Finnairkoncernens delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011"

Transkript

1 Finnairkoncernens delårsrapport Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 533,7 481,5 10,8 Operativt resultat, EBIT milj. euro -43,1-26,3 63,9 Operativ rörelsevinst i förhållande till omsättningen procent -8,1-5,5 Rörelseresultat, EBIT milj. euro -43,1-25,9 66,4 EBITDAR milj. euro 3,6 20,0-82,0 Resultat före skatt milj. euro -46,2-29,4 57,1 Balansräkning och kassaflöde Soliditet procent 34,7 34,6 Nettoskuldsättningsgrad (gearing) procent 30,0 30,2 Justerad nettoskuldsättningsgrad (adjusted gearing) procent 80,6 91,9 Bruttoinvesteringar milj. euro 30,9 68,7-55,0 Aktien Aktiekursen den sista börsdagen i kvartalet euro 3,84 4,35-11,7 Resultatet per aktie, EPS euro -0,28-0,19 Yield, enhetskostnader och enhetsintäkter Antal passagerare tusen ,5 personer Antal offererade säteskilometer, ASK milj ,1 Antal betalda passagerarkilometer, RPK milj ,7 Kabinfaktor, PLF procent 72,6 80,0 Totala trafikintäkter, RASK cent per 5,54 5,61-1,3 ASK Yield, intäkt per betalda passagerarkilometer cent per 6,78 6,30 7,6 RPK Kostnad per offererad säteskilometer, CASK cent per 6,38 6,39-0,1 ASK CASK exkl. bränsle cent per 4,69 4,82-2,5 ASK Offererade tonkilometer, ATK milj ,5 Betalda tonkilometer, RTK milj ,4 Fraktad mängd gods och post ton ,0 Yield från frakttrafiken, betalda tonkilometer cent per 26,29 23,61 11,3 RTK Total kabinfaktor procent 60,7 65,7 Antal flygningar ,6 Personal Medelantal anställda ,7 Verkställande direktör Mika Vehviläinens kommentar till kvartalsresultatet: Våra trafikvolymer ökade markant, särskilt på långdistansflygningarna till och från Asien och Nordamerika. Å andra sidan börjar det åter uppstå en viss överkapacitet då våra konkurrenter i likhet med oss själva rustar sig för den förutspådda tillväxten. Vår totala kabinfaktor var därför något lägre jämfört med samma period föregående år. Priset på olja steg kraftigt på kort tid, vilket kännbart bidrog till kostnadsbelastningen. I övrigt lyckades vi ganska bra med att hålla kostnaderna i styr. Även om vår prisnivå har utvecklats positivt, har vi med rådande överkapacitet inte kunnat ta ut full kompensation för bränslehöjningen i flygpriserna.

2 Även den förödande katastrofen i Japan i mars inverkade negativt på vårt resultat eftersom resorna till landet minskade dramatiskt. Trots det har vi fortsatt våra dagliga flygturer till Japan och vi är övertygade om att det kommer att vara ett bra beslut på sikt. Vi går ambitiöst vidare med vår Asienstrategi. Just nu förbereder vi oss på att öppna en ny flyglinje till Singapore. Förutom att vi utvecklar interkontinentaltrafiken arbetar vi med att förbättra kostnadseffektiviteten i matartrafiken. Det krävs ett hårt arbete för att få lönsamhet i den tillväxt som vår strategi skapar förutsättningar för. En lönsam tillväxt kräver fortsatt effektivisering av verksamheten, utveckling av linjenätet och strategin samt en omring av de strukturella lösningarna inom Finnairkoncernen. Vi ska göra verksamheten effektivare genom att exempelvis investera i processutveckling och automation samt ta bort överlappande funktioner. Vår målsättning inom matartrafiken är att öka lönsamheten med bland annat olika former av partnerskap. När det till exempel gäller samarbetet med Finncomm Airlines vill vi hitta en lösning där vi tillsammans med våra partner kan skapa ett kostnadseffektivt trafikkoncept för vissa matarlinjer. Dessutom måste vi tydligare definiera våra kärnområden och avgöra på vilka områden det vore rationellare att söka andra lösningar. Ett sådant område är Catering där vi kommer att utra olika alternativ att vidareutveckla verksamheten. Affärsmiljön och utvecklingen av Finnairs flygverksamhet Första kvartalet 2011 präglades av en kraftig prisstegring på flygbränsle och ett ökat flygutbud. Branschen rustar sig för den förutspådda efterfrågetillväxten. Det råder därför överkapacitet och hård konkurrens på marknaden. Trots det förbättrades prisnivån yielden per betald passagerarkilometer jämfört med motsvarande period året innan. På grund av marknadsläget kunde Finnair inte fullt ut kompensera sig för prishöjningarna på flygbränsle under det första kvartalet, som säsongsmässigt brukar vara svagt. Oavsett dyrare bränsle utvecklades bolagets kostnader som förutsett. Bränslekostnaderna stod å andra sidan för mer än en femtedel av de totala kostnaderna, vilket starkt bidrog till förlusten för det första kvartalet. Dess bättre hade Finnair en bra bränslesäkring under det första kvartalet. Bolaget tillämpar en konservativ policy för säkring av priset på flygbränsle och bärnsleinköpen har säkrats till 77 procent för april juni. Finnairs omsättning ökade med 52,2 miljoner euro jämfört med samma period föregående år. I synnerhet trafiken på Asien utvecklades gynnsamt och omsättningen gick upp med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Bolaget har ökat sitt utbud inom Asientrafiken i linje med strategin och fortsätter att utra möjligheterna till expansion. I maj inleder Finnair dagliga flygningar till Singapore. Bolaget räknar med att kunna utnyttja kapaciteten bättre då de plan som togs i trafik vid årsskiftet sätts in på rutten. Trafiken på Asien påverkades av den fruktansvärda katastrofen i Japan i mitten av mars, vilket ledde till en väsentligt minskad efterfrågan särskilt på flyg från Europa till Japan. Finnair har ändå fortsatt sina dagliga flygningar till Japan. Bolaget bedömer att efterfrågan på resor till Japan kommer att återhämta sig när återuppbyggnaden tar full fart. Finnairs lönsamhet försvagades och det operativa resultatet blev minus 43,1 miljoner euro mot minus 26,3 miljoner euro för samma period föregående år. Fortsatta sparåtgärder vidtogs som gjorde att rörelsekostnaderna, med undantag av kostnaderna för flygbränsle utveklade som förutsett. De uppgick till 448,0 miljoner euro jämfört med 405,8 miljoner euro under motsvarande period året innan. Enhetskostnaderna exklusive kostnaderna för bränsle sjönk med 2,5 procent jämfört med föregående år.

3 I januari 2011 startade samarbetsförhandlingar (MBL-förhandlingar) om personalneddragningar inom Finnair Teknik som motsvarar 450 årsverken. I resultatet för första kvartalet ingår en negativ engångspost på 18,4 miljoner euro för personalkostnader som avser omstruktureringen av Finnair Teknik. Fokus i Finnairs verksamhet ligger på trafiken mellan Europa och Asien och bolaget vill därför utveckla alternativa trafikkoncept eller produktionsplattformar för matarlinjer till Europa och inrikes destinationer för att sänka enhetskostnaderna och uppnå ökad flexibilitet. Ambitionen är att slutföra partnerskapsförhandlingarna med Finncomm Airlines under det andra kvartalet och att även få en annan branschpartner med i samarbetet. Kabinerna på Airbus 32S-planen byggs om för att skapa högre kostnadseffektivitet inom bolagets egen matartrafik. Arbetet startar under det andra kvartalet. Det kommer att medföra lägre enhetskostnader och ökad kapacitet med bibehållen passagerarkomfort. Finnair strävar dessutom efter att effektivare utnyttja sina egna smalbukiga plan genom att använda dem korsvis inom reguljärtrafiken och på semesterlinjerna. Bolagets smalbukiga plan var i trafik xx timmar per dag i genomsnitt under rapportperioden (jämfört med xx timmar året innan). Efterfrågan på frakttrafik fortsatte att utvecklas positivt och Finnair Cargo ökade sin omsättning med 57 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. I mars aviserade Finnair och Neff Capital Management LLC att de kommer att bilda Nordic Global Airlines Ltd (NGA), ett samägt företag som inleder frakttrafik med MD11-plan så snart nödvändiga tillstånd har erhållits. Ett flertal processutvecklingsprojekt pågår inom koncernen i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten. Enhetskostnaderna ska bantas och där är inköpsverksamheten ett av de nyckelområdena. En ny inköpsdirektör har anställts som tillträder under det andra kvartalet. Projektet att ta fram en ny identitet för bolaget fortsatte. Det sjösattes under sista kvartalet En uppdaterad serviceidentitet är ett av de viktigaste målen för projektet. Det praktiska genomförandet startade under första kvartalet 2011 och har redan fått ett gott mottagande. Finnair vill skapa ett mer med hjälp av bra kundservice och uppnå en konkurrensfördel gentemot de främsta konkurrenterna. För att nå detta ambitiösa mål kommer bolaget att genomföra ett omfattande utbildningsprogram kring service under Nyckelfaktorer och risker Finnairs resultat påverkas inte bara av hur verksamheten löper, utan även av hur marknadspriset på olja utvecklas. Bränslet är en av de största kostnadsposterna vid sidan av personalen och svarar för över 20 procent av de totala utgifterna. Även fluktuationerna i valutakurserna för amerikanska dollarn och japanska yenen ger resultatpåverkan. Yenen är en viktig intäktsvaluta på grund av den starka trafiken på Japan, medan inköpen av flygbränsle är bundna till dollarn. Det finns ett flertal strategiska, ekonomiska och operativa risker förknippade med Finnairs verksamhet. De har behandlats ingående i vår verksamhetsöversikt och ekonomiska översikt för Besök Inneliggande bokningar av resor och frakt spänner över en så kort period att det är lite vanskligt att ställa prognoser långt in i framtiden. Läget i Japan kommer att ha en fortsatt negativ effekt på omsättningen åtminstone under det andra kvartalet. Det är svårt att säga när Finnair kommer att nå samma efterfrågenivå som före jordbävningen och den positiva utvecklingen åter tar fart. Finnair var ett av de första flygbolagen som i mars 2011 gav myndigheterna en certifierad rapport om utsläpp och tonkilometer under Bolaget har förberett sig för utsläppshandeln, men förberedelserna har påverkats negativt av att man tidigast hösten 2011 kommer att få veta hur stor kvot av gratis utsläppsrätter som kommer att tilldelas de olika flygbolagen.

4 Det kommer dessutom att bli svårt att ta ut kostnaderna för utsläppshandeln i flygpriserna eftersom alla internationella flygbolag inte kommer att behandlas lika I fråga om utsläppsrätter. Konkurrensen snedvrids. Orsaken är att EU ensidigt förbundit sig att handla med utsläppsrätter. Utsikter för 2011 Finnair räknar med att det andra kvartalet 2011 kommer att sluta på förlust. Bolaget förutspår också att verksamheten inte kommer att visa ett positivt resultat för 2011, ifall inte prisutvecklingen för olja eller situationen i Japan väsentligt förbättras mot slutet av året. Bolaget väntar sig att resultatet för det andra halvåret vänder till vinst. Finnair väntar sig att omsättningen kommer att öka med mer än 10 procent under helåret. Bolaget fortsätter att genomföra åtgärder för att återställa lönsamheten och hitta nya sätt att öka kostnadseffektiviteten. Ekonomiskt resultat Finnairkoncernen hade under januari mars en omsättning på 533,7 (481,5) miljoner euro, en ökning med 10,8 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens operativa resultat exklusive poster av engångskaraktär, realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar och förändringar i på derivat blev 43,1 ( 26,3) miljoner euro. Resultatet före skatt var 46,2 ( 29,4) miljoner euro. Förändringar i på derivat gav en positiv påverkan med 14,4 miljoner euro på resultatet för årets tre första månader. Samma post förbättrade resultatet med 0,4 miljoner euro under motsvarande period En försvagad amerikansk dollar i förhållande till euron ger normalt positiva effekter på Finnairs operativa resultat. På grund av en hög säkringsgrad hade det emellertid ingen betydande påverkan på det operativa resultatet för första kvartalet. I slutet av mars var 68 procent av den dollardominerade valutakorgen säkrad för 12 månader framåt. De operativa kostnaderna i euro uppgick under det första kvartalet till 580,8 (511,1) miljoner euro. Bränslekostnaderna inklusive prissäkringar steg med 26,1 procent. Bolagets investeringar uppgick till 116,8 (111,9) miljoner euro. Inköp av flygplanskomponenter, kostnader för service och underhåll samt avskrivningar utgjorde 60,2 (56,0) miljoner euro. Bolagets resultat innehåller en kostnadspost av engångskaraktär på 18,4 miljoner euro som avser omstruktureringen av Finnair Teknik. Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,0 ( 17,9) miljoner euro under rapportperioden. Avkastningen på sysselsatt kapital var 1,5 ( 8,3) procent och avkastningen på eget kapital 4,2 (13,4) procent. Finnairs resultat per aktie för januari mars blev 0,28 ( 0,19) euro. Balansomslutning Den 31 mars uppgick koncernens balansomslutning till 2 481,4 (2 438,2) miljoner euro. Det egna kapitalet uppgick till 849,6 (832,1) miljoner euro i slutet av rapportperioden. Eget kapital hänförligt till koncernens aktieägare uppgick den sista mars till 849,0 (831,2) miljoner euro det vill säga 6,65 euro per aktie.

5 Vid säkringsredovisning upptas beloppet av förändringar i en fond för under Eget kapital. Posten påverkas av förändringar i oljepris och valutakurser. Postens var 65,6 miljoner euro efter uppskjuten skatt vid rapporttillfället. I beloppet ingår valutaderivat och bränslederivat samt vissa mindre poster på (1,8 miljoner euro). Värdestegringen på aktierna i Norwegian Air Shuttle ASA gav en effekt på cirka 1,6 miljoner euro på Finnairs eget kapital efter uppskjuten skatt för januari mars. Finnair har en ägarandel på knappt fem procent av bolaget. Kassaflöde och finansiering Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,0 ( 17,9) miljoner euro under januari mars. Kassaflödet före finansiering blev 31,7 (179,2) miljoner euro. De finansiella kostnaderna under det första kvartalet uppgick till 6,3 (6,0) med och de finansiella intäkterna till 3,1 (2,5) miljoner euro. Förskottsbetalningar av investeringar i anläggningstillgångar utgjorde 31,4 (51,4) miljoner euro. Den 31 mars uppgick den räntebärande nettoskulden till 742,6 (774,6) miljoner euro. Soliditeten uppgick till 34,7 (34,6) procent. Nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 30,0 (30,2) procent. Den justerade nettoskuldsättningsgraden (adjusted gearing) var 80,6 (91,9) procent. Koncernen hade en fortsatt god likviditet. Bolaget har möjlighet att återlåna pensionsmedel på cirka 380 miljoner euro hos pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Det krävs en bankgaranti för att ta upp ett eventuellt lån. I juni 2010 förnyade Finnair en outnyttjad syndikerad kreditfacilitet på 200 miljoner euro som står som reservfinansiering. Den nya faciliteten löper på tre år och har inte ännu utnyttjats. Ett kortfristigt företagscertifikatprogram på 200 miljoner euro ökar den finansiella flexibiliteten ytterligare. Hela krediten var outnyttjad vid slutet av rapportperioden. Investeringar Finnairkoncernens totala investeringar under januari mars uppgick till 30,9 (68,7) miljoner euro. Investeringarna för helåret 2011 beräknas uppgå till totalt cirka 70 miljoner euro. Av detta utgörs cirka 23 (27,5) miljoner euro av investeringar i flottan. Flygplansflotta Helägda dotterbolaget Finnair Aircraft Finance Oy förvaltar koncernens flygflotta. Finnairkoncernen hade totalt 65 plan i trafik den sista mars. Medelåldern på alla Finnairplan var drygt sju år. Ett andra exemplar av bredbukiga Airbus A340 anlände under det första kvartalet från Air France. Det första exemplaret av samma typ togs emot i början av december 2010 och sattes i trafik före årets slut. Flottan av smalbukiga plan utökades med en Embraer 190. En MD-11 och en Embraer 170 såldes under rapportperioden. Under det andra kvartalet kommer ytterligare en Embraer E190 att levereras. Inga planleveranser är inbokade för det andra halvåret. Utveckling inom affärsområdena Affärsområdena utgör den primära indelningsgrunden för bokslutsrapportering per segment inom Finnairkoncernen. Rapporterande segment är affärsområdena Flygtrafik, Flygtjänster och Resetjänster.

6 Flygtrafik Affärsområdet ansvarar för försäljning av reguljära flygresor, charterresor och flygfrakt, kundservice och servicekoncept, operativ flygtrafik samt verksamhet som rör anskaffning och finansiering av flygplan. I affärsområde Flygtrafik ingår enheterna Försäljning och marknad, Drift, Kundservice samt Resurshantering. Det omfattar även dotterbolagen Finnair Cargo Oy, Finnair Cargo Terminal Operations Oy, Finnair Flight Academy Oy och Finnair Aircraft Finance Oy. Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 452,3 403,2 12,2 Operativt resultat i förhållande till omsättningen procent -9,7-6,1 Operativt resultat, EBIT milj. euro -43,9-24,6 78,5 Personal Medelantal anställda ,6 Passagerartrafik Yielden eller enhetsintäkten per betalda passagerarkilometer (RPK) steg med lite över 8 procent under det första kvartalet. Utvecklingen var positiv inom alla trafikslag. Trafiken på Asien visade den snabbaste tillväxten. Under det första kvartalet ökade det totala utbudet mer än efterfrågan på de viktigaste marknadsområdena, vilket drog ner Finnairs kabinfaktor. Naturkatastrofen i Japan i mars och de efterföljande händelserna där pressade kabinfaktorn ytterligare. Kabinfaktorn sjönk under det första kvartalet med åtta procentenheter. Den lägre kabinfaktorn ledde till att intäkten per tillgänglig flygstol (RASK) gick ner med 1,2 procent trots att genomsnittsintäkten steg. Försäljningen till företag utvecklades positivt under det tredje kvartalet. Ökningen jämfört med motsvarande kvartal året innan uppgick till 19 procent. Utlandsförsäljningen stod för största delen av tillväxten. Den gick upp med 43 procent. Försäljningen till företag i Finland steg med 7 procent. Japan, Hongkong, Sverige, Norge och Tyskland stod för den starkaste försäljningsökningen till företag. Den globala försäljningen till företag utgjorde 26 procent av den totala försäljningen av resor med reguljärflyg. Ökningen var 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet passagerare på Finnairs charterflyg var cirka under januari mars, en minskning med 8,2 procent jämfört med året innan. Detta berodde på oroligheterna i Egypten, Tunisien och Libyen. Flygresorna till de två förstnämnda länderna ställdes in nästan helt. Frigjord kapacitet kunde bara delvis sättas in på andra destinationer. Kabinfaktorn för charterflyg sjönk något och uppgick till 91,5 procent. Finnair har ökat sin andel av marknaden gentemot huvudkonkurrenterna i reguljärtrafiken mellan Europa och Asien. Marknadsandelen av sträckor som trafikeras tur och retur mellan kontinenterna utgjorde 5,4 (5,2) procent. Finnair är det sjätte största nätverksbolaget på dessa marknader sett till andelen av försäljningen. När det gäller antalet flyg som startar från en flygplats i Finland har Finnair en marknadsandel på cirka 54 procent. Punktligheten för flygningarna förbättrades med drygt 10 procentenheter till 80,6 (71,4) procent jämfört med samma period föregående år.

7 Frakt Fraktenheten hade en fortsatt stark resultatutveckling under januari mars. Omsättningen inom Finnair Cargo växte med 57 procent under det första kvartalet. Läget i Japan, Mellanöstern och Nordafrika dämpade dock efterfrågetillväxten för frakt. Finnair startade interkontinentala fraktflygningar våren Det har också bidragit till den positiva fraktutvecklingen vid sidan av den ökade trafiken mellan Europa och Asien. Antalet offererade tonkilometer steg med 62,4 procent. Även försäljningen ökade markant. Det kinesiska nyåret som infaller under första kvartalet orsakar dock en säsongsbetonad efterfrågesvacka. Antalet betalda tonkilometer ökade med 42,5 procent. Enhetsintäkten per offererad tonkilometer från frakttrafiken, exklusive intäkterna från transporterna med fraktplanet, steg med 5,5 procent. Fraktad mängd gods och post ökade med 38 procent. Den totala kabinfaktorn gick ned med 8,7 procent. Det första kvartalet var svagare än väntat på grund av situationen i Japan och Mellanöstern. Därför kunde den avsevärt ökade kapaciteten inte utnyttjas fullt ut. Etableringen av det nya fraktbolaget Nordic Global Airlines Ltd (NGA) löpte enligt plan under januari-mars. Finnair Cargo har en minoritetspost i bolaget. Koncernen har som mål att investera i affärsområden med tillväxtpotential enligt tidigare redovisad plan och strategi. Flygutbildning Affärsområdet Flygtrafik omfattar även flygutbildning som visar en ökande efterfrågan. Flygsimulatorerna vid Finnair Flight Academy (FFA) var i flitig användning under januari mars. Omkring hälften av kursdeltagarna kommer från flygbolag utanför Finnairkoncernen. Tjänster och produkter för flygtrafik Finnair inledde sommarsäsongen den 27 mars. Sommaren 2011 kommer bolaget att ha totalt 74 flyg per vecka till tio städer i Asien, ett nytt rekord. Finnair erbjuder de snabbaste förbindelserna tur och retur på över 200 rutter mellan Europa och Asien. Singapore är en ny destination som öppnas i maj. Linjen kommer att trafikeras dagligen. I juni utökas antalet turer till Hongkong. Det går också att flyga direkt till Chicago från Helsingfors. American Airlines som är partner i oneworld börjar trafikera den nya rutten i början av maj. Finnair startade flygningar i samarbete med australiska Qantas, en annan allianspartner i oneworld, från Helsingfors till Bangkok via Sydney i februari. I maj då Finnair börjar flyga dagligen till Singapore inleds samflygningar från Helsingfors via Singapore till Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide och Sydney. Malaga och Toronto som tidigare trafikerats av semesterflyg blir reguljärdestinationer under sommarsäsongen och Finnair kommer att flyga dit fem dagar i veckan. Också Nice börjar trafikeras av reguljära flyg och antalet turer blir tre per vecka. Finnair har dessutom öppnat en ny nonstoplinje till danska Aarhus med avgång på eftermiddagen i samarbete med Sun-Air. Finnair flyger till slovenska Ljubljana fyra gånger per vecka och har en daglig förbindelse till polska Gdansk. Den senare linjen trafikeras i samarbete med Finncomm Airlines. Avsikten är att fortsätta med flygningarna även under vintersäsongen. Sedan den sista mars har Finnair flugit till Krakow två gånger i veckan och haft tre veckoturer till Venedig. Antalet flygturer på Stuttgart utökades den 17 april till två per dag från tidigare tio per vecka. Lissabon trafikeras av tre reguljärflyg per vecka sedan den 18 april. Den 13 maj börjar Finnair flyga till Pisa med två veckoturer. Norska Bergen kommer att trafikeras tre gånger i veckan via Arlanda från den 22 maj. Murmansk i Nordryssland är en ny destination dit Finnair kommer att flyga med tre veckoturer under sommarsäsongen. Starten sker den 15 juni.

8 Finnair har fortsatt sina dagliga flygningar till Japan och utfört humanitära transporter av förnödenheter. Bolaget erbjuder också kunderna möjligheten att donera Finnair Plus-poäng till Finlands Röda Kors till förmån för katastrofhjälpen i Japan. I början av året lanserade Finnair och Diners Club ett gemensamt kreditkort av ny typ, en kombination av medlemskortet Finnair Plus och kreditkortet Diners Club. Med kombikortet kan medlemmar i Finnair Plus samla ihop poäng snabbare, eftersom kortet kan användas för betalning av dagliga inköp. På så sätt blir det också lättare att komma i åtnjutande av olika medlemsförmåner. I början av mars introducerade Finnair en serviceportal för mobilanvändare där man hittar tjänster, råd och tips som rör resor. Man kommer in på mobilsajten genom att knappa in m.finnair.com. Flygtjänster Affärsområdet omfattar service och underhåll av flygplan, marktjänster och koncernens cateringverksamhet. I affärsområdet ingår också merparten av koncernens fastighetstillgångar. Flygtjänster ansvarar för förvaltning och drift av fastigheter som används i den löpande verksamheten samt för upphandling av tjänster för drift av lokaler. Affärsområdets verksamhet består huvudsakligen av koncernintern produktion av tjänster. En fjärdedel av Flygtjänsters omsättning kommer från externa kunder. Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 114,5 110,7 3,4 Operativt resultat i förhållande till omsättningen procent 2,4 1,4 Operativt resultat, EBIT milj. euro 2,8 1,6 75,0 Personal Medelantal anställda ,2 Cateringverksamheten är lönsammast av de enheter som ingår i Flygtjänster. Verksamheten består av tillredning och leverans av mat och dryck samt så kallad travel retail ombordförsäljning, förbeställning av varor och kundförsäljning på flygplatserna i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Omsättningen inom Catering minskade med 2,6 procent jämfört med året innan, vilket främst berodde på ändrade affärskoncept hos flygbolagskunder samt om- och utbyggnad av huvudbutiken Finnair Tax Free Shop. Den utvidgade flaggskeppsbutiken öppnade i terminal två på Helsingfors Vanda flygplats i mars Minskad omsättning medförde också ett lägre operativt resultat. Å andra sidan lyckades Finnair Catering anpassa kostnadsstrukturen till en mindre omsättning. Finnair Teknik nådde ett ungefärligt nollresultat för det första kvartalet. Enheten genomgår en omstrukturering. Som ett led i det har bolaget fattat beslut om att lägga ner det kraftigt förlusttyngda basunderhållet av flygplan som erbjudits externa kunder. Flygplansunderhållet kommer därefter att inriktas på högklassig och kostnadseffektiv service av egna maskiner. Samarbetsförhandlingarna (MBL-förhandlingarna) som rörde omstruktureringen av Finnair Teknik slutfördes strax före kvartalets utgång. Personalen kommer att minskas med totalt 450 personer före slutet av året. Som en del av omstruktureringen tecknade Finnair Technical Services Oy ett intentionsavtal med Suomen Transval Oy om överlåtelse av verksamheten med lagertjänster på Helsingfors Vanda flygplats. Lagerverksamheten har 75 anställda.

9 Inom Northport Oy som levererar marktjänster blev det operativa resultatet för januari mars en liten förlust. Resetjänster (researrangörer och resebyråer) Affärsområdet består av resebyråkoncernen Aurinkomatkat Suntours med dotterbolag i Estland och Ryssland, affärsresebyråerna Area samt Finlands Resebyrå (SMT) och SMT:s dotterbolag Estravel i de baltiska länderna. Amadeus Finland levererar mjukvara och IT-lösningar för turismbranschen. Suntours inriktar sig på service för fritidsresenärer och erbjuder förutom paketresor även alla typer av resetjänster med anknytning till fritid. Verksamheten för fritidsresor inom Area och Finlands Resebyrå uppgick i Aurinkomatkat Suntours i december Area och SMT är numera renodlade affärsresebyråer. Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 106,6 100,1 6,5 Operativt resultat i förhållande till omsättningen procent 1,0 0,4 Operativt resultat, EBIT milj. euro 1,1 0,4 Personal Medelantal anställda ,9 Efterfrågan på paketresor under vintersäsongen stärktes efter den ekonomiska recessionen. Suntours ökade sin försäljning i Finland med 10 procent. I Ryssland och Estland blev tillväxten ännu kraftigare. Flygningarna till Tunisien och Egypten ställdes in i februari på grund av oroligheterna i Mellanöstern. Ersättande semesterpaket kunde ordnas för en del av resenärerna. Flera tusen resor annullerades, vilket drog ned resultatet. Affärsresandet i Finland ökade en aning under rapportperioden. I Baltikum noterades en betydlig ökning jämfört med föregående år. Finnairs affärsresebyråer ökade sin marknadsandel. De arbetade systematiskt med att få upp andelen online-bokningar och höja graden av processautomation, vilket medförde bättre kostnadseffektivitet. Resebyråerna nådde en högre produktivitet och resultatet vände från förlust till en liten vinst. Både Area och SMT får högsta betyg när det gäller kundtillfredsställelse visar en undersökning som Nordic Business Travel Barometer gjort. Aktien Finnair hade ett marknads på 492,0 (557,4) miljoner euro vid NASDAQ OMX Helsinki (Helsingforsbörsen) den 31 mars Sista betalkursen på aktien var 3,84 (4,35) euro. Den högsta kurs som noterades för Finnairs aktie på Helsingforsbörsen under januari mars var 5,37 (4,40) euro, den lägsta noteringen var 3,74 (3,61) euro och medelkursen var 4,66 (3,98) euro. Antal omsatta aktier uppgick till 4,8 (4,5) miljoner stycken med ett på 22,2 (17,8) miljoner euro. Antal aktier i Finnair som var registrerade i Handelsregistret den sista mars uppgick till stycken. Finska staten innehade 55,8 (55,8) procent av aktierna i Finnair. Andelen utländska direkt- och förvaltarregistrerade aktieinnehav utgjorde 15,1 (16,3) procent. Finnair innehade egna aktier den 31 mars 2011, vilket motsvarade 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Inga egna aktier förvärvades eller överläts under januari mars.

10 Administration Finnair offentliggjorde följande förändringar i ledningsgruppen under det första kvartalet: Gregory Kaldahl tillträdde som direktör för resurshantering i januari. Han är också medlem i Finnairkoncernens ledningsgrupp och koncernledningen. Arja Suominen utsågs till direktör för kommunikation och samhällsansvar den 14 mars. Hon är även medlem i Finnairkoncernens ledningsgrupp och koncernledningen. Kommunikationsdirektör Christer Haglund lämnade sin befattning vid Finnair den 15 april. Som tidigare aviserats kommer Finnairkoncernens vice verkställande direktör Lasse Heinonen att lämna bolaget den 15 maj. Han har ansvarat för fraktenheten och affärsområde Flygtjänster som omfattar koncernens tekniska verksamhet, marktjänster och cateringverksamhet. Enheterna inom hans ansvarsområde rapporterar därefter till de andra medlemmarna i ledningsgruppen. Vid bolagsstämman den 24 mars 2011 valdes styrelse för Finnair Abp för tiden från ordinarie bolagsstämman intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Harri Sailas utsågs till styrelseordförande. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Elina Björklund, Sigurđur Helgason, Satu Huber, Ursula Ranin, Veli Sundbäck och Pekka Timonen. Harri Kerminen valdes in som ny ledamot i styrelsen. Finnairs styrelse riktar sitt varma tack till Christoffer Taxell som avgick som styrelseordförande vid ordinarie bolagsstämma den 24 mars Han har gjort en full insats för bolaget i en svår affärsmiljö och under en turbulent period i branschen. Christoffer Taxell har starkt bidragit till att vidareutveckla bolaget. Bolagsstämman beslöt ändra 8 i bolagsordningen som efter ändringen lyder: Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett revisionsbolag auktoriserat av Centralhandelskammaren. Revisorn väljs vid ordinarie bolagsstämma. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls efter revisorsvalet. Enligt den reviderade bolagsordningen beslöt bolagsstämman att till ny revisor välja CGRauktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med revisor Eero Suomela som huvudansvarig revisor.

11 Personal Koncernen hade (7 681) anställda i medeltal under januari mars. Personalen fördelar sig på affärsområden enligt följande: Flygtrafik (3 600), Resetjänster (1 164), Flygtjänster (2 679). Antal anställda uppgick den 31 mars 2011 till personer. Efter rapportperioden i april träffade bolaget en löneöverenskommelse med teknikerfacket vid Finnair och ingick ett ettårigt kollektivavtal med organisationen för flygtjänstemän. Samhällsansvar I april 2011 gav Finnair ut sin hållbarhetsredovisning för Den kan läsas på bolagets hemsida FINNAIR ABP Styrelsen Rapporter, tabeller och noter som länk

12 Medie- och analytikerkonferens Finnair anordnar en presskonferens för massmedia den 28 mars 2011 kl och en analytikerträff kl Båda äger rum i Kontorstornet, Flygarvägen 3, Helsingfors Vanda flygplats. Finnair Abp Kommunikation Arja Suominen Direktör, kommunikation och samhällsansvar Närmare information ges av: Erno Hildén Ekonomidirektör Telefon (09) , fax (09) Arja Suominen Direktör, kommunikation och samhällsansvar Telefon (09) , fax (09) Kati Kaksonen IRO, ekonomisk information och investerarrelationer Telefon (09) , fax (09) Finansiella rapporter under resten av året: Delårsrapport för januari juni publiceras 5 augusti Delårsrapport för januari september publiceras 27 oktober Kompletterande information till delårsrapporten finns på vår hemsida

13 FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT NYCKELTAL milj. euro Förändring % Omsättning 533,7 481,5 10, ,3 Resultat före avskrivningar och leasingkostnader, EBITBAR* 3,6 20,0-82,0 176,6 Leasingkostnader för flygplan 16,7 18,3-8,7 63,1 Operativa rörelsereresultat, EBIT* -43,1-26,3 63,9-4,7 Förändringar i på derivat 19,6 0,4 - -6,4 Realisationsvinst av anläggningstillgångar och engångsposter -19,6 0,0 - -2,2 Rörelseresultat, EBIT -43,1-25,9 66,4-13,3 Periodens resultat (andel som är hänförlig till moderbolaget) -33,8-21, ,0 Rörelseresultat, EBIT i % av omsättningen* -8,1-5,5 - -0,2 EBITDAR i % av omsättningen* 0,7 4,2-8,7 Enhetsintäkter från flygverksamheten, eurocent/rtk * 60,8 59,4 2,4 70,3 Enhetskostnader från flygverksamheten, eurocent/rtk* 71,2 69,1 3,1 70,2 Enhetskostnader från flygverksamheten, eurocent/atk* 43,3 45,4-4,7 45,6 Resultat/aktie före och efter utspädning ** -0,28-0,19 47,4-0,24 Eget kapital/aktie 6,65 6,51 2,2 6,74 Bruttoinvesteringar milj. euro 30,9 68,7-55,0 183,5 Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 5,8 14,3-9,1 Soliditet, % 34,7 34,6 36,2 Skuldsättningsgrad, % (gearing) 30,0 30,2 27,8 Justerad skuldsättningsgrad, % 80,6 91,9 79,6 Rullande 12 mån. avkastning på sysselsatt kapital, % (ROCE) -1,5-8,3-0,4 Rullande 12 mån. avkastning på eget kapital, % (ROE) -4,2-13,4-2,7 * utan realisationsvinster, förändringar i på derivat, valutakurser för service och underhåll samt poster av engångskaraktär. Enhetsintäkter från flygverksamheten c/rtk = Intäkter från flygverksamheten/rtk från flygverksamheten Enhetskostnader inom flygverksamheten c/rtk = Rörelsekostnader inom flygverksamheten/rtk från flygverksamheten Enhetskostnader inom flygverksamheten c/atk = Rörelsekostnader inom flygverksamheten/atk inom flygverksamheten ** Ingår ränta av Hybridlånet

14 FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat/aktie: Avkastning på sysselsatt kapital, % ( ROCE ): Resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader Periodens resultat *100 Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (i genomsnitt) Eget kapital/aktie: Räntebärande skulder: Eget kapital Räntebärande skulder - räntebärande tillgångar - börsnoterade aktier Emissionsjusterat antal aktier vid periodens slut Skuldsättningsgrad, %: Soliditet i %: Räntebärande nettoskulder *100 Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande *100 Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande Balansomslutning - erhållna förskott Operativ rörelsevinst: Avkastninga på eget kapital i % (ROE): Rörelsevinst utan realisationsvinster, förändringar i, på derivat, valutakurser för service och underhåll Resultat *100 samt engångsposter Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande (i genomsnitt) Eget kapital = som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Uppgifterna i bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer.

15 RESULTATRÄKNING milj. euro Förändring % Omsättning 533,7 481,5 10, ,3 Tillverkning för eget bruk 1,3 0,5 160,0 8,7 Övriga rörelseintäkter 2,7 2,8-3,6 14,0 Realisationsvinst av anläggningstillgångar * -1,2 0,0-6,1 Rörelseintäkter 536,5 484,8 10, ,1 Rörelsekostnader Personalkostnader 116,8 111,9 4,4 438,8 Bränsle 132,8 105,3 26,1 431,7 Leasingkostnader för flygplan 16,7 18,3-8,7 63,1 Övriga hyror 29,1 18,8 54,8 88,0 Service och underhåll av plan 30,2 28,0 7,9 120,7 Luftfartsavgifter 50,6 44,5 13,7 188,5 Markservice och catering 44,7 41,0 9,0 172,9 Produktion av paketresor 41,9 37,9 10,6 120,0 Försäljning och marknadsföring 21,7 19,9 9,0 83,7 Avskrivningar 30,0 28,0 7,1 118,2 Övriga kostnader 66,3 57,5 15,3 225,1 Totalt 580,8 511,1 13, ,7 Operativt rörelseresultat EBIT -43,1-26,3 - -4,7 Förändringar i på derivat och valutakurser för service och underhåll 19,6 0,4 - -6,4 Engångsposter -18,4 0,0 - -8,3 Kostnader totalt 579,6 510,7 13, ,4 Rörelseresultat, EBIT -43,1-25, ,3 Finansiella intäkter 3,1 2,5 24,0 6,5 Finansiella kostnader -6,3-6,0 5,0-26,3 Resultatandel i intressebolag 0,1 0,0-0,1 Resultat före skatter -46,2-29,4 57,1-33,0 Direkta skatter 12,4 7,7-10,2 Räkenskapsperiodens resultat -33,8-21, ,8 Andel av räkenskapsperiodens resultat som är hänförlig till moderbolagets aktieägare -33,8-21,8-23,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,1 0,2 Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under räkenskapsperioden Resultat per aktie före/efter utspädning, euro/aktie -0,28-0,19-0,24 * Ingår inte i det operativa rörelseresultatet.

16 BALANSRÄKNING (milj. euro) TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 37,0 43,7 38,6 Materiella anläggningstillgångar 1 420, , ,6 Andelar i intresseföretag 7,7 8,3 7,6 Övriga finansiella tillgångar 13,0 13,9 13,6 Uppskjutna skattefordringar 64,0 49,6 48,0 Totalt 1 541, , ,4 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 45,9 50,5 47,5 Kundfordringar och övriga fordringar 378,3 264,9 252,3 Övriga finansiella tillgångar 434,3 470,5 485,4 Likvida medel 53,9 52,8 41,5 Totalt 912,4 838,7 826,7 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 27,3 19,4 70,7 Tillgångar totalt 2 481, , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Andel som är hänförlig till moderbolagets ägare Aktiekapital 75,4 75,4 75,4 Övrigt eget kapital 773,6 755,8 777,1 Totalt 849,0 831,2 852,5 Innehav utan bestämmande inflygtande 0,6 0,9 0,8 Eget kapital totalt 849,6 832,1 853,3 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 113,9 93,9 103,3 Finansiella skulder 646,6 689,9 677,7 Pensionsåtaganden 2,5 0,0 2,5 Avsättningar 71,9 78,1 72,6 Totalt 834,9 861,9 856,1 Kortfristiga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst 0,0 0,0 0,3 Avsättningar 42,9 26,1 27,8 Finansiella skulder 106,3 95,6 98,5 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 647,7 622,5 575,8 Totalt 796,9 744,2 702,4 Skulder totalt 1 631, , ,5 Eget kapital och skulder totalt 2 481, , ,8

17 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Milj. euro Säkrings -reserv Fonden för inbetalt fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Omräkningsdifferenser Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmandeinflytande Hybridlånet Hybridlånet ränta Eget kapital totalt Eget kapital ,4 20,4 147,7-25,2 247,2 0,5 241,3 707,3 0,9 119,4-827,6 Dividendutdelning 0,0 0,0-0,1 0,0 - -0,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ,4 20,4 147,7-25,2 247,2 0,5 241,3 707,3 0,8 119,4-827,5 Hybridlånet 0,0 0,0 0,0-0,0 Periodens resultat -21,8-21,8 0,0-21,8 Poster i en utökad resultaträkning 27,0-0,7 26,3 0,1 26,4 Periodens utökade resultat 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0-0,7-21,8 4,5 0,1 0,0-4,6 Eget kapital ,4 20,4 147,7 1,8 247,2-0,2 219,5 711,8 0,9 119,4-832,1 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Milj. euro Säkrings -reserv Fonden för inbetalt fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Omräkningsdifferenser Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmandeinflytande Hybridlånet Hybridlånet ränta Eget kapital totalt Eget kapital ,4 20,4 147,7 35,2 247,2 0,0 215,2 741,1 0,8 119,4-8,0 853,3 Dividendutdelning 0,0 0,0-0,2 0,0 - -0,2 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ,4 20,4 147,7 35,2 247,2 0,0 215,2 741,1 0,6 119,4-8,0 853,1 Hybridlånet 0,0 0,0 0,0-0,0 Periodens resultat -33,8-33,8 0,0-33,8 Poster i en utökad resultaträkning 30,4-0,1 30,3 0,0 30,3 Periodens utökade resultat 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0-0,1-33,8-3,5 0,0 0,0 - -3,5 Eget kapital ,4 20,4 147,7 65,6 247,2-0,1 181,4 737,6 0,6 119,4-8,0 849,6

18 KASSAFLÖDEANALYS Milj. euro Kassaflöde från löpande verksamhet Räkenskapsperiodens resultat -33,8-21,7 Justeringar av periodens resultat* 24,0 25,1 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 6,3 6,0 Ränteintäkter -1,7-2,2 Övriga finansiella intäkter -1,3-0,2 Dividendintäkter -0,1-0,1 Skatter -12,4-7,7 Förändringar i rörelsekapital -14,8-12,9 Betalda räntor -4,5-4,6 Betalda finansiella kostnader -0,9-0,3 Erhållna räntor 0,9 0,7 Erhållna finansiella intäkter 0,3 0,0 Betalda skatter 0,0 0,0 Nettokassaflöde från löpande verksamhet -38,0-17,9 Kassaflöde från investeringar Investeringar i immateriella tillgångar -0,8-0,6 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -28,0 28,3 Nettoförändring i ränteplaceringar som innehas i handelssyfte 54,5 162,0 Nettoförändring i kortfristiga investeringar 0,0 0,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 43,3 0,6 Erhållna dividender 0,1 0,1 Förändring av långfristiga fordringar 0,6 6,6 Nettokassaflöde från investeringar 69,7 197,1 Kassaflöde från finansiering Ökning av långfristiga skulder 0,3 10,8 Återbetalningar och förändringar av lån -13,9-119,0 Nettokassaflöde från finansiering -13,6-108,2 Förändringar i kassaflöden 18,1 71,0 Förändringar i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 294,0 262,9 Förändringar i likvida medel 18,1 71,0 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 312,1 333,9

19 Noter till kassaflödesanalysen, koncernen * Justeringar av periodens resultat Avskrivningar 30,0 28,0 Anställningsförmåner 0,0-1,4 Förändringar i på derivat och valutakurser för service och underhåll -19,6-0,4 Övriga justeringar 13,6-1,1 Totalt 24,0 25,1 Övriga finansiella tillgångar 434,3 513,8 Likvida medel 53,9 9,5 Kortfristiga likvida medel i balansräkningen 488,2 523,3 Tillgångar som förfaller efter 3 månader -152,2-156,7 Aktier som innehas för försäljning -23,9-32,7 Totala likvida medel i kassaflödesanalysen 312,1 333,9

20 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KONCERNBOKSLUTET 1. UTGÅNGSPUNKT Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, den internationella standarden för delårsrapporter. 2. REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciperna överenstämmer med de riktlinjer som följts när koncernens bokslut för 2010 upprättades. Följande nya standarder samt uppdateringar, nya tolkningar och tilllämpningar av standarderna som infördes är relevanta för koncernen. IAS 24 (reviderad) Upplysningar om närstående. Revideringen förenklar upplysningskraven för statligt anknutna företag och klargör definitionen av en närstående part. Den reviderade standarden kräver fortfarande att sådana upplysningar lämnas som är väsentliga för användare av årsredovisningar, men man behöver inte ge information som är kostsam att samla in och av mindre för användarna. Kravet på upplysningar om närståendetransaktioner gäller bara om de är av väsentlig betydelse för en eller flera parter. Revideringen innebär alltså en avvägning mellan krav och förmåga att uppfylla skyldigheten IAS 32 (ändrad) Redovisning av finansiella instrument klassificiering av nyutgivna aktier. Ändringen gäller redovisning av nyutgivning av aktier (teckningsrätter och teckningsoptioner) som är utställda i en annan valuta än emittentens egen valuta. Teckningsrätter har tidigare redovisats som skuldinstrument. Enligt ändringen ska teckningsrätter dock klassificeras som eget kapital oavsett i vilken valuta lösenpriset är angivet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. IFRIC 19 Reglering av finansiella skulder med egetkapitalinstrument. Tolkningen förtydligar hur en låntagare bör redovisa sina egetkapitalinstrument som emitterats för att helt eller delvis upphäva en finansiell skuld efter omförhandling av villkoren för skulden. Den vinst eller förlust som uppkommer när ett företag omförhandlar villkoren för en finansiell skuld med sin kreditgivare och denne går med på att acceptera företagets aktier eller andra egetkapitalinstrument som en hel eller delvis reglering av skulden ska föras till resultatet. Beloppet av vinsten eller förlusten som redovisas i resultaträkningen utgör skillnaden mellan det bokförda t på den finansiella skulden och det verkliga t på företagets aktier eller andra egetkapitalinstrument. IFRIC 14 (Ändring) Minimifonderingskrav för pensionsåtaganden. Syftet med ändringen är att undvika eventuella negativa följder av IFRIC 14. Tolkningen innebär att ett företag under vissa förhållanden inte får betrakta en del förtida inbetalningar av pensionsavgifter som en tillgång. Ändringen gör att ett företag får redovisa förtida betalningar som tillgångar under normala omständigheter. Genom ändringen elimineras alltså eventuella negativa följder. Inga väsentliga effekter har uppstått på koncernens resultat och finansiella ställning vid tillämpningen av dessa reviderade standarder. IASB utvecklar nya standarder och tolkningar som ska tillämpas från 2012 och Vi ger en redogörelse för dem i redovisningsprinciperna för upprättande av koncernbokslutet 2011.

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halverad operativ förlust jämfört med året innan

Halverad operativ förlust jämfört med året innan FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2010 Halverad operativ förlust jämfört med året innan Sammandrag av nyckeltalen för det första kvartalet Omsättningen minskade med 6,6 procent till 481,5 (515,7)

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret

Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2010 Lönsamheten förbättrades betydligt under första halvåret Nyckeltalen för januari juni i sammandrag Omsättningen ökade med 1,3 procent till 955,0 (943,1) miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair

God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2010 God efterfrågan i Asientrafiken resulterade i rekordkvartal för Finnair Nyckeltalen för januari september i sammandrag Omsättningen ökade med 9,2 % till 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bra resultatform, utmanande terräng framöver

Bra resultatform, utmanande terräng framöver FINNAIRKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2008 Bra resultatform, utmanande terräng framöver Nyckeltal för det första kvartalet 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 9,1 procent till 576,5 milj. euro

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer