Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00116 Er referens: Fi2014/ (17) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Marcus Sjögren S Stockholm Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA Sammanfattning Svenska Bankföreningen tillstyrker genomförandet av avtalet mellan Sverige och USA avseende den amerikanska lagstiftningen FATCA men anser att bördan för finansiella institut med avseende på identifiering av amerikanska konton m.m. inte står i rimlig proportion till vad som i huvudsak synes vara ensidiga amerikanska ekonomiska intressen. Vidare bör flera delar i lagstiftningen preciseras och förklaras närmare. I delar i den föreslagna svenska lagen framgår åligganden för finansiella institut redan före tidpunkten för ikraftträdandet av lagen (den 1 april 2015), jfr t.ex. 3 kap. 7 1 st. 5 och 4 kap. 1 i den föreslagna lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, IDKL. Bankföreningen ifrågasätter om denna reglering är förenlig med de grundläggande rättsprinciperna om förutsebarhet och legalitet i lagstiftningen. Bankföreningen anser att begrepp som är främmande för svensk rättstradition bör undvikas i lagtexten och endast användas i fall där detta är absolut nödvändigt för att avtalet ska anses beaktat. Svenska begrepp och uttryck bör användas när dessa får anses ha samma innebörd som de begrepp som används i avtalet. Lagstiftningen hänvisar i flera delar till definitioner som återfinns i amerikansk rätt, i synnerhet i de delar som innehåller definitioner. Sverige har i FATCAavtalet åtagit sig att följa dessa definitioner. Det kan ifrågasättas om en nationell lagstiftning som hänvisar till annan intern nationell lagstiftning uppfyller kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet för den som ska tillämpa lagen. Det är administrativt betungande och tveksamt i konstitutionellt hänseende att i svensk lag kräva en analys av ett annat lands lagstiftning för att avgöra om man har uppfyllt förpliktelserna enligt den svenska lagen.

2 2 (17) Bankföreningen avstyrker kraven på stängning av konton i vissa fall. Bankföreningen anser att kraven i den föreslagna lagstiftningen avseende stängning av konton i vissa fall kan komma i konflikt med annan intern rätt, t.ex. lagen om insättningsgaranti (den s.k. kontraheringsplikten) samt lagen om värdepappersfonder. Det bör klargöras i den nya lagen att denna tar över befintlig lagstiftning, om så är fallet, samt att det, där det behövs, görs lagändringar som tillåter stängning av konton i enlighet med den föreslagna IDKL. Bankföreningen vill framföra följande. 1 Följande utgångspunkter bör gälla för lagstiftningen För att kraven enligt FATCA, som är en mycket omfattande och detaljerad amerikansk lagstiftning med tillhörande förordningstext, som utmynnat i ett bilateralt avtal med mellan Sverige och USA, ska bli begripliga för den som ska tillämpa den svenska lagstiftningen måste följande krav ställas på den svenska lagen: 1. att det tydligt framgår vem som ska rapportera till Skatteverket och vem som inte ska rapportera till Skatteverket, dvs. vem som är undantagen från rapporteringsskyldighet. Det blir exempelvis svårt att utläsa av lagen vilka konton som är rapporteringspliktiga när lagtexten i 6 kap. 1 lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, härefter IDKL, anger vilka kontoinnehavare vars konton inte ska rapporteras till Skatteverket. Det blir tydligare med en positiv uppräkning av den krets vars konton faktiskt ska rapporteras. Det bör med andra ord vara möjligt att koka ned rapporteringsskyldigheten till en begriplig krets baserad på svenska förhållanden. 2. vilka slags konton som ska rapporteras 3. hur rapporteringen ska gå till. Finansdepartementet har valt att i skatteförfarandelagen (SFL) reglera själva rapporteringsskyldigheten till Skatteverket samt vad som ska rapporteras. Därutöver föreslås en särskild lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, härefter IDKL. Denna lag bygger uteslutande på innehållet i FATCA-avtalet. Vidare föreslås en särskild lag om Skatteverkets skyldighet att överföra uppgifter till USA enligt FATCA-avtalet. En målsättning vid genomförandet av avtalet i svensk lag bör vara att avtalets syften uppfylls och att den svenska lagstiftningen går att tillämpa i Sverige, utan nödvändigt bistånd av amerikanska skattejurister. Detta är ett grundläggande rättssäkerhetskrav. I 1 Bankföreningen noterar att numreringen av stycken och punkter i den svenska versionen av avtalet blivit felaktig. I remissvaret framförs därför synpunkterna med hänvisning till den engelska versionen av avtalet.

3 3 (17) framställningen nedan framgår närmare exempel där klargöranden i lagtext eller motivering är behövlig. Genomförandet av avtalet inklusive bilaga I och II till detta, genom tillskapandet av IDKL, innebär att systematiken i avtalet i viss mån bryts upp. I den nya lagen genomförs olika delar i avtalet på olika ställen och bryter mot systematiken och uppställningen i avtalet inklusive bilagorna. Detta leder till en viss förvirring när innebörden av lagstiftningen ska utläsas. Flera av Sveriges banker har hanterat FATCA under flera år och bankerna har, i brist på intern lagstiftning i Sverige, varit hänvisade till den amerikanska lagstiftningen och dess förordningstext ( FATCA-regulations ) samt modellavtal 1 publicerad på IRS hemsida. Den metod för genomförande som valts av Finansdepartementet innebär vissa svårigheter att orientera sig kring vad som hittills uppfattats som åligganden enligt amerikansk rätt och modellavtalet för FATCA, och vad som gäller enligt den föreslagna lagen IDKL. Vissa delar av avtalet har utelämnats helt vid genomförandet, vilket skapar osäkerhet kring dess betydelse vid tillämpningen av lagen och bakomliggande avtal, exempelvis broad participation retirement fund. Allmänt om den föreslagna lagstiftningen - proportionalitetsprincipen Bankföreningen vill till att börja med erinra om tidigare av föreningen förmedlade farhågor vid en kraftig ökning av informationsutbyte på automatisk väg mellan världens länder, en utveckling som har tagit fart genom USA:s ensidiga extraterritoriella lagstiftningsåtgärd FATCA. Det finns enligt Bankföreningens bedömning en uppenbar risk att enskilda personer kommer i kläm mellan olika länders skattekrav när uppgifter om deras konton m.m. kommer att spridas på det sätt som föreslås. Den svenska kontrolluppgiftslagstiftningen bygger på att kontrolluppgifter lämnas på personer med skattemässig hemvist i Sverige (obegränsat skattskyldiga). Därutöver har Sverige vissa åligganden enligt internationell rätt och EU-rätt att lämna kontrolluppgifter eller ge ut annan information för skattekontrolländamål rörande personer med hemvist i andra länder (begränsat skattskyldiga). Dessa åligganden utgörs till viss del av utbyte på automatisk väg, men oftast är informationsutbytet baserat på att uppgifter lämnas ut på begäran i samband med olika slags kontrollinsatser. Den nya utvecklingen, med FATCA som förebild, är dock betydligt mera långtgående, i synnerhet när det gäller sättet att identifiera rapporteringspliktiga konton och vad som rapporteras. Föreningen vill därför särskilt erinra om att den så kallade proportionalitetsprincipen i lagstiftningen måste respekteras. Nyttan och behovet av en intern lagstiftning med vissa syften måste stå i rimlig proportion till risken för olägenheter och särskilt ingripande åtgärder som kan drabba enskilda negativt.

4 4 (17) Vi hänvisar i detta sammanhang till vad som sägs om proportionalitetsprincipen i betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, SOU 2013:62. Vi hänvisar också till sammanfattningen av yttrandet över ändringar i penningtvättsdirektivet m.m. (KOM(2013) 45 och KOM(2013)44) av den europeiska datatillsynsmannen av den 4 juli 2013 (EUT 2014/C 32/06) med en rad krav för att stärka rättssäkerheten för enskilda. Bankföreningen anser därför att en rimlig hänsyn bör tas till skyddet av enskildas intressen och att regeringen därför bör tillse att det för enskildas behov inrättas någon form av tvistelösningsmekanism om skattekrav riktas mot enskilda från flera olika länder. Risken för dubbelbeskattning kommer sannolikt att öka med det utökade informationsutbytet. Definitioner och uttryck i lagstiftningen I den nya lagen används begrepp och uttryck som hämtats från den svenska översättningen av avtalet. Flera begrepp och uttryck är främmande i svenskt språkbruk och i den svenska rättsordningen. Tolkningen av begreppens innebörd blir därmed öppen och skapar osäkerhet. Det uppstår också en osäkerhet kring om vägledning för tolkningen ska hämtas från amerikansk rätt eller ges en självständig tolkning baserad på svensk rättstradition. Bankföreningen anser mot denna bakgrund att det vore värdefullt om det i förarbetena kommenteras hur begreppen ska tolkas, t.ex. om de ska ges en självständig innebörd i ljuset av svensk rätt och lagtolkningstradition. Bankföreningen anser dessutom att följande använda begrepp som återfinns på flera ställen i den föreslagna lagen IDKL, bör ersättas med begrepp enligt svenskt språkbruk eller definieras närmare: Finansiell enhet bör ersättas med det i svenskt språkbruk vedertagna uttrycket finansiellt institut. Begreppet har en tillräckligt vid innebörd. I avtalet används på engelska termen financial institution. Eftersom det finns en definition av financial institution i avtalet och som införs i den föreslagna IDKL anser Bankföreningen att begreppet finansiellt institut bör användas i lagen i stället för det mera främmande uttrycket finansiell enhet. Detta oberoende av definitionen av finansiellt institut i 1 kap. 5 p. 7 bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297). Kontrollerande personer - Begreppet bör bytas ut mot personer med bestämmande inflytande och ledning avseende begreppets innebörd bör kunna hämtas genom en hänvisning till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62), jfr 1 kap. 5 p. 8 i denna lag. Om kunden är en juridisk person ska personer med bestämmande inflytande enligt förarbetena (prop. 2008/09:70, s. 184) anses vara

5 5 (17) - direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet i kunden uppgår till mer än 25 procent, och fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. Det är viktigt att möjliggöra för finansiella enheter att använda gällande åtgärder mot penningtvätt vid identifieringen av kontrollerande personer. Befintligt konto och Nytt konto - Bankföreningen hemställer att reglerna i IRS Notice alternativt ska kunna tillämpas på definitionen för nytt och befintligt konto för enheter. Detta antingen genom att most favoured nation-förfarandet tillämpas eller genom att det av svensk lag framgår att konton som öppnats av företag före 31 december 2014 anses som befintliga konton. Detta skulle kunna framgå av kommentaren till 4 kap. 10, 5 kap. 7, 6 kap. 9, 7 kap. 6 osv. att de amerikanska reglerna kan tillämpas på det sättet. Alternativt att detta tas in i IDKL på annat lämpligt sätt. Vidare bör det finnas en paragraf som tillåter att pre-existing accounts kan behandlas som new accounts i likhet med OECD Common Reporting Standard (CRS). Offentligt konto ordet saknas i normalt svenskt språkbruk. I avtalet beskrivs kontot som ett konto som innehas av ett offentligt organ ( governmental entity ). Myndighetsenhet ordet bör bytas ut mot en term som finns i svenska språket, t.ex. offentligt organ eller liknande. Spärrkonto i normalt språkbruk används spärrat konto. Egenförsäkran Ordet känns främmande i svenskt språkbruk. Bankföreningen anser att begreppet intygande bör kunna användas i stället. Bestämmelsen i 4 kap. 9 1 st. 1. a) IDKL skulle därmed lyda ett intyg [alt. ett intygande..] från kontohavaren. Det bör framgå tydligt i lagens förarbeten, t.ex. i författningskommentaren, liksom framgår av avtalet, att en egenförsäkran inte behöver uppfylla ett särskilt formkrav. Men det är också viktigt det som framgår av förarbetena att de finansiella instituten får använda amerikanska blanketter såsom W8, W9 som egenförsäkran intygande. Det bör vidare klart framgå att den typ av egenförsäkran som ett finansiellt institut i QI-sammanhang inhämtat från en person innan FATCA-lagen blev tillämplig är godkänd. De finansiella företagen skulle i många fall annars behöva dubbla blanketter för det fall kunden t ex utöver ett inlåningskonto har en depå som även innehåller amerikanska värdepapper. De amerikanska skatteblanketterna måste i vissa fall

6 6 (17) användas för att uppfylla reglerna om Qualified Intermediary (QI), exempelvis om kunden ska få källskatt dragen på utdelningar i amerikanska värdepapper enligt dubbelbeskattningsavtal. Det kan således vara tillräckligt att möjligheten att använda de amerikanska blanketterna framgår av förarbetena till IDKL. Närmare synpunkter på lagstiftningens olika delar Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCAavtalet, IDKL 2 kap. 13 tredje stycket När det gäller konton som förvaltas till förmån för annan bör särskild hänsyn tas till bestämmelserna om penningtvätt och hur dessa tillämpas av de finansiella instituten idag. Penningtvättsdirektivet är dessutom föremål för översyn och kan komma att ändras så att de nationella myndigheterna får en större egen frihet att själva avgöra riskerna för penningtvätt på nationell nivå, och därmed vilka åtgärder som ska gälla nationellt. 3 kap. 3 - Undantagna produkter Bankföreningen föreslår att de undantag som följer av 3 kap 2 punkt 4 och som gäller kvalificerade utfärdare av kreditkort även bör kunna tillämpas på kontonivå och således även föras in som ett undantaget konto i 3 kap 3. Undantaget bör gälla under förutsättningar att de krav som ställs upp enligt FATCA-avtalet, bilaga II avseende Kvalificerade kreditkortsutfärdare är uppfyllda, vilket innebär att den finansiella enheten ska ha infört riktlinjer och förfaranden om att kundinsättningar inte kan överstiga US-dollar, eller att kundinsättningar som överstiger US-dollar återbetalas till kunden inom 60 dagar. Att motsvarande regler även ska kunna tillämpas på kontonivå följer av t.ex. UK HMRC Guidance Notes avsnitt 3.3 (Implementation of The International Tax Compliance (United States of America) Regulations 2014 (28 August 2014)). 3 kap. 7 - finansiella enheter med lokalt kundunderlag Det bör framgå vid vilken tidpunkt minst 98 % av värdet på de finansiella konton som förs av den finansiella enheten ska innehas av personer med hemvist i Sverige eller i annan MS inom EU, för att den finansiella enheten ska klassificeras som enhet med lokalt kundunderlag. Vidare uppstår frågan om det är möjligt att länder inom EES-området kan läggas till under förutsättning att det finns ett motsvarande informationsutbyte i förhållande till dylika stater. Vissa mindre finansiella institut i Sverige har exempelvis filial i Norge. Enligt bestämmelsen (1 st. p. 5) ska lokala finansiella institut redan före tidpunkten för ikraftträdandet av lagen (den 1 april 2015) ha infört riktlinjer och förfaranden som

7 7 (17) överensstämmer med 4-8 kap. Bankföreningen ifrågasätter om denna reglering är förenlig med de grundläggande rättsprinciperna om förutsebarhet och legalitet i lagstiftningen. Lydelsen av lagtexten är dessutom märklig. Det stadgas att de finansiella instituten ska ha infört riktlinker och förfaranden som överensstämmer med 4 8 kap. för att förhindra att den tillhandahåller etc. I 4-8 kap. kan dock ej utläsas att dessa kapitel förhindrar icke-deltagande finansiella enheter att öppna konton. Ett klargörande av lagtexten torde krävas här. För mindre institut blir kraven enligt FATCA-avtalet oproportionerligt höga i förhållande till det mycket begränsade antal kunder som är amerikanska personer i dessa institut och de skatteintäkter som kan tänkas inflyta från dessa. 3 kap kvalificerad utfärdare av kreditkort För att få tillämpa undantaget krävs att de finansiella enheterna den 1 juli infört vissa riktlinjer och förfaranden. Sådana riktlinjer kan inte införas med retroaktiv verkan i förhållande till en kund. Vi anser att finansiella institut måste ges en rimlig chans att ändra villkoren från och med att lagen träder i kraft. Detta bör vara självklart mot bakgrund av principen om förutsägbarhet och de finansiella företagens likhet inför lagen. Retroaktivitet kan också bli en konkurrensfråga. 4 kap. Allmänt Kapitlet berör granskning av befintliga konton som innehas av fysiska personer. Det bör förtydligas i lagtexten att ett befintligt konto, där det vid granskningen har framkommit en US-indikation, inte ska anses vara rapporteringspliktigt omedelbart utan först efter det att kontohavaren har beretts möjlighet att inom viss tid läka indikationen men inte har lyckats göra det. Som lagtexten nu är skriven kan den tolkas som att kontot blir rapporteringspliktigt omedelbart när det vid granskningen har framkommit en US-indikation (1 ). Kontohavaren har därefter möjlighet att läka indikationen varefter kontot inte ska anses vara rapporteringspliktigt längre (9 ). Denna tolkning förstärks av bestämmelsen i 8 kap. 2 som säger att den finansiella enheten ska meddela kontohavaren att kontot är rapporteringspliktigt. Av allmänmotiveringen (s. 63) framgår att syftet med meddelandet är att kontohavaren ska få en möjlighet att läka indikationen. Lagtexten kan alltså uppfattas som att kontot ska anses vara rapporteringspliktigt under tiden mellan det att indikationen upptäcks och kunden läker indikationen. Av avtalet framgår tydligt att kontot inte ska anses vara rapporteringspliktigt så snart en indikation framkommer, utan först när kontohavaren har beretts möjlighet att läka indikationen men inte lyckas med detta (Annex I, II, B, 3).

8 8 (17) Föreningen menar därför att lagtexten bör förtydligas på så sätt att det redan i 1 framgår att kontot blir rapporteringspliktigt först när kunden inte har lyckats läka indikationen. Vidare bör det i lagtexten anges inom vilken tid en sådan läkning måste ske. Lämpligtvis bör tiden sättas till 90 dagar efter det att det Finansiella Institutet har kontaktat kontohavaren. Det är en metod som har valts av t.ex. UK där det i HMRC Guidance Notes (5.17) anges följande. Where a Financial Institution has started its review, indicia are found and attempts made to verify or cure those indicia by contacting the account holder, but the account holder does not respond, the account should be treated as reportable 90 days after initiating contact. The 90 day limit is to allow the account holder sufficient time to respond to requests for information. 4 kap. 1 andra stycket I stycket behandlas förändrade förhållanden (change of circumstances) beträffande befintliga konton. Det bör inte krävas att de finansiella instituten bygger nya särskilda system som indikerar när omständigheter uppkommer som anges i första stycket. Instituten bör, i enlighet med vad som anges i Sveriges avtal med USA, kunna förlita sig på de befintliga sökbara elektroniska systemen. Föreningen menar därför att första meningen i stycket ska strykas. I stycket anges vidare att ett konto blir rapporteringspliktigt när en US-indikation tillkommer. I likhet med som sagts ovan i den allmänna kommentaren till 4 kap. menar föreningen att kontot, även i denna situation, ska anses vara rapporteringspliktigt först efter det att kontohavaren har beretts möjlighet att läka indikationen men inte lyckats med detta. Denna ordning följer även av Sveriges avtal med USA, Bilaga I (II C 3 och II E 5). Kontohavaren bör även i detta fall ha 90 dagar på sig att läka indikationen. Föreningen hemställer att andra stycket ändras i enlighet med vad som angetts ovan. 4 kap. 1 tredje stycket Som en följd av vad som sagts ovan om när ett konto ska anses vara rapporteringspliktigt, behöver stycket ändras.

9 9 (17) 4 kap. 3 Vid granskning av konton vars saldo eller värde uppgick till mer än USdollar den 30 juni 2014 eller vid utgången av 2014 eller ett senare kalenderår, ska 1 första stycket och 2 tillämpas. Här bör enligt vår bedömning tidpunkten vara utgången av 2015, jämför avtalet, Annex I, II, D. 4 kap. 4 Föreningen anser att skyldigheten att inhämta pappersdokumentation ska vara begränsad till de fall där de elektroniska sökningarna ( inkl i gällande huvudkundregister, "current customer master file") inte inkluderar de punkter som följer av 2 st. p. 1-6 ( se dock ang. p. 6 nedan). Det skulle också vara i enlighet med avtalet under Annex I II D.2. Föreningen vill därför ersätta texten "den huvudsakliga dokumentationen om kontohavaren i den rapporteringsskyldiga finansiella enhetens pappersarkiv" till "gällande huvudkundregister" samt att det av meningen efter tydligt bör framgå att "handlingar" endast behövs när de elektroniska sökningarna (inklusive i gällande huvudkundregister) inte är tillräckliga. Föreningen menar också att "vid utgången av 2014" rätteligen ska vara "vid utgången av 2015". Innebörden av annan liknande information är oklar. Denna punkt går utöver avtalstexten och bör tas bort. 4 kap. 7 Som föreningen förstår syftet med lagrummet ska föreningens medlemmar kunna undanta de konton som redan identifierats för QI ändamål från det due diligence förfarande som beskrivs i 4 kap 1-4. Som lagrummet lyder nu kan dock enligt föreningens tolkning endast sådana personer som inte identifierats som amerikanska medborgare eller med hemvist i USA undantas från det nämnda förfarandet under 4 kap Viktigt i detta sammanhang är att det klart framgår att lagrummet är tillämpligt på den typ av egenförsäkran som ett finansiellt institut i QI-sammanhang inhämtade från en person innan FATCA blev tillämpligt och som styrker om personen är skattskyldig i USA eller inte. I annat fall blir lagrummet verkningslöst för den typ av egenförsäkran som har använts i QI-sammanhang..

10 10 (17) Därutöver hemställer föreningen att motsvarande bestämmelse införs för de enheter som redan intygat sin amerikanska skattehemvist och lämnat TIN i enlighet med de regler för Qualified Intermediary som gällde innan FATCA började gälla. 5 kap. Skyldighet att dels inhämta egenförsäkran och amerikanskt skatteidentifikationsnummer innan ett konto öppnas, dels att avsluta konton i vissa fall I promemorian föreslås dels att det finansiella institutet ska inhämta en egenförsäkran liksom eventuellt amerikanskt skatteidentifikationsnummer innan ett konto öppnas för en fysisk person, dels att det finansiella institutet i vissa fall ska avsluta konton. Bankföreningen avstyrker bestämt förslagen i dessa delar. Motiven härför utvecklas i det följande. Det kan inledningsvis konstateras att förslaget att en egenförsäkran med åtföljande skatteidentifikationsnummer ska tas in innan kontot öppnas, inte står i överensstämmelse med lydelsen av IGA-avtalet mellan Sverige och USA. I den svenska översättningen av avtalet sägs att vid kontots öppnande ska en egenförsäkran tas in (jfr. den engelska lydelsen upon account opening ). I de förberedelser som gjorts i de svenska bankerna inför FATCA:s ikraftträdande har- i avsaknad av svensk lagstiftning- först modellavtalet och sedermera det svenska IGA-avtalet tjänat som vägledning för förberedelsearbetet. De svenska bankerna har således i framtagandet av de gransknings- och identifieringsprocesser som bankerna är skyldiga att ha enligt IGA-avtalet utgått från att inhämtande av egenförsäkran ska ske parallellt med kontoöppnandet. Bankföreningen förutsätter att diskrepansen korrigeras så att lagen får samma lydelse som avtalet. En konsekvens av den föreslagna ordningen att egenförsäkran med tillkommande skatteidentifikationsnummer ska inhämtas innan kontot öppnas, är att det finansiella institutet ska vägra att öppna ett konto om individen inte inkommer med en egenförsäkran/skatteidentifikationsnummer (jfr. promemorian s. 66f). Denna konsekvens kommer i konflikt med den kontraheringsplikt som föreligger båda på bank- och försäkringsområdet och kommenteras närmare nedan under respektive kontotyp. Vad beträffar förslaget att finansiella institut ska avsluta konton under vissa förutsättningar vill Bankföreningen inledningsvis erinra om att en av anledningarna till att IGA-avtal tagits fram är just att finansiella institut inte bedömts ha legal möjlighet att teckna FATCA-avtal direkt med IRS på grund av vissa förpliktelser som institutet

11 11 (17) åläggs genom avtalet, bl.a. att avsluta konton för kunder som inte samarbetar i FATCA-processen. Mot denna bakgrund framstår det som anmärkningsvärt att Finansdepartementet nu föreslår en återgång till ett sådant tillvägagångssätt. Det kan ur ett konsumentskyddsperspektiv allvarligt ifrågasättas de långtgående konsekvenser en uppsägning av ett inlåningskonto eller annat konto eller en livförsäkring skulle ha för individen i det enskilda fallet och Bankföreningen anser att konsumentens behov måste väga tyngre än skälen för att avsluta konton på grund av FATCA. Dessutom kan ifrågasättas om det verkligen finns stöd i avtalet för ett sådant tillvägagångssätt. Konsekvensen av utebliven dokumentation är i stället att det aktuella kontot ska behandlas som ett rapporteringspliktigt konto (se t.ex. IGA, Bilaga 1 (III B 2). Det bör nämnas att, såvitt känt, är Sverige det enda land med ett IGA-avtal som i sin interna lagstiftning stipulerar att konton ska avslutas. Det kan konstateras att övriga IGA-länder, inklusive våra nordiska grannländer, löser frågan med utebliven egenförsäkran/skatteidentifikationsnummer genom att dessa kunders uppgifter rapporteras till respektive lokal skattemyndighet (se t.ex. HMRC Implementation of the International Tax Compliance Regulations 2013, Guidance Notice avsnitt 4.17 och 6.4). Det finns ingen anledning för Sverige att här söka en annan, mer restriktiv lösning. Bankföreningen föreslår därför att Sverige löser frågan om utebliven information genom att kunden ifråga rapporteras till Skatteverket. Inlåningskonton Att banker generellt är skyldiga att ta emot inlåning från allmänheten framgår av 11 b lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Lagrummet har följande lydelse: Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Endast om särskilda skäl föreligger kan banken således vägra kunden öppna kontot. I specialmotiveringen till bestämmelsen, prop. 2002/03:139, Del 1, s 598, anförs att sådana skäl kan vara att en kund tidigare varit ohederlig mot en bank eller ett annat institut, att det föreligger misstankar om penningtvätt eller att det finns risk för att en företrädare för ett institut genom att ta emot garanterade medel på något sätt främjar brott. I promemorian saknas en redogörelse för och en bedömning av hur det föreslagna förbudet att i vissa fall öppna konton förhåller sig till kontraheringsplikten.

12 12 (17) Möjligheten för banker att, på bankens initiativ, avsluta inlåningskonton får anses starkt begränsad redan av det faktum att rätten till inlåningskonto är en lagreglerad rättighet. Generellt gäller som praxis bland bankerna att ett inlåningskonto kan sägas upp endast om kunden väsentligt brutit mot avtalet på något sätt och att detta också kommer till uttryck i de allmänna villkoren för kontot ifråga. Eftersom rätten till ett inlåningskonto är en grundläggande rättighet för konsumenter för att kunna sköta och hantera sina ekonomiska åtaganden kan det starkt ifrågasättas om skälen för att säga upp ett konto enligt förslaget att ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer inte ingivits verkligen ska anses väga tyngre. Bankföreningen menar att så inte kan vara fallet. Individuellt pensionsparkonto Ett pensionsparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande innebär en möjlighet för den enskilde att pensionsspara utanför en försäkringslösning. Eftersom det från lagstiftarens sida - i vart fall hitintills - ansetts önskvärt att stimulera privat pensionssparande gäller vissa mer förmånliga regler för beskattning för dessa konton. Samtidigt kringgärdas kontotypen av detaljerade kvalitativa och kvantitativa villkor för insättningar, utbetalningar m.m. Reglerna företer mycket stora likheter med de som gäller för pensionsförsäkringar. Ett individuellt pensionsparkonto upphör i normalfallet först när hela det kapital som samlats på kontot i form av finansiella instrument, fondandelar eller likvida medel säljs av/betalats ut från kontot i enlighet med de kvalitativa reglerna. Detta har sin naturliga förklaring i kontots grundläggande funktion; det är avsett för ett långsiktigt sparande som är bundet fram till dess att individen uppnår pensionsåldern. Genom att kapitalet är bundet uppfylls pensioneringssyftet. Som en naturlig konsekvens av detta finns inte heller någon legal möjlighet för kontoförande institut att avsluta kontot i förtid. En sådan möjlighet skulle helt strida mot syftet med kontot eftersom kontoinnehavaren då skulle få tillgång till kapitalet i förtid. Förslaget att finansiella institut i vissa situationer också ska avsluta pensionsparkonton står således i konflikt med regleringen i lagen om individuellt pensionssparande. Livförsäkring Flertalet banker erbjuder också, genom sina i koncernen ingående livförsäkringsbolag, individer och företag möjlighet att teckna olika slags livförsäkringar. Livförsäkringarna kan utgöras av både kapital- och pensionsförsäkringar, såsom dessa definieras i inkomstskattelagen (1999:1229). Möjligheterna att vägra någon att teckna en livförsäkring är starkt begränsat. Av 11 kap. 1 försäkringsavtalslagen (2005:104) framgår att ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte

13 13 (17) finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. I promemorian saknas en redogörelse för och en bedömning av hur det föreslagna förbudet att i vissa fall teckna livförsäkring konton förhåller sig till kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet. Av propositionen till försäkringsavtalslagen (prop. 2003/04:150 s. 244f och s. 497) liksom kommentaren till försäkringsavtalslagen framgår att de skäl som främst kan åberopas för att neka någon att teckna försäkring har sitt ursprung i att individen vägrar svara på hälsorelaterade frågor och andra frågor som är av betydelse för bolagets beslut att låta meddela försäkring dvs försäkringstekniska skäl. Likaså kan en sådan omständighet vara att det finns en uttalad s.k. moralisk risk, dvs. en risk att försäkringstagaren skall utnyttja försäkringen på ett ohederligt sätt. Bankföreningen anser att individens rätt till ett fullgott försäkringsskydd måste vägra tyngre än skälen för att få in ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer. För redan tecknade livförsäkringar finns ingen legal möjlighet för försäkringsbolag att säga upp försäkringen i förtid (jfr. 11 kap försäkringsavtalslagen och prop. 2003/2004:150 s. 510). Redan av detta skäl föreligger således en konflikt mellan lagförslaget och grundläggande försäkringsrättsliga avtalsprinciper. Det kan därtill ifrågasättas vad som ska hända med försäkringskapitalet och hur detta ska beräknas om kontot skulle avslutas i enlighet med förslaget. Detta diskuteras överhuvudtaget inte i promemorian. Här kan nämnas att en förtida utbetalning från en pensionsförsäkring till försäkringstagaren strider mot de kvalitativa villkoren i 58 kap. inkomstskattelagen och skulle de facto medföra en avskattning med faktorn 1,5 av kapitalet. Förslaget om att avsluta konton är således inte heller i linje med hur den grundläggande indelningen och beskattningen av pensions- respektive kapitalförsäkringar är uppbyggd i nämnda lag sedan lång tid tillbaka. 5 kap. 3 och 4 I 3 andra stycket anges att kontot blir rapporteringspliktigt om den finansiella enheten har begärt in en ny egenförsäkran därför att det kan antas att den ursprungliga inte är tillförlitlig och en sådan ny egenförsäkran inte kommer in eller inte är tillförlitlig. I 4 sägs att den finansiella enheten ska inhämta en egenförsäkran som innehåller TIN om ett konto har blivit rapporteringspliktigt efter det att kontot öppnades. Om det gäller det fall som anges i 3 - dvs. när den finansiella enheten begär in en ny egenförsäkran ska kontot avslutas om inte en sådan egenförsäkran har kommit in senast den 30 januari året efter det att kontot blev rapporteringspliktigt.

14 14 (17) Att föreningen motsätter sig att kontot ska avslutas i den nu aktuella situationen framgår av andra avsnitt i remissvaret. Här vill Föreningen framhålla vissa oklarheter i den föreslagna lagtexten. Kontot ska avslutas den 30 januari året efter det att kontot blev rapporteringspliktigt. Fråga uppstår om när kontot blev rapporteringspliktigt. I 3 anges att kontot blir rapporteringspliktigt om det inte kommer in en ny eller tillförlitlig egenförsäkran. Däremot anges inte när en sådan ny egenförsäkran ska komma in. Det innebär att det inte går att avgöra tidpunkten för när kontot blir rapporteringspliktigt. Och följaktligen finns det ingen tidpunkt att hänga upp skyldigheten att avsluta kontot på. Föreningen förslår att de aktuella lagrummen ändras - utöver att bestämmelserna om att avsluta kontot slopas - på det sättet att det framgår att ett konto blir rapporteringspliktigt när en finansiell enhet har begärt en ny egenförsäkran och en sådan inte kommer in efter en viss tid (t.ex. 90 dagar) efter en sådan begäran. Vidare hänvisas i 4 till när kontot blev rapporteringspliktigt enligt 2 och 3. I 3 finns bestämmelser om när ett konto blir rapporteringspliktigt, däremot inte i 2. Hänvisningen bör således endast göras till 3. 5 kap. 5 Paragrafen behandlar vissa konton som inte behöver granskas eftersom saldot på kontona understiger vissa angivna gränsvärden. I andra stycket anges att konton som inte omfattas av granskningen, inte ska anses vara rapporteringspliktiga konton. Föreningen menar att innebörden av andra stycket är oklar och önskar att bestämmelsen förtydligas. I bestämmelsen sägs att undantaget gäller vid tillämpningen av första stycket. Det skulle kunna förstås som att ett konto inte ska anses som rapporteringspliktigt endast i det fallet då den finansiella enheten faktiskt har tillämpat gränsvärdena och inte gjort någon granskning. Har däremot en granskning skett, skulle därmed kontot vara rapporteringspliktigt även om saldot på kontot understiger gränsvärdet. Föreningen konstaterar att lagtexten inte överensstämmer med vad som anges i motsvarande bestämmelse i bilagan till Sveriges avtal med USA. I lagtexten anges att granskningen inte behöver omfatta de aktuella kontona medan det i bilagan till IGA (III A) anges att kontona inte behöver granskas, identifieras eller rapporteras. Föreningen menar att lydelsen i bilagan till avtalet innebär att den finansiella enheten kan välja att inte rapportera ett konto med ett saldo som understiger gränsvärdena även om kontot har granskats.

15 15 (17) Föreningen hemställer därför att lagtexten förtydligas på så sätt att den överensstämmer med IGA. Med en sådan lydelse behöver inga konton som befinner sig under gränsvärdena rapporteras. 6 kap. 1 I paragrafen anges vilka befintliga konton som är rapporteringspliktiga när de innehas av enheter. Andra stycket syftar till, som det får förstås, att definiera en passiv icke finansiell enhet (Passive NFFE) som kontrolleras av en amerikansk fysisk person. Ett konto som innehas av en sådan enhet är rapporteringspliktigt. Föreningen menar att stadgandet där enheten definieras genom att det i flera led anges vad den inte ska vara är svårbegriplig och kan medföra tolkningsproblem. Föreningen föreslår att en passiv icke-finansiell enhet i stället definieras i 2 kap. i likhet med vad som har gjorts beträffande en aktiv icke-finansiell enhet alternativt definieras som en icke-finansiell enhet som inte är en aktiv icke-finansiell enhet (jfr avtalet, bilaga I (VI B 3). 6 kap. 2-3 Informationen som inhämtas bör inte begränsas till enbart information som inhämtats på grund av bestämmelser i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avtalet öppnar för att man även kan förlita sig på information som inhämtas enligt regulatoriska regler. Bestämmelserna bör vidgas i enlighet med avtalet vilket ger en säkrare process eftersom mer material kan läggas till grund för att identifiera rapporteringspliktiga konton. 6 kap. 6 Paragrafen behandlar vissa konton som inte behöver granskas eftersom saldot på kontona understiger vissa angivna gränsvärden. Bestämmelsens innehåll motsvarar i tillämpliga delar det som anges i 5 kap. 5 avseende fysiska personers konton. Föreningen hemställer om samma förtydliganden som har angetts under kommentaren till 5 kap kap. 8 tredje st. Begreppet bedömd efterlevande finansiell enhet föreslår vi byts ut till FATCA - deltagande Finansiellt Institut. 7 kap. 1 I paragrafen anges vilka nya konton som är rapporteringspliktiga när de innehas av enheter.

16 16 (17) Föreningen hänvisar till kommentaren till motsvarande bestämmelse under 6 kap kap. 3, andra st. Första meningen bör ändras så att ordet innan ett konto öppnas blir i samband med att ett konto öppnas, se även kommentaren under 5 kap kap. 2 I bestämmelsen anges att den finansiella enheten ska meddela kontohavaren att ett konto är rapporteringspliktigt. Av allmänmotiveringen (s. 63) framgår att syftet med meddelandet är att kontohavaren ska få en möjlighet att läka en US-indikation när en sådan har framkommit vid granskningen av kontot. Som framgår ovan under kommentaren till 4 kap. motsätter sig föreningen en systematik som innebär att ett konto blir rapporteringspliktigt redan när det framkommer en sådan indikation. I stället ska kontot bli rapporteringspliktigt om kontohavaren efter en viss tid inte har lyckats läka indikationen. Föreningen menar därför att bestämmelsen i 8 kap. 2 är onödig och bör slopas. Enligt föreningen ska i stället den finansiella enheten meddela kontohavaren när en US-indikation har framkommit vilket bör framgå av bestämmelserna i 4 kap. Föreningen kan inte heller i övrigt se något syfte med bestämmelsen i 8 kap. 2 eftersom den som ska lämna kontrolluppgift ska lämna information om detta till den som kontrolluppgiften avser i vanlig ordning enligt Skatteförfarandelagen. Föreningen konstaterar vidare att det inte finns någon bestämmelse motsvarande 8 kap. 2 i Sveriges avtal med USA. Föreningen motsätter sig att det i svensk rätt införs bestämmelser som går längre än vad som anges i avtalet, i synnerhet när det, som i det aktuella fallet, avser en förpliktelse som är administrativt betungande och kostsamt för den finansiella enheten. Föreningen förslår därför att bestämmelsen i 8 kap. 2 slopas. Övergångsbestämmelserna till ändringarna i Skatteförfarandelagen, SFL Beträffande rapporteringskravet på betalningar till icke-fatca-deltagande finansiell enhet (p 8 i övergångsbestämmelserna) ser det ut som om regeln gäller att alla betalningar till icke-fatca-deltagande finansiella enheter ska rapporteras. Det bör vara sammanlagda belopp som är rapporteringspliktiga enligt svensk skattelag som avses dvs. inte vanliga swiftöverföringar/betalningar. Vi anser endast att sammanlagda räntor, utdelningar, annan inkomst som härrör från tillgångar på kontot skall rapporteras för en icke FATCA deltagande enhet enligt övergångsregeln. Vi hänvisar till IRS Notice

17 17 (17) Förslag till förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261). 5 kap 8 Bankföreningen anser att det är mycket viktigt att det av ordalydelsen framgår att det endast är personer med amerikanskt (US) TIN som omfattas av krav på uppgiftslämnande för utländskt skatteregistreringsnummer. Föreningens medlemmar m fl har, i sken av detta, konstruerat olika system och lösningar för att hantera just FATCA-krav. Under "Allmänna utgångspunkter", kapitel 4, s. 51 anges vidare att promemorian "bör begränsa sig till genomförandet av FATCA-avtalet" (och inte inkludera Common Reporting Standard, CRS). SVENSKA BANKFÖRENINGEN Thomas Östros Ulrika Hansson

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Fi 2016/02342/S3 1 Sammanfattning Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2017:190 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 februari 2015. SFS 2015:69 Utkom från trycket den 3 mars 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-10 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Genomförande av avtal mellan Sveriges regering

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

RP 129/2015 rd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 129/2015 rd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Intygande skatterättslig hemvist - företag

Intygande skatterättslig hemvist - företag Vänligen ta del av instruktionerna på sida 4 innan du fyller i denna blankett Information om Vänligen fyll i nedanstående fält med hänsyn till kontohavaren. kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/Kundnummer

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:29

Regeringens proposition 2015/16:29 Regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Prop. 2015/16:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Remissvar. EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv /16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till

Remissvar. EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv /16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till Skatte- och tuflavdeiningen 2016-08-4 103 33 Stockholm Fi201 6/02727/53 Er referens/dnr: Marcus Sjögren 1/U 0 Finansdepartementet Vår referens!dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/08/006 Er referens: Fi2017/02910/S3 1 (5) 2017-08-25 Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s3 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av direktiv

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad )

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad ) izave FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM (Version 4, upprättad2017-08-16) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG, 556669-3130 VÄLJ SPARPRODUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN LIKVIDKONTO KONTOHAVARE Adress: Postnummer,

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2015/2358 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton April 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning... 8 2 Författningstext...

Läs mer

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods Stiftelser i samverkan FATCA 2012-03-14 / Annica Woods FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Lagen antogs den 18 mars 2010 Förebygga och hindra amerikansk skattesmitning genom konton i länder utanför

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON Del 1 Kompletterande uppgifter ORGANISATIONSNUMMER JURIDISK PERSON KONTAKTPERSON ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:911 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet)

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremiss En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 augusti 2015 Magdalena Andersson Fredrik

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01205/S3 Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Bankföreningen Fondbolagens Förening Svenska Fondhandlareföreningen 2009-01-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring i rådets direktiv 2003/48/EG

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Remissvar 1(5) Dnr: 131-152258- 16/112 Finansdepartementet Skatte och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Fi2016/01138/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Landet där företaget har sitt säte eller är registrerat

Landet där företaget har sitt säte eller är registrerat företagskunder enligt FTC och CRS Läs instruktionerna på sidan 4 innan du fyller i blanketten. VSNITT 1: Uppgifter om kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/kundnummer Namn på uppdragstagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet; SFS 2015:62 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:41

Regeringens proposition 2014/15:41 Regeringens proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/04/020 Er referens: RG 2016/274 1 (7) 2016-05-16 Riksgäldskontoret riksgalden@riksgalden.se Föreskrifter om insättningsgaranti Svenska Bankföreningen anser att information

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Firmauppgifter Organisationsnummer

Firmauppgifter Organisationsnummer Aktiv Europa / Affärsvärlden Fonden Anmälningssedel juridisk person Ansvarigt fondbolag är Lundmark & Co Fondförvaltning AB För att kunna registrera Er som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett.

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB ANSÖKAN Johan på Gårdas gata 5A ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG Aros Kapital AB, 556669-3130 Kontakta kundservice på telefon 031-83 36 70 eller besök vår hemsida,

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB ANSÖKAN Johan på Gårdas gata 5A ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Aros Kapital AB, 556669-3130 Kontakta kundservice på telefon 031-83 36 70 eller besök

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO GOD MAN/FÖRVALTARE

ANSÖKAN SPARKONTO GOD MAN/FÖRVALTARE Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB ANSÖKAN Johan på Gårdas gata 5A ANSÖKAN SPARKONTO GOD MAN/FÖRVALTARE Aros Kapital AB, 556669-3130 Kontakta kundservice på telefon 031-83 36 70 eller besök vår

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN YTTRANDE 2001-08-21 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Synpunkter på Förslag till Rådets direktiv i syfte att sörja för en

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande Promemoria 2005-05-18 Fi2005/2323 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, S5 Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer

Läs mer

R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002

R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002 R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 oktober 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Cfc-regler (Fi2001/709).

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Undantag från skyldigheten att ge in förbindelse om att lämna kontrolluppgift

Undantag från skyldigheten att ge in förbindelse om att lämna kontrolluppgift Lagrådsremiss Undantag från skyldigheten att ge in förbindelse om att lämna kontrolluppgift Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 juni 2006 Sven-Erik Österberg Fredrik Löfstedt

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny vägtrafikskattelag Enligt en

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL EGENFÖRSÄKRAN Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag enligt ovan. FAR får med anledning av detta anföra följande.

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag enligt ovan. FAR får med anledning av detta anföra följande. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Göteborg 1 december 2016 Remissvar avseende Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas,

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU20 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:25)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer