Miljö- och byggnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden"

Transkript

1 Protokoll (14) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan Avser : 1-10 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice ordförande Lars-Ove Carlsson (S) Peter Andersson (S) Anneli Nilsson (S) Karin Jensen (S), 1-9 Tore Lennartsson (C) Sture Persson (S), ersätter Pia Falk (S) Inge Olsson (M), ersätter Gerd Högefjord (M) Ej tjänstgörande ersättare: Ingemar Larsson (S) Linda Bååth (S) Lars-Ola Westerlund (MP) Tjänstemän: Jan Erik Engström, stadsarkitekt Tomas Ivansson, miljö- och byggchef Anna Grenholm, bitr. miljö- och byggchef, 1-4 Carl Karlsson, byggingenjör Ewert Alfredsson, byggingenjör Maria Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 1-4 Kerrin Petty Nilsson, miljö- och hälsoskydds- Inspektör, 1-4 Ann-Marie Kvarnström, förvaltningssekreterare Justeringens plats och datum: Kommunkontoret, Forshaga, Sekreterare: Ann-Marie Kvarnström Ordförande: Maria Norell (S) Justerare: Willy Eriksson (C)

2 Protokoll (14) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden, : 1-10 Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Miljö- och byggförvaltningen Ann-Marie Kvarnström

3 Protokoll (14) MBN 1 Dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Ärende 2 B Avtackning Anna Grenholm 4 B Verksamhetsberättelse och bokslut för Miljö- och byggnämnden 2010.

4 Protokoll (14) MBN 2 Avtackning Anna Grenholm Bitr. miljö- och byggchef Anna Grenholm slutar sin anställning vid Forshaga kommun den 31 januari Miljö- och byggnämnden, genom ordföranden Maria Norell, tackade henne med present och blommor.

5 Protokoll (14) MBN 3 Val av tre ledamöter och tre ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott samt ordförande,1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för tiden Dnr Dpl 400 Till ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott väljs Ledamöter Maria Norell (S) Pia Falk (S) Willy Eriksson (C) Ersättare Annelie Nilsson (S) Karin Jensen (S) Tore Lennartson (C) Till ordförande väljs Maria Norell (S) och till 1:e vice ordförande Pia Falk (S) samt till 2:e vice ordförande väljs Willy Eriksson (C). Beslutet skickas till: De valda, Kommunledningskontoren i Forshaga och Munkfors, Personalkontoret, växeln/receptionen

6 Protokoll (14) MBN 4 Rapporter Rapporterna noteras. Willy Eriksson (C) 1. Förfrågan om ett pågående ärende avseende ett företag på Näset i Forshaga. Anna Grenholm informerar. Miljö- och byggchef Tomas Ivansson 1. Rapport om budgeten 2010 för Miljö- och byggnämnden. Byggingenjör Carl Karlsson 1. Förfrågan har inkommit till förvaltningen om önskemål att bygga enbostadshus på fastigheten Svenstorp 1:4 vid sjön Visten. Sökanden vill bygga större än vad områdesbestämmelserna i området tillåter. Stadsarkitekten och byggingenjören får i uppdrag att kontakta sökanden och meddela att nämnden inte kommer att tillåta detta. Bostadshuset får inte överstiga den yta som står i områdesbestämmelserna. Bitr. miljö- och byggchef Anna Grenholm 1. Rapport om radonmätningar i skolor och förskolor i Forshaga och Munkfors kommuner. 2. Bristfällig ventilation i förskolan Trollet, Skived, Forshaga. Skrivelse ska skickas till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Anmälan om miljöbrott vid Dömle Herrgård. 4. Styrelse ska tillsättas till Klarälvens Vattenråd i maj Nominering pågår. Ordförande Maria Norell (S) 1. Skrivelser från (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen), daterade och Nämnden noterar skrivelserna. Beslutet skickas för verkställighet till: Jan Erik Engström, Carl Karlsson

7 Protokoll (14) MBN 5 Verksamhetsberättelse och bokslut för Miljö- och byggnämnden 2010 Dnr Dpl 041 Nämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 på arbetsutskottets sammanträde den 8 februari Bakgrund Eftersom verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2010 ska vara inlämnat till Ekonomikontoret före nämndens nästa sammanträde den 22 februari 2011 föreslås att nämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut i ärendet. Beslutet skickas för verkställighet till: Tomas Ivansson

8 Protokoll (14) MBN 6 Översyn av det utökade strandskyddet Dnr A Nämnden lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen: De sjöar som skulle vara motiverade att ha ett utökat strandskydd på 150 m p g a de biologiska- och friluftsintressen som finns är: Arnästjärn, Bergstjärn, Blysjön, Emsen, Rannsjön, Smårissjön, Spraktjärn, Syrsjön, Visten (med undantag för hemmanet Arnäs och Hedegården), Vågsjöarna, Västra Örten, Åstjärn. Runt dessa sjöar hittar man olika typer av värden såsom betande strandängar, rödlistade växter och skyddsvärda fågelarter samt friluftsintressen i form av sportfiske, vandringsleder, motionsspår och grillplatser m m. Södra Hyn har inga kända biologiska värden i Forshaga kommun, men stora biologiska värden i södra delen (Karlstads kommun). Idag hittar vi fyra små sjöar/tjärnar i skogen syd/öst om Butorp som har utökat strandskydd: Fisktjärn, Ulvbergstjärn, Lilltjärn, Långtjärn, några av dessa skulle kunna passa som lokaler för smålomm, men det är inte bekräftat att fågeln finns här. Att dessa sjöar har ett utökat strandskydd skulle kunna vara befogat för att bevara ett område med tydlig vildmarkskaraktär. Troligen har de fått sitt utökade strandskydd p g a friluftsintressen, främst för sportfiskets skull. De sjöar som innehar största värde ur ett ornitologiskt perspektiv är Norra Hyn och Karsjön. Norra Hyns värden anses inte komma att stärkas om sjön får ett utökat strandskydd. Möjligen skulle Karsjön vinna på ett utökat skydd. Sammanfattning Länsstyrelsen ser nu över strandskyddet i länet. Kommunerna har nu chansen att kommentera de värden som finns i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Katrin Johansson har fått i uppdrag att se över de biologiska värdena som finns runt Forshaga/Munkfors kommuns sjöar. Underlaget till detta är redan kända uppgifter i form av Naturvårdsprogram, Översiktsplaner, Munkfors floran m fl. Även muntlig information har fåtts av Gunnel Johansson (botaniker) och Dan Mangsbo (ornitolog).

9 Protokoll (14) MBN 6 Översyn av det utökade strandskyddet Dnr A Bakgrund Enligt övergångsbestämmelserna till strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken ska Länsstyrelsen fatta nya beslut om utvidgade strandskydd för samtliga vatten där utökat strandskydd råder. De befintliga utvidgningarna upphör att gälla vid Har nya beslut inte fattats till detta datum återgår strandskyddet till 100 m. För att Länsstyrelsen ska få möjlighet att revidera länets strandskydd med kommunernas önskemål och åsikter invägda ska en begäran samt efterfrågad information inlämnas senast den 14 januari 2011 till Länsstyrelsen. Forshaga/Munkfors kommun har fått uppskov till efter Miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 januari 2011(muntligen med Kajsa Högelius). Idag har följande sjöar ett utökat strandskydd i Forshaga kommun: Arnästjärn, Bergstjärn, Blysjön, Emsen, Fisktjärn, Grantjärn, Lilltjärn, Långtjärn, Smårissjön, Syrsjön, Södra Hyn, Ulvbergstjärn, Vågsjöarna, Västra Örten, Åstjärn samt Visten (delar inom Östra Ulleruds socken med undantag för hemmanet Arnäs och Hedegården). I Munkfors kommun omfattas Rannsjön, Spraktjärn och Vågsjöarna. Beslutsunderlag Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Karta Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, Samhällsbyggnad, Kajsa Högelius

10 Protokoll (14) MBN 7 Detaljplan för Östra Dejefors 1:11, Forshaga kommun Dnr P Nämnden uppdrar till stadsarkitekten att revidera detaljplanen för Östra Dejefors 1:11 i Forshaga kommun. Bakgrund Forshaga Energi AB har ansökt om bygglov och anläggningstillstånd för att uppföra värmecentral inom rubricerad fastighet. Detaljplanen över området är antagen av kommunfullmäktige i Forshaga kommun den 25 augusti 1981, 67, och förutsätter småindustri inom fastigheten. Forshaga Energi AB önskar att Miljö- och byggnämnden prövar om småindustri är förenligt med uppförande av värmecentral. Om så inte är fallet förutsätter Forshaga Energi AB att detaljplanen revideras för att möjliggöra deras exploatering inom fastigheten för uppförande av värmecentral. Beslutsunderlag Skrivelse med kartskiss från Forshaga Energi AB. Beslutet skickas för verkställighet till: Jan Erik Engström Beslutet skickas för kännedom till: Forshaga Energi AB, Lars-Åke Svensson

11 Protokoll (14) MBN 8 Västra Dejefors 24:8, Gökottevägen 8, Deje, bostadsanpassning Dnr BOST Del av ansökan om bostadsanpassning beviljas. Bidrag beviljas till: Utvändig ramp alternativt plattformshiss, porttelefon/dörröppnare till entré utjämning av tröskelhöjder till hall/ytterdörr och matsal/hall samt breddning dörrar hall/resursrum och kök/hall. Ansökan är styrkt av intyg från sakkunnig distriktsarbetsterapeut. I delbeslutet ingår inte anpassning av badrummet. Bakgrund Sökande har ansökt om bostadsanpassning för: Utvändig ramp alternativt plattformshiss, porttelefon/dörröppnare till entré, anpassning av badrum, utjämning tröskelhöjder hall/ytterdörr och matsal/hall samt breddning dörrar hall/resursrum och kök/hall. Ansökan är styrkt av intyg från sakkunnig distriktsarbetsterapeut. I fastighetens badrum pågår genom Länsförsäkringar reparation efter vattenskada. I väntan på denna reparations färdigställande utgår detta utrymme från detta förslag till beslut. Kostnad Arbetet är ännu inte upphandlat. Sammanfattning Aktuell bostadsanpassning avslogs men har överklagats till Förvaltningsrätten. Nämnden beslutade ta tillbaka ärendet och att ny utredning skulle ske (Miljö- och byggnämndens protokoll ). Detta förslag till beslut bygger på denna nya utredning. Sökande som är född 1960 har flyttat in till kommunen våren I sitt tidigare boende inom Säffle kommun har han fått bidrag för bostadsanpassning.

12 Protokoll (14) MBN 8 Västra Dejefors 24:8, Gökottevägen 8, Deje, bostadsanpassning -2- Dnr BOST Beslutsunderlag Lagen om bostadsanpassning 1 och 2. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen)

13 Protokoll (14) MBN 9 Kurser och konferenser Maria Norell (S) och Pia Falk (S) deltar i kursen Nyvalda och omvalda ordförande och vice ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Kulturarv för framtiden Tid: Arrangör: Länsstyrelsen Värmland Plats: Värmlands Museum Nyvalda och omvalda ordförande och vice ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder Tid: Arrangör: Region Värmland Plats: Karlstad CCC Beslutet skickas till: Maria Norell, Pia Falk

14 Protokoll (14) MBN 10 Ärenden för kännedom Ärendena noteras. Forshaga kommun, Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Rådet för Personer med Funktionshinder - Protokoll från sammanträde den 1 decemer 2010 Forshaga kommun, Kommunfullmäktige - Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 2:e vice ordförande i den gemensamma Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner för tiden 2011 t o m 2014, KF 101/ Gerd Högefjord har kommit in till Kommunfullmäktige med avsägelse av uppdraget som ledamot i Miljö- och byggnämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige i Forshaga kommun. Munkfors kommun, kommunfullmäktige - Val till Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors för tiden 2011 t o m 2014, KF 67/2010.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-02-21 1 (15) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.30 11.40 Avser : 13-21 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice ordförande Lars-Ove Carlsson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2013-03-12 1 (20) Plats: Kommunkontoret, Munkfors Tid: Klockan 09:30 10.30 Avser : 15-29 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S), 1:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Plats: Kommunkontoret, Forshaga 1 (18) Tid: Klockan 09.30 11.15 Avser : 61-71 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S), 1: e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice ordförande Lars-Ove

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2010-04-13 1 (17) Plats: Kommunkontoret, Munkfors Tid: Klockan 09.00-10.20 Avser : 14-24 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande Lars Olsson (V),

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2013-01-29 1 (21) Plats: Slottet, Forshaga Tid: Klockan 09:30 11:45 Avser : 1-14 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S), 1:e vice ordförande Willy Eriksson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-12-18 1 (18) Plats: Kommunkontoret, Munkfors Tid: Klockan 09:30 11:00 Avser : 77-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Maria Norell (S), ordförande Willy Eriksson (C) Lars-Ove Carlsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m)

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30 19.50 Folkets hus, Deje Avser : 1-16 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Monica Swensån, barn- och utbildningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-10:00 Beslutande Åke Morin (KV) Bo Eriksson (C) Övriga deltagare Carolina

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Ray Alexén (KV) tjg.ers. Roger Andersson (S) tjg.ers. Roger Andersson (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Ray Alexén (KV) tjg.ers. Roger Andersson (S) tjg.ers. Roger Andersson (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19 1 (23) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl.08:00-11:00 Beslutande Åke Morin (KV) Elisabeth Falkhaven (MP) Bengt-Åke Torhall (FP) Patrik Nilsson (S) Carl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22. Fredrik Jonasson (V) 138-140 ersättare för Matti Wahlström (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22. Fredrik Jonasson (V) 138-140 ersättare för Matti Wahlström (V) Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 13.20 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-12-11 1 (21) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 156-172 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30.

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30. Protokoll 2009-01-27 1 (17) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets hus Tid: Klockan 18.30 21.30 Avser : 1-14 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Protokoll 2008-10-14 1 (22) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.15 Avser : 105-121 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Angelica Rage (s), ordförande Göran Adrian (m), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS sid 1 (21) Tid och plats Ledamöter Ersättare Justerare Onsdag den 21 november 2012 kl 08.30 Väsesalen Sammanträdet ajourneras kl 11.40-12.00 för gruppvisa överläggningar samt kl 9.30-9.45 och kl.10.40-10.45

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-05-13, Visten, klockan 18:30-20:45 Avser paragrafer 65-91 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Benny Pedersén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ola Arheimer(v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-111 H Fahlén-Nordström. 0550-88551

Ola Arheimer(v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-111 H Fahlén-Nordström. 0550-88551 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-18.30 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Protokoll 2009-04-14 1 (15) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 18.30 18.55 Avser : 39-49 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande Göran Adrian (M),

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer