Krypteringens roll för att säkra information i samhället (Cryptography s role in securing information in society)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krypteringens roll för att säkra information i samhället (Cryptography s role in securing information in society)"

Transkript

1 Kungl. Tekniska Högskolan CSC Krypteringens roll för att säkra information i samhället (Cryptography s role in securing information in society) Vårterminen 2008 Författare: Stefan Knutas E-post: Grupp: 1 Övningslärare: Per-Anders Forstorp

2 Abstract This report deals with the eternal issue of privacy versus security, but with focus on what role cryptography plays within it. The authorities responsible for the security of the people has never gained the ground the need in order to provide the necessary security to prevent terrorist-actions from taking place because the people values their privacy and ability to keep secret information higher than their constant safety. This report also concludes that the encryption techniques available today offer very high security and reliability and is so far believed to keep working at the same level for years to come unless there is some unforeseen and giant leap in technology. 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Problemformulering... 5 Backgrund... 5 Resultat... 7 Diskussion... 8 Slutsatser... 9 Litteraturlista

4 Inledning Denna rapport skrivs som ett delmoment i kursen DH1347 Kommunikation. Valet av just detta ämne gjordes då det ger tillfälle för fördjupning av tidigare kunskap inom området och ett tillfälle att sätta in detta i den samtida situationen. Syftet är att framställa en klar bild över krypteringens roll i informationssamhället, hur den har varit, hur den är nu samt hur den kan förbättras inför framtiden. Som en av de större källorna används en rapport [1] från 1996 som trots sin ålder fortfarande presenterar värdefulla aspekter och synpunkter som förblir intressanta även idag. Den är även skriven utifrån USAs perspektiv men inte heller detta hindrar all dess fakta får att kunna appliceras i andra delar av världen, här kan nog till och med dess ålder räknas som en fördel då den skrevs en bra bit innan terrordåden mot World Trade Center (WTC) För att väga ut den hårda fakta och starka åsikter som tas fram i denna används även två böcker skrivna av vetenskapsjournalister (ingen av dem är heller amerikan) som har blivit väl granskade, dels av kritiker och dels av allmänheten. Den första är Kristoffer Gunnartz Välkommen till övervakningssamhället som är den som skrivits sist av de tre och riktar sig till samhället med ett mycket mordet och nutida synsätt. Själv säger han att han ville höja kunskapsnivån i frågan om övervakning i samhället [2] vilket han gör genom att diskutera scenarier där övervakningen tas till sin spets men också analysering av den klassiska balansgången mellan privatpersonens integritet och värdet av säkerhet. Den tredje boken är Kodboken av Simon Singh som är en etablerad författare inom matematiska och naturvetenskapliga ämnen. I den går Singh igenom hur krypteringen används genom historien och vilken roll den spelat ända från antiken i Grekland till hur länder förlitat och besegrats av det under krig. Det presenteras även hur dagens användning ser ut och det förs också en diskussion om dagens och framidens krypterings teorier så som kvantkryptering. Den här rapporten börjar med en lätt genomgång av hur krypteringen spelat sin roll genom åren, det tas också upp några omstridda rättegångar med mer eller mindre fokus på kryptering. Detta vägs mot musik- och filmindustrins kamp för att behålla sina inkomster genom att sydda sina produkter när den digitala informationsåldern underlättar spridandet runt om i världen med rekordfart. Det förs en diskussion om säkerheten hos dagen krypteringar och försöker skapa e n uppfattning om hur säkra dessa är, samt en kortfattad inblick i framtidens möjliga situationer. Slutligen gås det igenom problemen med säkerhet ställt mot värdet av personlig integritet och försöker vidare sätta in detta i en neutral bild. 4

5 Problemformulering For both law enforcement and national security, cryptography is a two-edged sword. ([1], s.3) Kryptering används på många nivåer i dagens moderna informationssamhälle, ibland så diskret att det inte märks och andra gånger är det i huvudfokus. Dagens samhälle förlitar sig i mycket stor utsträckning på möjligheten att kunna lagra privat information säkert och att kunna överföra information på ett sådant sätt att bara mottagaren kan ta del av den. Detta är en viktig grundsten i samhället och många gånger sker detta utan att användaren ens är medveten om det. Till exempel så innehåller chippet i kreditkort en liten krypterings processor för att säkerställa kortets information och på en mer medveten nivå krypterar vissa personer hela sina hårddiskar för att försäkra sig om att endast de kommer åt innehållet. Men är detta alltid så bra som det låter? Kan kryptering bevara affärshemligheter och myndigheters information kan det också användas av terrorister för att kommunicera på ett säkert sätt utom räckhåll för säkerhetsmyndigheter. Hur mycket information ska allmänheten tillåtas hålla hemlig och ska det finnas någon möjlighet för myndigheter att kunna få tillgång till sådan information om det skulle röra något avgörande viktigt (så som bevis i rättegångar). Är det värt att ge upp den personliga integriteten i utbyte mot att det kanske, eventuellt kan leda till att ett terrordåd förhindras med hjälp av den information som hittats. Backgrund Kryptering har tillämpats under mycket lång till för att kunna kommunicera i hemlighet och teknikerna som använt har gått igenom flera revolutioner i samband med nya medier att kommunicera genom. Den här rapporten fokuserar på den tillämpning som är aktuell i dagens informationssamhälle och hoppar därför över den biten som skedde innan den digitala introduktionen (där med sägs inte att historien är mycket viktig del, däremot är det irrelevant för rapportens omfång). Mycket tidigt efter internets spridning över världen började myndigheter oroa sig över den tekniska kunskapen som blev tillgänglig den vanliga medborgaren i världens länder. Snart därefter började rykten om hur allt på nätet granskades och hur personer kartlades utefter deras aktivitet på nätet, som svar på detta släpptes det en mängd gratis krypterings program skapade av kreativa individer och grupper som praktisk taget var omöjliga att knäcka. Myndigheternas svar på detta var bland annat ett lagförslag som ville göra det olagligt att tillverkar och använda program med möjlighet att dölja information från myndigheterna. Det förslaget gick aldrig igenom då det var en för stark begränsning av möjligheten att skydda privat information. Detta hindrade dock inte kryptering från att hamna i fokus under amerikanska rättegångar; 1991 skapade Philip Zimmermann 5

6 ett gratis krypteringsprogram som kan användning för att kryptera bland annat e-post men också hela hårddiskar, han döpte det till Pretty Good Privacy (PGP). När PGP några år senare spred sig utanför USAs gränser blev han anklagad för olaglig vapenexport (kraftigare krypteringsprogram klassas som vapen i USA). När ärendet väl nådde högsta domstolen blev dock Zimmermann friad från alla anklagelser. PGP empowers people to take their privacy into their own hands. There has been a growing social need for it. That's why I wrote it. (Philip R. Zimmermann, [3]) I december 2006 anhölls och anklagades Sebastien Boucher för att ha transporterat barnpornografi på sin bärbara dator över gränsen från Kanada och detta ska ha upptäckts av en tullvakt som inspekterat datorns innehåll. Men när detta ärende väl tog sig upp inför rätta så upptäcktes det att hårddisken med materialet varit skyddad med PGP och krävde ett lösenord för att öppnas. Då det femte tillägget i den Amerikanska konstitutionen skyddar dess medborgare från att behöva utsätta sig själva för åtal, det vill säga genom att uppge sitt lösenord, lades ärendet ner. Det var också i samma veva som myndigheterna började bli oroliga som musik- och filmindustrin började utrusta sina digitala produkter med kopieringsskydd, men dessa knäcktes inom kort. För att motverka detta gjordes även här ett försök liknande det i fallet med kryptering av personlig information, att göra det olagligt med program som kunde leda till att industrins intäkter minskade (vilket blir svårt att definiera vad det ska innefatta). Liknande försök har även gjorts med att stämma personerna bakom programmen. Till exempel försöket att hålla Jon Lech Johansen som tillsammans med två anonyma personer 1999 knäckte skyddet på DVD-filmer (Content Scrambling System (CSS)) som ansvarig för all den olagliga kopiering som gjordes möjlig genom detta. Även detta ärende lades ner då de inte kunde hållas ansvariga för användningen av den algoritm de utvecklat. Denna process kvarstår även idag, underhållningsindustrin (framförallt filmindustrin) investerar stora summor pengar på att ta fram kopieringsskydd för deras produkter som än så länge bara kunnat ge ett tillfälligt skydd innan de knäcks. Det här visar på två intressanta fall; när integriteten av privatpersoner hotas så formas det snabbt ett skydd mot detta, men på motsatt sätt, när underhållningsindustrin försöker skydda sina produkter genomträngs skyddet på förhållandevis kort tid (ibland så snabbt som en knapp vecka). Det är även värt att påpeka att de lite mer drastiska lagliga åtgärderna mycket sällan lyckas slå igenom då allmänheten ofta är snabb på att sätta sig emot när det kommer till att kränka deras integritet. De få gånger då de lyckas få fotfäste brukar det inträffa då slumrande aktörer snabbt är framme med sina förslag lagom efter ett terrordåd. Som exempel på det kan man bland annat ta 6

7 Patriot Act som USA antog efter attacken mot WTC eller den mängden övervakningskameror som tillkom efter att flera bomber exploderat i London Däremot så finns det en hög chans att när lugnet med tiden återfinner sig så börjar allmänheten ifrågasätta de förslag som antagits i de hektiska och panikartade tiderna. Till exempel så antogs USAs Patriot Act bara sex veckor efter terrordåden mot WTC och skulle fungera som en tillfällig antiterrorlag för att förhindra efterföljande terrorattacker. Denna gav amerikanska myndigheter bland annat nästan obegränsad tillgång till personregister vilket blev en mycket starkt diskuterad punkt på senare år då amerikanerna återfått en del av sitt tidigare lugn. Resultat Idag finns det krypteringstekniker som i stort sätt är omöjliga att ta sig igenom om man inte har den rätta nyckeln (det finns desperata tekniker men de kräver ofta tillgång till en av parterna i verkligheten, till exempel datorn när den verifierade användaren öppnar krypteringen). Den teknik som återstår då man inte på något listigt sätt kan arbeta fram nyckeln (vilket är fallet med de bättre krypton idag) blir att göra systematiska försök med nyckel efter nyckel, så kallad totalsökning. Om man då till exempel väljer att använda ett krypto som utnyttjar en nyckel av storleken så skulle det behövas otroligt många försök för att prova sig fram till den rätta nyckeln. För att få en uppfattning om hur många gånger det är kan man tänka sig att en nyckel väger 1 gram, då skulle gram motsvaras av lite över 171 gånger solens massa, och då är inte en av de största nycklarna (det är här man kan förstå varför USA klassar starka krypton på samma nivå som vapen). Men med en snabb dator kan man lyckas med denna teknik efter ett par år och det är därför man brukar tillämpa regelbundna nyckelskiftningar då man byter ut nycklarna, hur ofta beroende på vilken säkerhet man är ute efter. Under en banktransaktion så finns det då inte faror med att någon som tjuvavlyssnat på överföringen skulle kunna hinna gissa sig fram till den rätta nyckeln innan överföringen är klar och hinna ändra på den. Det som därför blivit mer populärt är att ta sig in i datorer och ta del av den information som är lagrad där utan skydd eller att fånga upp knapptryckningarna samtidigt som datorn mottar dessa. Allt detta går att motverka med en bra brandvägg men det är utanför den här repportens omfång. I och med att dagen datorer blir snabbar och snabbare så går det fortare och fortare att pröva sig igenom alla nycklar, det som hittills gjorts för att svara mot detta är att använda flera lager av kryptering och längre nycklar. Flera lager innebär tyvärr också att det tar längre tid att kryptera men också att dekryptera och valet blir då ofta att använda längre nycklar. Problemet det är att det tar tid 7

8 och kraft att arbeta fram dessa nycklar också, det som är aktuellt nu är att använda elliptiska kurvor istället för stora primtal (som används idag) för att bestämma nycklar men detta har än så länge inte slagit i genom på någon bredare front. En annan del som får mycket intresse är teorierna och forskningen som först kring kvantdatorer, datorer som utför beräkningar otroligt mycket fortare än dagen datorer och baseras på kvantmekanik. Med en sådan beräkningskraft skulle även de starkaste av dagens krypton falla platt (om man lyckas överföra matematiken till det nya systemet), svaret på detta skulle då bli kvantkryptering (första idéerna lades så tidigt som början av 1970-talet). Än så länge ligger forskningen bakom kvantkryptering framför kvantdatorn och vi får hoppas att det fortsätter så, för om kvantdatorn skulle komma innan dess motsvarande krypto skulle vi befinna om i en mellanperiod där det inte skulle gå att skydda någon information alls. Teorin bakom kvantkryptering säger att det ska bli oknäckbart men det blir svårt att utlova något sådant om man tittar på hur många gånger det sagts genom historien av kodmakare som äntligen trott sig överlistat kodknäckarna. Förr eller senare har det alltid varit någon som lyckats komma på en metod eller tekniskt hjälpmedel som i alla fall i teorin ska kunna lösa kryptot givet lite tid. Om man vill eller har behovet av att lagra information utan att någon annan får tillgång till det idag är det fult möjligt och än så länge har inte skyddsmyndigheter någon makt att kräva att få tillgång till den informationen heller. Trots detta så fungerar samhället någotsånär stabilt på denna punkt. Idag är det snarare så att allmänheten inte är så väl insatt i hur väl det fungerar och flera skulle kunna känna sig säkrare på nätet och om sin lagrade information om de kände till kapaciteten hos dagens säkerhet. Diskussion I debatten om man ska göra det möjligt för myndigheter att ta del av den information som folk lagrar och skickar privat så kommer man snabbt in på samma spår som de som lagts för övervakning: vem ska få tillgång till informationen och under vilka restriktioner, hur ska användande av denna makt övervakas och av vem. Om detta till en början bara tillämpas för att få fast terrorister och annan större brottslighet, vad händer om detta fungerar utmärkt (finner det högt sannolikt att dessa grupper skulle finna andra sett att kommunicera ganska fort om det visar sig fungera), ska man då låta det välutvecklade systemet som investerats i låtas tyna bort eller kommer det riktas om för att ta identifiera och få fast på personer som utför mindre brottsliga aktiviteter (som olaglig nerladdning eller bara sprider falsk information). Kommer det sluta med att vi hammar i ett totalitärt samhälle liknande den i George Orwell dystopi Det blir en otrolig röra över alla 8

9 åsikter på såväl teknisk nivå som ren etik och det blir svårt att utformat ett entydigt svar som tillgodoser alla, eller ens många, åsikter. Det skulle vara mycket svårt att införa några sorts restriktioner över vilken information privatpersoner skulle tillåtas hålla hemlig och vid första tecken på ett försöka att uppnå något sådant skulle resultera i ett ramaskri från allmänheten ledda av frihetskämparna. Men detta binder praktiskt taget händerna för myndigheterna i fallet av att skydda allmänheten, men än så länge verkar vi vara villiga att betala det priset. De gånger då vi begrundar vårt beslut att sätta integritet framför säkerhet är efter terrordåd, men samtidigt kan man inte säga att det kunna förhindrats om sådana intrång skulle tillåtas. Det som allmänheten verkligen vill se är ett sätt att öka övervakningen och säkerheten på ett sådant sätt att vårt personliga utrymme förblir personlig och ogranskat. Det kan tyckas att det borde gå att få fast terrorister utan att privatpersoner ska behöva offra sin integritet men problemet ligger i att samma media används för att kommunicera (i många fall internet) och i och med att mycket är digitalt så skulle det vara oerhört effektivt att automatisera ett system som söker efter potentiell terroraktivitet. Men som tidigare nämnts kommer nog dessa grupper att byta medium och då kan samma system användas till annat. Slutsatser Kryptering är ett måste i dagens informationssamhälle och den nivå som hålls idag kommer att hålla i flera år framåt så länge som det inte görs några radikala framsteg eller oväntade utvecklingar inom området att bryta igenom krypteringar. Den största frågan på området idag är hur mycket makt allmänheten vill ge myndigheterna i forma av tillgång till hemlig eller privat information och det leder till en debatt liknande den om övervakning, och det kommer alltid ner till den grundläggande frågan: hur mycket av vårt personliga utrymme och personliga integritet är vi villiga att ge upp mot en säkrare tillvaro. Den största tekniska frågan är vad som kommer att hända om och när man introducerar kvantdatorer, men hittills är allt på det området teorier eller mycket grundläggande forskning. Dagens samhälle skulle inte fungera utan kryptering då det i stor utsträckning förlitar sig på att kunna hålla information hemlig eller privat. Att begränsa tillgången till kryptering blir svårt men det hindrar det inte från att bli diskuterat, men än så länge ser några beslut ut att vara en bra bit bort. Underhållningsindustrin har börjat inse deras begränsningar och istället börjat förenkla sin egen distribution för att på så sätt återfå kontrollen över sina inkomster och få allmänheten att återgå till den lagliga källan för underhållning. 9

10 Litteraturlista [1] Committee to Study National Cryptography Policy & National Research Council, Cryptography's Role in Securing the Information Society (CRISIS), National Academies Press, 1996 [2] Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik, , [3] Why I Wrote PGP, , CNET News The Iconoclast, , Gunnartz, Kristoffer, Välkommen till övervakningssamhället, Stockholm, Månpocket, 2007 Heden, Olof & Söderman, Pehr, 28 april 2008, föreläsning i kursen Diskret Matematik SF1630, SF1631 med fokus på kryptering Singh, Simon, Kodboken, Stockholm, Månpocket,

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

-QPHGTGPUTCRRQTV %QORWVGTU(TGGFQOCPF2TKXCE[ #RTKN. Innehåll

-QPHGTGPUTCRRQTV %QORWVGTU(TGGFQOCPF2TKXCE[ #RTKN. Innehåll Computers, Freedom and Privacy 1999 -QPHGTGPUTCRRQTV %QORWVGTU(TGGFQOCPF2TKXCE[ 0KEMNCU.WPFDNCF 5CP (TCPEKUEQ #RTKN Innehåll Architecture of Privacy Phil Agre och Saul Klein...1 Keynote Mark Rotenberg...3

Läs mer

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se.

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se. Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 KRYPTOLOGI Hur matematiken skyddar dina hemligheter Talteori, primtal, moduloräkning Bakgrund Den hemliga kod som under andra världskriget användes av Nazityskland

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

RFID och den personliga integriteten

RFID och den personliga integriteten EXAMENSARBETE 2004:200 SHU RFID och den personliga integriteten ERIK ADLING DANIEL BERGLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Säker fillagring i hemmiljö

Säker fillagring i hemmiljö Examensarbete Säker fillagring i hemmiljö Hur säkrar man upp fillagring i en hemmiljö? Författare: Johan CLARENFJORD och Christian GÖRANSSON Handledare: Jonas LINDBERG Examinator: Jacob LINDEHOFF Termin:

Läs mer

Handelsvanor och säkerhetsförtroende inom e-handel

Handelsvanor och säkerhetsförtroende inom e-handel Institutionen för informatik och media Handelsvanor och säkerhetsförtroende inom e-handel En studie kring konsumenters handelsvanor, kunskap och förtroende för säkerhet och trygghet inom e-handel Författare:

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Allmän uppfattning om kreditkortsäkerhet

Allmän uppfattning om kreditkortsäkerhet Allmän uppfattning om kreditkortsäkerhet Annika Melin Michael Niska Email: {annme698,micni536}@student.liu.se Supervisor: Viiveke Fåk, {viiveke@isy.liu.se} Project Report for Information Security Course

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Betalningssätt via webben

Betalningssätt via webben Institutionen för informatik och media Betalningssätt via webben En studie om konsumenters ansedda kunskap angående olika betalningssätt via webben och deras säkerhet Författare: Kristoffer Eriksson Handledare:

Läs mer

Pedagogernas inställning till surfplattor

Pedagogernas inställning till surfplattor Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, Kombinations utbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examinationsarbete 15 hp HT 2013 Pedagogernas inställning till surfplattor Surfplattan

Läs mer

Riksdagsval via Internet

Riksdagsval via Internet Riksdagsval via Internet Ett system för säkra val via Internet i Sverige Jonas af Sandeberg Pilotgatan 4 12832 Skarpnäck 070-7989373 jonasp9@kth.se Handledare: Henrik Eriksson Kursnr: DD143X Examensarbete

Läs mer