MATERIALVAL OCH LÖNSAMHETSKRITERIER VID MODULBYGGANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATERIALVAL OCH LÖNSAMHETSKRITERIER VID MODULBYGGANDE"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng MATERIALVAL OCH LÖNSAMHETSKRITERIER VID MODULBYGGANDE Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B109/03 Albert Ellervik och Marcus Brorsson Byggingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2003 MATERIAL CHOICE AND PROFITABILITY AT MODULAR BUILDING Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Examensarbete 10 poäng MATERIALVAL OCH LÖNSAMHETSKRITERIER VID MODULBYGGANDE Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B109/03 Albert Ellervik och Marcus Brorsson Byggingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2003 Examinator: Tord Larsson Handledare: Göran Lindberg Handledare: Bengt Adolfi MATERIAL CHOICE AND PROFITABILITY AT MODULAR BUILDING Godkänt Örebro Tord Larsson

3 FÖRORD Rapporten är en tiopoängsuppsats inom ämnet byggteknik och utgör ett examensarbete vid Institutionen för teknik, vid Örebro Universitet, vårterminen Uppsatsen påbörjades i mars och pågick till december Redovisningen skedde den 26 maj år Syftet med arbetet är att granska Move In konceptet ur förvaltarens perspektiv. Vi vill ge ett stort tack till Bengt Adolfi som har varit vår handläggare och mentor. Vi vill också tacka Göran Lindberg som har varit vår handledare på Universitet samt Move In för att vi fick möjligheten att arbeta med deras nya koncept. Ett stort tack riktas också till de personer som vi har varit i kontakt med: ÖBO, Conny Thorslund Esswege, Bengt Ersmark City Bostäder, Lars-Göran Söderberg Proventum, Bertil Eriksson, Björn Eriksson Ekströms Bygg AB, Stig Ekström Asplunds fastigheter AB, Roland Runheim Vi vill också tacka de leverantörer vi har varit i kontakt med Marbodal, Olle Harrius Traryda, Magnus Larsson Danogips, Christer Wickander Tarkett Sommer, Nils-Åke Blom Örebro den 7 april 2004 Marcus Brorsson och Albert Ellervik 1

4 SAMMANFATTNING Att bygga hus innebär att man måste göra många val av olika sort. Vilken typ av stomme ska det vara, hur många lägenheter ska det finnas, vilken storlek på lägenheter vill man ha? Detta är bara några val som man måste göra. Det som har stor betydelse för hur stor underhållskostnad man ska få är valet av material. Det gäller därför att tänka igenom valet av material så huset får en låg underhållskostnad samtidigt som det ska vara trivsamt för hyresgästen att bo i lägenheten. Valet av material är oftast inte helt enkelt. Ska man använda gamla beprövade byggmaterial eller ska man pröva nya. Man ska helst vid valet jämföra några olika parametrar för att få fram vilket material man ska använda sig av. Det kommer ju hela tiden nya förbättrade material som är mer anpassade för vissa platser. Examensarbetet gick ut på att granska olika byggmaterial som används av Move In och se hur några fastighetsförvaltare ser på dessa. Det gick vidare ut på att se vad fastighetsförvaltarna har för krav på sina hus i form av några lönsamhetskriterier. Genom att intervjua några fastighetsförvaltare och föra diskussioner med några tillverkare så har fakta samlats ihop och sammanställts. De material som granskades valdes utifrån en blandning mellan nya och gamla. Svaren angående de gamla materialen var mer utförliga än svaren rörande de nya materialen. I svaren ser man också att det är stor skillnad i åsikterna om materialen mellan de intervjuade personerna. Den allmänna åsikten angående arbetet som förvaltarna har bidragit med är att modulbyggda hus inte riktigt hör hemma i stadens äldre centrum. Man kan mycket väl tänka sig att uppföra ett modulbygge men då inte bland de äldre centrala delarna. Examensarbetet har skrivits på uppdrag av Move In och Bengt Adolfi. Arbetet är framför allt tänkt att vara ett stöd för det fortsatt arbetet som Move In bedriver i form av prefabricerad modulbyggnation. Sammanfattningsvis kan man säga att valet av material är viktigt för att kunna få ett enkelt men inte för dyrt underhåll samtidigt som hyresgästen skall trivas. Det är också viktigt att se långsiktigt vid förvaltning av bostäder för att kunna uppfylla lönsamhetskriterierna. 2

5 SUMMARY Building construction involves making many different decisions. What type of structure should the building have, how many apartments should it contain and how large should these be? These are just some of the decisions which must be made. The choice of building materials has a significant effect on the accompanying maintenance costs. Care should be taken to select material, which will result in low maintenance costs, while providing comfortable accommodation for the tenant. It is often difficult to select the right building materials. Should the more traditional, wellknown materials be used, or should new ones be tested? Different parameters should definitely be compared in order to select the material to be used. New, improved materials which are more suited to certain places are developed all the time. The aim of the thesis project was to analyse various building materials, which are used by Move In, and to investigate how these materials are viewed by building managers. In addition, it attempted to administrators building criteria from the point of view of profitably. Information was gathered by interviewing several building administrators and conducting discussions with manufacturers. The building materials, which were studied, were selected from a combination of traditional and new ones. The results obtained from the traditional materials were more detailed than those related to the newer material. The results also illustrate that the views on the materials vary significantly among the interviewees. The administrators general opinion is that modular houses really have no place in the centre of an old city. They can consider constructing a modular building, but certainly not in the older, more central areas of the city. This thesis project was conducted on behalf of Move In and Bengt Adolfi. Its main purpose is to serve as a basis for Move In s continued work in the manufacture of prefabricated modular building units. In conclusion, it can be said that careful thought must be given to the choice of material in order to achieve simple, affordable maintenance while ensuring the comfort of the tenants. Long-term plans must also be made in housing administration, if the prospects for profitability are to be fulfilled. 3

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...1 SAMMANFATTNING...2 SUMMARY...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND BAKGRUND TILL MOVE IN INLEDNING UPPDRAGSBESKRIVNING SYFTE MÅL AVGRÄNSNING MOVE IN KONCEPT EKONOMI MATERIAL DESIGN MILJÖ METOD INTERVJUADE PERSONER SAMTAL MED LEVERANTÖRER GUSTAVSBERG VISNINGSBOSTADEN HANNINGE VALLA PARKEN MOELVEN I SÄFFLE - FABRIKEN Rundvandringen i fabriken RESULTAT MATERIALVAL FÖNSTER VÅTRUMSSKIVOR TRÄULLSSKIVOR KLINKER LINOLEUM TÄTSKIKT I VÅTRUM UTOMHUSFÄRG INOMHUSFÄRG TRÄSTOMME GRUNDLÄGGNING KÖKSLUCKOR LÖNSAMHETSKRITERIER EKONOMI YTBEHANDLING DRIFTKOSTNADER INSTALLATIONSSCHAKT UTHYRNINGSBAR YTA KRAV PÅ LÄGENHETER RESULTAT INTERVJUER SLUTSATS INTERVJUERNA

7 7. REFERENSER LITTERATUR WEBBADRESSER INTERVJUADE PERSONER STUDIEBESÖK

8 1. BAKGRUND Idén med att bygga färdiga husmoduler kommer från början genom en förädling av de flyttbara barackerna som utvecklades av Moelven i Norge under 1900-talets början. I slutet på 1950-talet så tog utvecklingen av dagens modulproduktion sin start. Från 1950-talet gick modulbyggandet med stor framgång och utvecklingen för det prefabricerade modulerna gick framåt. Vid 1980-talets slut började avvecklingen som en följd av nedgången på den svenska bostadsmarknaden. Nu har man åter börjat använda sig av prefabricerade modulhus och marknaden för det kommer troligtvis att utvecklas mer. Prefabriceringsmetoden har visat sig vara en mycket bra metod för att undvika fuktproblem vid uppförandet. Man kan genom prefabriceringen inomhus hålla materialen torra och genom ett snabbt uppförande på byggplatsen minskar man möjligheten för att byggfukt ska uppkomma. Move In är ett koncept för bostadsbyggande av hyresrätter. Konceptet innehåller fyra olika byggnadstyper. Punkthus, lamellhus, stjärnhus och vinkelhus. Varje hus har två till fem våningar med lägenheter för mindre hushåll. Husen tillverkas inomhus i moduler och transporteras till byggplatsen. 1.1 BAKGRUND TILL MOVE IN 1993 försvann det mesta av statens ekonomiska styrning av bostadsbyggandet. Efter några år av stiltje började JM bygga så kallade egenskapade bostadsrätter. Efterfrågan var stor, framförallt i storstäderna och snart följde de andra byggföretagen efter. Från att ha varit entreprenör blev man nu också byggherre. Kännetecknande för en entreprenör är att tjäna pengar på produktionen medan det som kännetecknar en byggherre är att tjäna pengar på förvaltningen. Fig 1: Logotype för Move In 1995 började Bengt Adolfi arbeta fram lösningar som var kostnadseffektiva för entreprenören och långsiktigt hållbara för byggherren. Redan 1996 började bristen på hantverkare bli tydlig i storstäderna, samtidigt som behovet av nya bostäder var störst där. En av lösningarna var att tillverka bostäder på landsorten och transportera dem till storstäderna. Den första helprefabricerade prototyp som Move In (Fig 1.) gjorde var en lägenhet på 22m 2 och kallades "Move In - Bostad för en". Denna byggdes av Flexator i Anneberg. Den visades för första gången på Hem & Villamässan i Stockholm under oktober 1997 och fick stor uppmärksamhet i press och media. På den vägen är det.. 6

9 2. INLEDNING 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING Move In är ett bostadskoncept som har utvecklats genom att man använder sig av modulbyggnation. Konceptets idéutvecklare är Bengt Adolfi, Ekologibygg AB och modulbyggnationen står Moelvén Byggmodul AB för. Konceptet bygger på Frisk bostads 1 program för sunda hus. Uppdraget gick ut på att ta reda på vilka lönsamhetskriterier några fastighetsförvaltar har. Det gjordes genom att intervjua några fastighetsförvaltare för att få en uppfattning av vad som de tycker är relevant och viktigt vid bostadsbyggande. Vidare gick uppdraget ut på att ta reda på vad några fastighetsförvaltare tycker om de materialval som har gjorts i Move In. Detta för att få en typ av återgivning av hur de uppfattar de olika materialens för- och nackdelar. 2.2 SYFTE Syftet med arbetet är att granska Move In konceptet ur förvaltarens perspektiv. 2.3 MÅL Målet med arbetet är ta reda på vad fastighetsförvaltarna tycker om materialval samt att ta reda på vilka lönsamhetskriterier som är viktiga vid nybyggnation av flerbostadshus. 2.4 AVGRÄNSNING Arbetet går ut på att bedöma hur val av material och produkter påverkar framtida underhållsbehov och om de valen skiljer sig från traditionellt byggande. Även se hur fastighetsägare ser på de valda produkt och materialvalen som Move In har valt att arbeta med under Arbetet går även ut på att ta reda på vilka lönsamhetskriterier som är viktiga sett ur förvaltarens perspektiv, samt se hur Move In kan uppfylla dessa. I arbetet ingår att ta reda på vilka krav fastighetsägaren har för olika lägenhetstyper. Är det viktigt att kunna ändra en planlösning, t.ex. genom kunna slå ihop en etta och en tvåa till en trea? 1) Frisk Bostad är ett program för att undvika att människor drabbas av ohälsa till följd av byggandet och sitt boende. För mer information, se deras hemsida, webadress finns under referenser kap 7. 7

10 3. MOVE IN KONCEPT Målet med Move In konceptet är att tillgodose det växande behovet av prisvärda bostäder. Byggnaderna är tänkta att byggas i två till fem våningar med lägenheter på ett till fyra rum och kök. Bostäderna är flexibla där ett boende kan anpassas till olika boendeformer och generationer. Konceptet känns igen med dess signatur enligt ovan. Byggnadernas kännetecken skall vara höga kvalitets- och miljökrav. Materialen till husen ska till stor del bestå av förnyelsebara material enligt Frisk Bostads program. Move in konceptet bygger på att leverera helprefabricerade moduler alternativt nyckelfärdiga hus. 3.1 EKONOMI Ekonomin i Move In projektet är tänkt att vara långsiktigt. Man skall bygga kostnadseffektivt genom att bygga moduler på fabrik och använda sig av material som har lång livslängd. Det är meningen att lägenheterna i husen skall vara prisvärda, med hänsyn till att man använder naturmaterial enligt Frisk Bostads program. För att underlätta det ekonomiska vid renovering av huset så har man gjort vertikala schakt för kablar, tappvatten och spillvattenstammar. Detta medför även att nya installationer är lätta att genomföra. Kostnaderna hålls också nere vid monteringen av huset. Monteringen sker under en kort period och det krävs endast en begränsad arbetsstyrka. Andra aspekter som gynnar ekonomin är att man inte behöver hyra in konsulter. Huset är redan färdigprojekterat. 3.2 MATERIAL Ända sedan byggnormerna gjorde det möjligt att bygga flervåningshus med stomme av trä så har man provat olika lösningar i olika projekt. Materialvalet i Move In konceptet är ett medvetet val. Man använder trä i både stomme, inredning och i delar av fasaderna. Anledningen till detta är att det är kostnadseffektivt samt att det kan ge en behaglig inomhusmiljö. Material, konstruktioner och installationer har man valt för de ska tåla mycket slitage och på så sätt ge låg driftskostnad på lång sikt. Move In har i badrummen valt att byta ut många traditionella byggmaterial mot mera fuktsäkra som till exempel träullsplattor i taket istället för målad gips som ofta förekommer idag. För att undvika hälsovådliga emissioner använder man färger som inte innehåller vare sig giftiga mjukgörare eller konserveringsmedel. För att undvika fuktskador i badrummet så har man lagt en gummimatta som tätskikt under klinkern på golvet. Installationerna i husen som används är framtagna för att de ska vara lätta att byta ut eller underhålla. Till exempel används radiatorer som är lätta att byta ut jämfört med ingjutna golvvärmeslingor. 8

11 3.3 DESIGN Alla Move In husen är arkitektritade och skall anpassas till den tänkta tomten. Arkitekturen är tänkt att kunna passa till de olika målgrupperna i samhället. Planlösningarna som används är tänkta att kunna användas så effektivt som möjligt. 3.4 MILJÖ Miljö är inte bara kretsloppstänkande utan även inom- och utomhusmiljö. Det som prioriteras högst bland de boende är inomhusmiljön. Move In försöker ta hänsyn till att också arbetsmiljön är viktig vid tillverkning av husen. För att få en god inomhusmiljö används naturmaterial i stor utsträckning. De aktuella krav som finns på kretsloppsanpassning tillgodoser Move In genom att följa Frisk Bostads program. För att medverka till en god grannsämja så försöker Move In sträva efter att skapa vackra byggnader, trivsamma trapphus och lägenheter med god ljudisolering. Trygghet är också en viktig del av huset. Man har genom att utforma entréer, hissar, trapphus och lägenhetsytterdörrar försökt få de boende att känna sig trygga. För att få en så trivsam innemiljö som möjligt har man försökt släppa in mycket dagsljus, detta genom att ha sneda fönstersmygar. Man har även gjort materialval som bidrar till trivsel. Ytbehandlingar och rumsvolymer är ett medvetet val för att skapa en hög detaljkänsla. 9

12 4. METOD 4.1 INTERVJUADE PERSONER Intervjuade personer är alla från företag i Örebro län. De som medverkande i intervjuerna är: ÖBO, Conny Thorslund Esswege, Bengt Ersmark City Bostäder, Lars-Göran Söderberg Proventum, Bertil Eriksson, Björn Eriksson Ekströms Bygg AB, Stig Ekström Asplunds fastigheter AB, Roland Runheim De personer som vi har pratat med har varit fastighetsförvaltare och leverantörer. Intervjuerna började med en kort presentation av Move In och sedan en beskrivning av hur modulbyggnation går till. Därefter kom intervju frågorna. 4.2 SAMTAL MED LEVERANTÖRER De leverantörer som är inblandade i Move In har blivit kontaktade via telefon eller . De frågor som har ställts är blandat: Varför man bör välja deras material, vilken kostnad produkten har, hur det är med underhållsbehov samt vilken skillnad det är mot de mer traditionella produkterna inom respektive område? Samtal har förts med: Marbodal, Olle Harrius Traryda, Magnus Larsson Danogips, Christer Wickander Tarkett Sommer, Nils-Åke Blom Svaren som vi fick från våra leverantörer finns i texten bland respektive leverantörs produkt. Av de leverantörer som har kontaktas under arbete så har det framförts vad för typ av arbete som görs och de frågor som står ovan. De som har blivit kontaktade har alla på något sätt arbetat med Move In konceptet. 4.3 GUSTAVSBERG VISNINGSBOSTADEN Visningsbostaden i Gustavsberg var mycket intressant att få se. Studiebesöket skedde den 24 april. Visningsbostaden stod på en parkering ute i Gustavsberg och diskussionerna började direkt. Det första som togs upp var den utvändiga väggbeklädnaden som bestod av puts på en fibercementskiva. Många förvånades av att putsen inte hade spruckit under transporten av bostaden. Anledningen till detta var troligtvis den tåliga cementbundna skivan som använts att fästa putsen på. Balkongen på visningsbostaden hade trägolv men det var troligtvis inte något som man planerade att använda vid byggnation. Underhållskostnaderna på en träbalkong blir 10

13 alldeles för höga. Inne i trapphuset så hade man lagt klinker på golvet och fäst träullsplattor i taket. Klinker används i konceptet för att man vill ha ett tåligt material i trapphuset. Träullsplattorna för att minska stegljud och för att ge ett bättre inomhusklimat. I trapphusen så kunde man också nå de vertikala stammarna, detta för att underlätta arbetet vid byte. I entrén så låg det klinker på golvet ca två meter in i hallen. Badrummet hade också klinker men i övrigt var det parkett i visningsbostaden. Mittväggen mellan de två modulerna hade liggande träpanel på båda sidorna. I kök, sovrum och vardagsrum hade man tapeter. I dessa rum var också taket i målad gips. Badrummet hade en takbeklädnad av träullsplattor för dess hygroskopiska egenskaper och två av väggarna hade kakel. De väggar som hade kaklats var de som befann sig i själva våtzonen. De andra två väggarna hade liggande träpanel. Köket hade luckor i målad MDF(se sid 26) och utrymmet i köket var stort. Fönstren som användes hade ett Up värde på 1,3 W/kvm K och var nersläppta långt ner mot golvet för att få in så mycket ljus som möjligt. Installationer för el, tele och data kunde man nå via en lucka i garderoben i sovrummet. 4.4 HANNINGE VALLA PARKEN I Valla parken i Hanninge (Fig 2) så har Lindbecks Bygg i Piteå uppfört byggnader åt Proventums räkning. Bygget består av 326 studentlägenheter. Den sista etappen var på 92 studentlägenheter och höll på att avslutas då vi var där. Till skillnad från byggen där man bygger på plats så visade det sig att detta var ett mycket renare och mer uppstädat bygge. Väl inne i huset så höll man på med VVS installationerna. Inne i studentlägenheterna var det mesta färdigt. Golvet var belagt med plastmattor och invändigt ytmaterial bestod av målad glasfiberväv. Utvändigt så skulle det på en puts. Fig 2: En bild av Studentbostäderna i Hannige, 11

14 4.5 MOELVEN I SÄFFLE - FABRIKEN Studiebesöket på fabriken i Värmlandsbro skedde den 16 april Besöket började med en genomgång av hur Moelven Byggmodul arbetar samt en kort information om deras fabriker i Värmlandsbro och Sandsjöfors. Moelven har Huvudkontoret i Moelv i Norge. Företaget ägs till 100% av FinnForest. Man producerar ca 2000 moduler per år. Man har också egna konstruktörer, arkitekt och projektörer för installationerna. På fabriken i Värmlandsbro tillverkar man till exempel kontor, skolor, äldreboende, hotell, studentbostäder och nu mera också flerbostadshus. Marknaden för flerbostadshus och studentbostäder har de senaste åren ökat och man förväntar sig att det kommer att fortsätta öka. De projekt som var aktuella vid besöket var ett studentboende i Linköping på 4 våningar samt moduler till ett äldreboende. Moelven har egen personal för att inte mista kunnande, i de fall som produktionen skulle öka så hyr man in personal. Tanken är också att Moelven skall vara totalentreprenör men man kan också leverera till större byggare så som Skanska och NCC. De projekt som har utförts har varit på högst fem våningar, men det som man helst vill bygga är fyra våningar. Anledningen till detta är att brandkraven för huset ökar i och med den femte våningen och då ökar också kostnaderna Rundvandringen i fabriken. Vandringen började först med golvtillverkningen. Man börjar med golvet som en utgångspunkt för att sedan ställa väggarna på det. Golvbjälkarna som användes var ca 9 meter långa och fingerskarvade. Väggarna tillverkades vid sidan av. Ytterpanelen var grundmålad från fabrik. Efter att väggarna var på plats så satte man fast väggarna på bjälklaget. Efter detta började man med inredningen och till slut så packades modulen in i en stor engångspresenning. Det virke och de virkesdimensioner som användes var väl tilltagna. Virket till modulerna var nästan alltid färdigkapat. Studiebesöket avslutades med att vi fick se på ritningarna på husmoduler och diskuterade lite mer om framtiden för Moelven Byggmodul AB. 12

15 5. RESULTAT 5.1 MATERIALVAL De material som har valts att granskas är: 1. Fönster 2. Våtrumsskivor 3. Träullsskivor 4. Klinker 5. Linoleummatta 6. Tätskikt i badrum 7. Utomhusfärg 8. Inomhusfärg 9. Trästomme 10. Grundläggning 11. Köksluckor De material som har valts är valda för få en blandning mellan nya och gamla material. De material som många redan använder har lett till många och utförliga svar. Däremot har de nyare eller mindre använda materialen varit svåra att kunna sammanställa. I arbetet ser man hur meningarna om en del material går isär. Varje fastighetsförvaltare har sin åsikt om de olika materialen. Under intervjuerna har det framkommit att många har en och samma uppfattningen om ett material men en helt annan om något annat material. En del fastighetsförvaltare har ingen uppfattning alls eftersom att de inte har använt materialen i fråga. Följande kapitel kommer att behandla de material som står ovan. Det kommer tas upp en beskrivning av materialen och varför Move In har valt de samt vad fastighetsförvaltarna tycker om de olika valen. Några utav materialen kommer även att ha tillverkarens åsikter FÖNSTER Fönster är den del av huset som har till uppgift att släppa in dagsljus. Det är även den del som skapar kontakt mellan ute- och innemiljö. Fönster har vanligast tre olika beklädnader utvändigt, plast, trä och aluminium. Den typ av fönster som har funnits längst är träfönster. Denna typ av fönster kan, om man underhåller dem rätt, användas i flera decennier. Underhållet av denna typ av fönster är lite omständligt. Fönstren på ett hus slits ojämnt, detta medför att ett hus fönster behöver underhåll i olika intervaller. Ett fönster mot söder slits mycket mer än ett fönster mot norr på grund av det starka solskenet. Detta medför att ett fönster mot söder måste underhållas mycket oftare. Underhållet av träfönster är dessutom tidskrävande. Ibland räcker det med att bättringsmåla. Har färgen dock börjat flagna ska man skrapa bort all gammal färg som sitter lös. Därefter oljar man in fönsterkarmen och sedan grundmåla den. Efter det lägger man på två strykningar med färg. Det bästa mot väder och vind är däremot aluminiumbeklädda fönster. Dessa fönster består av en träkarm men har en beklädnad av målad eller lackad aluminium. Mellan aluminiet och träkarmen är det en luftspalt så kondensvatten kan försvinna och inte skapa röta. Aluminiumbeklädda fönster är i stort sett underhållsfria vilket medför att fönstren blir dyrare 13

16 att köpa in, men man slipper underhållskostnaderna. Detta gör att det ofta blir lönsamt med denna typ av fönster på lång sikt. Move In Move In har valt att använda aluminiumbeklädda fönster för att det ger lägre underhållskostnader än träfönster. Fastighetsförvaltarnas åsikter De allra flesta använder bara aluminiumbeklädda fönster vid nybyggnation. Anledning till detta är att man vill få ner underhållskostnaden. Man byter även ofta till aluminiumbeklädda fönster vid renovering. Den som inte använder aluminiumbeklädda fönster använder det inte på grund av att man inte vet vad som händer bakom aluminiet. Han försöker istället att få tag på fönster med riktigt kärnfuru i karmen. TrarydaFönster De har uteslutande förfrågningar på aluminiumbeklädda fönster. Ett nytt träfönster bör ses över inom fem år. Ett aluminiumbeklätt fönster behöver ju inte underhållas mer än om färgen på aluminiet lossnar men det är då mer ett skönhetsfel man åtgärdar eftersom aluminium inte rostar. Träfönster fungerar bra men många hyresgäster sköter inte fönstren bra. De rengör bara glaset på utsidan av fönstret, men på karmen låter de smutsen sitta kvar. Detta kan skapa problem så som röta. Eftersom de aluminiumbeklädda fönstren kostar % mer än rena träfönster är det inte många villaägare som använder dessa. Det finns dock några villaägare som använder aluminiumbeklädda fönster på solsidan och på andra våningen. Problem med underhåll ökar ju för varje våning man kommer upp, bland annat på grund av ställningsbyggande. Man ser ju ingen skillnad mellan de olika fönstertyperna på lite avstånd VÅTRUMSSKIVOR Cementbundna fiberskivor kan inte brytas ner och är dessutom obrännbara. Skivorna har en kärna av Portlandcement och är armerade på fram- och baksida med glasfiberväv. Skivtypen är utvecklad för att användas som fuktbeständig, slagtålig, ljudisolerande och brandskyddande. Livslängden på cementbundna skivor är lång och vid återvinning görs skivorna till kross. Nackdelen som finns med materialet är att det inte går att återvinna till skivor. Vid deponering gäller samma regler som för betong. Den cementbundna fiberskivan börjar bli mer och mer aktuell att använda eftersom det har visat sig att svartmögel kan uppstå på den kartongklädda gipsskivan. Den cementbundna fiberskivan är ju oorganisk och löser då detta problem. En annan anledning är också att man slipper kostnaden för tätskikt då det inte behövs. Man rekommenderar dock från Danogips att använda det i alla fall vid själva våtzonen som en extra säkerhet. I badrum används normalt en kartongklädd gipsskiva bakom väggbeklädnaden. Mellan gipsskivan och vägg beklädnaden har man ett rollat tätskikt som skall se till att inte fukten tränger in i gipsskivan. 14

17 Prisskillnaden mellan en gipsskiva och en cementbaserad skiva är att en cementbaserad skiva kostar ca 20% mer. Move In För att undvika problem med fukt i badrum så har man i badrummen använt denna typ av cementbundna fiberskivor som är vatten- och fuktbeständig. Fördelen med denna typ av konstruktion är att om lite vatten skulle tränga igenom tätskiktet så orsakar det inte någon skada. Det är ett oorganiskt material som eliminerar risken för våtrumsskador. Fastighetsförvaltarnas åsikter De flesta fastighetsägarna har inte direkt någon uppfattning om de cementbundna skivorna eftersom det inte är någon som har använt dom än. Många fastighetsägare har dock insett att det kan vara bra med ett annat material bakom kaklet som inte suger åt sig fukt. Vissa fastighetsförvaltare anser också att det nuvarande systemet med rollade tätskikt och gipsskivor fungerar bra och om det skulle uppstå fel så beror det på att det gjorts fel. Man ser ingen anledning till att byta ut en väl fungerande metod. De flesta använder sig av kakel på väggarna och plastmatta på golvet. Bara några har klinker på golvet i våtutrymmena. De som har haft problem med fuktskador i badrummen har nästan uteslutande haft problem med anslutningen till golvbrunnen. Ett stort frågetecken är ju kostnaden för dessa plattor. De är ju lite dyrare än vanliga gipsskivor med ett rollat tätskikt på. Frågan är om man är villig att investera i den extra säkerhet som den cementbundna skivan tillför TRÄULLSSKIVOR Träullsplattor tillverkas av träull, cement och rent vatten. Träullen består oftast av gran. Ullen blandas med cement och vatten och pressas i formar tills plattan hårdnat. Materialet angrips ej av rötsvamp eller skadeinsekter. Skivorna finns i olika tjocklekar och med olika finhetsgrad på träullen. De är fuktbeständiga och har bättre brandegenskaper än många andra isoleringar 2. Träullsplattorna används för det mesta i badhus och i ishallar men även också som putsunderlag. I ekologiskt byggande används ofta träullsplattor i innertaken i badrum. Detta för dess hygroskopiska egenskaper. Underhållsbehovet på plattorna är i princip lika med noll. De har en lång livslängd och skivorna tål fuktig miljö. Rengöring av plattorna är inte nödvändig, enligt en undersökning av SP (Statens Provnings och forskningsinstitut) så samlas det inget damm i plattorna och inga emissioner avges inte ens vid påblåsning. Om det skulle bildas damm i plattorna så kan de lätt göras rent med en dammsugare utan att skada plattan. En nackdel med plattorna är dock att om de skulle bli skadade så är de inte reparabla, utan man får byta ut plattan. Målning av plattorna sker med sprutmålning, de kan målas om utan att mista något av den ljudabsorberande funktion. De små föroreningarna som uppkommer vid tillverkning är försumbara och när skivorna deponeras så ger de ett kalktillskott till naturen. Träullsskivor används dock till störst del för deras ljudabsorberande förmåga. En annan fördel med träullsplattor är att de är brandsäkra. 15

18 Innertak i badrum utförs oftast i vanligt gips som målas. Move In Innertaket skall ha träullsplattor, för att eliminera risken för fuktproblem i våtutrymmen. I trapphuset använder vi det för att minska efterklangstider och för att ge ett bättre inomhusklimat. Fastighetsförvaltarnas åsikter Enligt en del fastighetsförvaltare anser man att det skulle kunna vara en bra ide att använda plattorna för dess hygroskopiska egenskaper men man är tveksam till hur hyresgästen tycker att det ser ut. Många tycker också att ett väl ventilerat badrum är bättre och att man då kan använda sig av målad gips i taket. Allmänt så har de som använt dom i badrum tyckt att det fungerar bra och kan tänka sig att använda det igen. Det enda man har att klaga på är utseendet på träullsskivorna. I trapphusen använder de flesta träullskivor där det behövs för att minska ljud. En av fastighetsförvaltarna avser inte att använda träullskivor utan vill hellre ha en annan typ av skiva som är stilfullare KLINKER Kraven på golvmaterial varierar ofta från hus till hus men även ibland inom samma hus. På senare tid har användningen av golvmaterial ändrats väsentligt och det som har bidragit till detta är bland annat städbarhet, allergiska problem och emissioner. Klinker är ett sådant material som har lång livslängd, är slitstarkt och är lätt att underhålla. Det är även gjort av bränd lera vilket medför att det inte avger några farliga emissioner. Klinker är inte det billigaste materialet man kan köpa men livslängden, det lätta underhållet och att det är ett vackert material gör att det blir allt vanligare. Det är även ett bra val där man ska ha golvvärme, för att det sprider värmen över hela ytan. Det används ofta i miljöer med högt slitage och där lätt underhåll prioriteras. Move In I Move In konceptet använder de sig av klinker i hallen, badrummet och hela trapphuset. Anledningen till att de använder sig av klinker på dessa ställen är att det är högt slitage på de platserna och man vill då få ner underhållskostnaden. Fastighetsförvaltarnas åsikter I hallen i lägenheter föredrar alla fastighetsägarna att använda klinker för att det är ett hårt, starkt och slittåligt material. I trapphuset använder de flesta klinker i bottenvåningen. Anledningen till att de bara använder klinker i bottenvåningen är att om man använder hårda material på de andra våningarna leder det ofta till att man får fel efterklangstider. De som använder sig av klinker i hela trapphuset gör det just för att det är lättstädat. Det är en förvaltare som använder cementmosaik istället för klinker i trapphuset. Orsaken till att han använder detta är att fogarna mellan klinkerplattorna är svåra att hålla rena. Med cementmosaiken så slipper man fogarna helt men det är lite dyrare. 2) Varis Bokalders, Maria Block, 1997; Bygg ekologi 1, Att bygga sunda hus. 16

19 I badrummen så använder de generellt klinker på golvet. Vissa fastighetsförvaltare använder även klinker innanför balkongdörrar på vissa ställen där det är parkettgolv. Ifall man glömmer dörren öppen när det börjar regna så kan det komma vatten på parkettgolvet som i så fall kan förstöras LINOLEUM Linoleum är ett golvmaterial som funnits i över 100 år. Tillverkning är i stort sett likadan nu som då. Linoleum består huvudsakligen av juteväv, linolja, kork och träpulver. Linoleum importeras ofta från Tyskland, Holland och Italien. Energiförbrukningen vid tillverkning är låg men det krävs långa transporterna av råvaror. Om man bortser från transporterna så är linoleum vänligt mot både miljö och människor. När linoleummattan har gjort sitt så kan den utan problem brännas vilket är bra för miljön. Eftersom alla råvaror till linoleum är organiska så är linoleummattan ett levande material. Detta märks tydligt när små skador och repor uppstår. Kan linoleummattan självläka? Linoleum är känsligt för vatten och fukt och man ska därför inte lägga det i entréer eller badrum. Detta gör att golven ska skötas med så torra städmetoder som möjligt och det räcker ofta med att dammsuga, sopa eller moppa. För att linoleum ska hålla sig länge behöver det omvårdnad. Man ska därför lägga en beläggning på mattan i form av vax eller polish. I en vanlig bostad har grundskyddet lång varaktighet men behöver även där en ny ytbehandling efter hand. Det som ofta används istället för linoleumgolv är plastgolv. Det är även det ett material som är slitstarkt och lättskött. Plastgolven är ofta mindre miljövänliga att producera på grund av att mindre miljövänliga mjukgörare används. Move In Move In har valt att använda sig av linoleummatta för att det inte innehåller PVC eller ftalater. Fastighetsförvaltarnas åsikter Några har den uppfattningen att det är svårt att underhålla och städa och dagens hyresgäster kan inte sköta en linoleummatta på rätt sätt. Det är också så att den håller mycket länge och nyinflyttade vill gärna ha en ny golvmatta. Man har även hört med städpersonalen och de tycker det är väldigt jobbigt att underhålla dessa golv. De ska istället pröva plastmattor som är PVC fri, fast dessa mattor är ganska så nya. De övriga fastighetsförvaltarna har inte haft några problem med linoleum mattor och vill inte ha något annat. Tarkett Sommer Det är stor skillnad mellan linoleum- och plastmatta. Plastmattor finns från mycket enkla och billiga till mycket avancerade specialprodukter. Linoleummatta är mer likformigt. Fördelarna med linoleum är att det är ett naturmaterial med förnybara råvaror samt att det är lite självläkande. Nackdelarna med linoleum är att det inte tål vatten och kräver vax eller polish för underhåll i offentlig miljö. Fördelarna med plastmattor är att de är lättskötta och har bra kvalitet. Det kan även ges speciella egenskaper så som elavledande, vattentätt och stegsäkert. Nackdelarna är att det innehåller ändliga resurser som bland annat olja. Det är relativt enkelt att bygga en 17

20 plastgolvfabrik, men svårt att producera högkvalitetsgolv, så det finns en del riktigt dåliga produkter på marknaden. Underhållsbehovet för de olika typerna av matta är generellt sett högre på linoleummatta än plastmatta. I en bostad så spelar det knappt någon roll, men i offentlig miljö är det en viktig faktor TÄTSKIKT I VÅTRUM Som alla vet idag så har man i Sverige ganska stora problem med skador i våtutrymmen. För att försöka förebygga att skador uppkommer har många företag valt att utveckla produkter som skall se till att fukten inte tränger in i konstruktionen. Ett sådant företag är Bostik Finley AB. Deras sätt att stoppa fukten är genom att man rollar på tätskikt innan plattsättning sker. Detta genom att första lägga på en primer och därefter rolla på en gummimassa två gånger. Runt golvbrunnen ska det dessutom vara en extra gummiduk. Detta sätt är godkänt av MilaB (Miljöbedömning av byggvaror). Move in har valt att också använda sig av ett extra tätskikt, en gummimatta från Trelleborg som heter TPE 100. Den läggs ut på golvet och fästes bakom klinkern vid duschen. De områden som är mest belastade av fukt. Denna typ av fuktspärr gör att det i badrummet kan garanteras att inget vatten går in i konstruktionen. Det normala idag är att man använder sig av rollade tätskikt innanför klinkern i badrummen. Tyvärr har man inte uppnått en tillräkligt tät fuktspärr vid många fall och det har resulterat i stora reparationskostnader av badrum. Move In TPE 100 innehåller ingen PVC och ger säkrare tätskikt än rollade tätmassor. Fastighetsförvaltarnas åsikter Många utav fastighetsförvaltarna anser att det system som redan finns idag fungerar väl men man kan också tänka sig att titta närmare på om man kan få tag på bättre material som gör att försäkringskostnaderna minskar. Den stora frågan idag kring badrum är försäkringskostnaden. Fastighetsägarna vill ha PER (Plattsättnings Entreprenörers Riskförening) godkända system för att kunna få rätt premier. En av fastighetsförvaltarna anser att problem med fuktskador i badrum beror mycket på att man nu för tiden har en mycket högre fuktbelastning på badrummen. Det har medfört att vi idag måste vidta vissa åtgärder för att försöka klara av den ökande mängden av fukt. En av fastighetsförvaltarna undrar hur lång tid det dröjer innan gummit torkar sönder, en annan hur man gör vid anslutningarna till väggen UTOMHUSFÄRG I Sverige används det cirka 25 miljoner liter utomhusfärg varje år (1995), 4.5 miljoner liter av dessa är slamfärg. Slamfärg, som är mest känd som Falu rödfärg, men den finns även i andra kulörer som ockra (gul) grön, vit, brun och svart. 18

21 Falu Rödfärg tog sin börja redan under 1500-talet då rödfärgade timmerhus var tecken på rikedom och status 3. Under 1930 talet gav hembygdsrörelserna rödfärgen ett uppsving men efter andra världskriget kom plast- och oljefärgerna. Nu på senare år har dock unga arkitekter introducerat Falu rödfärg i modern arkitektur fastän den fortfarande mest syns på ladugårdar och sommarstugor. Slamfärg är en vattenbaserad matt färg som målas på ohyvlat virke. Det är en färg som inte har något tätt ytskikt utan låter träet andas. Väggar målade med slamfärg går inte att måla över med någon annan typ av färg. När man ska måla om väggen behöver man bara ta bort löst sittande färg med en borste och måla över den gamla färgen. Man kan även sprutmåla rödfärg. När det gäller ommålning är det som med all annan färg att den slits mest på fasader mot söder och väster men man räknar med att man behöver måla om den efter ungefär tio år. När den börjar bli gammal kritar slamfärgen lätt av sig om man går emot en målad vägg. Andra fasadfärger som används är alkyd eller oljebaserad vilket gör att det blir ett tätt ytskikt på fasaden. Detta medför att träet inte kan torka ut på samma sätt som med slamfärg. Fördelarna med dessa färger är de tränger lätt in i träet och att de är slitstarka mot väder och vind. Andra fasadmaterial som används istället för träpanel är putsade fasader. Dessa fasader målas ofta med färger som fungerar likadant som slamfärg, på så sätt att dessa släpper igenom fukt. Move In De använder sig av slamfärg för att det inte ska finnas någon risk för instängd fukt som medför att fasaden rötskadas. Fastighetsförvaltarnas åsikter Det kan vara svårt att använda sig av träfasad inne i staden eftersom många hus är putsade och man försöker då hålla kvar den stadsbilden. Slamfärgen passar bäst på landet på ett rött hus med vita knutar. Det finns ju inte heller så många kulörer av denna typ av färg. En annan orsak till att de inte använder sig av slamfärg är att den kritar av sig. Det finns trots dessa nackdelar några som kan tänkas sig att måla sina hus med slamfärg om de ska bygga hus med träfasad INOMHUSFÄRG Inom måleriet har man länge strävat efter en bättre miljö vid inomhusmålning. Orsaken är emission från olika tillsatser och lösningsmedel. Detta gör att många produkter är tveksamma ur hälso- och miljösynpunkt. Lösningsmedel är den största faktorn i färgen som påverkar hälsan och miljön. Den vattenburna färgen kom därför för ett par år sedan för att framförallt minska hälsorisken vid målning. Det fanns då konserveringsmedel och bindemedel som kunde ha negativ effekt på färgen. Idag har många av riskkemikalier rensats bort för att minska de farliga emissionerna. Idag finns det bara en märkning för bra miljöval för färg och det är EU blomman (Fig 3). Denna märkning ställer krav på hur mycket emissioner det får vara och att det inte får innehålla några farliga ämnen. 3) Burström, 2001; Byggnadsmaterial. 19

22 Fig 3: EU blomman Det finns idag färgtillverkare som tillverkar färg utan konserveringsmedel och mjukgörare. Dessa färger har kort hållbarhet och tillverkas ofta av små tillverkare. Eftersom de är små tillverkare medför detta att de inte har råd att märka sin produkter med EU blomman eftersom man betalar en licens för använda blomman märket. Move In Move In använder sig av färg utan konserveringsmedel och mjukgörare vilket minimerar risken för hälsofarliga emissioner till inneluften. Fastighetsförvaltarnas åsikter Alla anser att man ska försöka få ner emissionerna från färgen och färg utan konserveringsmedel verkar vara ett bra sätt. Får man bara kvaliteten på färgen att hålla, så är det bra. Alla har en miljömedvetenhet och jobbar aktivt med det. Några av fastighetsförvaltarna har överlåtit allt måleriarbete till ett företag som tar hand om det och litar på att de sköter det på ett bra sätt TRÄSTOMME Det är idag tillåtet att bygga bostadshus i trä högre än två våningar. Att bygga flervåningshus på höjden i trä kräver kunskap om brand och ljud. Hus med trästomme är ofta ett bättre val upp till fyra våningar, men ändå väljs ofta betong som stomme. Fördelarna med trähus är att de byggs torra och ofta prefabricerade antingen med prefabricerade väggar eller med moduler. Detta gör att det går fort att bygga upp ett hus och minskar byggfukten. När man bygger flervåningshus ökar även kraven på brandskydd och ljudisolering. Man kan därför få dimensionera vissa saker efter hur lång brandtiden kan vara istället för laster. Betongstomme är det vanligaste alternativet idag när man väljer stommaterial. Betongstommen kan byggas på plats eller prefabriceras till många delar av huset. Genom att prefabricera betongen så gjuts den inomhus och hinner torka ut en del innan den kommer på plats. Detta är ett sätt att minska byggfukten i betong, men det finns fortfarande vatten kvar i betongen som ska torka ut. Move In Move In använder sig av trästomme därför att trä är ett förnyelsebart naturmaterial. Det är även lätt att torka ut byggfukten. Det har låg vikt vilket möjliggör tillverkning av moduler på fabrik. Fastighetsförvaltarnas åsikter Det gäller ju att bygga med väl uttorkat trä eftersom det rör sig och annars kan skapa sprickbildning i tapeterna. Det stora problemet är stomljuden så det gäller ju att få bort dem. 20

23 Några kan tänka sig att bygga med trästomme om de ska bygga hus upp till fyra våningar och inte mitt i centrum GRUNDLÄGGNING Som grund till Move In har man valt en inneluftsventilerad grund som kommer ifrån Isogrund. Systemet består av grundbalkar och stödplattor. Elementen som används består av polypropyenfiberarmerad betong. Balkarna består av en kärna i styrencellplast som isolering och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Att säga vad som normalt används vid grundläggning är svårt. Det beror helt och hållet på vilken typ av mark det är samt var huset skall placeras och hur det skall se ut. Vid byggnation av villor är det vanligast med platta på mark eller uteluftsventilerad grund (torpargrund). Vid större platsbyggda projekt använder man sig ofta av källaren för att få plats med ventilationsdon o.s.v. Move In Inneluftventilerad grund eliminerar risken för fukt- och radonproblem. Fastighetsförvaltarnas åsikter Alla fastighetsförvaltarna anser att grunden beror helt och hållet på vilka markförhållande det är. De flesta fastighetsägarna anser att det kan vara ett alternativ till att få en billigare grund men man anser också att det kan vara vissa problem med att man får ner fukt i grunden. Många utav fastighetsförvaltarna anser att en väl fungerande inneluftsventilerad grund kan vara bra. En utav fastighetsförvaltarna har tidigare använts sig av uteluftsventilerade grunder. Den som har gjort det har haft vissa problem med att fukt har trängt in i grunden. Många av fastighetsförvaltarna anser också att en platta på mark som görs på rätt sätt är väldigt säker, men det kan vara problem med att fukten i betongen aldrig torkar ut ordentligt KÖKSLUCKOR MDF (Medium Density Fiberboard) är en hartsbaserad träfiberskiva som är mycket lämpad för profilering och urfräsning. MDF-boarden bygger på en vidareutveckling av spånskivan. Vid tillverkningen av MDF kan man enkelt säga ett det är torra fibrer och lim som pressas ihop under högt tryck. De köksluckor som används i Move In är tillverkade i MDF-board för att man skall kunna slipa av dom och måla om, vilket man inte kan med fanerade luckor som annars är väldigt vanliga. Luckorna tillverkas i två olika tjocklekar 16mm och 25mm. MDF används ofta i möbler och köksinredningar. MDF luckorna kan ytbehandlas på ett miljövänligt sätt. Profilering av luckorna sker på egen fabrik. 21

24 Det som är normalt förekommande är laminerade spånskivor som luckor. Vid mer påkostade byggen använder man sig av ädelträ i luckorna. Move In Målad MDF kan målas om. Folierade luckor måste bytas vid skada. Fastighetsförvaltarnas åsikter Det är många fastighetsförvaltare som redan använder sig av MDF luckor och tycker att det fungerar bra. De som inte använder det är positiva till det och tror på det som material. De flesta tycker naturligtvis att ädelträluckor är att föredra men det kostar ju. Utformningen på de MDF luckorna som används gör att vattnet inte ska bli hängande i underkant. En av fastighetsförvaltarna vill installera köksbänkar som går lite längre ut än normalt, för att slippa efterrinnig längs luckorna vid diskbänken. MDF luckorna väljer de flesta fastighetsförvaltarna främst för att man vill ha ett material som tål lite mer samt att det finns en möjlighet att måla om dom om så skulle behövas. En av fastighetsförvaltarna tänker inte att inte använda MDF luckor som är spårade eftersom att det inte går att måla om dom, påstår han. Dessutom påstår han att om man torkar av luckorna några gånger släpper färgen. 5.2 LÖNSAMHETSKRITERIER EKONOMI En hyresrätt är ett fullservicealternativ som man inte har i någon annan boendeform. Är det något som går sönder är det bara att ringa ett samtal. Är det brådskande så är servicefolket där inom en timme annars kommer de nästa dag. En hyresrätt är dessutom ekonomiskt riskfritt och med fullständig frihet att flytta inom tre månader. Vid nybyggnation av flerbostadshus idag gör man kalkyler för att se att det är ekonomiskt lönsamt. De nybyggda husen är ofta svåra att bygga så att de går med plus första åren därför gör man ofta analyser av husen på tio år. De första fem åren är ju husen befriade från fastighetsskatt men därefter tillkommer den kostnaden. Att förvalta ett hus är att tänka långsiktigt. Man får ofta inte lönsamhet i ett hus förrän efter år när lånen är avbetalade. Det är då en period när huset går med vinst och man förhoppningsvis inte behöver göra några större reparationer så som stambyte. För att ha koll på att husen inte skiljer sig märkbart från varandra kan man använda sig av nyckeltal. Man får då fram en kostnad per kvadratmeter som är lätt att jämföra med andra nyckeltal. Med hjälp av nyckeltalen kan man se kostnader för bland annat drift och underhåll. De fastighetsägare som har kontaktats har delvis använt sig av nyckeltal. De som inte gör det försöker hålla kostnaderna nere genom att vara snåla. Några av fastighetsägarna tycker det är bättre att jaga låga kostnader med hjälp av låg ränta än genom att få ner drift- och underhållskostnaderna. Enligt en fastighetsförvaltare så är det inte så att man får så mycket lägre byggkostnad. Det man tjänar pengar på är en kort byggtid och man då kan låta folk flytta in mycket tidigare. 22

25 5.2.2 YTBEHANDLING Ytbehandling på insidan av huset är ofta den del av lägenheten som hyresgästen själv får sätta sin prägel på. Det vanliga valet, som ytbehandling av innerväggar i lägenheter, är tapeter. Det är ofta som en ny hyresgäst vill ha nya tapeter när de flyttar in. Annat som man kan välja som ytbehandling är målade väggar och träpanel. Tapeten är oftast det som man använder i lägenheter idag. De byts ofta ut när nya hyresgäster flyttar in eller efter en tio års period. Fördelarna med tapet är att den är relativt billig och att det finns ett stort urval så man kan oftast få rummet som man vill ha det. Av alla de tillfrågade fastighetsförvaltarna så använder idag nästan alla tapeter i sina lägenheter. De målade ytorna tycker många inte är lika roliga, men det är smidigt när man vill byta utseende på sin vägg. Det krävs oftast bara färg och en roller. De fastighetsförvaltarna som kontaktats har gått över mer och mer till målade väggar i studentlägenheter. Träpanel på väggarna ger ofta ett bättre inomhusklimat. Fastighetsförvaltarna tycker att det är snyggt med lite bröstning i hallen, men det ska inte bli för mycket av det. Man får då lätt en känsla av sportstuga DRIFTKOSTNADER Vid dagens husbyggnation spelar drift- och underhållskostnaderna en stor betydelse. Det kommer därför nya produkter och nya lösningar för att få ner driftskostnaderna. Det som många fastighetsförvaltare funderar över, är införande av individuell mätning av varmvatten och uppvärmning för varje lägenhet. Detta har funnits utomlands i många år och verkar där fungera bra. I Sverige har det funnits sedan 80-talet men har inte används i någon större utsträckning. Orsaken till detta är enligt fastighetsförvaltarna att det har varit krångligt att installera samt att man måste gå in i varje lägenhet när man ska läsa av mätaren. Nu har det dock kommit fram teknik som göra att det har blivit billigare att installera och avläsning kan nu ske utan att man går in i lägenheten. Detta har medfört att många ser över om man ska installera varmvattenmätare vid nybyggnation. Genom individuell mätning ska man kunna få ner energiförbrukningen och bli mer miljövänlig. Hyresgästen ser att de kan påverka sin egen kostand på ett annat sätt och då hushåller mer med varmvattnet och värmen. Alla av de tillfrågade fastighetsförvaltarna ser nu över om de ska installera individuell varmvattenmätning i sitt nybyggda hus och en har redan installerat det i sina nybyggda hus. Det stora kravet de har är att man ska kunna läsa av det på ett bra sätt. Det finns de som använde sig av det på 80-talet men det funkade inte bra då, men kan tänka sig att använda sig av det idag. Man kan även få ner driftkostanden genom snålspolande toaletter och vattenblandare. Detta är något som alla fastighetsförvaltarna använder sig av idag INSTALLATIONSSCHAKT I gamla hus är det ofta svårt och bökigt att byta avloppsstammarna. Det medför ofta att man måste gå in i lägenheter och ibland måste även hyresgästen flytta ut under bytet. I dagens hus försöker man ofta bygga installationsschakt som medför att man lätt kan byta ut stammarna. 23

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Miljöbyggnad Svanenmärkta hus Green Building BREEAM LEED Passivhus

Läs mer

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house är ett smart koncept med attefallshus,friggebodar och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Minska användningen av naturfrämmande produkter (t.ex. PVC, miljöfarlig färg, fogmassa och limprodukter.)

Minska användningen av naturfrämmande produkter (t.ex. PVC, miljöfarlig färg, fogmassa och limprodukter.) Miljövänligt byggmaterial - checklista Melleruds kommuns miljöhandlingsprogram (Agenda 21) finns ett mål att tillhandahålla information om miljökriterier för byggmaterial och sunda hus vid varje bygglovstillfälle.

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster HOGSTAD Fönster Den enkla lösningen HOGSTAD Fönster En smartare lösning, enkelt, snabbt och lönsamt När det är dags! Till slut går det inte längre att blunda för slitna fönster, där färg flagnar och trä

Läs mer

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö öretaget rönbo B Ägare: lommershus %, Stenbackens %, Polarrenen % rönbo jobbar med industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd på byggplats.

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan bygga mycket lättare?

Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan bygga mycket lättare? Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan bygga mycket lättare? Undvik bekymmer och njut av att bygga nytt, bygga om eller bygga till med Ytong. ytong.tv Besök Ytong.tv idag och Bli inspirerad

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK Oisolerad platta Du konstaterar genom att titta vid trösklar, diskbänkar eller andra genomföringar om Du har betong direkt under. Det luktar i huset. Organiskt

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf De föreslagna nya lägenhetstyperna Bostäderna ingår i flerbostadshus, lamellhus med invändig bredd 13 m,

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Ofta ställda frågor om äldre hus och underhåll

Ofta ställda frågor om äldre hus och underhåll Ofta ställda frågor om äldre hus och underhåll 1. S t ä l l f r å g o r Fråga, fråga och fråga. Och helst före du gör. Kontakta sakkunniga, läs litteratur. Och framförallt: Gör allt detta före du sätter

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

GRUNDMUR. Jackon. Thermomur väggsystem. Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156. 12-2012 ersätter 10-2010. www.jackon.

GRUNDMUR. Jackon. Thermomur väggsystem. Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156. 12-2012 ersätter 10-2010. www.jackon. Jackon Thermomur väggsystem GRUNDMUR Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156 12-2012 ersätter 10-2010 DET GENIALA THERMOMUR Jackon Thermomur får andra byggsystem att verka smått omoderna.

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ]

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ] BRA ATT VETA OM TRÄ [ Trä ger trevnad hemma ] TRÄETS EGENSKAPER Ytterbark Innerbark Kambium Splint Kärna Splint Märg Årsringar Trä är starkt och lätt. I förhållande till sin vikt är träet hållfastare än

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Träpriset Brf Långskeppet

Träpriset Brf Långskeppet Träpriset 2012 Brf Långskeppet Lindbäcks brf Långskeppet projektbeskrivning Brf Långskeppet projektet projektet brf Långskeppet är en del i omvandlingen av 60-talsförorten råcksta i stockholm. i en första

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat Modexa AB FÖRSTUDIE - SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 1. Kvantitativ hyresgästundersökning enkät 2. Kvalitativ hyresgästundersökning

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

Skötselanvisning PLAST

Skötselanvisning PLAST Skötselanvisning PLAST Allmän information Denna information gäller för plastgolv i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.

Läs mer

GAVELLÄGENHET om 4 R+K, 78 m 2 med balkong i västerläge på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

GAVELLÄGENHET om 4 R+K, 78 m 2 med balkong i västerläge på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn GAVELLÄGENHET om 4 R+K, 78 m 2 med balkong i västerläge på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fyrarumslägenhet i södra gaveln på våning III på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn. Bostaden är väldisponerad

Läs mer