Sparbankernas 190-åriga historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas 190-åriga historia"

Transkript

1 Sparbankernas 190-åriga historia Som källa har använts Antti Kuusteräs bok Idé och pengar, Sparbankerna i det finländska samhället Åsikterna och tolkningarna är förenliga med boken. Citaten är tagna från tidskriften Säästöpankki och bilderna från Sparbanksförbundets arkiv, om inte annat anges. Citat vars originalspråk är finska är fria översättningar. 1

2 Sparbankerna en del av det finländska samhället i hela 190 år Finlands äldsta bankgrupp. Den första sparbanken grundades i Åbo Sparbankernas centralorganisation Sparbanksförbundet grundades Sparbankerna grundades ursprungligen för tjänstefolk och mindre bemedlade. Syftet var att fostra människorna till sparsamhet. Sparbankerna var de första bankerna som erbjöd banktjänster för alla finländare oavsett ställning och förmögenhet. Sparbanksideologin ligger alltjämt i bakgrunden till verksamheten - att främja individens och samhällets välfärd. Främjandet av sparande tas upp som sparbankernas särskilda ändamål i sparbankslagen. Sparbanken eftersträvar inga snabbvinster utan finns till för sina kunder. Det här är ingen kliché. Välfärden i lokala gemenskaper understöds med en del av vinsten. Sparbanken är den bank som folk vill vara kund i. 2

3 Sparbankernas 190-åriga historia, innehållsförteckning Mot ny tillväxt 2012 Den nya gruppen byggs upp Krisen Avregleringen Regleringen Kriget och återuppbyggnadstiden De gyllene åren Sparbankerna sprids till hela landet Erövringen av städerna Sparbankerna kommer till Finland Gå Gå Gå Gå Gå Gå Gå Gå Gå Gå

4 Sparbanksideologin föddes i Storbritannien Sparbanksideologin var en europeisk motkraft till den samhällsbrytning som den industriella revolutionen medförde och som gav upphov till vida proletariatkretsar och risk för samhälleliga oroligheter i städerna Målet var att förbättra den ekonomiska ställningen för arbetarklassen som åtnjöt regelbunden penninglön Verksamheten inleddes i Tottenham 1801 och den första egentliga sparbanken grundades i Skottland 1810 (Ruthwells sparbank) På 1850-talet fanns det redan 600 sparbanker i Storbritannien I början av 1820-talet nådde rörelsen Danmark, Sverige, Norge och Finland I de nordiska länderna förutsatte utvecklingen att sparbankerna förankrades bland folket, som på många håll levde på naturahushållning. Sparbankerna kommer till Finland 4

5 Via Sverige till Finland Ideologin introducerades i Finland av apotekaren, senare industrimannen och bergsrådet John Julin, som hade nära kontakter till övriga Europa. I april 1822 skrev han en artikel i Åbo Tidningar. Artikeln betraktas som sparbankernas intellektuella arv i Finland Enligt Julin var det nödvändigt att grunda en sparbank som skulle komplettera inrättningarna för fattigvården, hjälpa den lägre och mindre upplysta befolkningen. Orsakerna var alltså samhällsgrundade. Attitydförändring var den bärande tanken. Julin ville lära människorna att hjälpa sig själva i det ångestfyllda och kärva läget. Sparbankerna kommer till Finland 5

6 Utdrag ur Julins artikel Man måste framhäva flit, omsorg om framtiden och sparsamhet, öka kunskapsnivån och undanröja de hinder som begränsar möligheterna att själv förbättra den egna ställningen. Man måste få till stånd strävanden att nå en oberoende ställning och vara redo att hjälpa till i detta omvandlingsskede." Sparbankerna skulle ha till uppgift att ta emot disponibla tillgångar, om än smärre summor, av bemedlade arbetare och tjänstefolk, beräkna ränta på summorna, lägga räntan till kapitalet och därigenom utöka tillgångarna tills deponenten önskade ta ut dem. Sparbankerna kommer till Finland 6

7 Sparbanken i Åbo grundades Julins appell väckte reaktioner. Den uppmuntrade välbärgade att donera pengar för sparbankens väl. En kungörelse om den kommande sparbanken, var man kunde göra donationer och ett utkast till stadgar för banken publicerades i Åbo Tidningar Donatorerna beslöt att grunda Sparbanken i Åbo , bankens stadgar verifierades och banken invigdes i en lokal som ingick i en pojkskola grundad av Julin. Sparbanken i Åbo var den första finländska banken efter grundandet av Finlands bank (1811). Att sätta in pengar och ta lån var nu för första gången möjligt även för vanligt folk. Helsingfors Sparbank grundades I de övriga städerna fanns det tillsvidare varken tillräckligt befolkningsunderlag eller intresse. Sparbankerna kommer till Finland 7

8 Sparbanken i Åbo grundades En deposition på sex rubel som gjordes av Gestrins piga Hedvig Nyström var den första kontotransaktionen Sparbankerna kommer till Finland 8

9 Sparbanker började grundas i handelscentren Sparbankerna bredde ut sig till städerna i två faser Först till länshuvudstäderna : Uleåborg, Viborg, Tavastehus, Vasa, S:t Michel och Kuopio. Därtill Borgå. Därefter sjöfartsstäderna och de mest betydande städerna i inlandet: Brahestad, Jakobstad, Lovisa, Fredrikshamn, Tammerfors, Nyslott och Joensuu. I början av 1860-talet fanns det en sparbank i 21 av 32 städer. Nu uppkom även de första landsbygdsbankerna. Den första landsbygdsbanken Tenala Sparbank grundades De flesta bankerna grundades av banbrytare som understödde sparbanksideologin och som kunde donera medel för grundandet av bankerna. Sparbankerna i Jyväskylä, Borgå och Uleåborg var de första bankerna som inkluderade omnämnanden om allmännyttiga projekt i sina stadgar. Även sparbankerna i Helsingfors och Åbo var bland de första som donerade medel för allmännyttiga ändamål, såsom utbildning för mindre bemedlade. Erövringen av städerna 9

10 Krimkriget och ibruktagandet av mark Sparbankernas depositionsstock ökade tiofaldigt under perioden , men det fanns också problem. Den största prövostenen var Krimkriget, som väckte rädsla för en engelsk landstigning krympte depositionsstocken klart, i Helsingfors med hela 25 %. Allteftersom depositioner sades upp blev bankerna tvungna att säga upp lån. En del banker vände sig till Finlands Bank med begäran om tillfällig finansiering. Illustration över striderna i Hangö: Museiverkets bildarkiv Erövringen av städerna 10

11 Krimkriget och ibruktagandet av marken Efter Krimkriget var de monetära förhållandena kaotiska fick Finland en egen valuta, finsk mark, men den bands till silvermyntfoten och separerades från rubeln först På grund av fördröjningen, den strikta penningpolitiken och krisen på de utländska kapitalmarknaderna var finansieringsförhållandena kärva. Handeln och industrin genomgick en konkursvåg, inom jordbruket avlöste exekutiva auktioner varandra. Det svaga penningläget försvårade verksamheten för sparbankerna och de råkade i svårigheter. Den första marksedeln Källa: Finlands Bank Erövringen av städerna 11

12 Övriga banker vid sidan av sparbankerna År 1862 förlorade sparbankerna sin ställning som landets enda privata depositionsinrättning. Den första privata affärsbanken grundades: Föreningsbanken i Finland 1895 uppgick antalet affärsbanker till sex. Till en början ansåg man att rollerna kompletterande varandra: sparbankerna betraktades som insamlare av små depositioner som kunde placera medlen vidare i affärsbanker. Sparbankerna var till för arbetarklassen medan affärsbankerna tjänade näringslivet. Därtill grundades Postsparbanken år Marknadsandelar i början av 1890-talet: sparbanker 30, affärsbanker 69 och Postsparbanken 1 %. Sparbankslagen trädde i kraft 1896: sparbanken definierades som ett penninginstitut som tar emot depositioner från allmänheten (begränsades inte längre till en viss kundkrets, t.ex. sparkassa för fabriksarbetare) 1902 grundades Andelskassornas Centralkreditanstalt. Andelskassorna blev andelsbanker. Sparbankerna sprids till hela landet 12

13 Sporadiska öppettider till en början På 1800-talet var banken öppen då och då eller en dag i månaden, oftast på söndag efter kyrkan eller lördagkväll, om söndag ansågs opassande. I allmänhet var det bara då som pigorna och drängarna hade ledigt. Till exempel i Pemar var sparbanken från och med 1889 öppen sex gånger om året. Detta meddelades allmänheten genom kungörelser i dagstidningar och i kyrkan. Intill visas tidningsannonser publicerade av sparbankerna i Tavastkyro och Lavia. De flesta banker började hålla öppet varje dag först på 1920-talet. Den allmänna praxisen var att hålla öppet så länge det fanns kunder. Sparbankerna sprids till hela landet 13

14 Sporadiska öppettider till en början När sparbanken öppnade dörren kunde man skönja något av en högtidlig stämning i banksalen. Kunderna vällde in och placerade sig på bänkarna längs med väggarna. Man pratade om ditt och datt, tog sig en rök och kanske en kopp kaffe. --- Ingen hade någon brådska." Bild: På 1890-talet hade kansliavdelningen vid Sparbanken i Åbo höga svarvade pallar och pulpetliknande bord. Sparbankerna sprids till hela landet 14

15 Pengar togs bara ut för verkliga behov I Salo öppnades en sparbank i september 1874 Den första deponenten var sadelmakaren Gustaf Sarén från S:t Bertils. Nämnvärt är att sadelmakaren sparade regelbundet på sitt konto men tog ut pengar för första gången först år Till en början var banken öppen en gång i månaden. Den som ville ta ut pengar skulle säga upp den önskade summan en månad i förväg. Uttag på över 100 mark skulle sägas upp hela tre månader före det planerade uttaget." Sparbankerna sprids till hela landet 15

16 Från 1900-talets början till medborgarkriget Vid sekelskiftet grundades finsksinnade "finska" sparbanker (suomalaiset säästöpankit) och något senare även "arbetarnas" sparbanker (työväen säästöpankit). Första sparbanksinspektören 1896 (G. M. Leinberg), första numret av tidskriften Sparbanken 1904, Sparbanksförbundet grundades1906 och det egna centrala penninginstitutet Sparbankernas Central-Aktie-Bank nåddes gränsen på 400 banker, och redan 1918 uppgick antalet sparbanker till 443. På grund av första världskriget var de monetära förhållandena kaotiska Till följd av inflationen rasade värdet på besparingarna och bankernas kapital. Museiverkets bildarkiv Sparbankerna sprids till hela landet 16

17 Från 1900-talets början till medborgarkriget Efter världskriget stoppade medborgarkriget utvecklingen än en gång. Enligt sparbankskamrerns granskningsberättelse miste sammanlagt 82 sparbanksprincipaler, styrelsemedlemmar och tjänstemänn livet i medborgarkriget. Museiverkets bildarkiv Inarin Säästöpankki i Norra Lappland var den första sparbanken som grundades i självständiga Finland. Sparbankerna sprids till hela landet 17

18 Pengar fanns varken att sätta in eller att låna Bankrörelsen i början av 1900-talet: Det fanns inga stora pengar i omlopp vid sekelskiftet. Däremot fanns det ett stort behov av lån. Att sätta in pengar var något helt nytt som man fick vänja sig vid småningom Särskilt i de små landsbygdsbankerna väntade Personalen på sparbanken i Kauhajoki man andäktigt på depositionskunder och rullade tummarna tills dörren öppnades. Och det hände ytterst sällan. Men när det väl hände berättas det att banktjänstemännens ögon lyste av glädje. Man berättade historier, hörde sig för hur det stod till med var och en och rökte så att det sved i ögonen". Sparbankerna spris till hela landet 18

19 Kundtjänsten ställdes inför utmaningar På landsbygden var sparbankernas verksamhet anspråkslös till en början. År 1912 berättade biträdande direktören J. W. Minni att sparbanken hade fått arbetslokaler på sockenstugan och fortsatte: Dessa sockenstugor är ofta i uselt skick. De flesta är gamla kåkar som bara värms upp på öppethållningsdagarna. Sparbankens tjänstemän får stå ut med både kyla och os. Deras lidande förvärras av hostande, spottande och högljudda kunder, av vilka bara få har ärende till sparabanken och resten har kommit dit för nöjes skull. Sparbankerna sprids till hela landet 19

20 Sparbanksrörelsen avreglerades Så sent som i början av 1900-talet fick sparbankerna endast ta emot depositioner av privatpersoner, inte t.ex. av kommunerna eller församlingarna. Efter långa diskussioner togs denna begränsning bort 1908 och sparbankslagen reviderades Förordet till propositionen beskriver hur sparbanksideologin anpassades till rådande förhållanden: Sparbankerna har uppkommit i avsikt att väcka sparsamhet bland mindre bemedlade genom att ta emot deras besparingar och låta det växa ränta på besparingarna samt därmed främja det ekonomiska läget hos detta folkskikt. Förutom denna uppgift --- har sparbankerna steg för steg vuxit till viktiga kreditinstitut, då de i egenskap av penningplacerare har uppnått en betydande ställning och särskilt på landsbygden är den instans som bäst tillgodoser kreditbehovet. Den nya lagen separerade de finländska sparbankerna från den svenska modellen och tog dem närmare det affärsbanksmässiga tänkesättet i Norge. De gyllene åren 20

21 Landet byggdes upp med hjälp av sparbankerna Väinö Linna beskriver sparbankernas roll i uppbyggandet av landsbygden efter medborgarkriget i fri översättning så här: Först botade man boskapen, då behövdes ett mejeri, mejeriet gav pengar och för pengarna behövdes en sparbank. --- Torparn Jussi räknade sina pengar i smyg. Ja borde föra dem ti sparbanken, men ja vet int riktigt. Ja undrar hur det går med Mellola och hans såg? En vacker dag säger dom att han är bankrutt. En liten skogsplätt sku ja gärna köpa, men mer än tio tusen får den int kosta. Bara ja får ihop ett par tusen till vågar ja nog fast låna resten. Här under Polstjärnan De gyllene åren 21

22 Verksamheten avreglerades, tillsynen skärptes Tack vare att den nya lagen trädde i kraft och räntetaket, som hade begränsat sparbankernas utlåning, avskaffades (1920) kunde sparbankerna för första gången konkurrera jämlikt med räntor med de övriga bankerna. De följande åren var unika i den finska bankrörelsens historia eftersom det för första gången rådde fri räntekonkurrens på marknaden. De gyllene åren 22

23 Verksamheten avreglerades, tillsynen skärptes De friare verksamhetsformerna ökade riskerna med verksamheten. Sparbanksinspektionen effektiviserades och omorganiserades Samma år grundades Sparbankernas säkerhetsfond. Sparbankerna förband sig solidariskt att ersätta deponenter för förluster i samband med eventuell bankkonkurs. Lagen reviderades och regleringen skärptes Nya verksamhetsformer förbjöds inte men villkoren för dem skärptes. Räntekonkurrensen hade höjt räntorna och 1931 beslöt bankerna om ett begränsande avtal. Banktekniken började utvecklas på 1900-talet. Kulramar ersattes av räknemaskiner. Till vänster Lovisa Sparbanks additionsmaskin 1904, till höger en universalräknemaskin från 1930-talet. De gyllene åren 23

24 Världens sparbanker organiserade sig De finländska sparbankerna var på och 1930-talen starkt engagerade i det internationella samarbetet kallade den italienska storsparbanken Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde alla världens sparbanker till en internationell sparbankskongress i Milano. De gyllene åren 24

25 Världens sparbanker organiserade sig Den internationella sparbankskongressen grundade en samarbetsorganisation för världens sparbanker (ISBI) den interantionella sparsamhetsdagen, som man började fira årligen på kongressens avslutnings- dag Sparsamhetsdagen och -veckan firas fortfarande i Finland. På bilderna veckoteman från 1970-talet. De gyllene åren 25

26 Internationella kontakter var särskilt viktiga under kalla krigets tid 1931 beslöt man i Helsingfors att grunda Nordens centrala sparbanksföreningars delegation NCSD. Bilden är från Borgåmötet Tonvikten låg på upplysning om sparsamhet men seminariet behandlade olika sparbanksfrågor på ett mångsidigt sätt. Efter andra världskriget blev både ISBI och NCSD särskilt viktiga för finländarna. I dessa forum kunde man påvisa att Finland är sig likt och fortfarande platsar i den nordiska sparbanksgemenskapen. De gyllene åren 26

27 Främjande av sparande i fokus Under mellankrigstiden fokuserade sparbanksideologin på ekonomisk fostran för medborgarna, särskilt barn och ungdomar. Man talade om sparsamhetspropaganda konstaterades i lagen att sparbanken är ett allmännyttigt penninginstitut som inte eftersträvar vinst. Anmärkningsvärt var att främjandet av sparande definierades som sparbankerna särskilda uppgift. Ur lagen uteslöts omnämnandet om "mindre bemedlade folkskikt" liksom begränsningarna som gällde den största tillåtna storleken på depositionerna. Sparbanksideologin breddades således. Målet blev att öka sparsamheten i alla samhällsskikt. Därmed kunde sparbankerna proklamera sig till hela folkets bank. Upplysningsverksamheten väckte gensvar: kundtidningen Säästäjä/Spararen, som hade grundats 1928, hade en upplaga på över i slutet av 1930-talet. De gyllene åren 27

28 Reflektionerna i Spararen från 1938 har inte föråldrats För många är det lättare att förtjäna pengarna än att använda dem skickligt. --- Man sköter ekonomin utan att tänka efter och låter sakerna gå sin gilla gång. Folk känner inte till sitt eget ekonomiska läge och dess möjligheter. Man sätter sig inte in i detaljer och vet inte vart pengarna har gått och hur mycket. Ännu mindre vet man i förväg hur mycket pengar som man rimligtvis bör reservera för olika ändamål. Man gör ingen skillnad mellan viktiga och onödiga utgifter företagsekonomiska hjälpmedel kan också tillämpas för att effektivisera den privata ekonomin och få större nytta av den. Denna praxis har i Sverige utvecklas till ett helt system för hemmets inkomst- och utgiftsbudget. Med hjälp av detta s.k. budgetsystem --- kan man reda ut det ekonomiska läget och planera, granska och styra sin ekonomi på ett rationellt sätt." De gyllene åren 28

29 Sparbankerna växte på 1930-talet Avregleringen av bankrörelsen ledde på 1920-talet till en snabb tillväxt som inte dämpades nämnvärt ens av kristiden i början av 1930-talet lämnade Finland guldmyntfoten. Det gjorde att kunderna tog ut sina depositioner. De största sparbankerna fick kortfristiga krediter från Finlands Bank, mindre banker från SCAB. År 1936 hade deponenterna redan över konton. De gyllene åren 29

30 Sparbankerna landets största bank 1938 Antalet sparbanker uppgick till 484 fler än någonsin tidigare eller senare Antalet verksamhetsställen var totalt 560, eftersom det fanns 76 filialer. Den sammanlagda marknadsandelen var 40 procent. 6 av 10 kontor höll öppet varje dag, de flesta 2 4,5 timmar, vissa upp till 6 timmar. Bankerna hade bara ca anställda, eftersom styrelsemedlemmarna och förtroendemännen hade hand om verksamheten i många banker. De gyllene åren 30

31 Bankrörelsen blev en del av krigsekonomin 1941 återinfördes bankernas inbördes ränteavtalssystem på statens initiativ. Regleringen från år 1931 hade bara omfattat inlåningsräntor, men nu berörde regleringen även ultåningsräntorna. Från och med 1941 blev regleringen av utlåningen allt striktare. I stället för med räntor lockade man kunderna att spara med hjälp av skattepolitik. Sparbankernas gamla dröm gick i uppfyllelse: från och med 1943 befriades både bankdepositioner och statsobligationer från inkomst- och förmögenhetsskatten. Detta var ett led i strävan att främja sparsamhet och ge kompensation för de förluster som orsakats av inflationen. Kriget och återuppbyggnadstiden 31

32 Bankverksamheten blev en del av krigsekonomin Eftersom staten behövde pengar, började även Statens informationsbyrå göra reklam för sparsamhet. Bankerna lade konkurrenskonstellationen åt sidan och arbetade sida vid sida för fosterlandet Under återuppbyggnadsåren blev det svårt att sammanjämka inflation och sparande. Kriget och återuppbyggnadstiden 32

33 Bankrörelsen fortsatte under svåra förhållanden Antalet sparbanker började sjunka till följd av fusioner och av tvångsfusioner av banker som blivit bakom den nya gränsen. Servicenätverket bredde dock ut sig allteftersom antalet filialer ökade. År 1950 uppgick antalet verksamhetsställen till 619. På grund av landavträdelser accentuerades den geografiska indelningen som hade antagits på 1930-talet. Sparbankernas och andelskassornas geografiska läge följde ofta partiindelningen. Sparbankerna dominerade Södra och Västra Finland, där det fanns rikligt med anhängare till samlingspartiet. I Östra och Norra Finland var de politiska anhängarna återigen ofta aktiva i andelsverksamheten. Mikkelin Säästöpankki förstördes vid bombningar Kriget och återuppbyggnadstiden 33

34 Staten beslöt om penninghushållningen Depositionsflykten, som hade börjat 1939, planade ut till följd av uttagsbegränsningarna, beskattningen och anpassningen till krigsförhållandena. Staten emitterade ett betydande antal obligationer, vilket ytterligare minskade depositionerna. Rykten om sedelklippning fick depositionerna att öka kraftigt hösten En betydande del av sparbankernas intäkter och utgifter fastställdes i myndighetsbeslut. På grund av begränsningarna av utlåningen, till exempel, var bankerna tvungna att placera en stor del av tillgångarna i depositioner och obligationer som gav sämre avkastning än kreditgivningen. Men för bankerna hade de statliga åtgärderna inte enbart negativa konsekvenser. Den skärpta beskattningen framhävde bankernas ställning som insamlare av statliga avgifter. Nästan ingen kunde längre agera i samhället utan att ständigt komma i kontakt med bankerna. Kriget och återuppbyggnadstiden 34

35 Den befarade sedelklippningen blev verklighet Vid årsskiftet tog staten i samband med sedelbyten ett tvångslån så, att sedlar med valörer på över 100 mark klipptes itu. Den vänstra halvan blev kvar i omlopp men motsvarade bara hälften av sedlarnas ursprungliga nominella värde. Medborgarna upplevde att klippningen rent av var ett helgerån och många kunder miste helt förtroendet för ett bestående penningvärde marks sedeln var bland de sedlar som staten bestämde att skulle klippas itu. Källa: Finlands Bank Kriget och återuppbyggnadstiden 35

36 Banktekniken gjorde stora framsteg Kriget hade gjort att folk rörde på sig mer och hade behov av ta ut pengar eller betala räkningar på främmande orter. Vid övergången till 1950-talet hade man skapat ett heltäckande bankgirosystem där man med affärs- och sparbankernas gireringsblanketter kunde överföra pengar till postgirokonton och på motsvarande sätt lösa in uttagskort för postgiron i affärs- och sparbankerna. Sparbankernas betalningsrörelse blev mångsidigare särskilt på grund av förskottsuppbörden av skatter ingick sparbankerna avtal med Försäkringsbolagens centralförbund om debitering av försäkringspremier på förmedling av sparbankerna. Vid samma tidpunkt inleddes också förhandlingar med kommunerma om att överföra lönebetalningarna till bankerna (lönen till kontot). Kriget och återuppbyggnadstiden 36

37 Memoarer från början av 1950-talet Datorer visste man inte mycket om ännu på den tiden. Man följde hålkortsmaskinernas utveckling, men vanliga räknemaskiner med pappersremsor var det viktigaste tekniska hjälpmedlet. Elektriska räkneapparater vann terräng, särskilt på kassaförvaltarnas bord Målinriktad ledning var inget man diskuterade, men verksamheten var systematisk. Medarbetarna kände till sparbankens uppgift. Var och en visste sin plats: vad man skulle eftersträva, vad man skulle prestera och vem som övervakade resultatet. Arbetsfördelningen var klar. Utbildning gavs i huvudsak på arbetsplatsen i samband med de konkreta arbetsuppgifterna. Kriget och återuppbyggnadstiden 37

38 Inflationen och välfärdssamhället blev en prövosten för sparbanksideologin Efter kriget satte den galopperande inflationen käppar i hjulet för sparbankernas grundläggande uppgift att främja sparsamheten. Depositionskassornas tid var förbi: då depositionsintäkterna var negativa bedömde kunderna banken närmast ur utlåningens synvinkel. Det började också bli gammalmodigt med livslångt sparande för gamla dagar eftersom samhället tog ett allt större ansvar för medborgarnas socialskydd. Vid övergången till 1950-talet hade det samhälleliga läget alltså förändrats. Kriget och återuppbyggnadstiden 38

39 Systemet med fjättrade pengar Den strikta regleringen av finansverksamheten fortsatte efter kriget. Bakgrunden till detta var den keynesianska modellen som framhävde statens roll vid regleringen av konjunkturer. Från det marknadscentrerade systemet som rådde mellan krigen hade man övergått till ett bankcentrerat system. Det befästes på och 1960-talen och fortsatte ända till talet. Bankens ursprungliga uppgift att fungera som länk mellan utbud och efterfrågan på pengar suddades ut och i stället accentuerades rollen som regleringsmyndighet. Räntenivån frigjordes från den allmänna konjunkturutvecklingen och räntebesluten grundade sig på en politisk prövning av ändamålsenligheten. Räntenivån uppvisade bara smärre variationer. På landsbygden erbjöds bank -service även av bankbilar. Suodenniemen Säästöpankkis första bankbil Regleringen 39

40 In- och utlåningen sammankopplades Vid beviljandet av lån förutsatte banken en bestående kundrelation och förhandssparande som pågått under en lång tid. I utbyte mot regelbundet sparande förutsatte deponenterna rätt till lån av banken. Systemet fungerade därmed rätt så automatiskt och utlåningen anpassades mer än tidigare till deponentkretsens struktur. Besluten om utlåning handlade alltså inte längre om placeringsbeslut, utan de utgjorde en del av den aktiva konkurrensen om deponentkunderna och ett sätt att locka nya kunder. Regleringen 40

41 Genombrottet för sparbankernas system för betalning av löner via banken Systemet med att betala lön till bankkonton infördes av sparbankerna vid övergången till 1950-talet. De övriga bankerna insåg omedelbart fördelarna med systemet när det gällde konkurrensen om depositionskunder. Konkurrensen fick osunda drag. Bankerna förutsatte till exempel att företagen skulle koncentrera lönekontona till den aktuella banken för att kunna få kredit, eller så drog bankerna ut på betalningen av lönerna till arbetstagarna om lönerna gick till "fel" bank. Sparbankerna och fackföreningsrörelsen drev tillsammans på arbetstagarnas rätt att själv välja till vilken bank och till vilket konto lönen skulle betalas. Man kom överens om spelreglerna 1964 men tvisten avgjordes slutgiltigt först år 1971 i och med lagen om kollektivavtal. Regleringen 41

42 På och 1960-talen konkurrerade bankerna om kunderna med hjälp av service 1960-talet präglades av stora förändringar. Sparbankerna kunder som flyttade från landet till städerna eftersom dessa inte nödvändigtvis blev kunder till en främmande sparbank. Att förbättra tillgången till bankservicen, dvs. att förtäta nätverket och höja servicenivån, var nästan det enda konkurrensmedlet. Antalet verksamhetsställen fördubblades mellan åren 1950 och 1969, när de uppgick till hörde nästan 4 av 10 bankkontor i landet till en sparbank (om man bortser från postkontor och sparkassor). Öppettiderna förlängdes. Nästan alla kontor höll öppet dagligen, i vissa städer till och med i 9,5 timmar, för att att man skulle kunna ge bättre service åt personer i arbetslivet. Antalet anställda tredubblades: 1969 var de till antalet. Regleringen 42

43 Automatisk databehandling adb förenhetligade banktekniken i sparbankerna Sparbankernas kostnader hade stigit betydligt bl.a. till följd av nya verksamhetsställen, nyanställningar, systemet med löneutbetalning till konton och komplicerade bankprodukter. I slutet av 1950-talet hade representanter för sparbankerna företagit studieresor till sparbanker i Västeuropa för att bekanta sig med automatiseringen av processerna. SCAB beslöt att skaffa adb-utrustning och verksamheten kom igång SCAb erbjöd sparbankerna datacentralstjänster. År 1983 hade nästan alla banker gått med. Finland är ett av föregångsländerna inom bankteknik. De första sedelautomaterna användes redan på 1970-talet. Bilden är från Regleringen 43

44 1972: Bostadsbytare ska inte längre bestraffas" Den nya lagen som trädde i kraft 1972 underlättade bostadshandeln. Den glada reaktionen i tidskriften Sparbanken beskriver väl hur reglerad omvärlden var på den tiden: Lagändringen gällande inkomst- och förmögenhetsbeskattningen som trädde i kraft i början av året har satt fart på bostadsaffärerna. Nu behöver man inte längre betala försäljningsvinst på försäljning av egen bostad, om ägaren eller hans familjemedlemmar har bott i bostaden i minst ett år före affären och om ägaren i stället för den sålda bostaden skaffar en ny fast bostad för sig själv eller familjemedlemmarna Redan under januari-februari --- har man sett tecken på att den nya lagen har stimulerat bostadsmarknaden. Hur stor ökning det är fråga om är svårt att säga exakt med så här kort erfarenhet, men den kommer i varje fall att vara betydande." Regleringen 44

45 Skrikta riktlinjer bl.a. om kreditgivning I Finlands Banks kreditgivningspolitiska riktlinjer från år 1975 fastställdes följande: En bostadskredit fick endast utgöra 60 procent av bostadens pris, och därmed förutsattes förhandsbesparingar på 40 procent. I övriga privatkrediter fick lånesumman bara vara 50 procent av förhandsbesparingarna och lånetiden fick inte överskrida 5 år. För konsumtionskrediter var kreditens övre gräns mark och lånetiden var högst 1 år. Bankerna fick inte göra reklam för konsumtions- och placeringslån. Finlands Banks sista riktlinjer om bostadskrediter och övriga privatkrediter upphörde att gälla Förhandssparande var inte längre ett villkor för beviljande av lån. Regleringen 45

46 Behov av att se över sparbanksgruppens struktur 1966 uppgick antalet sparbanker till 356. Av dessa låg 244 i områden med utflyttningsöverskott. På grund av flyttningsrörelsen och bankteknikens genombrott äventyrades verksamhetsbetingelserna för de minsta bankerna. Fusion med en större och mer solid sparbank i närmaste stad var en lösning som ofta föreslogs. Sparbanksgruppens struktur upplevdes som problematisk började man göra upp en utvecklingsplan. I det strukturpolitiska programmet som lades fram som rättesnöre för utvecklingen år 1968 slopades indelningen i stads- och landsbygdsbanker. Målet var att indela landet i 38 sparbanksdistrikt och lika många sparbanker. I en enkät som genomfördes 1970 föredrog över hälften av bankdirektörerna en direkt övergång till modellen med en bank, Sparbanken i Finland. Regionalsparbankerna understöddes främst av de stora sparbankerna som de övriga skulle ha anslutit sig till enligt modellen i det strukturpolitiska programmet. Regleringen 46

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez.

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. 1 DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez 1. Uppbyggnadstiden Det svenska banksystemet var tämligen omfattande

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Toimintakertomus Innehållsförteckning Direktörens översikt... 2 Finansinspektionen i korthet... 7 Förvaltning och ledning 8 Organisation 8 Personal 9 Finansiering och kostnader

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Direktörens översikt 4 Finansinspektionens verksamhetsstrategi 6 Finansmarknaden 2002 10 Verksamhetsmiljön och dess verkningar på finansmarknaden 10 Strukturella förändringar

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen NFT 1/2007 Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen av Mats Larsson och Mikael Lönnborg Mats Larsson mats.larsson@ekhist.uu.se Ömsesidig försäkring har en lång tradition och spelar

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Globala finanser Lyckohjul eller rysk rulett. Redaktör: Nils Torvalds. www.lokus.fi

Globala finanser Lyckohjul eller rysk rulett. Redaktör: Nils Torvalds. www.lokus.fi Fört r o e n d e k r i s Globala finanser Lyckojul eller rysk rulett Redaktör: Nils Torvalds www.lokus.fi Fört r o e n d e k r i s Globala finanser Lyckojul eller rysk rulett Finanskrisen 2008 09 Bakgrund,

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN STRUKTURFÖRÄNDRINGEN PÅ FINANSMARKNADEN KONKURRENSEN OM INLÅNINGS-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris II - Familjebank och finansgrupp, 1880-1919 K.A.Wallenbergs

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

Årsredovisning 2013. Ålandsbanken Abp. Vi går vår egen väg

Årsredovisning 2013. Ålandsbanken Abp. Vi går vår egen väg Årsredovisning 2013 Ålandsbanken Abp Vi går vår egen väg Ålandsbanken Abp besöksadress huvudkontor: Nygatan 2, Mariehamn Postadress: PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland. Tfn 0204 29 011. Fax 0204

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 1 2 FINLANDS BANK FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 3 FINLANDS BANK Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer