Version 1.0. Version Datum Ändrad av Utförda ändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1.0. Version Datum Ändrad av Utförda ändringar"

Transkript

1 Sid 1 (12) SLUTRAPPORT Webbadress Projektnamn Fastställt av Mattias Wallmark, IT-enheten Dokumentansvarig Jan Bidner Dokumentidentitet Cambro-defektrace-2010 Version 1.0 Datum Status Slutlig Version Datum Ändrad av Utförda ändringar Jan Bidner Upprättat dokument Jan Bidner Fyllt på Jan Bidner Ärenden, org mm Jan Bidner Första remissförslag Jan Bidner Slutlig version

2 Sid 2 (12) Innehållsförteckning SLUTRAPPORT Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Avgränsningar... 3 Målgrupp för rapporten... 3 Dokument... 3 Beskrivning av projektet... 3 Bakgrund... 3 Projektets målsättning... 4 Projektorganisationen... 4 Tidplan... 5 Projektets genomförande... 6 Resultatet... 7 Generella åtgärder... 7 Nya Verktyg... 7 Lista över åtgärdade ärenden... 8 Avförda ärenden... 8 Erfarenheter från projektet... 8 Budgetresultat Bilagor... 12

3 Sid 3 (12) Inledning Detta dokument innehåller en sammanfattning av genomförandet och resultaten av projektet. Projektet är ett underprojekt till PIKTUM-projektet (http://www.upc.umu.se/om-upc/projekt/piktum) och har syftat till att höja den upplevda kvaliteten av UmU:s gemensamma lärplattform Cambro. Projektet har löpt under 13 veckor, våren 2010 i syfte att åtgärda de upplevda kvalitetsbristerna i UmU:s gemensamma lärplattform Cambro. Avgränsningar Rapporten sammanfattar det arbete som skett inom ramen för. Ett antal befintliga ärenden har i samråd med verksamheten avgränsats från projektet då hantering av dessa är så komplex att mycket stora delar av produkten i grunden måste skrivas om och som motsvarar flera års arbete. Målgrupp för rapporten Målgruppen för rapporten är framförallt uppdragsgivaren i syfte att ta del av resultaten av projektet, men kan även vara av intresse för Cambro-förvaltningen, lärare, IT-personal och övriga anställda vid Umeå universitet. Dokument De dokument som tagits fram inom projektet, som till exempel testplaner och statusrapporter, återfinns framförallt i projektrum Cambro i sharepoint (utförarenhetens gemensamma intranät). Styrdokument och andra viktigare dokument finns även tillgängliga på projektets webbplats (se länk på försättsbladet). 1. Projektplan Piktum 2. Projekt Slutrapport (Detta dokument) 3. Test Slutrapport 4. Lista över hanterad åtgärder Beskrivning av projektet Bakgrund Införandeprojektet för Cambro avslutades Vid den tidpunkten hade Cambro varit i skarp drift sedan december året innan och under hösten fasat ut föregångaren Ping-Pong. Under hösten kom det mycket kritik om kvalitetsbrister i Cambro från lärare, och även indirekt studenter, som upplevde en direkt försämring gentemot t.ex. Ping-Pong. Framförallt handlade det om instabilitet i verktyg direkt kopplade till kursens genomförande som t.ex. ett testverktyg samt ett verktyg för inlämningsuppgifter. Detta och en stor mängd övriga ärenden och buggar av varierande karaktär, samt även avsaknaden av vissa förväntad funktionalitet gjorde att missnöjet var väldigt stort och växande vid årsskiftet. Förutom rent faktiska kvalitetsbrister så fanns det även en hel del frågetecken kring själv införandet och på vilka grunder man 1) avskaffade Ping-Pong samt 2) valde Sakai som plattform. I inledningen till projektplanen för Piktum skiver man att:

4 Sid 4 (12) osäkerheter kring och brister i lärplattformen Cambro har dock inneburit en avsevärd arbetsbelastning för lärarna och ett oacceptabelt osäkerhetsmoment för studenterna. För att säkerställa utbildningskvalitén mot studenterna och skapa en trygg kreativ undervisningsmiljö för lärarna är det viktigt att UmU:s virtuella lärmiljö utvecklas och anpassas så att den motsvarar verksamhetens behov // Situationen just nu är en plattform där användarna upplever många brister ofta i form av defekter men även funktionalitet som inte finns och som anses behövas för utbildningen Projektets målsättning Målet med detta projekt var att höja den upplevda kvaliteten av Sakai som plattform för lärande vid Umeå universitet. De mätbara målen var att: Den sammanlagda ärendelasten beräknad med en multipel om 3 skall minska med minst 60%. Av de befintliga ärenden som går in i projektet skall minst 90 % hanteras genom implementerad lösning, fungerande work-around eller att ärendet på annat sätt inte längre upplevs som ett problem. Projektorganisationen Beställare: Projektledare: Utvecklare: Testare: Verksamhetstestare: Mattias Wallmark, IT-enheten Jan Bidner, Ladokenheten Magnus Jonsson, UMDAC Johan Forsman, Ladokenheten Nils Risslén, Ladokenheten Tobias Tjäder, konsult Mikael Lidman, Ladokenheten Marie Johansson, Ladokenheten Anna Lill Hedman, HumFak Anders Fredlander, MedFak

5 Sid 5 (12) Anders Rydh, MedFak Gudrun Hedberg, SamFak Johan Bodén, SamFak Rolf Engh, TekNat Torbjörn Sandgren, HumFak Referensgrupp: Claire Englund, UPC Ulf Sperens, UPC Andreas Bokerud, Utbildningsbevakare Andreas Olssont, Tillämpad utbildningsvetenskap Britt Mari Oja, Omvårdnad Fredrik Lindborg, Idéer och Samhällsstudier Håkan Eriksson, Ekologi, miljö och geovetenskap Kerstin Söderman, Samhällsmedicin och rehabilitering Pär Segerbrant, Tillämpad utbildningsvetenskap Torbjörn Sandgren, Estetiska ämnen Tidplan Projektet startade v.8 ( ) och avslutades v.22 ( ). I skrivande stund återstår dock en del tester inför driftsättning och själva driftsättningen kommer att ske juni. Den slutrapporten överlämnas 2 juni i samband med avrapporteringsmöte.

6 Sid 6 (12) Projektets genomförande Baserat på bakgrunden som beskrivs i detta dokument beslutades och budgeterades för ett delprojekt inom ramen för PIKTUM-projektet med syftet att höja den upplevda kvaliteten av produkten Cambro (Sakai). Därför formerades en projektgrupp som alltså primärt hade till syfte att ur ett tekniskt perspektiv lösa problemen i Cambro. För att säkerställa att man gjorde rätt saker ur ett verksamhetsperspektiv så engagerades förutom utvecklare och testare även lärare som skulle agera verksamhetstestare från alla fakulteter i denna omfattning: - 2 lärare à 25 % från SamFak - 2 lärare à 25% från HumFak - 1 lärare à 50% från TekNat - 2 lärare à 25% från Medicin Projektet har bedrivits som ett SCRUM-projekt. Med det menas att projektet har utnyttjat projektmetoden SCRUM som ramverk för att dela in projekttiden i sk sprintar. Varje sprint är en isolerad krav-, utvecklings- och testiteration på ca 3 veckor. Vidare inleds varje sprint med att man har ett sprintplaneringsmöte där man fyller på backloggen för den aktuella sprinten och uppskattar tid för varje åtgärd som läggs till den. I projektet har vi använt oss av ett åtgärdshanteringssystem (JIRA med Greenhopper som plugin) som på ett smidigt sätt erbjudit stöd i projektarbetet och gett en överblick av progress och övrig status på ärenden i projektet. Sprintplaneringen ägnades en halv till en hel dag och inbegrep förutom projektgruppen (projektledare, utvecklare och testare) även produktägaren (ITenheten). Utifrån den tillgängliga mantiden planerade vi sprintens innehåll. En utvecklingstimme adderades med en halv timme test som standard. En schablon som visade sig stämma rätt så väl. Inför varje sprintplanering hade vi en, av verksamheten, prioriterad åtgärdslista att utgå ifrån. Verksamheten representerades, förutom av verksamhetstestarna, under projektperioden av en referensgrupp under ledning av UPC. Referensgruppens uppgift var att prioritera en lista av inkomna ärenden. Projektledaren har deltagit vid referensgruppens prioriteringsmöten och varit föredragande vid mötena. Ursprungligen gick vi helt efter ett dokument där man gjort en sammanställning av Cambro-relaterade ärenden från RT (UMDACs ärendehanteringssystem) och prioriterat buggar och åtgärder. Efter att projektet hanterat alla ärenden med prio mkt hög, hög och mellan så blandades ärendena upp med sådant som framkom i projektet genom verksamhetstest och metodisk funktionell test. Mer om test under Rubriken Test. Projektgruppen har under hela projekttiden suttit samlokaliserad i UMDACs korridorer i MIT-huset.

7 Sid 7 (12) Projektet har haft hyfsat dedikerade resurser i form av projektledning, utvecklare och test. Vidare har projektgruppen haft dagliga, korta avstämningsmöten som handlat om att stämma av Vad gjorde jag igår? Vad gör jag idag? Vad hindrar mig från att göra det jag ska?. Resultatet Vi har i projektet hanterat totalt drygt 200 ärenden varav åtminstone 60 ärenden kommer från den ursprungliga prioriteringslistan från Referensgruppen. Med hanterats menas både test och utveckling. I vissa fall har det handlat om att verifiera att saker som inte funkade i tidigare version fungerar i den nya. Ärenden har rapporterats in löpande och valts ut dels bland de, i projektet, inrapporterade ärendena och dels utifrån nya inrapporterade ärenden i Umdacs helpdesk. Prioriteringsmöten i referensgruppen har hållits inför och i nära anslutning till planeringsmötena för respektive sprint. Vid dessa möten har en sammanställning av relevanta ärenden diskuterats och beslutats. Tester i projektet har skett framförallt på version 2.6 av SAKAI med den skarpa installationen (SAKAI 2.5) som referens. Ärenden har genererats dels genom verksamhetstestarnas testarbete, dels genom professionellt testarbete i projektet. I vissa fall har ny funktionalitet producerat nya problem som måste hanteras. Nedan följer en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts. Dubletter listas inta vissa liknande åtgärder på flera olika ställen redovisas tillsammans: Generella åtgärder Versionsuppgradering från version 2.5 till 2.6 av Sakai. Generella förbättringar av gränssnitt (menyer, överensstämmelse med Bättre felsideshantering Nya Verktyg Kursutvärdering (Evaluation system) En ny modul i vilken man kan skapa och publicera kursutvärderingar och enkäter Frågor och Svar (QnA) En modul där man kan samla och kategorisera vanliga frågor och svar. Studenter kan fråga och läraren kan svara och publicera. Resultat (gradebook) Ett verktyg som samlar resultat från olika kursverktyg som till exempel: Inlämningsmapp, Uppgifter och Test & Quizzies

8 Sid 8 (12) Portfolio (OSP/Open Source Portfolio) Ett verktyg för att hantera personliga portfolios. Pilot under hösten 2010 på Umeå School of Education. Dessutom har Cambros wiki-verktyg begåvats med ett efterlängtat formelskrivningsstöd i form av jsmath (LaTeX). Lista över åtgärdade ärenden Se bilaga i SP (Sharepoint) och på projektsida (länk på första sidan i detta dokument). Avförda ärenden Vi har i projektet i valt att avföra en del ärenden. Vissa direkt och andra efter utredning. Detta har gjorts på någon av dessa grunder: Ärendet har inte ansetts prioriterat av vare sig referensgrupp, beställare eller projektledning Ärendet är otydligt och har inte - trots uppföljning och kontakt med rekvirent - fått någon vettig specificering Ärendets felbeteende kan inte upprepas i testmiljön för 2.6 Ärendet berör fel i omgivande miljöer (operativsystem, angränsande system etc) Ärendet kräver omfattande kodanpassningar som bryter mot den inriktning som finns i communityt (utrymme saknas inom ramen för projektet och skapar dessutom orimligt mycket extraarbete i förvaltning) Ärendet kräver omfattande kodanpassningar som ligger i linje med communityt (dessa ärenden har, i den mån de bedömts som viktiga i referensgruppen återkopplats och specificerats mot Sakais community) Ärendet är identiskt med ett annat ärende Erfarenheter från projektet Förutom den rent tekniska åtgärdshanteringen har andra framgångsfaktorer för projektet och för Cambro som system identifierats och i viss mån hanterats: Tät kommunikation med UPC och referensgruppen för att specificera och detaljera de ställda kraven för att säkerställa att man gör rätt lösningar. o 4 referensgruppsmöten. Flera iterationer av kravdokumentation i arbetsgrupper.

9 Sid 9 (12) o Möte med UPC, USE och IML om Portfolio (Ny verktygsmodul) i Sakai. o Möten om Eval Sys och QnA (nya verktygsmoduler i SAKAI) med UPC och delar av referensgruppen. Viktigt att bygga nätverk inom Sakai-communityt, såväl nationellt som internationellt för att inte uppfinna samma hjul flera gånger. o Nätverksmöten med Stockholms universitets MONDO-grupp och UPC (hittills 2 under våren 2010 och ett tredje inplanerat via adobe connect) sedan tidigare initierat under införande o Nya samtal med Högskolan i Skövde som kör SAKAI skarpt från hösten 2010 (inbjudna till nätverket) (PL: Daniel Andrén Studentportal 2010 ) o Samtal och samverkan med Indiana University angående Assignments 2 och gruppinlämning (Steven Githens) o Samtal och samverkan kring test (och förvaltning) med Quality Assurance- avdelningen som leds från Amsterdams universitet (Alan M Berg) o Samtal med Etudes (open source-konsulter i Communityt) om Moduler och Melete 2 (Vivie Sinou, Executive director) Identifiera studentrepresentanter och ingångar till kommunikation med studenter i första person. o Denna kontakt har främst bestått i att kommunicera med studentkåren och Umeå Studentkårs utbildningsbevakare som ingått i referensgruppen. Projektet har i dialog med Umeå studentkår utryckt önskan om att få till stånd ett möte med studentrepresentanter. Även kontakt med en med informatikstudent som skriver sitt examensarbete om lärplattformar. Avgränsa systemet o Diskussioner med UPC om mallrum (d.v.s. fördefinerad uppsättning av verktyg för olika typer av kurs-siter: Campus, Blended och Distans). Underlättar för både lärare och studenter att känna igen sig från en kurs till en annan, och även för lärare att få vägledning och best practice. Vid behov kan man lägga till flera verktyg. Men basuppsättningen bör vara tydligare. o Diskussioner med UPC om Demo- och exempelsiter. Hur kan man lägga upp det? Hur ser det ut i användning? Goda exempel? Intressant framförallt för nya lärare. o Vilka verktyg används sällan? Varför? Kan man ta bort dessa? Ju fler verktyg vi erbjuder desto fler måste vi supporta och underhålla. Idag en lång lista att bocka för vi kursskapande. Risken är att man bockar

10 Sid 10 (12) för alla och att verktyg ligger och skräpar i kurser. Identifiera studentperspektiv o Vilka verktyg och funktioner efterfrågar studenter? (t.ex. PIM/Chat) o Vilka problem ser man? (t.ex. Dåligt organiserade och strukturerade siter, Lärare som inte kan med verktyget, Bristfällig och svajig inlämnings- och testverktyg) Mer tilltalande och modernare utseende o Förbättra gränssnittet och göra det mer likt Portalen och Umu.se ger otroligt mycket är relativt lite jobb. Har stor betydelse för användarupplevelsen. Bättre användardokumentation och handledning måste till o Lärare hittar inte, använder inte eller gör trots det ett dåligt jobb med att strukturera sin kurs i Cambro o Se över dokumentation och manualer (t.ex. nya funktioner och nytt utseende, förändrad/förättrad funktionalitet, nya/förändrade flöden Fel i manualen upplevs som fel i systemet) o En ingång till dokumentation: Interna hjälpen i Cambro Kunskapsdatabasen o Informera om att och var man kan hitta hjälp o Erbjuda möjligheter för användare att hjälpa varandra (t.ex. chat, användargenererad hjälpdatabas med filmer och lathundar lärare gör egen hjälpdokumentation ) Vi måste aktivt verka för färre lokala kodanpassningar av SAKAI o Genom att utnyttja communityt för att få patchar och lösningar o Genom att bidra till communityt genom att återkoppla kodpatchar och lösningar o Inte utveckla sådant som finns/kommer i communityt inom en snar framtid o Utveckla samarbetet med Stockholm och inom kort Högskolan i Skövde och bilda en Nordic League av SAKAI-communityt. o Använda resurserna i förvaltningen smartare: Jobba på längre sikt när systemet stabiliserat sig och o sätta upp en vanilla-installation av den absolut senaste versionen av SAKAI (inte gjort än) 2.7 eller rent av 2.8 och göra alla patchar först i den aktuella versionen för att kunna återkoppla till communityt och sen anpassa för UmU:s SAKAI-installation Förbättrad systemdokumentation (påbörjad och dokumentationsmall framtagen)

11 Sid 11 (12) o Verktygsmodulerna är spretiga, dåligt dokumenterade och använder sig av vitt skilda tekniker och ramverk. o Tröskeln för nya utvecklare i Cambro är alldeles för hög o Dokumentera upp de viktigaste modulerna i Cambro med syfte att bygga bort personberoende och förenkla för utveckling och förvaltning/underhåll: Samla in och katalogisera den dokumentation som finns för modulerna i Communityt Skapa egen kartläggning av struktur och dokumentation för funktioner i modulerna: Var ändrar jag texter? Språk? Var ändrar jag Stylesheets? Vilka ramverk används? Regler och undantag Tabeller och relationer Identifiera glappen till andra system o Hur kan man uträtta samma eller likvärdiga saker som i andra tidigare använda system (PING-PONG, Moodle m.fl.)? o T.ex. SMS-tjänst är efterfrågad (fanns i PING-PONG) o Frågebanker, automaträttning finns andra sätt att göra samma saker viktigt att informera om rätt handhavande o Betygsskalor saknas, kan inte göra egendefinierade o Etc etc Identifiera kvalitetskriterier för lärande i allmänhet och virtuellt lärande i synnerhet o Idag saknas tydliga kriterier och krav på lärplattform för studenter vi UmU. o Hur kan man kvalitetssäkra online-utbildning för UmU? Uppgradering till 2.8, Hybrid, 3.0 nästa uppgradering o Blicka framåt mot nya uppdateringar i tid o Nästa bästa steg? o Få upp en vanilla -miljö av latest and greatest SAKAI-version. o Utveckla mot aktuella versioner i SAKAI och patcha bakåt o Ingen egenutveckling av sånt som kommer Framtida förvaltning ordinarie verksamhet Bättre koppling mot Ladok Budgetresultat

12 Sid 12 (12) Resultaträkningen görs på antal timmar beräknat och förbrukat. Beroende på vem som utfört timmarna blir kostnaden lite olika (siffrorna är avrundade till närmaste 5- eller 10-tal). Om man räknar på ett timpris på 600 kr/timmen så blir kostnaden ca 1,43 miljoner kronor mot för ca 1,96 vid förväntat utfall. Anledningen till att vi skå kraftigt gått under budget har flera orsaker. Flera av de medverkande har inte fullt kunnat frigöras i önskad utsträckning. Framförallt på utvecklingssidan har det varit tydligt och vi har bytt ut resurser under resans gång. Verksamhetstestarna har inte kunnat leverera den utlovade omfattningen. Där är det knappt 57% av tiden som förbrukats. Aktivitet Förbrukade timmar Budgeterat kvarvarande timmar PL Test V-Test Utv Sys.adm Totalt Bilagor Projektplan Piktum ://www.upc.umu.se/digitalassets/38/38671_projektplan-piktumv1.pdf (projektplan piktum) Projektrum i Sharepoint ://umdacladok.db.umu.se/projects/cambro/project%20documents/forms/allitems.aspx Lista över hanterade åtgärder i projektet Testslutrapport Kravdokument Group assignment Bugreport Boundary Tests SAKAI 2.6

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Implementera Google Apps vid UmU

Implementera Google Apps vid UmU Sid 1 Implementera Google Apps vid UmU Innehållsförteckning Innehåll 1 Direktivet... 2 2 Beskrivning... 2 2.1 Omfattning... 2 2.2 Målprioritering... 2 Förväntat resultat... 2 2.3 Tidplan... 2 2.4 Kostnad...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Att bli hälften vid Umeå universitet

Att bli hälften vid Umeå universitet Dnr UmU 300-3441-08 PROJEKTPLAN Att bli hälften vid Umeå universitet Om uppdraget att ta fram en handlingsplan för ökning av andelen kvinnliga professorer Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET... 3 2 BESKRIVNING...

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1

PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1 Sid 1 (17) PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1 Webbadress http://www.it.umu.se/ Projektnamn, delprojekt teknik Fastställt av Dokumentansvarig

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

PROJEKTPLAN. Enterprise architecture (EA) En verksamhetsövergripande arkitektur

PROJEKTPLAN. Enterprise architecture (EA) En verksamhetsövergripande arkitektur Sid 1 PROJEKTPLAN Enterprise architecture (EA) En verksamhetsövergripande arkitektur webbadress http://www.it.umu.se/projekt/ namn Enterprise architecture Fastställt av Dokumentansvarig Dokumentidentitet

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects

Läs mer

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Handledarens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 2 (5) Innehåll 1 KTP-handledare... 3 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 3 Mötet mellan KTP-handledare och KTP-projektledare...

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Slutrapport. AD-data 2014-12-03

Slutrapport. AD-data 2014-12-03 Slutrapport AD-data 2014-12-03 Projektidén Automatisk överföring av användaruppgifter från masterdatasystem till Malmö högskolas katalogtjänst (ad.mah.se). Projektidén har initierats av IT-avdelningens

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Mötesanteckningar - Sambidemo

Mötesanteckningar - Sambidemo Mötesanteckningar - Sambidemo Datum: 26 aug 2014, 14.30 16.30 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 Närvarande Agneta Wistrand,.SE Gunnar Johansson,

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Projektplan David Sandberg Version 1.0

Projektplan David Sandberg Version 1.0 Projektplan David Sandberg Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail David Sandberg Projektledare 073-9504672 davsa746@student.liu.se

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer