En rapport om villkor för bemanningsanställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om villkor för bemanningsanställda"

Transkript

1 mars 2013 Granskning av upphandling av arbetsförmedling En rapport om villkor för bemanningsanställda på en föränderlig arbetsmarknad

2 Förord Arbetsförmedlingen har sedan 2007 haft regeringens uppdrag att använda kompletterande aktörer som en del av sitt tjänsteutbud. Det övergripande syftet har varit att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att bredda utbudet av förmedlingstjänster. Hur har Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsförmedlingstjänster från fristående aktörer fungerat? Ett bidrag till diskussionen ges i denna rapport, som på Svenskt Näringslivs uppdrag skrivits av Björn Jansson och Hans Kilsved, båda med lång erfarenhet från det arbetsmarknadspolitiska området. I studien granskas Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer med utgångspunkt i de politiska mål som ställts upp. Granskningen baseras på ett urval upphandlingar och har skett genom analys av upphandlingsunderlag, anbud och anbudsutvärderingar samt intervjuer med företrädare för kompletterande aktörer som lämnat anbud och tjänstemän på Arbetsförmedlingen. Författarna står själva för analysen och slutsatserna, men förhoppningen är att rapporten ska bidra till en seriös diskussion om hur Arbetsförmedlingen förvaltat sitt uppdrag att förbättra matchningen genom att anlita andra aktörer och om behovet av fortsatt utveckling av dagens system för offentligt finansierad arbetsförmedling. Karin Ekenger Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv 1

3

4 Innehåll Björn Jansson och Hans Kilsved 1 Sammanfattning Uppdrag, genomförande och metod Granskningsresultat Har upphandlingarna lett till förbättrad matchning? Har upphandlingarna motverkat utanförskap för arbetssökande? Har upphandlingarna lett till högre grad av individualisering? Har upphandlingarna lett till bättre kontakter med arbetsgivare? Har upphandlingarna lett till bättre kontakter med arbetssökande? Har upphandlingarna lett till ett större och mer diversifierat utbud av matchningstjänster? Har upphandlingarna lett till fler lokala och mindre aktörer? Andra intressanta noteringar vid granskningen...17 Bilaga 1: Modell för granskning av upphandling av arbetsförmedling...18 Bilaga 2: Värdering av de tre utvalda upphandlingarnas anbudsunderlag...23 Bilaga 3: Antal aktörer och kostnad per tjänst Rapporten är framtagen på uppdrag av Svenskt Näringsliv men innehåll och slutsatser står författarna själva för. 3

5

6 1 Sammanfattning De senaste åren har Arbetsförmedlingen upphandlat så kallade kompletterande aktörer för att bistå myndigheten i ett av dess kärnuppdrag: att förmedla jobb. Under 2011 upphandlade Arbetsförmedlingen tjänster från kompletterande aktörer till ett belopp av drygt 1,2 miljarder kronor. Ett viktigt mål för arbetsmarknadspolitiken är att underlätta för arbetssökande att hitta arbete. Effektiv matchning har även stor betydelse för arbetsgivarnas tillgång till arbetskraft med rätt kompetens för verksamheten. En mångfald av aktörer vid sidan av arbetsförmedlingen kan utveckla matchningen om rätt förutsättningar ges. Brister hos enskilda aktörer har redan uppmärksammats i medierna. Men en annan intressant fråga är vilka förutsättningar som givits för aktörerna i de avtal som har slutits. Hur har myndigheten tolkat de politiska målen och riktlinjerna när den definierat tjänsten som ska upphandlas, fastställt upphandlingskriterier och preciserat avtalsvillkor? Har de ursprungliga avsikterna fullföljts? Vi har på uppdrag av Svenskt Näringsliv självständigt granskat Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsförmedlingstjänster från kompletterande aktörer/fristående utförare. I begreppet kompletterande utförare ingår att dessa i varierande grad används för att utföra tjänster som kompletterar Arbetsförmedlingens insatser för de arbetssökande. Möjlighet att jämföra effektivitet i utförandet begränsas därmed. Granskningen har utgått från de politiska målen och baserats på ett urval upphandlingar. Vi har analyserat upphandlingsunderlag, anbud och anbudsutvärderingar samt intervjuat företrädare för anbudsgivande företag och tjänstemän vid Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer har under de senaste åren mött tydlig kritik från såväl leverantörerna av dessa tjänster som från dem som är i behov av tjänsterna. Efter vår genomgång av anbudsförfrågningar och anbuds utvärderingar samt intervjuer kan vi konstatera att de absoluta skall-krav och utvärderings kriterier, som har legat till grund för upphandlingen, inte fullföljer de mål som regeringen har fastlagt. Vår bedömning är att potentialen för förbättrad matchning tagits till vara endast i begränsad omfattning i de granskade upphandlingarna. Bilden som framkommer är tyvärr betydande brister i det sätt som Arbetsförmedlingen har hanterat sitt uppdrag. Vår granskning visar att avgörande för att erhålla ett uppdrag vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling har varit prisnivån i stället för kvalitet. Kontrollen av anbudsgivarna har varit bristande. Samtidigt vittnar aktörer om ryckighet i uppdragen, brist på långsiktighet i planeringen och oklara spelregler. Bland de faktorer som tydligare skulle ha kunnat bidra till förbättrad matchning bör en tydligare resultatorientering särskilt framhållas. Systematiska och öppna jämförelser av utfall mellan olika utförare skulle skärpa konkurrensen och skulle dessutom kunna bidra till bättre matchning. Vissa av Arbetsförmedlingens upphandlingar som vi granskat har tillkommit för att bryta långtidsarbetslöshet och motverka utanförskap bland de arbetssökande. Insatserna har dock satts in onödigt sent vilket minskar möjligheten till framgång. 5

7 Formkrav har begränsat friheten för utförarna och gjort att resultaten blivit lägre än de kunnat vara. Regeringens förordning om jobb- och utvecklingsgarantin har begränsat insatsernas längd till sex månader. Kontraktstiderna har varit så korta och varje enskild uppdragsvolym så liten att utförarföretagen haft svårt att rekrytera kompetent personal när endast korta anställningar kan erbjudas. Det snäva tidsperspektivet har även gjort det svårt att utveckla personal i arbetet, få tillräckligt underlag för specialistinsatser och i gruppdynamik förfina metoder i verksamheten. Kontraktstiderna har blivit kortare än Arbetsförmedlingen ursprungligen avsett eftersom överklaganden ofta försenat verksamhetens start. En utveckling mot ökat fokus på kontakter med arbetsgivare kan noteras i anbudsunderlag och intervjuer. Någon systematik i denna utveckling har vi dock inte noterat. Upphandlingarna skulle kunna utformas så att de systematiskt fokuserar på och leder till bättre kontakter med de arbetssökande. En viss utveckling har skett över tid och upphandlingar utformas för att främja ett diversifierat utbud av matchningstjänster i den meningen att fler leverantörer antas. Vi noterar dock att en utveckling mot mer diversifierade och profilerade tjänster inte förekommer. Det kan jämföras med förhållandena i Australiens storstäder där varje funktionsnedsättning har egna specialiserade utförare som kan föra en initierad dialog med de arbetssökande om deras potential på arbetsmarknaden. De har då också detaljkännedom om vilken arbetsplatsanpassning man kan erbjuda arbetsgivare som anställer personer med en viss typ av funktionsnedsättning. I vissa av de granskade upphandlingarna har ett stort antal aktörer även mindre och lokala aktörer erhållit avtal, men detta är inte den dominerande bilden. Ett förtydligande av kravet om en mångfald av aktörer skulle sannolikt främja Arbetsförmedlingens effektivitet. Kvaliteten hos de minsta aktörerna varierar kraftigt. En möjlighet är att göra en avvägning mot en miniminivå för tidigare resultat, så att endast företag som uppnått en viss nivå på matchningen får förnyat uppdrag. Vår slutsats efter genomförd granskning är att några viktiga mer strukturella aspekter skulle behöva utvecklas. Bland aspekter som då skulle vara aktuella kan nämnas: Utveckla ett samarbete med utförarna där man utbyter synpunkter och information löpande. Tillhandahåll en gemensam IT-infrastruktur för matchningstjänsterna. Lika tillgång för alla leverantörer och Arbetsförmedlingens egen produktion till uppgifter om sina deltagare i Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS). Sekretessbelagda uppgifter kan skyddas genom behörighetsnivåer. Tydligare boskillnad mellan upphandling och egen produktion inom Arbetsförmedlingen. Utveckla metoder för att tidigt bedöma de arbetssökandes risk för långtidsarbetslöshet så att intensiva insatser kan sättas in tidigare innan långtidsarbetslösheten är ett faktum. Från andra länder vet vi att profilering av de arbetssökande bidrar till väsentligt effektivare insatser. Använd profilering för att fastställa vilka insatser individen får, men också för att styra den ersättning som leverantören får. Möjliggör förlängning av den period som en person har rätt till insatser för att underlätta för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden 1. Upphandling av matchningstjänsten på lika villkor oavsett om tjänsterna produceras av fristående utförare eller av Arbetsförmedlingen. 1 Detta styr inte Arbetsförmedlingen över själv. Det fordrar en ändring i regeringens förordning (2007:414) om Jobb- och utvecklingsgarantin. 6

8 2 Uppdrag, genomförande och metod Vi har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en granskning av Arbetsförmedlingens upphandling av privata leverantörer av matchningstjänster. Arbetet har genomförts i andra halvan av oktober och första halvan av november Granskningen har genomförts så att vi analyserat sjutton upphandlingar där vi jämfört krav och kriterier i anbudsförfrågningar och anbudsutvärderingar med regeringens uttalade mål. Vi har vidare intervjuat företrädare för företag som lämnat anbud hur de uppfattat dessa krav och kriterier. Urval av deltagande företag har gjorts av uppdragsgivaren. Intervjuer har även skett med företrädare för Arbetsförmedlingen som arbetar med upphandling. Intervjuer har skett med fem medarbetare vid tre företag. De företag som medverkade i intervjuerna har lämnat anbud inom ramen för de upphandlingar som granskats. Intervjuer har vidare skett med tre företrädare för Arbetsförmedlingen som i olika funktioner arbetat med upphandling av granskade tjänster. Intervju har därutöver skett med en tidigare medarbetare vid Arbetsmarknadsdepartementet som varit ansvarig för departementets dialog med Arbetsförmedlingen om upphandlingsfrågor under hösten Urvalet av vilka upphandlingar som granskats i intervjuerna har skett i samråd med uppdragsgivaren och en referensgrupp utsedd av uppdragsgivaren. Den fördjupade genomgången omfattar samma upphandlingar: Anbudsförfrågningarna avseende upphandlingar för jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa med fokus på arbetsmarknadsområden Stockholm, Östergötland och Malmö. Vi behandlade särskilt upphandlingen för jobb och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa 2008 inom samma områden. Anbudsförfrågningarna rörande upphandlingar för nyarbetslösa med särskilt fokus på upphandlingen av drygt 900 utförare år 2009 och med arbetsmarknadsområden Stockholmsregionen, Solna, Södertälje och Huddinge som exempel. Vi har särskilt i intervjuerna granskat upphandlingar inom jobb och utvecklingsgarantin för ungdomar. När det gäller de upphandlingar som granskats enligt vår strukturerade modell (se bilaga 1) och där resultatet redovisas även i strukturerad form (se bilaga 2) utvaldes tre anbudsunderlag inom ramen för det bredare urval som gjordes för de upphandlingar som belysts i intervjuerna. De utvalda underlagen är: Upphandling för jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa Anbudsunderlaget var gemensamt för Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgaranti för ungdomar (Dnr Af-2008/174283). Upphandling av personliga coacher 2009: Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa (Dnr Af-2008/231925). Upphandling av Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011 (Dnr AF-2010/174892). 7

9 För granskningen har utarbetats en struktur av utvärderingsfrågor som utgår från de politiska målen bakom upphandling av arbetsförmedling (se bilaga 1). De granskningsfrågor som identifierats i samråd med uppdragsgivaren är om upphandlingen så utformad att den: 1. Förbättrar matchningen 2. Motverkar utanförskap bland arbetssökande 3. Medverkar till högre grad av individualisering 4. Leder till bättre kontakter med arbetsgivare 5. Leder till bättre kontakter med arbetssökande 6. Leder till större och mer diversifierat utbud av matchningstjänster 7. Leder till att fler lokala och mindre aktörer blir en del av arbetsförmedlingsutbudet För varje utvärderingsfråga formulerades ett antal utvärderingskriterier (se bilaga 1). 8

10 3 Granskningsresultat 3.1 Har upphandlingarna lett till förbättrad matchning? Iakttagelser Vad gäller upphandling av aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin för långtindsarbetslösa betonas särskilt i intervjuerna betydelsen av formkrav och att insatsernas längd till begränsades till sex månader. Dessa begränsningar anges i intervjuerna ha stor och negativ betydelse för matchningsresultatet. Det är regeringens förordning (2007:414) om Jobb- och Utvecklingsgarantin som maximerar insatsernas längd till sex månader. Detta är således ingen fråga Arbetsförmedlingen ensamt råder över. Några sanktioner mot företag som visat låga resultat har enligt intervjuerna inte vidtagits, så länge de följt formkraven. Vid både intervjuer och genomgång av dokument framkom att en stor del av deltagarna i upphandlade aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin som gick till arbete nådde detta resultat nära slutet av insatsperioden. Flera av de arbetssökande hade behövt längre tid än sex månader. Insatsen från utföraren hade inte blivit dyrare om tillåten insatstid hade förlängts. Arbetsförmedlingen hade kunnat premiera tidiga resultat genom ersättningens nivå eller genom högre betyg i meriterande resultatmätning. Vid intervjuerna anges att några företag som vid granskning inte befanns fylla formkraven miste sina uppdrag. En del företag offererade tjänster till lågt pris och fick stora volymer. Det måste anses anmärkningsvärt att uppföljning av resultat per satsad krona inte har redovisats. När upphandlingen lett till en avropsordning där företag 1 alltid ska ha full volym innan företag 2 och 3 får anlitas, har det vid några tillfällen uppstått situationer där enskilda arbetsförmedlingskontor avstått från att anlita företag 1 för att man inte haft förtroende för det, med följden att företag 2 och 3 heller inte fått några uppdrag. Coachingföretagen beskriver situationer av stor ryckighet när de med sex veckors varsel ska ta emot hundratals arbetssökande och måste öppna kontor och anställa handläggare för att klara volymen. Vad gäller upphandling av personlig jobbcoach/jobbcoacher betonas särskilt i intervjuerna att samtidigt som Arbetsförmedlingen upphandlade tjänster från kompletterande aktörer för personlig jobbcoach 2009 anställdes 800 jobbcoacher. När Arbetsförmedlingen jämförde utfallet av insatserna från de egna coacherna och dem man upphandlat drog Arbetsförmedlingen slutsatsen att skillnaderna var obefintliga. Ersättningsnivån när det gäller personlig jobbcoach/jobbcoacher var kronor per individ. Ytterligare kronor utgick i bonus när individen kunde försörja sig själv. 18 procent av ersättningen var därmed resultatbaserad. I första upphandlingen av personliga jobbcoacher kunde inte kriterier om tidigare resultat användas, eftersom någon tidigare sådan upphandling inte gjorts. När ny upphandling av jobbcoacher genomfördes enligt LOVA under slutet av 2011 behövde tidigare resultat inte överstiga något tröskelvärde för att företaget skulle få avtal. Ersättningen förändrades emellertid till kronor vid inskrivning, kronor vid jobbstart eller programmets slut och kronor vid varaktigt arbete. 33 procent av ersättningen är därmed resultatbaserad. 9

11 I första upphandlingen av personliga jobbcoacher fanns ett krav om att varje coach fick ha som mest 20 arbetssökande. Detta krav har slopats i den nya upphandlingen enligt LOVA och ersatts av ett krav om att coachen ska träffa den arbetssökande minst 30 minuter per vecka och minst 16 timmar totalt. Vad gäller upphandling av personlig jobbcoach/jobbcoacher noteras i intervjuerna särskilt att arbetsförmedlingen har valt att jämföra sin egen verksamhet med genomsnittet för de upphandlade coachingföretagen. Många av coachingföretagen är nya och är fortfarande i en investeringsfas när det gäller utvecklingen av sin tjänst, rekrytering av personal, lokaler, programvara och har inte ännu kunnat skapa stabila förutsättningar runt sin verksamhet. Arbetsförmedlingen publicerar inte statistik över hur coachingföretagen förhåller sig till varandra. Det hade varit intressant att studera varför vissa företag lyckats bättre än andra och att söka framgångsfaktorerna bakom detta. Utfallet för enskilda arbetssökande noteras i Arbetsförmedlingens eget datasystem AIS. Arbetsförmedlingen har ställt upp ett antal kostnadsdrivande formkrav för hur verksamheten ska genomföras som begränsar de utförande företagens kreativitet och möjligheter till ytterligare resultatförbättring. Förslag till förbättringar Vid upphandlingarna har inte de möjligheter som kunnat finnas för förbättrad matchning utnyttjats annat än i begränsad omfattning. Följande faktorer skulle ha kunnat bidra till förbättrad matchning: 1. En ersättning som i högre grad baseras på matchningsresultat 2. Systematiska och öppna jämförelser. 3. Endast företag som uppnår en viss nivå på matchningen får förnyat uppdrag. 4. Möjlighet att avtala om förlängning av insatsen med sex månader för dem där resultat inte uppnåtts. En viktig referens som kan ge impulser till hur arbetet med fristående aktörer för bättre matchning skulle kunna utvecklas är Trygghetsstiftelsen (TSL). TSL anlitar omställningsföretag för personlig jobbcoachning i samband med varsel och uppsägningar. Tydlig kvartalsstatistik visar hur coachingföretagen hävdar sig i jämförelse med varandra. Omställningsföretag som inte lyckas hjälpa minst 55 procent av de inskrivna till arbete får inte förnyat avtal nästa period. En jämförelse med de grupper som förekommer inom jobb- och utvecklingsgarantin måste givetvis utgå från vad som är en rimlig nivå i respektive grupp. 3.2 Har upphandlingarna motverkat utanförskap för arbetssökande? Iakttagelser Av intervjuer och dokument framgår att upphandlingen av aktiviteter inom jobb och utvecklingsgarantin har inneburit att coachning av långtidsarbetslösa gett högre ersättning än för personer med kort arbetslöshet. Ersättningen har också varit högre i vissa arbetsmarknadsområden. För utrikes födda har ersättningen varit hög men resultatandelen lägre. För att få ersättningen för varaktigt arbete har det fordrats 6 månaders heltidsarbete. Det betonas vid intervjuerna att upphandlingen av coachningen har inneburit att motivationens roll har lyfts fram. Coachingföretagen vittnar i intervjuerna om att många inom jobb- och utvecklingsgarantin har varit lätta att hjälpa till arbete. 10

12 Många av deltagarna uppges ha känt sig villrådiga och maktlösa. Potentiella arbetsgivare uppges vid intervjuer med leverantörerna ha saknat kunskap om vilka stöd som kan erhållas. Coacherna anges ha kunnat spela en roll som informationsförmedlare. Krav finns i upphandlingarna att kompetens hos coacher och coachingföretag ska redovisas i anbuden, men detta uppges inte ha varit utslagsgivande vid utvärderingen av de anbud som uppfyller skall-kraven. Vid intervjuerna betonas att coachingföretagen ska redovisa sina metoder i anbuden. Vidare betonas vid intervjuerna att Arbetsförmedlingen har varit mycket noga med att följa upp alla lokalers tillgänglighet. Aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin ges till personer som de facto varit arbetslösa en längre period. Insatserna baseras inte på någon individuell tidig riskbedömning, som t ex i Australien. Profilering/metodstöd används numer inom Arbetsförmedlingen som ett redskap för att tidigt identifiera personer som behöver extra stöd, men det har hittills inte varit aktuellt att profileringen skulle användas för att generera en högre ersättning och en tidigare insats hos kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingens utvärdering av anbuden anges vid intervjuerna inte ha betonat skillnader i metoder som företagen redovisat. Anbuden är offentlig handling när tilldelningsbeslutet är fattat. Det framgår tydligt att företagen har kopierat metoder och skrivningar av varandra i senare anbud. Arbetsförmedlingen har inte aktivt arbetat med erfarenhetsutbyte mellan företagen. Kravet för resultatbaserad ersättning att den arbetssökande ska ha fått ett arbete på heltid och behållit det i sex månader anges vid intervjuerna fungera dåligt för ny anlända utrikes födda. En orsak är bl. a att deltagande i SFI eller yrkesutbildning parallellt med arbete inte är förenligt med kravet på heltid. Det betonas i intervjuerna med leverantörer att coachingföretaget på grund av heltidskravet blir den enda aktören som har intresse av att individen inte ska delta i SFI och yrkesutbildning. Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren har ofta full förståelse för att individen själv vill delta i SFI eller parallell yrkesutbildning för att förstärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vid intervjuer med leverantörer noteras att Arbetsförmedlingen kräver att coachingföretagen ska uppvisa anställningsbevis som visar heltidsanställning för att de ska få ut resultatersättningen för aktiviteterna inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Ett företag uppger vid intervjuerna att man i 15 procent av fallen inte lyckas få intyg från arbetsgivaren, eftersom vare sig arbetsgivare eller arbetstagare har några egna intressen i detta intyg. Det anges vara oklart om denna underrapportering har betydelse för Arbetsförmedlingens statistik. Förslag till förbättringar Upphandlingarna har i viss utsträckning använts för att motverka utanförskap bland arbetssökande, men det finns en stor potential för att ytterligare förstärka effekten i motverkande av utanförskap. Tidig profilering av arbetssökande kan främja arbetet med att motverka utanförskap. Profileringen som numer används inom Arbetsförmedlingen kan påverka dels vilka insatser som görs för individen och när, men borde också påverka den ersättning som leverantören får. 11

13 Kravet på heltidsarbete för full ersättning till leverantören motverkar t ex utrikesföddas deltagande i SFI. Även deltidsarbete kopplat till kompetensutvecklande åtgärder bör kunna ge full ersättning. En avstämning med skatteverket för att kontrollera en individs möjlighet till egenförsörjning bör användas när intyg om arbetsinkomst ej erhålles. Därmed kan leverantören erhålla full resultatersättning 3.3 Har upphandlingarna lett till högre grad av individualisering? Iakttagelser Ett grundläggande problem som lyfts fram vid intervjuer med leverantörer är att Arbetsförmedlingens kartläggning av deltagarna är av högst varierande kvalitet. Det finns inga formella åtaganden från Arbetsförmedlingens sida vad kartläggningen ska innehålla. Detta försvårar planering och motverkar individualisering samtidigt som startsträckan blir längre för aktörerna. Vad gäller upphandlade aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin anges särskilt i intervjuerna att i jämförelse med tidigare upphandlingar har andelen som läggs på individuell coachning ökat på bekostnad av gruppcoachning. I den senaste upphandlingen ställs kravet att de arbetssökande ska vara på plats hos utföraren 75 procent av tiden för individens arbetsutbud under de första 6 veckorna. Detta ställer krav på lokaler, aktiviteter och personal. Vad gäller Jobb- och utvecklingsgarantin noteras vid intervjuerna särskilt att sexveckorsperioden med aktiviteter är ett formkrav som är styrande för lokalbehov och synnerligen kostnadsdrivande. Kopplingen till resultat ifrågasätts i intervjuerna. Därtill betonas att den faktiska remitteringen av personer inom jobb- och utvecklingsgarantin inte sker i jämn takt. Hänvisningen anges tvärtom ofta ske stötvis, med plötsliga förändringar i kvalifikationskriterierna och med stora avvikelser mellan plan och utfall. Ryckigheten i tillströmningen har skapat bristande kontinuitet och otrygga anställningar hos utförarna samt också försvårat genomförande av uppgiften och individuell anpassning till deltagarnas behov. Vad gäller särskilt upphandling av jobbcoachning anges i intervjuerna att vid tidigare upphandling av personliga jobbcoacher ställdes kravet att varje coach skulle ha maximalt 20 arbetssökande att coacha. Vid upphandling enligt LOV av jobbcoachning har detta krav utgått. Istället ställs kravet att coachen ska träffa den arbetssökande individuellt minst 30 minuter per vecka och minst 16 timmar grupp- och individuell coachning totalt. Telefoncoachning räknas ej. När det gäller jobbcoachning betonas vid intervjuerna också att formkraven binder resurser och styr arbetet på ett sätt som kan uppfattas som överdrivet kontrollinriktat. Flera coachingföretag säger att Arbetsförmedlingen borde fokusera mer på resultat och mindre på form. Även om formkraven är tydliga på de resurser som ska komma de arbetssökande till del är de svåra att följa upp och det finns få kända fall där Arbetsförmedlingen varnat eller vidtagit sanktioner mot coachingföretag. Ett företag där coacher sade upp sig efter att ha tvingats hantera en stor mängd arbetssökande och där dessa personer gjorde anmälan till Arbetsförmedlingen, fortsätter att driva sin verksamhet under samma villkor ett halvår efter det att anmälan inkom. Detta antyder brister i Arbetsförmedlingens tillsyn inte minst förmågan att snabbt kunna ingripa mot uppenbara missförhållanden 12

14 Flera coachingföretag har låtit utveckla egna CRM-system 2 för att systematiskt kunna notera och följa upp kontakter med arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har inte gett coachingföretagen möjlighet att komma åt uppgifter i Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) varken helt eller delvis. Uppgifter förs istället manuellt mellan företagens CRM/ärendehanteringssystem och den webbportal som Arbetsförmedlingen tillhandahåller för rapportering. Förslag till förbättringar Individualiseringen är inte särskilt accentuerad i upphandlingarna även om en strävan mot högre grad av individualisering av upphandlade insatser kan noteras över tid. Kraven på individualisering av insatserna borde kunna vara mycket större. Inför tidig kartläggning/profilering av deltagarna och gör den styrande för ersättningsnivå och insatser. Ge leverantörerna tillgång till uppgifter om sina deltagare i AIS. Kraven i upphandlingarna bör fokusera mer på deltagarnas behov och resultatet. Formella krav som inte är relevanta för uppdraget bör utmönstras. 3.4 Har upphandlingarna lett till bättre kontakter med arbetsgivare? Iakttagelser Det framgår av intervjuer och analys av anbudsunderlag att det finns ett önskemål att betona betydelsen av kontakter med arbetsgivare och kännedom om relevanta arbetsmarknader. Vid intervjuerna betonas att försöken att lyfta fram detta i upphandlingarna uppfattas mer som allmänna önskemål och inte som tydliga krav som påverkar utfallet av upphandlingarna. Vid intervjuer noteras att huvuddelen av de arbeten som förmedlas till personerna i jobboch utvecklingsgarantin är arbeten som inte annonserats via Arbetsförmedlingen. Ett företag uppgav t ex att 7 av 10 jobb inte kom via Arbetsförmedlingen. Vid intervjuer med leverantörer betonas att en del av dessa dolda jobb uppstår när coacher informerar arbetsgivaren om möjligheterna att erhålla olika typer av anställningsstöd och sedan syr ihop lösningar med hjälp av Arbetsförmedlingen. Coacherna har lyft telefonluren till den fackliga organisationen och fått godkännande för lönebidragsanställningar på en timme istället för den vecka Arbetsförmedlingen behöver för skriftlig kommunikation i samma ärende. För en del arbetsgivare har den alerta handläggningen inneburit att man skapat ett förtroende som varit inledning till en fortlöpande kontakt. Av anbudsunderlagen framgår en utveckling mot att Arbetsförmedlingen börjar ställa krav på beskrivning av aktörernas metoder för arbete med arbetsgivarkontakter. Tydliga krav på redovisning av vilka resurser leverantörerna har för dessa kontakter eller hur det skall kopplas till arbetet med deltagarna noteras inte. Vid intervjuer med leverantörer noteras att arbetsgivare i områden där utbudet av coachingföretag är stort kan uttrycka irritation vid kallringning. Uppsökande verksamhet måste därför bygga på mer aktiv underrättelseverksamhet. Flera coachingföretag har utvecklat olika indikatorer som de använder när de letar efter dolda jobb. 2 CRM Customer Relationship Management. Ett it stöd som täcker in ett brett område kring informationsbehov med kunder bl a ärendehantering, kundhantering, analyser, rapportering och mycket mer. 13

15 Enskilda coacher använder sitt branschkunnande. Coachingföretagen arbetar oftast med att förmå den arbetssökande till att precisera sitt sökande och att använda sitt personliga kontaktnät. Bedömning En utveckling mot mer fokus på kontakter med arbetsgivare kan noteras i underlag och i intervjuer. Någon systematik i denna utveckling har vi inte noterat. Ett mer systematiskt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna är av värde för att förbättra arbetssättet gentemot arbetsgivare. 3.5 Har upphandlingarna lett till bättre kontakter med arbetssökande? Iakttagelser Av anbudsunderlag, övriga handlingar och intervjuer framgår att system och metoder för kontakter med arbetssökande inte har någon framträdande plats i upphandlingarna. Utförarnas IT-baserade system för arbetsgivarkontakter, dokumentation och planering har lett till att mindre tid behöver ägnas till omtag. När rutiner och metoder följs sker färre missar i processerna och i kontakter med deltagarna. I upphandlingarna har företagen vanligen beskrivit hur deras kvalitetssystem ser ut. Det handlar t ex om extern granskning, interna kontroller, nyckeltal för kvalitet och systematisk och regelbunden utvärdering efter checklista. Arbetsförmedlingen har heller inget enhetligt sätt att hålla kontakten med de arbetssökande. Ett företag beskriver att de förordat att den ansvarige arbetsförmedlaren kommer till företagets kontor för att tala individuellt med de arbetssökande (15 minuter var efter ett schema). Då kan denne notera synpunkter av både kritisk och positiv karaktär. Vid intervjuer med leverantörer noteras att de synpunkter som framförs till dem från arbetsförmedlingen ofta gäller detaljer och att synpunktshanteringen saknar en systematisk struktur. Samarbetet mellan arbetsförmedlingen och det upphandlade företaget borde innebära att man att man systematiskt gick igenom checklistor och noterade synpunkter och tidpunkt för uppföljning, att man gemensamt diskuterar utvecklingsfrågor. Vid intervjuerna noteras att det ibland uppstår missförstånd mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer som grundar sig på att de inte förstår villkoren för varandras verksamhet. Vid intervjuer noteras att en bättre inledande kartläggning av deltagarna och om leverantörerna haft tillgång till uppgifter om sina deltagare i Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) skulle detta underlättat och förbättrat kontakterna med de arbetssökande. Förslag till förbättringar Upphandlingarna ska utformas så att de systematiskt fokuserar på och leder till bättre kontakter med de arbetssökande. Ett gemensamt IT-system kan underlätta snabb uppföljning och Arbetsförmedlingens samarbete med externa leverantörer. För att förbättra kontakter med arbetssökande bör ett arbetssätt utvecklas i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer. 14

16 3.6 Har upphandlingarna lett till ett större och mer diversifierat utbud av matchningstjänster? Iakttagelser Av intervjuer och handlingar kan noteras att en viss utveckling skett över tid så att upphandlingar utformats så att de främjar ett att fler leverantörer antas. I första upphandlingen av aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin 2008 var det ett företag som dominerade hela upphandlingen. Vid första upphandlingen av personlig jobbcoachning 2009 fick 952 företag tilldelning. Idag finns drygt 600 jobbcoachingföretag registrerade hos Arbetsförmedlingen. Dessa företag är verksamma på arbetsställen. I intervjuerna anges att en stark reaktion uppstod efter den första upphandlingen av aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Regeringen tryckte därefter i sina direktiv hårt på att det skulle bli fler aktörer. Det betonas i intervjuerna att nu när några år gått kan man konstatera att den svenska arbetsförmedlingen i valet mellan olika internationella förebilder har valt att följa det nederländska exemplet med många små utförare, ofta fåmansbolag. Vid intervjuerna med AF anges också att ett viktigt motiv bakom betoningen av en mångfald av utförare har varit att regeringen velat erbjuda många företag att medverka i matchningen. Regeringen anges ha gjort denna prioritering för att de arbetssökandes fria val mellan konkurrerande företag ska leda till att endast de företag som levererar tjänster av hög kvalitet ska bli kvar på marknaden. Vid intervjuer anges dock att många arbetssökande upplever marknaden som oöverskådlig och inte att det inte finns någon större vägledning i coachingföretagens presentationer. Det anges att deltagarnas val ofta sker på grundval av arbetsförmedlarnas rekommendationer. Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen förbereds nu ett betygssystem efter en femgradig skala för coachingföretagen, baserat på historiska prestationer. Arbetsförmedlingen betonar att detta skulle öka deltagarnas möjlighet till informerade val. Det anges vid intervjuerna att man inte avser att rikta sanktioner mot utförare med dåliga resultat. Motiven för att låta företag med låga resultat fortsätta att verka på marknaden ifrågasättas dock i intervjuerna, inte minst för att de ger branschen och arbetsförmedlingsreformen dåligt rykte. Arbetsförmedlingen har uttalat sig positivt om en ökad specialisering på olika funktionsnedsättningar och olika branscher. De anger att de främjar detta mål genom att sprida information om utförarnas kompetens på olika specialområden, men eftersom ingen premie ges för specialisering och inga jämförbara resultatredovisningar finns har effekten i det närmaste uteblivit. Bedömning En viss utveckling har skett över tid så att upphandlingar utformats så att de främjar att fler leverantörer antas. Vi noterar dock att detta inte på samma sätt avser en utveckling mot mer diversifierade och profilerade tjänster. Det kan jämföras med förhållandena i Australien storstäder där varje person med funktionsnedsättning kan vända sig till egna specialiserade utförare som kan föra en initierad dialog om den arbetssökandes potential på arbetsmarknaden. De har detaljkännedom om vilken arbetsplatsanpassning man kan erbjuda arbetsgivare som anställer personer med en viss typ av funktionsnedsättning. 15

17 3.7 Har upphandlingarna lett till fler lokala och mindre aktörer? Iakttagelser Vi noterar att när det gäller utfallet av upphandlingarna är flertalet av de drygt 600 registrerade coachingföretagen små och lokala. Ett fåtal stora företag har dock en stor del av marknaden. Det anges vid intervjuerna att Arbetsförmedlingen har haft svårt att administrera så många avtal och leverantörer som man fått. I vissa upphandlingar har man inte ens kunnat säkerställa att företagen uppfyllde de formella skallkraven. I första upphandlingen av personliga jobbcoacher var det t ex 140 företag som saknade F-skattsedel. Tillsynen blir lidande när så många affärsrelationer ska granskas och man inte kan granska system för egenkontroll. Vid intervjuerna med aktörer föreslogs att Arbetsförmedlingen skulle lägga ut upphandlingarna på Verket för Högskoleservice, som tidigare kunde ombesörja upphandlingar på uppdrag av andra statliga myndigheter. Denna uppgift har numera övergått till Kammarkollegiet. Det anges vid intervjuerna med Arbetsförmedlingen att det kan finnas starka skäl att kräva lokal förankring av leverantörerna att de har kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Men på samma sätt finns det naturligtvis skäl att ställa krav på att leverantörerna har kännedom om arbetsmarknaden utanför den egna tätorten, så att man på ett meningsfullt sätt kan diskutera när en flytt till nytt arbete kan vara aktuell. Vid intervjuer med utförarna ifrågasätts om kravet på lokala och mindre aktörer lett till att den upphandlande enheten avstått från att ställa vissa resurskrävande kvalitetskrav på verksamheten som en viss kritisk volym för att kunna upprätthålla verksamheten. Det anges vid intervjuerna med utförarna att en av de tyngsta utgifterna i coachningsföretagen inledningsvis är utvecklingen av programvara för CRM/ärendehantering. Det påpekas vid intervjuerna att om politiken menar allvar med sin ambition att främja små lokala företag hade det varit lämpligt att Arbetsförmedlingen tillhandahållit en ITinfrastruktur baserad på öppen källkod eller åtminstone med tydligt dokumenterade användargränssnitt, som företagen kunnat ansluta egna applikationer till. Bedömning I vissa av de granskade upphandlingarna har ett stort antal aktörer även mindre och lokala aktörer erhållit avtal, men detta är inte den dominerande bilden. Ett förtydligande av kravet om en mångfald av aktörer skulle sannolikt främja Arbetsförmedlingens effektivitet. Jämförelsepunkter kan sökas internationellt. Australien som har 20 miljoner invånare hade 314 utförare när man inledde upphandlingen av fristående utförare år I dagsläget har man knappt 100 utförare kvar, sedan man systematiskt rensat ut de med sämsta resultaten. Storbritannien har 18 konsortier som delar på marknaden. Dessa engagerar i sin tur ett stort antal underleverantörer. I båda fallen inser man att upphandling, avtalsskrivande och myndigheternas tillsyn blir enklare att hantera. Det vore vidare av stor betydelse om Arbetsförmedlingen tillhandahöll en IT-infrastruktur till leverantörerna. 16

18 3.8 Andra intressanta noteringar vid granskningen Iakttagelser Vi noterar, i samband med intervjuerna, att det finns mycket kritik av hur upphandlingar utformas, hur villkoren ser ut och hur samverkan fungerar. Detta kan handla om olika faktorer och av olika betydelse. En del av denna kritik kan vara oberättigad men leder ändå till att samverkan försvåras. Vid intervjuer med aktörerna framkommer att det upplevs som otydligt vilka mål Arbetsförmedlingen har med upphandlingar och vilken långsiktig roll man ser för upphandlade leverantörer och hur samspelet bör utformas. Det finns också kritik mot otydlighet i roller och bristande transparens. Bland positiva omdömen som ges noteras att Arbetsförmedlingens förmåga att hantera upphandlingar har förbättrats något över tiden samt att IT-stödd upphandling underlättar för anbudsgivarna. Förslag till förbättringar Vår slutsats efter genomförd granskning är i tillägg till vad tidigare framförts att några viktiga mer strukturella aspekter skulle behöva utvecklas. Bland aspekter som då skulle vara aktuella kan nämnas: Samarbete med leverantörerna där man utbyter synpunkter och information löpande. Tillhandahåll en gemensam IT-infrastruktur för matchningstjänsterna Lika tillgång för alla leverantörer och Arbetsförmedlingens egen produktion till uppgifter om sina deltagare i Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) En tydligare boskillnad mellan upphandling och egen produktion inom Arbetsförmedlingen. Upphandling av matchningstjänsten på lika villkor oavsett om tjänsterna produceras av fristående aktörer eller av Arbetsförmedlingen. 17

19 Bilaga 1: Modell för granskning av upphandling av arbetsförmedling 1 Sammanfattning av politiska mål Denna granskning skall utgå från de politiska mål som i olika sammanhang angetts för upphandling av arbetsförmedling. Att söka sammanfatta vilka politiska mål som funnits när det gäller utveckling av arbetsförmedling genom att använda kompletterande aktörer 3 är en grannlaga uppgift. Vi söker lösa detta genom att här ange de viktigaste målen vi identifierat och göra det kort i punktform. Bakgrunden redovisas i avsnittet 2 Genomgång av hur de politiska målen beskrivs. De mål vi sålunda identifierat är nedan angivna utan rangordning. Vi beskriver dem sedan så att vi för varje mål anger a) utvärderingsfråga (som skall besvaras för varje granskad upphandling) och b) utvärderingskriterier (som styr hur vi bedömer svaret på respektive utvärderingsfråga): 1. Förbättra matchningen o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt fokuserar på att förbättra matchningen? o Utvärderingskriterier: Stor andel av ersättningen baseras på resultat i matchningen (här mer än 60 procent) Fördelning av arbetssökande mellan utförare beroende av resultat i matchningen Ersättningens storlek baserad på individens förutsättningar/svårigheter att få jobb Sanktioner mot utförare som har lågt matchningsresultat 2. Motverka utanförskap för arbetssökande o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt fokuserar på att motverka utanförskap? o Utvärderingskriterier Är ersättningen högre för personer med hög risk för utanförskap (t ex långtidssjuka, långtidsarbetslösa, utan fullständig gymnasieutbildning, utländsk bakgrund, boende i stadsdelar med högt utanförskap, boende i orter med hög arbetslöshet) Finns tydliga krav på kompetens hos personal att arbeta med grupper som har hög risk för utanförskap Finns krav på redovisning av metoder för att arbete med personer med hög risk för utanförskap eller som är i utanförskap? 3. Högre grad av individualisering o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt fokuserar på att uppnå hög individualisering? 3 Vi menar att begreppet kompletterande aktörer är olyckligt då det bl a leder tanken till att se aktörerna inom arbetsförmedling som två typer normala och kompletterande vilket i sin tur kan påverka debatten och politikens utformning. Vi använder trots detta begrepp här eftersom det blivit etablerat. 18

20 o Utvärderingskriterier: Finns krav på karläggning/profilering av arbetssökande? Finns krav på personalresurser per arbetssökande? Finns krav på individuell handläggningstid per arbetssökande? Finns krav på antal besök/antalet timmar per tidsenhet för individuell handledning? 4. Bättre kontakter med arbetsgivare o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt bidrar till bättre kontakter med arbetsgivare? o Utvärderingskriterier: Finns krav på redovisning av metodiskt arbete med arbetsgivarkontakter? Finns krav på resurser för arbete med kontakter med arbetsgivare? Finns krav på hur kontakter med arbetsgivare skall kopplas till arbetet med arbetssökande? 5. Bättre kontakter med arbetssökande o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt bidrar till bättre kontakter med arbetssökande? o Utvärderingskriterier: Har krav ställts på en tydlig process för synpunktshantering vad avser arbetssökandes synpunkter? Har krav ställts på att någon i utförarens organisation ska vara kvalitetsansvarig? 6. Större och mer diversifierat utbud av matchningstjänster (bl a branschvisa, specialförmedlingar, bemanningsföretag etc) o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt bidrar till diversifierat utbud av matchningstjänster? o Utvärderingskriterier: Finns ekonomiska incitament i upphandlingen som främjar diversifiering? Finns krav i upphandlingen som främjar diversifiering? Finns krav i upphandlingen som motverkar diversifiering (t ex krav på volym och bredd)? Har upphandlingen resulterat i diversifiering bland utförare? (Detta kriterium används vid intervjuer inte vid genomgång av anbudsunderlag) 7. Fler lokala och mindre aktörer en del av arbetsförmedlingsutbudet o Utvärderingsfråga: Är upphandlingen utformad så att den tydligt bidrar till fler lokala och mindre aktörer blir en del av arbetsförmedlingsutbudet? o Utvärderingskriterier: Ställs krav i upphandlingen som motverkar små aktörers möjligheter (t ex krav på stora volymer i upphandlingen, krav på stora resurser hos anbudsgivaren)? Är upphandlingen utformad så att den medger bud på små volymer och/ eller begränsning till enskild ort eller kommun? 2 Genomgång av hur de politiska målen beskrivs Två naturliga utgångspunkter för att analysera vilka mål som angetts politiskt med användning av kompletterande aktörer inom arbetsförmedling är dels ett tillkännagivande av riksdagen 2005, dels alliansregeringens första regeringsförklaring

21 om användande av kompletterande aktörer för att tillhandahålla arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Riksdagen tillkännagav i december 2005 i en skrivelse till regeringen, att AMS borde använda kompletterande aktörer för att tillhandahålla arbetsmarknadspolitisk verksamhet i syfte att förbättra matchningen och motverka utanförskap för arbetssökande. 4 I regeringsförklaringen 2006 pekades arbetsförmedling ut som ett viktigt reformområde man betonade att matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras 5. Arbetsförmedlingen måste möta upp med ökade resurser på matchning. Varje arbetssökande bör på sikt få en personlig coach och individuella handlingsplaner skräddarsys. Möjligheterna för fler aktörer att tillhandahålla utbildning eller förmedlingstjänster inom arbetsmarknadspolitiken bör vidgas. 6 7 I budgetpropositionen för 2007 betonade regeringen att arbetsförmedlingarna måste skapa bättre kontakter och samverka med arbetsgivare. Arbetsförmedlarna skulle fungera som coacher till de arbetssökande. De personliga kontakterna mellan arbetsförmedlingen och arbetssökande skulle utökas och fördjupas. Man betonade vidare att ett större och mer diversifierat utbud av förmedlingstjänster skulle underlätta matchningen. Man framhöll att den offentliga arbetsförmedlingen bör kompletteras med flera olika typer av arbetsförmedlingar, branschvisa arbetsförmedlingar, bemanningsföretag och andra specialförmedlingar. Man menade att detta skulle leda till att den sökande snabbare kunde matchas ihop med arbete. Regeringen avsåg att återkomma med förslag som påskyndar en utveckling mot kompletterande arbetsförmedlingar. 8 AMS fick i regleringsbrevet för 2007 regeringens uppdrag att mer aktivt använda kompletterande aktörer. Man avsåg att AMS skulle säkerställa och tydliggöra att kompletterande aktörer är en del av tjänsteutbudet. Arbetsförmedlingen har således allt sedan 2007 haft regeringens uppdrag att använda kompletterande aktörer som en del av sitt tjänsteutbud. Syftet är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och mer diversifierat för att på så sätt förbättra matchningen 9. För 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande förmedlingstjänster inom jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och för långtidssjukskrivna. Regeringen betonade i budgetpropositionen för 2008 att privata aktörer i ökad utsträckning borde anlitas för att genomföra de insatser som behövs för en återgång till arbetslivet. Man betonade också att den ekonomiska ersättningen till de privata aktörerna borde vara tydligt kopplad till uppnådda resultat. 10 I januari 2009 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som skulle erbjuda en personlig coach till personer som blivit arbetslösa. Arbetsförmedlingen har under 2009 fått regeringens uppdrag att dels säkerställa att fler lokala mindre aktörer blir en del av myndighetens tjänsteutbud dels erbjuda 4 Se arbetsmarknadsutskottets betänkande. 2005/06:AU1 och Riksdagsskrivelse 2005/06:109. Beslutet stöddes av allianspartierna och miljöpartiet. 5 Regeringsförklaringen 2006 sid 2. 6 Regeringsförklaringen 2006 sid 4. 7 I Regeringsförklaringen 2010 noteras inte samma reforminriktning när det gäller arbetsförmedling. Här lyfts främst fram att arbetsförmedlingen tillförs ytterligare resurser för arbetspraktik och coachning. Regeringsförklaringen 2010 sid 6. 8 Budgetproposition 2007, utgiftsområde 13, Arbetsmarknad sid 55. Likartade skrivningar återfinns i budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 13 sid Budgetpropositionen 2011, utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv sid Budgetpropositionen 2008, utgiftsområde 13, Arbetsmarknad, sid

22 en tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för ungdom samt i faserna ett och två i jobboch utvecklingsgarantin upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer varit delaktiga i. 11 Riksrevisionen bedömer i en granskning att kompletterande aktörer inte bidragit till jobb- och utvecklingsgarantins effektivitet samt påtalar behovet av att se över hur ersättningsmodellen utformas för att förbättra kompletterande aktörers incitament att utföra tjänster med hög kvalitet. 12 Långtidsutredningen föreslår att ersättningen till privata aktörer på ett tydligt sätt kopplas till det genomsnittliga arbetsmarknadsutfallet för de personer de hanterar samt att betalningen varieras på deltagarnas förväntade arbetslöshetstid med utgångspunkt från statistisk profilering. Med en tydlig ersättningsmodell menar man vidare att aktörerna skulle kunna specialisera sig mot olika grupper arbetslösa utan att det innebär risker för snedvridning. 13 Regeringen anger matchningen som arbetsförmedlingens huvuduppgift och att den omfattar platsförmedling samt upprätthållande av sökaktiviteter. Sedan början av 1990-talet har arbetsförmedlingens andel av samtliga nyanmälda platser varierat mellan 27 procent och drygt 50 procent 14. Arbetsförmedlingens marknadsandel minskade kraftigt under hösten Under 2009 uppgick Arbetsförmedlingens andel av samtliga lediga platser till 31 procent. Det anges att Arbetsförmedlingens andel av lediga platser ökar i hög- och minskar i lågkonjunktur. 15 Regeringen betonar också att Arbetsförmedlingens nya organisation bidrar till att stärka det nationella perspektivet. Vidare anges att Arbetsförmedlingen fått ett tydligare uppdrag att fokusera på matchningsinsatser och insatser för att bryta utanförskapet. Man betonar att Arbetsförmedlingens verksamhet och organisation bidrar till att stadigvarande öka sysselsättningen på sikt. Regeringen betonar också att det är viktigt att Arbetsförmedlingen bedriver ett arbete för att främja enhetlighet och rättsäkerhet i arbetslöshetsförsäkringen och säkerställa dess roll som en omställningsförsäkring 16. Detta inkluderar även insatser riktade mot externa coacher för att tydliggöra deras roll som informationsbärare till Arbetsförmedlingen avseende omständigheter som påverkar bedömningen av om grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllda. 17 Arbetsförmedlingen har under lågkonjunkturen till följd av finanskrisen fått mer resurser både till kompletterande aktörer och för att rekrytera arbetsförmedlare och coacher. Regeringen gör bedömningen att ambitionen om fler och lokala aktörer har uppnåtts, medan uppdraget vad gäller andelen som kompletterande aktörer i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar inte uppnåddes Regeringen anser vidare att det är angeläget med fortsatt uppföljning och utvärdering så att verksamheten kan förbättras ytterligare. Man betonar vidare att Arbetsförmedlingen på sikt i ökad utsträckning bör tillhandahålla valfrihetssystem i lämpliga arbetsmarknadspolitiska verksamheter Budgetpropositionen 2011, utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv, sid Riksrevisionen, Jobb- och utvecklingsgarantin en garanti för jobb? (RiR 2009:22) 13 SOU 2011:11 Långtidsutredningen, Huvudbetänkande sid Budgetproposition 2011, utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv. 15 Budgetpropositionen 2011, utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv sid IAF har dock i en studie visat att antalet underrättelser minskat markant under perioden vilket kan vara en indikation på att kontrollfunktionen inte prioriterats på samma sätt som tidigare. 17 Budgetpropositionen 2011, utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv sid Budgetproposition 2011, utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv sid

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Unionen om Arbetsförmedlingen

Unionen om Arbetsförmedlingen Unionen om Arbetsförmedlingen 1 2 Förord Arbetsförmedlingen är en central myndighet när det gäller matchningen på arbetsmarknaden och genomförandet av regeringens arbetsmarknadspolitik. Hur väl Arbetsförmedlingen

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D)

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) 1 HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad, Emil Johansson 2015-06-08 20150163 ERT DATUM ER REFERENS 2015-03-25 A2015/881/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? rir 2014:27 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Trender sedan finanskrisen

Trender sedan finanskrisen Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och 200 000 färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Inledning

Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Inledning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Dnr Ert datum Er referens 2008-03-06 15-2007-1468 2007-11-21 Fi2007/8846 Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken?

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Arbetsmarknaden & arbetslösheten Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden Norrköping den 15

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer