SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden 2008-10-15"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset, kl Beslutande Övriga deltagande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Jan Johansson (s) Margareth Zingmark (s) Åsa Gustafsson (fp) Marie Lidén-Hedström (c) Lennart Hägglund (kd) Gunilla Hedström (m) Tjänstgörande ersättare: Fredrik Stenberg (s), ersättare för Kamel Mnad (s) Ersättare: Ulrika Lindström (s) David Lundmark (fp) Robin Holmgren (c) Catrina Lindgren (v) Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef Jan Söderström, områdeschef Karin Lundström, områdeschef Ann-Christine Söderlund, informationsstrateg, 168 Maria Carlsson, förvaltningsekonom, Mikael Olofsson, kvalitetssäkringsstrateg, 160 Staffan Åkerlund, utvecklingssstrateg, 168 Lars Björklund, kommunsekreterare, 168 Rolf Edlund, kommunjurist, 168 Susanne Sundberg, Kundtjänst, 168 Thomas Norberg, Lärarförbundet Bo-Erik Strömbäck, LR Lilian Parbring, Kommunal Maine Gustafsson, Kommunal Åsa Wiklund, sekreterare Utses justera Jan Johansson Paragraf Underskrifter.. Maria Marklund, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Jan Johansson, protokollsjusterare BEVIS/ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Anslagstavlan Stadshuset Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 BgN 156 Dnr Föregående protokoll Föreligger följande protokoll - Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott lägga protokollen till handlingarna.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 BgN 157 Dnr Diarieförda ärenden Föreligger lista på diarieförda ärenden. lägga listan på diarieförda ärenden till handlingarna.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 BgN 158 Delgivningar Skolverket Anmälan angående skolsituationen för elev i grundskolan vid Fällforsskolan, Skellefteå kommun Tekniska nämnden, Skellefteå kommun , 212 Skrivelse angående trafiksituationen vid Auraskolan i Skelleftehamn Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 287 Översyn av måltidsverksamheten i Skellefteå kommun Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 286 Åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden år Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektionen i den fristående grundskolan och särskolan Bruks/Björkskolan i Skellefteå Skolverket Information om uppföljning av statsbidrag för kvalitessäkrande åtgärder enligt SFS 2001:161 samt information om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa samt för kvalitetssäkrande åtgärder enligt SFS 2001:160 samt 2001: Länsstyrelsen Västerbotten Klagomål rörande ansökan om personlig assistans Sveriges kommuner och landsting Budgetpropositionen för år Cirkulär 08: Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling upphör

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 BgN 158 forts Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun , KF 220 Avsägelse från Per Eklund (c) av uppdraget som ersättare i barn- och grundskolenämnden och eventuellt fyllnadsval Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektion i Skellefteå kommun Skolverket Utbetalningar av statsbidrag september Skolverket Statsbidraget för åtgärder som syftar till stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Sveriges kommuner och landsting Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009. Cirkulär 08:67. lägga delgivningarna till handlingarna.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 BgN Bokslutsprognos Föredraganden informerar om det ekonomiska läget t o m september månad Prognosen visar på ett negativt resultat med -8,0 mnkr. Den är oförändrad jämfört med augusti månad. Prognosen förutsätter samtliga verksamheter inte ytterligare försämrar sina resultat. I prognosen finns en osäkerhet p g a förändring av semesterlöneskulden. För hela nämnden ser den ut öka jämfört med år 2007 med ca 4,5 mnkr. I den redovisade förbrukningen t o m september finns inte kostnader för hyror p g a försening av beslut om ny hyressättning för år 2008 i kommunen. Det innebär förbrukningen på övriga kostnader är låg jämfört med år 2007 men kommer regleras under året. I bilagan redovisas bokslutprognos per verksamhetsområde. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna bokslutsprognosen. bifalla förslaget.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Områdeschefer Ekonomer BgN 160 Au BgN 96 Dnr Fördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt särskola Barn- och grundskolenämnden beslutade i samband med internbudget för år 2008 ge förvaltningen uppdraget utreda och ge förslag enligt nedan; 1. Jämföra nuvarande resursfördelningssystem med socioekonomisk faktor med ett nytt system med Utjämningsanslag enligt SALSA-modellen. 2. Använda sig av referensgrupper bestående av politiker och tjänstemän för utarbeta ett förslag till nytt resursfördelningssystem för alla verksam-heter inom för- och grundskoleområdena. Arbetet är utfört och förslag till ny resursfördelning redovisas i bilaga 1. Jämförelse mellan socioekonomisk faktor och ett utjämningsanslag redovisades vid nämndens möte den 11 september. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av jämförelsen mellan socioekonomisk faktor och utjämningsanslag, anta nya principer för resursfördelning gälla fr o m , beslutade principer för resursfördelning ligger till grund för fördelning i internbudget, samma fördelningsprinciper ska gälla för enskilda förskolor och fristående skolor. bifalla förslaget.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen BgN 161 Dnr Au BgN 95 Redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av vidtagna åtgärder i åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden 2008 Kommunstyrelsen har i uppdrag till barn- och grundskolenämnden efterfrågat en redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av upprättad åtgärdsplan i samband med delårsrapport per 30 april. Förvaltningens prognos visade på ett förväntat negativt resultat på -12,2 mnkr. Bokslutsprognos per 30 augusti visar på ett förbättrat förväntat resultat på - 8,0 mnkr. Minskning med 87,5 årstjänster. Målet förväntas ej nås till fullo. Med anledning av elevminskning görs en minskning av tjänster i verksamheten. Kostnadsutvecklingen visar på en ökad undervisningskostnad. Kostnaden per elev ligger i samma nivå med vad som redovisas i riket och i större städer för Då elevminskningen slår olika inom kommunens 38 skolor blir effekterna varierande. I en del grundskolor måste organisationen läggas om, vilket innebär nya elevgrupperingar, såväl åldersblandade som åldersbundna. Elevgrupperingar kan bli större. Ökade kostnader överstiger ökning av läromedelsanslag, vilket medför prioriteringar vid inköp måste göras. Effekten blir standarden på det material som används inte alltid är aktuell. Prioriteringar för kompetensutvecklingsinsatser görs lokalt. Insatser med Lärarlyftet förstärker kompetensbreddningen inom grundskola Andel elever som blev behöriga till gymnasieskolan minskade något till hösten 2008 samtidigt som antal elever med godkända betyg i alla ämnen ökade. Slutsats kan ej dras i dagsläget hur detta kommer se ut för våren Den ökade resurstilldelningen för träningsskolans elever bidrar till en hög resursnivå bibehålls och minimerar effekterna inom verksamheten. För grundsärskolans elever riktas även särskilda insatser som kan bidra till minimera förändringar och bidra till kontinuitet i elevgrupperingar. Skolbarnomsorgen (fritidshem) har ett målvärde som är lägre än det som angivits som målvärde i enlighet med strukturplanen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 BgN 161 forts Här syns lokala variationer för fritidhemmen och barntäthet i förhållande till personal. Kostnadsökningar medför verksamheten får prioritera vid inköp och för utvecklingspedagogiska inslag. Förskolan har ett ökat tryck. Effekterna för den pedagogiska verksamheten är barngrupperna kan bli större och ligger nu på målvärdet 5,1 barn/årsarbetare. Servicenivån har bibehållits med ge barnomsorgsplats inom en månad samt tillgodose barnomsorg kvällar och helger. Livsmedelskostnaderna har ökat, vilket medför prioriteringar måste göras vid inköp och vid övriga inköp av material. Vikariebehovet blir generellt större i en struktur med enavdelningsförskolor. Prioritering av kompetensutveckling kan måsta göras. Det kan medföra det behov av kompetensutveckling som finns ej alltid kan tillgodoses inom alla förskolor. Kortsiktigt görs bedömningen det inte resulterar i en försämrad pedagogisk verksamhet. Blir kompetensutvecklingssatsningar och behov av detta något som verksamheterna måste avstå från får det långsiktigt försämrade effekter inom samtliga pedagogiska verksamheter. De åtgärder som vidtas enligt åtgärder beslutade i internbudget bidrar till söka effektiviseringar som kan möjliggöra resurserna till de pedagogiska verksamheterna ökar. Måltidsavdelningen planerar skollunch utifrån måltidsbeställning. Åtgärder som blir synliga är pålägg, mjukt bröd inte serveras och grytor blir mer förekommande. Med anledning av avgiftshöjning för musikskolans elever påverkas inte verksamheten nämnvärt. De omställningsinsatser som föreslås förväntas bidra till andelen förskollärare ökar i linje med barn- och grundskolenämndens målsättning. Att redan tillsvidareanställd personal i personalpool kan tillgodose de vikariatsbehov som finns. Att personalpool fullt utvecklad kan bidra till efterfrågad kompetens tillgodoses. Att reglering av inflödet av personal säkerställer kompetensbehov och även kontroll av registerutdrag. Medarbetare och ledare visar ett engagemang och ansvarstagande i hushållning av befintliga resurser. I delårsbokslutet redovisas målet ökat ansvarstagande för ekonomin på alla nivåer måluppfyllelse. Skol- och kulturkontoret fortsätter under hösten sitt arbete för nå budget i balans för 2008.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 BgN 161 forts Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen. Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar bifalla förslaget. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. bifalla arbetsutskottets förslag..

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Skellefteå Kristna Skolförening BgN 162 Au BgN 96 Dnr Ansökan om tillstånd starta enskild förskola i Ursviken Från Skellefteå Kristna Skolförening har inkommit en ansökan om starta en enskild förskola i Ursviken fr o m 1 januari Föreningen bedriver sedan tidigare Bruksskolan som omfar förskoleklass till årskurs 6 samt Björksskolan för årskurserna 7-9. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. I den rapport som Skolverkets utbildningsinspektion lämnat så står följande: Inspektionen visar skolans värdegrundsarbete håller god kvalitet och visar goda resultat. Värdegrunden genomsyrar det vardagliga arbetet och skolmiljön upplevs som trygg av elever, föräldrar och personal. Skolan har en väl fungerande skolledning och många engagerade lärare som tillsammans arbetar medvetet och målinriktat för stödja eleverna. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. Styrelsen, rektor och de flesta av lärarna har ett förhållningssätt där de tydligt skiljer undervisning från trosfrågor. Inspektörerna bedömer skolan på ett bra sätt hanterar allsidighet och saklighet i undervisningen. Skolledningen kommer vara samma för förskolan. Ansökan avser en förskola i anslutning till Bruksskolan i Ursviken. I övrigt se bifogad skrivelse från Skellefteå Kristna Skolförening samt PM Tillståndsgivning för enskilt drivna förskolor. Skol- och kulturkontoret anser ansökan redovisar hur man tänker arbeta och hur lokalfrågan ska lösas. Vår bedömning är kostnaden kommer uppgå till ca 1,5 mkr. Av detta utgör lokalkostnader ca kr. Vad gäller arbetsmiljöansvar, miljöansvar enligt Miljöbalken är det Skellefteå Kristna Skolförening som är ytterst ansvarig för verksamheten och för den dagliga verksamheten har rektor ansvar. Vi har tidigare sagt nej utifrån behovet av barnomsorg kunde tillgodoses i områdets kommunala förskolor. I dagsläget ser vi en liten ökning av barnomsorgsbehovet i Ursviken, Skelleftehamn och Bergsbyn och eftersom barngrupperna är relativt stora så kan knappast en enskild förskola med barn medföra några allvarligare, negativa konsekvenser för befintlig kommunal verksamhet. Den enskilda förskolan som kommer bedrivas i nära anslutning till Bruksskolan kommer ha en egen kö som man själv administrerar.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 BgN 162 forts Om det blir så stort behov av platser till den kommunala förskoleverksamheten behovet inte kan täckas av befintliga förskolor så sker ingen automatisk förfrågan till Bruksskolans förskola. Med hänvisning till ovanstående samt till vad som står i ansökan från Skellefteå Kristna Skolförening föreslår skol- och kulturkontoret barn- och grundskolenämnden besluta tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret. Vid dagens sammanträde yrkar Jörgen Lundqvist (v) avslag på ansökan från Skellefteås Kristna Skolförening om få tillstånd bedriva förskoleverksamhet i Skellefteå kommun med följande motivering: Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå anser det är av yttersta vikt såväl skola som förskola står fria från olika religiösa och ideologiska inriktningar då det står i konflikt till målet som ovan angivits om verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika bakgrunder mötas. Dessutom anger barnkonventionens artikel 14 konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. En förskola med ensidig religiös eller ideologisk profil står, enligt nämnden, i konflikt med barnkonventionens intentioner. Skollagen, som reglerar mycket i den obligatoriska skolan talar mycket knapphändigt om förskolan, dess roll och uppgift. Detta har istället utvecklats av Sveriges Riksdag i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). I punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 98) går det bland annat läsa: Saklighet och allsidighet Förskolan skall vara öppen för skilda uppfningar och uppmuntra de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet bilda sig egna uppfningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 BgN 162 forts Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå menar en uttalad kristen profil, såsom sökanden beskriver den, inte är förenligt med Lpfö 98 i denna del. I det gällande styrkortet för Skellefteå kommuns för- och grundskolor framhålls värdegrunden och skola/förskola ska ge kunskap och bred acceptans för varandras olikheter. Att i detta sammanhang bevilja tillstånd för en enskild förskola med en ensidig religiös profil torde stå i stark kontrast till dessa intentioner. För ytterligare förtydliga de förhållanden som ska gälla vid etablering av enskild förskoleverksamhet i Skellefteå kommun avser barn- och grundskolenämnden ta fram särskilda kvalitetskrav för dessa verksamheter samt riktlinjer för ansökningar. Margareth Zingmark (s) föreslår bifall till ansökan. Ordförande ställer proposition på Jörgen Lundqvists yrkande och Margareth Zingmarks förslag och finner nämnden beslutar enligt Margareth Zingmarks förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Margareth Zingmarks förslag och nej-röst till Jörgen Lundqvists yrkande. Med åtta ja-röster: J Lundgren (s), M-L Larsson (s), M Zingmark (s), M Marklund (s), Å Gustafsson (fp), M Lidén-Hedström (c), L Hägglund (kd) och G Hedström (m)) och två nej-röster: J Lundqvist (v) och F Stenberg (s) beslutar nämnden enligt Margareth Zingmarks förslag. J Johansson (s) avstår från rösta. tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret, förvaltningen får i uppdrag till nämnden ta fram och redovisa riktlinjer för ansökningar. Skriftlig reservation inlämnas av vänsterpartiet.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott BgN 163 Dnr Au BgN 94 Motion om ungdomars ekonomiska grundkunskaper (6/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark föreslår i motion barn- och grundskolenämnden ska fördjupa informationen och kunskapen om riskerna med ta snabblån. Målsättningen är inga ungdomar ska fastna i skuldfällan p g a bristande kunskap. Skol- och kulturkontoret gör samma bedömning som motionären detta är en angelägen fråga belysa och ta upp för diskussion. Det förebyggande arbetet är viktigt så ungdomar får kunskap och förståelse för vad det innebär vara låntagare, vilka konsekvenser det kan medföra och vilket ansvar låntagaren har. Skol- och kulturkontoret konstaterar kursplanerna i hem- och konsumentkunskap samt samhällskunskap berör det motionen avser och är dessutom vanligt förekommande vid ämnesövergripande temaarbeten. Ekonomiska beräkningar utgör också en del av undervisningen i matematik. Därför anser skol- och kulturkontoret inte denna fråga ska särbehandlas då det handlar om beslut som berör undervisningen. Skol- och kulturkontoret välkomnar givetvis den informationssatsning som konsumentvägledningen gör som ett komplement till undervisningen ute i skolorna. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag på motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 BgN 163 forts Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag till motionen. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Maria Marklunds förslag och nej-röst till Marie Lidén-Hedströms yrkande. Med sju ja-röster (J Lundgren, M-L Larsson, J Johansson, M Zingmark, F Stenberg, J Lundqvist och M Marklund) och fyra nej-röster (Å Gustafsson, M Lidén-Hedström, L Hägglund, G Hedström) beslutar nämnden enligt Maria Marklunds förslag. avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Områdeschefer BgN 164 Dnr Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå - revidering Som ett komplement till det kommunala alkohol- och drogpolitiska programmet beslutade barn- och grundskolenämnden godkänna skol- och kulturkontorets komplettering av egen handlingsplan mot alkohol- och drogbruk bland barn och unga. Revidering av handlingsplanen har skett för få en text som svarar upp mot aktuell lagstiftning och vedertagna begrepp kring bruk och missbruk hos sociala myndigheter och polisen. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna reviderad handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå. bifalla förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Länsrätten i Västerbottens län BgN 165 Dnr Enskilt ärende Barn- och grundskolenämnden beslutar avslå överklagan av skolskjutsbeslut enligt särskilt protokoll. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Berörda tjänstemän och ledamöter BgN 166 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande konferens: - IT-mässa i London, januari 2009 till IT-mässan i London, januari, 2009, får förvaltningschef, områdeschefer, utvecklingsstrateg samt presidiet delta.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 BgN Uppdrag från kommunfullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra nämndsmötet. notera informationen.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 BgN 168 Informationsärenden Föreligger följande informationsärenden: * Myndighetsbeslut i kundtjänst * Kundtjänst och marknadsföring av skolor och skolwebbar * Utredning av grundskola med teknikprofil * Skola 24 * Redovisning av ledighet längre än 10 dagar (område norr, öster) * Muntlig rapport om tillsyn över skolplikten fullgörs (område norr, öster) Följande informationsärende utgår: * Öppna jämförelser notera informationen.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 BgN Rapporter 1 Marie Lidén Hedström rapporterade från Utbildningsdag med temat Utforskande pedagogik för små barn, Lycksele, 7 oktober Gunilla Hedström rapporterade från Seminarium om samverkan för en förbättrad hälsa hos barn och unga, Umeå, 14 oktober, godkänna rapporterna.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (43) Barn- och grundskolenämnden 2008-03-05

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (43) Barn- och grundskolenämnden 2008-03-05 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (43) Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Kl. 10.00-18.15 Beslutande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Gunilla Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2011-04-14

PROTOKOLL 1 (22) 2011-04-14 PROTOKOLL 1 (22) 2011-04-14 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander, vice ordförande (V) Jan Lundgren (S)

Läs mer

2013-12-18. Justerare Jan Lundgren Paragrafer 235-257. Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG

2013-12-18. Justerare Jan Lundgren Paragrafer 235-257. Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (25) Barn- och grundskolenämnden 2013-12-18 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.00, 13.00-15.45 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan Lundgren (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden 2007-11-05

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden 2007-11-05 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 18.15 (Teknikcollege - info av skolenhetschef Ola Andersson, genomgång av dagens ärenden, Revisorbesök

Läs mer

PROTOKOLL 1 (33) 2015-06-18

PROTOKOLL 1 (33) 2015-06-18 PROTOKOLL 1 (33) 2015-06-18 Socialnämnden Plats och tid Oden 08:15-15:10 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström (S) Jan Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-11-28 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-28, kl 18.30 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-05-30 kl 09 30 16 10

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-05-30 kl 09 30 16 10 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-05-30 kl 09 30 16 10 Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Stadshuset, Piteå, 2005-08-31, kl 08.30-14.00 Beslutande Ruth Rahkola Anders Berg Birgitta Elfgren Roland Alm, tjänstgörande ersättare Peter Eriksson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Kommunfullmäktige 2007-11-27

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Kommunfullmäktige 2007-11-27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-22.50 Beslutande Övriga deltagande Se sid 2 Alf Granström, ordförande i Skelleftebostäder AB, 270 Lars Björklund,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Kommunfullmäktige 2008-03-25

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Kommunfullmäktige 2008-03-25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Katarina Köhler och Ulrika

Läs mer

Protokoll 1(30) Torsten Bergstedt (m) Ordförande. Marie Oudin (m) Ledamot, 97-107 Adam Slottner (c) Dick Malmström (fp)

Protokoll 1(30) Torsten Bergstedt (m) Ordförande. Marie Oudin (m) Ledamot, 97-107 Adam Slottner (c) Dick Malmström (fp) Plats och tid Sessionssalen, kl 16:30-18.30 Sida Protokoll 1(30) Beslutande Ledamöter Torsten Bergstedt (m) Ordförande Ulf Granhagen (s) Vice ordförande Marie Oudin (m) Ledamot, 97-107 Adam Slottner (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunfullmäktige 2005-09-20

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunfullmäktige 2005-09-20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 13.30-19.20 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Raija Syrjälä och Mats Nilsson

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling-Olzon (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2011-12-15

PROTOKOLL 1 (32) 2011-12-15 PROTOKOLL 1 (32) 2011-12-15 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-10.15, 13.00-17.00 Beslutande Gunilla Åström (S), ordförande Kenneth Fahlesson (S), vice ordförande Torgny Lind (S) Joseph Karambotis

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45

Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden 2009-04-14 1(13) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45 Susanne Jung

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-25 1 (21) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen Kl 08.30-12.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ferid Letic (S) Justeringens tid och plats Utbildningsförvaltningen, 2015-03-02

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (23) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.55, ajournering kl. 13.15-13.25 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo

Läs mer