KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 januari 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. tel: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. tel Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen fcire sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fcire sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt tel

3 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa KS/2012:457 en möjlighet att köpa fiskekort via SMS 4. Räddningstjänstsamarbete Uddevalla- KS/2013:407 Lysekil-Munkedal Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 5. Utredning dagvattentaxa i Uddevalla kommun KS/2013: Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring KS/2013:476 besöksnäring 7. Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:499 vatten och spillvatten gällande Sjöskogen 8. Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:500 vatten och spillvatten gällande Forshälla- B räcke 9. Revidering av riktlinjer för styrning samt KS/2013:513 reglementen m.m. med anledning av ändrad roll för kommundirektören och förtydligat arbetsmiljöansvar 10. Uddevalla- En stad i Norden 2014 KS/2013:514

4 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 2(2) Ärende D nr Föredragande Il. Revidering av målnivåer i kommunfullmäktiges styrkort KS/2013: Bedömning av översiktsplanens aktualitet KS/2011 :532 Kompletta handlingar finns på kmmnunledningskontoret och på Val av ersättare i miljö och stadsbyggnadsnämnden efter Roger Ekeroos (M) Anmälningsärenden Nya motioner, interpellationer, medborgarfårslag och enkla frågor KS/2013:517 KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin tel eller Annika Thorström tel eller e post

5 Protokoll Kommunstyrelsen Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS (KS/2012:457) Sammanfattning Stefan Skoglund (s) föreslår i motion att kommunen ska utreda förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekott via SMS. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har utrett förutsättningama och konstaterar att det firuts tekniska hinder form av begränsade mottagningsförhållanden för mobiltelefoner på Herrestadsfjället Detta kan leda till tveksamheter vid fisketillsyn och förslaget avstyrks därför i nuläget. Kultur och fi itidsnämnden bedömer att ökad service istället ska inriktas på att göra det möjligt att lösa fiskekott i automat med fler typer av betalkort än vad som nu är möjligt, samt att åter pröva möjlighet till SMS-betalning om mottagningsförhållandena i framtiden skulle förbättras. Stefan Skoglund (S), Annelie Högberg (S), Johan Wiktersson (M), Christer Hassiebäck (M), Cecilia Sandberg (S), AlfGillberg (S) och Magnus Jacobsson (KD) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur och fritidsnämndens protokoll Kultur och fritids tjänsteskrivelse Kommllilfullmäktiges protokoll Motion från Stefan Skoglund (S). Yrkanden Stefan Skoglund (S): bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Stefan Skoglunds (S) yrkande. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Justerandes signatur 0>~ Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret J (2) J J -22 D nr KS/20 l 2:457 Handläggare Utredare Markus ljuttig Telefon Svar på motion från Stefan Skoglund {S} om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS Sammanfattning Stefan Skoglund (s) f6reslår i motion att kommunen ska utreda forutsättningar f6r att in fora möjlighet till köp av fiskekott via SMS. Kommunfullmäktige beslutade 20 J J 2 att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har utrett forutsättningarna och konstaterar att det finns tekniska hinder form av begränsade mottagningsförhållanden f6r mobiltelefoner på Herrestadsfjäll et. Detta kan leda till tveksamheter vid fisketillsyn och forslaget avstyrks därfor i nuläget. Kultur och fritidsnämnden bedömer att ökad service istället ska inriktas på att göra det möjligt att lösa fiskekort i automat med fler typer av betalkort än vad som nu är möjligt, samt att åter pröva möjlighet till SMS-betalning om mottagningsf6rhållandena i framtiden skulle förbättras. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse J J -22. Kultur- och fritidsnämndens protokoii2013-j Kultur- och fritidsforvallningens tjänsteskrivelse 20 J 3- J Motion från Stefan Skoglund (s). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med ovan anse motionen besvarad.

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) D nr KS/20 J 2:457 Ärendebeskrivning Stefan Skoglund (s) föreslår i motion att kommunen ska utreda förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekort via SMS. Kommunfullmäktige beslutade J 2 att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har utrett frågan och bedömer att införande av fiskekortsförsäljning via SMS för fiske i Herrestadsfjällets kortfiskeområde vore en högst önskvärd förhöjning av servicen. Numera är området det enda i kommunen där s.k. put-and-take-fiske efter isatt fisk, här regnbåge, är möjlig. Fisket är därför en tillgång för boendes i kommunen och tillfalliga besökare från andra delar av landet och i en rekreationsmiljö av stort värde. Under år sätt det ut ca kilo regnbåge, en mängd som årligen mellan J personer gör mer eller mindre lyckosamma försök att dra upp. Fiskekortet kostar 95 kronor och gäller under ett dygn. Fisketillsyn ombesörjs genom ideella krafter, liksom stöd vid utsättning av fisk. Uddevalla Sportfiskeförening har under många år varit en stark och hängiven part att alltid förlita sig på. Utan dess insatser skulle sannolikheten för fiske varit små eller åtminstone till ett betydligt högre pris. Det som just nu talar mot är att införa försäljning av fiskekort via SMS är, att anslutningar av mobiltelefoner till vissa operatörer har starkt begränsade mottagningsförhållanden på stora delar av Herrestadsfjäll et. Med det anser fisketillsyningsmännen att det kan uppstå tveksamheter om rättsläget under fisketill syn. Ett dylikt moment får inte bli ett tillägg till de riskmoment som redan förekommer. Primärt bör en ökad service inriktas mot att positivt bemöta ett mångårigt och allmänt önskemål om att kunna betala fiskekort i automat med de på marknaden mest förekommande betalkorten, inte bara med s. k. bensinkort Om mottagningsförhållanden för mobiltelefoner på Herrestadsfjället förbättras, bör försäljning via SMS införas, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen med denna redogörelse ska anses besvarad. ~~:::>-f :<<~ 1e/d /;{:ff%t> Peter Larsson Mar"kus Hurtig Förvaltningschef Utredare Expediera till Stefan Skoglund (s) Kultur- och fritidsnämnden /--;:::::;,_

8 )... \{'..;)_ <()l t Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden l (l) Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss (KFN/2012:206) Sammanfattning I motion inlämnad till Kommunfullmäktige av Stefan Skoglund (s), yrkas om en utredning av förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekort via SMS. Kultur och fritid har på olika sätt utrett förutsättningarna och konstaterar att det finns tekniska hinder och till den kopplad tveksamhet vid visering av fiskek01i. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Stefan Skoglund (S) Kommunfullmäktiges beslut KF Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att för egen del anta det som framförs i tjänsteskrivelsen som svar på motionen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt Kultur och fritidsnämndens beslut och att motionen därmed är besvarad. Vid protokollet Katarina Gustafsson Justerat Johan Wiktarsson Petra Ekerum Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan J -0 l intygar Katarina Gustafsson Expedierat l Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Kultur och frilid l (2) Dnr KFN/2012:206 Handläggare Fritidsintendent Anders Krylberg Telefon Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss Sammanfattning I motion inlämnad till Kommunfullmäktige av Stefan Skoglund (s), yrkas om en utredning av förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekort via SMS. Kultur och fritid har på olika sätt utrett förutsättningarna och konstaterar att det finns tekniska hinder och till den kopplad tveksamhet vid visering av fiskekort. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Stefan Skoglund (S) Kommunfullmäktiges beslut KF Förslag till beslut Kultur och fl-i tidsnämnden beslutar att för egen del anta det som framförs i tjänsteskrivelsen som svar på motionen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt Kultur och fritidsnämndens beslut och att motionen därmed är besvarad. Ärendebeskrivning Ett införande av fiskekortsförsäljning via SMS för fiske i Herrestadsfjällets kortfiskeområde vore en högst önskvärd förhöjning av servicen. Numera är området det enda i kommunen där sk. put-and-take-fiske efter isatt fisk, här regnbåge, är möjlig. Fisket är därför en tillgång för boendes i kommunen och tillfålliga besökare från andra delar av landet och i en rekreationsmiljö av stort värde- 1-lerrestadsfj ä!! et.

10 Tjänsteskrivelse Kullur och frilid (2) Dnr KFN/20 12:206 Under år sätt det ut ca kilo regnbåge- en mängd som årligen mellan J personer gör mer eller mindre lyckosamma försök att dra upp. Fiskekortet kostar 95 kronor och gäller under ett dygn. Fisketillsyn ombesötjs genom ideella krafter, liksom stöd vid utsättning av fisk. Uddevalla Sportfiskeförening har under många år varit en stark och hängiven part att alltid förlita sig på. Utan dess insatser skulle sannolikheten för fiske varit små eller åtminstone till ett betydligt högre pris. Det som just nu talar mot är att införa försäljning av fiskekort via SMS är, att anslutningar av mobiltelefoner till vissa operatörer har starkt begränsade mottagningsförhållanden på stora delar av Herrestadsfjäll et. Med det anser fisleetillsyningsmän att det kan uppstå tveksamheter om rättsläge under fisketillsyn. Ett dylikt moment får inte bli ett tillägg till de riskmoment som redan förekommer. Primätt bör en ökad service inriktas mot att positivt bemöta ett mångårigt och allmänt önskemål om att kunna betala fiskekort i automat med de på marknaden mest förekommande betalkorten, inte bara med s.k. bensinkort Om mottagningsförhållanden för mobiltelefoner på Herrestadsfjället förbättras, bör försäljning via SMS införas, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anders Kry l berg Fritidsintendent Expediera till

11 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 191 Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS (KS/2012:457) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

12 Motion till Uddevalla kommunfullmäktige ifrån Stefan Skoglund (S) Införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS! Jag är en flitig fritidsfiskare och Uddevalla kommun är ett bra ställe att bo på när man har detta intresse. Men inget är så bra utan att det inte kan bli bättre. Uddevalla kommun är huvudman for Herrestadsfjällets kortfiske område. Idag kan man lösa fiskekort på: Uddevalla Turistbyrå, Södra Hamnen 2, telefon Pressbyrån vid järnvägsstationen, Uddevalla, telefon Fiskekortsautomat vid Klämman (endast betalning med vissa typer av kontokort - Hydro, OK/Q8, Preem, Shell, Statoil och Volvokort) Det finns begränsningar i öppettider samt vilka kort som fungerar. Förslaget handlar om att inf<ira en möjlighet att köpa fiskekort via SMS då de flesta har en mobiltelefon. Det skulle öka kommunens attraktivitet och är ett mer miljövänligt alternativ. Tjänsten finns tex på: (tjänsten finns bl. a. i Lilla Edet & Trollhättan) De kortfiskeområde i kommunen där vi inte är huvudman kan också ha nytta av denna service så samverkan bör sker vid ett eventuellt infarande. J ag har flera gånger mött personer vid kortfiskeautomaten på Herrestadsfjället som inte har rätt kontokort. Oftast vid tider då f<irsäljningsställena är stängda. Många har rest långt och blir forbannade när de inte kan få tag på fiskekort på plats. En SMS tjänst skulle lösa dessa problem och forenkla då man slipper ta sig till automaten eller f<irsäljningsställena. Då får man mer fisketid vilket är värdefullt for en fritidsfiskare. Med bakgrund av ovanstående yrkas f<iljande: Att låta utreda fårutsättningarna for att inf<ira möjlighet till fiskekort via SMS.

13 Protokoll Kommunstyrelsen Räddningstjänstsamarbete Uddevalla -Lysekil-Munkedal (KS/2013:407) Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade i augusti 2013 beslut om att räddningschefen skulle utreda möjligheterna till ett ökat räddningstjänstsamarbete med Munkedal och Lysekils kommuner. Utredningen har grundligt analyserat får- och nackdelar med olika former av ett Ji'amtida samarbetskoncept och där kommunalförbund kvarstår som relevant möjlighet. Kommunstyrelsen informerades om resultatet av utredningen. Beslutsunderlag Räddningstjänstens tjänsteskrivelse Utredningsrapport D.nr UAR401 RevA. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om medlemskap i MittBohusläns Räddningstjänstfårbund, att uppdra åt räddningschefen att starta anpassningsarbetet och tillsätta genomfårandeorganisation, samt att genomfårandeorganisationen/räddningschefen biträds av de kommunala kompetenser som får Uddevalla erfordras, framfår allt inom kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

14 Tjänsteskrivelse l (l) Räddningstjänsten D nr KS/20 13:407 Handläggare Räddningschef Bern t Eriksson Telefan 6550 Räddningstjänstsamarbete Uddevalla-Munkedal-Lysekil Bakgrund Kommunstyrelsen fattade i augusti 2013 beslut om att Räddningschefen skulle utreda möjligheterna till ett ökat räddningstjänstsamarbete med Munkedal och Lysekils kommuner (KS 2013:300). Utredningen har grundligt analyserat för- och nackdelar med olika former av ett framtida samarbetskoncept och där kommunalförbund kvarstår som relevant möjlighet. Kommunstyrelsen informerades om resultatet av utredningen (KS/20 13 :407). Beslutsunderlag Utredningsrappmt D.nr UAR401 RevA. Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Rekommendera Kommunfullmäktige besluta att: Ansöka om medlemskap i MittBohusläns RäddningstjänstfOrbund. Uppdra åt räddningschefen att starta anpassningsarbetet och tillsätta genomförandeorganisation. Genomförandeorganisationen/Räddningschefen biträds av de kommunala kompetenser som för Uddevalla erfordras, framför allt inom KLK. Bernt Eriksson Räddningschef

15 Protokoll Kommunstyrelsen Utredning dagvattentaxa i Uddevalla kommun (KS/2013:408) Sammanfattning Tekniska kontoret har redovisat en utredning ang. dagvattenavgiften som kommunen ska betala till Västvatten AB får allmän platsmark. Tekniska kontoret och Västvatten AB är nu överens om att avgiften ska uppgå till l,9 mkr per år baserat på antagen taxa. I tekniska nämndens nuvarande kommunbidrag ingår 0,9 mkr som avser avgift får dagvatten. För den nya avgiften saknas därmed 1,0 mkr. För 2013 föreslås att tekniska nämnden får finansiera avgiften ur bedömt överskott på 1,4 mkr, att utökat kommunbidrag beviljas för 2014 och att den långsiktiga finansieringen tas upp i budgetdialogen 2014 för flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska kontorets tjänsteskrivelse O. Tekniska kontorets utredning Västvatten ABs yttrande Markavtal mellan VA Syd och tekniska nämnden i Lunds kommun, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden får finansiera avgiften får 2013 inom tilldelat kommunbidrag med beaktande av lämnad helårspro gnos, att tillfåra tekniska nämnden utökat kommunbidrag med 1,0 mkr får 2014 får finansiering av ökad dagvattenavgift, att finansiering får 2014 sker genom att det budgeterade resultatet sänks till 31,3 mkr, samt att tekniska nämnden ska återkomma till budgetdialogen 2014 får flerårsplan får den långsiktiga finansieringen from Utdragsbestyrkande

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (3) Dnr KS/2013:408 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Utredning dagvattentaxa i Uddevalla kommun Sammanfattning Tekniska kontoret har redovisat en utredning ang. dagvattenavgiften som kommunen ska betala till Västvatten AB för allmän platsmark Tekniska kontoret och Västvatten AB är nu överens om att avgiften ska uppgå till l,9 mkr per år baserat på antagen taxa. l tekniska nämndens nuvarande kommunbidrag ingår 0,9 mkr som avser avgift för dagvatten. För den nya avgiften saknas därmed l,o mkr. För 2013 föreslås att tekniska nämnden får finansiera avgiften ur bedömt överskott på l,4 mkr, att utökat kommunbidrag beviljas för 2014 och att den långsiktiga finansieringen tas upp i budgetdialogen 2014 för flerårsplan Beslutsunderlag Tekniska kontorels utredning O Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden får finansiera avgiften för 2013 inom tilldelat kommunbidrag med beaktande av lämnad helårsprognos att tillföra tekniska nämnden utökat kommunbidrag med 1,0 mkr för 2014 för finansiering av ökad dagvattenavgift att finansiering för 2014 sker genom att det budgeterade resultatet sänks till31,3 mkr samt att tekniska nämnden ska återkomma till budgetdialogen 2014 för flerårsplan för den långsiktiga finansieringen from 2015.

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (3) Dnr KS/2013:408 Ärendebeskrivning Tekniska kontoret fick i samband med ett uppsiktspliktsmöte i maj 2013 i uppdrag att göra en ny utredning om taxan för dagvatten. Utredningen redovisas nu daterad Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i februari 20 Il att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med 0,9 mkr för ersättning till VA-verksamheten (då som en del inom tekniska nämnden) för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark Beräkningen av ersättningens storlek var preliminär. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att uppdraga till tekniska nämnden att återkomma med en beräkning över den långsiktiga nivån på ersättningen. Tekniska nämnden återkom senare med ny beräkning som behandlades av kommunfullmäktige i februari Nämnden hade då kommit fram till att ersättningen borde vara 3, l mkr och begärde ett ytterligare kommunbidrag på 2,2 mkr för att kunna betala avgiften. Kommunfullmäktige beviljade inte detta utan hänsköt frågan till budgetdialogen i april 2013 för flerårsplanen I flerårsplanen behandlades dock inte frågan speciellt. Nämnden fick ett utökat kommunbidrag from 2014 på 3,0 mkr för i huvudsak angivna andra ändamål. Vid ett uppsiktspliktsmöte i maj 2013 mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen gavs uppdrag till nämnden att göra en ny utredning. Det är nu denna utredning som nu redovisats. Tekniska nämnden och styrelsen i Västvatten AB har fått sanktion att inte behandla utredningen utan att överlämna den direkt till kommunfullmäktige. Förslaget Utredningens förslag till kommunfullmäktige är följande: att anta modellen för taxesättning där rättigheterna att förlägga och bibehålla ledningar i allmän platsmark kvittas mot kommunens rätt att avleda dagvattnet i bolagets (dvs numera Västvatten AB) allmänna V A-anläggningar att ett markavtal tecknas mellan parterna Uddevalla Vatten AB och tekniska nämnden i Uddevalla kommun där även övrigt ansvar kring VA-verksamheten regleras samt att de 0,9 mkr som tekniska nämnden har i kommunbidrag för betalning av dagvattenavgifter överförs till Uddevalla V alten AB.

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 3 (3) Dnr KS/2013:408 Nivå på ersättningen Efter konstaterade felaktigheter och efterföljande diskussioner mellan tekniska nämnden och Västvatten AB har pa1terna nu enats om att rätt ersättning är l,9 mkr per år som Uddevalla kommun ska betala till bolaget. Denna nivå kanjämföras med föregående beräknad nivå på 3, l mkr. Ekonomiavdelningens kommentarer Ett markavtal enligt den modell som redovisas i utredningen innebär att penningströmmarna nollas ut mellan kommunen och bolaget. Detta innebär i sin tur att Västvatten AB går miste om de intäkter som följer av utredningen, dvs, l,9 mkr. Konsekvenserna av detta bar inte analyserats. Det kommunbidrag som tekniska nämnden har f.n. för avgiften, 0,9 mkr, ska i så fall återföras till kommunfullmäktige, inte Uddevalla Vatten AB. Vid diskussioner med parterna framgår att Västvatten AB är tveksam till detta av två skäl. Dels innebär det ett intäktsbortfall som bolaget måste kompensera på annat sätt och dels att bolaget hänvisar till uttalanden från företrädare från central expertis inom V A-området som hävdar att kommunen inte har rätt att ta ut "markhyra" enligt förslaget. Ekonomiavdelningen har inte kunnat bedöma vad som är korrekt i sammanhanget. Vid diskussionerna under beredningen av ärendet konstateras också att ledningsrätten kvarligger på kommunen och har inte överförts till bolaget. Den juridiska konsekvensen av detta bör i så fall utredas särskilt om ett avtal ska upprättas som innefattar ledningsrätten. Ekonomiavdelningens förslag Mot bakgrund av ovanstående föreslås att markavtal inte ska användas. Istället bör den beräkning utifrån fastställd taxa som parterna nu enats på l,9 mkr ligga till grund mr ersättningen från kommunen till bolaget. Eftersom tekniska nämnden idag har ett kommunbidrag på 0,9 mkr för ändamålet bör ytterligare l,o mkr tillföras i ökat kommunbidrag. Avgiften för 2013 föreslås finansieras ur nämndens beräknade överskott för 2013 som enligt delårsrapp01t augusti och controllerrapport oktober beräknas uppgå till l,4 mkr. För avgiften för 2014 föreslås att tekniska nämnden tillförs ett ökat kommunbidrag på l,o mkr och att detta finansieras genom sänkning av resultatet från 32,3 mkr till 31,3 mkr. Finansiering from 2015 föreslås behandlas i flerårsplanen för ~;----~ Förvaltningschef jtt~ ~ vfa /.? ;:~ Kennetl~rlandsson Ekonomichef

19 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l (2) Dnr TN/2013:331 Handläggare Stabchef Seppo Räikkönen Telefon Utredning dagvattentaxa i Uddevalla kommun Sammanfattning Tekniska kontorets stabsenhet fick i uppdrag efter tekniska nämndens uppsiktsmöte den 28 maj 2013 att utreda och utarbeta en långsiktig modell för taxesättning av dagvatten i Uddevalla kommun. Utredningen har genomfö1ts genom benchmarking av laxekonstruktioner och avgiftsnivåer från ett antal kommuner och V A bolag i landet. Den smidigaste lösningen i laxefrågan erhålls om ett s.k. markavtal tecknas mellan parterna (Tekniska nämnden i Uddevalla kommun och Uddevalla Vatten AB) där rätten för kommunen att avleda dagvatten i bolagets allmänna va-anläggningar kvittas mot bolagets rätt att bibehålla och förlägga allmänna va-anläggningar i allmän platsmark i Uddevalla konnnun. Denna lösning gör också att vi får en likvärdig hantering av nyttjandet för ledningsrätter mellan de kommunala bolagen (jämför Uddevalla Energi). Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Utredning om dagvattentaxa i Uddevalla kommun daterad Bilaga Yttrande från Väst Vatten "Avgift för dagvatten.... Bilaga Markavtal mellan V A Syd och Tekniska nämnden i Lunds kommun daterad Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att anta modellen för taxesättning där rättigheterna att förlägga och bibehålla ledningar i allmän platsmark kvittas mot kommunens rätt att avleda dagvattnet i bolagets allmänna va-anläggningar att ett markavtal tecknas mellan pmterna Uddevalla Vatten AB och tekniska nämnden i Uddevalla kommun där även övrigt ansvar kring va-verksamheten regleras att de 900 tkr som tekniska nämnden har i kommunbidrag för betalning av dagvattenavgifter överförs till Uddevalla Vatten AB

20 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret 2 (2) Dnr TN/2013:331 Ärendebeskrivning Bakgmnden till att en ny utredning om dagvattentaxan skulle göras härleds till den situation som uppstod när taxan från Uddevalla Vatten till kommunens tekniska kontor höjdes till betydligt högre nivåer än vad kontoret erhöll i budgeterade medel. Gatu/Park avdelningen har ett kommunbidrag på 900 tkr/år i budget för dagvattenavgifter och bolagets faktura belöper sig till ett belopp på tkr på årsbasis. Då det även rått viss oklarhet mellan parterna om hur taxan beräknats så har tekniska kontoret tills vidare bestridit den utskickade fakturan från bolaget. Patrik Petre Teknisk chef Seppo Räikkönen stabchef Expediera till

21 UTREDNING DAGVATTENTAXA l (7) DNR: 2013:331 UDDEVAllA KOMMUN TEKNISKA KONTORET HANDLÄGGARE StabchefSeppo Räikkönen TELEFON Utredning om dagvattentaxa i Uddevalla kommun l. Bakgrund Under hösten 20 Il fattade kommunfullmäktige ett beslut om taxa för dagvatten inom Uddevalla kommun. Underlaget till taxesättningen gjordes av V A avdelningen inom Tekniska kontoret (numera Uddevalla Vatten AB). Då införandet av dagvattenavgiften illliebar en stor ofinansierad ökning av kostnaderna för tekniska kontorets galu/parkavdelning uppstod ett behov av diskussioner och klargörande av beräkningsunderlaget för taxan. En samsyn gick inte att få i frågan men detta löstes genom att tekniska nämnden beslutade om att söka ett extra kommunbidrag från kommunfullmäktige för att täcka den o finansierade delen. Kommunfullmäktige avslog dock tekniska nämndens begäran om medelstilldelning och därför saknar gatu/park avdelningen idag 2,2 miljoner kronor för täckande av den beslutade dagvattenavgiften. Efter uppsiktpliktsmötet den 28 maj 2013 beslöts att en ny utredning skulle göras om taxan för dagvatten och denna gång av tekniska kontoret. 2. Syfte, mål och frågeställningar Syftet med utredningen är att arbeta fi am en långsiktig modell för taxesättningen av dagvatten i Uddevalla kommun. Förslaget till taxa ska efter remissyttrande från Uddevalla Vatten AB tillställas kommunfullmäktiges beslut. 3. Avgränsningar Utredningen är i första hand en intern kommunal angelägenhet mellan tekniska nämnden och bolaget Uddevalla Vatten men berör även Trafikverket då dessa debiteras dagvattenavgift för vägar. I utredningsuppdraget ingår inte att inhämta remissvar från trafikverket 4. Metod Utredningen har genomförts genom faktainsamling, genomgång av underlag för beräkning av nuvarande taxa, kontakt med Svenskt Vatten, omvärldsspaninglbenchmarking av underlag för avgiftsberäkningar från Avdelning TN SILAGA UTREDNING OM DAGVATTENTAXA l UDDEVALLA KOMMUN/fCfE (l(l()0-03B A101!/Al POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO Uddevalla Besöksadress E- POST

22 UTREDNING DAGVATTENTAXA 2 (7) UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET andra kommuner samt samrådsmöten med berörda parter. 5. Benehmarking Under utredningens gång har ett antal kommuner och kommunala V A bolag kontaktats vilket beskrivs nedan. Innan den detaljerade redovisningen påbörjas så kan det konstateras att även om lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ger VAbolag/verksamheter rätten/möjligheten att ta ut en avgift för dagvattenhanteringen så sker detta fortfarandevis enbart i ca hälften av landets kommuner. Det är dessutom så att stora variationer i taxesättning förekommer i de kommuner där avgift uttas, då både om belopp och om taxekonstruktioner. Detta framkommer med tydlighet i den detaljerade redovisningen nedan. Avslutningsvis kan konstateras att debiteringen av dagvattentaxa utlöst stridigheter mellan kommuner och trafikverket samt den debiterande enheten V A bolaget/verksamheten. När det gäller försöken att debitera dagvattenavgifter till Trafikverket så har detta stött på patrull i alla kända fall. Just nu ligger ett ärende i V A nämnden i Stockholm om avgifter till Trafikverket som förhoppningsvis ger ett klarläggande för övriga landet (bolagens/verksamheternas) agerande fortsättningsvis. Att utdebitering av dagvattenavgifter skapat diskussion och stridhet i Uddevalla är således på inget sätt unikt i landet. Följande kommuner och V A bolag har kontaktats under vår benchmarkingrunda. Landskrona kommun, Vänersborgs kommun, Skövde kommun, Växjö kommun, Gävle kommun/gästrike Vatten, Roslags Vatten, UMEVA, Norrköping Vatten, Trollhättans Energi, Mitt Vatten. Landskrona som är en av kommunerna ingående i NSV A (Nordvästra Skånes vattenbolag) har bestridit den dagvattenavgift som NSV A skickat till kommunen och just nu pågår förhandlingar om hur detta ska lösas. Enligt uppgift från förvaltningschefen på tekniska kontoret gäller samma sak för övriga kommuner ingående i NSVA (5 st). Kommunens strategi i förhandlingarna är att den av NSV A föreslagna dagvattenavgiften i slutändan motsvaras av en lika hög avgift från kommunens sida till bolaget för rätten att förlägga och bibehålla allmänna va-anläggningar i allmän platsmark i Landskrona kommun. Alternativet är att ett markavtal tecknas mellan kommunen och bolaget som reglerar ovanstående rätt att förlägga och bibehålla va-anläggningar i allmän platsmark samt kommunens rätt att avleda dagvatten från Avdelning

23 UTREDNING DAGVATTENTAXA 3 (7) UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET allmän platsmark i NSV A.s allmänna va-anläggningar och då utan kommunal kostnad. (se bilaga markavtal mellan VA Syd och Tekniska kontoret i Lunds kommun). I Vänersborgs kommun debiteras Gatu/Parkavdelningen en kostnad på mellan tkr per år för dagvattenhantering. Summan är ett schablonbelopp utan någon närmare beräkning men innehåller kostnaden för ca 19 mil gator/vägar samt ca 7 mil gång och cykelvägar. Uppgiften är lämnad av en av ekonomerna i kommunen. Växjö kommun Tekniska förvaltningen V A debiterar Växjö kommun dagvattenavgift för del av allmän gatumark sedan Dock ej grönytor. Kommunen anses belasta dagvattenhanteringen fullt ut för publika allmänna ytor likt torg, gågator etc. och i mindre utsträckning för det kommunala gatunätet. Kostnaden för dagvattenhanteringen för allmänna gator belastas huvudsakligen fastighetsägare. Ingen specifik uppdelning har gjorts mellan det primära gatunätet och gator i bostadsområden. Trafikverkets ytor är avräknade men debiteras ej i avvaktan på hur frågan hanteras i övriga Sverige. Taxan är anpassad så att totala avgiftsintäkten motsvarar kostnaden för dagvattenhanteringen, enligt uppgift 25 Mkr årligen. Taxesystemet implementeras fr.o.m med begränsad nivå, 0,80 kr/m2 ink!. moms, och når full avgiftsnivå 2,50 kr/m2 år 3. Detta för att ge fastighetsägare möjlighet att finna lösningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet och därmed reducerad avgift. Växjö kommuns väghållningsansvar omfattar 2,8 miljoner m2 gata. Hur stor del som är avgiftsgmndande har inte framgått. Avgiften är däremot fastställd till 0,8 Mkr 2013 och når full nivå 2,4 Mkr år 3. Omvänt debiterar kommunen V A-kollektivet en avgift för ledningsrätten i gatunätet. Nivån på denna avgift framgår inte men räknas upp korresponderande mot den stegvis ökande dagvattenavgiften. Skövde kommun Telmiska förvaltningen I Skövde betalar kommunen avgift för dagvatten från allmänna gator sedan Taxan är 0,45 kr/m2 ink!. moms och räknas på en reducerad gatuyta om ca m2. Totalt debiterar VA övriga kommunen kr/år. Bakgmnden till nivån på taxa eller den reducerade ytan är inte känt. Däremot finns beslut om en total översyn av taxesystemet under 2014 med förväntad implementering Man debiterar också Trafikverket men inte fått några pengar med Avdelning

24 UTREDNING DAGVATTENTAXA 4 (7) o UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET hänvisning till hur frågan skall hanteras i övriga Sverige. Kommunen debiterar inte V A-kollektivet någon ledningsrättsavgift Gävle kommun och Gästrike Vatten har inte kunnat enas om dagvattenavgiftens storlek utan där pågår för närvarande förhandlingar mellan parterna. Under tiden förhandlingen pågår betalar kommunen ingenting för dagvatten. Detta framkom vid kontakt med företrädare för tekniska kontoret i Gävle. Vid förnyad kontakt med förträdare för Gästrike Vatten 23/8-13 erhölls beskedet om att förhandlingarna strandat/brutit ihop och att bolaget därefter tagit ett beslut om att inte debitera någon dagvattenavgift till någon, varken kommuner ingående i bolaget eller privata fastighetsägare. Gästrike Vatten driver och sköter V A verksamheten i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. En ny gedigen utredning kommer att startas för att hitta ett beräkningssätt som de flesta kan enas kring. RoslagsVatten som driver och sköter VA verksamheten för 5 kommuner i Roslagsregionen debiterar inte någon dagvattenavgift till de i bolaget ingående kommunerna. Vid kontakten så konstaterar den tillfrågade personen att det bara skulle krångla till hanteringen och med följden av motfakturor från kommunernas sida på sådant som bolaget idag inte betalar i sin verksamhetsutövning. Däremot så har bolaget en särskild taxa för dagvatten som debiteras fastighetsägare. UMEVA (Umeå Vatten AB) har lagt ner väldigt mycket tid och kraft på att arbeta fram en dagvattentaxa som gäller i hela kommunen. Kommunen debiteras en årlig avgift för dagvatten på tkr ink! moms (2013). Avgiften är framräknad mot en bakgrundsmassa bestående av bl. a. årsnederbörd (5 år), kostnad för dagvattenhantering, beräkning och fördelning av ytor, koefficienter för olika typ av ytor, olika taxor för kombinerade och rena dagvattenvattenledningar m.m. Taxan för parkmark/grönytor är idag ca l O öre1m2 inklusive moms och 82 öre inklusive moms för gatumark. Under diskussionens gång kan konstateras att UMEV A lägger betydligt mer av ytorna på fastighetsägare än vad Väst Vatten förmodligen gör. Endast huvudgatorna och allmänna parker belastas kommunen, alla lokalgator samt även grönytor och lekparker i bostadsområdena debiteras fastighetsägare. En i telefonen gjord uppskattning av den kontaktade personen för hur stor avgiften för Uddevallas del borde vara landade i en summa av l,3 - l,5 miljoner. Avdelning

25 UTREDNING DAGVATTENTAXA 5 (7) UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET Norrköping Vatten ett kommunalt bolag som får övrigt har en gemensam kundtjänstorganisation ihop med Tekniska kontoret debiterar kommunen l 00 tkr i dagvattenavgift Här finns en framräknad total yta får kommunal mark på m2 som efter nedräkning via koefficienter landar i m2. De koefficienter som används är 0,8 får hårdgjord yta och O, l får grönytor. Dagvattenavgiften ligger på 22 öre1m2 exklusive moms. Ä ven i Norrköping läggs kostnaden får alla gator i bostadsområdena på fastighetsägare. Trollhättans Energi som sedan ett par år tillbaks i tid driver och sköter V A verksamheten i Trollhättan debiterar kommunen ca 600 tkr/år i dagvattenavgift får gator och parker utanfår bostadsområdena. Någon egentlig beräkning är inte gjord utan den kan mer sägas vara en fortsättning på en schablonberäkning gjord under tiden va-verksamheten låg i den kommunala organisationen gemensamt med gatu/parkverksamheten. Mitt Vatten som driver och sköter V A verksamheten i kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig debiterar i dagsläget ingen kostnad får dagvatten till ingående kommunen. Däremot pågår en utredning om och i så fall hur en sådan avgift ska framräknas inför framtiden. Som avslutning på gjord benchmarking kan nämnas att de kommuner som ingår i Väst Vatten har olika tillämpning av dagvattentaxan. Uddevalla är den enda kommun som debiterar en särskild avgift får dagvatten vilket således inte görs i Munkedal och Färgelanda. Taxan i Uddevalla baseras på kostnaden får omhändertagandet av dagvatten och beräkning av ytor med olika koefficienter får hårda 0,9 och gröna O, l samt en framräknad avgift på l,42 kr/m2. Den årliga kostnaden till tekniska kontorets galu/parkavdelning ligger på tkr/år exkl moms. Ledningsrättsavgifter eller motsvarande i Uddevalla kommun Under början av 2000-talet betalade ett privat företag genom avtal med Gatu- och parkavdelningen årlig ersättning får rätten att fårlägga fiberoptiska ledningar i allmän gata. Företaget har senare upphört med verksamheten. Förhandlingar fårdes också med Telia om årlig avgift. Förhandlingarna strandade över de ekonomiska villkoren. Telia ersätter idag löpande de kostnader som uppstår samt har skyldigheten att flytta ledningar om så Avdelning

26 UTREDNING DAGVATTENTAXA 6 (7) UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET Gatu- och parkavdelningen fordrar. Uddevalla Energi ersätter årligen Gatu- och parkavdelningen med ca 3 Mkr ( tkr 2013) för rätten att ha ledningar i allmän gata och den olägenhet som därvidlag uppstår. Ersättningen uppräknas med index årligen. 6. Sammanfattning Efter genomförd benchmarking kan konstateras att den dagvattenavgift som Uddevalla Vatten AB enligt nuvarande beslutad taxa debiterar kommunen är högre än i de kommuner som jämförts. Vi har också upptäckt att en dubbeldebitering sker av de hårdgjorda ytorna. I skede ett bör en omräkning av de hårdgjorda och grönytors andel ske för att därigenom få en mer riktig utgångspunkt för taxesättningen. Rimligen borde kommunen gatu/park få ersättning från bolaget för rätten att bibehålla allmänna va-anläggningar i allmän platsmark med en årlig avgift. Den årliga dagvattenavgiften skulle t. ex. kunna motsvaras av en lika hög avgift för ledningsrättigheterna. Istället för att skicka fakturor mellan parterna så ser vi hellre att ett markavtal tecknas mellan Uddevalla Vatten AB och Tekniska nämnden i Uddevalla kommun som reglerar bolagets rätt att förlägga och bibehålla allmänna va-anläggningar i allmän platsmark i Uddevalla kommun och Kommunens rätt att avleda dagvatten från allmän platsmark i Uddevalla vattens allmänna va-anläggningar. I ett sådant avtal kan kommunens rätt att kostnadsfritt avleda davatten från allmän platsmark i Uddevalla vattens allmänna va-anläggningar inskrivas. Ett upprättat avtal skulle på ett tydligt sätt även kunna reglera andra viktiga delar i ansvarsfördelningen mellan kommunen och V A bolaget. Se bifogad bilaga Markavtal mellan VA Syd och tekniska nämnden i Lunds kommun. Genom detta förfarande behöver inte dagvattentaxan justeras eller ändras om inte bolaget av andra skäl önskar göra förändringar i densamma. En minskad byråkrati blir också följden av en sådan här lösning. Ett politiskt ställningstagande måste göras kring hanteringen av det kommunbidrag på 900 tkr/år som tekniska nämnden idag har för dagvattenavgiftens bekostande. Skall detta kommunbidrag överföras till bolaget eller behållas av tekniska nämnden för annat ändamål eller rent utav att återföras till den kommungemensamma kassan. Avdelning

27 UTREDNING DAGVATTENTAXA 7 (7) UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET A vs1utningsvis ska nämnas att i samband med underhandskontakter med Väst Vattens personal om utredningens förslag så restes en del tvivel från bolagets sida om kommunens rätt till uttag av avgifter för ledningsrätter för va-anläggningar. (se bilaga VästVatten). Enligt uppdrag Uddevalla den 10 september 2013 Seppo Räikkönen stabchef Sten-Anders Olsson Projekt- och utredningsledare Avdelning

28 Väst Vatten l (2) Avgift för dagvatten från kommunala gator och allmän platsmark samt upplåtelse av kommunal mark för VAledningar. Med anledning av att rubricerade frågor har diskuterats på tekniska kontoret senaste tiden så har Västvatten granskat frågorna ingående. Följande argument har då framkommit. Enligt 6 i lagen om allmänna vattentjänster är det kommunens skyldighet att ordna med vatten-tjänster. Kommunen har bildat ett bolag som står som huvudman för anläggningen (Uddcvallavatten). Uddevallavatten ger Västvatten i uppdrag att sköta och driva anläggningen. För dessa vattentjänster har Uddevallavatten såsom huvudman rätt att, enligt 24 och 27 i lagen om allmänna V A-tjänster, ta ut nödvändiga avgifter frän brukmna (V A-kollektivet). Detta innebär att kommunen som markägare har rätt att bruka den allmänna V A -anläggningen och en skyldighet att betala avgifter till huvudmannen (Uddevallavatten). Dessa avgifter är fastställda i en V A- taxa beslutad av kommunfullmäktige och kan inte avtalas bort. Enligtjuridisk expertis är avtal som står i strid mot VA- taxa och ABVA ogiltiga. Att ändra i V A- taxan så att kommunen som brukare och markägare skulle slippa betala vissa avgifter är inte rättvist mot övriga V A kollektivet. Kostnader som rätteligen skall betalas av skattekollektivet får ej överskjutas till V A-kollektivet- detta är olagligt. Historiskt sett så betalade kommunstyrelsen ett skattebidrag till V/\. verksamheten på några få %av V A-budgeten. Detta schablonbidrag avsåg ersättning för kostnader som V A- verket hade för den kommunala verksamheten t.ex., omhändertagande av dagvatten från allmänplats. Emellertid togs detta bidrag bort med ett direktiv att sådana kostnader skulle debiteras skattekollektivet i vanlig ordning. När så Västvatten debiterade avgifter i "vanlig ordning" till kommunen (tekniska kontoret) så bestreds avgiften. Ett argument är att avgiften är för hög p.g.a. teknisk art (felräkning). Ett annal argument som- kan tyckas märkligt- är att man inte har råd att betala räkningen. Ett tredje argument är att om tekniska kontoret skall betala dagvattenavgifter från allmän plats så får Uddevallavatten betala hyra till motsvmande belopp för att få ha sina VA-ledningar i kommunal mark. Man kan inte bortse från tanken att tekniska kontoret försöker undandra sig kostnader som ratteligen skall betalas av skattekollektivet. Dessa kostnader får tills vidare betalas av V A-kollektivet, vilket som tidigare nämnts är olagligt. Detta medf(ir givetvis en onödigt hög VA -taxa som kan överklagas av brukarna. Förfm andet undergräver dessutom lagstiftarnas HEMSIDA E POST POSTADRESS Varvsvägen Uddevalla Varvsvägen l (Stadshuset} TElEFON (kundservice) ORG.NR 556?

29 Väst Vatten 201X (2) och taxe-makarnas och kommunens grundtanke ah respektive brukare skall betala för sina kostnader. Om betalning inte sker måste också upplysas om Uddevallavattens möjligheter att begränsa och stänga av vissa vattentjänster i framtiden. Fråga om upplåtelse av kommunal mark: SKL ;,förslag: Civilrätlsligt avtal Ingen marldtyra, men betalt får kommunens självkostnader. o Regler för vem som skall bekosta ev. flyttkostnader av ledningen. Jörgen Qviström ( f.d. ordförande i Statens V A- nämnd) "Den av kommunen förvaltade marken bör enligt utredning nonnalt kunna upplåtas utan ersättning åt angelägna allmännyttiga intressen som tjänster för den allmänna VA-försötjningen". Med vissa förbehåll av nyttjanderätten samt anpassningskostnader. Rita Lord ( expert i V A-juridik, f.d. Svenskt vatten) När det gäller kommunens uttag av markhyra av den allmänna V A anläggningen for att V A-ledningen ligger i kommunal mark, så borde detta avgiftsuttag inte förekomma... Om kommunen inte har några kostnader för att ledningarna "bara" ligger där, så har kommunen ingen rätt att debitera den allmänna V A anläggningen markhyra. Kommunen har dessutom det grundläggande ansvaret för den allmänna VA-försörjningen i kommunen. Men om V A- anläggningen t.ex. fördyrar gatutmdcrhållet så bör kommunen ta ersättning mr detta. Sammanfattningsvis: Ingenmarkhyra-men ersättning tor ev. självkostnader och andra kostnader som VA- anläggningen orsakar kommunen. Detta torde vara verklighet sedan tidigare. Bilagor: 27 V A-lagen, Jörgen Qviström, SKL förslag, Rita Lord Med vänlig hälsning V ÄSTV ATTEN AB v<~~~:s~~l_t" Lisa Cl'Onholm T.f. VD "'- 11/liat(J. Håkanl'vlellberg Kontrollingenj.ö BRFV/

30 23 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får meddela ytterligare föreskritter om användningen av allmänna va-anläggningar. 8 Skyidighet att betala avgifterför allmänna vatten!iäns/er 24 En bstighetsiigarc skall betala avgif\cr!{)r en allmän va~anlägg1ring, om fastigheten l. finns inom va anläggningens verksamhetsområde, och 2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på mmat sätt. Vid bedömning av behovet enligt fårsta stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda altemativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser. Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd ror bebyggelse, skall bedömningen av behovet enligt forsta stycket 2 göras som om fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäjier dock inte om det finns särskilda skäl för enarman bedömning. 25 En avgift enligt 24 skall avse 1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och infonnerat fastighetsägaren enligt 12,och 2. bortledande av vatten från fasligheten som inte sker genom en f<irbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs for bortledandet och infom1erat fastighetsägaren om detta. 26 Uti\ver vad som följer av 24 och 25 skailen fastighetsägare betala en avgift för en allmän va -anläggning, om fastigheten l. finns inom va-anläggningens verksamhetsmnråde, 2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och 3. behöver, eller har n)~ta av, bortledande av vatten från ajimän platsmark Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän platsmark inom va.. anläggningens verksamhetsområde, fdn det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bonledandet och infonncrat faslighetsägaren om detta. 27 Den som an: rvarar mr att allmän platsmnrk ställs i ordning och underhgll;:.; skal i betala en avgift för en allm;: ;n va-anlåggning; (lljl l. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten fhln den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för människors häha eller miljön. Avgitien skall avse bonledande av vatten 5 ån den ajimiinna platsmark en, från det alt huvudmajmen har ordnat de anordningar som behövs för bmtlcdandet och infom1crat den som är avgihsskyldig om detta. 28 AvgiJler enligt som avser bortledande av vatten skall även täcka kostnadcma för den rening av vattnet som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

31 Jorc;c" r) (}yl sir&.yv) t/a tic" ni; a'l1sl i:r:j'f1 l SO Lagen (2006i412) om allmänna vattentjänster (va.t.tcntjansd;igc n) "~' ~---~-~"'''-.-.-"'""'"-""'""" -r~--"-'""~~~~~ w.- <o-~""""~"'''~''~- -- -~«---,.,_ ~" drag mil.srt ha ett starkt Silmhand nwd den t:glli:'l. nv!oppsllanwringen för <Ht kunna hetraktas som nödvändiga. Va--verkL't sk ah h~1 kol"irnndskontroll. En kostnoh.i som blir onödigt hög 1 exempelvis på g,.rund <lv uppenb;_,ft bri:-<tf~hlig rationalisering, hör inte i sin hl~llwt hc rrnktas som nödvändig. Om det h!ir betydligt billigare <.1tt anlita extcma resurst~r, kan merkostnaden f{lr att gör;:\ arbetet själv ifr~\gasätt<ls. O;,:h omvänt gojtas inre art externa resurser medför viisentliga m~rkostn<'lder, Trots stn Qvan citerade in.stfilfning ti!l b(:'hovt.:t (\V preci<jerirtk<11' gav departementschefen under förarbetena ckjck en del exc1npd på kostnadstyper snm i h1gens mening kunde anses JH)dv<lndiga. Han ansåg d~r befogat an koithnuncn tog m skälig ersättning <lv va-vt..'rket för lämnade tjfi1ister och förmil ner. Det kan gäl! n internhyror d kr ~1ndra kostnajt'r för intern service och olika slag t~. v admini!;;trationsomkosmajer. Någon ~vgift för uppläte)se av komnntnal mark för ledningsdragning bordetbremot inte komma i fr/tga n ii r kontmun~:n hndc förv8rvat mar kcn genom avtfll med mari<\:'xi:'llonti)r e!ler fatt ersättning t'n!igt he~ti\rnme!scrna i byggnads!ag.en, Jumwra PBL. Det kunde enligt Jepart~ mentschefen ifn:tgasärws om kommunen över huvud taget horde fd hetinga sig avgift för att gatumark används för sådana här allmänna ändamål. Men ersättning kunde givetvis utgårfall gatuunderhållet förd)'rades av förekommande iwunnar oj.:h liknande. Kosmader för llndersöknings<lrbete och projektering som. hänför sig till viss best"iimd antäggning borde kunna tas ut av dem SOITI :använjer anläggningen, medan översiktliga undersökningal' och planeringsverksamhet borje bekostas ;w allmänna medel. Ersättning for markuppidtelser Enligt Vn~lagsntredningen (SOU 2004:()4 $, 326) k;m departem\\nrschefens nttalan>le 9.m den komlimnaja marken $Utjiimt riäna sotp väj; ledninll Den av komnjunen. förvaltnde marken bm. ~nhgr \ltrcdning\'!1 J1(,~rm_alt knnnj\. upplän~s. utan t~rs.ätrning ä t an.geli'?na a,umiinnyrti!i " intressen ~om tjänstern.(1 för den ;:tllnljn1'a v~1;fö.rsörjnit1gcn.. En.. annan sak är att dessa ffxnster vill p~ phus naturligtvhdnt:e k::m göra :ft:ilspråk på annat utnyttjan4~ :av den komrrmnah1 rn<hken ~\n v,hl som.kan för~ enas med den ~Umil>\M snmhallmtvcddingen. On1 andt'a vil~.tiga intressen kräver förändring;it' av markanv{indningcn får.ocksii va~vet> ket anpassa sig till de nya förutsättningarna. Det gör det.mtur!igt att va-verket: får ta sin skäliga del av anpassningsk()sttlac.k:-j:n~t..fxillersärt- ning för kostnaderna för exempelvis en av eu ~å<hw iil1dr-ttd Jf4"1l'ka.n~ vändning påkallad led 1 / ~~ed i andra fa!l iin rnöj for ett tijj tij ocb omfa/ elit andmnål. Utvecklingskostnader Lagen innehåller inte avgift för utvcddingsk~, va-anläggning för att f seom.råden med varrcr: kartläggning ~tv vanen/ lingskostnader som av~ som nödvändiga kostlt:' aktualiserats. 1 prnkd sådana utveck!ingskm;.' konomiska synpt;nkref en anjäggnings di mens inte i något fajj unded ling,skostnadet fel<1ktif En annan typ av ut' nödvändiga} är kostn' kostnnder för urvccjd och organisation i s.yh ncb öka effektiviteten tet. Bidrag.<om va-hw ning som bedrivs av b omfattas. Kapitalkostnader Kapitalkostnader i foi sig som nödvändiga. i problem i riirtsti/uimp' fall (se särskilt N.) A 1.' Vad först gäller a" att dc sker på anläggn ~eravskrivning) dvs. vardet och på Jet h ist nödvändig kostnad i 1 mngsbeloppet inte be

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 33 2015-04-02 Va 179/13 Stockholm SÖKANDE T H MOTPART Bjuvs kommun Ombud: verkställande direktören U T och va-ingenjören O J NSVA SAKEN Skyldighet att betala brukningsavgifter

Läs mer

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa - 5 år efter införandet i UMEÅ - Conny Persson conny.persson@umeva.se 090-16 13 99, 070-517 13 99 Varför dagvattentaxa? Vattentjänstlagen (LAV) medger inte att kostnader

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-08-21 Ärendeförteckning 30 Sammanträdets öppnande... 2 30a Val av protokollsjusterare... 2 30b Godkännande av dagordning... 2 30c Godkännande av föregående protokoll... 2 30d Styrelselogg... 2 31

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2014-09-23 Va 287/13 Stockholm SÖKANDE M K Ombud: Advokaten Å F MOTPART Halmstads kommun Ombud: Va-chefen L L SAKEN Brukningsavgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24 2014-03-24 Ärendeförteckning 13 Sammanträdets öppnande... 2 13a Val av protokollsjusterare... 2 13b Godkännande av dagordning... 2 13c Godkännande av föregående protokoll... 2 13d Kvarstående ärenden,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:7 Dnr. KS 2014/0255-34 Verksamhetsområde för dricksvatten Vira Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2013-01-30 Ärendeförteckning 1 Sammanträdets öppnande...2 2 Val av protokollsjusterare...2 3 Godkännande av dagordning...2 4 Godkännande av föregående protokoll...2 5 Ombyggnad av K1, återkallande av ärende...3

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-05-29 9/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sid nr 93 Sammanträdets öppnande och justering... 2 94 Godkännande av dagordning... 2 95 Föregående

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2016-10-13 Stockholm Mål nr P 4177-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-29 i mål P 5086-15, se bilaga

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2016-02-23 Sida 1(2) Administrativ enhet Anna Magnusson, anna.magnusson@uppvidinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde torsdagen den 3 mars 2016 kl. 08:30 i

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060106 DOM 2016-05-17 Stockholm Mål nr M 11646-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens Va-nämnds beslut 2015-12-15, BVa 148, i mål Va 263-13, se bilaga A KLAGANDE Laholms kommun Stadshuset 301 06

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Prästgatan 24, 831 31 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com Vem ansvarar för avvattningen?

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel

Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel 0 Österåker Tjänsteutlåtande Ekonomienheten Datum 2016-01-21 Dnr KS 2015-08-05 Till Kommunstyrelsen Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling

Läs mer

Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun.

Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Taxa, förenklad version fr o m 2016-01-01 för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2015, 178 och gäller från och med 1 januari 2016. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet

Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet 26 Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet BJ äger fastigheten Västraby 5:18 som är bebyggd med en bostadsbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA 2015 för Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt särtaxa gällande anläggningsavgifter för verksamhetsområde Uvberget, delplan 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-18. Huvudman

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 VA-TAXA 2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156 Kalmar Vatten AB Box 822, 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se Bolag Huvudman

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART G R Ombud: B R Adress som ovan Sundsvall Vatten AB Ombud: Advokaten F M SAKEN Va-avgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer