Verksamhetsområde 1. Närsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsområde 1. Närsjukvård"

Transkript

1 Verksamhetsområde 1. Närsjukvård Primärvård - total utbudsbegränsning 14,6 mkr för 2009 och 13,8 mkr för 2010 Sluta delegera till annan vårdgivare när patienten kan ta eget ansvar. Upphöra att ta prover på välinställda strumapatienter som behandlas med Levaxin. Sluta att behandla vårtor. Sluta att förskriva arbetstekniska hjälpmedel till patienter med gott allmäntillstånd. Sluta att ta blodtryck för säkerhets skull på oroliga patienter. Sluta att gruppbehandla patienter med övervikt. Sluta att remittera patienter med lindriga symtom i knä och höft till röntgen vid misstanke om artros. Sluta med hemsjukvård till patienter som själva kan ta sig till hälsocentral. Sluta att årligen kontrollera patienter med välbehandlad astma inklusive mätning av lungfunktion hos astmasköterska. Halvera förbrukningen av de teststickor som patienterna använder för att själva mäta blodsocker vid åldersdiabetes, typ 2-diabetes. Samordna växelfunktionen vid sjukstugorna i Åsele och Dorotea. Minska antalet blöjstorlekar vid akutvårdsavdelningen på sjukstugan i Sorsele. Sluta med läkarbesök vid 5_-årskontroll på barnavårdscentral. Sluta med öronkontroll hos läkare efter genomgången okomplicerad öroninflammation hos barn över två år. 1

2 Sluta med läkarkontroller en månad efter lunginflammation utan komplikationer, akut bronkit med ringa besvär, misstänkt halsfluss, övre luftvägsinfektion, virusinfektion och bihåleinflammation med måttliga besvär. Sluta med läkarbesök för patienter med lätt till måttlig magkatarr och med normal gastroskopi eller yngre än 45 år. Sluta med läkarbesök för patienter med misstanke om nedre urinvägsinfektion med kort varaktighet. Glesa ut besök hos barnmorska på mödravårdscentraler, MVC, för omföderskor med tidigare komplikationsfri graviditet. Ta bort beredskapen för barnmorska på Vilhelmina sjukstuga. Rutinerna blir därmed enhetliga i södra Lappland. Anpassa jouren vid sjukstugorna i Tärnaby och Storuman, med jourer i Tärnaby sex månader under högsäsong och i övrigt schemalagd arbetstid kvällar och helger. Ta bort telefonväxlar som inte är digitala i södra Lappland. Sluta att kostnadsfritt leverera läkemedel hem till patienter. Sluta dela mediciner i dosett till patienter som har kvar sitt egenansvar. Sluta att ta prover och lämna ut läkemedel till patienter i missbruksvård. Minska förskrivningen av receptfria läkemedel. Minska ersättningen till patienter för näringsdrycker och speciallivsmedel. Rekommendera receptfritt alternativ till lokalt östrogen. 2

3 Medicinsk och geriatrisk vård - total utbudsbegränsning 7,4 mkr för 2009 och 5,9 mkr för 2010 (inkl. medicin NUS) Upphöra med regelbundna kontroller av patienter som har okomplicerad hypertoni, högt blodtryck. Sluta göra basal demensutredning vid geriatrisk mottagning eller av sjukhusanslutet demensteam i hemmet. Gäller äldre patienter med uppenbara tecken på demens men utan de beteenden och psykiatriska tillstånd som gäller vid demenssjukdom. Skärpa indikationen för datortomografiundersökning av redan utredda dementa patienter med frånvaroattacker och epilepsianfall. Sluta med återbesök för allmängeriatriska patienter som inte behöver specialistkompetens. Sluta med heparinbehandling vid stroke som förvärras under akutskedet. Sluta ge betablockerare inför operation av karotisstenos, åderförkalkning i halspulsådern, utan hjärtindikation för betablockad. Sluta medicinera äldre multisjuka strokepatienter med förväntad kort överlevnad med långsiktigt syftande förebyggande, s.k. sekundärpreventiva, läkemedel. Sluta med årliga läkarkontroller av patienter som har levaxinbehandlad underfungerande sköldkörtel, s.k. hypothyreos. Sluta att rutinmässigt ta prov med urinsticka på patienter vid ankomst till avdelning. Sluta med egenkontroll av blodsocker för patienter med typ 1- och typ 2-diabetes utöver gällande riktlinjer. Sluta att kateterisera binjureven för diagnostik av överfunktion i binjuren hos patienter, där operation inte är aktuell. Ersätta behandling med originalpreparat med likvärdig kopia för patienter som har brist på tillväxthormon. 3

4 Sluta med årlig kontroll av patienter med demenssjukdom vid geriatrisk mottagning. Sluta att regelbundet kontrollera och göra EKG på icke operabla patienter med hjärtklaffel. Sluta med arbetsprov efter hjärtinfarkt för patienter som inte är aktuella för operation. Glesa ut teknisk kontroll av sviktpacemaker för patienter med hjärtsvikt. Kontrollen görs två gånger det första året, och därefter en gång per år. Glesa ut kontroll av patienter med standardpacemaker efter andra året efter implantation. Minska kontakt med hjärtsviktssjuksköterska för patienter med prioritet lägre än 2 (SoS). Sluta att utreda M-komponent som är mindre än 1g/l hos patienter som är över 60 år och som har normalt blodstatus utan lätta kedjor i urin. Sluta att lägga in opåverkade patienter med förmaksflimmer på sjukhus. Sluta att regelbundet kontrollera patienter som har asymtomatiskt förmaksflimmer och som inte behandlas med klass l- eller klass lllantiarytmika. Sluta med blodprovskontroller och återbesök för patienter med idiopatisk trombocytopen purpura, ITP, som i förbättringsfas har trombocytvärden över Sluta med bisfosfonatbehandling av patienter som har myelom eller lymfom med normalt kreatinin och som gått på behandling i mer än två år. Minska behandlingen med gammaglobulin i öppen vård hos noggrant utvärderade hematologpatienter. Minska stegvist efterkontrollen i öppen vård av blodtryck, urinfynd och njurfunktion hos njurdonatorer. 4

5 Minska stegvist kontrollen i öppen vård av urinfynd, njurfunktion och blodtryck hos patienter som har återkommande urinvägsinfektioner men ingen njurpåverkan. Sluta att vårda utskrivningsklara patienter som väntar på hjälpmedel som landstinget ansvarar för. Sluta att i det geriatriska öppenvårdsteamet bedöma multisjuka äldre där indikationen för utredning är att den sociala situationen sviktar. Sluta att erbjuda massage som lindring för patienter med svår KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och cancer. Sluta ta prover med homocystein som allmän riskmarkör för hjärtkärlsjukdom. Samordna återbesök på medicinmottagningens olika sektioner. Sluta med datortomografi av hjärnan för patienter där yrsel är enda symtom och där inga tecken till skada i centrala nervsystemet finns. Sluta att på akutmottagningen handlägga, bedöma och behandla patienter med mag-/tarminfektion utan allmänpåverkan. Sluta att ge bisfosfonat mot benskörhet till patienter som bor på institution. Sluta att erbjuda fotvård på diabetesenheten för patienter som har typ 1- eller typ 2-diabetes med normal perifer cirkulation och nervfunktion och inga komplikationer i fötterna. Sluta att erbjuda omotiverade patienter med typ 1- och typ 2-diabetes eller fetma besök hos dietist för hjälp att gå ner i vikt. Sluta att ge inneliggande, hjärtopererade men pigga och uppegående patienter på Norrlands universitetssjukhus dagvård. Patienterna ska vårdas på sin avdelning. Sluta med EKG på patienter med förmaksflimmer utan symtom och känd hjärtsjukdom. Sluta med arbets-ekg på yngre patienter med låg risk för hjärtsjukdom och med ospecifika symtom. 5

6 Sluta lägga in geriatriska patienter som väntar på diagnostik eller behandling på annan klinik. Sluta att undersöka och ta prover på inneliggande patienter för frågeställningar som annars hanteras i primärvården. Minska antalet undersökningar med hjärt-eko på patienter med frågeställning om hjärtsvikt vid normalt Pro-BNP. Sluta med antitrombotisk behandling med clopidogrel, trombocythämmare, som förstahandsbehandling efter stroke eller TIA. Minska antalet CT-angio på patient med åderförkalkning i halspulsådern, karotisstenos, som tidigare kartlagts med ultraljud. Sluta sätta in eller fortsätta med blodproppsförebyggande behandling med clopidogrel, trombocythämmare, som förstahandsbehandling för patienter med hjärt-kärlsjukdom. Byta ut statin mot generiskt statin som långsiktigt förebyggande behandling, s.k. sekundärprevention, hos patienter med hjärtkärlsjukdom. Sluta följa upp njurfunktion genom att mäta kreatin hos patienter som haft sorkfeber. Sluta att vårda äldre multisjuka med särskilt boende och med förväntad kort överlevnad på sjukhus. Sluta att utreda inneliggande patienter med symtom på demenssjukdom för bedömning av bistånd hos kommunen. Sluta att på sjukhus lägga in patienter som har bröstsmärta och terminal sjukdom och bor i boenden med tillräcklig medicinsk kompetens. Psykiatri - total utbudsbegränsning 0,8 mkr för 2009 Sluta att t.ex. flytta möbler, städa och sanera lägenheter i anslutning till vård och behandling av patient med måttlig eller stor psykisk störning. 6

7 Sluta med rådgivning (efter bedömning) till patienter med ospecifik ätstörning utan psykiatrisk samsjuklighet. Sluta träna sociala färdigheter som tillägg till läkemedelsbehandling av schizofrena patienter. Sluta med krisintervention efter bedömning. Gäller patienter som har en okomplicerad krisreaktion. Barn- och ungdomspsykiatri - total utbudsbegränsning 0,3 mkr för 2009 och 0,3 mkr för 2010 Sluta med rådgivning av specialistläkare efter klockan Gäller akuta primära bedömningar av barns och ungas psykiska hälsa. Vid akuta tillstånd kan patienter eller anhöriga vända sig till distriktsläkare som kan konsultera BUP. Rehabcentrum - total utbudsbegränsning 0,1 mkr för 2009 och 0,1 mkr för 2010 Sluta med observationer i skolmiljö efter remiss från barnkliniken. Gäller barn med misstänkt motorisk försening eller annan avvikelse från förväntad utveckling. Sluta med att erbjuda prostataopererade män information av sjukgymnast om bäckenbottenträning. Minska antalet nackbedömningar av patienter med yrsel på medicinkliniken. Minska andningsträning-sekretmobilisering för inneliggande patienter med lungfunktionsnedsättning på medicinkliniken. Minska bröstryggsbedömning av inneliggande patienter med central bröstsmärta där hjärtat inte är orsak till smärtan. Minska mobilisering, träning, kontrakturprofylax och andningsträning av inneliggande multisjuka patienter med sedan tidigare låg förmåga och stort hjälpbehov. 7

8 Minska ledundersökning av inneliggande medicinpatienter där detta inte påverkar beslut om hemgång. Minska utprovning av s.k. TENS, elstimulering, för inneliggande patienter. Sluta med hjärtcykling för test av fysisk kapacitet hos patienter med kranskärlssjukdom. Minska poliklinisk behandling och mottagning för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Avancerad hemsjukvård - total utbudsbegränsning 0,1 mkr för 2009 och 0,1 mkr för 2010 Minska användningen av näringsdropp som komplement i tidig lindrande fas för patienter i livets slutskede i Umeå. Sluta att leverera läkemedel hem till patienter i tätorterna. Arbets- och beteendemedicin - total utbudsbegränsning 0,4 mkr för 2009 och 0,2 mkr för 2010 Avbryta den professionella kostundervisningen under helger på Sorselegården för patienter som löper hög risk att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Sluta att utreda patienter som har långvariga, arbetsrelaterade besvär, och som inte bedöms kunna återgå i arbete. 8

9 Verksamhetsområde 2. Specialiserad sjukhusvård Kirurgi, ortopedi, urologi och hand- och plastikkirurgi - total utbudsbegränsning 4 mkr för 2009 Sluta att utföra omskärelse utan medicinsk orsak. Ersätta kastration med läkemedel med kirurgisk kastration vid prostatacancer som ger symptom, bildar dottersvulster och har kort förväntad överlevnad. Minska antalet operationer vid godartad knölstruma utan symptom. Minska antalet kontroller vid specialistmottagning, Patienter som behandlats för cancer i gallblåsa, gallvägar och bukspottskörtel får söka uppföljning vid besvär. Sluta att operera vid inflammation i tinningartär, s.k. temporalisarterit. Sluta med artroskopi, titthålsundersökning, på patienter med diagnosen artros med smärta i knäled. Minimera antalet operationer av patienter som har hammartå utan sår och utan smärta, sned stortå, s.k. Hallux valgus utan sår och utan smärta samt Mortons neuralgi, smärta under framfot. Minska antalet mätningar av bentäthet, osteoporos, genom att individualisera uppföljningen av patienter med benskörhet. Sluta med läkarbesök för patienter med prostatacancer i stabil fas. Uppföljning överförs enligt nationella riktlinjer till primärvården. Sluta att operera patienter som har gallsten utan eller med mycket sporadiska och lätta besvär. Dra ner på handkirurgins och ortopedins borttagande av skruvar, spikar, m.m. som använts för fixering efter arm- eller benbrott. Minska antalet ingrepp inom plastikkirurgin för att åtgärda ärrtillstånd efter tidigare operationer. Sluta med mottagningsbesök samt operation för patienter som har åderbråck med smärta, tyngdkänsla och inga bensår. 9

10 Sluta med gastroskopi för patienter som är under 45 år, har ospecifika besvär från övre mag-tarmkanalen men inte bär på magsårsbakterie. Sluta med diagnostisk titthålsundersökning, s.k. laparaskopi, för att bedöma bukspottkörtelcancer före operation. Sluta att operera godartad bröstförstoring hos män. Sluta med uppföljning av kurator för patienter med tjocktarmscancer, s.k. kolorektalcancer och deras anhöriga. Sluta med mottagningsbesök för patienter med förmodat godartade hudförändringar. Sluta ta bort förstorade talgkörtlar, aterom, på patienter utan symptom. Sluta ta bort godartade fettknutor, lipom, under huden på patienter utan symtom. Sluta med plastikkirurgisk rekonstruktion av fula eller deformerande ärr på armar och ben efter skador eller operation. Anestesi, operation, intensivvård - total utbudsbegränsning 8,1 mkr för 2010 Sluta utföra annat än akuta operationer och narkoser på jourtid. Begränsa hjälp med att sätta nålar på svårstuckna patienter på vårdavdelningar. Sluta med intensivvård av patienter, där det akuta tillståndet lett till svikt i flera vitala organ och intensivvård inte bedöms vara till gagn för patienten. Detta kräver en fördjupad etisk dialog i hela vårdsystemet. Införa striktare intagnings- och utskrivningskriterier för patienter med stort omvårdnadsbehov. Sluta med elkonvertering vid intensivvård för patienter med återkommande förmaksflimmer, där tidigare behandling med elkonvertering inte haft bestående effekt. 10

11 Minska användandet av smärtblockad för patienter med kronisk godartad smärta. Sluta med omskärelse utan medicinsk orsak. Sluta medverka vid handkirurgins och ortopedins borttagande av skruvar, spikar, m.m. som använts för fixering efter arm- eller benbrott. Sluta medverka vid ingrepp inom plastikkirurgin för att åtgärda ärrtillstånd efter tidigare operationer. Sluta medverka vid operation av överskotthud på ögonlock. Sluta medverka vid titthålskirurgi, artroskopi, på patienter med diagnosen artros med smärta i knäled. Sluta medverka vid operationer av hammartå utan sår och utan smärta, sned stortå, s.k. Hallux valgus utan sår och utan smärta samt Mortons neuralgi, smärta under framfot. Sluta bistå vid kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Sluta medverka vid operation av patienter som har åderbråck med smärta, tyngdkänsla och inga bensår. Sluta medverka vid diagnostisk titthålsundersökning, s.k. laparaskopi, för att bedöma bukspottkörtelcancer före operation. Sluta medverka vid operation av godartad bröstförstoring hos män. Sluta medverka vid plastikkirurgisk rekonstruktion av fula eller deformerande ärr på armar och ben efter skador eller operation. Kvinnosjukvård - total utbudsbegränsning 2,7 mkr för 2009 och 0,3 mkr för 2010 Begränsa andelen kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Begränsa tiden på BB till högst ett dygn för normalförlösta omföderskor. 11

12 Minska antalet cystometrier, d.v.s. undersökningar av blåsans funktion, där tveksamhet om operation råder. Gäller patienter med ansträngningsinkontinens. Begränsa kontrolltiden, från fem till två år, efter radikal konisation, operation av livmoderhalscancer. Sluta att förskriva rabatterade, lokalt verkande östrogener till kvinnor med sköra slemhinnor efter menopaus. Minska slutenvården efter framfallsoperationer så att mer än 40 procent tas om hand i öppen vård. Sluta att rutinmässigt ta ultraljud på patienter som tidigare haft missfall. Begränsa utredningen av kvinnor som fått upprepade missfall. Minska antalet medicinska aborter vid sjukhus. Målet är att cirka 35 procent ska utföras i hemmet. Sluta att utreda infertilitet hos de grupper som inte är prioriterade för landstingsfinansierad behandling. Sluta med sjuksköterske- och läkarbesök för kvinnor med vaginal klåda som inte beror på kronisk hudsjukdom. Minska antalet läkarbesök för kvinnor med klimakteriebesvär. Begränsa behandlingen till dem som har måttliga och svåra besvär. Sluta med gynekologiska kontroller efter två år, där cancern inte återkommit. Begränsa möjligheten för kvinnor att själv välja abortmetod. Onkologi - total utbudsbegränsning 2,6 mkr för 2009 Dra ner på antalet rutinmässiga röntgen- och laboratorieundersökningar efter avslutad behandling. 12

13 Ta individuell ställning för att inleda tredje linjens kemoterapi av patienter med solida tumörer vid symtomgivande, livshotande cancersjukdomar. Sluta med kontroller av patienter som inte visar tecken på tumörsjukdom efter avslutad behandling. Ersätta tilläggsbehandling med aromatashämmare vid bröstcancer med tamoxifen. Hjärtcentrum - total utbudsbegränsning 0,5 mkr för 2009 Ta bort remissrätten för myokardscint, d.v.s. isotopröntgen för patienter med misstänkt kranskärlssjukdom. Patienterna ska gå via kardiologmottagning. Sluta att ta provet CKMB, s.k. hjärtinfarktindikator, efter hjärtkirurgi. Ersätta provet krom-edta med cystatinc, ett enkelt blodprov, för kontroll av njurfunktion hos patienter som har myelom och lymfom med normalt kreatinin. Sluta med regelbundna kontroller i specialistvård, inklusive EKG, för patienter med hjärtklaffel som inte går att operera. Sluta med arbetsprov efter hjärtinfarkt för patienter som p.g.a. andra sjukdomar eller hög ålder inte är aktuella för operation. Glesa ut teknisk kontroll av sviktpacemaker för patienter med hjärtsvikt. Kontrollen görs två gånger det första året, och därefter en gång per år. Glesa ut kontroll av patienter med standardpacemaker efter andra året efter implantation. Minska kontakt med hjärtsviktssjuksköterska för patienter med prioritet lägre än 2 (SoS). 13

14 Neurocentrum - total utbudsbegränsning 0,1 mkr för 2009 Sluta med övrig differentialdiagnostisk utredning för patienter med multipel skleros, MS. Sluta göra rutinmässiga undersökningar som EEG och EMG på patienter som utreds för huvudvärk och nervinklämningar i extremiteter. Sluta med intravenös behandling med immunoglobuliner, IVIG, på gravida patienter med multipel skleros, MS. Rehabmedicinskt centrum - total utbudsbegränsning 1,3 mkr för 2009 och 0,4 mkr för 2010 Sluta med delar av smärtrehabiliteringens programverksamhet. Sluta med öppen mottagning, spontanmottagning. Sluta med att vid Neurorehab i Sävar rehabilitera patienter som har Parkinsonism i komplikationsfas eller postpolio och som har stora behov av omvårdnad och medicinsk behandling. Detta gäller patienter där ytterligare rehabilitering bedöms som meningslös. Sluta med att vid Neurorehab i Sävar rehabilitera patienter som har motorneuronsjukdom med snabbt progressivt förlopp. t.ex. ALS. Sluta att följa upp och behandla patienter som har långvariga smärttillstånd med känd diagnos och omfattande insatser sedan tidigare. Samma gäller patienter med långvarig smärta från rörelse- och stödjeorgan och omfattande psykiatrisk problematik. Sluta med att vid Neurorehab i Sävar rehabilitera dem som har stora behov av omvårdnad och medicinsk behandling. Patienterna kan ha övriga små och mindre kända diagnoser i stabil fas som tidigare rehabiliterats. Rehabiliteringsstöd rekommenderas via primärvård eller kommun. Sluta med omvårdnad efter bedömning, Personer med djup, bestående hjärnskada och med begränsade möjligheter till systematisk rehabilitering. 14

15 Lung- och allergimedicin - total utbudsbegränsning 0,9 mkr för 2009 Sluta med långtidssyrgas i hemmet, s.k. LTOT, för patienter som enbart är dåligt syresatta nattetid eller som inte svarar på behandling. Sluta med syrgasbehandling i hemmet för patienter med icke respiratorisk insufficiens, d.v.s. lungsjukdom inte är orsaken. Sluta med primärutredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och astma, som ska göras på hälsocentralen. Sluta att kontrollera lindrig och måttlig kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Ska utföras i primärvården. Sluta lämna ut reservdelar till CPAP/BiLevelPap, hjälpmedel för patienter som lider av sömnapné, OSAS. Sluta med allergiutredning av patienter med kraftig svullnad i läppar och ansikte, s.k. Quinke-ödem, utan allmänpåverkan. Minska antalet cytostatikakurer från fyra till tre efter operation av patienter med lungcancer. Ersätta TB-spot med Quantiferonbestämning hos patienter med misstanke om aktiv TBC. Sluta med specialistläkarbedömning vid allergisk inflammation i öga och näsa, rhinokonjunktivit,som hålls under kontroll med lokalbehandling. Ta bort kontroller av patienter som har s.k. interstitiell lungsjukdom (sjukdom i lungvävnaden), utan luftvägssymptom. Sluta att underhållsbehandla med läkemedel och polikliniskt följa upp patienter som har lindrig KOL och är stabilt rökfria. Sluta med allergiutredning och provokation för patienter med nässelutslag, Urticaria, och utan allmänpåverkan. Sluta med provokation med lokalbedövningsmedel vid utredning av patienter med oklar läkemedelsreaktion. 15

16 Sluta med fjärde linjens behandling med cytostatika för patienter med lungcancer. Infektionsmedicin - total utbudsbegränsning 0,8 mkr för 2009 och 0,1 mkr för 2010 Sluta med telefonrådgivning till personer som ska åka utomlands. Sluta att erbjuda mat eller fika till patienter på mottagningen. Minska provtagningen på behandlingsstabila Hiv-patienter. Rekvirera subkutant immunglobulin i stället för att förskriva på recept. Det reducerar läkemedelskostnader eftersom landstinget har upphandlat subkutant immunglobulin fördelaktigt. Ersätta nuvarande intravenös behandling med immunglobulin till största delen med subkutan behandling för immunbristpatienter som står på intravenös behandling. Minska beställning av tolk vid långvarig, kontinuerlig kontakt när patienten kan viss svenska. Minska antalet näringsdropp, s.k. total parenteral nutrition, och ersätta med sondnäring för patient med fungerande tarm men med svår infektion och påverkat allmäntillstånd. Sluta att rutinmässigt skicka med personal när gravt funktionshindrade patienter ska hem från sluten vård till sina särskilda boenden. Hud- och STD-sjukvård - total utbudsbegränsning 0,5 mkr för 2009 Sluta att ljusbehandla patienter med immunbristsjukdomen vitiligo. Sluta att skicka patienter med psoriasis för solbehandling utomlands. Sluta att behandla vårtor. 16

17 Dra ner på behandling av små och ytliga aktiniska keratoser, ett tidigt stadium i utvecklingen av skivepitelcancer. Sluta att laserbehandla vidgade blodkärl, s.k. teleangiectasier, i ansiktet hos vuxna. Sluta att lapptesta patienter som har munsveda men inga synliga förändringar i munslemhinnan. Begränsa s.k. DPC-behandling av patienter med utbrett fläckvist eller totalt håravfall, Alopecia areata. Sluta låna ut lampor för ljusbehandling till patienter med psoriasis och eksem. Reumatologi - total utbudsbegränsning 0,5 mkr för 2009 Sluta med planerade återbesök för patienter som har kristallartrit och som står på förebyggande behandling. Sluta med dagvård och liknande rehabiliteringsformer vid utredning av rehabiliteringsbehov för patienter med oklar eller odefinerad reumatologisk diagnos. Sluta med rehabilitering på vårdavdelning vid utredning av rehabbehovet för en patient med oklar eller odefinerad reumatologisk diagnos. Sluta med dagvård och liknande former av rehabilitering för patienter med reumatologiska sjukdomar utan ledengagemang, artriter. Sluta med rehabilitering på vårdavdelning, dagvårdsavdelning och liknande för patienter som har artritsjukdom eller spondylit med låg aktivitet, och med därav följande tillstånd av smärta, trötthet, nedstämdhet och social problematik. Sluta med teambedömningar för patienter med artritsjukdom, med låg eller inaktiv sjukdom, och med problematik innefattande sociala faktorer. Gäller också bedömning inför utremittering av patienter med artros, spondylos, fibromyalgi och andra icke inflammatoriska tillstånd. 17

18 Sluta med paramedicinsk poliklinisk bedömning av rehabiliteringsbehov inför utremittering av patienter med artritsjukdom med låg aktivitet, artros, spondylos, fibromyalgi och andra icke inflammatoriska tillstånd. Kuratorsbedömning kvarstår. Förskriva billigaste generika till patienter i behov av ciklosporin mot inflammatorisk reumatologisk sjukdom. Avsluta uppföljning hos specialistläkare för tillstånd och sjukdom som redan handläggs i primärvården. Det gäller patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom och samförekomst med andra sjukdomar som diabetes, hypertoni, hypothyreos, hjärtsvikt eller migrän. Sluta med återbesök för patienter med Polymyalgia reumatica, där sjukdomen är inaktiv och där patienten inte står på någon läkemedelsbehandling. Sluta med återbesök för patienter med Sjögrens syndrom utan organmanifestation. Ögonsjukvård - total utbudsbegränsning 0,1 mkr för 2009 Sluta operera överskottshud på ögonlock. Fasa ut den individuella rådgivningen till gravt synskadade patienter i särskilt boende. Öron-, näs- och halssjukvård - total utbudsbegränsning 1 mkr för 2009 Sluta behandla s.k. dysodi, sångröststörning. Sluta att förskriva hörseltekniska hjälpmedel vid hörselnedsättning på ett öra, där nedsättningen inte påverkar hörselförmågan ens i svåra lyssningssituationer. Sluta att utreda och logopediskt behandla röstproblem utan medicinsk orsak. 18

19 Sluta att förskriva hörseltekniska hjälpmedel vid hörselnedsättning som endast påverkar patientens fritid. Sluta följa upp medicinsk behandling av nästäppa utan polyper. Föra kostnaden för barns och ungdomars hörseltekniska hjälpmedel inom kommunens skolverksamhet till kommunerna. Avgiftsbelägga dyslexiutredning som är kommunens ansvar. Sluta göra logopedutredningar av barn och ungdomar med inlärningsvårigheter när det är kommunens ansvar. 19

20 Verksamhetsområde 3. Diagnostik och medicinsk service Röntgen - total utbudsbegränsning 0,8 mkr för 2009 och 0,2 mkr för 2010 Halvera antalet lungröntgenundersökningar för patienter som har lunginflammation och där frågeställningen är hjärtsvikt. Sluta att automatiskt scanna av gamla undersökningar. Scanning görs endast vid behov. Begränsa rätten att remittera patienter med misstänkt kranskärlssjukdom till myokardscintigrafi, isotopundersökning av hjärtat. Laboratoriemedicin - total utbudsbegränsning 0,3 mkr för 2009 Sluta att analysera provet CKMB för patienter med hjärtinfarkt. Sluta att rutinmässigt screena efter markörer för blodsmitta hos patienter som ska genomgå thoraxkirurgi. Byta till alternativ metod för att mikrobiologiskt bestämma koncentrationen av aminoglykosider och vancomycin i serum hos patienter som står på behandling med dessa substanser. Sluta att odla bakterien Bordetella pertussis för diagnos av patienter med misstänkt kikhosta. Sluta med dubbelanalys av antikroppar mot TSH-receptor för patienter som utreds för thyroideasjukdom. Sluta med dubbelanalys av GAD-antikroppar för diagnos av patienter med latent typ I-diabetes. Sluta analysera antikroppar mot retikulin hos patienter som utreds för bristfälligt upptag av näringsämnen. Minska antalet analyser av provet ASAT hos patienter med leversjukdom eller skada. 20

21 Glesa ut provtagningen på strumapatienter som behandlas med Levaxin till vartannat år. Sluta med fjärde linjens cytostatikabehandling vid lungcancer. Sluta med intensivvård av patienter med underliggande svår sjukdom. Tydliggöra riktlinjer vid provtagning av patienter med s.k. incidentalom, d.v.s. binjuretumörer som slumpmässigt upptäcks. Sluta att ta prover med homocystein som riskmarkör för hjärtkärlsjukdom. Sluta att rutinmässigt använda urinsticka när patienter läggs in på sjukhus. Begränsa antalet planerade besök för patienter med SLE eller annan autoimmun systemsjukdom. Sluta att inhämta en andra bedömning av reumatolog vid muskel- och ledvärk. Sluta att ta PSA-prov vid hälsokontroll av patienter med prostatacancer. Informatik - total utbudsbegränsning 7,9 mkr för 2009 och 5,3 mkr för 2010 Stänga uppkoppling av klienter och PA-system via Citrix för landstingets normalanvändare. Avveckla program för kursadministration åt kompetensutvecklingsbyrån, samt se över och omförhandla avtalet med byrån. Avveckla personliga skrivare. Avveckla fem procent, var 20:e pc, av landstingets datorpark. Minska landstingets licenskostnader genom att inte förlänga avtal med vissa leverantörer. 21

22 Minska landstingets avtalskostnader genom att inte förlänga avtal med vissa leverantörer. Minska landstingets licenskostnader genom att minska antalet Citrixlicenser från till Minska antalet flexklockor och styra klockornas placering till kärnverksamheten. Ersätta uttag av PA-statistik via landstingets egendesignade statistikprogram med uppgifter hämtade från andra generella program. Radiofysik - total utbudsbegränsning 0,1 mkr för 2009 Sluta med administrativt stöd vid upphandling av tillståndspliktig utrustning till strålbehandling, röntgen och nuklearmedicin.2009 Läkemedelscentrum - total utbudsbegränsning 0,3 mkr för 2009 Sluta att manuellt administrera E-dos, elektronisk webbhantering av läkemedelsdosering, genom att ge behörighet till systemet och serva med lösenord. Sluta att förändra budgetmodellen för läkemedel varje år. Minska insatserna för att utveckla, uppdatera och redigera hemsida. Sluta besvara frågor om kosttillskott och identifiering av utländska produkter inom Elinor-verksamheten. Tele - total utbudsbegränsning 0,8 mkr för 2009 Minska servicen till vården i frågor som rör sjukresebeställning genom att Reseservice utbildar vården på området. Minska onödiga larm till väktare genom att se över vilka larm som är nödvändiga under vardagar på Norrlands universitetssjukhus. 22

23 Sluta att beställa patienttelefoni utanför kontorstid vid Lycksele lasarett. Effektivisera bokning av konferensrum vid Lycksele lasarett samt nyckelhantering vid Skellefteå och Lycksele lasarett. Minska och omfördela administrativa uppgifter inom teleenheten. Minska manuell telefonistservice genom att investera i en ny automatisk telefonist. Minska bemanningen med en tjänst genom att modernisera teleplattformen. 23

24 Verksamhetsområde 4. Tandvård, alla enheter - total utbudsbegränsning 1,3 mkr för 2009 och 0,6 mkr för 2010 Sluta att försegla permanenta kindtänder med plast på alla i en befolkning där förekomsten av karies är låg. Åtgärden utförs enbart på individer med hög risk för karies. Sluta behandla bettavvikelser av mindre omfattning. Sluta med behandling som ligger utanför regelverket för patienter med grav tandvårdsrädsla eller fobi. Lägga ner utredningsenheten för patienter med besvär som misstänks ha samband med tandfyllnadsmaterial. Sluta med kontroller som inte ryms inom fastställda riktlinjer när det gäller bett- och kariesutveckling samt trauma. Sluta att rutinmässigt remittera patienter till allmäntandvården för kontroll av karies efter avslutad behandling på specialistklinik. Ta bort två- och treårskontroller efter avslutad tandreglering. Sluta operera in implantat för femte tanden i underkäken på patienter som har medfödd avsaknad av tandanlag. Sluta med uppsökande verksamhet till LSS-patienter som redan finns inskrivna inom folktandvården. Glesa ut uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsa hos tandlösa och protesbärare till vartannat år istället för varje år. Halvera förstärkt förebyggande vård till barn och ungdomar i åldrarna år med karies och tandköttsinflammation. 24

25 Verksamhetsområde 5. Handikapp, alla enheter - total utbudsbegränsning 0,7 mkr för 2009 och 0,4 mkr 2010 Ta bort tinnitusdag i rehabiliteringsprogrammet för vuxna med tinnitus och med måttlig aktivitetsbegränsning. Minska deltagandet i regionkonferenser. Minska stöd och strukturinsatser som gäller privatekonomi, socialförsäkringar och övrig samhällsinformation till personer som bor i särskild boendeform enligt LSS/SoL. Begränsa stöd till kommunal personal som arbetar med brukare i särskild boendeform eller har daglig verksamhet enligt LSS. Begränsa konsultation som avser pedagogiskt stöd och uppföljning i undervisning till skola, samordningsansvar vid skolstart och stadieövergångar. Begränsa stödet till brukare med flerfunktionshinder och aktivitets- och delaktighetsinskränkning vid arbetsledning av personliga assistenter. Minska det specialpedagogiska stödet till förskolan. Sluta med psykologiska utredningar pedagogiska frågeställningar som efterfrågas av skolan. 25

26 Verksamhetsområde 6. Regional utveckling - total utbudsbegränsning 1,3 mkr för 2009 Avsluta Arciv, en marknadsföring av Västerbottnisk kultur. Minska bidraget till SISU Idrottsutbildarna. Sluta finansiera sjukvårdens lån av videokassetter från MediaCenter. Sluta finansiera kortkurser på länets fem folkrörelseägda folkhögskolor. Sluta finansiera kortkurser på området inspelningsteknik i studio vid Storumans folkhögskola. Dra ner på städtjänsten vid Vindelns folkhögskola. Sluta ge bidrag till Västerbottens Medicinhistoriska Förening. 26

27 Verksamhetsområde 7. Allmän service, alla enheter - total utbudsbegränsning 3,4 mkr för 2009 och 2,2 mkr för 2010 Sluta med dagliga mindre städuppgifter som att fylla på kaffe i automat och tömma diskmaskin vid operationsservice på Skellefteå lasarett. Stänga 18 toaletter i stora omklädningsrum vid Norrlands universitetssjukhus. Sluta att flytta armaturer och uttag vid självvald ommöblering i arbetslokaler. Sluta att sätta upp hyllor när hyllor redan finns eller vid självvald ommöblering i arbetslokaler. Sluta att måla eller tapetsera om vid omflyttning av möbler i arbetslokaler. Sluta att byta låscylinder för att införa enhetliga lås. Dra ner antalet gasleveranser från tre till två gånger per vecka, utom vid akut behov vid Norrlands universitetssjukhus. Sluta med bassäng- och gasronder på helger vid Lycksele lasarett. Minska energiförbrukningen genom beteendeförändring och teknikstöd. Minska energiförbrukningen genom att följa fastställda börvärden för rumstemperaturer. Dra ner på fönsterputsningen från vartannat till vart fjärde år. Sluta med extra leveranser av förrådsmateriel. Sluta göra och leverera fika till kurser och konferenser inom Skellefteå lasarett. Minska egen rådgivnings- och stödverksamhet samt utbildning inom området säkerhet och brand till linjeansvariga chefer. Köp av tjänster vid behov. 27

28 Sluta registrera inrikes resor och traktamenten för anställda. Minska förbrukningen av varmvatten genom förändrat beteende och teknisk utveckling. Dra ner på markskötseln. Begränsa och tidsstyra utkörning av gods till ett avlämningsställe per klinik. Tydliggöra kostnaden för olika slag av försändelser. Sluta hantera privata entreprenörers sopor. Sluta hyra containrar. Begränsa valfriheten när det gäller vilka bilar som ska leasas. Begränsa möjlighen att välja möbler. Skapa en stramare möbelpolicy samt begränsa möjligheten att flytta möbler. Sluta med vaktmästeri på landstingskontoret. Sluta leverera gods till avdelningarna, där privata leverantörer redan fått betalt för frakt till slutdestinationen. Sluta tillhandahålla komfortkyla. Sluta distribuera tidningarna Vårt län och Journalen. 28

29 Verksamhetsområde 8. Administration och anslag - total utbudsbegränsning 6,5 mkr för 2009 och 0,1 mkr för 2010 Sluta skriva anställningsavtal till redan tillsvidareanställda. Sluta göra förhandsbedömning och utbetalning ur riskpotten för privata vårdgivare för nödvändig tandvård. Sluta finansiera medverkan i SSIF-spelen för Personalklubben i Umeå. Lägga ner musiksektionen vid Personalklubben i Umeå Sluta med Nysam, nyckeltalssamverkan mellan flera landsting. Sluta ge ut hushållstidningen Vårt Län och personaltidningen Journalen. Sluta ge ut platslistan. Minska informationen till medborgare på Gula sidorna. Minska administrationen kring platsannonsering. Sluta skicka almanacka och julhälsning. Avveckla central informationsservice om avgifter och regelverk till patienter. Information via webbplatsen. Sluta med gratis kaffe i matsal och automater på landstingskontoret. Sluta trycka regelverket. Sluta trycka kontoplanen. Sluta med månadsrapportering om ekonomiskt utfall, verksamhet, m.m. i januari och juni till verksamhet och ledning. Minska administrationen kring regelverket. Uppdateras vid behov. 29

30 Minska anslaget för oförutsedda utgifter. Minska den interna verksamhetsplanering inom ekonomifunktionen så att den genomförs vartannat år. Minska deltagandet av personalspecialister vid basenheternas ekonomiuppföljningar. Sluta med utbildning i statistik för läkarsekreterare. Begränsa bearbetning av personaladminstrativa underlag till externa intressenter där det inte föreligger skyldighet att göra det. Glesa ut möten i landstingets kompetensförsörjningsgrupp, arbetsmiljögrupp, avtalsgrupp samt utbildnings- och rekryteringsgrupp för läkare, från cirka åtta till fyra möten per år. Samordnare planerings- och uppföljningsprocessen som en gemensam process. Minska det medicinska stödet inom området säkerhet och beredskap så att en 1/4 beredskapsöverläkare kvarstår. Vid behov kan stödet ges av chefläkargruppen. Minska Memeologens medverkan i Salut. Sluta med månadsutbetalning och övergå till kvartalsutbetalning till privata tandläkare för behandling av barn i åldrarna 3-19 år. Sluta med årlig riskinventering och övergå till en inventering per mandatperiod. Minska Memeologens medverkan i tema- och planeringsdagar. Minska administrationen kring korttidsbemanning i bemanningsbyrån. Minska verksamhetsplaneringen inom personalfunktionen så att den genomförs vartannat år. Sluta att administrera plusarbeten. Sluta hjälpa verksamheterna att ta fram åtgärdsplaner efter medarbetarenkäter. 30

31 Sluta med administrativt stöd från bemanningsbyrån till fackliga organisationer. Minska bemanningsbyråns medverkan vid systematisk arbetsmiljöutbildning. Minska bidragen till övernattning för deltagande i landstingsmästerskap och landstings-vm för LiV Västerbotten. Sluta att göra arbetsmiljökartläggningar via företagshälsovården. Sluta med personalaktiviteter som cabaré, bowlingkväll eller fiske vid personalklubben i Lycksele. Sluta med Naturpasset vid personalklubben i Lycksele. Sluta med konvent för idéer och utveckling vid personalklubben i Skellefteå. Sluta handlägga bidrag till unga arrangörer. Glesa ut arrangemanget av regional kulturkonferens från vartannat till vart tredje år. Sluta med nätverksmöten för konsthandläggare. Minska FoU-stabernas externa engagemang med hälften. Minska landstingsdirektörens medel för köp av tjänster. 31