en möjlighet att med blodgruppsbestämning utreda frågan om faderskap till barn födda utom äktenskap. För barn födda inom äktenskap ansågs det inte finnas något behov av blodundersökning. När den ännu i dag gällande föräldrabalken (FB) antogs 1949, kunde blodundersökning genomföras med möjlighet att utesluta ungefär varannan felaktigt utpekad fader. Samtidigt hade även metoder för faderskapsbestämning genom s.k. antropologiska undersökningar utvecklats, dvs. undersökningar baserade på vissa utseendemässiga kännetecken. Vid föräldrabalkens tillkomst lättades något på den 13

15 14 dittills gällande stränga faderskapspresumtionen. För att presumtionen skulle brytas för en man som haft samlag med modern under konceptionstiden krävdes att det var osannolikt att han var far till barnet tillkom en ny lag om blodundersökning vid utredning av faderskap. Bakgrunden till den nya lagstiftningen var den förbättrade möjligheten att utesluta felaktigt utpekade män efter genomförd blodundersökning. Den nya lagen omfattade även en möjlighet att utreda barn födda inom äktenskap. Med den nya lagen fick domstol också möjlighet att förordna om blodundersökning i ärenden där ett faderskap har fastställts genom erkännande eller dom och faderskapet senare ifrågasätts. För att domstol ska kunna förordna om blodundersökning i sådana fall krävs att det efter erkännandet eller domen har framkommit någon omständighet som ger anledning anta att modern under konceptionstiden haft samlag med någon annan man än den som ansetts som barnets far. Lagen syftar inte till att det ska finnas en obegränsad möjlighet att genom blodundersökning få ett redan fastställt faderskap kontrollerat. Att åberopa nya vetenskapliga metoder för blodundersökningar anses inte vara tillräckliga skäl för att förordna om en ny faderskapsutredning. Genomgripande förändringar i reglerna om faderskap infördes 1970 genom en övergång från positiv till negativ sannolikhetsbevisning. Denna förändring innebar att en man skulle förklaras vara far till barnet endast om två förutsättningar var uppfyllda, dels att det kunde bevisas att mannen i fråga haft samlag med modern under konceptionstiden, dels att det med hänsyn tagen till samtliga omständigheter måste anses sannolikt att mannen var far till barnet. Lagstiftarna övergav i och med 1970 års lagstiftning principen att ett faderskap ska fastställas även om det finns risk för att detta blir felaktigt. Möjligheten att muntligt erkänna faderskap bortföll. Särskilda regler infördes om hur en faderskapsutredning skulle bedrivas. Bland annat skulle barnavårdsmannen verka för att blodundersökning kom till stånd i vissa situationer års lag hade sin bakgrund i de viktiga förändringarna i lagstiftningen om utomäktenskapliga barns arvsrätt som beslöts av 1969 års riksdag. Genom lagändringarna blev utomäktenskapliga barn likställda med barn inom äktenskap i fråga om rätt till arv efter fadern och släktingar på faderns sida. Lagändringen får också ses som en effekt av att det sociala stödet till de utomäktenskapliga barnen efterhand under 1900-talet avsevärt förbättrats. Även den snabba utvecklingen av vägledande faderskapstester bidrog till lagändringen. Enligt föräldrabalken (1995:974) skall faderskapet till barn som föds av föräldrar som inte är gifta fastställas genom skriftligt erkännande eller dom. Ansvaret för att en faderskapsutredning inleds och att faderskapet fastställs har socialnämnd. På moderns begäran kan nämnden också påbörja en faderskapsutredning redan innan barnet är fött. Nämnden skall före godkännandet genomföra en utredning som beroende på omständigheterna kan göras förhållandevis enkel och i mer komplicerade fall kompletteras med DNA-test (blodundersökning) enligt nu gällande föreskrift (SOSFS 1991:35). Är modern gift vid barnets födelse antas mannen i äktenskapet vara barnets far,

16 den så kallade faderskapspresumtionen. Detta förhållande gäller även om modern gift sig under graviditeten, eller om modern nyligen blivit änka och barnet kan vara avlat före mannens död. Nu gällande författningsbestämmelser om fastställande av faderskap: Föräldrabalk (1949:381; omtryckt i SFS 1995:974) kap 1 3 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor KK (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m. Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1991:35) om blodprov vid utredning av faderskap Lagar, författningar och förordningar eller delar därav finns återgivna i bilagor. 15

17 16

18 Kapitel 3 Teknikutvecklingen De första undersökningarna Antropologiska undersökningar Innan upptäckten av blodgrupper och den därmed sammanhängande möjligheten att göra blodundersökningar för att utreda omtvistat faderskap förlitade man sig på att jämföra yttre kännetecken mellan barnen och de utpekade männen. Personer med stor känsla för former anlitades ofta för att göra dessa jämförelser. Sådana jämförelser finns omtalade från senare delen av 1600-talet. Med förbättrade möjligheter att mäta och registrera morfologiskt genetiska egenskaper började betydligt senare rättsantropologiska undersökningar i syfte att utreda faderskap att utföras vid institutioner i Stockholm, Uppsala och Lund. De antropologiska undersökningarna utfördes främst efter förordnande av domstol men kunde även ske på begäran av barnavårdsman eller enskild person. När de antropologiska utredningarna lades ner 1975 omfattade de flera mätningar och fotografering av kropp och huvud samt röntgenfotografering av händer, fötter och skalle i två projektioner. Papillarmönster på fingrar (fingeravtryck), handflator och fotsulor registrerades och parterna fick också lämna blodprov. De morfologiska detaljer som undersöktes var ansiktets form, öronmusslornas utseende, näsans form samt munnens och hakans utseende; allt sett från olika vinklar. Även bröstvårtornas och vårtgårdarnas utseende och form jämfördes. I vissa fall undersökte man även hudens pigmentinnehåll genom fotometriska mätningar. Andra detaljer man undersökte var fingrarnas och tårnas relativa längd och form samt antal linjer och detaljer i avtrycken. När verksamheten vid rättsantropologiska avdelningen utvärderades av Socialstyrelsen 1974 konstaterade man att i de utlåtanden som avdelningen avgivit hade endast i undantagsfall resultat från objektiva mätningar avgivits. Vanligen hade man beskrivit detaljer i termer av subjektiva intryck och iakttagelser. 17

19 De första blodundersökningarna År 1901 beskrev Landsteiner med flera (3) att man med tester på blod kunde dela in individer i olika grupper beroende på vilka blodegenskaper de bar på. Att de påvisade blodgrupperna (ABO-egenskaperna) ärvs med ett anlag från båda föräldrarna enligt s.k. mendelska arvsprinciper visades först av Bernstein 1924 (4). ABO-systemet och dess genetiska bakgrund blev därmed upptakten till dagens användning av genetiska markörer i olika typer av rättsliga utredningar, t.ex. faderskapsutredningar. De första blodundersökningarna i faderskapsärenden i Sverige utfördes under mitten av 1920-talet (sannolikt åren ) av dåvarande chefen för Statens rättskemiska laboratorium (SRL) Erik Wolff och hans medarbetare. I ett arbete publicerat 1929 av Erik Wolff (5) framgår att det då hade utförts blodundersökning på 503 personer i 165 faderskapsärenden. Undersökningarna utfördes till en början privat av SRL:s föreståndare mot en avgift av 25 kronor per ärende. Under de första åren utförde SRL enbart faderskapstester genom analyser av de s.k. huvudgrupperna inom ABO-systemet. Med denna test kunde teoretiskt i genomsnitt en av sex (15 %) felaktigt påstådda fäder uteslutas började man bestämma undergrupperna A 1 och A 2 inom ABO systemet, blodgrupperna M och N inom MN-systemet (6) samt blodgruppen P 1 (7). Därmed ökade möjligheterna att utesluta felaktigt utpekade fäder och i genomsnitt kunde var tredje (33 %) felaktigt utpekad man uteslutas utökades undersökningen med faktorer inom Rh-systemet (8 och 9) vilket ytterligare ökade uteslutningskapaciteten i undersökningarna. Med samtliga dessa markörer kunde under mitten av 50-talet drygt hälften (53 %) av de felaktigt utpekade männen uteslutas. Under och 50 talen upptäcktes ytterligare blodgruppssystem av vilka flera ingått som markörer i utförda faderskapsundersökningar. De första domsluten baserade på biologiska faderskapstester De första av Högsta Domstolen avgjorda målen är från slutet av 1920-talet. I ett av dessa mål kunde den undersökte mannen uteslutas som fader eftersom både mannen och kvinnan tillhörde blodgruppen A medan barnet tillhörde blodgruppen B (jfr. figur 2). Alla män med blodgruppen A och O kunde i detta fall uteslutas eftersom barnet måste ha ärvt ett anlag för blodgruppen B från sin far. Män med blodgrupperna B och AB kunde däremot inte uteslutas. Eftersom blodgrupperna A och O är relativt vanliga och finns hos 47 respektive 37 % av den svenska befolkningen innebar det i det aktuella ärendet att det skulle gå att utesluta 8 av 10 (84 %) felaktigt utpekade män. Nya tekniker och markörsystem Efter hand som nya blodgrupper upptäcktes och deras nedärvning blev kartlagd kom flera av dem att ingå som markörer vid s.k. blodundersökningar för att utreda faderskap. Fram till mitten av 1950-talet ökade också antalet blodgruppsmarkörer 18

20 Blodgrupp A Anlag A och 0 Blodgrupp A (AA) Anlag A och A eller A och 0 Blodgrupp B Anlag B och 0 Figur 2. Mannen kan inte vara far till barnet. För varje blodgruppssystem finns två anlag; ett som kommer från modern och ett från fadern. Genom dominansförhållanden inom ABO-systemet kan en individ som har den fenotypiska blodgruppen A vara bärare av anlag för såväl A-blodgruppen som O-blodgruppen. I detta ärende har barnet ärvt anlaget för blodgrupp O från modern. Eftersom modern inte har något anlag för blodgruppen B måste B- anlaget komma från fadern. Den utpekade mannen är inte bärare av anlaget för B-blodgruppen och kan därför uteslutas som biologisk far till barnet. 19

21 20 Figur 3. Faderskapsutlåtande från Undersökningen omfattade ABO-systemet med undergrupperna A1 och A2 samt blodgruppssystemen MN, Rh och P

22 i faderskapsundersökningarna. Figur 3 visar ett ärende från 1956 undersökt med fyra blodgruppsystem. Som framgår av resultatet gav den genomförda undersökning ingen vägledande information om faderskapet. När man i mitten av 1950-talet upptäckte att blodets äggviteämnen (serumproteiner) kan förekomma i olika ärftligt betingade former inleddes en ny epok för studier av ärftliga egenskaper i blodet. Med hjälp av variationen hos ett antal sådana serumproteiner och enzymer ökade möjligheten att utesluta felaktigt utpekade fäder. De enskilda systemens uteslutningskapacitet (möjlighet att utesluta felaktigt utpekad far) varierar men med ett ökande antal system kunde allt fler av de felaktigt utpekade männen uteslutas. När markörsystemen ökade till antalet och den totala uteslutningskapaciteten höjdes kunde undersökningens omfattning anpassas till behovet i de enskilda ärendena. En basundersökning som omfattade ett begränsat antal markörsystem och en utvidgad, kompletterande, undersökning växte fram. Från mitten av 1970-talet började HLA-tester eller s.k. vävnadstypning utföras i utvidgade undersökningar. HLA-systemet har mycket hög uteslutningskapacitet och möjligheten att utesluta felaktigt utpekade fäder genom en utvidgad undersökning ökade därmed markant. DNA-tester började användas i utvidgade undersökningar Därmed ökade tillförlitligheten i undersökningarna ytterligare. DNA-testerna gjorde det också möjligt att efter hand undersöka alla ärenden med samma höga tillförlitlighet. Sedan 1994 är faderskapsundersökningarna helt baserade på DNA-tester. Introduktionen av nya analysmetoder och markörsystem i faderskapsundersökningarna har avspeglat utvecklingen inom det genetiska och biomedicinska området och skett i följande steg: 1925 Blodgruppstester, ABO-systemet var det första av flera system 1966 Analyser av serumproteiner 1970 Analyser av enzymer och isozymer 1975 HLA-typning 1991 DNA-tester Blodgruppssystemen De olika blodgruppssubstanserna på cellytan består av äggviteämnen (proteiner), ibland kombinerade med sockermolekyler i s.k. glykoproteiner. Variationen inom blodgrupperna påvisas vanligen med hjälp av specifika antikroppar mot respektive blodgruppssubstans. Dessa antikroppar binder samman (agglutinerar) blodcellerna till stora aggregat. I några system är ett blodgruppsanlag (en allel) ofta förekommande och ett är mindre ofta förekommande. I andra system kan flera alleler förekomma, t.ex. A 1, A 2, B och O inom ABO systemet. Vissa blodgruppsanlag är dominanta andra är recessiva. En dominant egenskap uttrycks hos bärare som har en eller två alleler för den dominanta egenskapen. För att kunna påvisa ett recessivt anlag måste bäraren ha två alleler av samma slag. Inom ABO systemet är blodgruppsanlaget O recessivt, dvs. för att ha blodgruppen O måste individen ha ärvt två O-anlag, ett 21

23 från mor och ett från far. Blodgruppsegenskaperna bestäms på levande röda blodkroppar vilket innebär att blodgruppsanalyser måste utföras inom någon vecka efter provtagningen. I tabell 1 redovisas de markörsystem som ingått i den tidigare basundersökningen och i den utvidgade rättsgenetiska undersökningen. Tabell 1: Markörsystem och uteslutningskapacitet vid basundersökning och utvidgad undersökning 1989 System Typ av system Uteslutnings- Ackumulerad kapacitet i % uteslutningskapacitet i % Basundersökning ABO (exkl. A 1, A 2 ) Blodgrupp 14,8 MN/Ss Blodgrupp 31,9 Rhesus, (Rh) Blodgrupp 29,6 Haptoglobin, (Hp) Serumgrupp 18,2 Group specific component, (Gc) Serumgrupp 28,9 Glyoxalas, (GLO) Isozymgrupp 18,5 Surt fosfatas, (EAP) Isozymgrupp 25,1 Fosfoglukomutas 1, (PGM 1 ) Isozymgrupp 32,1 90,1 Utvidgad undersökning ABO (A 1,A 2 ) Blodgrupp 3,9 Kell, (Kk) Blodgrupp 3,4 Duffy, (Fy) Blodgrupp 18,4 P 1 Blodgrupp 2,8 Kidd, (Jk) Blodgrupp 3,5 Immunglobulinmarkör, (Gm) Serumgrupp 11,4 Properdinfaktor F, (Bf) Serumgrupp 12,6 Transferrin, (Tf) Serumgrupp 20,6 Faktor 13B, (F13B) Serumgrupp 21,3 Komplementfaktor 3, (C3) Serumgrupp 14,5 Alfa 1 antitrypsin, (Pi) Serumgrupp 28,3 Adenylatkinas, (AK) Isozymgrupp 3,3 Adenosindeaminas, (ADA) Isozymgrupp 5,5 Esteras D, (EsD) Isozymgrupp 8,4 HLA-A, -B Vävnadstyp 93 98,7 Total uteslutningskapacitet 99,8 Serumproteiner, enzymer Efter Smithies upptäckt 1955 (10) att blodets äggviteämnen (serumproteiner) förekommer i olika ärftligt betingade former och att variationen kan avläsas efter att proteiner fått vandra genom ett elektriskt fält i en stärkelsegel (elektrofores) öppnades nya möjligheter att undersöka biologiskt släktskap. Genom en kombination av elektroforetisk separation och immunologisk teknik upptäckte Jan Hirschfeld 1959, senare chef för SRLs blodgruppsserologiska avdelning, äggviteämnet Gc (Group 22

24 specific component) (11). Efter denna och ytterligare upptäckter av variation hos serum-proteiner kunde antalet markörsystem vid undersökning av faderskap utökas och möjligheten ökade att utesluta en felaktigt utpekad far infördes haptoglobin som första serumsystem i faderskapstesterna och åren därefter tillkom ytterligare markörer analyserade med samma teknik. Genom att införa isoelektrisk fokusering, dvs. att med elektroforetisk teknik separera äggviteämnen efter deras laddning vid olika ph, kunde ofta flera genetiska varianter Figur 4. Bilden visar hur haptoglobinmolekylerna vandrat olika långt i en stärkelsegel under den elektroforetiska separationen. Denna analys är från Resultatet dvs. fenotypen är angiven i bildens överkant av redan kända proteiner påvisas. De förfinade metoderna att separera proteiner bidrog därigenom ytterligare till att öka informationsmängden i analyserna och därmed tillförlitligheten i undersökningarna. HLA-markörer, s.k. vävnadstypning HLA-systemet (HLA; Human Leukocyte Antigens) omfattar flera tätt kopplade gener som uttrycker polymorfa (variationsrika) molekyler på cellens yta. Tillsammans bildar dessa gener ett omfattande komplex av anlag. Flera upptäckter under 1960 och 70 talen ledde till den kunskap som vi idag har om HLA-generna. HLA-molekylerna medverkar i många av de immunologiska processer som håller kroppen fri från främmande ämnen och fri från sjukligt förändrade celler. Eftersom de även utgör ett hinder för att överföra vävnad från en individ till en annan kallas de också för transplantationsantigener. Variationen påvisas antingen med hjälp av specifika 23

25 antikroppsreagenser eller med DNA-teknik. Den stora variationen inom HLA-systemet innebär att det är svårt att finna två personer med helt identiska uppsättningar HLA-molekyler. I kliniska sammanhang kan det innebära svårigheter att finna en lämplig givare till en patient som måste transplanteras. Vid utredning av faderskap har HLA-systemet mycket hög kapacitet att utesluta en felaktigt utpekad far. Under mitten av 1970-talet började systemet att användas som en del i de utvidgade faderskapsundersökningarna. Tabell 2. Ett exempel på en faderskapsundersökning utförd med HLA-typning. Barnet har ärvt A3 och B7 från sin mor samt A9 och B17 från sin far. Den utpekade mannen har inte dessa egenskaper. Sannolikheten att finna en man med A9 och B17 i den svenska befolkningen beräknas till 1 av 333 HLA-system Moder Barn Utpekad Far HLA-A A2, A3 A3, A9 A1, A10 HLA-B B7, B12 B7, B17 B8, B16 DNA markörer; variation i arvsmassan De olika blodgruppernas och serumproteinernas elektroforesmönster vittnar indirekt om den variation som finns i de gener som kodar för dessa molekyler. Variation kan även påvisas med direkta tester på de deoxyribonukleinsyremolekyler (DNA) som utgör vår arvsmassa. DNA-molekylerna är långa dubbelsträngade kedjor uppbyggda av parvis sammanhållna enheter (nukleotider). Sammanlagt finns ca två meter DNA i varje cell en meter som vi fått från mamma och en meter från pappa. Bundna till ett antal proteiner utgör DNA-molekylerna människans 46 kromosomer (23 kromosompar). Endast några få procent av allt DNA i cellen är underlag för människans äggviteämnen och utgör s.k. strukturgener. En mycket stor del (ca 40 %) av arvsmassan består av repeterade sekvenser (sekvenser som följer på varandra). För rättsgenetiska undersökningar har variation inom s.k. tandemrepeterat DNA fått avgörande betydelse. Omfattande variation inom ett repeterat DNA-system beskrevs första gången av Wyman och White 1980 (12). Därefter har tusentals system av repeterat DNA hittats på människans kromosomer. Av dessa används några tiotal vid utredningar av faderskap och för att identifiera personer i anslutning till brottmålsutredningar. Ett genombrott för DNA-tester i dessa sammanhang kom under mitten av 1980-talet efter ett par uppmärksammade artiklar av Sir Alec Jeffreys (13) där även begreppet DNA-fingeravtryck lanserades som ett uttryck för den omfattande variation dessa system bär på. År 1991 började rättsgenetiska avdelningen använda DNA-tester i utvidgade undersökningar. Därefter infördes de successivt i samtliga undersökningar och från 1994 ingår DNA-tester i alla faderskapsärenden. Samma år, 1994, upphörde de utvidgade undersökningarna och året därpå slutade avdelningen helt med att utföra blodgrupps- och proteinanalyser. DNA-undersökningarna omfattar huvudsakligen två typer av analyser baserade på olika tekniker RFLP (Restriction Fragment Length 24

26 Schematisk beskrivning av repeterat DNA DNA-fragment av olika längd DNA-fragment från en individ a b Separation av DNA-fragment Enzymbehandlat DNA appliceras på en gel för separation genom elektro-fores Figur 5. Repeterat DNA består av återkommande sekvenser vilka kan variera till antalet. De benämns ofta som VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) eller STR (short tandem repeats) beroende på de repeterade sekvensernas längd. Fragmentets totala längd beror på hur många gånger den repeterade sekvensen upprepas. De olika långa DNA-fragmenten kan påvisas efter storleksseparation genom elektrofores. I en gel vandrar de negativt laddade DNA-fragmenten mot (+)-polen (anoden). De korta fragmenten vandrar längst (se även figur 6). 25

27 Polymorphism) och PCR (Polymerase Chain Reaction). I båda fallen utförs analyserna på DNA som extraheras ut ur insända provmaterial, vanligen blod. Vid RFLP- analyser klyvs DNA med ett specifikt enzym, vid RGI vanligen restriktionsenzymet HinFI. DNA-fragmenten separeras efter storlek genom elektrofores och överförs till ett filtermembran. Genom att tillsätta en märkt DNA-sond som binder till specifika fragment identifieras de olika markörsystemen. Avläsningen sker genom att de märkta sonderna får exponera en fotografisk film som därefter framkallas och läses av med videokamera. Se vidare Figur 6. Med PCR-teknik mångfaldigas förutbestämda delar av arvsmassan som identifieras genom en kombination av två specifika startsekvenser (ett primerpar) för kopieringsprocessen. Kopieringen sker med hjälp av ett enzym, polymeras, och genom Figur 6. Figuren visar två faderskapsärenden analyserade med DNA-teknik. DNA från vita blodkroppar har klippts i bitar med ett enzym. DNA-fragmenten som sorteras efter storlek har därefter gjorts synliga med en märkt sond. Efter exponering mot en fotografisk film framträder variationen i arvsmassan som ett mönster av band. Varje person uppvisar vanligen två band per markörsystem ett från vardera föräldern. Barnet i ärende 1 har ett band gemensamt med modern och ett gemensamt med mannen som därigenom inte kan uteslutas i detta system. I ärende 2 har barnet inget gemensamt band med mannen som därigenom blir utesluten som far. För att betraktas som utesluten i undersökningen krävs uteslutningar i minst tre system. R = referens K = mor B = barn M = man upprepade temperaturförändringar av reaktionsrören. När DNA molekylen utsätts för värme, >95 o C, separerar DNA-molekylens båda strängar; när temperaturen sänks binder primerparen in på sina rätta platser; och när temperaturen höjs till ca 72 o C 26

28 aktiveras polymeraset och kopierar därigenom en del av DNA-strängen. Proceduren upprepas och för varje cykel dubbleras antalet kopior. Längden på de kopierade fragmenten bestäms genom elektrofores på ett sätt som liknar det vid RFLP. Även med DNA-tester gäller samma grundprincip som vid tidigare undersökningar: De arvsanlag (eller DNA-fragment) som ett barn har och modern saknar måste komma från barnets far. En man som saknar något eller några av dessa anlag (fragment) kan inte vara far till barnet. Med de markörer som ingår i undersökningarna kan praktiskt taget alla felaktigt utpekade män uteslutas. Om samtliga DNAfragment som barnet måste ha ärvt från sin far återfinns hos en undersökt man är han med mycket stor sannolikhet far till barnet. De DNA-markörer som använts vid avdelningen och de som ingår i dagens undersökningar redovisas i tabell 3. De är utvalda för att ge god information, ha låg mutationsfrekvens dvs. sällan uppvisa spontana förändringar och vara robusta att analysera. Dessutom eftersträvar avdelningen att valda markörsystem inte ligger i närheten av gener associerade med sjukdomar. Tabell 3: DNA markörer ingående i olika analyspaket och analyserade med olika tekniker. Analysomfattningen avspeglar situationen vid årsskiftet 2000/01 Analyspaket Markörer Teknik Ordinarie 1 D3S1358, D5S818, D7S820, D13S317, D8S1179, PCR D18S51, D21S11, FGA, vwa Kompletterande D14S122, D19S253, D20S89, TH01 PCR D2S44, D7S21, D12S11 RFLP Ej längre i bruk D1S80 PCR D14S13 RFLP 1 Det ordinarie analyspaketet omfattar markörer i Profiler Plus Utvecklingen inom det molekylärgenetiska området har på ett revolutionerande sätt ändrat på förutsättningarna att göra faderskapsundersökningar. Även om möjligheten att utesluta en felaktigt utpekad far närmast kan betraktas som 100-procentig med de DNA-tester som använts sker fortsatt utveckling av tekniken. Under år 2000 påbörjades en övergång till huvudsakligen PCR-baserade analyser med ett kommersiellt test. Motivet till att förändra testerna är inte längre i första hand för att höja tillförlitligheten utan snarare för att minska handläggningstiderna och förenkla det laborativa arbetet. 27

29 Kvinna Barn Utpekad man 1 Utpekad man 2 Figur 7. Efter att ha mångfaldigats genom PCR, analyseras STR (Short Tandem Repeats) fragmenten på elektroforetisk väg. Detta är en förenklad bild av de PCR-baserade undersökningar som görs. Rutinmässigt undersöks flera system samtidigt. Systemen identifieras genom att fragmenten är olika långa och hamnar inom olika storleksintervall under elektroforesen och att PCR-produkterna är märkta så att de vid avläsningen får olika färg. Av kurvorna framgår att kvinnan och barnet har ett fragment gemensamt. Detta syns genom att kurvorna för dessa två personer har en topp på samma position. Barnet har ärvt det fragment som ger upphov till den första toppen från sin far. Man 1 saknar detta fragment vilket är oförenligt med att han skulle vara far till detta barn. Man 2 har en topp på motsvarande position som barnet vilket innebär att han i det här system inte kan uteslutas som far till barnet. 28

30 Kapitel 4 Organisation Historisk utveckling Den nuvarande rättsgenetiska avdelningen har sina rötter i 1907 års statsmedicinska anstalt. Vid 1900-talets början utförde man där undersökningar av blod- och spermafläckar på kläder och andra föremål. Vid dessa undersökningar användes antikroppsbaserade metoder för att påvisa mänsklig äggvita och blodgrupper i intorkat fläckmaterial. Den statsmedicinska anstalten omfattade från början en medicinskbakteriologisk och en rättskemisk avdelning. År 1914 utökades den statsmedicinska anstalten med en farmacevtisk avdelning och efter riksdagsbeslut 1917 ombildades de tre avdelningarna till självständiga laboratorier med Medicinalstyrelsen (från 1968 Socialstyrelsen) som huvudman. Den rättskemiska avdelningen blev därigenom en myndighet med egen instruktion, Statens rättskemiska laboratorium (SRL). SRL: s ursprungliga uppgift var att påvisa gifter i organ och likdelar. Övriga avdelningar utvecklades sedermera till Läkemedelsverket och Statens bakteriologiska Laboratorium (SBL). SRL kom genom fläckanalyserna tidigt i kontakt med serologiska tester av blod och det blev naturligt att börja utföra blodtester i anslutning till utredningar av omtvistat faderskap. Medicinalstyrelsen meddelade i en skrivelse daterad 17 februari 1927 att man har medgivit att föreståndaren för Statens rättskemiska laboratorium får verkställa undersökningar av blodprov från angiven moder, barn och påstådd fader. Sedan serologiska undersökningar av blodgrupper visat sig ha betydelse som bevisning i både brotts- och faderskapsmål, kom blodundersökningar i faderskapsärenden 29

31 30 att från och med 1 juli 1933 ingå som en officiell uppgift för SRL. Efter en mångårig utveckling av antropologiska mätmetoder inrättades 1953 på försök en avdelning för rättsantropologiska undersökningar vid Karolinska institutets rättsmedicinska institution, den s.k. Paternitetsavdelningen. Två år senare (1955) överfördes verksamheten till Statens rättsläkarstation i Solna. Undersökningarna vid Paternitetsavdelningen omfattade en detaljerad granskning av yttre morfologiska egenskaper, bestämning av ett antal monogena markörer (kodade från en gen), vissa kromosomundersökningar och inledande försök med s.k. vävnadstypning. Den årliga verksamheten uppgick till cirka 200 ärenden delades SRL i två i förhållande till varandra självständiga avdelningar, en rättskemisk och en blodgruppsserologisk. Blodgruppsserologiska avdelningen organiserades i två sektioner, en rättsserologisk sektion som utförde faderskapsutredningar och en klinisk sektion för klinisk blodgruppsserologisk service till hälso- och sjukvården. Från 1962 organiserades den rättsserologiska sektionen i en genetisk enhet och en serumenhet. Enligt beslut av 1971 års riksdag skulle SRL:s båda avdelningar utlokaliseras till Linköping. Socialstyrelsens uppdrag som chefsmyndighet kvarstod och 1977 flyttade Blodgruppsserologiska avdelningen till sina nuvarande lokaler i Universitetssjukhuset i Linköping. I anslutning till omlokaliseringen förändrades avdelningens inre organisation varvid en genetisk, en biokemisk och en serologisk sektion inrättades. I vissa faderskapsärenden utfördes undersökningar både vid SRL:s blodgruppsserologiska avdelning och vid Paternitetsavdelningen tillsatte Socialstyrelsen en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av verksamheten vid Paternitetsavdelningen. Resultatet av översynen redovisas i Socialstyrelsens rapport Socialstyrelsen redovisar 1976:4, Rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden. Av rapporten framgår att det fanns allvarliga brister i paternitetsavdelningens rutiner, bl.a. saknades fastställda metodbeskrivningar och brister i organisationen. Det gick i anslutning till utredningen inte heller att göra någon vetenskaplig utvärdering av de metoder som använts eftersom reagens och provmaterial förstörts på grund av en trasig frys. Som en följd av översynen lades verksamheten vid Paternitetsavdelningen ned 1 mars För att tillgodose möjligheten att få en utökad faderskapsundersökning gjord började dåvarande SRL att utföra utvidgad rättsgenetisk undersökning baserad på nyupptäckta genetiska markörer vilka kunde påvisas med serologiska och biokemiska metoder. Dessutom inledde SRL ett samarbete med regionblodcentralerna i Lund och Uppsala samt med transplantationsimmunologiska laboratoriet vid Huddinge sjukhus som alla på uppdrag av SRL utförde HLA-analyser i faderskapsärenden. Den utvidgade undersökningen utgjorde därefter ett komplement till den ordinarie faderskapsundersökningen (basundersökning) fram till införandet av helt DNA-baserade tester En utredning inom Socialdepartementet om ett samgående mellan det Rättsmedicinska, Rättskemiska och Kriminaltekniska undersökningsväsendet presenterades 1986 i RRK-utredningen (Samordning av det Rättsmedicinska, Rättskemiska och Kriminaltekniska undersökningsväsendet; Ds S 1986:3). Utredningen ledde inte till

32 någon förändring av organisationen. Chef för den faderskapsdiagnostiska verksamheten har varit: Prof. Erik Wolff Statens rättskemiska laboratorium Prof. Birger Broman Blodgruppsserologiska avdelningen Prof. Jan Hirschfeld Blodgruppsserologiska avdelningen Laborator Tore Swan Blodgruppsserologiska avdelningen Prof. Bertil Lindblom Rättsgenetiska avdelningen, RMV Rättsmedicinalverket Efter en översyn av Socialstyrelsens verksamheter inom det rättsliga området bildades 1991 Rättsmedicinalverket (RMV). Till det nybildade verket fördes de rättspsykiatriska, rättsmedicinska, rättskemiska och rättsgenetiska verksamheterna. RMV är central förvaltningsmyndighet för dessa områden i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet. RMV:s huvuduppgift är att till rättsvårdande myndigheter avge sakkunnigbedömningar i medicinsk-rättsliga frågor, med hög och jämn kvalitet och med tillämpande av vetenskapligt förhållningssätt och modern teknik. Under verkets första år koncentrerades ansträngningarna på att utveckla en verksgemensam syn på uppgifterna samt att uppnå en hög och jämn utredningsstandard. Stor vikt lades också på att förkorta handläggnings-tiderna. Sedan den 1 juli 1999 tillhör RMV Justitiedepartementets ansvarsområde. Rättsgenetiska avdelningen Den tidigare blodgruppsserologiska avdelningen som efter utlokaliseringen till Linköping huvudsakligen utfört faderskapsundersökningar bildade efter omorganisa-tionen en avdelning för rättsgenetik inom RMV. Avdelningens huvuduppgift är att utföra blodundersökningar i faderskapsärenden och släktutredningar på begäran av myndigheter och privatpersoner. Avdelningen utför också i mindre omfattning analyser för andra uppdragsgivare. Som strategisk målsättning ingår att bedriva FoU-arbete av betydelse för verksamheten. Rationella analysmetoder och datoriserad handläggning har medfört att behovet av personal minskat. Vid årsskiftet 2000/2001 var antalet årsarbetskrafter vid avdelningen 18,3 och antalet anställda 29 att jämföra med 45 anställda Kvalitetssäkring Avdelningen har vid flera tillfällen varit föremål för granskning. Under 1990-talet har extern granskning genomförts i anslutning till övergången till DNA-baserade analyser och för att ackreditera verksamheten. Under juni 1995 anlitades två externa 31

33 sakkunniga från Köpenhamn respektive Oslo. Resultatet av den granskningen visade att verksamheten bedrevs tydligt kundorienterat med adekvat metodik och med mycket hög standard och säkerhet av en kompetent personal. Sedan 8 december 1997 är avdelningen ackrediterad att utföra rättsgenetiska tester av ackrediteringsorganet SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) enligt en för Europa gemensam norm, EN SWEDAC har genomfört fyra granskningar: 1997, 1998, 1999 och Vid den första granskningen erhöll avdelningen ackreditering enligt EN45001 och efter de övriga har avdelningen rekommenderats fortsatt ackreditering. Även tidigare analyser har utförts enligt gällande regler och praxis för laboratorieverksamhet. Det kvalitetsarbete som ackrediteringen omfattar innehåller både kompetensutveckling av personal, utveckling av metoder och olika typer av interna och externa kontroller. Avdelningen har ett gemensamt program för extern kvalitetsuppföljning med Retsgenetisk Afdelning i Köpenhamn och Rettsmedisinsk Institutt i Oslo samt deltar i ett internationellt utbyte av kontrollprover. Risken för att en provförväxling inom laboratoriet skall passera oupptäckt är mycket liten då samtliga prov i faderskapsundersökningarna analyseras vid två oberoende tillfällen och resultaten från dubbelanalyserna jämförs. Datorisering All hantering av uppgifter om ärenden och personer och resultat sker sedan 1984 med hjälp av dator. Ett nytt datorsystem togs i bruk vid millennieskiftet. Det nya systemet (Fabian) är uppbyggt med en modern databas (Oracle) och med överskådliga programvaror (Navigator från IFS) i enlighet med RMV:s IT-standard. Resultat från analysutrustningar på laboratoriet överförs direkt till systemet som utför kontroller och gör de statistiska beräkningar som behövs samt sammanställer och skriver ut erhållna undersökningsresultat. Finansiering Verksamheten vid den rättsgenetiska avdelningen är sedan 1991 finansierad genom avgifter. Tidigare utgick anslag för verksamheten men detta upphörde i och med bildandet av Rättsmedicinalverket. Intäkterna för verksamheten uppgick under år 2000 till 17,3 miljoner kronor och kostnaderna till 16,5 miljoner. Motsvarande belopp för 1999 var 15,3 respektive 15,9 miljoner kronor. 32

34 Kapitel 5 Hur går en faderskapsundersökning till Blodundersökning på uppdrag av socialnämnd och domstol Handläggning av faderskapsärenden regleras enligt föräldrabalkens lagar, se tidigare avsnitt. Anvisningar för hur dessa lagar bör tillämpas finns utgivna som Allmänna råd från socialstyrelsen 1988:6 (14). En faderskapsutredning anses inledd så snart en socialnämnd fått underrättelse om ett barns födelse eller när en begäran om hjälp med att fastställa faderskapet för ett väntat barn inkommit. En faderskapsutredning anses också inledd när en socialnämnd fått in uppgift om att domstol upphävt tidigare gällande faderskap. Rätt att begära en faderskapsutredning tillkommer vårdnadshavare för barnet, dvs. i allmänhet modern eller den äkta mannen. Dessutom har den äkta mannen, även om han inte är vårdnadshavare för barnet efter en skilsmässa, rätt att begära utredning av socialnämnden. Även om rätten att begära utredning endast tillkommer vårdnadshavare och den äkta mannen är nämnden inte förhindrad att påbörja utredning även i andra fall. Även barnet kan väcka talan om det uppnått myndig ålder. Vem som har rätt att begära faderskapsutredning finns utförligt beskrivet i socialstyrelsens allmänna råd. För att socialnämnden ska påbörja en utredning gäller som ytterligare förutsättning att nämnden finner det lämpligt. Det innebär att nämnden ska göra en viss förhandsprövning av det befogade i att påbörja en utredning. Nämnden har också möjlighet att påbörja en faderskapsutredning om den bedömer att det skulle vara till barnets bästa, även om vårdnadshavaren eller den äkta mannen motsätter sig detta. All utredning i faderskapsfrågor ska bedrivas så skyndsamt som möjligt. Endast i undantagsfall får utredningen dröja längre än ett år från barnets födelse. Utgångspunkten för faderskapsutredningen ska vara moderns uppgifter. Med ledning av dessa ska handläggaren vid socialförvaltningen höra varje man som kan tänkas vara far till 33

EXAMENSARBETE. Föräldraskap och gemensam vårdnad. Innebörden och de olika vägarna dit. Helene Nyberg Sara Rönnkvist

EXAMENSARBETE. Föräldraskap och gemensam vårdnad. Innebörden och de olika vägarna dit. Helene Nyberg Sara Rönnkvist EXAMENSARBETE Föräldraskap och gemensam vårdnad Innebörden och de olika vägarna dit Helene Nyberg Sara Rönnkvist Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagstiftningen om hur

Läs mer

Automatisk gemensam vårdnad ett steg närmare ett barns rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar?

Automatisk gemensam vårdnad ett steg närmare ett barns rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennie Berngarn Automatisk gemensam vårdnad ett steg närmare ett barns rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar? Examensarbete 30 ECTS Handledare

Läs mer

RiR 2010:22. Underhållsstödet. för barnens bästa?

RiR 2010:22. Underhållsstödet. för barnens bästa? RiR 2010:22 Underhållsstödet för barnens bästa? ISBN 978 91 7086 232 8 RiR 2010:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2010-10-15 Dnr: 31-2009-1499 Riksrevisionen

Läs mer

Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin

Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin Rättsmedicin Rättspsykiatri Rättskemi Rättsgenetik Rättsmedicinalverket www.rmv.sermv.se Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin i en internationell jämförelse Lennart Rammer RMV-rapport 2011:2 Lennart

Läs mer

Familjerättsliga problem vid insemination. Birgitta Alexanderson. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984

Familjerättsliga problem vid insemination. Birgitta Alexanderson. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Familjerättsliga problem vid insemination 9 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Birgitta Alexanderson Familjerättsliga problem vid insemination 10 Birgitta Alexanderson Innhold Inledning

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

ANALYSERAR 2003:1. Underhållsstöd vid växelvis boende utvärdering av reformen

ANALYSERAR 2003:1. Underhållsstöd vid växelvis boende utvärdering av reformen ANALYSERAR 2003:1 Underhållsstöd vid växelvis boende utvärdering av reformen I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott Utvisning på grund av brott De dömda och deras barn BRÅ-rapport 2000:18 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91,

Läs mer

Uppföljning av rättsintygsreformen

Uppföljning av rättsintygsreformen Uppföljning av rättsintygsreformen Rättsmedicinalverket www.rmv.se Form och originalproduktion: Forma Viva, Linköping Tryck: CT Impress, 2007 Uppföljning av rättsintygsreformen Rättsmedicinalverket oktober

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:127

Regeringens proposition 2014/15:127 Regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Prop. 2014/15:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

Våld mot kvinnor i nära relationer En kartläggning RAPPORT 2002:14

Våld mot kvinnor i nära relationer En kartläggning RAPPORT 2002:14 Våld mot kvinnor i nära relationer En kartläggning RAPPORT 2002:14 BRÅ CENTRUM FÖR KUNSKAP OM BROTT OCH ÅTGÄRDER MOT BROTT Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Rapport 2012:4. Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen

Rapport 2012:4. Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen Rapport 2012:4 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen Rapport 2012:4 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm

Läs mer

Efteråt är allting för sent*

Efteråt är allting för sent* 2012:33 Efteråt är allting för sent* Om utredningar av vissa dödsfall * Efteråt är allting för sent är en strof ur Stig Dagermans novell Att döda ett barn, publicerad första gången år 1948. MISSIV DATUM

Läs mer

Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002

Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002 Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2008

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2008 Rättsmedicin ättsgenetik Rättspsykiatri R Rättskemi ÅRSREDOVISNING Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se Grafisk formgivning: Forma Viva, Linköping

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning

RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning RÄTTSMEDICINALVERKET 2000 Årsredovisning Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2000 INNEHÅLL GD:s kommentar 1 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 2 Rättspsykiatri 9 Rättsmedicin 13 Rättskemi 17 Rättsgenetik

Läs mer

GENETISK SCREENING om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk

GENETISK SCREENING om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk Etiska vägmärken 11 GENETISK SCREENING om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Roland Sjölin. Arvsrätten i tiden. Examensarbete 30 högskolepoäng. Eva Ryrstedt.

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Roland Sjölin. Arvsrätten i tiden. Examensarbete 30 högskolepoäng. Eva Ryrstedt. JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Roland Sjölin Arvsrätten i tiden Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Ryrstedt Familjerätt Vt 2008 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING 2 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2004:13 Systematiskt arbetsmiljöarbete En utvärdering av Arbetsmiljöverkets insatser MISSIV DATUM DIARIENR 2004-04-27 2003/364-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-06-26 N2003/4876/ARM Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv. Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättsp sy kiatri Rättskemi Rättsgenetik ÅRSREDOVISNING Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:02. När tryggheten står på spel

Barnombudsmannen rapporterar br2005:02. När tryggheten står på spel Barnombudsmannen rapporterar br2005:02 När tryggheten står på spel Omslagsfoto: Gunnar Smoliansky/Bildhuset ISBN 91-87448-01-7 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106, 104 22 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Vårdnadsöverflyttning i samband med våld i familjen

Vårdnadsöverflyttning i samband med våld i familjen Vårdnadsöverflyttning i samband med våld i familjen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Barnets bästa? Domstolarnas bedömningar i ärenden där föräldrar riskerar utvisning

Barnets bästa? Domstolarnas bedömningar i ärenden där föräldrar riskerar utvisning Barnets bästa? Domstolarnas bedömningar i ärenden där föräldrar riskerar utvisning Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar

Läs mer

Omvandling av livstidsstraff

Omvandling av livstidsstraff Omvandling av livstidsstraff smedicin tt ä R ttskemi R ät tsge netik www.rmv.se spsykiatr i Rä Rättsmedicinalverket tt ä R Första verksamhetsperioden 2006-2007 Omvandling av livstidsstraff Första verksamhetsperioden

Läs mer