Finnairkoncernens delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011"

Transkript

1 Finnairkoncernens delårsrapport Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 533,7 481,5 10,8 Operativt resultat, EBIT milj. euro -43,1-26,3 63,9 Operativ rörelsevinst i förhållande till omsättningen procent -8,1-5,5 Rörelseresultat, EBIT milj. euro -43,1-25,9 66,4 EBITDAR milj. euro 3,6 20,0-82,0 Resultat före skatt milj. euro -46,2-29,4 57,1 Balansräkning och kassaflöde Soliditet procent 34,7 34,6 Nettoskuldsättningsgrad (gearing) procent 30,0 30,2 Justerad nettoskuldsättningsgrad (adjusted gearing) procent 80,6 91,9 Bruttoinvesteringar milj. euro 30,9 68,7-55,0 Aktien Aktiekursen den sista börsdagen i kvartalet euro 3,84 4,35-11,7 Resultatet per aktie, EPS euro -0,28-0,19 Yield, enhetskostnader och enhetsintäkter Antal passagerare tusen ,5 personer Antal offererade säteskilometer, ASK milj ,1 Antal betalda passagerarkilometer, RPK milj ,7 Kabinfaktor, PLF procent 72,6 80,0 Totala trafikintäkter, RASK cent per 5,54 5,61-1,3 ASK Yield, intäkt per betalda passagerarkilometer cent per 6,78 6,30 7,6 RPK Kostnad per offererad säteskilometer, CASK cent per 6,38 6,39-0,1 ASK CASK exkl. bränsle cent per 4,69 4,82-2,5 ASK Offererade tonkilometer, ATK milj ,5 Betalda tonkilometer, RTK milj ,4 Fraktad mängd gods och post ton ,0 Yield från frakttrafiken, betalda tonkilometer cent per 26,29 23,61 11,3 RTK Total kabinfaktor procent 60,7 65,7 Antal flygningar ,6 Personal Medelantal anställda ,7 Verkställande direktör Mika Vehviläinens kommentar till kvartalsresultatet: Våra trafikvolymer ökade markant, särskilt på långdistansflygningarna till och från Asien och Nordamerika. Å andra sidan börjar det åter uppstå en viss överkapacitet då våra konkurrenter i likhet med oss själva rustar sig för den förutspådda tillväxten. Vår totala kabinfaktor var därför något lägre jämfört med samma period föregående år. Priset på olja steg kraftigt på kort tid, vilket kännbart bidrog till kostnadsbelastningen. I övrigt lyckades vi ganska bra med att hålla kostnaderna i styr. Även om vår prisnivå har utvecklats positivt, har vi med rådande överkapacitet inte kunnat ta ut full kompensation för bränslehöjningen i flygpriserna.

2 Även den förödande katastrofen i Japan i mars inverkade negativt på vårt resultat eftersom resorna till landet minskade dramatiskt. Trots det har vi fortsatt våra dagliga flygturer till Japan och vi är övertygade om att det kommer att vara ett bra beslut på sikt. Vi går ambitiöst vidare med vår Asienstrategi. Just nu förbereder vi oss på att öppna en ny flyglinje till Singapore. Förutom att vi utvecklar interkontinentaltrafiken arbetar vi med att förbättra kostnadseffektiviteten i matartrafiken. Det krävs ett hårt arbete för att få lönsamhet i den tillväxt som vår strategi skapar förutsättningar för. En lönsam tillväxt kräver fortsatt effektivisering av verksamheten, utveckling av linjenätet och strategin samt en omring av de strukturella lösningarna inom Finnairkoncernen. Vi ska göra verksamheten effektivare genom att exempelvis investera i processutveckling och automation samt ta bort överlappande funktioner. Vår målsättning inom matartrafiken är att öka lönsamheten med bland annat olika former av partnerskap. När det till exempel gäller samarbetet med Finncomm Airlines vill vi hitta en lösning där vi tillsammans med våra partner kan skapa ett kostnadseffektivt trafikkoncept för vissa matarlinjer. Dessutom måste vi tydligare definiera våra kärnområden och avgöra på vilka områden det vore rationellare att söka andra lösningar. Ett sådant område är Catering där vi kommer att utra olika alternativ att vidareutveckla verksamheten. Affärsmiljön och utvecklingen av Finnairs flygverksamhet Första kvartalet 2011 präglades av en kraftig prisstegring på flygbränsle och ett ökat flygutbud. Branschen rustar sig för den förutspådda efterfrågetillväxten. Det råder därför överkapacitet och hård konkurrens på marknaden. Trots det förbättrades prisnivån yielden per betald passagerarkilometer jämfört med motsvarande period året innan. På grund av marknadsläget kunde Finnair inte fullt ut kompensera sig för prishöjningarna på flygbränsle under det första kvartalet, som säsongsmässigt brukar vara svagt. Oavsett dyrare bränsle utvecklades bolagets kostnader som förutsett. Bränslekostnaderna stod å andra sidan för mer än en femtedel av de totala kostnaderna, vilket starkt bidrog till förlusten för det första kvartalet. Dess bättre hade Finnair en bra bränslesäkring under det första kvartalet. Bolaget tillämpar en konservativ policy för säkring av priset på flygbränsle och bärnsleinköpen har säkrats till 77 procent för april juni. Finnairs omsättning ökade med 52,2 miljoner euro jämfört med samma period föregående år. I synnerhet trafiken på Asien utvecklades gynnsamt och omsättningen gick upp med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Bolaget har ökat sitt utbud inom Asientrafiken i linje med strategin och fortsätter att utra möjligheterna till expansion. I maj inleder Finnair dagliga flygningar till Singapore. Bolaget räknar med att kunna utnyttja kapaciteten bättre då de plan som togs i trafik vid årsskiftet sätts in på rutten. Trafiken på Asien påverkades av den fruktansvärda katastrofen i Japan i mitten av mars, vilket ledde till en väsentligt minskad efterfrågan särskilt på flyg från Europa till Japan. Finnair har ändå fortsatt sina dagliga flygningar till Japan. Bolaget bedömer att efterfrågan på resor till Japan kommer att återhämta sig när återuppbyggnaden tar full fart. Finnairs lönsamhet försvagades och det operativa resultatet blev minus 43,1 miljoner euro mot minus 26,3 miljoner euro för samma period föregående år. Fortsatta sparåtgärder vidtogs som gjorde att rörelsekostnaderna, med undantag av kostnaderna för flygbränsle utveklade som förutsett. De uppgick till 448,0 miljoner euro jämfört med 405,8 miljoner euro under motsvarande period året innan. Enhetskostnaderna exklusive kostnaderna för bränsle sjönk med 2,5 procent jämfört med föregående år.

3 I januari 2011 startade samarbetsförhandlingar (MBL-förhandlingar) om personalneddragningar inom Finnair Teknik som motsvarar 450 årsverken. I resultatet för första kvartalet ingår en negativ engångspost på 18,4 miljoner euro för personalkostnader som avser omstruktureringen av Finnair Teknik. Fokus i Finnairs verksamhet ligger på trafiken mellan Europa och Asien och bolaget vill därför utveckla alternativa trafikkoncept eller produktionsplattformar för matarlinjer till Europa och inrikes destinationer för att sänka enhetskostnaderna och uppnå ökad flexibilitet. Ambitionen är att slutföra partnerskapsförhandlingarna med Finncomm Airlines under det andra kvartalet och att även få en annan branschpartner med i samarbetet. Kabinerna på Airbus 32S-planen byggs om för att skapa högre kostnadseffektivitet inom bolagets egen matartrafik. Arbetet startar under det andra kvartalet. Det kommer att medföra lägre enhetskostnader och ökad kapacitet med bibehållen passagerarkomfort. Finnair strävar dessutom efter att effektivare utnyttja sina egna smalbukiga plan genom att använda dem korsvis inom reguljärtrafiken och på semesterlinjerna. Bolagets smalbukiga plan var i trafik xx timmar per dag i genomsnitt under rapportperioden (jämfört med xx timmar året innan). Efterfrågan på frakttrafik fortsatte att utvecklas positivt och Finnair Cargo ökade sin omsättning med 57 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. I mars aviserade Finnair och Neff Capital Management LLC att de kommer att bilda Nordic Global Airlines Ltd (NGA), ett samägt företag som inleder frakttrafik med MD11-plan så snart nödvändiga tillstånd har erhållits. Ett flertal processutvecklingsprojekt pågår inom koncernen i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten. Enhetskostnaderna ska bantas och där är inköpsverksamheten ett av de nyckelområdena. En ny inköpsdirektör har anställts som tillträder under det andra kvartalet. Projektet att ta fram en ny identitet för bolaget fortsatte. Det sjösattes under sista kvartalet En uppdaterad serviceidentitet är ett av de viktigaste målen för projektet. Det praktiska genomförandet startade under första kvartalet 2011 och har redan fått ett gott mottagande. Finnair vill skapa ett mer med hjälp av bra kundservice och uppnå en konkurrensfördel gentemot de främsta konkurrenterna. För att nå detta ambitiösa mål kommer bolaget att genomföra ett omfattande utbildningsprogram kring service under Nyckelfaktorer och risker Finnairs resultat påverkas inte bara av hur verksamheten löper, utan även av hur marknadspriset på olja utvecklas. Bränslet är en av de största kostnadsposterna vid sidan av personalen och svarar för över 20 procent av de totala utgifterna. Även fluktuationerna i valutakurserna för amerikanska dollarn och japanska yenen ger resultatpåverkan. Yenen är en viktig intäktsvaluta på grund av den starka trafiken på Japan, medan inköpen av flygbränsle är bundna till dollarn. Det finns ett flertal strategiska, ekonomiska och operativa risker förknippade med Finnairs verksamhet. De har behandlats ingående i vår verksamhetsöversikt och ekonomiska översikt för Besök Inneliggande bokningar av resor och frakt spänner över en så kort period att det är lite vanskligt att ställa prognoser långt in i framtiden. Läget i Japan kommer att ha en fortsatt negativ effekt på omsättningen åtminstone under det andra kvartalet. Det är svårt att säga när Finnair kommer att nå samma efterfrågenivå som före jordbävningen och den positiva utvecklingen åter tar fart. Finnair var ett av de första flygbolagen som i mars 2011 gav myndigheterna en certifierad rapport om utsläpp och tonkilometer under Bolaget har förberett sig för utsläppshandeln, men förberedelserna har påverkats negativt av att man tidigast hösten 2011 kommer att få veta hur stor kvot av gratis utsläppsrätter som kommer att tilldelas de olika flygbolagen.

4 Det kommer dessutom att bli svårt att ta ut kostnaderna för utsläppshandeln i flygpriserna eftersom alla internationella flygbolag inte kommer att behandlas lika I fråga om utsläppsrätter. Konkurrensen snedvrids. Orsaken är att EU ensidigt förbundit sig att handla med utsläppsrätter. Utsikter för 2011 Finnair räknar med att det andra kvartalet 2011 kommer att sluta på förlust. Bolaget förutspår också att verksamheten inte kommer att visa ett positivt resultat för 2011, ifall inte prisutvecklingen för olja eller situationen i Japan väsentligt förbättras mot slutet av året. Bolaget väntar sig att resultatet för det andra halvåret vänder till vinst. Finnair väntar sig att omsättningen kommer att öka med mer än 10 procent under helåret. Bolaget fortsätter att genomföra åtgärder för att återställa lönsamheten och hitta nya sätt att öka kostnadseffektiviteten. Ekonomiskt resultat Finnairkoncernen hade under januari mars en omsättning på 533,7 (481,5) miljoner euro, en ökning med 10,8 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens operativa resultat exklusive poster av engångskaraktär, realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar och förändringar i på derivat blev 43,1 ( 26,3) miljoner euro. Resultatet före skatt var 46,2 ( 29,4) miljoner euro. Förändringar i på derivat gav en positiv påverkan med 14,4 miljoner euro på resultatet för årets tre första månader. Samma post förbättrade resultatet med 0,4 miljoner euro under motsvarande period En försvagad amerikansk dollar i förhållande till euron ger normalt positiva effekter på Finnairs operativa resultat. På grund av en hög säkringsgrad hade det emellertid ingen betydande påverkan på det operativa resultatet för första kvartalet. I slutet av mars var 68 procent av den dollardominerade valutakorgen säkrad för 12 månader framåt. De operativa kostnaderna i euro uppgick under det första kvartalet till 580,8 (511,1) miljoner euro. Bränslekostnaderna inklusive prissäkringar steg med 26,1 procent. Bolagets investeringar uppgick till 116,8 (111,9) miljoner euro. Inköp av flygplanskomponenter, kostnader för service och underhåll samt avskrivningar utgjorde 60,2 (56,0) miljoner euro. Bolagets resultat innehåller en kostnadspost av engångskaraktär på 18,4 miljoner euro som avser omstruktureringen av Finnair Teknik. Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,0 ( 17,9) miljoner euro under rapportperioden. Avkastningen på sysselsatt kapital var 1,5 ( 8,3) procent och avkastningen på eget kapital 4,2 (13,4) procent. Finnairs resultat per aktie för januari mars blev 0,28 ( 0,19) euro. Balansomslutning Den 31 mars uppgick koncernens balansomslutning till 2 481,4 (2 438,2) miljoner euro. Det egna kapitalet uppgick till 849,6 (832,1) miljoner euro i slutet av rapportperioden. Eget kapital hänförligt till koncernens aktieägare uppgick den sista mars till 849,0 (831,2) miljoner euro det vill säga 6,65 euro per aktie.

5 Vid säkringsredovisning upptas beloppet av förändringar i en fond för under Eget kapital. Posten påverkas av förändringar i oljepris och valutakurser. Postens var 65,6 miljoner euro efter uppskjuten skatt vid rapporttillfället. I beloppet ingår valutaderivat och bränslederivat samt vissa mindre poster på (1,8 miljoner euro). Värdestegringen på aktierna i Norwegian Air Shuttle ASA gav en effekt på cirka 1,6 miljoner euro på Finnairs eget kapital efter uppskjuten skatt för januari mars. Finnair har en ägarandel på knappt fem procent av bolaget. Kassaflöde och finansiering Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,0 ( 17,9) miljoner euro under januari mars. Kassaflödet före finansiering blev 31,7 (179,2) miljoner euro. De finansiella kostnaderna under det första kvartalet uppgick till 6,3 (6,0) med och de finansiella intäkterna till 3,1 (2,5) miljoner euro. Förskottsbetalningar av investeringar i anläggningstillgångar utgjorde 31,4 (51,4) miljoner euro. Den 31 mars uppgick den räntebärande nettoskulden till 742,6 (774,6) miljoner euro. Soliditeten uppgick till 34,7 (34,6) procent. Nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 30,0 (30,2) procent. Den justerade nettoskuldsättningsgraden (adjusted gearing) var 80,6 (91,9) procent. Koncernen hade en fortsatt god likviditet. Bolaget har möjlighet att återlåna pensionsmedel på cirka 380 miljoner euro hos pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Det krävs en bankgaranti för att ta upp ett eventuellt lån. I juni 2010 förnyade Finnair en outnyttjad syndikerad kreditfacilitet på 200 miljoner euro som står som reservfinansiering. Den nya faciliteten löper på tre år och har inte ännu utnyttjats. Ett kortfristigt företagscertifikatprogram på 200 miljoner euro ökar den finansiella flexibiliteten ytterligare. Hela krediten var outnyttjad vid slutet av rapportperioden. Investeringar Finnairkoncernens totala investeringar under januari mars uppgick till 30,9 (68,7) miljoner euro. Investeringarna för helåret 2011 beräknas uppgå till totalt cirka 70 miljoner euro. Av detta utgörs cirka 23 (27,5) miljoner euro av investeringar i flottan. Flygplansflotta Helägda dotterbolaget Finnair Aircraft Finance Oy förvaltar koncernens flygflotta. Finnairkoncernen hade totalt 65 plan i trafik den sista mars. Medelåldern på alla Finnairplan var drygt sju år. Ett andra exemplar av bredbukiga Airbus A340 anlände under det första kvartalet från Air France. Det första exemplaret av samma typ togs emot i början av december 2010 och sattes i trafik före årets slut. Flottan av smalbukiga plan utökades med en Embraer 190. En MD-11 och en Embraer 170 såldes under rapportperioden. Under det andra kvartalet kommer ytterligare en Embraer E190 att levereras. Inga planleveranser är inbokade för det andra halvåret. Utveckling inom affärsområdena Affärsområdena utgör den primära indelningsgrunden för bokslutsrapportering per segment inom Finnairkoncernen. Rapporterande segment är affärsområdena Flygtrafik, Flygtjänster och Resetjänster.

6 Flygtrafik Affärsområdet ansvarar för försäljning av reguljära flygresor, charterresor och flygfrakt, kundservice och servicekoncept, operativ flygtrafik samt verksamhet som rör anskaffning och finansiering av flygplan. I affärsområde Flygtrafik ingår enheterna Försäljning och marknad, Drift, Kundservice samt Resurshantering. Det omfattar även dotterbolagen Finnair Cargo Oy, Finnair Cargo Terminal Operations Oy, Finnair Flight Academy Oy och Finnair Aircraft Finance Oy. Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 452,3 403,2 12,2 Operativt resultat i förhållande till omsättningen procent -9,7-6,1 Operativt resultat, EBIT milj. euro -43,9-24,6 78,5 Personal Medelantal anställda ,6 Passagerartrafik Yielden eller enhetsintäkten per betalda passagerarkilometer (RPK) steg med lite över 8 procent under det första kvartalet. Utvecklingen var positiv inom alla trafikslag. Trafiken på Asien visade den snabbaste tillväxten. Under det första kvartalet ökade det totala utbudet mer än efterfrågan på de viktigaste marknadsområdena, vilket drog ner Finnairs kabinfaktor. Naturkatastrofen i Japan i mars och de efterföljande händelserna där pressade kabinfaktorn ytterligare. Kabinfaktorn sjönk under det första kvartalet med åtta procentenheter. Den lägre kabinfaktorn ledde till att intäkten per tillgänglig flygstol (RASK) gick ner med 1,2 procent trots att genomsnittsintäkten steg. Försäljningen till företag utvecklades positivt under det tredje kvartalet. Ökningen jämfört med motsvarande kvartal året innan uppgick till 19 procent. Utlandsförsäljningen stod för största delen av tillväxten. Den gick upp med 43 procent. Försäljningen till företag i Finland steg med 7 procent. Japan, Hongkong, Sverige, Norge och Tyskland stod för den starkaste försäljningsökningen till företag. Den globala försäljningen till företag utgjorde 26 procent av den totala försäljningen av resor med reguljärflyg. Ökningen var 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet passagerare på Finnairs charterflyg var cirka under januari mars, en minskning med 8,2 procent jämfört med året innan. Detta berodde på oroligheterna i Egypten, Tunisien och Libyen. Flygresorna till de två förstnämnda länderna ställdes in nästan helt. Frigjord kapacitet kunde bara delvis sättas in på andra destinationer. Kabinfaktorn för charterflyg sjönk något och uppgick till 91,5 procent. Finnair har ökat sin andel av marknaden gentemot huvudkonkurrenterna i reguljärtrafiken mellan Europa och Asien. Marknadsandelen av sträckor som trafikeras tur och retur mellan kontinenterna utgjorde 5,4 (5,2) procent. Finnair är det sjätte största nätverksbolaget på dessa marknader sett till andelen av försäljningen. När det gäller antalet flyg som startar från en flygplats i Finland har Finnair en marknadsandel på cirka 54 procent. Punktligheten för flygningarna förbättrades med drygt 10 procentenheter till 80,6 (71,4) procent jämfört med samma period föregående år.

7 Frakt Fraktenheten hade en fortsatt stark resultatutveckling under januari mars. Omsättningen inom Finnair Cargo växte med 57 procent under det första kvartalet. Läget i Japan, Mellanöstern och Nordafrika dämpade dock efterfrågetillväxten för frakt. Finnair startade interkontinentala fraktflygningar våren Det har också bidragit till den positiva fraktutvecklingen vid sidan av den ökade trafiken mellan Europa och Asien. Antalet offererade tonkilometer steg med 62,4 procent. Även försäljningen ökade markant. Det kinesiska nyåret som infaller under första kvartalet orsakar dock en säsongsbetonad efterfrågesvacka. Antalet betalda tonkilometer ökade med 42,5 procent. Enhetsintäkten per offererad tonkilometer från frakttrafiken, exklusive intäkterna från transporterna med fraktplanet, steg med 5,5 procent. Fraktad mängd gods och post ökade med 38 procent. Den totala kabinfaktorn gick ned med 8,7 procent. Det första kvartalet var svagare än väntat på grund av situationen i Japan och Mellanöstern. Därför kunde den avsevärt ökade kapaciteten inte utnyttjas fullt ut. Etableringen av det nya fraktbolaget Nordic Global Airlines Ltd (NGA) löpte enligt plan under januari-mars. Finnair Cargo har en minoritetspost i bolaget. Koncernen har som mål att investera i affärsområden med tillväxtpotential enligt tidigare redovisad plan och strategi. Flygutbildning Affärsområdet Flygtrafik omfattar även flygutbildning som visar en ökande efterfrågan. Flygsimulatorerna vid Finnair Flight Academy (FFA) var i flitig användning under januari mars. Omkring hälften av kursdeltagarna kommer från flygbolag utanför Finnairkoncernen. Tjänster och produkter för flygtrafik Finnair inledde sommarsäsongen den 27 mars. Sommaren 2011 kommer bolaget att ha totalt 74 flyg per vecka till tio städer i Asien, ett nytt rekord. Finnair erbjuder de snabbaste förbindelserna tur och retur på över 200 rutter mellan Europa och Asien. Singapore är en ny destination som öppnas i maj. Linjen kommer att trafikeras dagligen. I juni utökas antalet turer till Hongkong. Det går också att flyga direkt till Chicago från Helsingfors. American Airlines som är partner i oneworld börjar trafikera den nya rutten i början av maj. Finnair startade flygningar i samarbete med australiska Qantas, en annan allianspartner i oneworld, från Helsingfors till Bangkok via Sydney i februari. I maj då Finnair börjar flyga dagligen till Singapore inleds samflygningar från Helsingfors via Singapore till Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide och Sydney. Malaga och Toronto som tidigare trafikerats av semesterflyg blir reguljärdestinationer under sommarsäsongen och Finnair kommer att flyga dit fem dagar i veckan. Också Nice börjar trafikeras av reguljära flyg och antalet turer blir tre per vecka. Finnair har dessutom öppnat en ny nonstoplinje till danska Aarhus med avgång på eftermiddagen i samarbete med Sun-Air. Finnair flyger till slovenska Ljubljana fyra gånger per vecka och har en daglig förbindelse till polska Gdansk. Den senare linjen trafikeras i samarbete med Finncomm Airlines. Avsikten är att fortsätta med flygningarna även under vintersäsongen. Sedan den sista mars har Finnair flugit till Krakow två gånger i veckan och haft tre veckoturer till Venedig. Antalet flygturer på Stuttgart utökades den 17 april till två per dag från tidigare tio per vecka. Lissabon trafikeras av tre reguljärflyg per vecka sedan den 18 april. Den 13 maj börjar Finnair flyga till Pisa med två veckoturer. Norska Bergen kommer att trafikeras tre gånger i veckan via Arlanda från den 22 maj. Murmansk i Nordryssland är en ny destination dit Finnair kommer att flyga med tre veckoturer under sommarsäsongen. Starten sker den 15 juni.

8 Finnair har fortsatt sina dagliga flygningar till Japan och utfört humanitära transporter av förnödenheter. Bolaget erbjuder också kunderna möjligheten att donera Finnair Plus-poäng till Finlands Röda Kors till förmån för katastrofhjälpen i Japan. I början av året lanserade Finnair och Diners Club ett gemensamt kreditkort av ny typ, en kombination av medlemskortet Finnair Plus och kreditkortet Diners Club. Med kombikortet kan medlemmar i Finnair Plus samla ihop poäng snabbare, eftersom kortet kan användas för betalning av dagliga inköp. På så sätt blir det också lättare att komma i åtnjutande av olika medlemsförmåner. I början av mars introducerade Finnair en serviceportal för mobilanvändare där man hittar tjänster, råd och tips som rör resor. Man kommer in på mobilsajten genom att knappa in m.finnair.com. Flygtjänster Affärsområdet omfattar service och underhåll av flygplan, marktjänster och koncernens cateringverksamhet. I affärsområdet ingår också merparten av koncernens fastighetstillgångar. Flygtjänster ansvarar för förvaltning och drift av fastigheter som används i den löpande verksamheten samt för upphandling av tjänster för drift av lokaler. Affärsområdets verksamhet består huvudsakligen av koncernintern produktion av tjänster. En fjärdedel av Flygtjänsters omsättning kommer från externa kunder. Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 114,5 110,7 3,4 Operativt resultat i förhållande till omsättningen procent 2,4 1,4 Operativt resultat, EBIT milj. euro 2,8 1,6 75,0 Personal Medelantal anställda ,2 Cateringverksamheten är lönsammast av de enheter som ingår i Flygtjänster. Verksamheten består av tillredning och leverans av mat och dryck samt så kallad travel retail ombordförsäljning, förbeställning av varor och kundförsäljning på flygplatserna i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Omsättningen inom Catering minskade med 2,6 procent jämfört med året innan, vilket främst berodde på ändrade affärskoncept hos flygbolagskunder samt om- och utbyggnad av huvudbutiken Finnair Tax Free Shop. Den utvidgade flaggskeppsbutiken öppnade i terminal två på Helsingfors Vanda flygplats i mars Minskad omsättning medförde också ett lägre operativt resultat. Å andra sidan lyckades Finnair Catering anpassa kostnadsstrukturen till en mindre omsättning. Finnair Teknik nådde ett ungefärligt nollresultat för det första kvartalet. Enheten genomgår en omstrukturering. Som ett led i det har bolaget fattat beslut om att lägga ner det kraftigt förlusttyngda basunderhållet av flygplan som erbjudits externa kunder. Flygplansunderhållet kommer därefter att inriktas på högklassig och kostnadseffektiv service av egna maskiner. Samarbetsförhandlingarna (MBL-förhandlingarna) som rörde omstruktureringen av Finnair Teknik slutfördes strax före kvartalets utgång. Personalen kommer att minskas med totalt 450 personer före slutet av året. Som en del av omstruktureringen tecknade Finnair Technical Services Oy ett intentionsavtal med Suomen Transval Oy om överlåtelse av verksamheten med lagertjänster på Helsingfors Vanda flygplats. Lagerverksamheten har 75 anställda.

9 Inom Northport Oy som levererar marktjänster blev det operativa resultatet för januari mars en liten förlust. Resetjänster (researrangörer och resebyråer) Affärsområdet består av resebyråkoncernen Aurinkomatkat Suntours med dotterbolag i Estland och Ryssland, affärsresebyråerna Area samt Finlands Resebyrå (SMT) och SMT:s dotterbolag Estravel i de baltiska länderna. Amadeus Finland levererar mjukvara och IT-lösningar för turismbranschen. Suntours inriktar sig på service för fritidsresenärer och erbjuder förutom paketresor även alla typer av resetjänster med anknytning till fritid. Verksamheten för fritidsresor inom Area och Finlands Resebyrå uppgick i Aurinkomatkat Suntours i december Area och SMT är numera renodlade affärsresebyråer. Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring % Omsättning och resultat Omsättning milj. euro 106,6 100,1 6,5 Operativt resultat i förhållande till omsättningen procent 1,0 0,4 Operativt resultat, EBIT milj. euro 1,1 0,4 Personal Medelantal anställda ,9 Efterfrågan på paketresor under vintersäsongen stärktes efter den ekonomiska recessionen. Suntours ökade sin försäljning i Finland med 10 procent. I Ryssland och Estland blev tillväxten ännu kraftigare. Flygningarna till Tunisien och Egypten ställdes in i februari på grund av oroligheterna i Mellanöstern. Ersättande semesterpaket kunde ordnas för en del av resenärerna. Flera tusen resor annullerades, vilket drog ned resultatet. Affärsresandet i Finland ökade en aning under rapportperioden. I Baltikum noterades en betydlig ökning jämfört med föregående år. Finnairs affärsresebyråer ökade sin marknadsandel. De arbetade systematiskt med att få upp andelen online-bokningar och höja graden av processautomation, vilket medförde bättre kostnadseffektivitet. Resebyråerna nådde en högre produktivitet och resultatet vände från förlust till en liten vinst. Både Area och SMT får högsta betyg när det gäller kundtillfredsställelse visar en undersökning som Nordic Business Travel Barometer gjort. Aktien Finnair hade ett marknads på 492,0 (557,4) miljoner euro vid NASDAQ OMX Helsinki (Helsingforsbörsen) den 31 mars Sista betalkursen på aktien var 3,84 (4,35) euro. Den högsta kurs som noterades för Finnairs aktie på Helsingforsbörsen under januari mars var 5,37 (4,40) euro, den lägsta noteringen var 3,74 (3,61) euro och medelkursen var 4,66 (3,98) euro. Antal omsatta aktier uppgick till 4,8 (4,5) miljoner stycken med ett på 22,2 (17,8) miljoner euro. Antal aktier i Finnair som var registrerade i Handelsregistret den sista mars uppgick till stycken. Finska staten innehade 55,8 (55,8) procent av aktierna i Finnair. Andelen utländska direkt- och förvaltarregistrerade aktieinnehav utgjorde 15,1 (16,3) procent. Finnair innehade egna aktier den 31 mars 2011, vilket motsvarade 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Inga egna aktier förvärvades eller överläts under januari mars.

10 Administration Finnair offentliggjorde följande förändringar i ledningsgruppen under det första kvartalet: Gregory Kaldahl tillträdde som direktör för resurshantering i januari. Han är också medlem i Finnairkoncernens ledningsgrupp och koncernledningen. Arja Suominen utsågs till direktör för kommunikation och samhällsansvar den 14 mars. Hon är även medlem i Finnairkoncernens ledningsgrupp och koncernledningen. Kommunikationsdirektör Christer Haglund lämnade sin befattning vid Finnair den 15 april. Som tidigare aviserats kommer Finnairkoncernens vice verkställande direktör Lasse Heinonen att lämna bolaget den 15 maj. Han har ansvarat för fraktenheten och affärsområde Flygtjänster som omfattar koncernens tekniska verksamhet, marktjänster och cateringverksamhet. Enheterna inom hans ansvarsområde rapporterar därefter till de andra medlemmarna i ledningsgruppen. Vid bolagsstämman den 24 mars 2011 valdes styrelse för Finnair Abp för tiden från ordinarie bolagsstämman intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Harri Sailas utsågs till styrelseordförande. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Elina Björklund, Sigurđur Helgason, Satu Huber, Ursula Ranin, Veli Sundbäck och Pekka Timonen. Harri Kerminen valdes in som ny ledamot i styrelsen. Finnairs styrelse riktar sitt varma tack till Christoffer Taxell som avgick som styrelseordförande vid ordinarie bolagsstämma den 24 mars Han har gjort en full insats för bolaget i en svår affärsmiljö och under en turbulent period i branschen. Christoffer Taxell har starkt bidragit till att vidareutveckla bolaget. Bolagsstämman beslöt ändra 8 i bolagsordningen som efter ändringen lyder: Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett revisionsbolag auktoriserat av Centralhandelskammaren. Revisorn väljs vid ordinarie bolagsstämma. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls efter revisorsvalet. Enligt den reviderade bolagsordningen beslöt bolagsstämman att till ny revisor välja CGRauktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med revisor Eero Suomela som huvudansvarig revisor.

11 Personal Koncernen hade (7 681) anställda i medeltal under januari mars. Personalen fördelar sig på affärsområden enligt följande: Flygtrafik (3 600), Resetjänster (1 164), Flygtjänster (2 679). Antal anställda uppgick den 31 mars 2011 till personer. Efter rapportperioden i april träffade bolaget en löneöverenskommelse med teknikerfacket vid Finnair och ingick ett ettårigt kollektivavtal med organisationen för flygtjänstemän. Samhällsansvar I april 2011 gav Finnair ut sin hållbarhetsredovisning för Den kan läsas på bolagets hemsida FINNAIR ABP Styrelsen Rapporter, tabeller och noter som länk

12 Medie- och analytikerkonferens Finnair anordnar en presskonferens för massmedia den 28 mars 2011 kl och en analytikerträff kl Båda äger rum i Kontorstornet, Flygarvägen 3, Helsingfors Vanda flygplats. Finnair Abp Kommunikation Arja Suominen Direktör, kommunikation och samhällsansvar Närmare information ges av: Erno Hildén Ekonomidirektör Telefon (09) , fax (09) Arja Suominen Direktör, kommunikation och samhällsansvar Telefon (09) , fax (09) Kati Kaksonen IRO, ekonomisk information och investerarrelationer Telefon (09) , fax (09) Finansiella rapporter under resten av året: Delårsrapport för januari juni publiceras 5 augusti Delårsrapport för januari september publiceras 27 oktober Kompletterande information till delårsrapporten finns på vår hemsida

13 FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT NYCKELTAL milj. euro Förändring % Omsättning 533,7 481,5 10, ,3 Resultat före avskrivningar och leasingkostnader, EBITBAR* 3,6 20,0-82,0 176,6 Leasingkostnader för flygplan 16,7 18,3-8,7 63,1 Operativa rörelsereresultat, EBIT* -43,1-26,3 63,9-4,7 Förändringar i på derivat 19,6 0,4 - -6,4 Realisationsvinst av anläggningstillgångar och engångsposter -19,6 0,0 - -2,2 Rörelseresultat, EBIT -43,1-25,9 66,4-13,3 Periodens resultat (andel som är hänförlig till moderbolaget) -33,8-21, ,0 Rörelseresultat, EBIT i % av omsättningen* -8,1-5,5 - -0,2 EBITDAR i % av omsättningen* 0,7 4,2-8,7 Enhetsintäkter från flygverksamheten, eurocent/rtk * 60,8 59,4 2,4 70,3 Enhetskostnader från flygverksamheten, eurocent/rtk* 71,2 69,1 3,1 70,2 Enhetskostnader från flygverksamheten, eurocent/atk* 43,3 45,4-4,7 45,6 Resultat/aktie före och efter utspädning ** -0,28-0,19 47,4-0,24 Eget kapital/aktie 6,65 6,51 2,2 6,74 Bruttoinvesteringar milj. euro 30,9 68,7-55,0 183,5 Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 5,8 14,3-9,1 Soliditet, % 34,7 34,6 36,2 Skuldsättningsgrad, % (gearing) 30,0 30,2 27,8 Justerad skuldsättningsgrad, % 80,6 91,9 79,6 Rullande 12 mån. avkastning på sysselsatt kapital, % (ROCE) -1,5-8,3-0,4 Rullande 12 mån. avkastning på eget kapital, % (ROE) -4,2-13,4-2,7 * utan realisationsvinster, förändringar i på derivat, valutakurser för service och underhåll samt poster av engångskaraktär. Enhetsintäkter från flygverksamheten c/rtk = Intäkter från flygverksamheten/rtk från flygverksamheten Enhetskostnader inom flygverksamheten c/rtk = Rörelsekostnader inom flygverksamheten/rtk från flygverksamheten Enhetskostnader inom flygverksamheten c/atk = Rörelsekostnader inom flygverksamheten/atk inom flygverksamheten ** Ingår ränta av Hybridlånet

14 FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat/aktie: Avkastning på sysselsatt kapital, % ( ROCE ): Resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader Periodens resultat *100 Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (i genomsnitt) Eget kapital/aktie: Räntebärande skulder: Eget kapital Räntebärande skulder - räntebärande tillgångar - börsnoterade aktier Emissionsjusterat antal aktier vid periodens slut Skuldsättningsgrad, %: Soliditet i %: Räntebärande nettoskulder *100 Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande *100 Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande Balansomslutning - erhållna förskott Operativ rörelsevinst: Avkastninga på eget kapital i % (ROE): Rörelsevinst utan realisationsvinster, förändringar i, på derivat, valutakurser för service och underhåll Resultat *100 samt engångsposter Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande (i genomsnitt) Eget kapital = som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Uppgifterna i bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer.

15 RESULTATRÄKNING milj. euro Förändring % Omsättning 533,7 481,5 10, ,3 Tillverkning för eget bruk 1,3 0,5 160,0 8,7 Övriga rörelseintäkter 2,7 2,8-3,6 14,0 Realisationsvinst av anläggningstillgångar * -1,2 0,0-6,1 Rörelseintäkter 536,5 484,8 10, ,1 Rörelsekostnader Personalkostnader 116,8 111,9 4,4 438,8 Bränsle 132,8 105,3 26,1 431,7 Leasingkostnader för flygplan 16,7 18,3-8,7 63,1 Övriga hyror 29,1 18,8 54,8 88,0 Service och underhåll av plan 30,2 28,0 7,9 120,7 Luftfartsavgifter 50,6 44,5 13,7 188,5 Markservice och catering 44,7 41,0 9,0 172,9 Produktion av paketresor 41,9 37,9 10,6 120,0 Försäljning och marknadsföring 21,7 19,9 9,0 83,7 Avskrivningar 30,0 28,0 7,1 118,2 Övriga kostnader 66,3 57,5 15,3 225,1 Totalt 580,8 511,1 13, ,7 Operativt rörelseresultat EBIT -43,1-26,3 - -4,7 Förändringar i på derivat och valutakurser för service och underhåll 19,6 0,4 - -6,4 Engångsposter -18,4 0,0 - -8,3 Kostnader totalt 579,6 510,7 13, ,4 Rörelseresultat, EBIT -43,1-25, ,3 Finansiella intäkter 3,1 2,5 24,0 6,5 Finansiella kostnader -6,3-6,0 5,0-26,3 Resultatandel i intressebolag 0,1 0,0-0,1 Resultat före skatter -46,2-29,4 57,1-33,0 Direkta skatter 12,4 7,7-10,2 Räkenskapsperiodens resultat -33,8-21, ,8 Andel av räkenskapsperiodens resultat som är hänförlig till moderbolagets aktieägare -33,8-21,8-23,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,1 0,2 Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under räkenskapsperioden Resultat per aktie före/efter utspädning, euro/aktie -0,28-0,19-0,24 * Ingår inte i det operativa rörelseresultatet.

16 BALANSRÄKNING (milj. euro) TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 37,0 43,7 38,6 Materiella anläggningstillgångar 1 420, , ,6 Andelar i intresseföretag 7,7 8,3 7,6 Övriga finansiella tillgångar 13,0 13,9 13,6 Uppskjutna skattefordringar 64,0 49,6 48,0 Totalt 1 541, , ,4 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 45,9 50,5 47,5 Kundfordringar och övriga fordringar 378,3 264,9 252,3 Övriga finansiella tillgångar 434,3 470,5 485,4 Likvida medel 53,9 52,8 41,5 Totalt 912,4 838,7 826,7 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 27,3 19,4 70,7 Tillgångar totalt 2 481, , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Andel som är hänförlig till moderbolagets ägare Aktiekapital 75,4 75,4 75,4 Övrigt eget kapital 773,6 755,8 777,1 Totalt 849,0 831,2 852,5 Innehav utan bestämmande inflygtande 0,6 0,9 0,8 Eget kapital totalt 849,6 832,1 853,3 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 113,9 93,9 103,3 Finansiella skulder 646,6 689,9 677,7 Pensionsåtaganden 2,5 0,0 2,5 Avsättningar 71,9 78,1 72,6 Totalt 834,9 861,9 856,1 Kortfristiga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst 0,0 0,0 0,3 Avsättningar 42,9 26,1 27,8 Finansiella skulder 106,3 95,6 98,5 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 647,7 622,5 575,8 Totalt 796,9 744,2 702,4 Skulder totalt 1 631, , ,5 Eget kapital och skulder totalt 2 481, , ,8

17 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Milj. euro Säkrings -reserv Fonden för inbetalt fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Omräkningsdifferenser Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmandeinflytande Hybridlånet Hybridlånet ränta Eget kapital totalt Eget kapital ,4 20,4 147,7-25,2 247,2 0,5 241,3 707,3 0,9 119,4-827,6 Dividendutdelning 0,0 0,0-0,1 0,0 - -0,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ,4 20,4 147,7-25,2 247,2 0,5 241,3 707,3 0,8 119,4-827,5 Hybridlånet 0,0 0,0 0,0-0,0 Periodens resultat -21,8-21,8 0,0-21,8 Poster i en utökad resultaträkning 27,0-0,7 26,3 0,1 26,4 Periodens utökade resultat 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0-0,7-21,8 4,5 0,1 0,0-4,6 Eget kapital ,4 20,4 147,7 1,8 247,2-0,2 219,5 711,8 0,9 119,4-832,1 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Milj. euro Säkrings -reserv Fonden för inbetalt fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Omräkningsdifferenser Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmandeinflytande Hybridlånet Hybridlånet ränta Eget kapital totalt Eget kapital ,4 20,4 147,7 35,2 247,2 0,0 215,2 741,1 0,8 119,4-8,0 853,3 Dividendutdelning 0,0 0,0-0,2 0,0 - -0,2 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ,4 20,4 147,7 35,2 247,2 0,0 215,2 741,1 0,6 119,4-8,0 853,1 Hybridlånet 0,0 0,0 0,0-0,0 Periodens resultat -33,8-33,8 0,0-33,8 Poster i en utökad resultaträkning 30,4-0,1 30,3 0,0 30,3 Periodens utökade resultat 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0-0,1-33,8-3,5 0,0 0,0 - -3,5 Eget kapital ,4 20,4 147,7 65,6 247,2-0,1 181,4 737,6 0,6 119,4-8,0 849,6

18 KASSAFLÖDEANALYS Milj. euro Kassaflöde från löpande verksamhet Räkenskapsperiodens resultat -33,8-21,7 Justeringar av periodens resultat* 24,0 25,1 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 6,3 6,0 Ränteintäkter -1,7-2,2 Övriga finansiella intäkter -1,3-0,2 Dividendintäkter -0,1-0,1 Skatter -12,4-7,7 Förändringar i rörelsekapital -14,8-12,9 Betalda räntor -4,5-4,6 Betalda finansiella kostnader -0,9-0,3 Erhållna räntor 0,9 0,7 Erhållna finansiella intäkter 0,3 0,0 Betalda skatter 0,0 0,0 Nettokassaflöde från löpande verksamhet -38,0-17,9 Kassaflöde från investeringar Investeringar i immateriella tillgångar -0,8-0,6 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -28,0 28,3 Nettoförändring i ränteplaceringar som innehas i handelssyfte 54,5 162,0 Nettoförändring i kortfristiga investeringar 0,0 0,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 43,3 0,6 Erhållna dividender 0,1 0,1 Förändring av långfristiga fordringar 0,6 6,6 Nettokassaflöde från investeringar 69,7 197,1 Kassaflöde från finansiering Ökning av långfristiga skulder 0,3 10,8 Återbetalningar och förändringar av lån -13,9-119,0 Nettokassaflöde från finansiering -13,6-108,2 Förändringar i kassaflöden 18,1 71,0 Förändringar i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 294,0 262,9 Förändringar i likvida medel 18,1 71,0 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 312,1 333,9

19 Noter till kassaflödesanalysen, koncernen * Justeringar av periodens resultat Avskrivningar 30,0 28,0 Anställningsförmåner 0,0-1,4 Förändringar i på derivat och valutakurser för service och underhåll -19,6-0,4 Övriga justeringar 13,6-1,1 Totalt 24,0 25,1 Övriga finansiella tillgångar 434,3 513,8 Likvida medel 53,9 9,5 Kortfristiga likvida medel i balansräkningen 488,2 523,3 Tillgångar som förfaller efter 3 månader -152,2-156,7 Aktier som innehas för försäljning -23,9-32,7 Totala likvida medel i kassaflödesanalysen 312,1 333,9

20 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KONCERNBOKSLUTET 1. UTGÅNGSPUNKT Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, den internationella standarden för delårsrapporter. 2. REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciperna överenstämmer med de riktlinjer som följts när koncernens bokslut för 2010 upprättades. Följande nya standarder samt uppdateringar, nya tolkningar och tilllämpningar av standarderna som infördes är relevanta för koncernen. IAS 24 (reviderad) Upplysningar om närstående. Revideringen förenklar upplysningskraven för statligt anknutna företag och klargör definitionen av en närstående part. Den reviderade standarden kräver fortfarande att sådana upplysningar lämnas som är väsentliga för användare av årsredovisningar, men man behöver inte ge information som är kostsam att samla in och av mindre för användarna. Kravet på upplysningar om närståendetransaktioner gäller bara om de är av väsentlig betydelse för en eller flera parter. Revideringen innebär alltså en avvägning mellan krav och förmåga att uppfylla skyldigheten IAS 32 (ändrad) Redovisning av finansiella instrument klassificiering av nyutgivna aktier. Ändringen gäller redovisning av nyutgivning av aktier (teckningsrätter och teckningsoptioner) som är utställda i en annan valuta än emittentens egen valuta. Teckningsrätter har tidigare redovisats som skuldinstrument. Enligt ändringen ska teckningsrätter dock klassificeras som eget kapital oavsett i vilken valuta lösenpriset är angivet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. IFRIC 19 Reglering av finansiella skulder med egetkapitalinstrument. Tolkningen förtydligar hur en låntagare bör redovisa sina egetkapitalinstrument som emitterats för att helt eller delvis upphäva en finansiell skuld efter omförhandling av villkoren för skulden. Den vinst eller förlust som uppkommer när ett företag omförhandlar villkoren för en finansiell skuld med sin kreditgivare och denne går med på att acceptera företagets aktier eller andra egetkapitalinstrument som en hel eller delvis reglering av skulden ska föras till resultatet. Beloppet av vinsten eller förlusten som redovisas i resultaträkningen utgör skillnaden mellan det bokförda t på den finansiella skulden och det verkliga t på företagets aktier eller andra egetkapitalinstrument. IFRIC 14 (Ändring) Minimifonderingskrav för pensionsåtaganden. Syftet med ändringen är att undvika eventuella negativa följder av IFRIC 14. Tolkningen innebär att ett företag under vissa förhållanden inte får betrakta en del förtida inbetalningar av pensionsavgifter som en tillgång. Ändringen gör att ett företag får redovisa förtida betalningar som tillgångar under normala omständigheter. Genom ändringen elimineras alltså eventuella negativa följder. Inga väsentliga effekter har uppstått på koncernens resultat och finansiella ställning vid tillämpningen av dessa reviderade standarder. IASB utvecklar nya standarder och tolkningar som ska tillämpas från 2012 och Vi ger en redogörelse för dem i redovisningsprinciperna för upprättande av koncernbokslutet 2011.

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2008 Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 3,8 procent till 2 262,6

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

SAS kommersiella satsningar ger resultat

SAS kommersiella satsningar ger resultat SAS Delårsrapport november april 215 SAS Delårsrapport november april 215 SAS kommersiella satsningar ger resultat Februari 215 april 215 Resultat före skatt: 355 (-1 78) MSEK Resultat före skatt och engångsposter:

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

INFORMATION OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER I SAS

INFORMATION OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER I SAS INFORMATION OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER I SAS SAS har beslutat att lämna ett erbjudande om teckning av preferensaktier där allmänheten i Sverige, Danmark och Norge har möjlighet att delta Anmälan för

Läs mer

Årsredovisning 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsredovisning 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsredovisning 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ett starkt trafiksystem SAS erbjuder sina kunder ett globalt trafiksystem, ett nätverk genom vilket kunden kan resa enkelt och

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Sanitec Abp Årsredovisning 2014

Sanitec Abp Årsredovisning 2014 Sanitec Abp Årsredovisning STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse I KORTHET Nettoomsättningen för uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Jämförbar nettoomsättning för året

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer