EKONOMISK PLAN. BO TffiITGHf. TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73. idorrt*g20o9. Registrerades av Bolag$verket 20f,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "554A4S@ EKONOMISK PLAN. BO TffiITGHf. TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73. idorrt*g20o9. Registrerades av Bolag$verket 20f,9-1 2-17"

Transkript

1 EKONOMISK PLAN BO TffiITGHf TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73 idorrt*g20o9 Registrerades av Bolag$verket 20f,

2 II{I{ErrÅt.t.sröRrrcls{rHc I Allmånt Eesiuning ilr f astigheten Taxeringsuärde,,.,.. Fören ingens a ns kafftringskostnad 6, t0 Lågenhetsredodsng......r Kontroktsvill*or lokoler......, O.2' Dubbla ondelstol Alternativ 1- huvudalternativet som visas i lägenhetsredovisningen..." Alternativ , Alternativ 3..., Särckllda förhållanden av beselrc för bedömende ay f6rentryens verlsemhet och bostad*ättshararnag ekonomleka f0rpllktelser...,,..,,...,,r...r,...r,..,...,...14 BILAGOR: tntyc ENLrcT3 KAp2 BOSTÅDSRÄT-TSLAGEN 2{15}

3 EKONOMISK PLAN UTSIKTEN I NORRTÄUE L Allmänt Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtålje med org.nr har registrerats hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmama utan tidsbegränsning. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslasen har ityrelsen upprättar följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet Beräkningen av föreningens årliga kapital- och driftkostnader etc. grundar sig på vid tiden for planens upprättande kända förhållanden. Hedan angiven anskaffningskostnad för föreningens fastighet är den sluttiga. Bo tadsrättsföreningen har tecknat ett entreprenadavtal enligt vilket byggstart sker när upplåtelseavtaltecknats och handpenning erlagb för 32 bostadsrätter med minst 32 bostadsrättsköpare. Ett garantikonsortium för teckning av eventuellt osålda lågenheter vid tilhrädet har bildats. En insatsgarantiförbindelse har upprättats mellan bostadsrättsföreningen och garantikonsortiet. I entreprenadavtalet ingår lagstadgade entreprenad och byggfelsförsäingar. lnsatsgarantiförsäing kommer att tecknas med Garbo Försäing. Föreningen har per den sista september 2009 med Credentia AB träffat avtal om föryärv av fastigheten Församlingshemmet 1 i Norrtälje kommun. Fastighetsförvärvet sker genom ett förvärv av aktierna i tltsikten i Norrtälje AB, med organisationsnummer ("Bolaget"), som i sin tur äger fastigheten. Beslutet om fiirvärv innebär således att Föreningen förvårvar sarntliga aktier i Bolaget, som sin enda tillgång åger fastigheten Församlingshemmet 1. Fastigheten kommer efter Föreningens förväru av aktierna i Bolaget.att överlåtas från Bolaget till Föreningen, vilket kommer att ske genom sä kallad underpris-överlåtelse till fastighetens bokförda värde, varefter Bolaget kornmer att likvideras. Säljaren garanterar att Föreningen skall gå skadelös i forhållande till ett vanligt fastighetsköp om förvärvet skulte leda till oönskade konsekvenser och kostnader. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt avses ske direkt efter att föreningen har godkänt slutbesiktningen enligt upprättad tidplan. tnflyttning beräknas ske under {16}

4 2 Beslsiyning arr frstigh ten Registerbeteckning Förcamlingshemmet 1 Xommun Norrtälje Församling Adresslbelägenhet Norrtälje- Makta Rmlagsgatan I \-'l Tomtarea Ägarstatus 1812 ml Äganderått,,, Planförhållanden Servitut lnyttianderått Detaljplan {stadsplan) faststä lld {7 För fastigheten finns ej några inskiivna servitut. Försäing Fastighete n komrn er bli f ö rsåa d ti ll fullvärde. I entre prenadavtalet röra nde byggn ation korn mer sedva n I iga e ntreprenad- och byggfelsförsä k ri n ga r att tecknas. Medlemmarna i föreningen skall komplettera sln hemförsåing med ett så kallat bostadsråttstillägg..if,f* 3 Eyggnadsbesirming 3.1 Bygnadsbeshming Byggnadsär 2010 Byggnadstyp Flerbostadshus I 4 våningsplan samt källare, Uthyrningsbar area m2. Bostadslägenheter 43 lägenheter om sämmanlagt mz. Lokaler Gemensarnma utrymmen 1 lokalom sammanlagtr 179 m2. 6arage, lägenhetsförråd i källarplan, trapphus, innergård. 4(161

5 rr_ Uppvärmningssystem Ventilation Vattenburet system anslutet till fiärrvärme och värmeväxlar. Separat debitering för varje lägenhet avseende uppvärmning och varmvatten. Mekanisk frånluft Hiss 5 hissar. 6rundläggning Stomme Gjuten betongplatta på pålar. Betong. \--l Bjälklae Yttertak Betong/trå. Plåt. Puts. Fönster Trapphus, entrå 3-glas ftinster. Målad betong Tvåttstuga Sophantering Öwrgt Tvättutrustning i varie lägenhet. opsorteringshus på gården mot Angarsgatan. Bostadsrättsinnehavarna tecknar egna avtal för hushållsel, bredband, telefon och tv. \_/ 4 Taxeringwärde \-' Taxeringwårdet för år 2011 är uppskattat till , fördelat på boståder och lokaler Typkod är 320 (Hyreshusenhet, huvudsaktigen bostäder). Taxeringsvärdet år uppskattat utifrån fastighetstaxeringen Enligt gällande regelverk ligger taxeringsvårdet fast i tre år och justeras nåsta gång vid den förenklade fastighetstaxeringen å r s{16)

6 Föreningens anskaftingskosfirad Totalt inköpsprie tagfartskostnadl Pantbrevskostnad Omkostnad tillträde mm lng saldo och oförutsett mo 48 s S 100 frxl so ooo /kvm Befintligapantbrev: Anskaffningskostnad /kvm 6 Finansiering lån Bottenlån 1 Bottenlån 2 Räntereserv Sumrna lån år 1 Belofp Blndnlngrrld år 1S rt4o 100 Rörlig" ca 3 år o Rånit * 2,ZO 3, Snltträntä: 2,88,länt8- Arfiort- l('pttal- Ränte l«ostxr erltr3 kostmd eftcr lff l0ptld,l L ,20 3,45 lnsatser: Upplåtelseavgifter: 0 Summa finansiering år O Amorteringen hygger på 70-årig serieplan vilket innebär att amorteringen är låg i början av perioden och hög i slutet- Orn amorteringsperioden följs är lånet slutamorterat om 70 år. Bäntereserven kan anvåndas för att göra extra amorteringar utöver plan eller för att minska avgiftshöjningen vid en eventuell ränteuppgång. Råntekostnaden för beräknade lån baserai på en i planen antagen räntenivå som grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. Ändras antabna räntenivåer påverkas råntekostnaden i motsvarandegrad. I ovan tående snittränta ingår ej föreslagen avsättning till räntereserv. Tas hänsyn till denna motsvarar kapitalkostnaden ca 3,X% av skuldbeloppet. 'Lagfartskostnaden är beräknad som 1,5 %svdet högsta av köpeskillingen förfastigheten (ej inråknat köpeskillingen för aktierna) och taxeringsvärdet för fastigheten vid överlätelsen. I För rörliga lån antas räntan gälla i ett år, därefter ändras den till den räntesats som står angiven under rubriken råntesats efter löptid. gtl 6{16)

7 7 Föreningens u ifrer 1.1 Drtft- och underhåilskostnader Styrelse/revision Ekonomisk förvaltning Vatten Värme EI Renhållning Trappstädning Fast skötsel Försåing Hissar övrigt Löpande underhäll ls fi10 /r0(x)0 35m m0 lff l(r l<r k la 4 k/kvm ZO lallrym 27 lkvm 20 /hrm a7 llam a2 /kvm 13 /kvm 16 lkvm 1X. /kvm 9 /kvm 20 /kvm 20 /kvm Summa driftkostnad år 1 Avsättn ing yttre underhåll : Årlig höjning au driftkostnad O z% 189 lkvm 15 /kvm Bedörnningen av de löpande driftkostnaderna bygger på uppgifter frän säljaren samt den normala kostnadsbild n för likvärdiga byggnader. Det faktiska värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre än det beräknade vårdet. Drift- och underhållskostnaderna åntai åka i takt med den bedömda inflationen. Föreningen ska enligt stadgarna upprätta en underhållsplan. I den ekonomiska planen föreslås avsättningar enligt upprättad 10-årskalkyl. Styrelsenföreningen kan ksmma att ändra storleken av avsättningen. Lågenhetsi n n ehavarna betalar kostn adern a för u ppvärrnning individ uel lt, 7.?. Fastighetsskatt/avgift Taxeringwärde bostiider l(o m m u nal fasti ghetsavgift Taxeringwärde lokaler FastighBtsskatt 43600Om Fastighetsskatten/den kom m unala fastighetsavgiften fiir flerbostadshu s uppgår till 0,40 % av taxeringwårdet för bostadsdelen och 1,00 % av taxeringsvärdet för lskaldelen. Den komrnunala fastighetsavgiften är dock begränsad till maximält 72?2k per lägenhet Taxeringsvårdetantas6ka rned 2,Qg6,perär. *rr_ 7{16}

8 a Föreningens inkomster ÅrsaWift bostäder: Hyresi ntäkter lokaler: Parkering, garege mm Årlig höjning av awifter {snitt}: Ärli6 höining av hyror {snitt}: % 2% 455 lkvm 838 lkvm Årsavgiften antas öka rned 2 % per är vilket ger att rtigande överskott i kalkylen. Om kostnaderna utvecklas i enlighet rned antagandena i kalkylen kan föreningen istället välja en lägre ökningstäkt för årsavgiften. 9 Ekonomisk prognos samt kiinslighetsanalys t följande avsnitt redovisas ea ekonomisk prognos för perioden 1-6 år samt år ll givet ett inflationsantagande omzct6 per år. Därutöver redovisas en könslighetsonolys I utvisande förändringar i årsavgifuuttagen vid en antagen inflationsutvec*ling på 3,0 % istället för 2,O % samt en antagen ränteökning om 1,0 % efter utgången av lånens räntebindningstid. Känslighetsanalysen visar vad avgiften behöver vara för att resultatet och kassaflödet skall bli minst 0 varje år i kalkylen. Observera att känslighetsanalysen förutsätter att ingen avsättning sker till räntereserven vilket innebär att avgiften vid oförändrade förutsättningar kan vara lägre än avgiften enligt plan.! I I 8U6l

9 L 9.1 Ekonomlsk prognos Prognosen är baserad på att 100 % av bostäderna upplåts med bostadsrätt. lr frånta Råntercserv Åvsivningar Drift Fastighetskafi/avEitt 3n ltosilnader Årsavgiftlkvm (bostfic$ Årsaugifter boståder HyresintålGer bkaler Parkering rnm Avdragsgill lngåen de moms3 Rånteirltäkter $a lmåkter,irarrrrrulnt fåssdlödack lh Årets resuhat enl t ovan Återförl ng avsivningar,dmorteringar Amorterlngi9åperår ictalneto flhr etrillr{ng tlll undet'hålefoad Avsåttning dll yttre underhå[ Setalnrm sfrgr äläätt L till undertrållcfond lngåurde saldo kassa Adsrnrshat sddo tarra Ack aw underhåll enl ek plan 1 z 3 4?,.,.L 2gl.7. 2oul {r s?s Ats ?6t z 116? H, aal m i 6 W 1 6s s lrit 1!t, s5 (E tt2.185 /f83 t r59 18r t f r Z 1!t9 it88 1l{3,6!1 2 2E' oez 2 itts 105 : M 9063it 1t }{ y ,04 0, , aO 0, ?9,t -21 /m5 0' a: I 71 5e7 i 7s3 8s/i 5974;}i 22132,, ? 839 I 705 2ila0 9 1t fl ,05 : i t:ili 1r9 rle 158 too tsr 9u9 frz Asi {ro i 52gir8 905!}s 118?tit 9t t0 tomo r2ir ir4t zzit 6E 3 t r:l9 12rt85ri 66eea S$fl4i t4Z}gi I I Z(p S4 1:t!rA r.:r9 555 x I 6ss trnrr? zlt '08 :rc8? t40s53 z '[5 582 ' Fastigheten är skattskyldigför moms till 5,0 %, vilket inrrcbär att ingående moms på kostnader som är gemen$mma för hela fastigheten, och som inte kan delas upp mellan den momspliktiga och icke momspliktiga delen, är avdragsgill till denna procentsats. Moms på kostnader som kan delas upp mellan den momspliktiga och icke momsplihiga delen är avdragsgill till den del dessa avser den momsptiktiba delen. gt* e{16)

10 9,2 Kgnglighetsanalysl Förändrat ränte- och inflationsäntagande enligt nedan. zritl xltz zo13 zol4,ols,016lt alzt i i ft Ränteantagånde lnff ationsantagande efter ökn i ng 2,W 3,0% 3,3% 3,M 33% 3,0% a996 3,9% 3,g%a 3,0% 3,9%i 3,0%i 3,91o 3,0% Råntekostnader Avsivningar Drift- och underhållskostnader Fastighetsskatt/avgift a frn 8L ffi t s t ? L6126Å}6 10s ununr hoctnader zl330t0 zl55t96 Z5t6tt41 l5e5 r14 I 516 1r9 2 &l:t 55a Återföring avsivningat Amorteri[gar Fqnd för yttre underhåll $rmmr uglfterodr 8 ltfirln8.t tlyresintäkter rnm AYgifter -f&{ndrlngrnot Foglo; $rmma hrtåltter s s ]^ XI tt72B 2sa669? 250a51r 2G { q4r( 2,a* qfr fi,g* 14rta azåra 2019&6 tzxto:to 216sse ? 260{ S' lAa6a 71s fir 2828t164 W 10(16r

11 10 Uigenhetsredovisning Lth nr 111 I t 311 I t I t »t Llt t ? L Våning Bes 3 rek 4 rok 4 rok 4 rok 5 rok 4 rok 5 rok 5 rok 4 rok 5 rok 4 ro* 5 rok 5 rqk 2rok Area kvm Andelstal (boa/oal E1 \ ,473dt,7092 1,3729 2,0v34 2!4734 2,2695 3,7782 2,07?4 3,0541 2, , , , , , , , E5 2, , , , , , , , ,0s ,974A 85 2,3816 tt6 3, , ,90s3 61 t,7ffi2 56 1, ,52t7?0 1, L,8ZLZ 76 7, ,* ,79?2 81 2, ,7652 lnsat Avglft lmånad m I ' a7t il)o t74200,a rr L U) s fi)o 2 3fit ?3000?6s {15}

12 Lch nr Lolre 201 Våning Bes Area kvm Andelstal ln åt Avgift (boa/loa) lmånad , Avgifterna är baserade på lägenheternas boar a. I den ekonomiska planen antas att alla medlemmar ansluter sig med andelstal enligt ovanstående. Föreningens tadgar medger en möjlighet för styrelsen att erbjuda medlemrnama sk frivilliga kapitaltillskotl Av antagen avgift m otssa ra r ca 6096 e rsåttnin g fö r ge mensam m a kapita lkostnade r. lnsatserna är baserade på lägenheternas boarea med tillägg för höjdläge och typ av balkong. il.0,1 Kontralrtsrrillkor lokaler Kontraktssituationen för uthyrda lokaler framgår av nedanstående tabell. Vid tidpunkten för planens författande har inga hyreskonträkt tecknat. Hyresintäkterna i den ekonomiska planen är baserade på marknadshyrä i aktuellt område. Lokal Yånlr4s. or dan Lå5p Typ Lolnl'Hyra* rrergåct kl HyraliB lr/år hiln 150fiD 8i:]8 TlllåS f6renglädd lnderrk*tll nlumln 12(161

13 a 1O.Z Dubbla audelsäl Förenirgen kommer att ha tuå olika andelstal, ett andelstal f6r kapitaldelen, som ska täcka råntor och amorteringar S respektive lågenhets andel av föreningens lån, och ett andelstal som ska täcka övriga kostnader. Årsavgiften för respektive lågenhet kommer således att fårdelas på båda andelstalen. Detta kommer att Eöra det rnöjligt 6r föreningen att erbjuda medlemmarfla att Böra indsviduella kapitaltillskott för att amortera på sin del av föreningens lån och i gengäld hommer lägenheten att{å en lägre avgift. Tabellerna nedan yisar hur boendekostnaden för en genomsnittslägenhet förändras om lägenheten amorterar på sin andel av fiireningens lån enligt tre olika alternativ. 1o..2,1 Ålternativ I - huvudalteruativet som visas i lågenh*ledcvisningen lnsatr Andel iförmingens lån Månadsavgift lkvm /kvm 455 fl<vm 5O8 flrvm Total boe rdskqstnad lmånad lrvm Råma insats per månad efter d<atteavdrag LD.2.2 åltcruativ 2 lnsäts Andel i föreningens lån *vm 5996 /kvm Månadravgift Rånta lnsåts per rnånad efter åkatteavdrag I ZEZ lkvm 746 lkvrn Total boende*ostnad k/månad 7113 k 1028 lkvm LO.2,3 Altgmativl lnsats Åndel i6reningens lån 3 X Månadsavgift Rånta ireats per månad efterskfieavdrag 7t7 6 1U' 109 /kvm 885 lkvrr Total boendekostnad lmånad /hrr q* 0 kt lkym 0 lkvm 13{15}

14 11 ärskilda förhållanden ay hetydelse ffir bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavamas ekonomtska förphktelser A. B. lnsats och årsavgift fastställes av ssrelsen. För bostadsrätt i föreningens hus erläggs en till av styrelsen faststalh årsavgift som skall täcka löpande driftkostnader på lägenheten samt dess avsättning till fond. Som grund för fördelningen av årsavgifterna skall Cälla lägenheternas andelstal. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrehen. överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5?6 ach pantsättningsavgiften till h6gst t% av basbeloppet enligt lagen orn allmän försäing. Bostadsrättshavaren svarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre i gott skick. vad gäller installationer m.rft. hånvisas tillvad som stadgas under "Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldighetef i föreningens stadgar. E. F. Bostadsrättshavaren svarar för att på egen bekostnad teckna abonnemang för hushållsel, telefon, bredband och tv. Bostadsrättshavaren skallteckna en hemfrirsäing med så kallat bostadsrättstillägs. lnom föreningen skatl bildas följande fonden r Fond för yttre underhåll H. I planen redovisade boareor samt tokalarea för lokaler baseras bl.a. på uppgifter från bygglovs- och entreprenadhandlingar. Eventuella awikelser från den sanna boarean eller lokalarea enligt Svensk Standard skall ej föranleda ändringar i insatser eller andelstal. De lämnade uppbifterna idenna ekonorniska plan angående fastighetens utförande, beråknade kostnader och intäkter m.m. hänför sig till vid tidpunkten för planens uppråttande kä nda förutsättningar. 14t161

15 f I I l: I 6rriEt håruisar tillrrenirqens stadgiar mr vllkå bl.a,framgår uad um gä$cr yid förenin gene upplösnlng el likvtdathn. Irrorrtåtiie n*.! {Z ^ d 1 etrim äl tr 1 {1 }

16 Intyg enligt 3 kap 2 bostadsrättsliagen Undertecknade, vilka för det ändamål som avse, i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat förestående ekonomiska plan för bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, organlsatbnsnummer , får härmed avge följande intyg. De faktiska uppgifterna, som lämnats i planen, stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och iövrigt rned förhållanden som är kända för oss. planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga och den ekonomiska planen framstår som hållbar. Vi anser att förut ättningama för registrering enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda, På grund av den företagna granskniryen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Stockholm lz- \ Ole Lien Eyggnadsingenjör Av Baverket förklarade beleriga, avseende hela riket, att utfärda intyg angående ekonomiska planer. vid granskningen har utöver den ekonomiska planen följande handlingar varit tillgängliga: Totalentreprenadsavtal, daterat Av rä k n i ngs nota avs ee n d e a ktiebrev, date rat Offe rt avsee nde byggfe I sfö rsä i ng, fii rd i gstä I I a n d eförsä k ri n g sa mt i n satsga rantifö rsäking f rå n GAR-BO FÖRSÄKR I NGS AB, daterat Besivni ng av köpprocessens genomförand e daterat, Stadgar Registreringsbevis F0S-utdrag

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2011-06-08

Registrerades av Bolagsverket 2011-06-08 ~144ZfI1 1 BRF GÄSTOIVERJET låsa 1 EKONOMISK PLAN Organisationsnr: 769622-5999 FÖR BOSTADSRÄT7SPÖRENINGEN GÄSTGIVERIET lisa FASTIGHET: Åsa 4:160 SÄTE: Kungsbacka kommun Denna ekonomiska plan har upprättats

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Org.nr. 769621-1445 Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699. Upprättad i samarbete med

Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699. Upprättad i samarbete med Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699 Upprättad i samarbete med INNEHÅLL Ekonomisk plan... 0 Allmänna förutsättningar... 2 Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Kåbo 49:20

Ekonomisk plan för Brf Kåbo 49:20 Ekonomisk plan för Brf Kåbo 49:20 Innehållsförteckning 1 Gällande regler 1 2 Bakgrund och föreningen 1 2.1 Formerna för föreningens förvärv av fastigheten 2 3 Beskrivning av fastigheten 2 3.1 Omfattande

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VILLA OXFORD 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR:

E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VILLA OXFORD 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR: E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VILLA OXFORD 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna ekonomiska plan har upprättats med följande rubriker:

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Borensvägen 33 A-C, Årsta, Stockholms kommun Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Örsbaken 6 under tredje kvartalet 2014. Innehållsförteckning0

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

VIL L A O X F O R D 1

VIL L A O X F O R D 1 E K O N O M I S K P L A N F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N VIL L A O X F O R D 1 M A L M Ö K O M M U N ORG NR: 769629-2718 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

Kostnadskalkyl. För. bostadsrättsföreningen Ringen 1. Org. nr 769629-8178 Umeå Kommun

Kostnadskalkyl. För. bostadsrättsföreningen Ringen 1. Org. nr 769629-8178 Umeå Kommun Kostnadskalkyl För bostadsrättsföreningen Ringen 1 Org. nr 769629-8178 Umeå Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) LIVET I LILLÅN 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) LIVET I LILLÅN 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) LIVET I LILLÅN 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-7899 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) FJÄLLMON I ÖSTERSUND

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) FJÄLLMON I ÖSTERSUND Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) FJÄLLMON I ÖSTERSUND Östersunds kommun Organisationsnummer 769627-3973 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer