EKONOMISK PLAN. BO TffiITGHf. TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73. idorrt*g20o9. Registrerades av Bolag$verket 20f,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "554A4S@ EKONOMISK PLAN. BO TffiITGHf. TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73. idorrt*g20o9. Registrerades av Bolag$verket 20f,9-1 2-17"

Transkript

1 EKONOMISK PLAN BO TffiITGHf TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73 idorrt*g20o9 Registrerades av Bolag$verket 20f,

2 II{I{ErrÅt.t.sröRrrcls{rHc I Allmånt Eesiuning ilr f astigheten Taxeringsuärde,,.,.. Fören ingens a ns kafftringskostnad 6, t0 Lågenhetsredodsng......r Kontroktsvill*or lokoler......, O.2' Dubbla ondelstol Alternativ 1- huvudalternativet som visas i lägenhetsredovisningen..." Alternativ , Alternativ 3..., Särckllda förhållanden av beselrc för bedömende ay f6rentryens verlsemhet och bostad*ättshararnag ekonomleka f0rpllktelser...,,..,,...,,r...r,...r,..,...,...14 BILAGOR: tntyc ENLrcT3 KAp2 BOSTÅDSRÄT-TSLAGEN 2{15}

3 EKONOMISK PLAN UTSIKTEN I NORRTÄUE L Allmänt Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtålje med org.nr har registrerats hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmama utan tidsbegränsning. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslasen har ityrelsen upprättar följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet Beräkningen av föreningens årliga kapital- och driftkostnader etc. grundar sig på vid tiden for planens upprättande kända förhållanden. Hedan angiven anskaffningskostnad för föreningens fastighet är den sluttiga. Bo tadsrättsföreningen har tecknat ett entreprenadavtal enligt vilket byggstart sker när upplåtelseavtaltecknats och handpenning erlagb för 32 bostadsrätter med minst 32 bostadsrättsköpare. Ett garantikonsortium för teckning av eventuellt osålda lågenheter vid tilhrädet har bildats. En insatsgarantiförbindelse har upprättats mellan bostadsrättsföreningen och garantikonsortiet. I entreprenadavtalet ingår lagstadgade entreprenad och byggfelsförsäingar. lnsatsgarantiförsäing kommer att tecknas med Garbo Försäing. Föreningen har per den sista september 2009 med Credentia AB träffat avtal om föryärv av fastigheten Församlingshemmet 1 i Norrtälje kommun. Fastighetsförvärvet sker genom ett förvärv av aktierna i tltsikten i Norrtälje AB, med organisationsnummer ("Bolaget"), som i sin tur äger fastigheten. Beslutet om fiirvärv innebär således att Föreningen förvårvar sarntliga aktier i Bolaget, som sin enda tillgång åger fastigheten Församlingshemmet 1. Fastigheten kommer efter Föreningens förväru av aktierna i Bolaget.att överlåtas från Bolaget till Föreningen, vilket kommer att ske genom sä kallad underpris-överlåtelse till fastighetens bokförda värde, varefter Bolaget kornmer att likvideras. Säljaren garanterar att Föreningen skall gå skadelös i forhållande till ett vanligt fastighetsköp om förvärvet skulte leda till oönskade konsekvenser och kostnader. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt avses ske direkt efter att föreningen har godkänt slutbesiktningen enligt upprättad tidplan. tnflyttning beräknas ske under {16}

4 2 Beslsiyning arr frstigh ten Registerbeteckning Förcamlingshemmet 1 Xommun Norrtälje Församling Adresslbelägenhet Norrtälje- Makta Rmlagsgatan I \-'l Tomtarea Ägarstatus 1812 ml Äganderått,,, Planförhållanden Servitut lnyttianderått Detaljplan {stadsplan) faststä lld {7 För fastigheten finns ej några inskiivna servitut. Försäing Fastighete n komrn er bli f ö rsåa d ti ll fullvärde. I entre prenadavtalet röra nde byggn ation korn mer sedva n I iga e ntreprenad- och byggfelsförsä k ri n ga r att tecknas. Medlemmarna i föreningen skall komplettera sln hemförsåing med ett så kallat bostadsråttstillägg..if,f* 3 Eyggnadsbesirming 3.1 Bygnadsbeshming Byggnadsär 2010 Byggnadstyp Flerbostadshus I 4 våningsplan samt källare, Uthyrningsbar area m2. Bostadslägenheter 43 lägenheter om sämmanlagt mz. Lokaler Gemensarnma utrymmen 1 lokalom sammanlagtr 179 m2. 6arage, lägenhetsförråd i källarplan, trapphus, innergård. 4(161

5 rr_ Uppvärmningssystem Ventilation Vattenburet system anslutet till fiärrvärme och värmeväxlar. Separat debitering för varje lägenhet avseende uppvärmning och varmvatten. Mekanisk frånluft Hiss 5 hissar. 6rundläggning Stomme Gjuten betongplatta på pålar. Betong. \--l Bjälklae Yttertak Betong/trå. Plåt. Puts. Fönster Trapphus, entrå 3-glas ftinster. Målad betong Tvåttstuga Sophantering Öwrgt Tvättutrustning i varie lägenhet. opsorteringshus på gården mot Angarsgatan. Bostadsrättsinnehavarna tecknar egna avtal för hushållsel, bredband, telefon och tv. \_/ 4 Taxeringwärde \-' Taxeringwårdet för år 2011 är uppskattat till , fördelat på boståder och lokaler Typkod är 320 (Hyreshusenhet, huvudsaktigen bostäder). Taxeringsvärdet år uppskattat utifrån fastighetstaxeringen Enligt gällande regelverk ligger taxeringsvårdet fast i tre år och justeras nåsta gång vid den förenklade fastighetstaxeringen å r s{16)

6 Föreningens anskaftingskosfirad Totalt inköpsprie tagfartskostnadl Pantbrevskostnad Omkostnad tillträde mm lng saldo och oförutsett mo 48 s S 100 frxl so ooo /kvm Befintligapantbrev: Anskaffningskostnad /kvm 6 Finansiering lån Bottenlån 1 Bottenlån 2 Räntereserv Sumrna lån år 1 Belofp Blndnlngrrld år 1S rt4o 100 Rörlig" ca 3 år o Rånit * 2,ZO 3, Snltträntä: 2,88,länt8- Arfiort- l('pttal- Ränte l«ostxr erltr3 kostmd eftcr lff l0ptld,l L ,20 3,45 lnsatser: Upplåtelseavgifter: 0 Summa finansiering år O Amorteringen hygger på 70-årig serieplan vilket innebär att amorteringen är låg i början av perioden och hög i slutet- Orn amorteringsperioden följs är lånet slutamorterat om 70 år. Bäntereserven kan anvåndas för att göra extra amorteringar utöver plan eller för att minska avgiftshöjningen vid en eventuell ränteuppgång. Råntekostnaden för beräknade lån baserai på en i planen antagen räntenivå som grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. Ändras antabna räntenivåer påverkas råntekostnaden i motsvarandegrad. I ovan tående snittränta ingår ej föreslagen avsättning till räntereserv. Tas hänsyn till denna motsvarar kapitalkostnaden ca 3,X% av skuldbeloppet. 'Lagfartskostnaden är beräknad som 1,5 %svdet högsta av köpeskillingen förfastigheten (ej inråknat köpeskillingen för aktierna) och taxeringsvärdet för fastigheten vid överlätelsen. I För rörliga lån antas räntan gälla i ett år, därefter ändras den till den räntesats som står angiven under rubriken råntesats efter löptid. gtl 6{16)

7 7 Föreningens u ifrer 1.1 Drtft- och underhåilskostnader Styrelse/revision Ekonomisk förvaltning Vatten Värme EI Renhållning Trappstädning Fast skötsel Försåing Hissar övrigt Löpande underhäll ls fi10 /r0(x)0 35m m0 lff l(r l<r k la 4 k/kvm ZO lallrym 27 lkvm 20 /hrm a7 llam a2 /kvm 13 /kvm 16 lkvm 1X. /kvm 9 /kvm 20 /kvm 20 /kvm Summa driftkostnad år 1 Avsättn ing yttre underhåll : Årlig höjning au driftkostnad O z% 189 lkvm 15 /kvm Bedörnningen av de löpande driftkostnaderna bygger på uppgifter frän säljaren samt den normala kostnadsbild n för likvärdiga byggnader. Det faktiska värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre än det beräknade vårdet. Drift- och underhållskostnaderna åntai åka i takt med den bedömda inflationen. Föreningen ska enligt stadgarna upprätta en underhållsplan. I den ekonomiska planen föreslås avsättningar enligt upprättad 10-årskalkyl. Styrelsenföreningen kan ksmma att ändra storleken av avsättningen. Lågenhetsi n n ehavarna betalar kostn adern a för u ppvärrnning individ uel lt, 7.?. Fastighetsskatt/avgift Taxeringwärde bostiider l(o m m u nal fasti ghetsavgift Taxeringwärde lokaler FastighBtsskatt 43600Om Fastighetsskatten/den kom m unala fastighetsavgiften fiir flerbostadshu s uppgår till 0,40 % av taxeringwårdet för bostadsdelen och 1,00 % av taxeringsvärdet för lskaldelen. Den komrnunala fastighetsavgiften är dock begränsad till maximält 72?2k per lägenhet Taxeringsvårdetantas6ka rned 2,Qg6,perär. *rr_ 7{16}

8 a Föreningens inkomster ÅrsaWift bostäder: Hyresi ntäkter lokaler: Parkering, garege mm Årlig höjning av awifter {snitt}: Ärli6 höining av hyror {snitt}: % 2% 455 lkvm 838 lkvm Årsavgiften antas öka rned 2 % per är vilket ger att rtigande överskott i kalkylen. Om kostnaderna utvecklas i enlighet rned antagandena i kalkylen kan föreningen istället välja en lägre ökningstäkt för årsavgiften. 9 Ekonomisk prognos samt kiinslighetsanalys t följande avsnitt redovisas ea ekonomisk prognos för perioden 1-6 år samt år ll givet ett inflationsantagande omzct6 per år. Därutöver redovisas en könslighetsonolys I utvisande förändringar i årsavgifuuttagen vid en antagen inflationsutvec*ling på 3,0 % istället för 2,O % samt en antagen ränteökning om 1,0 % efter utgången av lånens räntebindningstid. Känslighetsanalysen visar vad avgiften behöver vara för att resultatet och kassaflödet skall bli minst 0 varje år i kalkylen. Observera att känslighetsanalysen förutsätter att ingen avsättning sker till räntereserven vilket innebär att avgiften vid oförändrade förutsättningar kan vara lägre än avgiften enligt plan.! I I 8U6l

9 L 9.1 Ekonomlsk prognos Prognosen är baserad på att 100 % av bostäderna upplåts med bostadsrätt. lr frånta Råntercserv Åvsivningar Drift Fastighetskafi/avEitt 3n ltosilnader Årsavgiftlkvm (bostfic$ Årsaugifter boståder HyresintålGer bkaler Parkering rnm Avdragsgill lngåen de moms3 Rånteirltäkter $a lmåkter,irarrrrrulnt fåssdlödack lh Årets resuhat enl t ovan Återförl ng avsivningar,dmorteringar Amorterlngi9åperår ictalneto flhr etrillr{ng tlll undet'hålefoad Avsåttning dll yttre underhå[ Setalnrm sfrgr äläätt L till undertrållcfond lngåurde saldo kassa Adsrnrshat sddo tarra Ack aw underhåll enl ek plan 1 z 3 4?,.,.L 2gl.7. 2oul {r s?s Ats ?6t z 116? H, aal m i 6 W 1 6s s lrit 1!t, s5 (E tt2.185 /f83 t r59 18r t f r Z 1!t9 it88 1l{3,6!1 2 2E' oez 2 itts 105 : M 9063it 1t }{ y ,04 0, , aO 0, ?9,t -21 /m5 0' a: I 71 5e7 i 7s3 8s/i 5974;}i 22132,, ? 839 I 705 2ila0 9 1t fl ,05 : i t:ili 1r9 rle 158 too tsr 9u9 frz Asi {ro i 52gir8 905!}s 118?tit 9t t0 tomo r2ir ir4t zzit 6E 3 t r:l9 12rt85ri 66eea S$fl4i t4Z}gi I I Z(p S4 1:t!rA r.:r9 555 x I 6ss trnrr? zlt '08 :rc8? t40s53 z '[5 582 ' Fastigheten är skattskyldigför moms till 5,0 %, vilket inrrcbär att ingående moms på kostnader som är gemen$mma för hela fastigheten, och som inte kan delas upp mellan den momspliktiga och icke momspliktiga delen, är avdragsgill till denna procentsats. Moms på kostnader som kan delas upp mellan den momspliktiga och icke momsplihiga delen är avdragsgill till den del dessa avser den momsptiktiba delen. gt* e{16)

10 9,2 Kgnglighetsanalysl Förändrat ränte- och inflationsäntagande enligt nedan. zritl xltz zo13 zol4,ols,016lt alzt i i ft Ränteantagånde lnff ationsantagande efter ökn i ng 2,W 3,0% 3,3% 3,M 33% 3,0% a996 3,9% 3,g%a 3,0% 3,9%i 3,0%i 3,91o 3,0% Råntekostnader Avsivningar Drift- och underhållskostnader Fastighetsskatt/avgift a frn 8L ffi t s t ? L6126Å}6 10s ununr hoctnader zl330t0 zl55t96 Z5t6tt41 l5e5 r14 I 516 1r9 2 &l:t 55a Återföring avsivningat Amorteri[gar Fqnd för yttre underhåll $rmmr uglfterodr 8 ltfirln8.t tlyresintäkter rnm AYgifter -f&{ndrlngrnot Foglo; $rmma hrtåltter s s ]^ XI tt72B 2sa669? 250a51r 2G { q4r( 2,a* qfr fi,g* 14rta azåra 2019&6 tzxto:to 216sse ? 260{ S' lAa6a 71s fir 2828t164 W 10(16r

11 10 Uigenhetsredovisning Lth nr 111 I t 311 I t I t »t Llt t ? L Våning Bes 3 rek 4 rok 4 rok 4 rok 5 rok 4 rok 5 rok 5 rok 4 rok 5 rok 4 ro* 5 rok 5 rqk 2rok Area kvm Andelstal (boa/oal E1 \ ,473dt,7092 1,3729 2,0v34 2!4734 2,2695 3,7782 2,07?4 3,0541 2, , , , , , , , E5 2, , , , , , , , ,0s ,974A 85 2,3816 tt6 3, , ,90s3 61 t,7ffi2 56 1, ,52t7?0 1, L,8ZLZ 76 7, ,* ,79?2 81 2, ,7652 lnsat Avglft lmånad m I ' a7t il)o t74200,a rr L U) s fi)o 2 3fit ?3000?6s {15}

12 Lch nr Lolre 201 Våning Bes Area kvm Andelstal ln åt Avgift (boa/loa) lmånad , Avgifterna är baserade på lägenheternas boar a. I den ekonomiska planen antas att alla medlemmar ansluter sig med andelstal enligt ovanstående. Föreningens tadgar medger en möjlighet för styrelsen att erbjuda medlemrnama sk frivilliga kapitaltillskotl Av antagen avgift m otssa ra r ca 6096 e rsåttnin g fö r ge mensam m a kapita lkostnade r. lnsatserna är baserade på lägenheternas boarea med tillägg för höjdläge och typ av balkong. il.0,1 Kontralrtsrrillkor lokaler Kontraktssituationen för uthyrda lokaler framgår av nedanstående tabell. Vid tidpunkten för planens författande har inga hyreskonträkt tecknat. Hyresintäkterna i den ekonomiska planen är baserade på marknadshyrä i aktuellt område. Lokal Yånlr4s. or dan Lå5p Typ Lolnl'Hyra* rrergåct kl HyraliB lr/år hiln 150fiD 8i:]8 TlllåS f6renglädd lnderrk*tll nlumln 12(161

13 a 1O.Z Dubbla audelsäl Förenirgen kommer att ha tuå olika andelstal, ett andelstal f6r kapitaldelen, som ska täcka råntor och amorteringar S respektive lågenhets andel av föreningens lån, och ett andelstal som ska täcka övriga kostnader. Årsavgiften för respektive lågenhet kommer således att fårdelas på båda andelstalen. Detta kommer att Eöra det rnöjligt 6r föreningen att erbjuda medlemmarfla att Böra indsviduella kapitaltillskott för att amortera på sin del av föreningens lån och i gengäld hommer lägenheten att{å en lägre avgift. Tabellerna nedan yisar hur boendekostnaden för en genomsnittslägenhet förändras om lägenheten amorterar på sin andel av fiireningens lån enligt tre olika alternativ. 1o..2,1 Ålternativ I - huvudalteruativet som visas i lågenh*ledcvisningen lnsatr Andel iförmingens lån Månadsavgift lkvm /kvm 455 fl<vm 5O8 flrvm Total boe rdskqstnad lmånad lrvm Råma insats per månad efter d<atteavdrag LD.2.2 åltcruativ 2 lnsäts Andel i föreningens lån *vm 5996 /kvm Månadravgift Rånta lnsåts per rnånad efter åkatteavdrag I ZEZ lkvm 746 lkvrn Total boende*ostnad k/månad 7113 k 1028 lkvm LO.2,3 Altgmativl lnsats Åndel i6reningens lån 3 X Månadsavgift Rånta ireats per månad efterskfieavdrag 7t7 6 1U' 109 /kvm 885 lkvrr Total boendekostnad lmånad /hrr q* 0 kt lkym 0 lkvm 13{15}

14 11 ärskilda förhållanden ay hetydelse ffir bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavamas ekonomtska förphktelser A. B. lnsats och årsavgift fastställes av ssrelsen. För bostadsrätt i föreningens hus erläggs en till av styrelsen faststalh årsavgift som skall täcka löpande driftkostnader på lägenheten samt dess avsättning till fond. Som grund för fördelningen av årsavgifterna skall Cälla lägenheternas andelstal. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrehen. överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5?6 ach pantsättningsavgiften till h6gst t% av basbeloppet enligt lagen orn allmän försäing. Bostadsrättshavaren svarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre i gott skick. vad gäller installationer m.rft. hånvisas tillvad som stadgas under "Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldighetef i föreningens stadgar. E. F. Bostadsrättshavaren svarar för att på egen bekostnad teckna abonnemang för hushållsel, telefon, bredband och tv. Bostadsrättshavaren skallteckna en hemfrirsäing med så kallat bostadsrättstillägs. lnom föreningen skatl bildas följande fonden r Fond för yttre underhåll H. I planen redovisade boareor samt tokalarea för lokaler baseras bl.a. på uppgifter från bygglovs- och entreprenadhandlingar. Eventuella awikelser från den sanna boarean eller lokalarea enligt Svensk Standard skall ej föranleda ändringar i insatser eller andelstal. De lämnade uppbifterna idenna ekonorniska plan angående fastighetens utförande, beråknade kostnader och intäkter m.m. hänför sig till vid tidpunkten för planens uppråttande kä nda förutsättningar. 14t161

15 f I I l: I 6rriEt håruisar tillrrenirqens stadgiar mr vllkå bl.a,framgår uad um gä$cr yid förenin gene upplösnlng el likvtdathn. Irrorrtåtiie n*.! {Z ^ d 1 etrim äl tr 1 {1 }

16 Intyg enligt 3 kap 2 bostadsrättsliagen Undertecknade, vilka för det ändamål som avse, i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat förestående ekonomiska plan för bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, organlsatbnsnummer , får härmed avge följande intyg. De faktiska uppgifterna, som lämnats i planen, stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och iövrigt rned förhållanden som är kända för oss. planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga och den ekonomiska planen framstår som hållbar. Vi anser att förut ättningama för registrering enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda, På grund av den företagna granskniryen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Stockholm lz- \ Ole Lien Eyggnadsingenjör Av Baverket förklarade beleriga, avseende hela riket, att utfärda intyg angående ekonomiska planer. vid granskningen har utöver den ekonomiska planen följande handlingar varit tillgängliga: Totalentreprenadsavtal, daterat Av rä k n i ngs nota avs ee n d e a ktiebrev, date rat Offe rt avsee nde byggfe I sfö rsä i ng, fii rd i gstä I I a n d eförsä k ri n g sa mt i n satsga rantifö rsäking f rå n GAR-BO FÖRSÄKR I NGS AB, daterat Besivni ng av köpprocessens genomförand e daterat, Stadgar Registreringsbevis F0S-utdrag

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E.

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Örebro kommun Organisationsnummer 6622 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar. B. Beskrivning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) MANDARINEN I ÖREBRO

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) MANDARINEN I ÖREBRO Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) MANDARINEN I ÖREBRO Örebro kommun Organisationsnummer 769626-5698 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) PARADISET I ÄLMHULT

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) PARADISET I ÄLMHULT Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) PARADISET I ÄLMHULT Älmhults kommun Organisationsnummer 769624-2846 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Kostnadskalkyl. För. bostadsrättsföreningen Ringen 1. Org. nr 769629-8178 Umeå Kommun

Kostnadskalkyl. För. bostadsrättsföreningen Ringen 1. Org. nr 769629-8178 Umeå Kommun Kostnadskalkyl För bostadsrättsföreningen Ringen 1 Org. nr 769629-8178 Umeå Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) OFFICEREN I ÖREBRO

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) OFFICEREN I ÖREBRO Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) OFFICEREN I ÖREBRO Örebro kommun Organisationsnummer 769626-4915 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

VIL L A O X F O R D 1

VIL L A O X F O R D 1 E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VIL L A O X F O R D 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR: 769629-2718 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) FJÄLLMON I ÖSTERSUND

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) FJÄLLMON I ÖSTERSUND Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) FJÄLLMON I ÖSTERSUND Östersunds kommun Organisationsnummer 769627-3973 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten är en ljus modern bostadsrättslägenhet på bästa

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö Föreningsinformation för Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16, Malmö Nedan redovisas frågor som föreningen har fått vid olika tillfällen samt svar på frågorna. Bra information finns även i föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) LIVET I LILLÅN 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) LIVET I LILLÅN 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) LIVET I LILLÅN 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-7899 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

3:a, HOVÅS. Kontakt. Hemsida: fastighetsbyran.se Webbnr: 5403-8730 Bankkontakt: Michael Johansson, Swedbank Sisjön tel: 031-7481810

3:a, HOVÅS. Kontakt. Hemsida: fastighetsbyran.se Webbnr: 5403-8730 Bankkontakt: Michael Johansson, Swedbank Sisjön tel: 031-7481810 3:a, HOVÅS Pris: 3 395 000 kr utgångspris Antal rum: 3 Boarea: 76 kvm Avgift: 1 267 kr inkl VA och parkeringsplats. Adress: Hovås Länsmansväg 5 I samarbete med Trissmark AB erbjuder vi ännu en nybyggnation

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) ARNÖ ÄNGAR 1

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) ARNÖ ÄNGAR 1 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) ARNÖ ÄNGAR 1 Nyköpings kommun Organisationsnummer 769629-7832 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VILLA OXFORD 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR:

E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VILLA OXFORD 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR: E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VILLA OXFORD 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna ekonomiska plan har upprättats med följande rubriker:

Läs mer

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67.5 m² Område Gullviksborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Områdesbeskrivning Vårdcentral och närpolis

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Aktrisgatan 16 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Aktrisgatan 16 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött förening med fin gård och med närhet till bland annat Emporia, Svågertorp

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer