Verksamhetsberättelse 2013 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

2 Innehåll Universitetsbibliotekarien har ordet Inledning Biblioteksorganisationen Strategisk plan Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i förändring Avdelningen för Forskningsoch studieservice Avdelningen för IT och support Avdelningen för Samlingar Avdelningen för Samverkan Avdelningen för Stab och administration Fakultetsbibliotek Ekonomihögskolans bibliotek Humanistiska och teologiska fakulteternas bibliotek Juridiska fakultetens bibliotek Konstnärliga fakultetens bibliotek Lunds tekniska högskolas bibliotek Medicinska fakultetens bibliotek och IKT Naturvetenskapliga fakultetens bibliotek NATBIB / SCILIB Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Biblioteket vid Campus Helsingborg Asienbiblioteket Internationella miljöinstitutets bibliotek Raoul Wallenberginstitutets bibliotek Arbetsgrupper Bemötandeprojektet Bibliotekssystemet Lovisa Bibliotekens Roll i Lärandet (BRiL) Creating Knowledge VII ERM-projektet Fjärrlån Förvärv av tryckta böcker Katalogisering Kompetensutveckling LUP (Lund University Publications) PDA-projektet Samrådsgruppen för elektroniska medier (SEM) Tillgänglighet Vetenskaplig kommunikation Bilagor Nyckeltal och trender Publikationer och presentationer REDAKTION: Kristian Knutsson, Tore Torngren, Universitetsbiblioteket. GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Clyde Lange, Media-Tryck. TRYCK: Svanenmärkt trycksak, , från Media-Tryck, Lunds universitet. OMSLAGSFOTO: Mikael Risedal. PAPPER: Scandia 2000 White Smooth, omslag 240g, inlaga 130g. Tryckt på miljövänligt papper.

3 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Universitetsbibliotekarien har ordet Ett år med organisatoriskt fokus! 3 april 2013 var UB:s nya organisation på plats med fem avdelningar: Samlingar, Forsknings- och studieservice, Samverkan, IT och support, Stab och administration. Utmaningen var att ta det bästa från gamla goda Universitetsbiblioteket på Helgonabacken och sätta det ihop med det bästa från nykomlingen Biblioteksdirektionen på Tornavägen till något nytt med möjlighet att utvecklas ytterligare. För alla involverade kändes det som en nystart. Därefter tog vi fatt på en översyn av strukturerna inom LUB-nätverket. Syftet var en än mer dynamisk LUB-struktur med fokus på det strategiska arbetet, fler vanliga medarbetare i de strategiska sammanhangen, och en i mindre grad operativ och detaljinriktad LUB-ledningsgrupp som rådgivande organ till universitetsbibliotekarien. Detta arbete avslutas under våren I juni 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för biblioteksverksamheten. Mer än 100 LUB-medarbetare deltog i kick-offen, och dagen sjöd och kokade av diskussioner om hur och vad vi vill, och hur vi bäst stödjer universitetet i att uppfylla sina strategiska mål. LUB:s strategiska plan slår fast att LUB ska erbjuda professionell och inspirerande tillgång till information och informationstjänster bidra aktivt till forskarnas forsknings- och publiceringsprocesser bidra aktivt till studenternas lärprocesser och de fysiska och virtuella lärandemiljöerna delta aktivt i de strategiska diskussionerna på universitetet arbeta proaktivt med medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning Nu återstår arbetet med att tolka och översätta de vackra orden till konkreta handlingar och initiativ på individuell och kollektiv nivå. Med ett medvetet inåt-fokus på organisationen är det lätt hänt att man tappar fokus på det yttre. Dock lyckades vi, parallellt med det organisatoriska arbetet, att sätta biblioteksverksamheten på kartan: Universitetsbibliotekarien fick en plats i Rektors ledningsråd en milstolpe i synen på biblioteksverksamheten LUB-nätverket stod som värd för konferensen Creating Knowledge VII med över 200 deltagare från hela världen Ett antal medarbetare anlitades för presentationer på konferenser i Sverige och utomlands, och vi kan vara stolta över att våra kollegors kompetens efterfrågas Vi genomförde ett stort bemötandeprojekt inom LUB-nätverket med fokus på både mötet med användarna och kollegorna En universitetsbibliotekaries främsta uppgift är att skapa ramar och förutsättningar för verksamheten. Med UB:s nya organisation, strukturerna för samarbetet inom LUB-nätverket och den strategiska planen i hamn, är det min förhoppning att ramarna nu är tydliga och möjliggör att vi jobbar utvecklingsinriktat, utforskar och definierar de framtida rollerna för Lunds universitets biblioteksverksamhet, och att vi hushållar effektivt med de tilldelade ekonomiska resurserna. Min gissning är att när vi skriver verksamhetsberättelsen för 2014 kommer det att synas att året hade mindre fokus på de organisatoriska ramarna och mer fokus på uppdraget och ekonomin. Ett universitet har den biblioteksverksamhet som det förtjänar. Vilken kvalitet ska den ha? Hur mycket får den kosta? Är good enough gott nog? Ska vi sträva efter best practice? Och hur får vi bäst koll på omvärlden och utvecklingen? Många frågor många möjliga svar! Vi återkommer! Jette Guldborg Petersen Universitetsbibliotekarie

4 4 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Inledning I detta kapitel introducerar vi verksamhetsberättelsen. Vi beskriver hur biblioteksorganisationen, biblioteksstyrelsen och biblioteksrådet fungerar, samt berättar om intressanta händelser som skett under året. 1.1 BIBLIOTEKSORGANISATIONEN Lunds universitets bibliotek (LUB) bestod under 2013 av Universitetsbiblioteket (UB), ett fakultetsbibliotek från varje fakultet, samt tre bibliotek som ligger utanför fakultetsorganisationen. Några fakultetsbibliotek har flera serviceställen inom sin interna biblioteksorganisation. Sammanlagt under året fanns 31 serviceställen inom LUB, vilket är en minskning med 3 från föregående år. LUB är en organisation i rörelse och förändring. Biblioteket vid Campus Helsingborg har under året blivit en organisatorisk enhet i Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek medan Teaterhögskolans bibliotek i Malmö blivit knutet till LUB via Konstnärliga fakultetens bibliotek. Förändringsarbetet pågår också internt inom respektive bibliotek. Samhällsvetenskapliga biblioteket och Naturvetenskapliga biblioteket införde båda en teambaserad organisation under året, med målet att utöka samarbete och kompetensöverföring mellan medarbetarna. Omorganisationen av UB som pågått sedan 2012 blev klar under året och den nya organisationen trädde i kraft 3 april Två tidigare enheter, UB Helgonabacken och UB Tornavägen, blev en gemensam enhet med benämningen Universitetsbiblioteket. Universitetsstyrelsen Rektor Biblioteksstyrelsen Universitetsbibliotekarien Fakulteter Särskilda verksamheter UNIVERSITETSBIBLIOTEKET FAKULTETSBIBLIOTEK Forsknings- och studieservice IT & support Samlingar Samverkan Stab & administration Ekonomihögskolans bibliotek HT-biblioteken Juridiska fakultetens bibliotek Konstnärliga fakultetens bibliotek LTH:s bibliotek Medicinska fakulteten, Bibliotek och IKT Naturvetenskapliga fakultetens bibliotek Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Biblioteket vid Campus Helsingborg SÄRSKILDA VERKSAMHETER, BIBLIOTEK Lunds universitets bibliotek 2013 Asienbiblioteket Internationella miljöinstitutets bibliotek Raoul Wallenberginstitutets bibliotek

5 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Universitetsstyrelsen antog i september 2013 en revidering av arbetsordningen för Lunds universitet, som bland annat innebär att rektor fattar beslut om vilka bibliotek som ingår i LUB förutom UB och fakultetsbiblioteken. Det innebär att de bibliotek som tidigare ingått i LUB men som stått utanför fakultetsorganisationen formellt måste ansöka om anslutning till LUB antingen via UB eller via ett fakultetsbibliotek. Processen för ansökan har behandlats av biblioteksstyrelsen under hösten, och anslutningen av Asienbiblioteket, Internationella miljöinstitutets bibliotek samt Raoul Wallenberginstitutets bibliotek till LUB kommer att pågå under Inom nätverket som utgör LUB finns ett antal grupper som arbetar tvärgående med arbetsuppgifter som är gemensamma för de olika biblioteken. Som följd av tillsättningen av ny universitetsbibliotekarie, samt den omorganisation som genomförts i nätverket, kommer denna gruppstruktur att omarbetas. Målet är att maximalt utnyttja nätverksorganisationens potential. Arbetet startade i april med ett gemensamt möte för biblioteksrådet och ledningsgruppen för UB. Den nya gruppstrukturen väntas vara på plats under våren Biblioteksstyrelsen Styrelsen för Lunds universitets bibliotek (LUB) leder biblioteksverksamheten och dess utveckling vid Lunds universitet. Styrelsen fungerar även som styrelse för Universitetsbiblioteket (UB). Ordförande i styrelsen är prorektor. Universitetsbibliotekarien, som anställs av rektor, har ett övergripande ansvar för universitetets biblioteksverksamhet och är även chef för UB. Styrelsen svarar fortlöpande för utvärdering och kvalitetssäkring av informationsförsörjningen inom universitetet och beslutar om mål och riktlinjer för den del av universitetets informationsförsörjning som är knuten till biblioteksverksamheten. Styrelsen beslutar om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid LUB. Styrelsen beslutar i frågor som gäller den samlade biblioteksverksamheten med avseende på kvalitetsmål och biblioteksverksamhetens övergripande inriktning. Styrelsen fastställer strategiska planer och årsberättelser för LUB och UB. Styrelsen följer upp arbetet med det löpande riskarbetet inom LUB och UB och fastställer beslut om åtgärder. Styrelsen beslutar om förslag till totalbudget för UB efter underlag från universitetsbibliotekarien. Styrelsen samverkar med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden, forskningsnämnden och andra universitetsgemensamma organ. Rektor utser biblioteksstyrelsens ordförande och tre externa ledamöter. De externa ledamöterna föreslås av LUB. Fakultetsstyrelsen för respektive fakultet utser en representant för varje fakultet. Lunds universitets studentkårer (LUS) utser studentrepresentanter. Mandatperioden för nuvarande biblioteksstyrelse är 1 januari 2012 till 31 december Styrelsens sammansättning var under året följande: Eva Wiberg (professor, ordförande) Björn Bergenståhl (professor, företrädare för LTH) Gudrun Edgren (professor, företrädare för Medicinska fakulteten) Ole Elgström (professor, företrädare för Samhällsvetenskapliga fakulteten, vice ordf.) Fredrik Lindström (professor, företrädare för HT) Carl Hampus Lyttkens (professor, företrädare för Ekonomihögskolan) Jan-Åke Nilsson (professor, företrädare för Naturvetenskapliga fakulteten) Vilhelm Persson (prefekt, företrädare för Juridiska fakulteten) Staffan Storm (prodekan, företrädare för Konstnärliga fakulteten)

6 6 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Externa representanter har varit: Överbibliotekarie em. Agneta Olsson (Göteborgs universitet) Professor em. Louise Limberg (Högskolan i Borås) Områdeschef Elisabeth Aldstedt (Stockholms stadsbibliotek) Studentrepresentanter har under året varit: Jens Nockert Anders Törnkvist Nikolas Pięta Theofanous Sekreterare har varit: Elisabeth Stålesjö, UB Eva Nylander, UB Gertrud Berger, UB Facklig företrädare har varit Marie Hoen, SACO. Biblioteksrådet Biblioteksrådet inrättades år 2000 genom universitetsstyrelsens beslut som ett kollegialt samrådsorgan för universitetsbibliotekarien och cheferna för de olika biblioteken inom LUB. Under åren har Biblioteksrådet utvecklats och från och med den nya organisation som trädde i kraft på UB i april 2013 bestod Biblioteksrådet av universitetsbibliotekarien, chefen för respektive fakultets biblioteksverksamhet, en representant för de bibliotek som inte tillhör någon fakultet, en representant för UB samt två samordnare från UB. Biblioteksrådet träffas i genomsnitt en gång i månaden. En beredningsgrupp finns för att förbereda och följa upp mötena. Biblioteksrådets uppgifter är att förbereda strategiska ärenden inför biblioteksstyrelsen och att vara rådgivande till universitetsbibliotekarien i de frågor som avgörs av denne. Biblioteksrådet vid LUB har till sitt förfogande ett antal arbets-, projekt-, strategi-, samt referensgrupper som arbetar med verksamhetsinriktade frågor. Medlemmar i biblioteksrådet var vid årets slut: Jette Guldborg Petersen, Universitetsbibliotekarie, UB (ordförande) Catarina Carlsson, J Colm Doyle, M Kristina Holmin, N Viktoria Hörnlund, HT Karin Jönsson, S Kristian Knutsson, UB Anna Larsson, USV Åse Lugnér, K Eva Nylander, UB Claes Olsson, EHL Åsa Sellgren, LTH Tore Torngren, UB (protokollförare) Beredningsgruppen bestod vid årets slut av Jette Guldborg Petersen, Catarina Carlsson, Colm Doyle och Kristian Knutsson. 1.2 STRATEGISK PLAN Biblioteksstyrelsen beslutade att förlänga den strategiska planen att omfatta även I planen lyfts följande strategiska områden fram som prioriterade för verksamheten: Informationstjänster, stöd till forskningen, stöd till utbildning och lärande samt fysiska och virtuella lärandemiljöer. Under 2013 har arbetet med ny strategisk plan för pågått, med avstamp i en gemensam workshop på Campus Helsingborg för alla medarbetare den 13 juni. Informationstjänster (samlingar) Merparten av de fysiska samlingarna inom LUB finns på UB (cirka 75 % av totalt knappt 15 hyllmil). UB:s samlingar växer ständigt, främst genom pliktleveranser. UB har enligt lagen om pliktexemplar skyldighet att ta emot, bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck. Tillväxten av detta tryck var under 2013 cirka 650 hyllmeter. Under 2013 har UB slutfört en mängd omflyttningar av samlingarna till nya depåer. Detta har medfört både kostnadsbesparingar och ökat tillväxtutrymme. Efter flytten utfördes en grundlig utredning av samlingarnas storlek, vilken visar på att trots att samlingarna växer upptar de nu färre antal hyllmeter än tidigare. På fakultetsbiblioteken minskade samlingarnas storlek med drygt 230 hyllmeter jämfört med föregående år. Omflyttning till nya lokaler, framförallt på biblioteken inom fakulteten för Humaniora och teologi, medför överföring av delar av samlingarna till UB:s depåer. Ökad tillgång till elektroniska tidskrifter möjliggör även gallring av fysiska exemplar. E-media utgör en växande del av bibliotekens informationsresurser stod e-mediekostnaderna för 84 % av de totala mediekostnaderna, vilket är en ökning med 3 procentenheter gentemot föregående år. Behovet av, och kostnaderna för, elektronisk media fortsätter att öka. Som en följd av detta tog en arbetsgrupp fram ett förslag till ny gemensam finansieringsmodell för e-media. Den nya modellen kommer att bli ett viktigt verktyg för att garantera tillgång, kontinuitet och kvalitet för de centrala elektroniska resurser som är en förutsättning för forskning och utbildning vid Lunds universitet. LUB har också startat ett projekt för användarstyrt förvärv av e-böcker, kallat PDA (Patron-driven acquisition). Projektet syftar till att man exponerar fler titlar i systemen än man äger, och betalar endast för de som används. Tillgängligheten till samlingarna fortsätter att öka via digitalisering. Framför allt de unika fotosamlingar som finns på UB har digitaliserats och finns tillgängliga via bibliotekets bilddatabas. Möjligheten finns även för forskare och studenter att beställa digitaliserade artiklar ur UB:s tryckta tidskrifter via systemet LUBITO. Systemet fick under året en ny grafisk profil och generar i snitt runt 60 beställningar i månaden. Informationstjänster (system) Ett antal gemensamma system hanterar de fysiska och elektroniska samlingarna. UB ansvarar för drift och utveckling av

7 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE systemen, förvaltning sker i samverkan mellan LUB och andra delar av universitetet. Lovisa är den gemensamma bibliotekskatalogen för böcker, tidskrifter, doktorsavhandlingar, rapporter, e-böcker och e-tidskrifter. Katalogen hanterar lån ur samlingarna, men inte tidskriftsartiklar. Under året genomfördes en uppgradering med gott resultat, en övergång till nytt webbgränssnitt planeras också. Det integrerade söksystemet LUBsearch är en ingång till samtliga resurser, inkluderat sökning av tidskriftsartiklar. Systemet länkar även till material som inte ingår i samlingarna. Under året slutfördes implementeringsfasen av systemet och driftsfas har inletts. Avtalet med leverantören löper på 4 år, med möjlighet till förlängning. Karolinska institutets bibliotek avslutade driften av det nationella fjärrlånesystemet SAGA i slutet av Under året har arbetet med att ta fram ett alternativ för LUB pågått och i december driftsattes systemet BasILL. Även andra bibliotek i Sverige har visat intresse för systemet, och kommer att erbjudas en variant baserad på öppen källkod. Stöd till forskningen Behoven av att stärka samarbetet mellan biblioteken och forskarna har lett till att biblioteken i allt större utsträckning integreras i fakulteternas övriga forskningsverksamhet. Humanistiska och teologiska fakultetens bibliotek samt Juridiska fakultetens bibliotek deltog båda i RQ14, en undersökning som syftar till att utvärdera forskningsstödet på fakulteten. Medicinska fakultetens bibliotek har lanserat en tjänst innehållande leverans av litteratursökning, nyhetsbevakning och bibliometrisk analys med fokus på behovet av stöd inom dessa områden för fakultetens forskare. På Ekonomihögskolans bibliotek har man påbörjat rekryteringen av en bibliotekarie med särskilt ansvar för forskningsstöd. För att möta de ökade kraven att publicera i Open Accesstidskrifter har flertalet av biblioteken initierat forskarseminarier kring Open Access-frågor, något som på Lunds tekniska högskolas bibliotek gett uppskattning i deras LibQUAL-undersökning kring bibliotekens servicekvalitet. Forskare vid Lunds universitet registrerar sina publikationer i tjänsten Lunds universitets publikationer (LUP). Tjänsten har under året fått ett nytt sökgränssnitt vilket tagits väl emot. Antalet registrerade publikationer ökade jämfört med föregående år. En allt större andel av det publicerade materialet görs fritt tillgängligt i Open Access-form, och under året har mängden nedladdningar av fritt tillgängligt material ökat markant. Stöd till utbildning och lärande, samt lärandemiljöer Undervisning är fortsatt en betydande del av bibliotekens uppdrag. Trots att mängden undervisningstimmar totalt sjunkit något under året undervisade cirka 100 bibliotekarier inom LUB 8 % fler deltagare än föregående år. För att höja kvalitén på undervisningen genomgår medarbetare vid biblioteken kontinuerligt kurser i högskolepedagogik. LUB stod under året värd för konferensen Creating Knowledge VII. Konferensen riktade sig till alla som arbetar med utbildningsrelaterade frågor, främst lärare, forskare, studenter och bibliotekarier, och drog drygt 200 deltagare. Flera av biblioteken har även medverkat i ett projekt finansierat av Kungliga biblioteket, kallat Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Allt fler av bibliotekens användarkontakter sker på det virtuella planet, målet är att biblioteken ska vara närvarande där användarna finns. På UB planerar man att därför skapa en helt virtuell informationsdisk, där både chatt, telefon- och mailsupport ingår. Bibliotekens närvaro i de sociala medierna ökar också, med representation både på Facebook, Twitter och Instagram. Detta har möjliggjort för biblioteken att nå ut med sin verksamhet på nya sätt, och nå nya kategorier av användare.

8 8 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Universitetsbiblioteket I detta kapitel presenterar vi Universitetsbiblioteket. Vi beskriver hur organisationen och verksamheten fungerar, samt berättar om intressanta händelser som skett under året. 2.1 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I FÖRÄNDRING Universitetsbiblioteket (UB) är ett offentligt forskningsbibliotek och öppet för alla kategorier besökare. UB har uppdraget att bevara det nationella reservexemplaret av allt svenskt tryck, att fungera som nationell och internationell lånecentral, att tillhandahålla en plattform för publikationsregistrering, samt att vara ett gemensamt studiecentrum för hela universitetet. Sedan 2012 har UB även uppgiften att samordna de gemensamma resurserna och aktiviteterna inom LUB. Liksom föregående år har verksamheten på UB präglats av omorganisation, samgående, ombyggnad och flytt av samlingar. Ny organisation Under året har den organisationsförändring som startade 2012 slutförts. Förändringen innebär ett samgående mellan de två delar av verksamheten som tidigare benämnts UB Helgonabacken (UBH) och UB Tornavägen (UBT f.d. Biblioteksdirektionen). Den nya organisationen gäller från 3 april Syftet med organisationsförändringen är dels att vara förberedd på framtidens behov av biblioteksverksamhet, dels att använda medarbetarnas kompetens på bästa möjliga sätt. De viktigaste punkterna i den nya organisationen är: att skapa ett tydligt vi på såväl UB som i hela biblioteksnätverket att skapa en organisation som är dimensionerad i relation till arbetsuppgifter och personella och ekonomiska resurser att få en tydlig organisationsstruktur med utgångspunkt i uppdraget och med beredskap inför framtiden att hitta ännu effektivare arbetsflöden, undvika parallella arbetsprocesser och dubbla spår UB:s nya organisation består av fem avdelningar, som var och en leds av en avdelningschef. Under varje avdelning finns ett flertal verksamhetsområden, som vart och ett leds av en verksamhetsansvarig. Tvärgående team arbetar med arbetsuppgifter som spänner över flera avdelningar. Ombyggnation och materialflytt För att verksamheten ska kunna koncentreras till byggnaden på Helgonabacken behöver nya kontorslokaler inredas i utrymmen som tidigare innehållit samlingar av olika slag. Plan 5/7 som tidigare huserat vardagstryck har nu tömts och materialet flyttats till en ny depå. Samtidigt har det stora depåprojekt som initierades under 2012 slutförts hyllmeter material har flyttats från fem olika depåer och samlokaliserats på Arkivcentrum Syd. De gamla depåerna har sagts upp, vilket har medfört vissa besparingar i form av dubbla hyror. Nytt fjärrlånesystem Det nationella fjärrlånesystemet SAGA avvecklades vid årsskiftet. Under året har därför stor vikt lagts vid att utveckla ett ersättningssystem, kallat BasILL. Utvecklingen har skett i samarbete mellan UB:s avdelning för IT och support och representanter från arbetsgruppen för fjärrlån inom biblioteksnätverket LUB. Digitalisering Under året har digitaliseringsverksamheten successivt byggts ut, och UB förbereder sig bland annat på att flytta över tidigare digitaliserat bildmaterial till portalen Alvin. Portalen utvecklas i samarbete med Uppsala UB, Linköpings stiftsbibliotek och Göteborgs UB. Avdelningen för Samlingar har drivit ett antal större digitaliseringsprojekt, som bl.a. rört kartorna i De la Gardieska arkivet samt Per Bagges och firma Kurt Hagbloms fotosamlingar. 2.2 AVDELNINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH STUDIESERVICE Avdelningens uppdrag är att ansvara för de funktioner och miljöer där vi möter forskare, lärare, studenter och allmänhet. Avdelningen ansvarar för den dagliga kontakten och servicen till målgrupperna samt för UB:s depåer och lånehantering. Avdelningen ansvarar också för stöd till forskningen inom LU genom bibliometriskt stöd, publiceringsstöd och stöd inom Open Access-frågor. Avdelningen arbetar också med att tillgängliggöra det material som digitaliseras inom UB. Målet för avdelningen är att bedriva verksamhetsutveckling och effektiviseringar i det löpande arbetet inom de ansvariga funktionerna. Dessutom ska avdelningen aktivt lyssna in och vända sig till sina målgrupper för att uppnå samsyn i det dagliga arbetet och på lång sikt. Tre verksamhetsområden är verksamma inom avdelningen: Cirkulation, Biblioteksservice samt Vetenskaplig kommunikation. Avdelningen bestod vid verksamhetsårets slut av 22 medarbetare (20,56 heltidsekvivalenter), samt ett antal tim- och projektanställda Verksamhetsområde Cirkulation Efter ca 16 månaders arbete slutfördes en stor bokomflyttning, då hyllmeter material flyttades till ett nytt magasin med kompakthyllor på Arkivcentrum Syd. Materialet flyttades dels från Helgonabacken, dels från fyra depåer, som nu sagts upp. Två medarbetare på Cirkulation har delat ansvaret för projektet. En flyttfirma anlitades för lastning, transport och uppsättning. I övrigt ingår framtagning och uppsättning av beställt och återlämnat material i den löpande verksamheten. UB har stora delar av sitt bestånd inom stängda magasin och depåer, vilket innebär att mycket måste beställas fram av låntagaren. Krav- och fakturahantering för utlånat material som inte återlämnas i tid och därmed går till räkning hanteras också inom verksamhetsområdet.

9 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE UB tillhandahåller reservexemplaret av det nationella pliktexemplaret och är ålagt att tillhandahålla det för lån nationellt och internationellt. Inom avdelningen Cirkulation arbetar man därmed löpande med fjärrlånehantering för detta ändamål. Under 2013 avslutades det system man tidigare använt för hantering av fjärrlån inom LUB och man införde ett nytt system som kan utföra motsvarande funktioner. En arbetsgrupp inom LUB samarbetade med programmerare inom UB, som ansvarade för utvecklingen av det nya systemet. Tidskriftsartiklar som inte finns elektroniskt, men som UB har i sina tryckta samlingar, kan beställas via tjänsten LUBITO. Materialet plockas fram av medarbetare på cirkulation och lämnas vidare för digitalisering. Under 2013 levererades 751 artiklar via denna tjänst till användarna Verksamhetsområde Biblioteksservice Verksamhetsområdet ansvarar för UB:s informationsdisk, studiemiljö och pedagogiska verksamhet. Under 2013 tillkom en extern chatt som hanteras av verksamhetsområdet, och antal ärenden via chatt har stadigt ökat under året. I september påbörjade Bibliotekservice ett tvärgående projekt för att utveckla en virtuell informationsdisk. Syftet är att införa en virtuell bemanning för inkommande ärenden med hjälp av ett ärendehanteringssystem, att effektivisera UB:s hantering av inkommande ärenden och att tillhandahålla flera olika kommunikationskanaler för UB:s användare. Projektet beräknas gå över i drift hösten Sommaren 2013 påbörjades också, i samarbete med CED (Centre for Educational Development) och Samhällsvetenskapliga biblioteket, ett projekt att utveckla stöd och verktyg för lärare att producera pedagogiskt material som e-bok. Projektet finansieras med EQ11-medel och ska slutrapporteras sommaren Det presenterades på en workshop på konferensen Creating Knowledge i augusti 2013, samt på LU:s pedagogiska utvecklingskonferens i oktober. Biblioteksservice deltog i det LUB-gemensamma Bemötandeprojektet, ett projekt för att sätta igång en aktiv dialog kring bemötande inom LUB och utveckla en gemensam plattform för bemötande. Biblioteksservice ansvarar också för verksamheten i den öppna samlingen, där ett större gallringsprojekt avslutades Verksamhetsområdet är representerat i LUB:s arbetsgrupp för Bibliotekens roll i lärandet och i funktionsgruppen för Tillgänglighet Verksamhetsområde Vetenskaplig kommunikation Inom området Vetenskaplig kommunikation driver UB olika tjänster och arbetar med frågor kring vetenskaplig kommunikation, Open Access (OA), e-publicering och publikationsanalys. Verksamhetsområdet har återkommande undervisning i användning av LUP, publikationsanalys och OA som en del av kompetensutvecklingen inom Lunds universitets bibliotek och förmedlar information och ger stöd på olika nivåer inom universitetet. Stöd till publicering i OA-tidskrifter För att uppmuntra OA-publicering har Lunds universitet sedan 2008 avsatt medel till central betalning av publiceringsavgifter. I takt med att allt fler seriösa och etablerade förlag satsar på OAutgivning, och mot bakgrund av finansiärers ökade OA-krav, har vi märkt ett kraftigt ökat intresse från forskare för fonden.

10 10 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE fick UB 2,5 miljoner kronor i sin budget avsatt till publiceringsstöd. Fonden betalar 50 % av en forskares APCavgift (article-processing charge). Under året finansierades 264 artiklar genom fonden. Lunds universitets publikationer (LUP) LUP är en central tjänst för registrering och publicering av forskningspublikationer. Under året har poster registrerats i systemet, en ökning från föregående år med ca 400 poster. I LUP Student Papers registrerades examensarbeten. Totalt fanns vid årets slut poster registrerade i systemet. LUPgruppen vid verksamhetsområdet har under året varit delaktiga i införandet av ett nytt sökgränssnitt, LUP Search, som ett komplement till sökfunktionen på de centrala LU-sidorna, samt deltagit i utvecklingen av en statistikmodul i LUP. Verksamhetsområdet har även deltagit i CRIS-projektet (Current Research Information System) med rådgivning och expertis kring publiceringsrelaterade frågor och tekniskt stöd kring inventering av LUP och befintliga CRIS-system. och fördelning av forskningsmedel. En annan sida av denna verksamhet är också undervisning, där verksamheten varit aktiv inom ABM-utbildningen och LTH:s doktorandkurser här i Lund, samt på B&I-utbildningen vid Linnéuniversitetet. Vid sidan av analyser och rådgivning finns också verksamheten representerad i nationella arbetsgrupper kring bibliometri, vetenskaplig kommunikation och utvärdering av forskning. Den har också varit delaktig i olika granskningsuppdrag av allt ifrån vetenskapliga artiklar och konferensbidrag, till ledamotsskap i betygsnämnden vid en disputation i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. 2.3 AVDELNINGEN FÖR IT OCH SUPPORT Avdelningen för IT och support ansvarar för utveckling, drift, support och förvaltning av UB:s system och digitala resurser. Avdelningen har två verksamhetsområden, Support och service och Drift och utveckling. Under verksamhetsåret har avdelningen bestått av 14 medarbetare. Ökad fri tillgänglighet (Open Access) Av de forskningspublikationer som registrerades i LUP under året har ungefär 15 % gjorts fritt tillgängliga. Det totala antalet fria publikationer i LUP är nu Vi ser ett växande antal friköpta så kallade hybridartiklar från LU-forskare i Web of Science och märker ett ökat intresse hos universitetets tidskriftsredaktioner att i större utsträckning publicera sina tidskrifter i OA-form. Vårt arbete fortsätter med att förenkla verktyg och arbetsflöden för Lunds universitets forskare, ett arbete som blir allt viktigare i takt med att ett växande antal forskningsfinansiärer kräver Open Access. Antalet nedladdningar av fri fulltext fortsätter att öka. Under året gjordes knappt tre miljoner nedladdningar ur LUP, en ökning med cirka 40 % från föregående år. Bibliometri och utvärdering Bibliometriverksamheten ser en fortsatt ökning av uppdrag av skiftande slag. Beställningar av analyser av publiceringsverksamhet, citeringsimpact och forskningssamarbete inkommer från allt från individuella forskare och forskargrupper till fakultetsoch universitetsledning. Bland de större arbetena under 2013 ser vi en omfattande analys av Juridisk fakultet i anslutning till dess arbete med RQ14-utvärderingen samt en utvärdering av forskningsområdena inom Vårdforskningscentrum Syd. Till de nya typerna av uppdrag ser vi bl.a. beställningar från rektor om samarbetsanalyser som underlag inför planering av besök vid andra lärosäten, samt en ökning av hjälp med analyser till individuella forskare inför ansökningar om forskningsmedel. Verksamheten bidrar även med bibliometriskt underlag inom ramen för den medicinska fakultetens projekt State of the Research där forskare erbjuds ett paket av olika typer av analyser utifrån deras forskningsområde. Till analysverksamheten kommer också den rådgivande funktionen, där vi bidrar med bibliometrisk kompetens till universitets- och fakultetsledning, biblioteken i LUB-nätverket och forskare och forskargrupper kring frågor om bibliometriska analyser och analysverktyg, utvärdering av forskning Verksamhetsområde Support och service I verksamhetsområdet Support och service ingår förutom daglig IT-support till UB:s medarbetare också all verksamhet som utförs av UB-media, d.v.s. reproduktion, kopiering och digitalisering av UB:s samlingar. UB-media utför också arbete över disk till UB:s användare. Det kan röra sig om kopiering och inbindning av studentuppsatser men också digitalisering av foton, bilder mm. Under året har verksamhetens servicenivå justerats något, och anpassats till UB:s arbete med digitalisering av de egna samlingarna. Detta har framförallt gällt diskens öppettider som har dragits ner marginellt. Under året blev universitetets upphandling av leverantör av kopieringsmaskiner klart och avdelningen kunde göra ett antal avrop på avtalet och ersätta ett antal multifunktionsskrivare (skrivare, kopieringsmaskin och skanner). Det nya avtalet innebar också en ny lösning för betalning av utskrifter och kopior och UB blev en pilotinstallation av den nya print- och betallösningen. Under december installerades och testades all utrustning för att kunna gå i drift i januari Tills vidare kör den nya print- och betallösningen parallellt med den gamla. Avdelningen har också under verksamhetsåret avropat och installerat två utlåningsmaskiner från Axiell, stationer där låntagare själva kan registrera sina boklån. UB är sedan länge en del av LDC:s EGA-koncept och i den publika delen av biblioteket levererar LDC studentdatorer. Avtalet med LDC är en helhetslösning, d.v.s. både hårdvara och mjukvara men också all support levereras av LDC Verksamhetsområde Drift och utveckling Inom verksamhetsområdet Drift och utveckling arbetar programmerare, bibliotekarier och IT-tekniker med drift och utveckling av våra gemensamma system varav bibliotekssystemet Lovisa och publiceringssystemet LUP är de två tyngsta. Under året har mycket tid lagts på att utveckla ett helt nytt system, BasILL, som är ett system för hantering av LUB:s alla inoch utgående fjärrlån. Systemet har kopplingar till flera andra system, både egna (exempelvis Lovisa) och andras (exempelvis

11 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE LIBRIS) och är på det viset relativt komplicerat och kräver gott samarbete med andra. Systemet togs i drift i december 2013 och ersätter ett system (SAGA) som Karolinska institutets bibliotek har utvecklat och drivit under lång tid men som avvecklades vid årsskiftet. BasILL har rönt intresse från andra bibliotek och ett samarbete har inletts med Göteborgs universitetsbibliotek som vill använda systemet. Systemet kommer att erbjudas andra som open source, öppen källkod. Förutom nyutveckling av BasILL har avdelningen också arbetat intensivt med utveckling av existerande system. I LUP har ett helt nytt publikt gränssnitt tagits fram och det har blivit mycket väl mottaget både sökningar och nedladdningar har ökat sedan det nya gränssnittet tagits i drift. För att möta universitetets och användarnas behov av publiceringsverksamhet vid LU har en helt ny modul för statistik tagits fram. Utveckling har också gjorts i våra andra system, LUBITO, Plictus, m.fl. En efterlängtad uppdatering av bibliotekssystemet har gjorts och i samband med uppdateringen har en helt ny servermiljö installerats av LDC. Serverbytet gick mycket bra och systemets prestanda har höjts avsevärt. Förhoppningsvis slipper vi i fortsättningen långa svarstider när trycket på systemet ökar, exempelvis vid terminsstart. Vid uppdateringen förbereddes systemet också för ett byte av användargränssnittet. Bytet är planerat till VT Under året har medarbetare också deltagit i olika projekt där Lovisa varit en viktig komponent, ett sådant är exempelvis PDA-projektet (Patron-driven acquisition). En del av avdelningens uppdrag är att driva och underhålla ett stort antal servrar. Lejonparten av servrarna finns i LDC:s serverhall. En del av servrarna svarar LDC för medan andra har vi eget ansvar för. Ett arbete som nu pågår inom avdelningen är en systemkartläggning och en inventering av servermiljön. Målsättningen med det arbetet är att dokumentera och säkra upp servermiljön, använda existerande hårdvara effektivt och säkerställa backup av viktig data. Vidare har vi för avsikt att dokumentera processer där vi är beroende av data in i våra system men också processer där andra är beroende av data från oss för sina system. Avdelningen har samarbete både inom LUB och LU, bland annat har UB en plats i Sam-IT och under verksamhetsåret har avdelningschefen för IT och support deltagit i Sam-IT-gruppens arbete. Vidare deltar medarbetare i olika projekt på olika nivåer inom LU, t.ex. SAM-webb. 2.4 AVDELNINGEN FÖR SAMLINGAR Avdelningen för Samlingar ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och tillgängliggörande av de fysiska och digitala samlingarna. Den består av fyra verksamhetsområden: Handskrifter och specialsamlingar, Förvärv, Metadata och katalogisering, E-media. På avdelningen fanns under verksamhetsåret 42 medarbetare, motsvarande 34,15 heltidsekvivalenter samt ett antal visstidsanställda och externt finansierade medarbetare Verksamhetsområde Handskrifter och specialsamlingar Verksamhetsområdet ansvarar för handskrifter, personarkiv, bildsamlingar och äldre tryck ( 1800), samt för bokbinderi, bokvård och strategiska frågor kring digitaliseringsverksamheten. På handskriftssidan har förvärvet varit 24,9 hyllmeter, däribland arkiven efter ekologen Per Brinck, ekosofen Jan Danielsson, matematikern Lars Hörmander samt en tidig handskrift av konstnären Gösta Adrian-Nilsson. Specialläsesalen har haft besökare under året och lokala lån (handskrifter, bilder och äldre tryck). 214 fjärrlån och kopior har expedierats under året. Bokbinderi och bokvård har utfört bokvårdande åtgärder (bindningar, lagningar, plastningar och tillverkning av kapslar). Inom digitaliseringsverksamheten har ett antal pågående projekt fortskridit, däribland digitaliseringen av Per Bagges fotosamling, Firma Kurt Hagbloms fotosamling och De la Gardieska kartsamlingen. Totalt har bilder publicerats i UB:s bilddatabas under året. Parallellt med de externfinansierade projekten har UB även haft en löpande bevarandedigitalisering av skört arkivmaterial. I samarbete med Uppsala UB, Linköpings stiftsbibliotek och Göteborgs UB har UB deltagit i utvecklingen av den gemensamma portalen Alvin, som planeras att tas i drift under Alvin utgör en gemensam teknisk plattform för såväl registrering av handskriftsmaterial som publicering av digitaliserat material. Alvin kommer att ersätta såväl arkivdatabasen Ediffah som UB:s lokala bilddatabaser Verksamhetsområde Förvärv Enligt lagen om pliktexemplar av dokument ansvarar UB för det nationella reservexemplaret och ska ta emot, bevara och tillgängliggöra ett exemplar av i stort sett allt som publiceras i Sverige eller på svenska. Det gäller allt från monografier, tidskrifter, dagstidningar, karttryck till okatalogiserat tryck som t.ex. affischer, årsredovisningar, förenings- och företagstryck, programblad och tidtabeller. Förvärv bedömer innehållet i de lagstadgade pliktförsändelserna. Ej anlänt tryck från leverantörer som inte följer lagen reklameras. Förvärv effektuerar beställningar av dagstidningar (främst mikrofilm), karttryck samt okatalogiserat tryck. Verksamhetsområdet har tre sektioner Svensktryck, Vardagstryck och Dagstidningar tog Förvärv emot försändelser. Det svenska trycket växte med 650 meter, bl.a böcker, lika många tidskriftshäften och rullar med mikrofilmade dagstidningar. Under året besökte Förvärv tryckeriet Exakta i Malmö och Pligtafleveringsafdelningen på det Kongelige bibliotek i Köpenhamn. Vid årets möte i nationella Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor i Stockholm besökte Förvärv KB:s avdelningar för vardagstryck och för dagstidningar. Förvärv har också tagit emot studiebesök från Exakta, ett gymnasiebibliotek samt femton medarbetare från KB:s vardagstryck. I oktober arrangerade Förvärv och Handskrifter och specialsamlingar en temadag på UB för redaktörer och hembygdsforskare i Skånes hembygdsförbund.

12 12 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsområde Metadata och katalogisering Verksamhetsområdet ansvarar för katalogisering av tryckt och elektroniskt material. Böcker och tidskrifter katalogiseras i LIBRIS och förs över till det lokala bibliotekssystemet Lovisa och söksystemet LUBsearch. Den största delen av verksamheten omfattar katalogisering av det svenska pliktmaterialet. Det totala antalet katalogposter för tryckt material under 2013 var För att öka sökbarheten av UB:s fysiska samlingar fortsatte i något högre takt än under förra året retrokatalogiseringen av kat-58, en kortkatalog över UB:s samlingar , och katalogiseringen av UB:s Äldre Samling, dvs. böcker tryckta före år Personal från verksamhetsområdet har under året arbetat med migrering av vardagstryckets tidskriftsposter från en egen databas till LIBRIS. För att öka sökbarheten av e-media utförs en metadataberikning av e-mediaposter. Verksamhetsområdet ansvarar även för bibliografiskt underhåll av det lokala bibliotekssystemet Lovisa för att säkra katalogens bibliografiska kvalitet Verksamhetsområde E-media Verksamhetsområdet ansvarar för drift, support och utveckling av söksystemet LUBsearch samt för systemet för administration av databaser, e-tidskrifter och e-böcker (Electronic Resource Management System, ERMS). Området tar hand om inkommande supportärenden och underhåller systemen så att de håller hög kvalitet. Utöver driftsorganisationen bedrivs också utvecklingsarbete inom systemen och bevakning av det nationella och internationella utvecklingsläget inom området. Verksamhetsområdet ansvarar vidare för samordning och administration av de centrala licensavtal för e-medier som finns inom Lunds universitets bibliotek. I det arbetet ingår information, samordning, hantering av kostnader kring avtalen och inköp/förhandling och bevakning av utvecklingen inom e-medier. En annan viktig del är att säkerställa tillgången till e-resurser i söksystem och LIBRIS, ett arbete som innefattar hantering av metadata, proxy och administration av länkserver. På uppdrag från det egna verksamhetsområdet, Samrådsgruppen för Elektroniska Medier (SEM), KB, Biblioteksrådet och LUB tar verksamhetsområdet ut olika typer av statistik. Under första halvåret hade verksamhetsområdet löpande möten med EBSCO för ett godkännande av leveransen av LUBsearch och under kvartal 1 fick vi in bibliotekskatalogen i LUBsearch. I slutet av maj skrev verksamhetsområdet på Site Acceptance-avtalet (SAT) för vår installation av EDS och därmed lämnade vi implementeringsfasen och gick in i driftsfas. Under året initierades en nordisk användargrupp för EDS (vår installation är LUBsearch) för att kunna trycka på och samordna våra önskemål gentemot vår externa leverantör EBSCO. Stockholms, Linköpings och Lunds universitet sitter i styrelsen. Verksamhetsområdet har vidare en lokal arbetsgrupp, Superuser-gruppen, där de flesta fakulteter finns representerade. 2.5 AVDELNINGEN FÖR SAMVERKAN Avdelningen ansvarar för samordnande funktioner inom LUBnätverket, internt inom UB och externt mot omvärlden. Avdelningen har två verksamhetsområden, Samordning och kvalitet samt Kompetensutveckling och kommunikation. I det senare ingår även pedagogisk utveckling och utställningsarbete. Avdelningen bestod vid verksamhetsårets slut av 5 medarbetare Verksamhetsområde Samordning och kvalitet Under året har ett förslag för ny struktur för arbets-, referens-, projekt- och funktionsgrupper i LUB-nätverket tagits fram. Målet är att effektivisera arbetsflödet och skapa en bättre samhörighet inom LUB. Den nya strukturen är planerad att införas under våren En av avdelningens uppgifter är att samordna LUB:s gemensamma arbete med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Som en del av den årliga verksamhetsplanen antar Biblioteksstyrelsen en plan för kvalitetsarbetet. I planen för 2013 låg fyra projekt. Ett av dessa, en undersökning av forskares behov av biblioteksservice, avrapporterades i början av året. Projektrapporten fick stor uppmärksamhet, och resultatet har under året spridits i olika sammanhang, lokalt, nationellt och internationellt (se även arbetsgruppen för Vetenskaplig kommunikation). De övriga, två användarundersökningar och en utvärdering av bibliotekens pedagogiska arbete, planerades under 2013, för att genomföras under I slutet av året startades en seminarieserie, LUB-koll, med syftet att stimulera ett vetenskapligt, reflekterande synsätt inom LUB. Medarbetare inom hela LUB inbjuds till samtal med avstamp i en vetenskaplig artikel eller rapport. Som en del av ett samarbetsprojekt med Kungl. biblioteket och Kultur Skåne har avdelningen medverkat till att bygga upp en teknisk plattform för insamling, lagring och återrapportering av biblioteksstatistik. Redovisning av hela projektet kommer att ske under Ett annat exempel på regional bibliotekssamverkan är avdelningens medverkan i Kultur Skånes regionala biblioteksråd. Rådet leds av regionbibliotekarien, och består av representanter för folk-, skol-, högskole- och sjukhusbibliotek inom regionen. Gruppen hade fyra möten under 2013, och frågor som diskuterades var bl.a. fjärrlånesamarbete, litteraturutredningen, biblioteksöppet utan personal, skol- och sjukhusbibliotekens situation och kvalitetsarbete. Vid ett tillfälle gjorde LUB:s universitetsbibliotekarie Jette Guldborg Petersen en uppskattad presentation av LUB:s arbete med bemötande. Erasmus Mundus är ett EU-finansierat program för utbyte mellan europeiska universitet och högskolor och partners utanför Europa. Inom ramen för dess sydafrikanska gren EUROSA besökte två bibliotekarier från Cape Peninsula University of Technology under försommaren vårt biblioteksnätverk. Syftet var att studera kvalitetsarbete och kompetensutveckling i en nätverksorganisation, där geografiska avstånd och skillnader i kultur och resurser medför särskilda utmaningar. Deras arbete resulterade i en rapport. Besöket genomfördes i samarbete mellan LUB och universitetets Sektion för externa relationer Verksamhetsområde Kompetensutveckling och kommunikation Verksamhetsområdet ansvarar för att samordna kompetensutvecklingen inom LUB, för intern kommunikation inom UB och inom LUB (inkluderat webbansvar), bedriver pedagogisk utvecklingsverksamhet samt ansvarar för UB:s utställningar.

13 13 Kommunikation Under året har den tidigare Facebooksidan för bibliotekskatalogen Lovisa utvidgats till att omfatta hela UB:s verksamhet. UB:s Facebooksida lanserades den 1 december och startade med en adventskalender. Arbetet bedrivs inom en redaktionsgrupp som består av representanter från de flesta av UB:s verksamheter, och inläggsfrekvensen är 3 inlägg/vecka. Syftet med sidan är att erbjuda en kanal till bibliotekets användare genom att nyttja en redan väl använd plattform: i den senaste undersökningen Svenskarna och internet framgår att Facebook behåller greppet om svenskarna, 66 % av alla internetanvändare använder tjänsten. Även om spridningen sedan ett par år har stannat av ökar användandet fortfarande något i nästan alla åldersgrupper. Innehållet på UB:s Facebooksida består av information om våra resurser, presentation av vår kompetens, varvat med lättsammare inlägg kopplade till aktuella teman. I slutet av 2013 hade sidan 340 gillare. Pedagogisk utveckling Under våren arbetades det intensivt med förberedelserna inför konferensen Creating Knowledge VII, augusti. Verksamhetsområdet var representerat både i rollen som delprojektledare och som medlem i arbetsgruppen för marknadsföring. Medarbetarna ingick också under hösten i redaktionen för konferensens proceedings som publicerades i Nordic Journal for Information Literacy in Higher Education. Under hösten var verksamhetsområdet representerat i referensgruppen för den universitetsgemensamma utredningen av e-lärande och MOOCs. Under året ansvarade verksamhetsområdet för den kinesiska bibliotekarien och gästforskaren Changlin Xu från Xinjiang Agricultural University, Urumqi. Med stipendium från kinesiska staten var syftet att studera hur LUB bedriver sin undervisning för att få inspiration till den egna undervisningsverksamheten vid hemmauniversitetet. Changlin Xu höll fokusgrupper med bibliotekarier från Samhällsvetenskapliga och Medicinska fakulteternas bibliotek som tillsammans med litteraturstudier och intervjuer med andra relevanta personer vid LU utgjorde underlaget för hennes studie. Hon deltog även med en posterpresentation på konferensen Creating Knowledge VII. Under året deltog området också i det KB-finansierade projektet Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens (se Arbetsgruppen Bibliotekens roll i lärandet).

14 14 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Utställningar Under året har UB haft två större utställningar, 185 meter historia en utställning om De la Gardieska arkivet (21 mars 1 november 2013), samt Encountering the Other colonialism and identity in New Sweden and beyond (8 november maj 2014). Den senare sammanföll med en internationell konferens och arrangerades i samarbete med institutionen för arkeologi. För första gången har även en utställning producerats i samarbete med studenter på ABM-utbildningen, på temat Skandal. Denna utställning pågick mellan maj och november inne i biblioteket. Även ett antal mindre monterutställningar har visats upp under året. 2.6 AVDELNINGEN FÖR STAB OCH ADMINISTRATION Avdelningen ger administrativt stöd till verksamheten och ledningen och är därför involverad i en rad olika aktiviteter. I avdelningens uppgifter ingår övergripande ekonomi- och personalansvar. Andra uppgifter är fakturahantering, tjänstearkiv och lokaler, säkerhet och arbetsmiljö. Inom avdelningen samordnas interna planer och riktlinjer liksom inköpsfrågor och mötes- och konferensadministration. Man har tillsammans med verksamhetsområdet för kommunikation tillsatt en tvärgrupp som ansvarar för informationsflöden inom UB och till UB, t.ex. när det gäller information från LU. Avdelningen medverkar också i tvärgrupper för likabehandling och för administration och stöd till praktikanter, både utländska studenter via EU-projekt och svenska praktikanter. Avdelningen hade vid verksamhetsårets slut 9 medarbetare (7,87 heltidsekvivalenter) Verksamhetsområde Ledningsstöd Under staben ligger ledningsstöd som bl.a. sköter dokumenthanteringen för Biblioteksstyrelsen. Ledningsstöd fungerar även som ett projektkontor som ger administrativt stöd till UB:s alla projekt inkluderat ekonomi, personalallokering och tillgängliggörande i LU:s diarium. Även de projekt som initieras av biblioteksrådet kan få stöd av projektkontoret. Ledningsstöd arbetar också med strategisk kommunikation tillsammans med universitetsbibliotekarien för att få ut information till bland annat LUB-nätverket Verksamhetsområde Personal På UB arbetade vid verksamhetsårets slut totalt 93 personer varav 48 kvinnor och 45 män. Lönemässigt har kvinnorna ett knappt försprång. UB har under året följt jämställdhetsplanen för Denna följer universitetets jämställdhetspolicy. Tonvikten läggs på rekrytering, befordran, personalsammansättning, ledarskap, lönestruktur och sexuella trakasserier. I arbetet med att forma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö spelar UB:s HMS-kommitté (kommittén för hälsa, miljö och säkerhet) och skyddsombuden en viktig roll. UB har en treårig arbetsmiljöpolicy som följer universitetets policy. redovisningen uttrycks genom att det finns tre kostnadsställen. Ekonomierna för dessa tre områden hålls åtskilda. Ekonomi UB:s totala utfall per den 31 dec 2013 slutade med ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor och med en omslutning på anslag 118 miljoner kronor varav 8,9 miljoner kronor i omställnings- och depåmedel, samt externa medel på 8,4 miljoner kronor. Den ordinarie verksamheten visar på ett resultat på +884 tusen kronor i förhållande till den balanserade budgeten. Lönekostnaderna ligger 2,5 miljoner kronor över budget vilket bl.a. kompenseras av att det inkommit ett extraanslag på 1,6 miljoner kronor från förvaltningen. Dessa medel är en del av ett större anslag som UB kommer att få för att möjliggöra samgåendet UBH-UBT. När det gäller e-media så slutade resultatet positivt, 1,7 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att UB fått en återbetalning från KB på 2,8 miljoner kronor av tidigare betalda medel, en s.k. valutadifferens. Kostnader för UB:s depåer var under 2013 mycket hög, ca 13 miljoner kronor. Depå-projektet nådde då sin kulmen med ett flertal dubbla hyror under flytt och med stora investeringar på Traktorvägen. Lokaler Ombyggnationen av våning 5 / plan 7 till kontor närmar sig. Under 2013 har våningsplanet tömts på allt vardagstryck och likaså har vinden (våningen ovanför) tömts. Där ska ventilationsutrustning och isolering installeras. Materialet på plan 5/7 har flyttats till den nya stora depån på Gunnesbo. Parallellt med ombyggnaden kommer det att installeras sprinkleranläggning i huset. Anläggningen är av en modern typ som inte utgör de gamla vattensprutande typernas fara för böcker. Allt är under 2013 förberett för dessa projekt som påbörjas i början av Hela det gamla huset och allt publikt utrymme på entréplanet kommer att ingå i detta brandskydd. Ombyggnationen finansieras med särskilda medel från förvaltningen avseende samgåendet UBH och UBT. Depåprojektet som går ut på att lämna små, gamla och dåliga depåer har under 2013 slutförts. Nu koncentreras depåerna till Gastelyckan för katalogiserat material, Traktorvägen för vardagstrycket och Hög för dagstidningar. De andra depåerna, sex stycken, är uppsagda och vi slipper nu de dubbla hyror som varit fallet under omflyttningarna. De sex gamla är: Hög hyllförråd, Oket på Gunnesbo, Sparta I och II, Studiecentrum Norr (gamla UB2) samt Väduren. UB har ett bemannat vaktmästeri, vars uppgifter består av allmänt underhåll, transporter, posthantering, lokalfrågor och säkerhetsfrågor. Vaktmästeriets förman är också UB:s miljösamordnare Verksamhetsområde Ekonomi och lokaler Sedan 1 januari 2013 har UB Tornavägen och UB Helgonabacken en samlad ekonomihantering vad avser hela verksamheten. UB:s verksamhet är uppdelad i tre verksamhetsområden, vilket i

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSE LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

LUNDS UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSE LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK LUNDS UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehåll Förord 4 Organisation 5 Biblioteksstyrelsen 8 Biblioteksrådet 9 Sammanfattning av verksamhetsåret 10 Gemensam verksamhetsplan

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1(27) Verksamhetsberättelse 2(27) VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 BIBLIOTEKET SÅ MYCKET MER!... 4 DET NI INTE SER... 4 UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ORGANISATION... 5 NYHETER I SAMMANDRAG... 6 NY LEDNING PÅ UB...

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Attraktion, tillit och samverkan

Attraktion, tillit och samverkan Attraktion, tillit och samverkan LUBs framtida kompetensbehov 1 Innehåll Attraktion, tillit och samverkan... 1 LUBs framtida kompetensbehov... 1 1. Inledning... 4 2. LUBs organisation... 5 3. Redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse BSP 13/2.6 Verksamhetsberättelse 2(26) VERKSAMHETS BERÄTTELSE... 1 BIBLIOTEKET VISION OCH SYNLIGHET... 3 UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ORGANISATION... 4 BLANDADE NYHETER I SAMMANFATTNING... 5 Discoverysystem...

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Årsredovisning 2008 KUNGL. BIBLIOTEKET / NATIONAL LIBRARY OF SWEDEN

Årsredovisning 2008 KUNGL. BIBLIOTEKET / NATIONAL LIBRARY OF SWEDEN Årsredovisning 2008 KUNGL. BIBLIOTEKET / NATIONAL LIBRARY OF SWEDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riksbibliotekariens inledning 3 Samlad bedömning över kostnadsutvecklingen 7 Utgångspunkter för resultatredovisningen

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

KB 2005. Fakta och siffror

KB 2005. Fakta och siffror KB 2005 Fakta och siffror 1. Riksbibliotekariens inledning Kb:s verksamheter omfattar allt från medeltida handskrifter och tidiga tryck till de nyaste digitala söksystemen. I digitaliseringen av intressant

Läs mer

2012:3. Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket

2012:3. Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket 2012:3 Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2012-01-17 2011/180-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 U2011/3827/F Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Strategisk plan. för. Informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010

Strategisk plan. för. Informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010 Strategisk plan för Informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010 Dnr LiU 821/04-10 2005-04-29 Innehåll I Inledning 2 Strategigruppen Uppdraget II Bakgrund 3 Lagar Informationsförsörjning

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg 3 Innehåll Verksamhetsåret 2014 4 Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt, innovativt och relevant Ingår i s rapportserie, 53 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK RAPPORT ISSN 0282-4035 2013-05-20 har ny organisation sedan 1 oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier Universitets- och högskolebibliotek i förändring Omvärldsanalys och framtidsscenarier Innehåll Svensk Biblioteksförenings förord 5 Författarens förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Syfte 8 Metod 8 Om enkäten

Läs mer

Projekt Digitala Läranderesurser

Projekt Digitala Läranderesurser Projekt Digitala Läranderesurser Anne Börjesson Åsa Forsberg Biblioteksdirektionen Lunds universitets Bibliotek April 2008 Projekt Digitala läranderesurser Projektidé 1 Att skapa ett system av webbaserade

Läs mer

Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning

Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning 2010-10-19 BESLUT Dnr LiU-2010-01388 Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning 2011-2015 Universitetsstyrelsen beslutar anta Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning 2011-2015.

Läs mer

örebro universitet årsredovisning 2013

örebro universitet årsredovisning 2013 örebro universitet årsredovisning 2013 Innehåll FÖRORD... 2 ORGANISATION... 3 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 5 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 13 SAMVERKAN... 19 PERSONAL...

Läs mer

Biblioteksbladet. Tema Forskning och utbildning

Biblioteksbladet. Tema Forskning och utbildning Biblioteksbladet Tema Forskning och utbildning 03:2009 [3 : 2009] BIBLIOTEKSBLADET 1 Teknikhuset i bibliotekens och låntagarnas tjänst del 3: Samverkan CS Library gör det möjligt att lyfta samverkan till

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer