Sammanträdesdatum Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Engelbrektsrummet kl Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund (S) Eva Nielsen (S) Mikael Gustavsson (KD) Carl Egegren (M) Bo Axelsson (M) Per-Arne Käck (MP) Hans Hagelin (FP) Stefan Arnoldsson (S) Bengt Abrahamsson (S) Övriga deltagare Stefan Arnoldsson (S) 44-47, Mikael Hedberg (S), Hans Hagelin 53-57, Bo Antonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Lars-Gunnar Felldin VA-chef, Henrik Syrjälä driftchef, Marie-Louise Johansson kostchef, Carolina Haglund bitr. kostchef 44-46, Barbro Pettersson sekreterare, Mimmi Öberg sekreterare Utses att justera Bo Axelsson Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Mimmi Öberg Protokollet omfattar Ordförande... Carl-Erik Almskoug Justerande Bo Axelsson Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Tekniska nämnden Blad 1 Innehåll Revisionsrapport 2 Närvarorätt vid tekniska nämndens sammanträden 3 Konsekvensanalys avseende det ekonomiska läget 4 Strategisk och ekonomisk plan Förvärv av fastigheten Gösen 15 6 Upplåtelseformer för Tälthyddeområdet på Frösshammarsön, Hällarna 7 Upphandling av etapp 1 avseende ledningsnät Hällarna 9 Godkännande av planavtal för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Måla 2:1 10 Trafiksäkerhetsrådets reglemente 11 Namnsättning av gatan mellan Ahllöfsgatan och Margaringatan 12 Lägesrapport stabilitetshöjande åtgärder 13 Delegationsärenden 14 Ärenden för kännedom 15 Försäljning av bostadsrättslägenheter Gullvivan 3, Hällbacksvägen

3 Tekniska nämnden Blad 2 TN 44 Dnr 91/ TNAU 45 Revisionsrapport Kommunens revisorer har riktat en anmärkning mot tekniska nämnden för bristande styrning, ledning och interna kontroll avseende hantering av projekt inom fastighetsförvaltningen. Kommunens revisorer tillstyrker dock ansvarsfrihet för tekniska nämnden och enskilda förtroendevalda. Det har funnits väsentliga brister i fastighetsförvaltningens interna kontroll för projekthantering och projektuppföljning. Under 2010 beslutades att fastighetsförvaltningen skulle övergå som ett till kommunen helägt bolag. Bolagsövergången genomfördes vid årsskiftet Tekniska nämnden har därför inte längre kvar fastighetsförvaltningen inom sitt ansvarsområde. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige

4 Tekniska nämnden Blad 3 TN 45 Dnr 107/ Närvarorätt vid tekniska nämndens sammanträden I Kommunallagen (1991:900) 6 kap 19 och 19 a finns bestämmelser om närvarorätt för utomstående vid nämnsammanträdena. Då nämndens sammanträde inte är öppna för allmänheten fordras nämndens godkännande för utomståendes närvaro. Anställda vid tekniska förvaltningen är inte utomstående men för att bekräfta att det är i enighet med nämndens önskan föreslås nämnden besluta att förvaltningschefen har rätt att ta med sig föredragande och sakkunniga till tekniska nämndens och tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden. 1. Förvaltningschefen har rätt att ta med sig föredragande och sakkunniga till tekniska nämndens och tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden. 2. Närvaron för samtliga medverkande tjänstemän under dagens sammanträde godkänns.

5 Tekniska nämnden Blad 4 TN 46 Dnr 61/ TNAU 41 Konsekvensanalys avseende det ekonomiska läget Tekniska chefen redogör för åtgärder för att få budgeten i balans samt de konsekvenser åtgärderna får. Avdelningscheferna redovisar besparingsåtgärder och konsekvenser av dessa för sina respektive avdelningar. Ordförande uppmanar nämndeledamöterna att arbeta vidare med frågan i sina partigrupper. 1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att få budgeten i balans. 2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att ta fram jämförande nyckeltal från likartade kommuner. 3. Redovisade åtgärder samt konsekvensanalys godkänns. Kommunstyrelsen Ledningsgruppen

6 Tekniska nämnden Blad 5 TN 47 Dnr 97/ TNAU 42 Strategisk och ekonomisk plan Tekniska chefen redovisar förslag till tekniska nämndens strategiska och ekonomiska plan Underlaget till strategisk och ekonomisk plan är baserat på av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 beslutad Strategisk och ekonomisk plan Ola Eriksson (S) yrkar att driftverksamhetens behov av en ramökning avseende vinterväghållning utökas med 1,5 mkr. Ordförande tillstyrker Ola Erikssons (S) yrkande. Tekniska förvaltningens förslag till strategisk och ekonomisk plan antas med tillägget att driftverksamhetens behov av en ramökning avseende vinterväghållning utökas med 1,5 mkr. Mikael Gustavsson (KD), Carl Egegren (M), Bo Axelsson (M) och Per-Arne Käck (MP) deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsen Ekonomen

7 Tekniska nämnden Blad 6 TN 48 Dnr 49/ TNAU 34 Förvärv av fastigheten Gösen 15 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 21 mars 2011 varur antecknas följande: En skrivelse inkom till tekniska förvaltningen i Arboga kommun från Fortifikationsverket den 22 november 2010 angående Fortifikationsverkets planerade försäljning av fastigheten Gösen 15, Arboga kommun. Av skrivelsen framgår att kommunen i vissa fall kan erbjudas företrädesrätt till förvärv, för marknadsvärde, om samhällsbyggnadsskäl föreligger (Förordning (1996:1190) om statens försäljning av fast egendom). Tekniska förvaltningen har lämnat besked till Fortifikationsverket om att Arboga kommun ämnar påkalla företrädesrätt enligt ovan beskrivna definition. Informationen om förvärv av fastigheten Gösen 15 godkänns. Kommunstyrelsen information

8 Tekniska nämnden Blad 7 TN 49 Dnr 273/ TNAU 35 Upplåtelseformer för Tälthyddeområdet på Frösshammarsön, Hällarna Tälthyddeområdet vid Hällarna utgörs av ett 20-tal arrendetomter om ca 400 kvm bebyggda med små fritidshus. En del av husen är mycket enkelt byggda men i flera hus har man installerat både mulltoa och köksavlopp. Arrendatorerna har också möjlighet att nyttja campingens servicebyggnad för sina wc och BDT-behov. En länga med utedass finns i mitten av området men utnyttjas numera sparsamt. Beslut om inrättande av ett VA-verksamhetsområde för Hällarna, där Tälthyddeområdet ingår, fattades av kommunfullmäktige den 27 september 2007, 136. Inrättandet innebär en skyldighet att ansluta sig till VA-systemet med en anslutningsavgift som följd. Tälthyddeområdet ligger till stor del inom skyddsområdet för den kommunala vattentäkten vid Hällarna. I samband med att VA-området byggs ut kommer skyddsområdet för vattentäkten att utredas och eventuellt kommer utbredningen att förändras. Nya miljökrav ställs kontinuerligt från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel skall skyddas i mycket större omfattning än idag. Till exempel skall alla ännu inte ianspråktagna dricksvattentäkter omfattas av skydd för att i framtiden kunna snabbt tas i drift. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2008, 114 att den framtida upplåtelseformen för tomter vid Hällarna ska vara tomträtt med möjlighet för den som önskar att friköpa sin tomt. Kommunfullmäktige beslutade även att upplåtelseformen för Tälthyddeområdet skulle utredas vidare. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 augusti 2009, 99, togs ärendet upp mot bakgrund av att tekniska nämnden inkommit med ett protokollsutdrag från sitt sammanträde den 9 juni 2009, 77, där tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige var att Tälthyddeområdet upplåts med tomträtt med möjlighet för tomträttsinnehavarna att friköpa sina tomter. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut från sammanträdet den 17 augusti 2009, 99, var att avvakta med frågan om upplåtelseformer för Tälthyddeområdet till dess att programsamrådet har hållits.

9 Tekniska nämnden Blad 8 Parallellt med arbetet med VA-anläggningen vid Hällarna pågår ett arbete med att ta fram detaljplaner som bland annat syftar till att förbereda befintlig bebyggelse för en anslutning till det kommunala VA-systemet genom att skapa förutsättningar för att bygga ut våtutrymmen mm. Planprogram för Frösshammarsön godkändes i tekniska nämnden den 16 mars Programsamråd hölls mellan den 13 juli till och med den 4 september Under samrådet lyftes frågan om upplåtelseformer. Efter godkännandet av planprogrammet har arbetet med efterföljande detaljplaner påbörjats. I en framtida detaljplan är det möjligt att skapa förutsättningar för att Tälthyddeområdet styckas upp i enskilda fastigheter som kopplas in på VA-nätet med separata anslutningar. Tomterna kan i en ny detaljplan ges utökad byggrätt vilket ger möjlighet att bygga badrum samt att utöka köksytan något. Samråd avseende tomtgränser har skett med arrendatorerna inom Tälthyddeområdet under sommaren/hösten 2010 som ska ligga till grund för kommande detaljplaner och en eventuell avstyckning av tomter. Frågan om framtida upplåtelseformer inom Tälthyddeområdet har diskuterats i ett möte med representant för arrendatorerna inom området. Arrendatorerna ställer sig positiva till tomträtt med möjlighet till friköp. Carl Egegren (M) yrkar på att de som önskar ska ha möjlighet att friköpa tomten utan att tomträttsavtal tecknas. Ordföranden yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, att Tälthyddeområdet upplåts med tomträtt med möjlighet för tomträttsinnehavarna att friköpa sina tomter. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner nämnden besluta enligt tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Tälthyddeområdet upplåts med tomträtt med möjlighet för tomträttsinnehavarna att friköpa sina tomter. Mikael Gustavsson (KD), Carl Egegren (M), Bo Axelsson (M), Per-Arne Käck (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl Egegrens (M) yttrande. Kommunfullmäktige,

10 Tekniska nämnden Blad 9 TN 50 Dnr 177/ TNAU 36 Upphandling av etapp 1 avseende ledningsnät Hällarna Från VA-chefen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 21 mars 2011 varur antecknas följande: Vatten och avloppsledningsnätet (självfall och lågtrycksavloppspumpar där så krävs) på Torkelssons och kommunens mark, omfattande södra delen av Hällarna upp till i princip befintlig kiosk är projekterat och kan handlas upp. Tackar för informationen avseende etapp 1 ledningsnät Hällarna. VA-avdelningen

11 Tekniska nämnden Blad 10 TN 51 Dnr 63/ TNAU 37 Godkännande av planavtal för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Måla 2:1 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 21 mars 2011 varur antecknas följande: Ett förslag till planavtal mellan Arboga kommun och privat fastighetsägare har tagits fram för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Måla 2:1 vid Ålhammars udde. Enligt delegationsordningen för tekniska förvaltningen, daterad , är rätten att ingå avtal som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt och som avser den löpande verksamheten på tekniska förvaltningen vidaredelegerat till teknisk chef. Aktuellt planavtal kan dock anses vara av principiell betydelse varför avtalet bör tas upp för beslut i tekniska nämnden. Framtaget förslag till planavtal för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Måla 2:1 vid Ålhammars udde godkänns. Planavdelningen

12 Tekniska nämnden Blad 11 TN 52 Dnr 71/ TNAU 38 Trafiksäkerhetsrådets reglemente Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2011, Kf 40, att rådens reglementen revideras av ansvarig nämnd och att återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast juni Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av trafiksäkerhetsrådets reglemente. Förslag till ny text har lagts till kursivt och text som ska tas bort har strukits över. Trafiksäkerhetsrådets reglemente med föreslagna revideringar antas. Kommunfullmäktige Projekt- och trafikavdelningen

13 Tekniska nämnden Blad 12 TN 53 Dnr 40/ TNAU 50 Namnsättning av gatan mellan Ahllöfsgatan och Margaringatan Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 4 april 2011 varur antecknas följande: Ambitionen är att alla gator och vägar inom detaljplanelagt område ska ha gatunamn. Det är viktigt både då det gäller adressättning och att sätta lokala trafikföreskrifter. Gatunätet förändras ständigt, gator tillkommer, försvinner och förändras. Även nya detaljplaner kan påverkar gators utbredning. Nikolaigatan, tidigare Skolgatan, bör namnsättas ända fram till busstorget. Gatulänken, norr om Ahllöfsgatan och i förlängningen av nuvarande Margaringatan, har inget namn. Att se den gatulänken som en förlängning av Margaringatan är hel i linje med gälland stadsplan 4/ Gatan mellan Ahllöfsgatan och förlängningen av Margaringatan har idag inget namn. Mitt förslag är att vi ger gatan ett namn som håller sig till temat på omgivande kvarter och därför föreslår jag att gatan får namnet Postgränd. 1. Bussgatan norr om Posthornet ges namnet Nikolaigatan. 2. Gatan, norr om Ahllöfsgatan och i förlängningen av Margaringatan, ges namnet Margaringatan. 3. Gatan mellan Ahllöfsgatan och förlängningen av Margaringatan, väster om kvarteret Postiljonen och norr om kvarteret Postryttaren, ges namnet Postgränd. Planavdelningen

14 Tekniska nämnden Blad 13 TN 54 Dnr 344/ TNAU 51 Lägesrapport stabilitetshöjande åtgärder Projektchefen informerar att arbetet med de stabilitetshöjande åtgärderna längs norra åkanten för närvarande har avbrutits på grund av högt vattenflöde i ån. Arbetsuppehållet i väntan på lägre vattennivå kan medföra ökade kostnader samt en fördröjning i projektets tidplan. 1. Tackar för informationen om lägesrapport avseende stabilitetshöjande Åtgärder. 2. Tackar för tekniska förvaltningens svar på Carl Egegrens (M) inlämnade frågor avseende projektets budget och kostnader. Kommunstyrelsen information Projekt- och trafikavdelningen

15 Tekniska nämnden Blad 14 TN 55 Dnr 62/ Delegationsärenden 1. Av assistenten avgjorda ärenden nr. 3/ Av tekniska chefen avgjorda ärenden nr. 4/ Av VA-chefen avgjorda ärenden nr. 5, 6, 7 och 8/2011. Redovisningen av delegationsärenden 3-8/2011 godkänns.

16 Tekniska nämnden Blad 15 TN 56 Dnr 28/ Ärenden för kännedom 1. Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, Kommunstyrelsens protokoll , 27, Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, Kommunfullmäktiges protokoll , 50, Översyn av reglementen för kommunstyrelsen, nämnderna, revisionen samt arkiven i Arboga kommun 5. Kommunfullmäktiges protokoll , 53, Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar 6. Kommunala trafiksäkerhetsrådets mötesanteckningar, Kommunala handikapprådets mötesanteckningar, Kommunstyrelsens protokoll , 37, Projektplan för framtagande av planprogram för Vasastaden 9. Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, Beslut från Länsstyrelsen angående ansökan om LOVAbidrag till projektet Sanering Hällarnas fritidsområde 11. Kommunfullmäktiges protokoll , 66, Svar på motion om att göra svåra texter lätta 12. Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, Kommunstyrelsens protokoll, , 69, Handlingsplan för energieffektivisering 15. Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, Redovisning av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.

17 Tekniska nämnden Blad 16 TN 57 Dnr 111/ Försäljning av bostadsrättslägenheter Gullvivan 3, Hällbacksvägen Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 26 april 2011 varur antecknas följande: Lägenheterna kom i kommunens ägo i samband med den så kallade ädelreformen i början av 1990-talet. Samtidigt övertog kommunen ägandet av Hällbackens sjukhem med flera gruppboenden. Ansvaret för återställning till vanliga lägenheter ligger på kommunen. De tre lägenheterna (2-rummare 76 m 2 ) , (3-rummare 96 m 2 ) och (3-rummare 96 m 2 ) har utannonserats och försålts genom extern mäklare och budgivningsförfarande. Försäljningssumman är kr inklusive underhållsfond på kronor. Försäljningsarvodet uppgår till kronor. Kommunens kostnader för återställning av badrum, kök med mera uppgår till ca kronor. Lägenheterna saknar bokfört värde i kommunens förmögenhetsbilaga. Försäljning av bostadsrättslägenheterna , , för kronor inklusive underhållsfond godkänns. Kommunstyrelsen information

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-05-12

Tekniska nämnden 2009-05-12 Tekniska nämnden 2009-05-12 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.35-16.25 Ajournering 14.55-15.05 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) 64-68 Börje

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-11.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Ulf Zackrisson VA-chef, Henrik

Läs mer

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan 14.00-18.00 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) 152-163 Ola Eriksson (S) 152-157 Karl-Bertil Eklund (S) 152-175, 177 Eva Nielsen

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP) s arbetsutskott 2011-08-24 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-11.45 Ajournering kl. 11.45-12.45 Sturerummet kl. 12.45 18.15 Ajournering kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug

Läs mer

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum 2013-09-13 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 10.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-11-04

Tekniska nämnden 2009-11-04 Tekniska nämnden 2009-11-04 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje Blomkvist (s) Hans Jansson (s) Anders

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Mikael von Melsted. .k/4... 1lk.tm_... Mikael von Melsted

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Mikael von Melsted. .k/4... 1lk.tm_... Mikael von Melsted Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 7.35-9.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Teknisk chef Bo Antonsson, driftchef Henrik Syrjälä, projektledare

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22 90-99

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22 90-99 Samhällsbyggnadsnämnden 90-99 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 juni 2011 Informationer och överläggningar 90 Lygnareds camping, utredning om tomträtt 91 Detaljplan bostäder mm i Östra Ängabo,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 148 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 19.00 (inkl. stifelsesammanträden) ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. För Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-08 0 Innehållsförteckning Ärende 73 Information från konsumentrådgivningen... 91 74 Årsredovisning 2014... 92 75 Ekonomisk uppföljning... 93 76 Yttrande över finansdepartementets promemoria Ändrad

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslutande

ARBOGA KOMMUN. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-14.00 Beslutande Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Ingrid Noord Silversten (S) Anita Höglund-Eriksson (S) Catrin Strömvall (S) Magnar Sivertsen (S) Carl-Erik Almskoug

Läs mer

Olle Ytterberg (S) Dan Karlsson (V) Kerstin Rosenkvist (C) Mats Öhgren (M) Anders Röhfors (M) Anders Cargerman (FP)

Olle Ytterberg (S) Dan Karlsson (V) Kerstin Rosenkvist (C) Mats Öhgren (M) Anders Röhfors (M) Anders Cargerman (FP) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13.15-16.15 Beslutande Olle Ytterberg (S) Dan Karlsson (V) Kerstin Rosenkvist (C) Mats Öhgren (M) Anders Röhfors (M) Anders Cargerman (FP) Övriga

Läs mer

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Björn Pettersson (S)

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Björn Pettersson (S) Plats och tid Tumba Bruksmuseum, kl 18:00 22:15 ande Peter Nyberg (S), ordförande Therese Hellichius (M) t o m 131 Anna Herdy (V) Michael Schartau (M) fr o m 132 Edip Noyan (M) t o m 134 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, rådhuset, klockan 13.15-14.45

Kommunstyrelsesalen, rådhuset, klockan 13.15-14.45 ARBOGA Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsesalen, rådhuset, klockan 13.15-14.45 Carl-Erik Almskou g, OP A Andreas Silversten, S Börje Blomkvist, S Ove J anse, S Mikael Hedberg, S Stefan Arnoldsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-10-15 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 10.30 11.30 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Birgitta Hagström (S) Ingmar Sten (S) Annika Elofsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-31 26 Information - Genomlysning av organisation för hemtjänsten i kommunen. 27 Information

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-24 141-163

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-24 141-163 Samhällsbyggnadsnämnden 141-163 2 Komplettering underlag delårsbokslut 2014... 6 Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun... 7 Revidering av VA-strategi för Alingsås kommun - beslut om remiss...

Läs mer

Ahllöfsrummet, Rådhuset 08.00-10.45. Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) W.ms7~

Ahllöfsrummet, Rådhuset 08.00-10.45. Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) W.ms7~ ARBOGA KOMMUN Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Ahllöfsrummet, Rådhuset 08.00-10.45 Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk chef, Mimroi Öberg

Läs mer