PROJEKTPLAN Sida 1 (22) Lit Dnr: Kms/Källa ary, kkj Version: 2.0. Projektplan Källa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN Sida 1 (22) Lit 2006-03-02 Dnr: 142-934-2005 Kms/Källa ary, kkj Version: 2.0. Projektplan Källa 2006-03-02"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Sida 1 (22) Lit Dnr: Projektplan Källa

2 PROJEKTPLAN Sida 2 (22) Lit Dnr: Innehållsförteckning 1 Hantering av projektplanen Styrning av projektplan Dokumenthistorik Projektöversikt Bakgrund Projektnytta Syfte och mål med projektet Uppdragsgivare Projektstart och slut Kostnad Omfattning och avgränsningar Samband med andra projekt och aktiviteter Förutsättningar och framgångsfaktorer Leveranser Tidplan med etapper och aktiviteter Etapp 1 Konsekvensanalys, utförd Etapp 2 - Uppdrag effekter av bidragsanvändningen Etapp 3 - Uppdrag författningsanalys Etapp 4 - Uppdrag blanketter och mallar Etapp 5 Säkerställa gränssnitt för utbetalning Etapp 6 - Process- & begreppsmodell, utförd Etapp 7 - Kravsammanställning och prototyp Etapp 8 - Upphandling Etapp 9 - Systemutveckling Etapp 10 Kvalitetskontroll av konverterat data Etapp 11 Acceptanstest och rättningar Etapp 12 Leverans och driftsättning Etapp 13 - Överlämnande till förvaltning Etapp 14 Utvärdering av driftsatt system Etapp 15 Vidareutveckling, leverans och driftsättning Etapp 16 Utvärdering av vidareutvecklat system Etapp 17 Utvärdering av projekt Beslut Initiering/projektstart Beslut angående Konsekvensanalys LST/RAÄ Uppdrag om effekter av bidragsanvändningen klar Insamling av krav klar Beslut om systemlösning Uppdrag om författning klar System redo att leverera till acceptanstest Data fullständigt konverterat och kvalitetskontrollerat Driftstart av system med grundläggande funktionalitet Överlämna version 1.0 av systemet till förvaltning Uppdaterad kravspecifikation Leverans av system version

3 PROJEKTPLAN Sida 3 (22) Lit Dnr: Projektavslut Genomförande Metoder Teknisk miljö Införande av systemet Utbildning Kvalitet Riskhantering och riskanalys Problemhantering Säkerhet Ändringshantering Granskningar och revisioner Styrning av projektet Ekonomi och resurser Kostnads- och nyttoanalys Organisation, roller, resurser och ansvar Mötes-/kommunikationsplan Projektets acceptans Referenser Styrande och stödjande dokument Direktiv knutet till projektet Rapporter mm Policies, lagar, förordningar Ordlista... 22

4 PROJEKTPLAN Sida 4 (22) Lit Dnr: Hantering av projektplanen 1.1 Styrning av projektplan Projektplanen tas fram gemensamt av projektledaren för verksamheten och projektledaren för systemutvecklingen. Styrgruppen granskar projektplanen. Projektägaren fattar beslut och godkänner projektplanen. 1.2 Dokumenthistorik Ändringar i projektplanen efter att den första versionen är beslutad av projektägaren kommer att dokumenteras nedan. Ver. Datum Författare Åtgärd Anne R Första beslutade versionen 2.0 Anne R, Omstrukturerat etapper, beslut, organisation Kristina B m.m. 2 Projektöversikt 2.1 Bakgrund Idag finns ett system för hantering och uppföljning av kulturmiljövårdsbidraget, det s k BEA-systemet. Systemet är emellertid inte anpassat till dagens krav och den kulturmiljövård som bedrivs idag. Det behövs andra uppgifter och en annan struktur i systemet. Flera av stegen i hanteringen görs dessutom manuellt vilket gör att hanteringen av bidragsärendena blir ineffektiv. I och med en större förändring av systemet i sin helhet kan det även bli aktuellt att välja en teknisk lösning som möjliggör framtida kopplingar till andra digitala informationssystem. 2.2 Projektnytta Förbättring av kulturmiljövården i landet Det övergripande målet för bidragsgivningen är att den skall åstadkomma största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön. En förutsättning för att kunna leva upp till målet är att bidragsanvändningens resultat och effekter kan följas upp på ett ändamålsenligt sätt. Projektets resultat ger ökade förutsättningar för att bättre underlag tas fram på länsstyrelserna inför beslut om bidragsgivning och på Riksantikvarieämbetet inför beslut om fördelning av ramar till länsstyrelserna. Förutsättningarna ökar också för att bättre uppföljningar och redovisningar kan göras. Effektivare handläggning och uppföljning Datasystemet ska ge stöd för en effektiv handläggning och utbetalning av bidragsärenden. Även andra handläggare inom kulturmiljövården än de som arbetar direkt med kulturmiljövårdsbidraget ska kunna få ut information om hur medlen använts.

5 PROJEKTPLAN Sida 5 (22) Lit Dnr: Syfte och mål med projektet Syftet med projektet är att underlätta handläggning av bidragsärenden på länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet säkerställa en effektiv och säker utbetalning av kulturmiljövårdsbidraget förbättra uppföljningen och redovisningen av kulturmiljövårdsbidraget Projektet har som mål att ta fram: ett nytt system för handläggning, utbetalning, uppföljning och redovisning av kulturmiljövårdsbidraget. Det nya systemet kallas Källa. säker, snabb och tillförlitlig supportfunktion för systemet med tydlig roll- och ansvarsfördelning 2.4 Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Anita Bergenstråhle Lind, biträdande avdelningschef, Samhällsbyggnadsenheten, Kulturmiljöavdelningen. 2.5 Projektstart och slut Projektet startades och planeras avslutas Kostnad Projektet finansieras med medel från kulturmiljövårdsanslaget. Medel har beviljats för 2005 och 2006 och förväntas fås Omfattning och avgränsningar Ägare till det datasystem som ska tas fram är chefen för Samhällsbyggnadsenheten vid Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Integration med andra system kommer att ske i den mån det är ekonomiskt försvarbart dvs nyttan är tillräckligt stor i förhållande till kostnaden. Systemet ska byggas så att det kan hantera de krav som kommer på en e- myndighet 2.8 Samband med andra projekt och aktiviteter KMS (kulturmiljöserver) anpassning till Riksantikvarieämbetets tekniska systemplattform och IT-strategi Ekonomisystem (Agresso) informationsutbyte mellan systemen Förändring av bidragsförordningen för 28:26 kan påverka inriktning av vad anslaget ska användas till och därmed vad som ska följas upp Indikatorprojektet på Km kan ge indikationer på vad som ska följas upp

6 PROJEKTPLAN Sida 6 (22) Lit Dnr: Arbetet med miljömålsuppföljning på Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna kan ge indikationer på vad som ska följas upp Kulturmiljöportalen gränssnittet för användning av systemet på bredare front dvs tillgång till data från systemet för andra än de som direkt arbetar med bidragshanteringen Ärendehanteringssystem på länsstyrelse (Diabas, Platina) informationsutbyte mellan systemen RIV (Riksantikvarieämbetets Interna Verksamhetsstöd) på RAÄ koppling till ärendehantering på RAÄ Bebyggelseregistret informationsutbyte mellan systemen FMIS (Fornminnesinformationssystemet) informationsutbyte mellan systemen LITA-projektet på länsstyrelser ansökan on-line E-handläggning (elektronisk handläggning) på länsstyrelser erfarenhetsutbyte mm 2.9 Förutsättningar och framgångsfaktorer Framgångsfaktorer för projektet är att: engagemang finns samt att tid avsätts för deltagande i projektet på länsstyrelser samt berörda avdelningar och enheter på Riksantikvarieämbetet. användarna enas om en kravspecifikation som vid ett visst läge godkänts som version 1.0. Kravspecifikationen ska då täcka alla krav som referensgruppen och projektgruppen enats om verkligen behövs. Kravspecifikationen kommer sedan att förädlas efter hand och bli tillräckligt omfattande och tydlig för att utgå ifrån för att i systemutvecklingsarbetet kunna utveckla ett system som uppfyller kraven. utbildning ges till handläggarna på Länsstyrelserna och RAÄ om hur systemet kan användas för hantering och uppföljning av kulturmiljövårdsbidraget. Projektet ska utgå ifrån att Källa implementeras och driftas hos Riksantikvarieämbetet och att Riksantikvarieämbetet respektive länsstyrelserna ansvarar för utbetalningar av sina egna beslut. En förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna göra utbetalningar från Statens checkräkning (SCR) är att det beviljas dragningsrätt på SCR från finansdepartementet Leveranser Driftstart av systemet med grundläggande funktioner tillgodosedda senast

7 PROJEKTPLAN Sida 7 (22) Lit Dnr: Driftstart av vidareutvecklat system senast I vidareutvecklingen kan elektroniska ansökningmöjligheter samt kopplingar till andra system och GIS ingå. Med grundläggande funktioner menas möjlighet att med systemet som stöd kunna handlägga ett ärende i enlighet med de i förstudien beskrivna huvudprocesserna (registrera, äska, fördela, söka, godkänna, utbetala, redovisa). Av dessa huvudprocesser kan eventuellt följa upp/redovisa kunna levereras något senare. Delleveranserna kommer att kunna preciseras tydligare efter att systemlösning valts och mer möjlighet finns att titta på systemets arkitektur och komponenter Tidplan med etapper och aktiviteter Projektet delas in i ett antal etapper. Varje etapp ska ha en aktivitets- och tidsplan där avsatta resurser syns med uppskattad tid i antal timmar och beräknad kalendertid. Etapper och aktiviteter listas nedan: Etapp 1 Konsekvensanalys, utförd 2005 Konsekvensanalys av att Riksantikvarieämbetet respektive länsstyrelsen sköter utbetalning av länsstyrelsernas bidragsbeslut. Projektet ska utgå ifrån att Källa ska finnas på Riksantikvarieämbetet och att Riksantikvarieämbetet respektive länsstyrelserna ansvarar för sina egna utbetalningar. Ställningstagandet grundar sig på följande utredningar: ESV rapport.pdf Rapport FBA.pdf Scenariobeskr_system_info_2_0.pdf Tid: Oktober 2005 december 2005 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten, Nils Weinander: IT-enheten, Heléne Ljung: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 500 timmar Etapp 2 - Uppdrag effekter av bidragsanvändningen Tid: December september Delleverans , övergripande krav i kravspecifikation. Delleverans , detaljering av innehåll i krav. Slutresultat 15 september 2006, testresultat av innehåll i krav kan innebära smärre ändringar t ex ordval Ansvarig: Eva Halfwordson: Samhällsbyggnadsenheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 800 timmar Etapp 3 - Uppdrag författningsanalys En författningsanalys ska genomföras under Syftet med författningsanalysen är att identifiera om, och isåfall vilka, ändringar som behöver göras i Källa. Innehållet i Källa måste stämma överens med regelverket för bidrags-

8 PROJEKTPLAN Sida 8 (22) Lit Dnr: hanteringen t ex med det underlag som kommer att lämnas under 2006 till regeringen avseende en eventuell förändring i bidragsförordningen. Tid: januari 2006 juni 2006 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten, Totalt uppskattat antal timmar: C:a 40 timmar Etapp 4 - Uppdrag blanketter och mallar Definiera vilka och innehåll. Definiera ansvar RAÄ-LST. Tid: februari 2006 december 2006 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 200 timmar Etapp 5 Säkerställa gränssnitt för utbetalning Se till att gränssnittet för utbetalningarna säkerställs vad gäller ansvar och finansiering mellan RAÄ och LST. Detta ska göras för både utvecklings- och förvaltningsfasen för Källa. Tid: februari 2006 mars 2006 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 80 timmar Etapp 6 - Process- & begreppsmodell, utförd 2005 Processbeskrivning Begreppsbeskrivning Dokumentation av processmodell Dokumentation av begreppsmodell Datamodellering och dokumentation. Tid: Oktober 2005 december 2005 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 500 timmar Etapp 7 - Kravsammanställning och prototyp Insamling av krav Sammanställning och nedbrytning av krav i kravspecifikation Utveckling av prototyp Test och återkoppling av prototyp Tid: November 2005 februari/mars 2006 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten, Kristina Berg IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 2300 timmar Etapp 8 - Upphandling Teknisk utvärdering av NYPS Baserat på en godkänd kravspecifikation avropa konsulttjänster från RAÄs ramavtal och eventuellt system från tillämpligt statligt ramavtal.

9 PROJEKTPLAN Sida 9 (22) Lit Dnr: Tid: februari 2006 mars 2006 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 100 timmar Etapp 9 - Systemutveckling Utveckling av grundfunktionalitet i systemet. En utgångspunkt är att systemet ska anpassas till RAÄs systemplattform (även kallad KMS). Funktionsspecifikation Systemspecifikation Sätta upp utvecklingsmiljö Sätta upp testmiljö. Även Agresso Programmering Databasschema/metadataupplägg Förberedelse av konvertering Mappning av tabeller/fält från BEA till den nya databasmodellen Konstruktion av konverteringsprogram/script för att göra konverteringen Konvertering Enhetstest under utvecklingen Användarna funktionstestar vid varje iteration Prestanda/lasttest Krasch/återställningstest Dokumentation Utbildning Tid: april 2006 december 2006 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten. Totalt uppskattat antal timmar: C:a 4000 timmar Etapp 10 Kvalitetskontroll av konverterat data Kvalitetskontroller av data (utförs av IT och LST) Kvalitetskompletteringar av data utifrån det som uppdagats i kontroller (görs av LST). Kompletteringarna kan bestå i direkta uppdateringar av LST i BEA, eller information som kan användas för att uppdatera data vid konverteringstillfället. Testkörning av konverteringsprogram/script som för över data. Efterkorrigeringar/uppdateringar av konverterat data. Innefattar bland annat kompletteringar från punkt 4 ovan samt sådant som inte kunnat göras i de automatiserade scripten Kontroller IT (dvs att data ser "rätt ut" i det nya systemet utifrån ITs kunskap Kontroller LST (dvs att data ser "rätt ut" i det nya systemet utifrån LSTs kunskap Tid: mars 2006 december 2006 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 500 timmar

10 PROJEKTPLAN Sida 10 (22) Lit Dnr: Etapp 11 Acceptanstest och rättningar Tid: oktober 2006 december 2006 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 400 timmar Etapp 12 Leverans och driftsättning Slutkonvertering Utbildning Planera utfasning av Bea Driftstart av system med grundläggande funktionalitet Tid: januari 2007 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 500 timmar Etapp 13 - Överlämnande till förvaltning Förvaltningsöverenskommelse ska tecknas med IT-enheten. Tid: januari 2007 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: C:a 40 timmar Etapp 14 Utvärdering av driftsatt system Tid: januari 2007 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten Totalt uppskattat antal timmar: Ca 80 timmar Etapp 15 Vidareutveckling, leverans och driftsättning Tid: feb-okt 2007 Ansvarig: Kristina Berg: IT-enheten Totalt uppskattat antal timmar: Uppskattas senare när det är tydligt vad som ingår Etapp 16 Utvärdering av vidareutvecklat system Tid: november 2007 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten Totalt uppskattat antal timmar: Ca 40 timmar Etapp 17 Utvärdering av projekt Tid: december 2007 Ansvarig: Anne Rymer-Rythén: Samhällsbyggnadsenheten, Totalt uppskattat antal timmar: Ca 80 timmar

11 PROJEKTPLAN Sida 11 (22) Lit Dnr: Beslut Verksledningen på Riksantikvarieämbetet fattar beslut i frågor som går utöver projektdirektivet dvs påverkar projektets syfte och mål samt tids- och resursramar. I enlighet med Riksantikvarieämbetets arbetsordning fattar verksledningen dessutom beslut i frågor - av större ekonomisk vikt. - som har strategisk betydelse eller annars av större vikt för kulturmiljövården eller myndigheten. - där beslutet väsentligt avviker från tidigare praxis eller annars är av större principiell betydelse. Ett antal milstolpar och styrgruppsmöten kommer att läggas in i tidplanen. Det projektet uppnått vid milstolpen ska ligga till grund för besluten som tas på det aktuella styrgruppsmötet. Besluten ska dokumenteras i mötesdokumentationen. Varje beslut innebär framtagande av förutsättningar för nästa leverans. Följande milstolpar har definierats: Initiering/projektstart Beslut fattades Projektplan version Beslut angående Konsekvensanalys LST/RAÄ Beslut om rapporterna nedan fattades och Rapport FBA.pdf. ESV rapport.pdf Scenariobeskr_system_info_2_0.pdf Uppdrag om effekter av bidragsanvändningen klar Beskrivning av vilka effekter samt datafångst Förslag på utformande av blanketter Insamling av krav klar Kravspecifikation version 1.0 Processmodell med informationsbehov inklusive begrepps- och datamodell. (Källa_Slutdokumentation_Modellering_v1.0.pdf) Prototyp version Beslut om systemlösning Resultatet av upphandlingen.

12 PROJEKTPLAN Sida 12 (22) Lit Dnr: Sammanställning av inkomna offerter och kostnadskalkyler Systemspecifikation version Uppdrag om författning klar Författningsanalysen Konstaterande om hur författningsanalysen påverkar Källa System redo att leverera till acceptanstest System med grundfunktionalitet Data fullständigt konverterat och kvalitetskontrollerat Sammanställning av rapporter från Länsstyrelsen och RAÄ Driftstart av system med grundläggande funktionalitet System version Överlämna version 1.0 av systemet till förvaltning Överenskommelse om förvaltning av processer och system Uppdaterad kravspecifikation Kravspecifikation Leverans av system version 2.0 System version 2 Uppdaterad överenskommelse om förvaltning av processer och system Projektavslut Projektet och dess leveranser som helhet godkänns. Styrgruppen fattar beslut om projektets avslut på ett styrgruppsmöte. Projektutvärdering 3 Genomförande

13 PROJEKTPLAN Sida 13 (22) Lit Dnr: Metoder Systemutvecklingen ska ske på ett iterativt sätt med återkommande uppföljningar. En iterativ, dynamisk utvecklingsmetod innebär i princip att planerade aktiviteter delas upp i relativt korta tidbestämda perioder med nära samarbete och tätt återkommande möten och utvärderingar. Varje period ska leda till ett resultat, en leverans som ska utvärderas. Uppdragsgivare och leverantör utvärderar gemensamt alla större leveranser. Efter varje utvärdering beslutas om man ska gå vidare på samma spår eller inte. Vid nästa iterations start återkommer aktiviteterna igen. Den dynamiska utvecklingsmetoden underlättar för användarna att definiera sina krav eftersom man undviker tvånget att allt måste vara perfekt och fullständigt innan man kan gå vidare. Metoden innebär också att användarna blir delaktiga i alla steg i hela processen så att de inte bara är med i början och slutet. Ett iterativt arbetssätt kan med fördel kombineras med utvecklingen av en prototyp som man gör som ett stöd i krav- och utvecklingsarbetet för att leda arbetet framåt. Prototyputvecklingen underlättar definitionen av funktionskrav så att kravspecifikationen förädlas efter hand. Kodstandard och rutiner för versionshantering av kod kommer att beslutas inom projektet i ett senare skede 3.2 Teknisk miljö Dagens BEA-system är en client/server-lösning med tunga klienter och data i Informix-databaser. Det finns en databas centralt på Riksantikvarieämbetet samt lokala databaser hos Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Data förs över satsvis från de lokala databaserna till den centrala databasen. I enlighet med Riksantikvarieämbetets IT-strategi bygger myndighetens nya, egenutvecklade system på en gemensam, Java-baserad systemplattform som är utvecklad med Open Source-komponenter. Data lagras i Oracle-databaser, med en gemensam, generell datamodell. Systemen har främst webbklienter, men det finns också ett web service-gränssnitt. 3.3 Införande av systemet En plan för införandet av det nya systemet i verksamheten kommer att tas fram i ett senare skede av projektet. 3.4 Utbildning En utbildningsplan för användarna om hur systemet kan användas kommer att tas fram i ett senare skede av projektet. Vissa användare kommer att bli inblandade i tidigare skeden än andra, exempelvis vid deltagande i test och utvärdering av iterationer.

14 PROJEKTPLAN Sida 14 (22) Lit Dnr: Kvalitet 4.1 Riskhantering och riskanalys En riskanalys genomfördes i september G:\RAÄ gemensam\källa\utredningar\riskanalys_050915_v2_0.pdf Största risken som noterades var ansvarsfördelningen mellan RAÄ och LST. Eftersom ingen hantering av risken noterades i analysen är det viktigt att uppmärksamma den och att tydliga beslut tas i ansvarsfrågor. Om behov finns kommer ytterligare riskanalyser genomföras under projektet. En risk i projektet, som även framgick under riskanalysen, är utlokalisering av vissa funktioner på RAÄ till Gotland med start Den största risken för projektet i och med utlokaliseringen är att It och ekonomi utlokaliseras. 4.2 Problemhantering Problem som dyker upp hanteras av beskrivna roller och ansvar 5.3 och enligt kommunikationsplanen 5.4 och dokumenteras av ansvarig projektledare med förslag på åtgärder och ansvar. Problemloggen ska följas upp kontinuerligt. 4.3 Säkerhet Säkerhetskopiering sker dagligen av alla projektbibliotek och utvecklingsbibliotek i filhanteraren. Beträffande IT-säkerhetsaspekterna ska i det fall datasystemet bedöms som samhällsviktigt, BITS-rekommendationerna (basnivå för IT-säkerhet) från Krisberedskapsmyndigheten följas. I annat fall tillämpas relevanta delar av BITS. 4.4 Ändringshantering Ändringar i dokumentation ska dokumenteras med hjälp av dokumenthistorik (se 1.2). Dokument versionshanteras manuellt genom att nya versioner sparas med nytt versionsnummer. Tidigare versioner sparas i filhanteraren. Ändringar och versionshantering av källkod sköts av verktyget CVS. 4.5 Granskningar och revisioner Projektplanen och kravspecifikationen granskas av styrgruppen och godkänd version blir alltid 1.0 eller 2.0 osv. Uppdateringar av godkänd version resulterar i ver 1.1, 1.2, 1.3 osv. 5 Styrning av projektet 5.1 Ekonomi och resurser Projektet finansieras med medel från kulturmiljövårdsanslaget samt lån från Riksgälden. Medel har beviljats för 2005 och 2006 samt förväntas fås för 2007.

15 PROJEKTPLAN Sida 15 (22) Lit Dnr: Kostnaderna för utvecklingen av datasystemet kommer att belasta verksamheten först när den faktiska nyttan inträffar dvs först under en 5-års period efter systemets driftsstart. 5.2 Kostnads- och nyttoanalys Projektnyttan framgår av 2.2. Investeringskalkyler för olika alternativ på tekniska lösningar ska göras innan upphandling sker. I investeringskalkylerna ska kostnaden för utveckling och förvaltning av systemet ingå samt kostnaden för investeringen vägas mot nyttan.

16 PROJEKTPLAN Sida 16 (22) Lit Dnr: Organisation, roller, resurser och ansvar Organisationsschema Projektägare Anita Bergenstråhle-Lind Projektägaren är styrgruppens ordförande och har det yttersta ansvaret för projektet. Projektägaren ska se till att projektet genomförs enligt direktivet samt beslutar om projektplanen och administrativa frågor av större vikt t ex budget och tidsplaner. Projektägaren ansvarar för att erforderliga resurser ställs till projektets förfogande samt att identifiera intressenter och förbereda berörda organisationer på projektets resultat. Styrgrupp Styrgruppen består av följande personer: Anita Bergenstråhle-Lind, biträdande avdelningschef på Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet (ordförande) Birgitta Johansen, avdelningschef, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet Mats Jonsäter, Länsantikvarieföreningen, länsstyrelsen i Stockholm. Mats Domvall, IT-strateg, länsstyrelserna gemensamt Kåre Pedersén, IT-chef, Riksantikvarieämbetet Kristina Larsson, ekonomichef, Riksantikvarieämbetet

17 PROJEKTPLAN Sida 17 (22) Lit Dnr: Styrgruppen ska vara behjälplig vid projektets planering och kontroll samt följa och stödja projektarbetet. Den ska granska och godkänna projektplanen samt värdera och diskutera de förslag som projektgruppen och arbetsgrupperna utarbetar. Vidare ska den verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med projektets direktiv. Projektägaren är ordförande och beslutsfattare i styrgruppen. Styrgruppens deltagare kan komma att förändras under projektet gång beroende på vilken kompetens som behövs i styrgruppen. Referenspersoner Kontakt kommer att tas med olika referenspersoner vid behov. Huvuduppgiften för referenspersonerna är att vara behjälpliga då det gäller resurser och sakinnehåll och att på en konkret och förhållandevis detaljerad nivå föra fram synpunkter och kritik på projektets arbete och produkter. Referenspersonerna ska fungera som bollplank för projektgruppen. Referenspersonerna har en rådgivande roll men inget formellt ansvar. Referenspersonerna är en viktig del i den förankringsprocess som krävs vid införandet av Källa. Uppdragsgivarens projektledare (verksamhet) Anne Rymer-Rythén, Samhällsbyggnadsenheten, Riksantikvarieämbetet. Har det övergripande ansvaret för hela projektet. Rapporterar till projektägaren och styrgruppen. Planerar och leder Källas införande i verksamheten. Ansvarar för att dra ärenden i styrgrupp samt att vara sammankallande och ordförande vid projektledningsmöten. Ansvarar för att projektet utförs i enlighet med projektplanen. Leverantörens projektledare (systemutveckling) Kristina Berg, IT-enheten, Riksantikvarieämbetet Rapporterar till projektägaren och styrgruppen. Rapporterar löpande budget t ex inför kvartalsuppföljningar till uppdragsgivarens projektledare. Ansvarar för upphandlingen av systemlösning. Ansvarar för att datasystemet utvecklas i enlighet med projektplanen. Projektledarnas arbetsuppgifter: De båda projektledarna har i många stycken liknande ansvar och arbetsuppgifter i sina respektive organisationer. Projektledarna ska arbeta i samråd med varandra. Implementera och underhålla de styrande dokumenten för projektet. Styra, leda och kontrollera projektarbetet

18 PROJEKTPLAN Sida 18 (22) Lit Dnr: Klargöra uppdragsdirektiv och etappmål Delta i styrgruppsmötena Planera och fördela arbetet i samråd med berörda resursansvariga. Stimulera projektmedlemmarna att göra ett bra arbete Skapa förståelse för projektet ointernt och externt Upprätta och hålla budget samt skriva ekonomiska rapporter hos sina respektive organisationer Rapportera arbetets fortskridande, speciellt avvikelser från gjorda planer Bevaka att rätt information delges samtliga berörda projektmedlemmar Fortlöpande följa upp och dokumentera arbetet Förbereda ärenden för beslut Verkställa beslut Upprätta slutrapport över projektet Samordna planer och aktiviteter Informera projektmedlemmarna Introducera nya projektmedlemmar Projektgrupp Björn Lindell, systemutvecklare, IT-enheten, Riksantikvarieämbetet Eva Halfwordson, verksamhetskunnig kulturmiljövårdsbidraget, Samhällsbyggnadsenheten Riksantikvarieämbetet Kjell Andersson, verksamhetskunnig kulturmiljövårdsbidraget, Samhällsbyggnadsenheten, Riksantikvarieämbetet Thomas Engel, verksamhetskunnig kulturmiljövårdsbidraget, länsstyrelsen Västra Götaland Projektmedlemmen ansvarar för att genomföra sitt åtagande gentemot projektet och måste informera sig om vilka styrande dokument som gäller. Projektmedlemmens arbetsuppgifter är att genomföra planerade aktiviteter enligt tidplan, tid- och statusrapportera och snarast meddela projektledaren om risker vad gäller tidplan eller annat. Användarrepresentanter länsstyrelser Thomas Engel, Västra Götaland Lars Jacobzon, Västra Götaland Anna Sundberg, Gävleborg Irene Viklund, Norrbotten Suzanne Pluntke, Skåne Jonas Jansson, Örebro Sex handläggare från sex länsstyrelser i Sverige har valts ut att representera länsstyrelserna i Källa. Gruppen har varit involverad i modelleringen inför framtagandet av kravspecifikationen och kommer även fortsättningsvis vara

19 PROJEKTPLAN Sida 19 (22) Lit Dnr: involverad vid insamling av krav till kravspecifikationen samt vid test av systemet. Vid behov kommer gruppen att modifieras. Konsulter Konsulter kommer att anlitas vid behov. Konsultinsatser för systemutveckling beställs av IT-enheten och Upphandlingsfunktionen efter att beslut är fattat av projektägaren. 5.4 Mötes-/kommunikationsplan Ansvar för kommunikation och förankring. Inom projektet Projektledarna för respektive ansvarsområde ska ha regelbundna möten med varandra och med projektägaren och delta på styrgruppsmöten. Projektledaren ska dokumentera de beslut som fattas av styrgruppen för respektive ansvarsområde. Projektmedlemmar ska kontinuerligt rapportera till, samt ha regelbundna möten med, projektledaren. Respektive projektledare ska kontinuerligt skriva mötesanteckningar och rapportera på styrgruppsmöten. Projektgrupperna ska ha regelbundna möten. Projektledaren är sammankallande. Mötesanteckningar tas av projektledaren. Uppdragsgivarens projektledare ska skriva en statusrapport 1 gång/varannan månad. Leverantörens projektledare rapporterar till uppdragsgivarens projektledare inför skrivandet av rapporten. Mottagare av statusrapporten är styrgruppen. Styrgruppen ska ha regelbundna styrgruppsmöten som planerats in i tidplanen i samband med definierade milstolpar. Protokoll ska skrivas av uppdragsgivarens projektledare som även är sammankallande på ordförandens uppdrag. Inom Riksantikvarieämbetet Projektägaren ansvarar för att fortlöpande informera verksledningen på Riksantikvarieämbetet om projektets framåtskridande. Uppdragsgivarens projektledare ansvarar för att: information om projektets framåtskridande läggs ut på Riksantikvarieämbetet interna hemsida när så är relevant direktiv, planer, rapporter och annan dokumentation finns tillgängliga i G-biblioteket kommunikation sker med huvudansvarig för projekt och uppdrag som har samband med detta projekt (se 2.8)

20 PROJEKTPLAN Sida 20 (22) Lit Dnr: webbsidan med projektinformation på Riksantikvarieämbetets externa hemsida uppdateras kontinuerligt. dokumentera de kommunikationsinsatser som ska göras på detaljerad nivå i en särskild kommunikationsplan. Representanterna för Samhällsbyggnadsenheten på Riksantikvarieämbetet i projektgruppen ansvarar för att kommunikation om projektets resultat och framskridande kontinuerligt rapporteras till beredningsgruppen för kulturmiljövårdsbidraget på Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelser Länsstyrelserna har tillgång till Riksantikvarieämbetets externa hemsida med projektinformation. Uppdragsgivarens projektledare ansvarar för att fortlöpande kommunicera hur projektet framskrider till kulturmiljö-, ekonomi- och IT-enheterna på alla länsstyrelser skriva om projektets framskridande i Kulturarv Nyheter från Riksantikvarieämbetet när det är relevant dokumentera de kommunikationsinsatser som ska göras på detaljerad nivå i en särskild kommunikationsplan. Representanterna från länsstyrelserna i styr- och projektgruppen ansvarar för att förankring sker på länsstyrelserna. Regeringen Projektets framskridande och resultat ska rapporteras till regeringen i årsredovisningen som lämnas till Utbildnings- och Kulturdepartementet i slutet av februari varje år. 5.5 Projektets acceptans Deltagarna i styrgruppen och användarrepresentanterna från länsstyrelserna representerar sin egen organisation och har ansvar för förankringen av projektet och dess leveranser i sina respektive organisationer. Användarnas behov har fångats upp under de modelleringsseminarier som har hållits under hösten 2005 genom att deltagarna i seminarierna ansvarat för att kommunicera användarnas behov. Kraven kommer fortsättningsvis fångas upp genom nära samarbete mellan projektgrupp och referensgrupp och samlas i kravspecifikationen. Ett informationsmöten om projektet Källa kommer att hållas för handläggare på länsstyrelserna och RAÄ i februari Systemet kommer att testas med hjälp av användarna innan driftsättning.

21 PROJEKTPLAN Sida 21 (22) Lit Dnr: Referenser 6.1 Styrande och stödjande dokument Direktiv knutet till projektet Projektdirektiv: Projekt för skapandet av nytt datasystem för hantering och uppföljning av kulturmiljövårdsbidraget Dnr Förstudie: Bidragshantering och uppföljning av kulturmiljöanslaget. RAÄ, Dnr Rapporter mm Att redovisa resultat av kulturmiljöbidrag slutrapport från arbetet med att skapa en metod för att mäta samt bedöma effekt och kulturmiljönytta av anslaget Bidrag till kulturmiljövård. RAÄ, Dnr Bidrag till kulturmiljövård Rapport om 28:27-medlens användning och dess effekter. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:2. Handbok ( , reviderad ) för länsstyrelsernas handläggning av Anslaget 28:26 Bidrag till kulturmiljövård kulturmiljövårdsanslaget. RAÄ, Dnr RIVS-rapporten. Utredning av teknisk lösning där både kommersiella system och egenutveckling utreds. Systemsamband_v1_0.pdf Policies, lagar, förordningar Användningen av bidragsmedel för kulturmiljövård: Förordning om (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård Årliga regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna Anslagsförordningen (1996:1189) Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning) Strategier: Riksantikvarieämbetets IT-strategi Upphandling: Lag (1992:1528) om offentlig upphandling Information som görs tillgänglig för allmänheten: Personuppgiftslag (1998:204)

22 PROJEKTPLAN Sida 22 (22) Lit Dnr: Säkerhet: Krisberedskapsmyndigheten rekommenderar 2003:2 Basnivå för IT-säkerhet (BITS) 24-timmars myndigheten: Regeringens proposition (Prop. 1997/98:136) Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Regeringens målsättning om Ett informationssamhälle för alla. Regeringsuppdrag (Fi 2004/5519) Länsstyrelsernas gemensamma utveckling till 24-timmarsmyndigheter 6.2 Ordlista Client/serverlösning med tunga klienter Databas Datamodell Gränssnitt Iteration Leverans Milstolpe Open source En programvara finns installerad hos alla användare av systemet, data lagras centralt Register för lagring av information Beskrivning av lagringsformatet för registerinformation Den bild (och bakomliggande teknik) användaren ser och arbetar mot Upprepning av en process. Leverans av en teknisk lösning som gör verksamhetsnytta dvs används i det operativa arbetet för hantering av kulturmiljövårdsbidraget. En given tidpunkt i projektet då ett visst resultat ska ha uppnåtts eller en förutbestämd händelse ska ha inträffat. Kallas öppen programvara på svenska, programvara där alla utvecklare har tillgång till programmets källkod, något som ger god kontroll över systemen och låga eller inga licenskostnader Supportfunktion Tekniskt användarstöd Systemplattform En verktygslåda som innehåller de grundläggande komponenter som krävs för att bygga tillämpningar Webbklient Web service Programvaran finns endast på ett ställe med direkt åtkomst för alla användare genom Internetuppkoppling En kommunikationsstandard för datautbyte mellan olika system

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Finanschef Conny Nyholm

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Bilaga 3 Dnr 2013-5103-4985. 2.1 Huvudprocesser för hantering av hemutrustningslån

Bilaga 3 Dnr 2013-5103-4985. 2.1 Huvudprocesser för hantering av hemutrustningslån Översikt Hemutrustningslån HUT 1 Inledning Hemutrustningslån infördes 1 januari 1991. Lånet ger en möjlighet för flyktingar att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem. Det går att få låna

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer