SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Barn- och grundskolenämnden 2008-10-15"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset, kl Beslutande Övriga deltagande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Jan Johansson (s) Margareth Zingmark (s) Åsa Gustafsson (fp) Marie Lidén-Hedström (c) Lennart Hägglund (kd) Gunilla Hedström (m) Tjänstgörande ersättare: Fredrik Stenberg (s), ersättare för Kamel Mnad (s) Ersättare: Ulrika Lindström (s) David Lundmark (fp) Robin Holmgren (c) Catrina Lindgren (v) Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef Jan Söderström, områdeschef Karin Lundström, områdeschef Ann-Christine Söderlund, informationsstrateg, 168 Maria Carlsson, förvaltningsekonom, Mikael Olofsson, kvalitetssäkringsstrateg, 160 Staffan Åkerlund, utvecklingssstrateg, 168 Lars Björklund, kommunsekreterare, 168 Rolf Edlund, kommunjurist, 168 Susanne Sundberg, Kundtjänst, 168 Thomas Norberg, Lärarförbundet Bo-Erik Strömbäck, LR Lilian Parbring, Kommunal Maine Gustafsson, Kommunal Åsa Wiklund, sekreterare Utses justera Jan Johansson Paragraf Underskrifter.. Maria Marklund, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Jan Johansson, protokollsjusterare BEVIS/ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Anslagstavlan Stadshuset Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 BgN 156 Dnr Föregående protokoll Föreligger följande protokoll - Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott lägga protokollen till handlingarna.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 BgN 157 Dnr Diarieförda ärenden Föreligger lista på diarieförda ärenden. lägga listan på diarieförda ärenden till handlingarna.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 BgN 158 Delgivningar Skolverket Anmälan angående skolsituationen för elev i grundskolan vid Fällforsskolan, Skellefteå kommun Tekniska nämnden, Skellefteå kommun , 212 Skrivelse angående trafiksituationen vid Auraskolan i Skelleftehamn Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 287 Översyn av måltidsverksamheten i Skellefteå kommun Kommunstyrelsen, Skellefteå kommun , KS 286 Åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden år Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektionen i den fristående grundskolan och särskolan Bruks/Björkskolan i Skellefteå Skolverket Information om uppföljning av statsbidrag för kvalitessäkrande åtgärder enligt SFS 2001:161 samt information om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa samt för kvalitetssäkrande åtgärder enligt SFS 2001:160 samt 2001: Länsstyrelsen Västerbotten Klagomål rörande ansökan om personlig assistans Sveriges kommuner och landsting Budgetpropositionen för år Cirkulär 08: Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling upphör

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 BgN 158 forts Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun , KF 220 Avsägelse från Per Eklund (c) av uppdraget som ersättare i barn- och grundskolenämnden och eventuellt fyllnadsval Skolverket Uppföljning av utbildningsinspektion i Skellefteå kommun Skolverket Utbetalningar av statsbidrag september Skolverket Statsbidraget för åtgärder som syftar till stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Sveriges kommuner och landsting Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009. Cirkulär 08:67. lägga delgivningarna till handlingarna.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 BgN Bokslutsprognos Föredraganden informerar om det ekonomiska läget t o m september månad Prognosen visar på ett negativt resultat med -8,0 mnkr. Den är oförändrad jämfört med augusti månad. Prognosen förutsätter samtliga verksamheter inte ytterligare försämrar sina resultat. I prognosen finns en osäkerhet p g a förändring av semesterlöneskulden. För hela nämnden ser den ut öka jämfört med år 2007 med ca 4,5 mnkr. I den redovisade förbrukningen t o m september finns inte kostnader för hyror p g a försening av beslut om ny hyressättning för år 2008 i kommunen. Det innebär förbrukningen på övriga kostnader är låg jämfört med år 2007 men kommer regleras under året. I bilagan redovisas bokslutprognos per verksamhetsområde. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna bokslutsprognosen. bifalla förslaget.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Områdeschefer Ekonomer BgN 160 Au BgN 96 Dnr Fördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt särskola Barn- och grundskolenämnden beslutade i samband med internbudget för år 2008 ge förvaltningen uppdraget utreda och ge förslag enligt nedan; 1. Jämföra nuvarande resursfördelningssystem med socioekonomisk faktor med ett nytt system med Utjämningsanslag enligt SALSA-modellen. 2. Använda sig av referensgrupper bestående av politiker och tjänstemän för utarbeta ett förslag till nytt resursfördelningssystem för alla verksam-heter inom för- och grundskoleområdena. Arbetet är utfört och förslag till ny resursfördelning redovisas i bilaga 1. Jämförelse mellan socioekonomisk faktor och ett utjämningsanslag redovisades vid nämndens möte den 11 september. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av jämförelsen mellan socioekonomisk faktor och utjämningsanslag, anta nya principer för resursfördelning gälla fr o m , beslutade principer för resursfördelning ligger till grund för fördelning i internbudget, samma fördelningsprinciper ska gälla för enskilda förskolor och fristående skolor. bifalla förslaget.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen BgN 161 Dnr Au BgN 95 Redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av vidtagna åtgärder i åtgärdsplan för barn- och grundskolenämnden 2008 Kommunstyrelsen har i uppdrag till barn- och grundskolenämnden efterfrågat en redovisning av effekterna för den pedagogiska verksamheten med anledning av upprättad åtgärdsplan i samband med delårsrapport per 30 april. Förvaltningens prognos visade på ett förväntat negativt resultat på -12,2 mnkr. Bokslutsprognos per 30 augusti visar på ett förbättrat förväntat resultat på - 8,0 mnkr. Minskning med 87,5 årstjänster. Målet förväntas ej nås till fullo. Med anledning av elevminskning görs en minskning av tjänster i verksamheten. Kostnadsutvecklingen visar på en ökad undervisningskostnad. Kostnaden per elev ligger i samma nivå med vad som redovisas i riket och i större städer för Då elevminskningen slår olika inom kommunens 38 skolor blir effekterna varierande. I en del grundskolor måste organisationen läggas om, vilket innebär nya elevgrupperingar, såväl åldersblandade som åldersbundna. Elevgrupperingar kan bli större. Ökade kostnader överstiger ökning av läromedelsanslag, vilket medför prioriteringar vid inköp måste göras. Effekten blir standarden på det material som används inte alltid är aktuell. Prioriteringar för kompetensutvecklingsinsatser görs lokalt. Insatser med Lärarlyftet förstärker kompetensbreddningen inom grundskola Andel elever som blev behöriga till gymnasieskolan minskade något till hösten 2008 samtidigt som antal elever med godkända betyg i alla ämnen ökade. Slutsats kan ej dras i dagsläget hur detta kommer se ut för våren Den ökade resurstilldelningen för träningsskolans elever bidrar till en hög resursnivå bibehålls och minimerar effekterna inom verksamheten. För grundsärskolans elever riktas även särskilda insatser som kan bidra till minimera förändringar och bidra till kontinuitet i elevgrupperingar. Skolbarnomsorgen (fritidshem) har ett målvärde som är lägre än det som angivits som målvärde i enlighet med strukturplanen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 BgN 161 forts Här syns lokala variationer för fritidhemmen och barntäthet i förhållande till personal. Kostnadsökningar medför verksamheten får prioritera vid inköp och för utvecklingspedagogiska inslag. Förskolan har ett ökat tryck. Effekterna för den pedagogiska verksamheten är barngrupperna kan bli större och ligger nu på målvärdet 5,1 barn/årsarbetare. Servicenivån har bibehållits med ge barnomsorgsplats inom en månad samt tillgodose barnomsorg kvällar och helger. Livsmedelskostnaderna har ökat, vilket medför prioriteringar måste göras vid inköp och vid övriga inköp av material. Vikariebehovet blir generellt större i en struktur med enavdelningsförskolor. Prioritering av kompetensutveckling kan måsta göras. Det kan medföra det behov av kompetensutveckling som finns ej alltid kan tillgodoses inom alla förskolor. Kortsiktigt görs bedömningen det inte resulterar i en försämrad pedagogisk verksamhet. Blir kompetensutvecklingssatsningar och behov av detta något som verksamheterna måste avstå från får det långsiktigt försämrade effekter inom samtliga pedagogiska verksamheter. De åtgärder som vidtas enligt åtgärder beslutade i internbudget bidrar till söka effektiviseringar som kan möjliggöra resurserna till de pedagogiska verksamheterna ökar. Måltidsavdelningen planerar skollunch utifrån måltidsbeställning. Åtgärder som blir synliga är pålägg, mjukt bröd inte serveras och grytor blir mer förekommande. Med anledning av avgiftshöjning för musikskolans elever påverkas inte verksamheten nämnvärt. De omställningsinsatser som föreslås förväntas bidra till andelen förskollärare ökar i linje med barn- och grundskolenämndens målsättning. Att redan tillsvidareanställd personal i personalpool kan tillgodose de vikariatsbehov som finns. Att personalpool fullt utvecklad kan bidra till efterfrågad kompetens tillgodoses. Att reglering av inflödet av personal säkerställer kompetensbehov och även kontroll av registerutdrag. Medarbetare och ledare visar ett engagemang och ansvarstagande i hushållning av befintliga resurser. I delårsbokslutet redovisas målet ökat ansvarstagande för ekonomin på alla nivåer måluppfyllelse. Skol- och kulturkontoret fortsätter under hösten sitt arbete för nå budget i balans för 2008.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 BgN 161 forts Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna redovisningen. Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar bifalla förslaget. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. bifalla arbetsutskottets förslag..

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Skellefteå Kristna Skolförening BgN 162 Au BgN 96 Dnr Ansökan om tillstånd starta enskild förskola i Ursviken Från Skellefteå Kristna Skolförening har inkommit en ansökan om starta en enskild förskola i Ursviken fr o m 1 januari Föreningen bedriver sedan tidigare Bruksskolan som omfar förskoleklass till årskurs 6 samt Björksskolan för årskurserna 7-9. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. I den rapport som Skolverkets utbildningsinspektion lämnat så står följande: Inspektionen visar skolans värdegrundsarbete håller god kvalitet och visar goda resultat. Värdegrunden genomsyrar det vardagliga arbetet och skolmiljön upplevs som trygg av elever, föräldrar och personal. Skolan har en väl fungerande skolledning och många engagerade lärare som tillsammans arbetar medvetet och målinriktat för stödja eleverna. Skolan har en konfessionell inriktning med en kristen profil. Styrelsen, rektor och de flesta av lärarna har ett förhållningssätt där de tydligt skiljer undervisning från trosfrågor. Inspektörerna bedömer skolan på ett bra sätt hanterar allsidighet och saklighet i undervisningen. Skolledningen kommer vara samma för förskolan. Ansökan avser en förskola i anslutning till Bruksskolan i Ursviken. I övrigt se bifogad skrivelse från Skellefteå Kristna Skolförening samt PM Tillståndsgivning för enskilt drivna förskolor. Skol- och kulturkontoret anser ansökan redovisar hur man tänker arbeta och hur lokalfrågan ska lösas. Vår bedömning är kostnaden kommer uppgå till ca 1,5 mkr. Av detta utgör lokalkostnader ca kr. Vad gäller arbetsmiljöansvar, miljöansvar enligt Miljöbalken är det Skellefteå Kristna Skolförening som är ytterst ansvarig för verksamheten och för den dagliga verksamheten har rektor ansvar. Vi har tidigare sagt nej utifrån behovet av barnomsorg kunde tillgodoses i områdets kommunala förskolor. I dagsläget ser vi en liten ökning av barnomsorgsbehovet i Ursviken, Skelleftehamn och Bergsbyn och eftersom barngrupperna är relativt stora så kan knappast en enskild förskola med barn medföra några allvarligare, negativa konsekvenser för befintlig kommunal verksamhet. Den enskilda förskolan som kommer bedrivas i nära anslutning till Bruksskolan kommer ha en egen kö som man själv administrerar.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 BgN 162 forts Om det blir så stort behov av platser till den kommunala förskoleverksamheten behovet inte kan täckas av befintliga förskolor så sker ingen automatisk förfrågan till Bruksskolans förskola. Med hänvisning till ovanstående samt till vad som står i ansökan från Skellefteå Kristna Skolförening föreslår skol- och kulturkontoret barn- och grundskolenämnden besluta tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret. Vid dagens sammanträde yrkar Jörgen Lundqvist (v) avslag på ansökan från Skellefteås Kristna Skolförening om få tillstånd bedriva förskoleverksamhet i Skellefteå kommun med följande motivering: Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå anser det är av yttersta vikt såväl skola som förskola står fria från olika religiösa och ideologiska inriktningar då det står i konflikt till målet som ovan angivits om verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika bakgrunder mötas. Dessutom anger barnkonventionens artikel 14 konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. En förskola med ensidig religiös eller ideologisk profil står, enligt nämnden, i konflikt med barnkonventionens intentioner. Skollagen, som reglerar mycket i den obligatoriska skolan talar mycket knapphändigt om förskolan, dess roll och uppgift. Detta har istället utvecklats av Sveriges Riksdag i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). I punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 98) går det bland annat läsa: Saklighet och allsidighet Förskolan skall vara öppen för skilda uppfningar och uppmuntra de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet bilda sig egna uppfningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 BgN 162 forts Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå menar en uttalad kristen profil, såsom sökanden beskriver den, inte är förenligt med Lpfö 98 i denna del. I det gällande styrkortet för Skellefteå kommuns för- och grundskolor framhålls värdegrunden och skola/förskola ska ge kunskap och bred acceptans för varandras olikheter. Att i detta sammanhang bevilja tillstånd för en enskild förskola med en ensidig religiös profil torde stå i stark kontrast till dessa intentioner. För ytterligare förtydliga de förhållanden som ska gälla vid etablering av enskild förskoleverksamhet i Skellefteå kommun avser barn- och grundskolenämnden ta fram särskilda kvalitetskrav för dessa verksamheter samt riktlinjer för ansökningar. Margareth Zingmark (s) föreslår bifall till ansökan. Ordförande ställer proposition på Jörgen Lundqvists yrkande och Margareth Zingmarks förslag och finner nämnden beslutar enligt Margareth Zingmarks förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Margareth Zingmarks förslag och nej-röst till Jörgen Lundqvists yrkande. Med åtta ja-röster: J Lundgren (s), M-L Larsson (s), M Zingmark (s), M Marklund (s), Å Gustafsson (fp), M Lidén-Hedström (c), L Hägglund (kd) och G Hedström (m)) och två nej-röster: J Lundqvist (v) och F Stenberg (s) beslutar nämnden enligt Margareth Zingmarks förslag. J Johansson (s) avstår från rösta. tillstyrka ansökan om starta en enskild förskola med barn, bidraget följer de riktlinjer som gäller/kommer gälla för förskoleverksamheten för barn 1-5 år, den enskilda förskolan årligen ska lämna in kvalitetsredovisning/ verksamhetsberättelse till skol- och kulturkontoret, förvaltningen får i uppdrag till nämnden ta fram och redovisa riktlinjer för ansökningar. Skriftlig reservation inlämnas av vänsterpartiet.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott BgN 163 Dnr Au BgN 94 Motion om ungdomars ekonomiska grundkunskaper (6/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark föreslår i motion barn- och grundskolenämnden ska fördjupa informationen och kunskapen om riskerna med ta snabblån. Målsättningen är inga ungdomar ska fastna i skuldfällan p g a bristande kunskap. Skol- och kulturkontoret gör samma bedömning som motionären detta är en angelägen fråga belysa och ta upp för diskussion. Det förebyggande arbetet är viktigt så ungdomar får kunskap och förståelse för vad det innebär vara låntagare, vilka konsekvenser det kan medföra och vilket ansvar låntagaren har. Skol- och kulturkontoret konstaterar kursplanerna i hem- och konsumentkunskap samt samhällskunskap berör det motionen avser och är dessutom vanligt förekommande vid ämnesövergripande temaarbeten. Ekonomiska beräkningar utgör också en del av undervisningen i matematik. Därför anser skol- och kulturkontoret inte denna fråga ska särbehandlas då det handlar om beslut som berör undervisningen. Skol- och kulturkontoret välkomnar givetvis den informationssatsning som konsumentvägledningen gör som ett komplement till undervisningen ute i skolorna. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag på motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 BgN 163 forts Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutar avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner. Marie Lidén-Hedström (c) reserverar sig mot beslutet. Vid dagens sammanträde yrkar Marie Lidén-Hedström (c) bifall till motionen. Maria Marklund (s) föreslår avslag till motionen. Ordförande ställer proposition på Marie Lidén-Hedströms yrkande och Maria Marklunds förslag och finner nämnden beslutar enligt Maria Marklunds förslag. Omröstning begärs. Ja-röst till Maria Marklunds förslag och nej-röst till Marie Lidén-Hedströms yrkande. Med sju ja-röster (J Lundgren, M-L Larsson, J Johansson, M Zingmark, F Stenberg, J Lundqvist och M Marklund) och fyra nej-röster (Å Gustafsson, M Lidén-Hedström, L Hägglund, G Hedström) beslutar nämnden enligt Maria Marklunds förslag. avslå motionen med hänvisning till frågan ingår i grundskolans nationella kursplaner.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Områdeschefer BgN 164 Dnr Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå - revidering Som ett komplement till det kommunala alkohol- och drogpolitiska programmet beslutade barn- och grundskolenämnden godkänna skol- och kulturkontorets komplettering av egen handlingsplan mot alkohol- och drogbruk bland barn och unga. Revidering av handlingsplanen har skett för få en text som svarar upp mot aktuell lagstiftning och vedertagna begrepp kring bruk och missbruk hos sociala myndigheter och polisen. Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta godkänna reviderad handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk för grundskolan i Skellefteå. bifalla förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Länsrätten i Västerbottens län BgN 165 Dnr Enskilt ärende Barn- och grundskolenämnden beslutar avslå överklagan av skolskjutsbeslut enligt särskilt protokoll. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Berörda tjänstemän och ledamöter BgN 166 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande konferens: - IT-mässa i London, januari 2009 till IT-mässan i London, januari, 2009, får förvaltningschef, områdeschefer, utvecklingsstrateg samt presidiet delta.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 BgN Uppdrag från kommunfullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra nämndsmötet. notera informationen.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 BgN 168 Informationsärenden Föreligger följande informationsärenden: * Myndighetsbeslut i kundtjänst * Kundtjänst och marknadsföring av skolor och skolwebbar * Utredning av grundskola med teknikprofil * Skola 24 * Redovisning av ledighet längre än 10 dagar (område norr, öster) * Muntlig rapport om tillsyn över skolplikten fullgörs (område norr, öster) Följande informationsärende utgår: * Öppna jämförelser notera informationen.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 BgN Rapporter 1 Marie Lidén Hedström rapporterade från Utbildningsdag med temat Utforskande pedagogik för små barn, Lycksele, 7 oktober Gunilla Hedström rapporterade från Seminarium om samverkan för en förbättrad hälsa hos barn och unga, Umeå, 14 oktober, godkänna rapporterna.

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

2013-12-18. Justerare Jan Lundgren Paragrafer 235-257. Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG

2013-12-18. Justerare Jan Lundgren Paragrafer 235-257. Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (25) Barn- och grundskolenämnden 2013-12-18 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.00, 13.00-15.45 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan Lundgren (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Landsort, nämndhuset, torsdagen den 22 januari Kl 15.00-17.30 Anna Ljungdell Kaisa Persson Ola Lundgren Maj Björnholdt Thomas Rugeland Helen Sellström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (43) Barn- och grundskolenämnden 2008-03-05

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (43) Barn- och grundskolenämnden 2008-03-05 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (43) Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Kl. 10.00-18.15 Beslutande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Gunilla Andersson,

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer