IT-strategi 2010 SALEMS KOMMUN IT-STRATEGI Antaget av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategi 2010 SALEMS KOMMUN IT-STRATEGI 2009-02-15. Antaget av kommunfullmäktige 2010-09-30"

Transkript

1 SALEMS KOMMUN IT-STRATEGI Antaget av kommunfullmäktige IT-strategi 2010 EN STRATEGI FÖR HUR SALEMS KOMMUN SKALL UTVECKLA INFORMATIONSTEKNOLOGIN I KOMMUNEN. MÅLET ÄR ATT INVÅNARE, FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA SKALL UTNYTTJA IT SÅ ATT KOMMUNENS VERKSAMHETER HÅLLER EN HÖG KVALITET OCH ÄR KOSTNADSEFFEKTIV.

2 INNEHÅLL INLEDNING OCH SYFTE 4 DELSTRATEGI 1: ORGANISATION OCH ANSVAR 5 En organisation för all IT-verksamhet Samtliga arbetsställen i ett nätverk för IT och telefoni En tydlig och aktuell ansvarsfördelning DELSTRATEGI 2: SÄKERHET 7 Kommunstyrelsens skall fastställa säkerhetsnivån i IT-säkerhetsplan Säkerhetsanvisningar skall tas fram Varje nämnd ansvarar för säkerheten inom sitt ansvarsområde DELSTRATEGI 3: IT-TEKNISK PLATTFORM 8 E-plattform för identitetshantering och åtkomskontroll Säker och virtualiserad servermiljö En gemensam IT-standard Tre olika typer av datorer och två typer av telefoner som standard Från fiber till radiolänk Teleförbindelse genom IP och 3G Fastighetsägaren ansvarar för installation av lokala nätverk Pröva program med öppen källkod Tunna klienter där det är möjligt Grön IT DELSTRATEGI 4: INKÖP OCH AVYTTRING 11 Leasa datorer under högst tre år Kammarkollegiets ramavtal utnyttjas i första hand DELSTRATEGI 5: SAMVERKAN OCH UTVECKLING 11 Samarbete i länet Delta i den regionala strategin för vård/omsorg och barnhälsovård Delta i samverkan på Södertörn Delta i utveckling av mobilt Internet, trådlös kommunikation, handdatorer och sociala medier Delta i utveckling av Öppen källkod DELSTRATEGI 6: SALEM Vision och mål Prioritering av e-projekt Varje förvaltning ansvarar för utveckling av sina e-tjänster Internet- och e-postpolicy Mobiltelefonpolicy E-demokrati skall utvecklas i samarbete med de förtroendevalda DELSTRATEGI 7: KOMPETENSUTVECKLING 15 Samtliga datoranvändare skall ha kunskap i de system och applikationer som är relevanta för deras arbete 2

3 Ny medarbetare skall rekryteras med relevant IT-kunskap DELSTRATEGI 8: PRIORITERING OCH FINANSIERING 16 Salemsmodellen för att prioritera IT-projekt Investeringskalkyl för alla större IT-projekt Gemensamt förvaltningsförslag till varje års preliminära budget BILAGA 1. IT-SÄKERHETSPLAN 2. INTERNET- OCH E-POSTPOLICY 3. E-POST- OCH OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 4. MOBILTELEFONPOLICY 5. IT-ENKÄT

4 Inledning Kommunstyrelsen beslöt att fastställa IT-strategi för Salems kommun. Under 2008 gjordes en utvärdering av IT-strategin av controller på kommunstyrelsens stab. Kommunstyrelsen beslöt anta prioriteringar och tidsplan för Salem 24 fortsättning för åren Kommunstyrelsen beslöt att övergå från att köpa datorer till att istället leasa dem. Kommunstyrelsen beslöt bevilja tilläggsanslag för konsolidering/virtualisering av kommunens servrar. Under våren 2009 tillsattes en projektgrupp som har utarbetat förslag till revidering av IT-strategin benämnd Salems IT-strategi Arbetsgruppen består av planeringschef Jan Forsman (sammankallande), kommunsekreterare Linda Karelid, personalhandläggare Åsa Olsen och ITchef Tony Söderlund. Kommunledningsgruppen (förvaltningschefer) har varit styrgrupp för arbetet. Under arbetets gång har även rapporter skett i ITgruppen (en repr. från varje förvaltning/kontor). Samtidigt med arbetet av IT-strategin har även skett en översyn och förslag till revideringar ett följande policyn/planer som förslås ingå i IT-strategin: IT-säkerhetsplan (bilaga 1), Policy för Internet och e-post (bilaga 2, e-post och offentlighetsprincipen (bilaga 3), mobiltelefonpolicy (bilaga 4). Som bilaga 5 redovisas även IT-enkät Syfte Informationsteknologin (IT) spelar idag en viktig roll för hur Salems kommun fungerar och fullgör sitt uppdrag inom olika områden. IT har därmed också blivit en viktig ledningsfråga. Nya och ökade krav på kommunen kräver en strategi för IT där kopplingen till hur verksamheten ska se ut nu och i framtiden är viktigast. Med en sammanhållen, standardiserad IT-struktur, ett väl utvecklat system för kommunikation och information samt tydliga besluts- och ansvarsområden har kommunen bäst förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. 4

5 Delstrategi 1: Organisation och ansvar 1. En organisation för all IT-verksamhet i kommunen 2. Samtliga arbetsställen i ett nätverk för IT och telefoni 3. En tydlig och aktuell ansvarsfördelning En organisation för all IT-verksamhet i kommunen Salems kommun har idag en gemensam organisation för all IT-verksamhet. En kommunövergripande IT-enhet har ansvaret för utvecklingen av användningsområden inom informationsteknologin i hela kommunen. Samtliga arbetsställen i ett nätverk för IT och telefoni Idag ingår samtliga arbetsställen i Salems kommun i ett gemensamt datanätverk. Säkerheten ombesörjs via virtuella LAN (VLAN) beroende av användare och deras individuella behov. Med LAN menas lokala datanätverk. En tydlig och aktuell ansvarsfördelning En viktig förutsättning för att informationsteknologin skall utvecklas positivt och användas på bästa sätt är att ansvarsfördelningen är tydlig. I Salems kommun är det kommunstyrelsen som ytterst ansvarar för kommunens informationsteknologi. IT-chefen är ansvarig för IT-enheten som ansvarar för drift och utveckling av kommunens data- och telekommunikation, upphandling, inköp, service, avyttring av all dator- och teleutrustning samt avtal och efterlevnad av avtal inom IT-verksamheten. IT-enheten sorterar under ekonomikontoret. En system- och applikationsansvarig för varje system respektive applikation skall finnas. Denna person skall ansvara för felanmälan, leverantörskontakt, säkerhet och utveckling för respektive system och applikation. Planeringschefen är kommunens IT-strateg och samordnar kommunens informationsteknologi och telefoni och tar fram förslag på övergripande strategier och planer. IT-strategen och IT-chefen deltar i kommunledningsgruppen i strategiska IT-frågor. En webb- respektive intranätsansvarig på varje förvaltning ansvarar för att utveckla och hålla information från verksamheten aktuell på kommunens webbplats och intranät enligt de riktlinjer som webbgruppen tagit fram. Sedan 2006 finns ett förvaltningsövergripande IT-grupp med ekonomichefen som sammankallande och med representanter från samtliga förvaltningar/kontor. IT-gruppen skall utgöra kommunledningsgruppens informations- och referensgrupp för förvaltningsövergripande IT-frågor. För utveckling och samordning av skolornas pedagogiska datautveckling har en särskilt IT-pedagoggrupp bildats med utvecklingsledaren på barn- 5

6 och utbildningsförvaltningen som sammankallande. I IT-pedagoggruppen ingår en utsedd IT-pedagog från varje skola samt IT-chefen. På varje förvaltning/kontor skall utses en eller flera personer som benämns lokalt IT-stöd. 6

7 Delstrategi 2: Säkerhet 1. Kommunfullmäktige skall fastställa säkerhetsnivån i IT-säkerhetsplan 2. Säkerhetsanvisningar skall tas fram 3. Varje nämnd ansvarar för IT-säkerheten inom sitt verksamhetssystem Kommunstyrelsen skall fastställa säkerhetsnivån i IT-säkerhetsplan (Bilaga 1) Idag är nästan all kommunal verksamhet beroende av digital information. Den information som registreras, bearbetas och lagras i kommunens ITsystem måste skyddas för att minska risken för skador och avbrott i verksamhet. Kommunstyrelsen skall fastställa vilken säkerhetsnivå som skall gälla i kommunen i kommunens IT-säkerhetsplan. Säkerhetsanvisningar skall tas fram Anvisningar för hur informationsteknologin skall göras så säker som möjligt i kommunen skall utarbetas utifrån den säkerhetsnivå som kommunstyrelsen bestämmer. De ska omfatta både tekniska och administrativa åtgärder. Kommundirektören fattar beslut om säkerhetsanvisningar på förslag från ITchefen som ansvarar för att anvisningarna tas fram. I de fall åtgärderna innebär ökade kostnader skall dessa tas upp i budgetarbetet. I anvisningarna skall anges om de behöver kompletteras med särskilda anvisningar för olika verksamheter. Verksamhetschefen tar beslut om kompletterande anvisningar. Varje nämnd ansvarar för säkerheten inom sitt verksamhetssystem Kommunstyrelsen ansvarar ytterst för att kommunen har en säker hantering av den digitala informationen. Varje nämnd ansvarar för säkerheten inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för IT-säkerhet inom kommunstyrelsekontoren och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna är ansvariga för att personuppgifter och allmänna handlingar som inkommer eller upprättas hanteras enligt lagstiftningen. IT-chefen ansvarar för säkerheten i nätverket. IT-chefen ansvarar också för att anvisningar för IT-säkerhet utarbetas och hålls aktuella. Kommunsekreteraren ansvarar för att information om personuppgiftslagen samt regler och anvisningar som gäller för kommunens datahantering ges till samtliga kommunanställda. Säkerhetssamordnaren skall ta fram beredskapsplan för höjd beredskap vid avbrott i kommunens IT-system. System- och applikationsansvarig ansvarar för säkerheten i respektive system. Krisledningsstaben har till uppgift att samordna allt säkerhetsarbete i kommunen. Till gruppen adjungeras IT-chefen för frågor om övergripande IT-säkerhet. 7

8 Delstrategi 3: IT-teknisk plattform 1. e-plattform för identitetshantering 2. Säker och virtualiserad servermiljö 3. En gemensam IT-standard 4. Tre olika datortyper och två telefoner som standard 5. Från fiber till radiolänk 6. Teleförbindelse genom IP eller 3G 7. Fastighetsägaren ansvarar för installation av lokala nätverk 8. Pröva program med öppen källkod 9. Tunna klienter där det är möjligt 10. Grön IT Den IT-tekniska plattformen för Salems kommun skall utformas så att Salem når de övergripande målen till lägsta möjliga kostnad. IT-plattformen skall byggas ut så att den möjliggör central systemövervakning för att uppnå hög driftsäkerhet. e-plattform för identitetshantering och åtkomstkontroll Salems kommun skall sträva efter att kunna förse anställda, förtroendevalda, elever och kommuninvånare med säker identitetshantering och åtkomst till kommunens e-tjänster (se delstrategi 6). Salems kommun skall följa den standard för identitetshantering som rekommenderas av KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Säker och virtualiserad servermiljö Salem skall ha servrar som är stabila och kostnadseffektiva genom att använda ny teknik i en konsoliderad och virtualiserad servermiljö. På så sätt ökar tillgänglighet, lagringskapacitet och skalbarhet. Även behovet av utbyggnad av serverutrymme och energianvändningen minskar. En gemensam IT-standard För all dator- och teleutrustning som ansluts till kommunens nätverk skall den IT-standard (t ex kapacitet, applikationer och leverantörer) gälla som kommunledningsgruppen fastslår efter förslag som IT-chefen tar fram. I kommunens IT-standard skall även val av operativsystem, arkitektur och generella databaser fastslås. Standardiseringar av programvaror och gemensamma programlösningar skall eftersträvas för samtliga förvaltningar/kontor. I så stor utsträckning som möjligt skall marknadens standardsystem införskaffas och vid varje inköp av program/system skall möjligheten att använda programvara baserad på öppen källkod bedömas. Tre olika datortyper och två typer av telefoner som standard Kommunen skall erbjuda användarna tre olika typer av datorer som standard: tunn klient, pc och mobil dator. För att minska telekostnader och uppnå ökad tillgänglighet skall fasta telefoner ersättas av mobila telefoner. På sikt skall endast två typer av telefoner förekomma, standardtelefon (rösttjänster och SMS) och plustelefon (MMS, kalendersynkronisering, 8

9 ). Arbetsuppgifter och individens behov avgör val av datortyp och telefon. Från fiber till radiolänk (datakommunikation) Salems kommun har beslutat att samtliga kommunala arbetsplatser skall anslutas till kommunens centrala datanätverk med tillräcklig kapacitet för att möjliggöra central driftsövervakning, effektivare programvarudistribution, säkerhetskopiering samt antivirushantering. En utbyggnad av fiber till kommunens större arbetsplatser har påbörjats men under senare år har den tekniska utvecklingen kommit att innebära en möjlighet till datakommunikation med hög prestanda och bibehållen säkerhet över radiolänk till en avsevärt lägre kostnad än med fiber. För de arbetsplatser där det är tekniskt möjligt skall radiolänk användas som ett alternativ till dataförbindelse istället för fiber och traditionell datauppkoppling. Teleförbindelse genom IP eller 3G Eftersom IP-telefoni- och 3G-förbindelse idag är lika säkert som fast förbindelse skall kommunen på sikt gå över till IP-telefoni eller 3Gförbindelse eller uppgraderade versioner av nämnda protokoll. Telefoni skall endast i undantagsfall, förutom larm och annan övervakningsutrustning, kopplas till det fasta telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för installation av lokala nätverk IT-enheten ansvarar för och bekostar all data- och teletrafik till/från kommunala arbetsplatser. För installation av lokala nätverk för tele- och datatrafik inom respektive fastighet ansvarar fastighetsägare. I de fall kommunen är fastighetsägare ansvar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för de lokala nätverken i respektive fastighet. De lokala nätverken skall följa kommunens IT-standard. Pröva program med öppen källkod Då leverantörer av proprietära programvaror (stängd källkod) till kommunens verksamhetssystem tenderar att skapa inlåsningseffekter till sina mjukvarulösningar, skall Salem sträva efter att ersätta så många som möjligt av de proprietära lösningar med programvara baserade på öppen källkod. Som exempel på detta kan nämnas kontorsprogram samt bildbehand-lingsprogram. Förutom att minska beroendet av enskilda leverantörer förväntas Salems kommuns mjukvarukostnader (licenser) reduceras kraftigt. Vissa programvaror som används i skolan idag kan redan ersättas med öppna program som både lärare och elever får använda fritt. Detta minskar skolans kostnader för licenser och ökar det pedagogiska värdet då programvarorna kan distribueras fritt och enkelt till eleverna för hemarbete. Befintliga verksamhetssystem är idag svårare att hantera då kommunen idag är bunden vid långa avtal. Men allt fler kommuner och offentliga myndigheter ställer idag krav på att leverantörerna skall anpassa sina verksamhetsprogram till öppen källkod. Salem skall noga följa utvecklingen inom området. 9

10 Tunna klienter där det är möjligt Kommunstyrelsen har beslutat att Salems kommun skall övergå till en ny IT-miljö där datorkraften flyttas från respektive persondator till centralt placerade servrar. En tunn klient är en terminal som endast innehåller grafikkort, processor, minne samt anslutningsportar. Ingen möjlighet finns till lokal lagring eller installation av programvara. Terminalen ansluts till nätverket och all programhantering sker direkt i kommunens servrar. Då många verksamhetssystem och applikationer tenderar att kräva allt mer av både ljud och bildupplösning har det blivit allt svårare och kostsammare att distribuera och använda tunn klientmiljö. Då dessutom det förväntade prisfallet på tunna klienter uteblivit och licenskostnaderna för att använda och distribuera tunna klienter markant har stigit dom senaste åren, bör tunna klienter endast användas där de huvudsakliga arbetsuppgifterna endast omfattar text och kalkylbearbetning. Grön IT I samband med översyn av kommunens miljöpolicy skall hänsyn tas till Grön IT enligt de metoder som IT- och telekomföretagen utarbetat. Med Grön IT menas ett sätt att använda IT så att verksamheterna minskar sin belastning på miljön samtidigt som kostnader kan sparas. 10

11 Delstrategi 4: Inköp och avyttring 1. Leasa datorer under högst tre år 2. Kammarkollegiets ramavtal utnyttjas i första hand Leasa datorer under högst tre år Kommunstyrelsen beslöt att kommunen skall övergå från att köpa datorer till att leasa dem istället under tre år för att sedan bytas ut mot moderna. Det innebär att äldre datorer övergår till leverantören efter leasingtiden och kan ej användas i kommunens verksamhet. Under våren 2009 utbyttes samtliga datorer i kommunen utom gymnasiet. Kammarkollegiets ramavtal utnyttjas i första hand Samordnade kommungemensamma upphandlingar skall eftersträvas för inköp av all hård- och mjukvara enligt kommunens IT-standard. Kammarkollegiets ramavtalsleverantörer skall utnyttjas i första hand. En utredning pågår som föreslår att SKL Kommentus övertar Kammarkollegiets ramavtalsupphandlingar. Delstrategi 5: Samverkan och utveckling 1. Samarbete i länet 2. Delta i den regionala strategin för vård/omsorg och barnhälsovård 3. Delta i samverkan på Södertörn 4. Delta i utveckling av mobilt internet, handdatorer, trådlös förbindelse, sociala medier och Öppen källkod Samarbete i länet Salems kommun skall fortsätta samarbetet med andra kommuner inom IToch teleområdet. Salems kommun deltar aktivt i nätverken för IT-chefer i Stockholms län (f.d. IT.Forum ) och IT-chefer på Södertörn. Delta i den regionala IT-strategin för vård/omsorg och barnhälsovård Salems kommun skall delta i arbetet med att utveckla en regional webbplats för vård/omsorg och barnhälsovård i Stockholms län. Arbetet är ett samarbete mellan samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting genom IT-Forum. Delta i samverkan på Södertörn Salems kommun skall fortsätta delta i GIS-samverkan på Södertörn tillsammans med övriga Södertörnskommuner. Salem ingår i Södertörnsbiblioteken tillsammans med Nykvarn, Södertälje och Nynäshamn med gemensam biblioteksserver och bibliotekssystem. Delta i utveckling av mobilt Internet, trådlös kommunikation, handdatorer och sociala medier Kommunen följer utvecklingen inom mobilt Internet, trådlös kommunikation, handdatorer och sociala medier. Man kan vara ansluten till kommunens nätverk inte bara via fasta persondatorer och telefoner utan 11

12 även via mobiltelefoner och handdatorer. Anställda och förtroendevalda kan på detta sätt ha med sig information och återrapportera utan att vara beroende av en fast arbetsplats. Tekniken används redan inom hemtjänsten och inom tekniska förvaltningar i flera kommuner. Möjligheterna att använda trådlös förbindelse för lokala nätverk skall prövas med hänsyn till säkerhet och kostnader. I sin IT-standard skall kommunen ange de tekniska lösningar som gör detta möjligt. Delta i utveckling av Öppen källkod Salems kommun skall följa utvecklingen av användandet av programvaror baserade på Öppen källkod bland övriga kommuner och myndigheter i landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar sina medlemmar att utnyttja gemensamma och öppna standards för att effektivisera offentliga IT-upphandlingar ( ). 12

13 Delstrategi 6: Salem Vision och mål 2. Prioritering av e-projekt åren Varje förvaltning skall ansvara för utvecklingen av sina e-tjänster 4. Internet- och e-postpolicy 5. Mobiltelefonpolicy 6. E-demokrati skall utvecklas i samarbete med de förtroendevalda Vision och mål Kommunstyrelsen beslöt anta följande vision och mål för det fortsatta arbetet med Salem 24: Salems invånare och företag skall oberoende av tid på dygnet kunna kontakta och få service av kommen. Utifrån medborgarnas behov skall olika kontaktformer såsom elektroniska tjänster, telefoni och personliga besök komplettera varandra. Målet är kommuninvånare och företag skall via Internet kunna göra anmälningar, betala avgifter och rekvirera bidrag, följa och kommunicera i ett enskilt ärende, ta del av offentliga dokument, hitta rätt tjänsteman, diskutera aktuella frågeställningar samt underlätta information mellan skolan/förskola och elever/föräldrar. Tjänsterna på Internet skall vara utvecklade så att även funktionshindrade kan ta del av dem. Prioritering av e-projekt åren Enligt investeringsbudget finns följande komplexa e-projekt redovisade: 2010 E-ID (driftbudget) Plattform E-kommun (från investeringsbudget 2009) Dokument- och ärendehanteringssystem Barnomsorgs- och skolportal (nytt elevadministrativt program) Webbplats för vård och omsorg (se Delstrategi 5) 2011 Digitalisera Bygglovsarkiv Ny publik webbplats för biblioteket En särskild avstämning av projektet Salem 24 skall göras i kommunstyrelsen när beslut tagits i KSL (Kommunförbundet i Stockholms Län) om identitetshantering. Varje förvaltning ansvarar för utvecklingen av sina e-tjänster Respektive förvaltning ansvarar i samarbete med kommunens IT-grupp och webbgrupp för utvecklingen av enkla och komplexa elektroniska tjänster inom sitt verksamhetsområde. 13

14 Internet- och e-postpolicy (se bilaga 2 och 3) Kommunen vill uppmuntra till användning av Internet och e-post. I de två bilagorna har samlats regler som kommunens anställda skall följa. Mobiltelefonpolicy (se bilaga 4) I denna policy finns samlade regler som gäller mobiltelefoni. E-demokrati skall utvecklas i samarbete med de förtroendevalda Under 2009 startade ett projekt i samarbete mellan kommunens webbgrupp och barn- och utbildningsnämnden för att kunna anpassa kommunens intranät till de förtroendevaldas behov. Idag finns en särskild ingång på kommunens intranät för kommunens förtroendevalda med anpassad information. Samtliga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden har tillgång till kommunens intranät via sin egen dator och egen e-postadress. Målet är att samtliga förtroendevalda skall ha en kommunal e-postadress och tillgång till kommunens intranät via sin egen dator. Utvecklingen av de förtroendevaldas sidor på intranätet skall göras i samarbete med de förtroendevalda. I samarbete med de förtroendevalda skall även rutiner utarbetas för att övergå till digital distribution av kallelser och handlingar till sammanträden. 14

15 Delstrategi 7: Kompetensutveckling 1. Samtliga datoranvändare skall ha kunskaper i de system och applikationer som är relevanta för deras arbete 2. Nya medarbetare skall rekryteras med relevant IT-kompetens Samtliga datoranvändare ska ha kunskaper i de system och applikationer som är relevanta för deras arbete Samtliga anställda utifrån olika personalkategorier ska ha kunskaper inom olika fastställda nivåer inom den generella IT-kunskapen. Systemförvaltare ansvarar för att datoranvändare inom respektive system och applikationer har de kunskaper som krävs för deras arbete. Personalkontoret i samarbete med IT-enheten skall ta fram generella krav på nödvändiga IT-kunskaper inom de vanligaste kontorsprogrammen och e- post för olika grupper. Kraven bygger bland annat på statistik från ITenhetens felanmälan. Ett nytt testverktyg tas fram för att inventera generella IT-kunskaperna bland medarbetarna och erbjuds verksamhetschef/rektor som ett hjälpmedel. Inventeringen ger underlag för behov av riktade utbildningsinsatser på gruppnivå. Utbildningarna ges av intern personal i så stor utsträckning som möjligt i första hand i egna lokaler. Nya medarbetare skall rekryteras med relevant IT-kompetens Vid rekrytering vilar det på verksamhetschef/rektor att den nyanställde förfogar över den IT-kompetens som är relevant för tjänsten. Det lokala IT-stödet (se kap 1) ansvarar för introduktion av nya användare i det administrativa nätverket, behörighet, inloggning, teleanvändning, säkerhet, grundläggande datorkunskap i e-posthantering, intranät och Internet. IT-enheten ansvarar för utbildning av de lokala IT-stöden. 15

16 Strategi 8: Prioriteringar och finansiering Utvecklingen av informationsteknologin kan endast ske i den takt ekonomin tillåter. 1. Salemsmodellen för att prioritera IT-projekt 2. Reviderad investeringskalkyl för alla större projekt 3. Gemensamt förvaltningsförslag IT till varje års preliminära budget Informationsteknologin utvecklas fortfarande snabbt och behovet av IT-stöd till verksamheterna ökar stadigt. Nyttan av IT-tekniken är stor och många arbetsplatser stannar av när IT-tekniken inte fungerar. Salemsmodellen för att prioritera IT-projekt För att resurserna skall användas på bästa sätt har Salems kommun utvecklat en metod för att arbeta med och beskriva IT-projekt. Metoden skall användas i allt projektarbete med anknytning till informationsteknologin. I metoden ingår olika delmoment; bemanning, analys och avstämning, planering, ledning, uppföljning och dokumentation. När projektet är färdigt övergår projektet i den ordinarie verksamheten eller upplöses. Projektbeskrivningen ska innehålla en kort redogörelse för vilka förändringar som uppnås genom investeringen men också en bedömning av hur verksamheten utvecklas om ingen investering görs. Effekterna av en ITinvestering skall uttryckas i ekonomiska termer genom en lönsamhetskalkyl där investerings- och driftskostnader ställs i relation till intäkter och kostnadsminskningar. Vissa investeringar kan leda till effekter som är svåra att värdera i pengar. Då får kvalitativa argument ersätta värderingen i pengar. Nyttovärderingar och lönsamhetsbedömningar skall göras för att värdera och underlätta prioriteringar av IT-investeringar. Reviderad investeringskalkyl för alla större IT-projekt Investeringar ska klassificeras som en nyinvestering eller en reinvestering. Den reviderade modellen skall tillämpas för nyinvesteringar på minst det basbelopp kommunstyrelsen beslutar (idag två prisbasbelopp) och som har en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Dessa IT-projekt skall utvärderas. Resultatet avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti året efter genomförandet. Gemensamt förvaltningsförslag till varje års preliminära budget Under vårens budgetarbete tar förvaltningen tillsammans med IT-enheten fram vilka investeringsbehov som finns i verksamheten. Kommunledningsgruppen gör sedan en gemensam prioritering av verksamheternas behov, där hänsyn tas till vilket investeringsutrymme som finns i kommunens ekonomi och lämnar ett samlat förslag till kommunstyrelsen. 16

17 17

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-strategisk funktion

IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion Upprättad: 2006-08-10 Reviderad: 2006-12-01 Fastställt av kommundirektören 2007-01-17 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-strategi. för. Perstorps kommun

IT-strategi. för. Perstorps kommun IT-strategi för Perstorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. IT-ORGANISATION.... 4 2.1. Organisation och ansvarsfördelning.... 4 3. IT-SÄKERHET.... 6 3.1. IT-SÄKERHET.... 6 3.2.

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

IKT Information/Kommunikations Teknologi

IKT Information/Kommunikations Teknologi i IKT Information/Kommunikations Teknologi Strategi och handlingsplan för Emmaboda kommun och bolag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VISION 3 3. ANSVARSFÖRDELNING 3 4. MÅLOMRÅDEN FÖR IKT-SATSNINGAR

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det.

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det. 11 september 2008 KS 2007/271.111 1 (8) HANDLÄGGARE Åke Holmqvist 08-535 30 217 ake.holmqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen E-strategi för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008 Projektredovisning Vårkonferensen 24 april 2008 Redovisning Barnomsorg Ekonomiskt bistånd ÖTP / Applikationsdistribution DÄHS Föreningsbidrag & lokalbokning Digitala assistenter IT-strategisk workshop

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö IT-forum har fått i uppdrag av kommundirektörerna i länet att inventera pågående samarbeten mellan kommuner eller kommuner och när det gäller verksamhetsutveckling som stöds/ska stödjas av IT. Nedanstående

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun Rapport avseende granskning av ITverksamheten Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Analys och kommentarer 6 Bilaga 1 Intervjuade 8 Sammanfattning

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sambruk 070504 1 Trender

Läs mer

Rekrytering av IT-tekniker

Rekrytering av IT-tekniker UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Rekrytering av IT-tekniker Refr.nr 3/07 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Verksamhetens mål... 1 2.1 Kommunens vision... 1 2.2 Kommunledningskontorets

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 IT-SÄKERHETSPOLICY 1 Inledning... 1 1.1 Definition... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 3 Ledning och ansvar för IT-säkerheten... 3 4 Lagar och andra regelverk... 4 5 IT-säkerhetsarbetet...

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

IT-STRATEGI 2003 ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9)

IT-STRATEGI 2003 ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9) ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9) IT-STRATEGI 2003 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 1 2 Definition av IT 1 3 Styrning och ledning 2 4 Prioriterade utvecklingsområden 2 4.1 24-timmarsmyndigheten

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer