SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden 2008-10-15"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset, kl Beslutande Övriga deltagande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Jan Johansson (s) Margareth Zingmark (s) Åsa Gustafsson (fp) Marie Lidén-Hedström (c) Lennart Hägglund (kd) Gunilla Hedström (m) Tjänstgörande ersättare: Fredrik Stenberg (s), ersättare för Kamel Mnad (s) Ersättare: Ulrika Lindström (s) David Lundmark (fp) Robin Holmgren (c) Catrina Lindgren (v) Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef Jan Söderström, områdeschef Karin Lundström, områdeschef Ann-Christine Söderlund, informationsstrateg, 168 Maria Carlsson, förvaltningsekonom, Mikael Olofsson, kvalitetssäkringsstrateg, 160 Staffan Åkerlund, utvecklingssstrateg, 168 Lars Björklund, kommunsekreterare, 168 Rolf Edlund, kommunjurist, 168 Susanne Sundberg, Kundtjänst, 168 Thomas Norberg, Lärarförbundet Bo-Erik Strömbäck, LR Lilian Parbring, Kommunal Maine Gustafsson, Kommunal Åsa Wiklund, sekreterare Utses justera Jan Johansson Paragraf Underskrifter.. Maria Marklund, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Jan Johansson, protokollsjusterare BEVIS/ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Anslagstavlan Stadshuset Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 BgN 156 Dnr Föregående protokoll Föreligger följande protokoll - Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott lägga protokollen till handlingarna.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 BgN 157 Dnr Diarieförda ärenden Föreligger lista på diarieförda ärenden. lägga listan på diarieförda ärenden till handlingarna.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 BgN 158 Delgivningar Skolverket Anmälan angående skolsituationen för elev i grundskolan vid Fällforsskolan, Skellefteå kommun Tekniska nämnden, Skellefteå kommun , 212 Skrivelse angående trafiksituationen vid Auraskolan i Skelleftehamn Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 287 Översyn av måltidsverksamheten i Skellefteå kommun Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 286 Åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden år Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektionen i den fristående grundskolan och särskolan Bruks/Björkskolan i Skellefteå Skolverket Information om uppföljning av statsbidrag för kvalitessäkrande åtgärder enligt SFS 2001:161 samt information om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa samt för kvalitetssäkrande åtgärder enligt SFS 2001:160 samt 2001: Länsstyrelsen Västerbotten Klagomål rörande ansökan om personlig assistans Sveriges kommuner och landsting Budgetpropositionen för år Cirkulär 08: Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling upphör

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 BgN 158 forts Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun , KF 220 Avsägelse från Per Eklund (c) av uppdraget som ersättare i barn- och grundskolenämnden och eventuellt fyllnadsval Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektion i Skellefteå kommun Skolverket Utbetalningar av statsbidrag september Skolverket Statsbidraget för åtgärder som syftar till stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Sveriges kommuner och landsting Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009. Cirkulär 08:67. lägga delgivningarna till handlingarna.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 BgN Bokslutsprognos Föredraganden informerar om det ekonomiska läget t o m september månad Prognosen visar på ett negativt resultat med -8,0 mnkr. Den är oförändrad jämfört med augusti månad. Prognosen förutsätter samtliga verksamheter inte ytterligare försämrar sina resultat. I prognosen finns en osäkerhet p g a förändring av semesterlöneskulden. För hela nämnden ser den ut öka jämfört med år 2007 med ca 4,5 mnkr. I den redovisade förbrukningen t o m september finns inte kostnader för hyror p g a försening av beslut om ny hyressättning för år 2008 i kommunen. Det innebär förbrukningen på övriga kostnader är låg jämfört med år 2007 men kommer regleras under året. I bilagan redovisas bokslutprognos per verksamhetsområde. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna bokslutsprognosen. bifalla förslaget.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Områdeschefer Ekonomer BgN 160 Au BgN 96 Dnr Fördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt särskola Barn- och grundskolenämnden beslutade i samband med internbudget för år 2008 ge förvaltningen uppdraget utreda och ge förslag enligt nedan; 1. Jämföra nuvarande resursfördelningssystem med socioekonomisk faktor med ett nytt system med Utjämningsanslag enligt SALSA-modellen. 2. Använda sig av referensgrupper bestående av politiker och tjänstemän för utarbeta ett förslag till nytt resursfördelningssystem för alla verksam-heter inom för- och grundskoleområdena. Arbetet är utfört och förslag till ny resursfördelning redovisas i bilaga 1. Jämförelse mellan socioekonomisk faktor och ett utjämningsanslag redovisades vid nämndens möte den 11 september. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av jämförelsen mellan socioekonomisk faktor och utjämningsanslag, anta nya principer för resursfördelning gälla fr o m , beslutade principer för resursfördelning ligger till grund för fördelning i internbudget, samma fördelningsprinciper ska gälla för enskilda förskolor och fristående skolor. bifalla förslaget.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen BgN 161 Dnr Au BgN 95 Redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av vidtagna åtgärder i åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden 2008 Kommunstyrelsen har i uppdrag till barn- och grundskolenämnden efterfrågat en redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av upprättad åtgärdsplan i samband med delårsrapport per 30 april. Förvaltningens prognos visade på ett förväntat negativt resultat på -12,2 mnkr. Bokslutsprognos per 30 augusti visar på ett förbättrat förväntat resultat på - 8,0 mnkr. Minskning med 87,5 årstjänster. Målet förväntas ej nås till fullo. Med anledning av elevminskning görs en minskning av tjänster i verksamheten. Kostnadsutvecklingen visar på en ökad undervisningskostnad. Kostnaden per elev ligger i samma nivå med vad som redovisas i riket och i större städer för Då elevminskningen slår olika inom kommunens 38 skolor blir effekterna varierande. I en del grundskolor måste organisationen läggas om, vilket innebär nya elevgrupperingar, såväl åldersblandade som åldersbundna. Elevgrupperingar kan bli större. Ökade kostnader överstiger ökning av läromedelsanslag, vilket medför prioriteringar vid inköp måste göras. Effekten blir standarden på det material som används inte alltid är aktuell. Prioriteringar för kompetensutvecklingsinsatser görs lokalt. Insatser med Lärarlyftet förstärker kompetensbreddningen inom grundskola Andel elever som blev behöriga till gymnasieskolan minskade något till hösten 2008 samtidigt som antal elever med godkända betyg i alla ämnen ökade. Slutsats kan ej dras i dagsläget hur detta kommer se ut för våren Den ökade resurstilldelningen för träningsskolans elever bidrar till en hög resursnivå bibehålls och minimerar effekterna inom verksamheten. För grundsärskolans elever riktas även särskilda insatser som kan bidra till minimera förändringar och bidra till kontinuitet i elevgrupperingar. Skolbarnomsorgen (fritidshem) har ett målvärde som är lägre än det som angivits som målvärde i enlighet med strukturplanen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 BgN 161 forts Här syns lokala variationer för fritidhemmen och barntäthet i förhållande till personal. Kostnadsökningar medför verksamheten får prioritera vid inköp och för utvecklingspedagogiska inslag. Förskolan har ett ökat tryck. Effekterna för den pedagogiska verksamheten är barngrupperna kan bli större och ligger nu på målvärdet 5,1 barn/årsarbetare. Servicenivån har bibehållits med ge barnomsorgsplats inom en månad samt tillgodose barnomsorg kvällar och helger. Livsmedelskostnaderna har ökat, vilket medför prioriteringar måste göras vid inköp och vid övriga inköp av material. Vikariebehovet blir generellt större i en struktur med enavdelningsförskolor. Prioritering av kompetensutveckling kan måsta göras. Det kan medföra det behov av kompetensutveckling som finns ej alltid kan tillgodoses inom alla förskolor. Kortsiktigt görs bedömningen det inte resulterar i en försämrad pedagogisk verksamhet. Blir kompetensutvecklingssatsningar och behov av detta något som verksamheterna måste avstå från får det långsiktigt försämrade effekter inom samtliga pedagogiska verksamheter. De åtgärder som vidtas enligt åtgärder beslutade i internbudget bidrar till söka effektiviseringar som kan möjliggöra resurserna till de pedagogiska verksamheterna ökar. Måltidsavdelningen planerar skollunch utifrån måltidsbeställning. Åtgärder som blir synliga är pålägg, mjukt bröd inte serveras och grytor blir mer förekommande. Med anledning av avgiftshöjning för musikskolans elever påverkas inte verksamheten nämnvärt. De omställningsinsatser som föreslås förväntas bidra till andelen förskollärare ökar i linje med barn- och grundskolenämndens målsättning. Att redan tillsvidareanställd personal i personalpool kan tillgodose de vikariatsbehov som finns. Att personalpool fullt utvecklad kan bidra till efterfrågad kompetens tillgodoses. Att reglering av inflödet av personal säkerställer kompetensbehov och även kontroll av registerutdrag. Medarbetare och ledare visar ett engagemang och ansvarstagande i hushållning av befintliga resurser. I delårsbokslutet redovisas målet ökat ansvarstagande för ekonomin på alla nivåer måluppfyllelse. Skol- och kulturkontoret fortsätter under hösten sitt arbete för nå budget i balans för 2008.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 BgN 161 forts Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen. Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar bifalla förslaget. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. bifalla arbetsutskottets förslag..

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Skellefteå Kristna Skolförening BgN 162 Au BgN 96 Dnr Ansökan om tillstånd starta enskild förskola i Ursviken Från Skellefteå Kristna Skolförening har inkommit en ansökan om starta en enskild förskola i Ursviken fr o m 1 januari Föreningen bedriver sedan tidigare Bruksskolan som omfar förskoleklass till årskurs 6 samt Björksskolan för årskurserna 7-9. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. I den rapport som Skolverkets utbildningsinspektion lämnat så står följande: Inspektionen visar skolans värdegrundsarbete håller god kvalitet och visar goda resultat. Värdegrunden genomsyrar det vardagliga arbetet och skolmiljön upplevs som trygg av elever, föräldrar och personal. Skolan har en väl fungerande skolledning och många engagerade lärare som tillsammans arbetar medvetet och målinriktat för stödja eleverna. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. Styrelsen, rektor och de flesta av lärarna har ett förhållningssätt där de tydligt skiljer undervisning från trosfrågor. Inspektörerna bedömer skolan på ett bra sätt hanterar allsidighet och saklighet i undervisningen. Skolledningen kommer vara samma för förskolan. Ansökan avser en förskola i anslutning till Bruksskolan i Ursviken. I övrigt se bifogad skrivelse från Skellefteå Kristna Skolförening samt PM Tillståndsgivning för enskilt drivna förskolor. Skol- och kulturkontoret anser ansökan redovisar hur man tänker arbeta och hur lokalfrågan ska lösas. Vår bedömning är kostnaden kommer uppgå till ca 1,5 mkr. Av detta utgör lokalkostnader ca kr. Vad gäller arbetsmiljöansvar, miljöansvar enligt Miljöbalken är det Skellefteå Kristna Skolförening som är ytterst ansvarig för verksamheten och för den dagliga verksamheten har rektor ansvar. Vi har tidigare sagt nej utifrån behovet av barnomsorg kunde tillgodoses i områdets kommunala förskolor. I dagsläget ser vi en liten ökning av barnomsorgsbehovet i Ursviken, Skelleftehamn och Bergsbyn och eftersom barngrupperna är relativt stora så kan knappast en enskild förskola med barn medföra några allvarligare, negativa konsekvenser för befintlig kommunal verksamhet. Den enskilda förskolan som kommer bedrivas i nära anslutning till Bruksskolan kommer ha en egen kö som man själv administrerar.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 BgN 162 forts Om det blir så stort behov av platser till den kommunala förskoleverksamheten behovet inte kan täckas av befintliga förskolor så sker ingen automatisk förfrågan till Bruksskolans förskola. Med hänvisning till ovanstående samt till vad som står i ansökan från Skellefteå Kristna Skolförening föreslår skol- och kulturkontoret barn- och grundskolenämnden besluta tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret. Vid dagens sammanträde yrkar Jörgen Lundqvist (v) avslag på ansökan från Skellefteås Kristna Skolförening om få tillstånd bedriva förskoleverksamhet i Skellefteå kommun med följande motivering: Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå anser det är av yttersta vikt såväl skola som förskola står fria från olika religiösa och ideologiska inriktningar då det står i konflikt till målet som ovan angivits om verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika bakgrunder mötas. Dessutom anger barnkonventionens artikel 14 konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. En förskola med ensidig religiös eller ideologisk profil står, enligt nämnden, i konflikt med barnkonventionens intentioner. Skollagen, som reglerar mycket i den obligatoriska skolan talar mycket knapphändigt om förskolan, dess roll och uppgift. Detta har istället utvecklats av Sveriges Riksdag i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). I punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 98) går det bland annat läsa: Saklighet och allsidighet Förskolan skall vara öppen för skilda uppfningar och uppmuntra de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet bilda sig egna uppfningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 BgN 162 forts Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå menar en uttalad kristen profil, såsom sökanden beskriver den, inte är förenligt med Lpfö 98 i denna del. I det gällande styrkortet för Skellefteå kommuns för- och grundskolor framhålls värdegrunden och skola/förskola ska ge kunskap och bred acceptans för varandras olikheter. Att i detta sammanhang bevilja tillstånd för en enskild förskola med en ensidig religiös profil torde stå i stark kontrast till dessa intentioner. För ytterligare förtydliga de förhållanden som ska gälla vid etablering av enskild förskoleverksamhet i Skellefteå kommun avser barn- och grundskolenämnden ta fram särskilda kvalitetskrav för dessa verksamheter samt riktlinjer för ansökningar. Margareth Zingmark (s) föreslår bifall till ansökan. Ordförande ställer proposition på Jörgen Lundqvists yrkande och Margareth Zingmarks förslag och finner nämnden beslutar enligt Margareth Zingmarks förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Margareth Zingmarks förslag och nej-röst till Jörgen Lundqvists yrkande. Med åtta ja-röster: J Lundgren (s), M-L Larsson (s), M Zingmark (s), M Marklund (s), Å Gustafsson (fp), M Lidén-Hedström (c), L Hägglund (kd) och G Hedström (m)) och två nej-röster: J Lundqvist (v) och F Stenberg (s) beslutar nämnden enligt Margareth Zingmarks förslag. J Johansson (s) avstår från rösta. tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret, förvaltningen får i uppdrag till nämnden ta fram och redovisa riktlinjer för ansökningar. Skriftlig reservation inlämnas av vänsterpartiet.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott BgN 163 Dnr Au BgN 94 Motion om ungdomars ekonomiska grundkunskaper (6/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark föreslår i motion barn- och grundskolenämnden ska fördjupa informationen och kunskapen om riskerna med ta snabblån. Målsättningen är inga ungdomar ska fastna i skuldfällan p g a bristande kunskap. Skol- och kulturkontoret gör samma bedömning som motionären detta är en angelägen fråga belysa och ta upp för diskussion. Det förebyggande arbetet är viktigt så ungdomar får kunskap och förståelse för vad det innebär vara låntagare, vilka konsekvenser det kan medföra och vilket ansvar låntagaren har. Skol- och kulturkontoret konstaterar kursplanerna i hem- och konsumentkunskap samt samhällskunskap berör det motionen avser och är dessutom vanligt förekommande vid ämnesövergripande temaarbeten. Ekonomiska beräkningar utgör också en del av undervisningen i matematik. Därför anser skol- och kulturkontoret inte denna fråga ska särbehandlas då det handlar om beslut som berör undervisningen. Skol- och kulturkontoret välkomnar givetvis den informationssatsning som konsumentvägledningen gör som ett komplement till undervisningen ute i skolorna. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag på motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 BgN 163 forts Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag till motionen. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Maria Marklunds förslag och nej-röst till Marie Lidén-Hedströms yrkande. Med sju ja-röster (J Lundgren, M-L Larsson, J Johansson, M Zingmark, F Stenberg, J Lundqvist och M Marklund) och fyra nej-röster (Å Gustafsson, M Lidén-Hedström, L Hägglund, G Hedström) beslutar nämnden enligt Maria Marklunds förslag. avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Områdeschefer BgN 164 Dnr Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå - revidering Som ett komplement till det kommunala alkohol- och drogpolitiska programmet beslutade barn- och grundskolenämnden godkänna skol- och kulturkontorets komplettering av egen handlingsplan mot alkohol- och drogbruk bland barn och unga. Revidering av handlingsplanen har skett för få en text som svarar upp mot aktuell lagstiftning och vedertagna begrepp kring bruk och missbruk hos sociala myndigheter och polisen. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna reviderad handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå. bifalla förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Länsrätten i Västerbottens län BgN 165 Dnr Enskilt ärende Barn- och grundskolenämnden beslutar avslå överklagan av skolskjutsbeslut enligt särskilt protokoll. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Berörda tjänstemän och ledamöter BgN 166 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande konferens: - IT-mässa i London, januari 2009 till IT-mässan i London, januari, 2009, får förvaltningschef, områdeschefer, utvecklingsstrateg samt presidiet delta.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 BgN Uppdrag från kommunfullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra nämndsmötet. notera informationen.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 BgN 168 Informationsärenden Föreligger följande informationsärenden: * Myndighetsbeslut i kundtjänst * Kundtjänst och marknadsföring av skolor och skolwebbar * Utredning av grundskola med teknikprofil * Skola 24 * Redovisning av ledighet längre än 10 dagar (område norr, öster) * Muntlig rapport om tillsyn över skolplikten fullgörs (område norr, öster) Följande informationsärende utgår: * Öppna jämförelser notera informationen.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 BgN Rapporter 1 Marie Lidén Hedström rapporterade från Utbildningsdag med temat Utforskande pedagogik för små barn, Lycksele, 7 oktober Gunilla Hedström rapporterade från Seminarium om samverkan för en förbättrad hälsa hos barn och unga, Umeå, 14 oktober, godkänna rapporterna.

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-01-13 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl. 12.00-16.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise Larsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Barn- och grundskolenämnden 2007-04-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Barn- och grundskolenämnden 2007-04-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum Kl. 10.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20)

PROTOKOLL 1 (20) PROTOKOLL 1 (20) 2010-11-09 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Ursviksskolan, kl 08.15-17.20 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren, (V) Jan Lundgren (S), 186-193, 198-199, 203 Mari-Louise

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Barn- och grundskolenämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Barn- och grundskolenämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Kl. 10.00-17.00 Beslutande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Ulrika Lindström

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27)

PROTOKOLL 1 (27) PROTOKOLL 1 (27) 2009-11-11 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl. 10.00-18.15 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise Larsson

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 Innehållsförteckning Ärende 32 Information från Kråkeryds förskole- och skolområde... 3 33 Besök av Axel Fischer, rektor på Hagabodaskolan... 4 34 Information om kommande insatser kring kompetensutveckling...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 17.00 (Information: Planeringsförutsättningar för gymnasienämndens budget 2009 kl 08.00-11.00, Gruppmöte

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) 2012-06-13

PROTOKOLL 1 (26) 2012-06-13 PROTOKOLL 1 (26) 2012-06-13 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Lövångersskolan, kl 08.30-15.40 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander, vice ordförande (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28)

PROTOKOLL 1 (28) PROTOKOLL 1 (28) 2010-04-28 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl 09.30-16.55 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise Larsson

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

2015-11-18. Justerare Lars Åhman Paragrafer 233-252. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-11-18. Justerare Lars Åhman Paragrafer 233-252. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (22) Barn- och grundskolenämnden 2015-11-18 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.30-12.00, 12.40-16.15 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Ärendeförteckning 104 Val av justerare 105 Fastställande av dagordningen 106 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 107 Redovisningar av delegeringsbeslut oktober 2014 108 Granskning av

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

131 Internkontroll av likabehandlingsplaner inom barn- och utbildningsnämnden

131 Internkontroll av likabehandlingsplaner inom barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 124 Meddelanden 125 Anmälan om delegationsbeslut 126 Skrivelse från Idekulla Friskola angående skolskjuts 127 Ansökan om förlängd undervisning 128 Revidering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer