Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö SOFN Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret har remitterat ett tillägg till en detaljplan för fastigheten Nora 11 i Innerstaden i Malmö till bland annat Stadsområdesnämnd Norr för samråd. Syftet med tillägget är utöka användningsmöjligheterna för det befintliga kontorshuset. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna yttrandet och översända det till Stadsbyggnadsnämnden, samt att omedelbart justera paragrafen. Beslutsunderlag Samrådshandlingar- Detaljplan för fastigheten Nora 11 i Innerstaden i Malmö Plankarta Nora 11 Missiv-Detaljplan för fastigheten Nora 11 i Innerstaden i Malmö Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden i Malmö Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ärendet I dagsläget har Skatteverket sin verksamhet i fastigheten. Tillägget i planen innebär en möjlighet att fortsätta ha kontor i våningsplan 1 och 2 men också ge möjlighet till utåtriktade restaurangoch möteslokaler för andra än de som är verksamma i fastigheten. Förvaltningen menar att det är positivt för området med mer publik verksamhet i detta stråk av myndigheter. Stadsområdesförvaltning Norr vill påpeka vikten av att hela fastigheten är tillgänglighetsanpassad, inte minst med tanke på de föreslagna verksamheterna som vänder sig till allmänheten. Dessutom bör det vid till exempel terrassbyggnaden även ges plats för växtlighet i syfte att stärka den gröna upplevelsen och den biologiska mångfalden. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på tillägget till detaljplanen. SIGNERAD

2 Ansvariga [Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.] 2 (2)

3 Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (1) Datum Yttrande Diarienummer SOFN Till Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att lämna följande yttrande: Yttrande I dagsläget har Skatteverket sin verksamhet i fastigheten. Tillägget i planen innebär en möjlighet att fortsätta ha kontor i våningsplan 1 och 2 men också ge möjlighet till utåtriktade restaurang- och möteslokaler för andra än de som är verksamma i fastigheten. Nämnden menar att det är positivt för området med mer publik verksamhet i detta stråk av myndigheter. Stadsområdesnämnd Norr vill påpeka vikten av att hela fastigheten är tillgänglighetsanpassad, inte minst med tanke på de föreslagna verksamheterna som vänder sig till allmänheten. Dessutom bör det vid till exempel terrassbyggnaden även ges plats för växtlighet i syfte att stärka den gröna upplevelsen och den biologiska mångfalden. I övrigt har nämnden inga synpunkter på tillägget till detaljplanen. Ordförande Anders Andersson Tf. Stadsområdesdirektör Lars Tingsmark

4 datum diarienummer ÄDp 5409 Till berörda av pågående planering enligt sändlista SAMRÅDSHANDLINGAR Detaljplan för fastigheten NORA 11 i Innerstaden i Malmö Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat ett tillägg till detaljplanerna DP 4453 och ÄDp Syftet med tillägget är att utöka användningsmöjligheterna för befintligt kontorshus, från i gällande detaljplan, användningen kontor, till att därutöver för våningsplanen 1 och 2 även möjliggöra utåtriktade restaurang- och möteslokaler som vänder sig till andra än de som är verksamma inom fastigheten. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11 ) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samt i stadshuset foajé, August Palms plats 1. Synpunkter på förslaget skickas till epostadress eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress. Senast måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar skickas planförslaget för granskning direkt till samrådskretsen. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen. Undertecknad svarar gärna på frågor kring förslaget till detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden Stellan Westerberg Planhandläggare telefon eller V (3)

5 2 (3)

6 SÄNDLISTA Sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning och därmed jämställda. Fastighetsförteckningen finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden, Ann-Charlotte Lindén, gatukontoret, Erik Nelson, fastighetskontoret, Miljönämnden Miljönämnden, Stadsområdesnämnd Norr, Malmö Museer, Malmö Museer, Räddningstjänsten Syd, FÖR KÄNNEDOM SBK Bygglovenheten, SBK Bygglov teknik, SBK Strategiavdelningen, SBK Stadsmätningsavdelningen, Malmö Museer, Niam Fond IV Norra AB, Hans Lissekers, Box 7693, Anders Blomqvist HORISONT ARKITEKTER AB Stadsbyggnadskontoret, Informationsavdelningen (för publicering på hemsidan) 3 (3)

7 datum diarienummer ÄDp 5409 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten NORA 11 i Innerstaden i Malmö. INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utöka användningsmöjligheterna för det befintliga kontorshuset i kvarteret Nora 11 från, i gällande detaljplan, användningen kontor, till att därutöver för våningsplanen 1 och 2 även möjliggöra utåtriktade restaurang- och möteslokaler som vänder sig till andra än de som är verksamma inom fastigheten. PLANHANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, fastighetsförteckning och denna planbeskrivning. PLANFÖRFARANDE Detaljplanens handläggs med förenklat planförfarande enligt 5 kap 7 plan- och bygglagen och kommer att antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen. Detaljplanen har bedömts sakna intresse för en bredare allmänhet och är förenlig med översiktplanen samt Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. Genomförandet bedöms inte heller medför en betydande miljöpåverkan. Sammantaget innebär det att det finns förutsättningar för ett enkelt planförfarande. PLANDATA Planområdet omfattar fastigheten Nora 11 med en yta på ca kvm. Fastigheten gränsar mot norr till Drottninggatan, mot öster till Hjalmar Gullbergsgatan, mot söder till Kungsgatan och mot väster till Fänriksgatan. Fastigheten ägs av Niam Fond IV Norra AB. V (4)

8 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN Fastigheten ligger inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. ÖVERSIKTSPLAN Området redovisas i Malmös Översiktsplan som blandad stadsbebyggelse och institutionsbältet är utpekat som särskilt värdefullt område. GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER Området är tidigare planlagt, gällande detaljplan Dp 4453 från 1997 samt ÄDp 5382, som tillkom 2014 för att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen fortsätter att gälla, men med de tillägg som planen beskriver. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN BEFINTLIG BEBYGGELSE På Nora 11 finns en stor och sex våningar hög kontorsbyggnad i ljusrött tegel som upptar en stor del av fastigheten. Byggnaden uppfördes som administrationsbyggnad för Skatteförvaltningen Burspråk och profilerade betongelement bryter ner och delar upp den stora byggnadsvolymen. Översta vångingen är indragen vilket visuellt minskar hushöjden. KULTURMILJÖ VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJÖER Bygganden på fastigheten Nora 11 är från kulturhistorisk synpunkt särskilt värdefull med stora arkitektoniska och stadsrumsmässiga kvaliteter. Bygganden ingår i institutionsbältet tillsammans med en rad andra offentlig byggnader i kvarteren mellan Drottninggatan och Kungsgatan. Byggnaden är omnämnd i bland annat Arkitekturguide Skåne (2000), Guide till Malmös arkitektur (2001) och Hus i Malmö en arkitekturguide PLANFÖRSLAG UTÅTRIKTADE VERKSAMHETER Ändringen av detaljplanen möjliggör att de två nedre våningsplanen används för utåtriktade verksamheter som konferens och möteslokaler samt restaurangverksamhet. Närmast hörnet Drottninggatan och Fänriksgatan möjliggör en planbestämmelse att det anläggs en terrass. TRAFIK Trafiksituationen påverkas inte av planförslaget 2 (4)

9 TEKNISK FÖRSÖRJNING Den tekniska infrastrukturen påveraks inte av planförslaget. GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR Fastighetägaren ansvarar för genomförandet TIDPLAN Samråd sker i början av februari, granskning i mars och planen beräknas kunna antas i stadsbyggnadsnämnden april månad EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige och gällande fr.o.m Kostnaden består av en startavgift och en planavgift. Avgifterna regleras i startavtal respektive planavtal. Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele-, eller elledningar bekostas av exploatören. DETALJPLANENS KONSEKVENSER Genom att för plan 1 och 2 möjliggöra mer utåtriktade funktioner som samlingslokaler och restaurang kan den idag ganska slutna byggnaden aktiveras med ett innehåll som vänder sig till besökare utifrån. Det mer utåtriktade innehållet bör delvis kunna avspegla sig i en del förändringar i fasaderna med bl a större och mer välkomnande entréer och allmänt bättre sampel mellan ute och inne, vilket bidrar till att stadrummen mot Drottninggatan och Rörsjöstaden aktiveras och blir mer inbjudande. Planändringen möjliggör utmed fasaden mot Drottninggatan en terrass som kan bidrar till att skapa ett mer levande stadsrum. Byggandens arkitektoniska uttryck bör behandlas med stor omsorg. ADMINISTRATIVA FRÅGOR GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden är satt till 5 år. UNDERLAG TILL PLANARBETET PROGRAM OCH UTREDNINGAR HANDLINGSPROGRAM FÖR ARKITEKTUR OCH STADSBYGGANDE Planområdet ingår enligt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande (antaget av kommunfullmäktige 2005) i stadskaraktären Institutioner vars struktur ska bibehållas. Förändringar ska göras med kunskap om och hänsyn tagen till platsens särdrag och existerande kvaliteter. Handlingsprogrammet anger följande : 3 (4)

10 Under 1800-talet växte statlig och kommunal förvaltning samtidigt som behovet av skolor, sjukhus och andra institutioner ökade. Flertalet av de nya institutionsbyggnaderna som då behövdes placerades strax utanför den äldre stadskärnan. Institutioner byggdes bland annat på de så kallade donationsjordarna och kring Malmöhus slott. Institutionsområdena är utbyggda under en lång tidsrymd och därmed med byggnader som representerar stilar från olika årtionden. Trots olika ålder och verksamheter bildar husen tillsammans med grönskan ett sammanhållet och karakteristiskt inslag i stadsbebyggelsen. Institutionerna som luckrar upp den slutna kvarterstaden har stor betydelse för stadsbilden. KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA MILJÖER Kvarteret Nora ingår i de områden i innerstaden som i Malmös översiktsplan är utpekade som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer där den historiska dimensionen ska hållas levande och representativa stadsmiljöer, byggnader, parker och landskapsmiljöer ska bevaras och förädlas. MILJÖBYGGPROGRAM SYD Miljöbyggprogrammet är kommunens program för hållbart byggande och ska följas vid nybyggnation på mark som kommunen äger, säljer eller upplåter. På övrig mark är programmet vägledande vid nybyggnation och gäller för både bostäder och lokaler. MEDVERKANDE Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Josephine Nellerup Planchef Stellan Westerberg Planhandläggare 4 (4)

11 PLANKARTA ORIENTERINGSKARTA GRUNDKARTEBETECKNINGAR Fastighets/Traktgräns/Gränspunkt Byggnad Skärmtak Staket eller plank Häck Stödmur Gång- och cykelbana Kantsten Mur Slänt C M Skala 1:1000 (A2) Träd Buskage/markbegränsning Befintlig höjd i RH 2000 Vattenyta Traktnamn Registerbeteckningar Gemensamhetsanläggning Servitut Fornlämning eller fornlämningsområde HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Samrådsredogörelse Illustrationskarta Fastighetsförteckning Planprogram Miljökonsekvensbeskrivning Utlåtande TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Nedanstående tillägg gäller inom planområdet. Underliggande detaljplaner 1280K - DP 4453 och ÄDp 5382 gäller jämsides. GRÄNSBETECKNINGAR Planområdesgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK Kvartersmark C1 Kontor, samlingslokaler, restaurang avser plan 1 och 2. BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får endast bebyggas med terrass. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheten NORA 11 i Innerstaden i Malmö Upprättad av Malmö Stadsbyggnadskontor Grundkartan upprättad Josephine Nellerup Planchef Stellan Westerberg Arkitekt Katarzyna Borowiecka Kartingenjör Allan Almqvist Stadsingenjör Antagen av stadsbyggnadsnämnden Betygar Laga kraft ÄDp 5409

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer