STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013"

Transkript

1 1 Bilaga A.1 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN UTGIFTERS STÖDBERÄTTIGANDE I 3 i statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007) (nedan förordningen om stödberättigande) stadgas om de allmänna villkoren för stödberättigande: 1. Utgifterna ska ha föranletts av genomförandet av ett projekt enligt ett program och stödbeslut. 2. Utgifterna ska ha uppstått under den tid för genomförande som godkänts för projektet. 3. Utgifterna ska faktiskt ha betalats av stödmottagaren. 4. Projektet kan inte avslutas innan stödberättigandet inleds. 5. I programmen kan som stödberättigande godkännas utgifter, som har uppstått efter att projektansökan har aktualiserats, d.v.s. efter registrering i diariet. Således kan kostnader som uppstått före inlämnandet av ansökan inte ersättas som stödberättigande från en strukturfond. Enligt huvudregeln är följande utgifter stödberättigande: de är godkända i Österbottens förbunds verkställighetsbeslut och de ska ingå i projektplanen, de gäller den av Österbottens förbund godkända genomförandetiden för projektet. Utgifterna har inte kunnat uppstå före den inledningstidpunkt för projektet som nämns i projektbeslutet och inte heller efter att projektet avslutats, med undantag av revisionskostnader, om detta har förutsatts,

2 2 de har faktiskt betalats av stödmottagaren, vilket i regel ska kunna verifieras ur huvudbokföringen, de har utbetalats vid utbetalningen under utbetalningsperioden, med undantag av sådana avgifter som har uppstått eller som inriktas på en tidsperiod för en ansökan som täcker en tidigare utbetalningsperiod, men som inbegrips i en ansökan som gäller en senare utbetalningsperiod, de är nödvändiga för att genomföra projektet, de är till beloppet rimliga, de föranleds av verksamhet som är av projektkaraktär och avviker från organisationens normala, löpande verksamhet i 3 2 momentet i förordningen om stödberättigande stadgas särskilt att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som genomförs i form av ett separat projekt inte anses vara normal verksamhet, utgifterna ska ha föranletts av projektet. Naturaprestationer, avskrivningar och omkostnader kan vara stödberättigande totalutgifter för projektet. Mot naturaprestationer utbetalas inte stöd, fastän de upptagits som godkända kostnader i kostnadskalkylen. Om utgifter som inte berättigar till stöd: Då man bedömer avsaknaden av stödberättigande för en utgift, bör man beakta att ett stöd som beviljas ur strukturfondsmedel till sin karaktär är ett specialunderstöd för projektverksamhet i enlighet med 5 3 momentet i statsunderstödslagen (688/2001) och inte ett allmänt understöd till en organisation enligt 2 momentet. Icke stödberättigande är utgifter som föranleds av genomförarens normala verksamhet. Samma organisation kan inte med hjälp av projektfinansiering förverkliga samma (utvecklings)verksamhet upprepade gånger eller under längre tider. Då bör verksamheten anses ha övergått till normal verksamhet inom organisationen. I den punkt som behandlar omkostnader har utretts vad som är stödberättigande. Som icke stödberättigande bör anses t.ex. kostnader som ett projekt som verkar i en utbildningsanstalts lokaler åsamkas av ett laboratorium eller en festsal, som projektet inte alls använder för sin verksamhet. Löneutgifter Lönerna ska vara nödvändiga för genomförandet av projektet och till beloppet rimliga. Rimligheten bestäms enligt det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på arbetet, och om något sådant inte finns, görs bedömningen utgående från den lön som i allmänhet betalas för motsvarande arbete. Som utgifter godkänns sådana direkta och indirekta lagstadgade kostnader som föranleds av arbete som utförts för projektet och som projektet kräver. Den egentliga lönen

3 3 som personen erhåller kan enkelt anvisas direkt till projektet som direkt kostnad. Därtill anslutna lagstadgade utgifter, såsom sociala kostnader och kostnader för pensionsskydd, kan med stöd av upphovsprincipen i proportion till lönerna hänföras till projektet från lönen för den använda arbetstiden. En annan direkt bikostnadsgrupp inom personalkostnaderna är semesterlöne- och semesterpenningsreserveringen, som är stödberättigande. Dessa behandlas vid utbetalningen på samma sätt som omkostnaderna (8 ), eftersom de inte har realiserats i samband med löneutbetalningen. Med semesterlönereservering avses här lön för den semestertid som införtjänats under projekttiden. Semesterersättningen är en direkt kostnad. Alla lönekostnader ska uppges i personalkostnaderna i projektplanen och utbetalningsansökan. Om bara en del av personens arbetsinsats ansluter sig till projektet, är villkoret för att lönen ska vara stödberättigande en korrekt arbetstidsbokföring. Av denna bör den totala arbetstiden framgå för säkerställande av att arbetsinsatsen inte blir ersatt flera gånger. Personalkostnaderna grundar sig i regel på normal arbetstid (tjänste- och arbetskollektivavtal, arbetstidslagen). Övertid kan vara stödberättigande endast i undantagsfall och den ska basera sig på ett övertidsförordnande som getts i enlighet med organisationens praxis. Vid bedömning av stödberättigandet grundar finansiären sitt beslut på att övertidsförordnandet har gjorts på ett korrekt och noggrant sätt. Upphandling Lagen om offentlig upphandling (348/2007) iakttas i fråga om upphandling som faller inom ramen för lagens tillämpningsområde. I och med den nya lagen togs nationella tröskelvärden i bruk. Då upphandlingen understiger det nationella tröskelvärdet ( ), iakttas upphandlingslagen inte. I projekt som Österbottens förbund finansierar iakttas dessutom förbundets egna upphandlingsanvisningar, vilka tillämpas på upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet. Vid små anskaffningar för projekt finansierade av Österbottens förbund och EU och staten gäller följande gränsvärden: 1) Om värdet på upphandlingen understiger är det tillräckligt att man säkerställer att kostnaderna är skäliga. 2) Om värdet på upphandlingen är , begärs anbud av 3 5 leverantörer per e- post eller brev för att säkerställa tillförlitligheten. I prisjämförelser kan man även till exempel använda sig av dagspriser på nätet. Upphandlingen kan avgöras och dokumenteras till exempel i anbudshandlingar eller i en separat promemoria eller så kan man enligt prövning fatta ett officiellt beslut. Till avgörandet eller beslutet fogas upphandlingsförfarandet, grunderna, priset och beslutet. Avgörandet eller beslutet sänds för kännedom till anbudsgivarna.

4 4 3) Om värdet på upphandlingen är , konkurrensutsätts upphandlingen (öppet, selektivt eller förhandlat förfarande). Skriftliga anbud inbegärs av 3 5 leverantörer. Kriterierna nämns i anbudshandlingarna. Om upphandlingen fattas ett officiellt beslut, ur vilket framgår upphandlingsförfarandet, grunderna, priset och beslutet. Beslutet sänds för kännedom till anbudsgivarna Upphandlingsförfarandets olika skeden ska dokumenteras korrekt även då små anskaffningar görs. KALKYLERADE KOSTNADER Då det gäller kalkylerade kostnader bör beaktas att de inte behöver vara faktiskt utbetalda av stödmottagaren på grund av deras kalkylmässighet. Dessa kostnader ska vara verifierbara i projektbokföringen, som innehåller både kalkylerade kostnader och kostnader enligt genomförarens officiella bokföring. Naturaprestationer Naturaprestationer kan vara arbete eller produktionsinsats som överlämnats till projektet. Över en naturaprestation ska föras bokföring, ur vilken penningvärdet för naturaprestationen kan utredas. I finansieringsbeslutet ska naturaprestationens värde i pengar eller beräkningsgrunder godkännas. Såsom värde på en naturaprestation beaktas högst de kostnader som orsakats eller motsvarande betald lön. I fråga om produktionsinsatser kan beaktas det gängse värdet eller de föranledda kostnaderna för en tjänst eller en produkt. Den arbetsmängd som utförts för projektet, för vilken tid till arbetstagaren har utbetalats normal lön för det egna arbetet, ska kunna verifieras. I projektets bokföring kan inte antecknas en arbetsmängd som avviker från den faktiska bokföringen över den totala arbetstiden och kostnaden kan inte överstiga den lön som faktiskt har utbetalats till den person som förordnats till projektet. Med projektets självfinansieringsandel avses finansieringsposter som av stödmottagarna kommer in i projektbokföringen. Genom stadgandet i 6 3 momentet i förordningen om stödberättigande begränsas av naturaprestationens maximivärde enbart värdet för naturaprestation som ingår i projektets självfinansieringsandel. Beloppet för den självfinansieringsandel som krävs av stödmottagaren avgörs av den finansierande myndigheten inom ramen för det stödsystem som tillämpas på ärendet. Därtill ska den finansierande myndigheten överväga de kalkylerade kostnadernas belopp, då den godkänner deras inverkan på projektets mål och genomförandemöjligheter. Den medfinansiering som betalas av strukturfonderna får dock aldrig överstiga det totala beloppet av de stödberättigande utgifterna minskat med värdet på naturaprestationerna. Typiska naturaprestationer är t.ex. talkoarbete enligt projektplanen och verksamhetslokaler som ställts till förfogande av kommunen.

5 5 Avskrivningar En avskrivning är ett undantag från huvudregeln om att utgiften ska betalas av stödmottagaren. En förutsättning för en avskrivning är att dess belopp kan konstateras i bokföringen och att avskrivningarna beräknas enligt bokföringslagen (1336/1997) eller motsvarande andra bestämmelser som gäller stödmottagaren. Ett annat krav är att offentligt stöd inte har erhållits för anskaffning av den egendom som är föremål för avskrivningen. Avsikten är alltså att förhindra att stödet fördubblas. Med anläggningstillgångar avses t.ex. maskiner, anordningar, inventarier och fordon. I allmänhet är det i fråga om stöd som medfinansierats från strukturfonderna möjligt att välja om det är anskaffningen av ett anläggningstillgångsföremål eller avskrivningarna som gjorts på det som finansieras. Omkostnader Om omkostnaders stödberättigande stadgas i 8 i förordningen om stödberättigande. Omkostnaderna eller de indirekta kostnaderna är kostnader, som är svåra att anknyta till en enskild insats vid vederbörande enhet, eftersom de samtidigt gagnar andra resultatenheter inom inrättningen. Dylika kan vara t.ex. utgifter för användning av telefon, el och vatten, bokförings-, hyresoch städkostnader, kontorsutgifter samt vissa förvaltnings- och personalutgifter såsom ekonomi- och sekreterartjänster. Organisationens ledning ansvarar för hela organisationens verksamhet utan någon separat satsning på ett enskilt projekt. Således kan den satsning ledningen gör för projektet bara i undantagsfall medtas i omkostnaderna. Om lönekostnader som ska behandlas som omkostnader finns nämnt i den del av anvisningen som gäller löneutgifter. Avvikande från föregående programperiod beaktas även företagshälsovården som stödberättigande omkostnad, om kostnaderna är rimliga. Huvudprincipen för godkännande av omkostnader är upphovsprincipen, d.v.s. kostnader som inte har föranletts av projektets verksamhet är inte godtagbara. Gemensamma kostnader som gagnar projektet är godtagbara (t.ex. vaktmästartjänster och användning av sociala utrymmen och mötesutrymmen är godtagbara till den del de är till nytta för projektet). Omkostnadernas stödberättigande ska avgöras redan i projektets finansieringsbeslut. Före det ska man försäkra sig om att genomförarens kostnadskalkyleringssystem är i enlighet med strukturfondernas regler om stödberättigande.

6 6 Direkta kostnader är kostnader, som ansluter sig direkt till en enskild insats av genomföraren och vilkas direkta koppling till insatsen kan verifieras. Tillfälliga, för ett visst ändamål hyrda lokaler anvisas som direkta kostnader direkt till projektet. Lokalhyran ska vara rimlig och verksamhetslokalen ska till sin storlek och standard motsvara den verksamhet som bedrivs inom projektet. Ett flertal kostnader kan i teorin behandlas som både direkta och indirekta (omkostnader). Dylika kostnader är bland annat telefon-, post- och kopieringskostnader samt ofta också hyreskostnader. Dessa kostnader kan naturligtvis bli beaktade bara en gång. Då bör man vid fastställandet av kostnaderna tillämpa ändamålsenlighetsprincipen med beaktande av upphovsprincipen. Viktigt är att samma utgifter inte kan godkännas som direkta kostnader och omkostnader för projektet. INKOMSTER Om de inkomster som projekten eventuellt erhåller stadgas i 10 i förordningen om stödberättigande. Grund för stadgandet är 55 artikeln i den allmänna förordningen (1083/2006), vilken tillämpas på projekt, som genererar nettoinkomster genom avgifter som användarna betalar direkt. Den tillämpas inte i följande fall: icke inkomstgenererande projekt (t.ex. tjänster, för vars användning avgifter inte uppbärs) projekt, som genererar inkomster som inte helt täcker driftsutgifterna (t.ex. en del av infrastrukturinvesteringarna) projekt, i fråga om vilka stadganden gällande statsstöd tillämpas. Regleringen i 55 artikeln i allmänna förordningen gällande inkomstgenererande projekt gäller inte sådana projekt på vilka de i 87 artikeln i EG-fördraget avsedda reglerna gällande statsstöd tillämpas. Sålunda tillämpas allmänna förordningens inkomstregel endast på stöd som inte uppfyller kriterierna för statsstöd (stödet kommer från staten, det gagnar företaget ekonomiskt, på ett selektivt sätt och påverkar handeln mellan medlemsländerna). Då man överväger tillämpande av inkomstregeln, kan man utgå ifrån att den ska tilllämpas bland annat på stöd som gäller andra naturliga personer än näringsidkare (t.ex. arbetslösa arbetssökande) samt i första hand verksamhet inom organisationer som utför allmännyttiga uppgifter och inte eftersträvar vinst, då det är fråga om deras bedrivande av icke affärsekonomisk verksamhet. Prövningen ska dock alltid ske från fall till fall och ovan har enbart beskrivits de grundprinciper som tillämpas. Syftet med regleringen gällande projektets inkomster är att hindra överfinansiering av projektet i synnerhet för att säkerställa att en privat investerare inte får oförtjänt vinst. Ett inkomstgenererande projekts stödberättigande kan på basis av detta tänkande indelas i juridiskt stödberättigande (uppfyllande av förutsättningarna enligt nationella normer och EU:s normer) och i ekonomiskt stödberättigande (utgift, mot vilken nettoinkomst uppstår, är inte stödberättigande).

7 7 Ett projekt kan generera inkomster, om de som deltar i projektet t.ex. tillverkar eller producerar förnödenheter som säljs eller hyrs ut eller uppbär användningsavgift för en infrastrukturinvestering. Så kallade deltagaravgifter som projektet uppbär av privata företag är dock inte inkomster utan privat finansieringsandel. I begreppet inkomst ingår vilket som helst tjänsteutförande mot betalning. Dessa avgifter ska dras av från projektets stödberättigande kostnader antingen på förhand utgående från en objektiv bedömning eller i efterhand i enlighet med de förverkligade nettoinkomsterna. Bedömningen på förhand sker genom att man drar av de i projektplanens kostnadskalkyl framförda inkomsterna från hela projektets stödberättigande totala kostnader. Först därefter vet man vilka de stödberättigande totalkostnaderna är, för vilkas täckande EU:s finansieringsandel och den nationella offentliga finansieringsandelen beviljas. I projektbokföringen för varje utbetalningsansökan ska de förverkligade stödberättigande kostnaderna under respektive tidsperiod framläggas, d.v.s. kostnaderna minskade med både i projektplanen ingående och icke ingående inkomster. Granskningsperioden för projekt som förverkligats med stöd från EU:s strukturfonder och bedömningen av projektutgifternas stödberättigande sträcker sig över en fem års tidsperiod efter att den understödda verksamheten upphört. Däremot beaktar den nationella stödlagstiftningen vanligen endast de projekttida inkomsterna som en faktor som påverkar stödbeloppet. T.ex. enligt 25 i regionutvecklingslagen beviljas stöd för godtagbara kostnader, så att från projektets utgifter dras av sådana intäkter som direkt härrör från eller har samband med projektet. Om en objektiv förhandsuppskattning av inkomster som direkt härrör från eller har samband med projektet inte har varit möjlig att göra i projektets finansieringsplan så att projektinkomsterna i samband med behandlingen av utbetalningsansökan kan konstateras blivit avdragna från de stödberättigande kostnaderna, ska genomföraren under en fem års tidsperiod från att insatsen avslutats redovisa de erhållna nettoinkomsterna för den finansierande myndigheten vid äventyr av återkrav av stödet. Den sökande ska i samband med ansökan visa upp en uppskattning av inkomsterna och i samband med varje utbetalningsansökan uppge inkomsterna av projektet. Anmälningsplikten gäller både förutspådda inkomster och inkomster som inte ingår i kostnadskalkylen i projektplanen. I stödbeslutet ska det dessutom tas in ett villkor om stödmottagarens skyldighet att underrätta den myndighet som har beviljat stödet om sådana inkomster som inte kan uppskattas objektivt i förväg. Maskiner och anordningar som anskaffats i begagnat skick Anskaffningsutgift för en maskin eller anordning som har anskaffats i begagnat skick är inte stödberättigande om offentligt stöd har erhållits för anskaffningen under de senaste fem åren. Med offentligt stöd avses understödselement för anskaffning av anläggningstillgångar (finansieringskällan är stöd som beviljats ur offentliga medel), inte i sig utgiftsposter som ingår i statens budget. Kravet sträcker sig också till anordningens tidigare ägare.

8 8 Bevisbördan i fråga om det offentliga stödet vilar hos den som ansöker om stöd. Om sökanden inte klarar av att utreda saken, ska en anskaffning av dylika anläggningstillgångar inte godkännas som stödberättigande utgift. I praktiken förutsätter en utredning från de föregående fem åren en utredning gällande de tidigare ägarna och till dem beviljade stöd. Om dessa inte kan utredas, kan stöd inte beviljas. Femårstiden är kopplad till bestämmelsen om projektens varaktighet. Om anordningen säljs innan fem år har förflutit från att projektet avslutades, ska det erhållna offentliga stödet i regel återbetalas i sin helhet. Anskaffningspriset för maskiner eller anordningar som anskaffats i begagnat skick ska vara rimligt. En anordnings anskaffningspris kan inte anses vara rimligt, om det överstiger maskinens eller anordningens gängse värde. En utgift för anskaffning av anläggningstillgångar ska vara nödvändig för genomförandet av projektet. Detta innebär bland annat att det anskaffade objektet till sina tekniska egenskaper ska vara lämpligt och ha en tillräcklig livslängd för projektets behov. Stödberättigande av vissa skatter och avgifter Mervärdesskatten är stödberättigande, om stödmottagaren har betalat skatten och för honom blivit en slutlig kostnad. Med stöd av 10 kapitlet i mervärdesskattelagen kan en avdragsgill mervärdesskatt inte vara en godtagbar kostnad, fastän stödmottagaren inte i verkligheten skulle ha dragit av skatten. Om kommunernas ställning kan konstateras att då de bedriver skattepliktig affärsverksamhet, iakttas mervärdesskattelagens avdragsrätt. Härvid är mervärdesskatten inte stödberättigande. Däremot är mervärdesskatt med anledning av kommunens övriga verksamhet då den kvarstår som slutlig kostnad för kommunen en stödberättigande utgift för projekten. Icke stödberättigande är alla utgifter som ansluter sig till finansiering. Utgifterna har inte uppstått på grund av genomförandet av projektet på det sätt som avses i 3 i förordningen om stödberättigande. Förutom de i förordningen nämnda utgifterna är inte heller bruksavgifterna för kreditkort stödberättigande.

9 9 EXEMPELFÖRTECKNING ÖVER STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER Vid uttolkning av kostnadernas stödberättigande är utgångspunkten alltid upphovsprincipen och kostnadernas nödvändighet för projektet samt deras rimlighet. Alla kostnader som ersätts är prövningsbaserade och finansiären bedömer deras stödberättigande i förhållande till projektplanen och beslutet. Personalkostnader (löner, arvoden, semesterlöner, social- och pensionsskyddsförsäkring och andra obligatoriska personförsäkringspremier m.m.) Stödberättigande är de lönekostnader som projektet direkt ger upphov till samt olika lagstadgade lönebikostnader med anledning av löneutbetalningen. Projektpersonalen ska ha skriftliga uppgiftsbeskrivningar, av vilka det arbete som ska utföras framgår. I uppgiftsbeskrivningen för personer som på heltid arbetar för projektet kan inte ingå andra uppgifter än sådana som ansluter sig till projektet. Om arbetstidsanvändningen för personer som arbetar för projektet på deltid ska en totalarbetstidsuppföljning göras och en dagsvis uppföljning av den totala arbetstiden som fogas till utbetalningsansökan. 1. Rimliga löner/arvoden/ersättningar till projektpersonalen; 2. Arvoden/ersättningar som utbetalas till undervisnings-, utbildnings- och stödpersonal, som inte hör till projektets ordinarie personal; 3. Eventuella arvoden och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst som utbetalas till styrgruppens medlemmar. Arvoden utbetalas inte till personer, till vilkas tjänsteuppgifter det hör att delta i styrgruppen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas t.ex. till en i arbetsavtalsförhållande anställd företagare eller företagsanställd. I motiverade fall kan arvode utbetalas till en specialsakkunnig utanför styrgruppen. Köp av tjänster (tjänster som köps av utomstående tjänsteproducenter) 1. Anskaffningsutgifter för expert- och utbildningstjänster som ansluter sig till projektgenomförandet samt kostnader för andra åtgärder köpta av en producent som valts i enlighet med lagen och anvisningarna om offentlig upphandling. 2. Kostnader som ansluter sig till utvärdering och uppföljning av projektets verkningsfullhet. 3. Övriga avgifter för köpta tjänster som direkt ansluter sig till projektets genomförande. Resekostnader (rese- och inkvarteringskostnader i Finland och utomlands) 1. Projektpersonalens rimliga rese- och inkvarteringskostnader samt dagtraktamenten enligt resebilagan i det statliga allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet. Resorna ska på ett väsentligt sätt ansluta sig till genomförandet av projektet; 2. Styrgruppens kostnader för inrikesresor (obs! styrgruppens kostnader för utlandsresor är stödberättigande bara i specialfall). Om en styrgruppsmedlems resa ansluter

10 10 sig till hans tjänsteuppgifter och arbetsgivaren är skyldig att svara för den, är kostnaderna inte stödberättigande. Anskaffning av maskiner och anordningar 1. Anskaffningskostnader för anläggningstillgångar (maskiner, anordningar m.m.) som med tanke på projektets genomförande är nödvändiga (jämförda på det sätt som anskaffningens storlek kräver). 2. Anskaffningskostnader för maskiner och anordningar som köps begagnade, om det kan bevisas att man för anskaffningen av dem inte har fått offentligt stöd under de senaste fem åren. Hyresutgifter (lokal- och anordningshyror) 1. Med tanke på genomförandet av projektet nödvändiga hyres- eller leasingkostnader för verksamhetslokaler, maskiner och anordningar (inklusive motorfordon) ska specificeras och nödvändiga beräkningsgrunder företes (t.ex. kvadratmeterhyra för lokaler). Kontorskostnader 1. T.ex. telefon-, post- och kopieringskostnader, om de har uppstått på grund av projektet och de inte har framlagts som indirekta kostnader. Övriga kostnader (avskrivningar och andra kostnader, som inte bokförs i andra kostnadskategorier) 1. Till anläggningstillgångar anslutna avskrivningar i enlighet med bokföringslagen, om man för anskaffningen av den egendom som är föremål för avskrivningen inte har erhållit offentligt stöd. 2. Omkostnader (indirekta kostnader), t.ex. kostnader för användning av telefon, el och vatten samt bokförings-, hyres- och städkostnader, kontorsutgifter m.m., då de kan anvisas till projektet, men de inte har angetts i de föregående punkterna som direkta kostnader. 3. Projektpersonalens företagshälsovårdsavgifter. Naturaprestationer 1. Oavlönat frivilligarbete, vars värde fastställs enligt använd tid och utfört arbete i enlighet med tim- eller dagslön som allmänt brukar utbetalas (t.ex. enligt kollektivavtal). 2. Produktionsinsatser, som bildas av att en arbetsinsats, mark eller fastighet, maskiner, anordningar eller råvaror överlåts för projektets bruk. I fråga om mark eller fas-

11 11 tighet bestäms värdet av en oberoende och behörig värderingsman eller en myndighet som befullmäktigats på vederbörligt sätt. Inkomster (avdras från ovan nämnda kostnadsposter) Inkomster som projektet ger upphov till (t.ex. inkomster av försäljng av produkter, inträdesbiljetter m.m.), både förutspådda och oförutspådda. EXEMPELFÖRTECKNING ÖVER ICKE STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER Förteckningen nedan är inte uttömmande. Bland annat dessa kostnader kan inte medtas i de totala kostnaderna för ett ERUF-projekt: 1. kostnader som inte baserar sig på den godkända projektplanen eller på de om projektet fattade projekt- och finansieringsbesluten, eller om de inte har överenskommits med den finansierande myndigheten vid projektförhandlingarna (obs! styrgruppen kan inte fatta beslut om vilka kostnader som hör till projektet); 2. utöver normal lön (grundlön, personligt tillägg, semesterpenning och semesterlön, semesterersättning) utbetalda resultatarvoden, bonus, naturaförmåner och motsvarande lönetillägg; 3. allmän personalutbildning; 4. böter, straffavgifter och rättegångskostnader; 5. finansiella kostnader: ränta på skuld (övriga än till företag i samband med godkänt statsstödsarrangemang beviljat räntestöd för lån, avgifter i anslutning till finansieringstransaktioner, valutaväxlingsavgifter och kursförluster samt andra rent finansiella kostnader (t.ex. ränta på leasinghyra). Avgifter för öppnande och skötsel av konto, om inte beviljandet av stödet skilt förutsätter det. 6. Mervärdesskatt som kan avdras eller som berättigar till återbäring eller som ersätts på något annat sätt. 7. Icke lagstadgade eller icke på avtal baserade extra arvoden eller provisioner.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 13 10.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

anvisning för förvaltningsmyndigheten _x_ anvisning för utbetalningsmyndigheten

anvisning för förvaltningsmyndigheten _x_ anvisning för utbetalningsmyndigheten anvisning för förvaltningsmyndigheten _x_ anvisning för utbetalningsmyndigheten Datum Anvisningens nummer cdiarienummer Europeiska socialfonden 1.7.2005 A/11/2005 AM (ESF 27) MÅLGRUPPER Undervisningsministeriet

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2 Godtagbara kostnader Företagspartnerskapsstöd ska riktas till ett projekt i ett utvecklingsland som följer villkoren för affärspartnerskapsstöd och är inriktat på långvarigt, affärsekonomiskt lönsamt samarbete.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN

ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN 1 Blnr 2340A ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN - gäller projekt för bredbandsinfrastruktur som finansieras med tilläggsmedel beviljade

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 1 Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 KONKURRENSUTSÄTTNING AV UPPHANDLINGAR I SAMBAND MED INVESTERINGAR INOM JORDBRUKET NÄR DET MAXIMALA STÖDBELOPPET UTGÖR MER ÄN 50 PROCENT AV KOSTNADSFÖRSLAGET FÖR UPPHANDLINGEN,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Juha Mäkinen NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, landsomfattande eller internationella

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT I följande anvisningar redogörs de villkor enligt vilka Finlands filmstiftelse fördelar stöd till visnings-

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Från tilläggskostnader Tilläggskostnadsmodellen Ersatte nya kostnader för projektet till (mestadels)

Läs mer

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 8.7.2008 Bilaga 12 ANVISNING OM SAMPROJEKT Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Åtgärdsprogrammen förverkligas i form av projekt. Enligt strukturfondslagen

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer