Version 1.0. Version Datum Ändrad av Utförda ändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1.0. Version Datum Ändrad av Utförda ändringar"

Transkript

1 Sid 1 (12) SLUTRAPPORT Webbadress Projektnamn Fastställt av Mattias Wallmark, IT-enheten Dokumentansvarig Jan Bidner Dokumentidentitet Cambro-defektrace-2010 Version 1.0 Datum Status Slutlig Version Datum Ändrad av Utförda ändringar Jan Bidner Upprättat dokument Jan Bidner Fyllt på Jan Bidner Ärenden, org mm Jan Bidner Första remissförslag Jan Bidner Slutlig version

2 Sid 2 (12) Innehållsförteckning SLUTRAPPORT Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Avgränsningar... 3 Målgrupp för rapporten... 3 Dokument... 3 Beskrivning av projektet... 3 Bakgrund... 3 Projektets målsättning... 4 Projektorganisationen... 4 Tidplan... 5 Projektets genomförande... 6 Resultatet... 7 Generella åtgärder... 7 Nya Verktyg... 7 Lista över åtgärdade ärenden... 8 Avförda ärenden... 8 Erfarenheter från projektet... 8 Budgetresultat Bilagor... 12

3 Sid 3 (12) Inledning Detta dokument innehåller en sammanfattning av genomförandet och resultaten av projektet. Projektet är ett underprojekt till PIKTUM-projektet ( och har syftat till att höja den upplevda kvaliteten av UmU:s gemensamma lärplattform Cambro. Projektet har löpt under 13 veckor, våren 2010 i syfte att åtgärda de upplevda kvalitetsbristerna i UmU:s gemensamma lärplattform Cambro. Avgränsningar Rapporten sammanfattar det arbete som skett inom ramen för. Ett antal befintliga ärenden har i samråd med verksamheten avgränsats från projektet då hantering av dessa är så komplex att mycket stora delar av produkten i grunden måste skrivas om och som motsvarar flera års arbete. Målgrupp för rapporten Målgruppen för rapporten är framförallt uppdragsgivaren i syfte att ta del av resultaten av projektet, men kan även vara av intresse för Cambro-förvaltningen, lärare, IT-personal och övriga anställda vid Umeå universitet. Dokument De dokument som tagits fram inom projektet, som till exempel testplaner och statusrapporter, återfinns framförallt i projektrum Cambro i sharepoint (utförarenhetens gemensamma intranät). Styrdokument och andra viktigare dokument finns även tillgängliga på projektets webbplats (se länk på försättsbladet). 1. Projektplan Piktum 2. Projekt Slutrapport (Detta dokument) 3. Test Slutrapport 4. Lista över hanterad åtgärder Beskrivning av projektet Bakgrund Införandeprojektet för Cambro avslutades Vid den tidpunkten hade Cambro varit i skarp drift sedan december året innan och under hösten fasat ut föregångaren Ping-Pong. Under hösten kom det mycket kritik om kvalitetsbrister i Cambro från lärare, och även indirekt studenter, som upplevde en direkt försämring gentemot t.ex. Ping-Pong. Framförallt handlade det om instabilitet i verktyg direkt kopplade till kursens genomförande som t.ex. ett testverktyg samt ett verktyg för inlämningsuppgifter. Detta och en stor mängd övriga ärenden och buggar av varierande karaktär, samt även avsaknaden av vissa förväntad funktionalitet gjorde att missnöjet var väldigt stort och växande vid årsskiftet. Förutom rent faktiska kvalitetsbrister så fanns det även en hel del frågetecken kring själv införandet och på vilka grunder man 1) avskaffade Ping-Pong samt 2) valde Sakai som plattform. I inledningen till projektplanen för Piktum skiver man att:

4 Sid 4 (12) osäkerheter kring och brister i lärplattformen Cambro har dock inneburit en avsevärd arbetsbelastning för lärarna och ett oacceptabelt osäkerhetsmoment för studenterna. För att säkerställa utbildningskvalitén mot studenterna och skapa en trygg kreativ undervisningsmiljö för lärarna är det viktigt att UmU:s virtuella lärmiljö utvecklas och anpassas så att den motsvarar verksamhetens behov // Situationen just nu är en plattform där användarna upplever många brister ofta i form av defekter men även funktionalitet som inte finns och som anses behövas för utbildningen Projektets målsättning Målet med detta projekt var att höja den upplevda kvaliteten av Sakai som plattform för lärande vid Umeå universitet. De mätbara målen var att: Den sammanlagda ärendelasten beräknad med en multipel om 3 skall minska med minst 60%. Av de befintliga ärenden som går in i projektet skall minst 90 % hanteras genom implementerad lösning, fungerande work-around eller att ärendet på annat sätt inte längre upplevs som ett problem. Projektorganisationen Beställare: Projektledare: Utvecklare: Testare: Verksamhetstestare: Mattias Wallmark, IT-enheten Jan Bidner, Ladokenheten Magnus Jonsson, UMDAC Johan Forsman, Ladokenheten Nils Risslén, Ladokenheten Tobias Tjäder, konsult Mikael Lidman, Ladokenheten Marie Johansson, Ladokenheten Anna Lill Hedman, HumFak Anders Fredlander, MedFak

5 Sid 5 (12) Anders Rydh, MedFak Gudrun Hedberg, SamFak Johan Bodén, SamFak Rolf Engh, TekNat Torbjörn Sandgren, HumFak Referensgrupp: Claire Englund, UPC Ulf Sperens, UPC Andreas Bokerud, Utbildningsbevakare Andreas Olssont, Tillämpad utbildningsvetenskap Britt Mari Oja, Omvårdnad Fredrik Lindborg, Idéer och Samhällsstudier Håkan Eriksson, Ekologi, miljö och geovetenskap Kerstin Söderman, Samhällsmedicin och rehabilitering Pär Segerbrant, Tillämpad utbildningsvetenskap Torbjörn Sandgren, Estetiska ämnen Tidplan Projektet startade v.8 ( ) och avslutades v.22 ( ). I skrivande stund återstår dock en del tester inför driftsättning och själva driftsättningen kommer att ske juni. Den slutrapporten överlämnas 2 juni i samband med avrapporteringsmöte.

6 Sid 6 (12) Projektets genomförande Baserat på bakgrunden som beskrivs i detta dokument beslutades och budgeterades för ett delprojekt inom ramen för PIKTUM-projektet med syftet att höja den upplevda kvaliteten av produkten Cambro (Sakai). Därför formerades en projektgrupp som alltså primärt hade till syfte att ur ett tekniskt perspektiv lösa problemen i Cambro. För att säkerställa att man gjorde rätt saker ur ett verksamhetsperspektiv så engagerades förutom utvecklare och testare även lärare som skulle agera verksamhetstestare från alla fakulteter i denna omfattning: - 2 lärare à 25 % från SamFak - 2 lärare à 25% från HumFak - 1 lärare à 50% från TekNat - 2 lärare à 25% från Medicin Projektet har bedrivits som ett SCRUM-projekt. Med det menas att projektet har utnyttjat projektmetoden SCRUM som ramverk för att dela in projekttiden i sk sprintar. Varje sprint är en isolerad krav-, utvecklings- och testiteration på ca 3 veckor. Vidare inleds varje sprint med att man har ett sprintplaneringsmöte där man fyller på backloggen för den aktuella sprinten och uppskattar tid för varje åtgärd som läggs till den. I projektet har vi använt oss av ett åtgärdshanteringssystem (JIRA med Greenhopper som plugin) som på ett smidigt sätt erbjudit stöd i projektarbetet och gett en överblick av progress och övrig status på ärenden i projektet. Sprintplaneringen ägnades en halv till en hel dag och inbegrep förutom projektgruppen (projektledare, utvecklare och testare) även produktägaren (ITenheten). Utifrån den tillgängliga mantiden planerade vi sprintens innehåll. En utvecklingstimme adderades med en halv timme test som standard. En schablon som visade sig stämma rätt så väl. Inför varje sprintplanering hade vi en, av verksamheten, prioriterad åtgärdslista att utgå ifrån. Verksamheten representerades, förutom av verksamhetstestarna, under projektperioden av en referensgrupp under ledning av UPC. Referensgruppens uppgift var att prioritera en lista av inkomna ärenden. Projektledaren har deltagit vid referensgruppens prioriteringsmöten och varit föredragande vid mötena. Ursprungligen gick vi helt efter ett dokument där man gjort en sammanställning av Cambro-relaterade ärenden från RT (UMDACs ärendehanteringssystem) och prioriterat buggar och åtgärder. Efter att projektet hanterat alla ärenden med prio mkt hög, hög och mellan så blandades ärendena upp med sådant som framkom i projektet genom verksamhetstest och metodisk funktionell test. Mer om test under Rubriken Test. Projektgruppen har under hela projekttiden suttit samlokaliserad i UMDACs korridorer i MIT-huset.

7 Sid 7 (12) Projektet har haft hyfsat dedikerade resurser i form av projektledning, utvecklare och test. Vidare har projektgruppen haft dagliga, korta avstämningsmöten som handlat om att stämma av Vad gjorde jag igår? Vad gör jag idag? Vad hindrar mig från att göra det jag ska?. Resultatet Vi har i projektet hanterat totalt drygt 200 ärenden varav åtminstone 60 ärenden kommer från den ursprungliga prioriteringslistan från Referensgruppen. Med hanterats menas både test och utveckling. I vissa fall har det handlat om att verifiera att saker som inte funkade i tidigare version fungerar i den nya. Ärenden har rapporterats in löpande och valts ut dels bland de, i projektet, inrapporterade ärendena och dels utifrån nya inrapporterade ärenden i Umdacs helpdesk. Prioriteringsmöten i referensgruppen har hållits inför och i nära anslutning till planeringsmötena för respektive sprint. Vid dessa möten har en sammanställning av relevanta ärenden diskuterats och beslutats. Tester i projektet har skett framförallt på version 2.6 av SAKAI med den skarpa installationen (SAKAI 2.5) som referens. Ärenden har genererats dels genom verksamhetstestarnas testarbete, dels genom professionellt testarbete i projektet. I vissa fall har ny funktionalitet producerat nya problem som måste hanteras. Nedan följer en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts. Dubletter listas inta vissa liknande åtgärder på flera olika ställen redovisas tillsammans: Generella åtgärder Versionsuppgradering från version 2.5 till 2.6 av Sakai. Generella förbättringar av gränssnitt (menyer, överensstämmelse med Bättre felsideshantering Nya Verktyg Kursutvärdering (Evaluation system) En ny modul i vilken man kan skapa och publicera kursutvärderingar och enkäter Frågor och Svar (QnA) En modul där man kan samla och kategorisera vanliga frågor och svar. Studenter kan fråga och läraren kan svara och publicera. Resultat (gradebook) Ett verktyg som samlar resultat från olika kursverktyg som till exempel: Inlämningsmapp, Uppgifter och Test & Quizzies

8 Sid 8 (12) Portfolio (OSP/Open Source Portfolio) Ett verktyg för att hantera personliga portfolios. Pilot under hösten 2010 på Umeå School of Education. Dessutom har Cambros wiki-verktyg begåvats med ett efterlängtat formelskrivningsstöd i form av jsmath (LaTeX). Lista över åtgärdade ärenden Se bilaga i SP (Sharepoint) och på projektsida (länk på första sidan i detta dokument). Avförda ärenden Vi har i projektet i valt att avföra en del ärenden. Vissa direkt och andra efter utredning. Detta har gjorts på någon av dessa grunder: Ärendet har inte ansetts prioriterat av vare sig referensgrupp, beställare eller projektledning Ärendet är otydligt och har inte - trots uppföljning och kontakt med rekvirent - fått någon vettig specificering Ärendets felbeteende kan inte upprepas i testmiljön för 2.6 Ärendet berör fel i omgivande miljöer (operativsystem, angränsande system etc) Ärendet kräver omfattande kodanpassningar som bryter mot den inriktning som finns i communityt (utrymme saknas inom ramen för projektet och skapar dessutom orimligt mycket extraarbete i förvaltning) Ärendet kräver omfattande kodanpassningar som ligger i linje med communityt (dessa ärenden har, i den mån de bedömts som viktiga i referensgruppen återkopplats och specificerats mot Sakais community) Ärendet är identiskt med ett annat ärende Erfarenheter från projektet Förutom den rent tekniska åtgärdshanteringen har andra framgångsfaktorer för projektet och för Cambro som system identifierats och i viss mån hanterats: Tät kommunikation med UPC och referensgruppen för att specificera och detaljera de ställda kraven för att säkerställa att man gör rätt lösningar. o 4 referensgruppsmöten. Flera iterationer av kravdokumentation i arbetsgrupper.

9 Sid 9 (12) o Möte med UPC, USE och IML om Portfolio (Ny verktygsmodul) i Sakai. o Möten om Eval Sys och QnA (nya verktygsmoduler i SAKAI) med UPC och delar av referensgruppen. Viktigt att bygga nätverk inom Sakai-communityt, såväl nationellt som internationellt för att inte uppfinna samma hjul flera gånger. o Nätverksmöten med Stockholms universitets MONDO-grupp och UPC (hittills 2 under våren 2010 och ett tredje inplanerat via adobe connect) sedan tidigare initierat under införande o Nya samtal med Högskolan i Skövde som kör SAKAI skarpt från hösten 2010 (inbjudna till nätverket) (PL: Daniel Andrén Studentportal 2010 ) o Samtal och samverkan med Indiana University angående Assignments 2 och gruppinlämning (Steven Githens) o Samtal och samverkan kring test (och förvaltning) med Quality Assurance- avdelningen som leds från Amsterdams universitet (Alan M Berg) o Samtal med Etudes (open source-konsulter i Communityt) om Moduler och Melete 2 (Vivie Sinou, Executive director) Identifiera studentrepresentanter och ingångar till kommunikation med studenter i första person. o Denna kontakt har främst bestått i att kommunicera med studentkåren och Umeå Studentkårs utbildningsbevakare som ingått i referensgruppen. Projektet har i dialog med Umeå studentkår utryckt önskan om att få till stånd ett möte med studentrepresentanter. Även kontakt med en med informatikstudent som skriver sitt examensarbete om lärplattformar. Avgränsa systemet o Diskussioner med UPC om mallrum (d.v.s. fördefinerad uppsättning av verktyg för olika typer av kurs-siter: Campus, Blended och Distans). Underlättar för både lärare och studenter att känna igen sig från en kurs till en annan, och även för lärare att få vägledning och best practice. Vid behov kan man lägga till flera verktyg. Men basuppsättningen bör vara tydligare. o Diskussioner med UPC om Demo- och exempelsiter. Hur kan man lägga upp det? Hur ser det ut i användning? Goda exempel? Intressant framförallt för nya lärare. o Vilka verktyg används sällan? Varför? Kan man ta bort dessa? Ju fler verktyg vi erbjuder desto fler måste vi supporta och underhålla. Idag en lång lista att bocka för vi kursskapande. Risken är att man bockar

10 Sid 10 (12) för alla och att verktyg ligger och skräpar i kurser. Identifiera studentperspektiv o Vilka verktyg och funktioner efterfrågar studenter? (t.ex. PIM/Chat) o Vilka problem ser man? (t.ex. Dåligt organiserade och strukturerade siter, Lärare som inte kan med verktyget, Bristfällig och svajig inlämnings- och testverktyg) Mer tilltalande och modernare utseende o Förbättra gränssnittet och göra det mer likt Portalen och Umu.se ger otroligt mycket är relativt lite jobb. Har stor betydelse för användarupplevelsen. Bättre användardokumentation och handledning måste till o Lärare hittar inte, använder inte eller gör trots det ett dåligt jobb med att strukturera sin kurs i Cambro o Se över dokumentation och manualer (t.ex. nya funktioner och nytt utseende, förändrad/förättrad funktionalitet, nya/förändrade flöden Fel i manualen upplevs som fel i systemet) o En ingång till dokumentation: Interna hjälpen i Cambro Kunskapsdatabasen o Informera om att och var man kan hitta hjälp o Erbjuda möjligheter för användare att hjälpa varandra (t.ex. chat, användargenererad hjälpdatabas med filmer och lathundar lärare gör egen hjälpdokumentation ) Vi måste aktivt verka för färre lokala kodanpassningar av SAKAI o Genom att utnyttja communityt för att få patchar och lösningar o Genom att bidra till communityt genom att återkoppla kodpatchar och lösningar o Inte utveckla sådant som finns/kommer i communityt inom en snar framtid o Utveckla samarbetet med Stockholm och inom kort Högskolan i Skövde och bilda en Nordic League av SAKAI-communityt. o Använda resurserna i förvaltningen smartare: Jobba på längre sikt när systemet stabiliserat sig och o sätta upp en vanilla-installation av den absolut senaste versionen av SAKAI (inte gjort än) 2.7 eller rent av 2.8 och göra alla patchar först i den aktuella versionen för att kunna återkoppla till communityt och sen anpassa för UmU:s SAKAI-installation Förbättrad systemdokumentation (påbörjad och dokumentationsmall framtagen)

11 Sid 11 (12) o Verktygsmodulerna är spretiga, dåligt dokumenterade och använder sig av vitt skilda tekniker och ramverk. o Tröskeln för nya utvecklare i Cambro är alldeles för hög o Dokumentera upp de viktigaste modulerna i Cambro med syfte att bygga bort personberoende och förenkla för utveckling och förvaltning/underhåll: Samla in och katalogisera den dokumentation som finns för modulerna i Communityt Skapa egen kartläggning av struktur och dokumentation för funktioner i modulerna: Var ändrar jag texter? Språk? Var ändrar jag Stylesheets? Vilka ramverk används? Regler och undantag Tabeller och relationer Identifiera glappen till andra system o Hur kan man uträtta samma eller likvärdiga saker som i andra tidigare använda system (PING-PONG, Moodle m.fl.)? o T.ex. SMS-tjänst är efterfrågad (fanns i PING-PONG) o Frågebanker, automaträttning finns andra sätt att göra samma saker viktigt att informera om rätt handhavande o Betygsskalor saknas, kan inte göra egendefinierade o Etc etc Identifiera kvalitetskriterier för lärande i allmänhet och virtuellt lärande i synnerhet o Idag saknas tydliga kriterier och krav på lärplattform för studenter vi UmU. o Hur kan man kvalitetssäkra online-utbildning för UmU? Uppgradering till 2.8, Hybrid, 3.0 nästa uppgradering o Blicka framåt mot nya uppdateringar i tid o Nästa bästa steg? o Få upp en vanilla -miljö av latest and greatest SAKAI-version. o Utveckla mot aktuella versioner i SAKAI och patcha bakåt o Ingen egenutveckling av sånt som kommer Framtida förvaltning ordinarie verksamhet Bättre koppling mot Ladok Budgetresultat

12 Sid 12 (12) Resultaträkningen görs på antal timmar beräknat och förbrukat. Beroende på vem som utfört timmarna blir kostnaden lite olika (siffrorna är avrundade till närmaste 5- eller 10-tal). Om man räknar på ett timpris på 600 kr/timmen så blir kostnaden ca 1,43 miljoner kronor mot för ca 1,96 vid förväntat utfall. Anledningen till att vi skå kraftigt gått under budget har flera orsaker. Flera av de medverkande har inte fullt kunnat frigöras i önskad utsträckning. Framförallt på utvecklingssidan har det varit tydligt och vi har bytt ut resurser under resans gång. Verksamhetstestarna har inte kunnat leverera den utlovade omfattningen. Där är det knappt 57% av tiden som förbrukats. Aktivitet Förbrukade timmar Budgeterat kvarvarande timmar PL Test V-Test Utv Sys.adm Totalt Bilagor Projektplan Piktum :// (projektplan piktum) Projektrum i Sharepoint ://umdacladok.db.umu.se/projects/cambro/project%20documents/forms/allitems.aspx Lista över hanterade åtgärder i projektet Testslutrapport Kravdokument Group assignment Bugreport Boundary Tests SAKAI 2.6

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund Pedagogisk användning av IKT vid Umeå universitet Bakgrund Juni 2008 rektorsbeslut att införa Cambro som gemensam lärplattform för Umeå universitet September 2009 PingPong & First Class stängs Fyra institutioner

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai PROJEKTPLAN Införande av VO-plattformen Sakai webbadress http://www8.umu.se/it/umu_internt/voplattform/ Projektnamn Införande av VO-plattformen Sakai Fastställt av Dokumentansvarig Daniel Lind Dokumentidentitet

Läs mer

Testslutrapport Cambroprojektet

Testslutrapport Cambroprojektet Testslutrapport Cambroprojektet Funktionalitet Vad har vi testat? Verifierat ny funktionalitet uppgradering till ny version (2.6) nya verktyg EvalSys, QnA, Resultat, LaTex formelskrivning Verifiering av

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Slutrapport. Införande av VO-plattformen Sakai. webbadress Projektnamn

Slutrapport. Införande av VO-plattformen Sakai. webbadress  Projektnamn Införande av VO-plattformen Sakai webbadress http://www.it.umu.se/anstalld/projekt/pagaende/cambro--vo-plattform-/ Projektnamn Fastställt av Dokumentansvarig Dokumentidentitet Version 1.0 Datum Status

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Lista över åtgärdade ärenden i Cambroprojektet

Lista över åtgärdade ärenden i Cambroprojektet Sid 1 (8) Lista över åtgärdade ärenden i Cambroprojektet Denna lista innehåller de ärenden som projektet hanterat. Med hanterat så menar vi här att vi antingen utrett, kravspecificerat, gjort kodanpassningar

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015

Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015 Rektor RAPPORT 2016-04-08 Dnr FS 1.6.2-671-16 Sid 1 (5) Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015 Bakgrund Universitetets strategiska satsningar i projektform är av vikt för universitetets utveckling

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Att bli hälften vid Umeå universitet

Att bli hälften vid Umeå universitet Dnr UmU 300-3441-08 PROJEKTPLAN Att bli hälften vid Umeå universitet Om uppdraget att ta fram en handlingsplan för ökning av andelen kvinnliga professorer Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET... 3 2 BESKRIVNING...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem Sammanfattande projektstatus Projektet är på god väg mot projektmålen. Projektet kan inte ansvara för att projektmålen uppfylls för de skolor som valt att inte

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Implementera Google Apps vid UmU

Implementera Google Apps vid UmU Sid 1 Implementera Google Apps vid UmU Innehållsförteckning Innehåll 1 Direktivet... 2 2 Beskrivning... 2 2.1 Omfattning... 2 2.2 Målprioritering... 2 Förväntat resultat... 2 2.3 Tidplan... 2 2.4 Kostnad...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

webbadress Projektnamn Fastställtt av Datum

webbadress Projektnamn Fastställtt av Datum webbadress Projektnamn KKADSync Fastställtt av Dokumentansvarig Dokumentidentitet Version 1.1 Datum 2011-05-17 Status Utkast Sid 2 (8) Dokumenthistorik Version 1.0 1.1 Datum 2011-04-0 Ändrad av 2011-05-17

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 2007 & vt 2008

Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 2007 & vt 2008 Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 27 & vt 28 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av kursen Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp. Kursen ingår som en valbar kurs

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Effektivisering och modernisering vid

Effektivisering och modernisering vid Projekt Effektivisering och modernisering vid Learning Center Projektet ska: utgå från användarnas behov genomföras i samråd med berörda lärare och annan personal Tre delar 1) Webb och videokonferenssalarna

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Handledarens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 2 (5) Innehåll 1 KTP-handledare... 3 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 3 Mötet mellan KTP-handledare och KTP-projektledare...

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se

Användarmanual Skolrapport.se Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass...1 Om Vklass lärplattform...2 Videomanual...2 Att komma igång med skolrapport.se...2 Varför ska jag registrera

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer