EKONOMISK PLAN. BO TffiITGHf. TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73. idorrt*g20o9. Registrerades av Bolag$verket 20f,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "554A4S@ EKONOMISK PLAN. BO TffiITGHf. TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73. idorrt*g20o9. Registrerades av Bolag$verket 20f,9-1 2-17"

Transkript

1 EKONOMISK PLAN BO TffiITGHf TIT II(rE!{ T ilon rå,lre. 7696ul8.6ft73 idorrt*g20o9 Registrerades av Bolag$verket 20f,

2 II{I{ErrÅt.t.sröRrrcls{rHc I Allmånt Eesiuning ilr f astigheten Taxeringsuärde,,.,.. Fören ingens a ns kafftringskostnad 6, t0 Lågenhetsredodsng......r Kontroktsvill*or lokoler......, O.2' Dubbla ondelstol Alternativ 1- huvudalternativet som visas i lägenhetsredovisningen..." Alternativ , Alternativ 3..., Särckllda förhållanden av beselrc för bedömende ay f6rentryens verlsemhet och bostad*ättshararnag ekonomleka f0rpllktelser...,,..,,...,,r...r,...r,..,...,...14 BILAGOR: tntyc ENLrcT3 KAp2 BOSTÅDSRÄT-TSLAGEN 2{15}

3 EKONOMISK PLAN UTSIKTEN I NORRTÄUE L Allmänt Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtålje med org.nr har registrerats hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmama utan tidsbegränsning. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslasen har ityrelsen upprättar följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet Beräkningen av föreningens årliga kapital- och driftkostnader etc. grundar sig på vid tiden for planens upprättande kända förhållanden. Hedan angiven anskaffningskostnad för föreningens fastighet är den sluttiga. Bo tadsrättsföreningen har tecknat ett entreprenadavtal enligt vilket byggstart sker när upplåtelseavtaltecknats och handpenning erlagb för 32 bostadsrätter med minst 32 bostadsrättsköpare. Ett garantikonsortium för teckning av eventuellt osålda lågenheter vid tilhrädet har bildats. En insatsgarantiförbindelse har upprättats mellan bostadsrättsföreningen och garantikonsortiet. I entreprenadavtalet ingår lagstadgade entreprenad och byggfelsförsäingar. lnsatsgarantiförsäing kommer att tecknas med Garbo Försäing. Föreningen har per den sista september 2009 med Credentia AB träffat avtal om föryärv av fastigheten Församlingshemmet 1 i Norrtälje kommun. Fastighetsförvärvet sker genom ett förvärv av aktierna i tltsikten i Norrtälje AB, med organisationsnummer ("Bolaget"), som i sin tur äger fastigheten. Beslutet om fiirvärv innebär således att Föreningen förvårvar sarntliga aktier i Bolaget, som sin enda tillgång åger fastigheten Församlingshemmet 1. Fastigheten kommer efter Föreningens förväru av aktierna i Bolaget.att överlåtas från Bolaget till Föreningen, vilket kommer att ske genom sä kallad underpris-överlåtelse till fastighetens bokförda värde, varefter Bolaget kornmer att likvideras. Säljaren garanterar att Föreningen skall gå skadelös i forhållande till ett vanligt fastighetsköp om förvärvet skulte leda till oönskade konsekvenser och kostnader. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt avses ske direkt efter att föreningen har godkänt slutbesiktningen enligt upprättad tidplan. tnflyttning beräknas ske under {16}

4 2 Beslsiyning arr frstigh ten Registerbeteckning Förcamlingshemmet 1 Xommun Norrtälje Församling Adresslbelägenhet Norrtälje- Makta Rmlagsgatan I \-'l Tomtarea Ägarstatus 1812 ml Äganderått,,, Planförhållanden Servitut lnyttianderått Detaljplan {stadsplan) faststä lld {7 För fastigheten finns ej några inskiivna servitut. Försäing Fastighete n komrn er bli f ö rsåa d ti ll fullvärde. I entre prenadavtalet röra nde byggn ation korn mer sedva n I iga e ntreprenad- och byggfelsförsä k ri n ga r att tecknas. Medlemmarna i föreningen skall komplettera sln hemförsåing med ett så kallat bostadsråttstillägg..if,f* 3 Eyggnadsbesirming 3.1 Bygnadsbeshming Byggnadsär 2010 Byggnadstyp Flerbostadshus I 4 våningsplan samt källare, Uthyrningsbar area m2. Bostadslägenheter 43 lägenheter om sämmanlagt mz. Lokaler Gemensarnma utrymmen 1 lokalom sammanlagtr 179 m2. 6arage, lägenhetsförråd i källarplan, trapphus, innergård. 4(161

5 rr_ Uppvärmningssystem Ventilation Vattenburet system anslutet till fiärrvärme och värmeväxlar. Separat debitering för varje lägenhet avseende uppvärmning och varmvatten. Mekanisk frånluft Hiss 5 hissar. 6rundläggning Stomme Gjuten betongplatta på pålar. Betong. \--l Bjälklae Yttertak Betong/trå. Plåt. Puts. Fönster Trapphus, entrå 3-glas ftinster. Målad betong Tvåttstuga Sophantering Öwrgt Tvättutrustning i varie lägenhet. opsorteringshus på gården mot Angarsgatan. Bostadsrättsinnehavarna tecknar egna avtal för hushållsel, bredband, telefon och tv. \_/ 4 Taxeringwärde \-' Taxeringwårdet för år 2011 är uppskattat till , fördelat på boståder och lokaler Typkod är 320 (Hyreshusenhet, huvudsaktigen bostäder). Taxeringsvärdet år uppskattat utifrån fastighetstaxeringen Enligt gällande regelverk ligger taxeringsvårdet fast i tre år och justeras nåsta gång vid den förenklade fastighetstaxeringen å r s{16)

6 Föreningens anskaftingskosfirad Totalt inköpsprie tagfartskostnadl Pantbrevskostnad Omkostnad tillträde mm lng saldo och oförutsett mo 48 s S 100 frxl so ooo /kvm Befintligapantbrev: Anskaffningskostnad /kvm 6 Finansiering lån Bottenlån 1 Bottenlån 2 Räntereserv Sumrna lån år 1 Belofp Blndnlngrrld år 1S rt4o 100 Rörlig" ca 3 år o Rånit * 2,ZO 3, Snltträntä: 2,88,länt8- Arfiort- l('pttal- Ränte l«ostxr erltr3 kostmd eftcr lff l0ptld,l L ,20 3,45 lnsatser: Upplåtelseavgifter: 0 Summa finansiering år O Amorteringen hygger på 70-årig serieplan vilket innebär att amorteringen är låg i början av perioden och hög i slutet- Orn amorteringsperioden följs är lånet slutamorterat om 70 år. Bäntereserven kan anvåndas för att göra extra amorteringar utöver plan eller för att minska avgiftshöjningen vid en eventuell ränteuppgång. Råntekostnaden för beräknade lån baserai på en i planen antagen räntenivå som grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. Ändras antabna räntenivåer påverkas råntekostnaden i motsvarandegrad. I ovan tående snittränta ingår ej föreslagen avsättning till räntereserv. Tas hänsyn till denna motsvarar kapitalkostnaden ca 3,X% av skuldbeloppet. 'Lagfartskostnaden är beräknad som 1,5 %svdet högsta av köpeskillingen förfastigheten (ej inråknat köpeskillingen för aktierna) och taxeringsvärdet för fastigheten vid överlätelsen. I För rörliga lån antas räntan gälla i ett år, därefter ändras den till den räntesats som står angiven under rubriken råntesats efter löptid. gtl 6{16)

7 7 Föreningens u ifrer 1.1 Drtft- och underhåilskostnader Styrelse/revision Ekonomisk förvaltning Vatten Värme EI Renhållning Trappstädning Fast skötsel Försåing Hissar övrigt Löpande underhäll ls fi10 /r0(x)0 35m m0 lff l(r l<r k la 4 k/kvm ZO lallrym 27 lkvm 20 /hrm a7 llam a2 /kvm 13 /kvm 16 lkvm 1X. /kvm 9 /kvm 20 /kvm 20 /kvm Summa driftkostnad år 1 Avsättn ing yttre underhåll : Årlig höjning au driftkostnad O z% 189 lkvm 15 /kvm Bedörnningen av de löpande driftkostnaderna bygger på uppgifter frän säljaren samt den normala kostnadsbild n för likvärdiga byggnader. Det faktiska värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre än det beräknade vårdet. Drift- och underhållskostnaderna åntai åka i takt med den bedömda inflationen. Föreningen ska enligt stadgarna upprätta en underhållsplan. I den ekonomiska planen föreslås avsättningar enligt upprättad 10-årskalkyl. Styrelsenföreningen kan ksmma att ändra storleken av avsättningen. Lågenhetsi n n ehavarna betalar kostn adern a för u ppvärrnning individ uel lt, 7.?. Fastighetsskatt/avgift Taxeringwärde bostiider l(o m m u nal fasti ghetsavgift Taxeringwärde lokaler FastighBtsskatt 43600Om Fastighetsskatten/den kom m unala fastighetsavgiften fiir flerbostadshu s uppgår till 0,40 % av taxeringwårdet för bostadsdelen och 1,00 % av taxeringsvärdet för lskaldelen. Den komrnunala fastighetsavgiften är dock begränsad till maximält 72?2k per lägenhet Taxeringsvårdetantas6ka rned 2,Qg6,perär. *rr_ 7{16}

8 a Föreningens inkomster ÅrsaWift bostäder: Hyresi ntäkter lokaler: Parkering, garege mm Årlig höjning av awifter {snitt}: Ärli6 höining av hyror {snitt}: % 2% 455 lkvm 838 lkvm Årsavgiften antas öka rned 2 % per är vilket ger att rtigande överskott i kalkylen. Om kostnaderna utvecklas i enlighet rned antagandena i kalkylen kan föreningen istället välja en lägre ökningstäkt för årsavgiften. 9 Ekonomisk prognos samt kiinslighetsanalys t följande avsnitt redovisas ea ekonomisk prognos för perioden 1-6 år samt år ll givet ett inflationsantagande omzct6 per år. Därutöver redovisas en könslighetsonolys I utvisande förändringar i årsavgifuuttagen vid en antagen inflationsutvec*ling på 3,0 % istället för 2,O % samt en antagen ränteökning om 1,0 % efter utgången av lånens räntebindningstid. Känslighetsanalysen visar vad avgiften behöver vara för att resultatet och kassaflödet skall bli minst 0 varje år i kalkylen. Observera att känslighetsanalysen förutsätter att ingen avsättning sker till räntereserven vilket innebär att avgiften vid oförändrade förutsättningar kan vara lägre än avgiften enligt plan.! I I 8U6l

9 L 9.1 Ekonomlsk prognos Prognosen är baserad på att 100 % av bostäderna upplåts med bostadsrätt. lr frånta Råntercserv Åvsivningar Drift Fastighetskafi/avEitt 3n ltosilnader Årsavgiftlkvm (bostfic$ Årsaugifter boståder HyresintålGer bkaler Parkering rnm Avdragsgill lngåen de moms3 Rånteirltäkter $a lmåkter,irarrrrrulnt fåssdlödack lh Årets resuhat enl t ovan Återförl ng avsivningar,dmorteringar Amorterlngi9åperår ictalneto flhr etrillr{ng tlll undet'hålefoad Avsåttning dll yttre underhå[ Setalnrm sfrgr äläätt L till undertrållcfond lngåurde saldo kassa Adsrnrshat sddo tarra Ack aw underhåll enl ek plan 1 z 3 4?,.,.L 2gl.7. 2oul {r s?s Ats ?6t z 116? H, aal m i 6 W 1 6s s lrit 1!t, s5 (E tt2.185 /f83 t r59 18r t f r Z 1!t9 it88 1l{3,6!1 2 2E' oez 2 itts 105 : M 9063it 1t }{ y ,04 0, , aO 0, ?9,t -21 /m5 0' a: I 71 5e7 i 7s3 8s/i 5974;}i 22132,, ? 839 I 705 2ila0 9 1t fl ,05 : i t:ili 1r9 rle 158 too tsr 9u9 frz Asi {ro i 52gir8 905!}s 118?tit 9t t0 tomo r2ir ir4t zzit 6E 3 t r:l9 12rt85ri 66eea S$fl4i t4Z}gi I I Z(p S4 1:t!rA r.:r9 555 x I 6ss trnrr? zlt '08 :rc8? t40s53 z '[5 582 ' Fastigheten är skattskyldigför moms till 5,0 %, vilket inrrcbär att ingående moms på kostnader som är gemen$mma för hela fastigheten, och som inte kan delas upp mellan den momspliktiga och icke momspliktiga delen, är avdragsgill till denna procentsats. Moms på kostnader som kan delas upp mellan den momspliktiga och icke momsplihiga delen är avdragsgill till den del dessa avser den momsptiktiba delen. gt* e{16)

10 9,2 Kgnglighetsanalysl Förändrat ränte- och inflationsäntagande enligt nedan. zritl xltz zo13 zol4,ols,016lt alzt i i ft Ränteantagånde lnff ationsantagande efter ökn i ng 2,W 3,0% 3,3% 3,M 33% 3,0% a996 3,9% 3,g%a 3,0% 3,9%i 3,0%i 3,91o 3,0% Råntekostnader Avsivningar Drift- och underhållskostnader Fastighetsskatt/avgift a frn 8L ffi t s t ? L6126Å}6 10s ununr hoctnader zl330t0 zl55t96 Z5t6tt41 l5e5 r14 I 516 1r9 2 &l:t 55a Återföring avsivningat Amorteri[gar Fqnd för yttre underhåll $rmmr uglfterodr 8 ltfirln8.t tlyresintäkter rnm AYgifter -f&{ndrlngrnot Foglo; $rmma hrtåltter s s ]^ XI tt72B 2sa669? 250a51r 2G { q4r( 2,a* qfr fi,g* 14rta azåra 2019&6 tzxto:to 216sse ? 260{ S' lAa6a 71s fir 2828t164 W 10(16r

11 10 Uigenhetsredovisning Lth nr 111 I t 311 I t I t »t Llt t ? L Våning Bes 3 rek 4 rok 4 rok 4 rok 5 rok 4 rok 5 rok 5 rok 4 rok 5 rok 4 ro* 5 rok 5 rqk 2rok Area kvm Andelstal (boa/oal E1 \ ,473dt,7092 1,3729 2,0v34 2!4734 2,2695 3,7782 2,07?4 3,0541 2, , , , , , , , E5 2, , , , , , , , ,0s ,974A 85 2,3816 tt6 3, , ,90s3 61 t,7ffi2 56 1, ,52t7?0 1, L,8ZLZ 76 7, ,* ,79?2 81 2, ,7652 lnsat Avglft lmånad m I ' a7t il)o t74200,a rr L U) s fi)o 2 3fit ?3000?6s {15}

12 Lch nr Lolre 201 Våning Bes Area kvm Andelstal ln åt Avgift (boa/loa) lmånad , Avgifterna är baserade på lägenheternas boar a. I den ekonomiska planen antas att alla medlemmar ansluter sig med andelstal enligt ovanstående. Föreningens tadgar medger en möjlighet för styrelsen att erbjuda medlemrnama sk frivilliga kapitaltillskotl Av antagen avgift m otssa ra r ca 6096 e rsåttnin g fö r ge mensam m a kapita lkostnade r. lnsatserna är baserade på lägenheternas boarea med tillägg för höjdläge och typ av balkong. il.0,1 Kontralrtsrrillkor lokaler Kontraktssituationen för uthyrda lokaler framgår av nedanstående tabell. Vid tidpunkten för planens författande har inga hyreskonträkt tecknat. Hyresintäkterna i den ekonomiska planen är baserade på marknadshyrä i aktuellt område. Lokal Yånlr4s. or dan Lå5p Typ Lolnl'Hyra* rrergåct kl HyraliB lr/år hiln 150fiD 8i:]8 TlllåS f6renglädd lnderrk*tll nlumln 12(161

13 a 1O.Z Dubbla audelsäl Förenirgen kommer att ha tuå olika andelstal, ett andelstal f6r kapitaldelen, som ska täcka råntor och amorteringar S respektive lågenhets andel av föreningens lån, och ett andelstal som ska täcka övriga kostnader. Årsavgiften för respektive lågenhet kommer således att fårdelas på båda andelstalen. Detta kommer att Eöra det rnöjligt 6r föreningen att erbjuda medlemmarfla att Böra indsviduella kapitaltillskott för att amortera på sin del av föreningens lån och i gengäld hommer lägenheten att{å en lägre avgift. Tabellerna nedan yisar hur boendekostnaden för en genomsnittslägenhet förändras om lägenheten amorterar på sin andel av fiireningens lån enligt tre olika alternativ. 1o..2,1 Ålternativ I - huvudalteruativet som visas i lågenh*ledcvisningen lnsatr Andel iförmingens lån Månadsavgift lkvm /kvm 455 fl<vm 5O8 flrvm Total boe rdskqstnad lmånad lrvm Råma insats per månad efter d<atteavdrag LD.2.2 åltcruativ 2 lnsäts Andel i föreningens lån *vm 5996 /kvm Månadravgift Rånta lnsåts per rnånad efter åkatteavdrag I ZEZ lkvm 746 lkvrn Total boende*ostnad k/månad 7113 k 1028 lkvm LO.2,3 Altgmativl lnsats Åndel i6reningens lån 3 X Månadsavgift Rånta ireats per månad efterskfieavdrag 7t7 6 1U' 109 /kvm 885 lkvrr Total boendekostnad lmånad /hrr q* 0 kt lkym 0 lkvm 13{15}

14 11 ärskilda förhållanden ay hetydelse ffir bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavamas ekonomtska förphktelser A. B. lnsats och årsavgift fastställes av ssrelsen. För bostadsrätt i föreningens hus erläggs en till av styrelsen faststalh årsavgift som skall täcka löpande driftkostnader på lägenheten samt dess avsättning till fond. Som grund för fördelningen av årsavgifterna skall Cälla lägenheternas andelstal. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrehen. överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5?6 ach pantsättningsavgiften till h6gst t% av basbeloppet enligt lagen orn allmän försäing. Bostadsrättshavaren svarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre i gott skick. vad gäller installationer m.rft. hånvisas tillvad som stadgas under "Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldighetef i föreningens stadgar. E. F. Bostadsrättshavaren svarar för att på egen bekostnad teckna abonnemang för hushållsel, telefon, bredband och tv. Bostadsrättshavaren skallteckna en hemfrirsäing med så kallat bostadsrättstillägs. lnom föreningen skatl bildas följande fonden r Fond för yttre underhåll H. I planen redovisade boareor samt tokalarea för lokaler baseras bl.a. på uppgifter från bygglovs- och entreprenadhandlingar. Eventuella awikelser från den sanna boarean eller lokalarea enligt Svensk Standard skall ej föranleda ändringar i insatser eller andelstal. De lämnade uppbifterna idenna ekonorniska plan angående fastighetens utförande, beråknade kostnader och intäkter m.m. hänför sig till vid tidpunkten för planens uppråttande kä nda förutsättningar. 14t161

15 f I I l: I 6rriEt håruisar tillrrenirqens stadgiar mr vllkå bl.a,framgår uad um gä$cr yid förenin gene upplösnlng el likvtdathn. Irrorrtåtiie n*.! {Z ^ d 1 etrim äl tr 1 {1 }

16 Intyg enligt 3 kap 2 bostadsrättsliagen Undertecknade, vilka för det ändamål som avse, i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat förestående ekonomiska plan för bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, organlsatbnsnummer , får härmed avge följande intyg. De faktiska uppgifterna, som lämnats i planen, stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och iövrigt rned förhållanden som är kända för oss. planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga och den ekonomiska planen framstår som hållbar. Vi anser att förut ättningama för registrering enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda, På grund av den företagna granskniryen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Stockholm lz- \ Ole Lien Eyggnadsingenjör Av Baverket förklarade beleriga, avseende hela riket, att utfärda intyg angående ekonomiska planer. vid granskningen har utöver den ekonomiska planen följande handlingar varit tillgängliga: Totalentreprenadsavtal, daterat Av rä k n i ngs nota avs ee n d e a ktiebrev, date rat Offe rt avsee nde byggfe I sfö rsä i ng, fii rd i gstä I I a n d eförsä k ri n g sa mt i n satsga rantifö rsäking f rå n GAR-BO FÖRSÄKR I NGS AB, daterat Besivni ng av köpprocessens genomförand e daterat, Stadgar Registreringsbevis F0S-utdrag

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF HAMMARBERGET maj (11)

EKONOMISK PLAN BRF HAMMARBERGET maj (11) EKONOMISK PLAN BRF HAMMARBERGET 1 769633-1334 maj 2017 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF KYRKBYN 1 769607-2813. november 2013 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

EKONOMISK PLAN BRF KYRKBYN 1 769607-2813. november 2013 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB EKONOMISK PLAN BRF KYRKBYN 1 769607-2813 november 2013 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(12) 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx,

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, 1(8) 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, med org.nr. xxxxxxxx, registrerat den xx juli 2014

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 organisationsnummer 769616-4933 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för föreningens

Läs mer

KOSTNADSKALKYL BRF UTSIKTEN NYNÄSHAMN

KOSTNADSKALKYL BRF UTSIKTEN NYNÄSHAMN KOSTNADSKALKYL BRF UTSIKTEN NYNÄSHAMN 769629-7402 maj 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun KOSTNADSKALKYL Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hagaäng org.nr. 769627-9764 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR:

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TALLSTIGEN I ABRAHAMSBERG STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: 769631-1088 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862 1 Innehållsförteckning Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862... 1 1. Allmänna förutsättningar...

Läs mer

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan Tillika avsedd att användas som Kostnadskalkyl BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Smedjan 1 Gotlands kommun ORG NR 769622-4109 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A.

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr 769634-8718 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Allmänna förutsättningar 2 2. Beskrivning av fastigheten 3 3. Försäkring 4 4. Förvärvskostnader och taxeringsvärde

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B Beskrivning av fastigheten 3 och 4 C Beräknade

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

UTKAST / kalkyl EKONOMISK PLAN BRF SIKTET Utkast/kalkyl. september (1)

UTKAST / kalkyl EKONOMISK PLAN BRF SIKTET Utkast/kalkyl. september (1) EKONOMISK PLAN BRF SIKTET 1 769632-8025 Utkast/kalkyl september 2016 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning... 4 4

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552)

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 1(9)

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 1(9) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 769632 7639 1(9) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Lillstaden,769632 7639, registrerat den 22 augusti 2016 vid Bolagsverket har till

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER:

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: 769632-2630 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna,

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412 1(11) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412, registrerat den 21 mars 2016 vid

Läs mer

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker:

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv... 4 4.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARTPOPPELN Hvitfeldtsgatan 14, Göteborg Organisations nr Ekonomisk Plan

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARTPOPPELN Hvitfeldtsgatan 14, Göteborg Organisations nr Ekonomisk Plan Ekonomisk Plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4. Finansieringsplan

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1 Org nr. 7696318463 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid. A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Gotlands kommun

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Gotlands kommun 30792115 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK HANTVERKAREN 1 VISBY Gotlands kommun ORG NR 769627-8196 Denna ekonomiska plan har upprättats med föuande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr )

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr ) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Kattedaben. för. Organisationsnummer Tanums kommun, Västra Götalands län

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Kattedaben. för. Organisationsnummer Tanums kommun, Västra Götalands län KOSTNADSKALKYL för Bostadsrättsföreningen Kattedaben Organisationsnummer 769630-8647 Tanums kommun, Västra Götalands län 2016-10-28 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar 3 B. Beskrivning av

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARSLANTEN Org.nr 769608-0923 Järfälla, Stockholms län Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Kostnadskalkyl för. Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker:

Kostnadskalkyl för. Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker: Brf Hälltorps Gård, Trollhättans kommun Organisationsnummer 769630-8985 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÄLLTORPS GÅRD, TROLLHÄTTANS KOMMUN Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Reviderad Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kungsklippan 7-9, Stockholms kommun

Reviderad Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kungsklippan 7-9, Stockholms kommun Org nr 769605-4167 Reviderad Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kungsklippan 7-9, Stockholms kommun Denna reviderade ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Rind 2, i Täby kommun Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker:

för Bostadsrättsföreningen Rind 2, i Täby kommun Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker: Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Rind 2, 769631-5816 i Täby kommun Bild: OBS! Arkitektbild som kan avvika från verkligheten Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker:

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten (769634-8171) Upprättad i maj 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 EKONOMISK PLAN för Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 Planen har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastighet och

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro Ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 , Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 Åminnevägen 19, Stockholm Bostadsrättsföreningen Åminnevägen 19, 104 05 Stockholm, org. nr: 769602-9797 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. för. Bostadsrättsföreningen Magasinet i Norrtälje Hamn. Norrtälje kommun

KOSTNADSKALKYL. för. Bostadsrättsföreningen Magasinet i Norrtälje Hamn. Norrtälje kommun KOSTNADSKALKYL för Bostadsrättsföreningen Magasinet i Norrtälje Hamn Norrtälje kommun Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar B.

Läs mer

Ekonomisk kalkyl för

Ekonomisk kalkyl för Ekonomisk kalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN I KALMAR. (Org. nr XXXXXX-XXXX) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av fastigheten.

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren )

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren ) Förhandsavtal RIO Mellan nedanstående bostadsrättsförening och förhandstecknare denna dag ingås följande avtal om att bostadsrättsföreningen skall upplåta nedan beskriven lägenhet med bostadsrätt samt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ALLÉN I STENINGE SLOTTSBY Organisations nr Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ALLÉN I STENINGE SLOTTSBY Organisations nr Kostnadskalkyl BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ALLÉN I STENINGE SLOTTSBY Kostnadskalkyl Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Östersunds kommun Organisationsnummer 769629-4029 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Brf Torpaängen i Växjö. (Org. nr )

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Brf Torpaängen i Växjö. (Org. nr ) Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Brf Torpaängen i Växjö. (Org. nr. 769633-4031) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

16 Söderh 201 y09- l'9\ i kiii106. Rolf Levin

16 Söderh 201 y09- l'9\ i kiii106. Rolf Levin INTYG Undertecknad, vilka för det ändamål som avses i 5 kap 3 bostadsrättslagen har granskat kostnadskalkylen för Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412, far härmed avge följande intyg.

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer