SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden 2008-10-15"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset, kl Beslutande Övriga deltagande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Jan Johansson (s) Margareth Zingmark (s) Åsa Gustafsson (fp) Marie Lidén-Hedström (c) Lennart Hägglund (kd) Gunilla Hedström (m) Tjänstgörande ersättare: Fredrik Stenberg (s), ersättare för Kamel Mnad (s) Ersättare: Ulrika Lindström (s) David Lundmark (fp) Robin Holmgren (c) Catrina Lindgren (v) Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef Jan Söderström, områdeschef Karin Lundström, områdeschef Ann-Christine Söderlund, informationsstrateg, 168 Maria Carlsson, förvaltningsekonom, Mikael Olofsson, kvalitetssäkringsstrateg, 160 Staffan Åkerlund, utvecklingssstrateg, 168 Lars Björklund, kommunsekreterare, 168 Rolf Edlund, kommunjurist, 168 Susanne Sundberg, Kundtjänst, 168 Thomas Norberg, Lärarförbundet Bo-Erik Strömbäck, LR Lilian Parbring, Kommunal Maine Gustafsson, Kommunal Åsa Wiklund, sekreterare Utses justera Jan Johansson Paragraf Underskrifter.. Maria Marklund, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Jan Johansson, protokollsjusterare BEVIS/ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Anslagstavlan Stadshuset Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 BgN 156 Dnr Föregående protokoll Föreligger följande protokoll - Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott lägga protokollen till handlingarna.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 BgN 157 Dnr Diarieförda ärenden Föreligger lista på diarieförda ärenden. lägga listan på diarieförda ärenden till handlingarna.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 BgN 158 Delgivningar Skolverket Anmälan angående skolsituationen för elev i grundskolan vid Fällforsskolan, Skellefteå kommun Tekniska nämnden, Skellefteå kommun , 212 Skrivelse angående trafiksituationen vid Auraskolan i Skelleftehamn Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 287 Översyn av måltidsverksamheten i Skellefteå kommun Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 286 Åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden år Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektionen i den fristående grundskolan och särskolan Bruks/Björkskolan i Skellefteå Skolverket Information om uppföljning av statsbidrag för kvalitessäkrande åtgärder enligt SFS 2001:161 samt information om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa samt för kvalitetssäkrande åtgärder enligt SFS 2001:160 samt 2001: Länsstyrelsen Västerbotten Klagomål rörande ansökan om personlig assistans Sveriges kommuner och landsting Budgetpropositionen för år Cirkulär 08: Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling upphör

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 BgN 158 forts Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun , KF 220 Avsägelse från Per Eklund (c) av uppdraget som ersättare i barn- och grundskolenämnden och eventuellt fyllnadsval Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektion i Skellefteå kommun Skolverket Utbetalningar av statsbidrag september Skolverket Statsbidraget för åtgärder som syftar till stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Sveriges kommuner och landsting Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009. Cirkulär 08:67. lägga delgivningarna till handlingarna.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 BgN Bokslutsprognos Föredraganden informerar om det ekonomiska läget t o m september månad Prognosen visar på ett negativt resultat med -8,0 mnkr. Den är oförändrad jämfört med augusti månad. Prognosen förutsätter samtliga verksamheter inte ytterligare försämrar sina resultat. I prognosen finns en osäkerhet p g a förändring av semesterlöneskulden. För hela nämnden ser den ut öka jämfört med år 2007 med ca 4,5 mnkr. I den redovisade förbrukningen t o m september finns inte kostnader för hyror p g a försening av beslut om ny hyressättning för år 2008 i kommunen. Det innebär förbrukningen på övriga kostnader är låg jämfört med år 2007 men kommer regleras under året. I bilagan redovisas bokslutprognos per verksamhetsområde. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna bokslutsprognosen. bifalla förslaget.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Områdeschefer Ekonomer BgN 160 Au BgN 96 Dnr Fördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt särskola Barn- och grundskolenämnden beslutade i samband med internbudget för år 2008 ge förvaltningen uppdraget utreda och ge förslag enligt nedan; 1. Jämföra nuvarande resursfördelningssystem med socioekonomisk faktor med ett nytt system med Utjämningsanslag enligt SALSA-modellen. 2. Använda sig av referensgrupper bestående av politiker och tjänstemän för utarbeta ett förslag till nytt resursfördelningssystem för alla verksam-heter inom för- och grundskoleområdena. Arbetet är utfört och förslag till ny resursfördelning redovisas i bilaga 1. Jämförelse mellan socioekonomisk faktor och ett utjämningsanslag redovisades vid nämndens möte den 11 september. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av jämförelsen mellan socioekonomisk faktor och utjämningsanslag, anta nya principer för resursfördelning gälla fr o m , beslutade principer för resursfördelning ligger till grund för fördelning i internbudget, samma fördelningsprinciper ska gälla för enskilda förskolor och fristående skolor. bifalla förslaget.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen BgN 161 Dnr Au BgN 95 Redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av vidtagna åtgärder i åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden 2008 Kommunstyrelsen har i uppdrag till barn- och grundskolenämnden efterfrågat en redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av upprättad åtgärdsplan i samband med delårsrapport per 30 april. Förvaltningens prognos visade på ett förväntat negativt resultat på -12,2 mnkr. Bokslutsprognos per 30 augusti visar på ett förbättrat förväntat resultat på - 8,0 mnkr. Minskning med 87,5 årstjänster. Målet förväntas ej nås till fullo. Med anledning av elevminskning görs en minskning av tjänster i verksamheten. Kostnadsutvecklingen visar på en ökad undervisningskostnad. Kostnaden per elev ligger i samma nivå med vad som redovisas i riket och i större städer för Då elevminskningen slår olika inom kommunens 38 skolor blir effekterna varierande. I en del grundskolor måste organisationen läggas om, vilket innebär nya elevgrupperingar, såväl åldersblandade som åldersbundna. Elevgrupperingar kan bli större. Ökade kostnader överstiger ökning av läromedelsanslag, vilket medför prioriteringar vid inköp måste göras. Effekten blir standarden på det material som används inte alltid är aktuell. Prioriteringar för kompetensutvecklingsinsatser görs lokalt. Insatser med Lärarlyftet förstärker kompetensbreddningen inom grundskola Andel elever som blev behöriga till gymnasieskolan minskade något till hösten 2008 samtidigt som antal elever med godkända betyg i alla ämnen ökade. Slutsats kan ej dras i dagsläget hur detta kommer se ut för våren Den ökade resurstilldelningen för träningsskolans elever bidrar till en hög resursnivå bibehålls och minimerar effekterna inom verksamheten. För grundsärskolans elever riktas även särskilda insatser som kan bidra till minimera förändringar och bidra till kontinuitet i elevgrupperingar. Skolbarnomsorgen (fritidshem) har ett målvärde som är lägre än det som angivits som målvärde i enlighet med strukturplanen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 BgN 161 forts Här syns lokala variationer för fritidhemmen och barntäthet i förhållande till personal. Kostnadsökningar medför verksamheten får prioritera vid inköp och för utvecklingspedagogiska inslag. Förskolan har ett ökat tryck. Effekterna för den pedagogiska verksamheten är barngrupperna kan bli större och ligger nu på målvärdet 5,1 barn/årsarbetare. Servicenivån har bibehållits med ge barnomsorgsplats inom en månad samt tillgodose barnomsorg kvällar och helger. Livsmedelskostnaderna har ökat, vilket medför prioriteringar måste göras vid inköp och vid övriga inköp av material. Vikariebehovet blir generellt större i en struktur med enavdelningsförskolor. Prioritering av kompetensutveckling kan måsta göras. Det kan medföra det behov av kompetensutveckling som finns ej alltid kan tillgodoses inom alla förskolor. Kortsiktigt görs bedömningen det inte resulterar i en försämrad pedagogisk verksamhet. Blir kompetensutvecklingssatsningar och behov av detta något som verksamheterna måste avstå från får det långsiktigt försämrade effekter inom samtliga pedagogiska verksamheter. De åtgärder som vidtas enligt åtgärder beslutade i internbudget bidrar till söka effektiviseringar som kan möjliggöra resurserna till de pedagogiska verksamheterna ökar. Måltidsavdelningen planerar skollunch utifrån måltidsbeställning. Åtgärder som blir synliga är pålägg, mjukt bröd inte serveras och grytor blir mer förekommande. Med anledning av avgiftshöjning för musikskolans elever påverkas inte verksamheten nämnvärt. De omställningsinsatser som föreslås förväntas bidra till andelen förskollärare ökar i linje med barn- och grundskolenämndens målsättning. Att redan tillsvidareanställd personal i personalpool kan tillgodose de vikariatsbehov som finns. Att personalpool fullt utvecklad kan bidra till efterfrågad kompetens tillgodoses. Att reglering av inflödet av personal säkerställer kompetensbehov och även kontroll av registerutdrag. Medarbetare och ledare visar ett engagemang och ansvarstagande i hushållning av befintliga resurser. I delårsbokslutet redovisas målet ökat ansvarstagande för ekonomin på alla nivåer måluppfyllelse. Skol- och kulturkontoret fortsätter under hösten sitt arbete för nå budget i balans för 2008.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 BgN 161 forts Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen. Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar bifalla förslaget. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. bifalla arbetsutskottets förslag..

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Skellefteå Kristna Skolförening BgN 162 Au BgN 96 Dnr Ansökan om tillstånd starta enskild förskola i Ursviken Från Skellefteå Kristna Skolförening har inkommit en ansökan om starta en enskild förskola i Ursviken fr o m 1 januari Föreningen bedriver sedan tidigare Bruksskolan som omfar förskoleklass till årskurs 6 samt Björksskolan för årskurserna 7-9. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. I den rapport som Skolverkets utbildningsinspektion lämnat så står följande: Inspektionen visar skolans värdegrundsarbete håller god kvalitet och visar goda resultat. Värdegrunden genomsyrar det vardagliga arbetet och skolmiljön upplevs som trygg av elever, föräldrar och personal. Skolan har en väl fungerande skolledning och många engagerade lärare som tillsammans arbetar medvetet och målinriktat för stödja eleverna. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. Styrelsen, rektor och de flesta av lärarna har ett förhållningssätt där de tydligt skiljer undervisning från trosfrågor. Inspektörerna bedömer skolan på ett bra sätt hanterar allsidighet och saklighet i undervisningen. Skolledningen kommer vara samma för förskolan. Ansökan avser en förskola i anslutning till Bruksskolan i Ursviken. I övrigt se bifogad skrivelse från Skellefteå Kristna Skolförening samt PM Tillståndsgivning för enskilt drivna förskolor. Skol- och kulturkontoret anser ansökan redovisar hur man tänker arbeta och hur lokalfrågan ska lösas. Vår bedömning är kostnaden kommer uppgå till ca 1,5 mkr. Av detta utgör lokalkostnader ca kr. Vad gäller arbetsmiljöansvar, miljöansvar enligt Miljöbalken är det Skellefteå Kristna Skolförening som är ytterst ansvarig för verksamheten och för den dagliga verksamheten har rektor ansvar. Vi har tidigare sagt nej utifrån behovet av barnomsorg kunde tillgodoses i områdets kommunala förskolor. I dagsläget ser vi en liten ökning av barnomsorgsbehovet i Ursviken, Skelleftehamn och Bergsbyn och eftersom barngrupperna är relativt stora så kan knappast en enskild förskola med barn medföra några allvarligare, negativa konsekvenser för befintlig kommunal verksamhet. Den enskilda förskolan som kommer bedrivas i nära anslutning till Bruksskolan kommer ha en egen kö som man själv administrerar.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 BgN 162 forts Om det blir så stort behov av platser till den kommunala förskoleverksamheten behovet inte kan täckas av befintliga förskolor så sker ingen automatisk förfrågan till Bruksskolans förskola. Med hänvisning till ovanstående samt till vad som står i ansökan från Skellefteå Kristna Skolförening föreslår skol- och kulturkontoret barn- och grundskolenämnden besluta tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret. Vid dagens sammanträde yrkar Jörgen Lundqvist (v) avslag på ansökan från Skellefteås Kristna Skolförening om få tillstånd bedriva förskoleverksamhet i Skellefteå kommun med följande motivering: Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå anser det är av yttersta vikt såväl skola som förskola står fria från olika religiösa och ideologiska inriktningar då det står i konflikt till målet som ovan angivits om verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika bakgrunder mötas. Dessutom anger barnkonventionens artikel 14 konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. En förskola med ensidig religiös eller ideologisk profil står, enligt nämnden, i konflikt med barnkonventionens intentioner. Skollagen, som reglerar mycket i den obligatoriska skolan talar mycket knapphändigt om förskolan, dess roll och uppgift. Detta har istället utvecklats av Sveriges Riksdag i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). I punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 98) går det bland annat läsa: Saklighet och allsidighet Förskolan skall vara öppen för skilda uppfningar och uppmuntra de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet bilda sig egna uppfningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 BgN 162 forts Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå menar en uttalad kristen profil, såsom sökanden beskriver den, inte är förenligt med Lpfö 98 i denna del. I det gällande styrkortet för Skellefteå kommuns för- och grundskolor framhålls värdegrunden och skola/förskola ska ge kunskap och bred acceptans för varandras olikheter. Att i detta sammanhang bevilja tillstånd för en enskild förskola med en ensidig religiös profil torde stå i stark kontrast till dessa intentioner. För ytterligare förtydliga de förhållanden som ska gälla vid etablering av enskild förskoleverksamhet i Skellefteå kommun avser barn- och grundskolenämnden ta fram särskilda kvalitetskrav för dessa verksamheter samt riktlinjer för ansökningar. Margareth Zingmark (s) föreslår bifall till ansökan. Ordförande ställer proposition på Jörgen Lundqvists yrkande och Margareth Zingmarks förslag och finner nämnden beslutar enligt Margareth Zingmarks förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Margareth Zingmarks förslag och nej-röst till Jörgen Lundqvists yrkande. Med åtta ja-röster: J Lundgren (s), M-L Larsson (s), M Zingmark (s), M Marklund (s), Å Gustafsson (fp), M Lidén-Hedström (c), L Hägglund (kd) och G Hedström (m)) och två nej-röster: J Lundqvist (v) och F Stenberg (s) beslutar nämnden enligt Margareth Zingmarks förslag. J Johansson (s) avstår från rösta. tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret, förvaltningen får i uppdrag till nämnden ta fram och redovisa riktlinjer för ansökningar. Skriftlig reservation inlämnas av vänsterpartiet.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott BgN 163 Dnr Au BgN 94 Motion om ungdomars ekonomiska grundkunskaper (6/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark föreslår i motion barn- och grundskolenämnden ska fördjupa informationen och kunskapen om riskerna med ta snabblån. Målsättningen är inga ungdomar ska fastna i skuldfällan p g a bristande kunskap. Skol- och kulturkontoret gör samma bedömning som motionären detta är en angelägen fråga belysa och ta upp för diskussion. Det förebyggande arbetet är viktigt så ungdomar får kunskap och förståelse för vad det innebär vara låntagare, vilka konsekvenser det kan medföra och vilket ansvar låntagaren har. Skol- och kulturkontoret konstaterar kursplanerna i hem- och konsumentkunskap samt samhällskunskap berör det motionen avser och är dessutom vanligt förekommande vid ämnesövergripande temaarbeten. Ekonomiska beräkningar utgör också en del av undervisningen i matematik. Därför anser skol- och kulturkontoret inte denna fråga ska särbehandlas då det handlar om beslut som berör undervisningen. Skol- och kulturkontoret välkomnar givetvis den informationssatsning som konsumentvägledningen gör som ett komplement till undervisningen ute i skolorna. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag på motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 BgN 163 forts Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag till motionen. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Maria Marklunds förslag och nej-röst till Marie Lidén-Hedströms yrkande. Med sju ja-röster (J Lundgren, M-L Larsson, J Johansson, M Zingmark, F Stenberg, J Lundqvist och M Marklund) och fyra nej-röster (Å Gustafsson, M Lidén-Hedström, L Hägglund, G Hedström) beslutar nämnden enligt Maria Marklunds förslag. avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Områdeschefer BgN 164 Dnr Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå - revidering Som ett komplement till det kommunala alkohol- och drogpolitiska programmet beslutade barn- och grundskolenämnden godkänna skol- och kulturkontorets komplettering av egen handlingsplan mot alkohol- och drogbruk bland barn och unga. Revidering av handlingsplanen har skett för få en text som svarar upp mot aktuell lagstiftning och vedertagna begrepp kring bruk och missbruk hos sociala myndigheter och polisen. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna reviderad handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå. bifalla förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Länsrätten i Västerbottens län BgN 165 Dnr Enskilt ärende Barn- och grundskolenämnden beslutar avslå överklagan av skolskjutsbeslut enligt särskilt protokoll. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Berörda tjänstemän och ledamöter BgN 166 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande konferens: - IT-mässa i London, januari 2009 till IT-mässan i London, januari, 2009, får förvaltningschef, områdeschefer, utvecklingsstrateg samt presidiet delta.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 BgN Uppdrag från kommunfullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra nämndsmötet. notera informationen.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 BgN 168 Informationsärenden Föreligger följande informationsärenden: * Myndighetsbeslut i kundtjänst * Kundtjänst och marknadsföring av skolor och skolwebbar * Utredning av grundskola med teknikprofil * Skola 24 * Redovisning av ledighet längre än 10 dagar (område norr, öster) * Muntlig rapport om tillsyn över skolplikten fullgörs (område norr, öster) Följande informationsärende utgår: * Öppna jämförelser notera informationen.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 BgN Rapporter 1 Marie Lidén Hedström rapporterade från Utbildningsdag med temat Utforskande pedagogik för små barn, Lycksele, 7 oktober Gunilla Hedström rapporterade från Seminarium om samverkan för en förbättrad hälsa hos barn och unga, Umeå, 14 oktober, godkänna rapporterna.

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2011-04-14

PROTOKOLL 1 (22) 2011-04-14 PROTOKOLL 1 (22) 2011-04-14 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander, vice ordförande (V) Jan Lundgren (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL 1(4) 2009-09-08

PROTOKOLL 1(4) 2009-09-08 PROTOKOLL 1(4) Tid: Kl 13 00 16 00 Plats: Kommunförvaltningen, lokal Älven Ledamöter: Erika Sundström, s, ordförande Sirpa Lundkvist, s Robert Karlsson, s Anita Lindström, c Dick Öhman, kd Anita Backman,

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Vistesalen, Konserthuset Grästorp

Vistesalen, Konserthuset Grästorp Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-13 1 (15) Plats och tid Beslutande Vistesalen, Konserthuset Grästorp Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s), 09.30 13.20, 14.30 15.30, del av 31, 34-39

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer