/ L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET"

Transkript

1 LANTMÅTERIET HANDlINGAR '1. Upprattade år Arendenummer 2008 C04415 Årende AnHiggningsfOrrattning berorande Korsangen 20:32-33, 20:38 och 20:43 Kommun Enkoping lan Uppsala Till akten hor.... L.....!.r... b band numrerade sidor inneliggande kartor andra kartor /33

2 I Il " ' lantmaterimyndigheten UPPSALA LA N <"6. Beskrivning Arendenummer C04415 Forraltn i ng.lantmi;itare i : Farrattningen a r registrerad Regi.trering.datvm.. ::!CL ~ 2,M3, /1' 1'1 Sida 1 (2) Aktbilaga BE Akt / ~ Arende AnHiggningsfOrrattning berorande Korsangen 20:32-33, 20:38 och 20:43 Kommun: Enkoping Uppsala lan Andelar Ny gemensamhetsanlaggning Anloggningsåtgord BIivande KORSÅNGEN GA:1 (Beteckningen for den nybildade gemensamhetsanlaggningen ar preliminar ach ganer forst sedan forrattningen registrerats i fastighetsregistret.) Gemensamhetsanlaggning ska inrattas och bestå av undercentral med tillhorande byggnad och dartill horande anordningar for dess funktion, sophus, V A ledningar, fjarrvarmeledningar, dagvatteniedningar, infartsvagar med tillhorande plantering, gemensam belysning, gång- och cykelvag, parkeringsytor samt TV-, tel~ och bredbandskanalisation. AnIaggningen ar indelad i två sektioner.

3 lantmaterimyndigheten UPPSALA LÅN Sida 2 Akt /33,. Sektionsindelning Sektion 1 (Korsangen 20:33, 20:38, 20:43) Byggnadema a och b enligt aktbilaga KAl, med utrymmen for soprum och fjarrvanneanlaggning samt vaggbelysning på byggnadema. Infartsvagar och ovriga kommunikationsytor, inklusive gång- och cykelvag och gastparkering, dartill horande plantering inom område ga:l på karta aktbilaga KAl. Gemensam belysning (ledningar och belysningsstolpar) med ungefarligt lage enligt aktbilaga KA2. Motorvannare ingår ej i gemensamhetsanlaggningen. Fjarrvanneanlaggning bestående av undercentral med tillbehor, fjarrvanneledningar från och med anslutning till fjarrvannenatet, till undercentral med lage i byggnad a, vidare från undercentral så långt ledningarna ar gemensamma. Fjarrvanneledningama redovisas med ungefarligt lage enligt aktbilaga KA3. Kanalisation for bredband med ungefarligt lage enligt aktbilaga KA4, gul linje. Kanalisation for TV och teleledningar med ungefarligt lage enligt aktbilaga KA4, rod linje. Vattenledningar från kommunal anslutningspunkt till undercentral i byggnad a. Ledningarna ar gemensamma från anslutningspunkten så långt ledningarna ar gemensamma. Vattenledningarnas ungefarliga lage redovisas i aktbilaga KAS. Avlopps- och dagvattenledningar med tillhorande brunnar med tillbehor. Ledningarna ar gemensamma från anslutningspunkterna till det kommunala V A-natet så långt ledningarna ar gemensamma. Avlopps- och dagvattenledningarnas ungefarliga lage redovisas i aktbilaga KA6.

4 lantmaterimyndigheten UPPSALA lån Sida 3 Akt /33 (Cl. Sektion 2 (Korsangen 20:38, 20:43) For Korsangen 20:38 och 20:43 gemensamma fjarrvarme-, vatten, avlopps- och dagvattenledningar från den punkt dar ledningen enda st forsorjer Korsangen 20:38 och Korsangen 20:43 så långt ledningarna ar gemensamma for dessa två fastigheter. Deltagande fostigheter Korsangen 20:33, Korsangen 20:38, Korsangen 20:43 Fastigheterna utgor en samfallighet for anlaggningens utforande och drift. For anlaggningen upplåtes utrymme på fastigheterna som ingår i gemensamhetsanlaggningen samt på Korsangen 20:32 (blivande Korsangen S:l) (enbart belastad). Till formån for: Anlaggningssamfalligheten (de deltagande fastigheterna) Beslut om andelstal Kostnaderna for anlaggningens utforande och drift skall fordeias mellan deltagande fastigheter enligt foljande : Sektion l, Utforande och drift Korsangen 20:33 Korsangen 20:38 Korsangen 20:43 Sektion 2, Utforande och drift Korsangen 20:38 Korsangen 20: Totalt: Totalt: 6107 Tidpunkt for utforande Overforing av anlaggning Anlaggningen ar ut ford. De befintliga anlaggningarna overfors till och utgor samfalld egendom for de fastigheter som deltar i anlaggningen.

5 LANTMÅTERIMYNOIGHETEN I" " I UPPSALA LÅN Karta 2007 Arende AnIaggningsforriittning berorande Korsangen 20:32-33,20:38 och 20:43 Enkoping kommun Aktbilaga KA Arendenr: C04415 David Gustafsson Forrattningslantmatare 32 :8 / /. / / / / '" / '" + / KORSANGEN '" 't V ~ 20:33 "'-.,," } // / ~ / / >"'... / / < \. 1</ / '-" '" / ).';>-. ". _ -X \ / / / /... "'", /(/ l / / "V / ~ 29 / 20:38 <"',, b) ga:1 ('--' r' / '" " > / /20:32; / '" '..J / < /, 1 " ~ Å -.-1 / '" 1 /.. 20:38... '1 / '" 1/ '" 2 I ) N""~+ ~ "'I / + '" /./ 20:43 1 / f'- // 1/ 1.1'" /. / / 8 '.../'./ / / " / / / '" / / / '" / / // />' // o Meter Skala 1:1000 N L Akt / 33

6 FR Webb I Enkiiping Korsangen ga: 1 Sida l av l FR Trans 19 December 2011 GemensamhetsanlagjJningL:("' OI"',O"' 3)'--- Beteckning Enkoping Korsangen ga: 1 N>"ke~ Arunarkning: Anlaggningen sektionsindelad Forsamling Enkiiping La e, karta Andamål RaUsfOrhållande Rattighetstyp Utrymme Fonnån Officialsetvitut Bildningsåtgiird: Anlaggningsåtgiird Datum Sena ste andringen i allrnanna delen Registerkarta 550 Akt /33,1 Åndamål (13) Undercentra! med tillhorande byggnad och dartill horande anordningar for dess funktion, sophus, va-ledningar, fjanviirmeledningar, dagvattenledningar, infansvagar med tillh.plantering, gemensarn belysning, gång-och cykelvag, parkerings)tor sarnt tv-, tele-och bredbandskanalisation Dela ande fastigt.:h:.:e:.:te~r'-"- (142.. ) Beteckning Enkiiping Korsangen 20:33, 20:38, 20:43 Atgard (15) Fastighelsrattsliga åtgarder Datum Akt Anlaggningsåtgiird /33 A'ourforande myndi"'h"'e:..:tc.\2:::.l.. == Lantmaterimyndighet Telefon Lantmliteriet Box Uppsala Inskrivningsmyndighet Lantmateriet Inskrivning Nontiilje Box Norttiilje I " " ' l ANT MÅT E R let Telefon Lantmåteriet Med vanlig hiilsning ~-~ce~

7 l..antma TERIMYNOIGHETEN Uppsala ForrlHtning Anlaggningsfiirrat tning beror ande KORSANGEN 20:32, 20:33, 20:38 och 20:43 Forr~::;;~:p~ I KARTA Upprattad 2008 Kommun Enkoping Re9isteromr~de Enkiiping Arende:nr C Lån Uppsala Aklbilaga KAi Forratlningen år reqistrerad I fastighetsregistret Regidrering$datum 1=tir lantm~terlmynd i gheten ~. Mikael Johnson Fastighetsrattslig beskrivning, aktbilaga BE 1 Teknisk beskrivning, aklbilaga BE 2 20:33 II X= :38 1 KORSANGEN -<... "..., <.n <:> o -<... " <.n w <:> <:> Skala 1, 1000 Beteckningutandard HMK-Ka A Id O~/33 Reg karta. Uge.san~... nln9 550

8 /-" / > ( 22:~. _~ M\ )--- """------'\ \, '- \ \ \ " \ \, \, " " ""- '-,, ' ' ',,, ""- ' '- ~ \ '-~'- '\ \ / ~ \~,/,, ""- " ",, \ \./ \.,,, ',~ ", 20:33 " '-,, \ \... "- - 20:2 N -... ' ~ E N = E = SystemSWEREF99TM Aktualitet: ~ ".!, J f f ~m Kartredovisningen har inte råttsverkan, jmfr mot beslut i lantmåterihandlingar. luil!..w.ll..._--' '_--'--_ -' ' Skala 1:1000

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20 Beskrivning Ärendenummer M8781 Förrättningslantmätare Kristin Håkansson Förrättningen är registrerad Registreringsdatum... Sida 1 (1) Aktbilaga BE... Ärende berörande Måsen 14-17, 19-2 och fastighetsreglering

Läs mer

2001-05-28. Mässan 173 170 Ägare av Mässan 173-234 TomtbergaHuge Fastigheter AB Box 1073 141 22 Huddinge Typkod: 220 (Mässan 173-234) Mässan 174 144

2001-05-28. Mässan 173 170 Ägare av Mässan 173-234 TomtbergaHuge Fastigheter AB Box 1073 141 22 Huddinge Typkod: 220 (Mässan 173-234) Mässan 174 144 Kommun Huddinge Län Stockholm Avstyckning, anläggnings- och ledningsrättsåtgärd berörande Mässan 172. Registreringsdatum Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret 1(6) Nybildade

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

01 82K-2009/34. ffu'.. numrerade sidor. LANTMATERIMYNDIGHETEN HANDLINGAR i Nacka. Till akten h6r I.. band. Stockholm

01 82K-2009/34. ffu'.. numrerade sidor. LANTMATERIMYNDIGHETEN HANDLINGAR i Nacka. Till akten h6r I.. band. Stockholm LANTMATERIMYNDIGHETEN HANDLINGAR l. Upprittade 6r 2049 Arendenummer A8096015 Arende Anlii ggningsatgard berorande Sicklaon 37:4mfl Kommun Nacka Liin Stockholm Till akten h6r I.. band ffu'.. numrerade sidor

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun Planens nr: HE 158 Antagen av MSN: 16 maj 2012 Laga kraft: 15 juni 2012 Detaljplan för HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun ARB 506 Antagandehandling 2012-02-27. Rev 2012-05-07 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Underrättelse om avslutad förrättning

Underrättelse om avslutad förrättning L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Underrättelse om avslutad förrättning 2013-04-26 Ärendenummer O114554 Förrättningslantmätare «FirmaTitel» «Namn» «coadress» «Utdelningsadress» «Extrafält» «Postadress» «Fastighet»

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Lantmäteriverkets författningssamling

Lantmäteriverkets författningssamling Lantmäteriverkets författningssamling Utgivare: Sten Bertram Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras LMVFS 2000:2 Utkom från trycket den 22 juni 2000 utfärdade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om fastighetsregister; SFS 2000:308 Utkom från trycket den 30 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Plan 2004/15 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Årsta havsbad Antagande Upprättad 2009-09-16 Laga kraft 2013-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör ALLMÄNT Denna genomförandebeskrivning har upprättats

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Dnr Ks-plan 39/2003 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kolartorp etapp 2 Kolarslingan - Hermanstorpsvägen Utställningshandling Upprättad 2009-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING. Del av Nösund 1:176, södra området. tillhörande detaljplan för. 2007-06-07. Justerad 2007-10-10.

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING. Del av Nösund 1:176, södra området. tillhörande detaljplan för. 2007-06-07. Justerad 2007-10-10. GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING tillhörande detaljplan för Del av Nösund 1:176, södra området Västra Götalands län Upprättad: 2007-06-07. Justerad 2007-10-10 Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-13 114 Laga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och Byggnadsnämnden ANTAGANDEHANDLING Dnr: 05/112/214 Detaljplan för SPJÖSVIK Lyse-Berga 3:1 m.fl Lysekils kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Planens syfte är att ta fram 40-50 nya bostäder

Läs mer