Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00116 Er referens: Fi2014/ (17) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Marcus Sjögren S Stockholm Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA Sammanfattning Svenska Bankföreningen tillstyrker genomförandet av avtalet mellan Sverige och USA avseende den amerikanska lagstiftningen FATCA men anser att bördan för finansiella institut med avseende på identifiering av amerikanska konton m.m. inte står i rimlig proportion till vad som i huvudsak synes vara ensidiga amerikanska ekonomiska intressen. Vidare bör flera delar i lagstiftningen preciseras och förklaras närmare. I delar i den föreslagna svenska lagen framgår åligganden för finansiella institut redan före tidpunkten för ikraftträdandet av lagen (den 1 april 2015), jfr t.ex. 3 kap. 7 1 st. 5 och 4 kap. 1 i den föreslagna lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, IDKL. Bankföreningen ifrågasätter om denna reglering är förenlig med de grundläggande rättsprinciperna om förutsebarhet och legalitet i lagstiftningen. Bankföreningen anser att begrepp som är främmande för svensk rättstradition bör undvikas i lagtexten och endast användas i fall där detta är absolut nödvändigt för att avtalet ska anses beaktat. Svenska begrepp och uttryck bör användas när dessa får anses ha samma innebörd som de begrepp som används i avtalet. Lagstiftningen hänvisar i flera delar till definitioner som återfinns i amerikansk rätt, i synnerhet i de delar som innehåller definitioner. Sverige har i FATCAavtalet åtagit sig att följa dessa definitioner. Det kan ifrågasättas om en nationell lagstiftning som hänvisar till annan intern nationell lagstiftning uppfyller kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet för den som ska tillämpa lagen. Det är administrativt betungande och tveksamt i konstitutionellt hänseende att i svensk lag kräva en analys av ett annat lands lagstiftning för att avgöra om man har uppfyllt förpliktelserna enligt den svenska lagen.

2 2 (17) Bankföreningen avstyrker kraven på stängning av konton i vissa fall. Bankföreningen anser att kraven i den föreslagna lagstiftningen avseende stängning av konton i vissa fall kan komma i konflikt med annan intern rätt, t.ex. lagen om insättningsgaranti (den s.k. kontraheringsplikten) samt lagen om värdepappersfonder. Det bör klargöras i den nya lagen att denna tar över befintlig lagstiftning, om så är fallet, samt att det, där det behövs, görs lagändringar som tillåter stängning av konton i enlighet med den föreslagna IDKL. Bankföreningen vill framföra följande. 1 Följande utgångspunkter bör gälla för lagstiftningen För att kraven enligt FATCA, som är en mycket omfattande och detaljerad amerikansk lagstiftning med tillhörande förordningstext, som utmynnat i ett bilateralt avtal med mellan Sverige och USA, ska bli begripliga för den som ska tillämpa den svenska lagstiftningen måste följande krav ställas på den svenska lagen: 1. att det tydligt framgår vem som ska rapportera till Skatteverket och vem som inte ska rapportera till Skatteverket, dvs. vem som är undantagen från rapporteringsskyldighet. Det blir exempelvis svårt att utläsa av lagen vilka konton som är rapporteringspliktiga när lagtexten i 6 kap. 1 lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, härefter IDKL, anger vilka kontoinnehavare vars konton inte ska rapporteras till Skatteverket. Det blir tydligare med en positiv uppräkning av den krets vars konton faktiskt ska rapporteras. Det bör med andra ord vara möjligt att koka ned rapporteringsskyldigheten till en begriplig krets baserad på svenska förhållanden. 2. vilka slags konton som ska rapporteras 3. hur rapporteringen ska gå till. Finansdepartementet har valt att i skatteförfarandelagen (SFL) reglera själva rapporteringsskyldigheten till Skatteverket samt vad som ska rapporteras. Därutöver föreslås en särskild lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, härefter IDKL. Denna lag bygger uteslutande på innehållet i FATCA-avtalet. Vidare föreslås en särskild lag om Skatteverkets skyldighet att överföra uppgifter till USA enligt FATCA-avtalet. En målsättning vid genomförandet av avtalet i svensk lag bör vara att avtalets syften uppfylls och att den svenska lagstiftningen går att tillämpa i Sverige, utan nödvändigt bistånd av amerikanska skattejurister. Detta är ett grundläggande rättssäkerhetskrav. I 1 Bankföreningen noterar att numreringen av stycken och punkter i den svenska versionen av avtalet blivit felaktig. I remissvaret framförs därför synpunkterna med hänvisning till den engelska versionen av avtalet.

3 3 (17) framställningen nedan framgår närmare exempel där klargöranden i lagtext eller motivering är behövlig. Genomförandet av avtalet inklusive bilaga I och II till detta, genom tillskapandet av IDKL, innebär att systematiken i avtalet i viss mån bryts upp. I den nya lagen genomförs olika delar i avtalet på olika ställen och bryter mot systematiken och uppställningen i avtalet inklusive bilagorna. Detta leder till en viss förvirring när innebörden av lagstiftningen ska utläsas. Flera av Sveriges banker har hanterat FATCA under flera år och bankerna har, i brist på intern lagstiftning i Sverige, varit hänvisade till den amerikanska lagstiftningen och dess förordningstext ( FATCA-regulations ) samt modellavtal 1 publicerad på IRS hemsida. Den metod för genomförande som valts av Finansdepartementet innebär vissa svårigheter att orientera sig kring vad som hittills uppfattats som åligganden enligt amerikansk rätt och modellavtalet för FATCA, och vad som gäller enligt den föreslagna lagen IDKL. Vissa delar av avtalet har utelämnats helt vid genomförandet, vilket skapar osäkerhet kring dess betydelse vid tillämpningen av lagen och bakomliggande avtal, exempelvis broad participation retirement fund. Allmänt om den föreslagna lagstiftningen - proportionalitetsprincipen Bankföreningen vill till att börja med erinra om tidigare av föreningen förmedlade farhågor vid en kraftig ökning av informationsutbyte på automatisk väg mellan världens länder, en utveckling som har tagit fart genom USA:s ensidiga extraterritoriella lagstiftningsåtgärd FATCA. Det finns enligt Bankföreningens bedömning en uppenbar risk att enskilda personer kommer i kläm mellan olika länders skattekrav när uppgifter om deras konton m.m. kommer att spridas på det sätt som föreslås. Den svenska kontrolluppgiftslagstiftningen bygger på att kontrolluppgifter lämnas på personer med skattemässig hemvist i Sverige (obegränsat skattskyldiga). Därutöver har Sverige vissa åligganden enligt internationell rätt och EU-rätt att lämna kontrolluppgifter eller ge ut annan information för skattekontrolländamål rörande personer med hemvist i andra länder (begränsat skattskyldiga). Dessa åligganden utgörs till viss del av utbyte på automatisk väg, men oftast är informationsutbytet baserat på att uppgifter lämnas ut på begäran i samband med olika slags kontrollinsatser. Den nya utvecklingen, med FATCA som förebild, är dock betydligt mera långtgående, i synnerhet när det gäller sättet att identifiera rapporteringspliktiga konton och vad som rapporteras. Föreningen vill därför särskilt erinra om att den så kallade proportionalitetsprincipen i lagstiftningen måste respekteras. Nyttan och behovet av en intern lagstiftning med vissa syften måste stå i rimlig proportion till risken för olägenheter och särskilt ingripande åtgärder som kan drabba enskilda negativt.

4 4 (17) Vi hänvisar i detta sammanhang till vad som sägs om proportionalitetsprincipen i betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, SOU 2013:62. Vi hänvisar också till sammanfattningen av yttrandet över ändringar i penningtvättsdirektivet m.m. (KOM(2013) 45 och KOM(2013)44) av den europeiska datatillsynsmannen av den 4 juli 2013 (EUT 2014/C 32/06) med en rad krav för att stärka rättssäkerheten för enskilda. Bankföreningen anser därför att en rimlig hänsyn bör tas till skyddet av enskildas intressen och att regeringen därför bör tillse att det för enskildas behov inrättas någon form av tvistelösningsmekanism om skattekrav riktas mot enskilda från flera olika länder. Risken för dubbelbeskattning kommer sannolikt att öka med det utökade informationsutbytet. Definitioner och uttryck i lagstiftningen I den nya lagen används begrepp och uttryck som hämtats från den svenska översättningen av avtalet. Flera begrepp och uttryck är främmande i svenskt språkbruk och i den svenska rättsordningen. Tolkningen av begreppens innebörd blir därmed öppen och skapar osäkerhet. Det uppstår också en osäkerhet kring om vägledning för tolkningen ska hämtas från amerikansk rätt eller ges en självständig tolkning baserad på svensk rättstradition. Bankföreningen anser mot denna bakgrund att det vore värdefullt om det i förarbetena kommenteras hur begreppen ska tolkas, t.ex. om de ska ges en självständig innebörd i ljuset av svensk rätt och lagtolkningstradition. Bankföreningen anser dessutom att följande använda begrepp som återfinns på flera ställen i den föreslagna lagen IDKL, bör ersättas med begrepp enligt svenskt språkbruk eller definieras närmare: Finansiell enhet bör ersättas med det i svenskt språkbruk vedertagna uttrycket finansiellt institut. Begreppet har en tillräckligt vid innebörd. I avtalet används på engelska termen financial institution. Eftersom det finns en definition av financial institution i avtalet och som införs i den föreslagna IDKL anser Bankföreningen att begreppet finansiellt institut bör användas i lagen i stället för det mera främmande uttrycket finansiell enhet. Detta oberoende av definitionen av finansiellt institut i 1 kap. 5 p. 7 bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297). Kontrollerande personer - Begreppet bör bytas ut mot personer med bestämmande inflytande och ledning avseende begreppets innebörd bör kunna hämtas genom en hänvisning till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62), jfr 1 kap. 5 p. 8 i denna lag. Om kunden är en juridisk person ska personer med bestämmande inflytande enligt förarbetena (prop. 2008/09:70, s. 184) anses vara

5 5 (17) - direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet i kunden uppgår till mer än 25 procent, och fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. Det är viktigt att möjliggöra för finansiella enheter att använda gällande åtgärder mot penningtvätt vid identifieringen av kontrollerande personer. Befintligt konto och Nytt konto - Bankföreningen hemställer att reglerna i IRS Notice alternativt ska kunna tillämpas på definitionen för nytt och befintligt konto för enheter. Detta antingen genom att most favoured nation-förfarandet tillämpas eller genom att det av svensk lag framgår att konton som öppnats av företag före 31 december 2014 anses som befintliga konton. Detta skulle kunna framgå av kommentaren till 4 kap. 10, 5 kap. 7, 6 kap. 9, 7 kap. 6 osv. att de amerikanska reglerna kan tillämpas på det sättet. Alternativt att detta tas in i IDKL på annat lämpligt sätt. Vidare bör det finnas en paragraf som tillåter att pre-existing accounts kan behandlas som new accounts i likhet med OECD Common Reporting Standard (CRS). Offentligt konto ordet saknas i normalt svenskt språkbruk. I avtalet beskrivs kontot som ett konto som innehas av ett offentligt organ ( governmental entity ). Myndighetsenhet ordet bör bytas ut mot en term som finns i svenska språket, t.ex. offentligt organ eller liknande. Spärrkonto i normalt språkbruk används spärrat konto. Egenförsäkran Ordet känns främmande i svenskt språkbruk. Bankföreningen anser att begreppet intygande bör kunna användas i stället. Bestämmelsen i 4 kap. 9 1 st. 1. a) IDKL skulle därmed lyda ett intyg [alt. ett intygande..] från kontohavaren. Det bör framgå tydligt i lagens förarbeten, t.ex. i författningskommentaren, liksom framgår av avtalet, att en egenförsäkran inte behöver uppfylla ett särskilt formkrav. Men det är också viktigt det som framgår av förarbetena att de finansiella instituten får använda amerikanska blanketter såsom W8, W9 som egenförsäkran intygande. Det bör vidare klart framgå att den typ av egenförsäkran som ett finansiellt institut i QI-sammanhang inhämtat från en person innan FATCA-lagen blev tillämplig är godkänd. De finansiella företagen skulle i många fall annars behöva dubbla blanketter för det fall kunden t ex utöver ett inlåningskonto har en depå som även innehåller amerikanska värdepapper. De amerikanska skatteblanketterna måste i vissa fall

6 6 (17) användas för att uppfylla reglerna om Qualified Intermediary (QI), exempelvis om kunden ska få källskatt dragen på utdelningar i amerikanska värdepapper enligt dubbelbeskattningsavtal. Det kan således vara tillräckligt att möjligheten att använda de amerikanska blanketterna framgår av förarbetena till IDKL. Närmare synpunkter på lagstiftningens olika delar Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCAavtalet, IDKL 2 kap. 13 tredje stycket När det gäller konton som förvaltas till förmån för annan bör särskild hänsyn tas till bestämmelserna om penningtvätt och hur dessa tillämpas av de finansiella instituten idag. Penningtvättsdirektivet är dessutom föremål för översyn och kan komma att ändras så att de nationella myndigheterna får en större egen frihet att själva avgöra riskerna för penningtvätt på nationell nivå, och därmed vilka åtgärder som ska gälla nationellt. 3 kap. 3 - Undantagna produkter Bankföreningen föreslår att de undantag som följer av 3 kap 2 punkt 4 och som gäller kvalificerade utfärdare av kreditkort även bör kunna tillämpas på kontonivå och således även föras in som ett undantaget konto i 3 kap 3. Undantaget bör gälla under förutsättningar att de krav som ställs upp enligt FATCA-avtalet, bilaga II avseende Kvalificerade kreditkortsutfärdare är uppfyllda, vilket innebär att den finansiella enheten ska ha infört riktlinjer och förfaranden om att kundinsättningar inte kan överstiga US-dollar, eller att kundinsättningar som överstiger US-dollar återbetalas till kunden inom 60 dagar. Att motsvarande regler även ska kunna tillämpas på kontonivå följer av t.ex. UK HMRC Guidance Notes avsnitt 3.3 (Implementation of The International Tax Compliance (United States of America) Regulations 2014 (28 August 2014)). 3 kap. 7 - finansiella enheter med lokalt kundunderlag Det bör framgå vid vilken tidpunkt minst 98 % av värdet på de finansiella konton som förs av den finansiella enheten ska innehas av personer med hemvist i Sverige eller i annan MS inom EU, för att den finansiella enheten ska klassificeras som enhet med lokalt kundunderlag. Vidare uppstår frågan om det är möjligt att länder inom EES-området kan läggas till under förutsättning att det finns ett motsvarande informationsutbyte i förhållande till dylika stater. Vissa mindre finansiella institut i Sverige har exempelvis filial i Norge. Enligt bestämmelsen (1 st. p. 5) ska lokala finansiella institut redan före tidpunkten för ikraftträdandet av lagen (den 1 april 2015) ha infört riktlinjer och förfaranden som

7 7 (17) överensstämmer med 4-8 kap. Bankföreningen ifrågasätter om denna reglering är förenlig med de grundläggande rättsprinciperna om förutsebarhet och legalitet i lagstiftningen. Lydelsen av lagtexten är dessutom märklig. Det stadgas att de finansiella instituten ska ha infört riktlinker och förfaranden som överensstämmer med 4 8 kap. för att förhindra att den tillhandahåller etc. I 4-8 kap. kan dock ej utläsas att dessa kapitel förhindrar icke-deltagande finansiella enheter att öppna konton. Ett klargörande av lagtexten torde krävas här. För mindre institut blir kraven enligt FATCA-avtalet oproportionerligt höga i förhållande till det mycket begränsade antal kunder som är amerikanska personer i dessa institut och de skatteintäkter som kan tänkas inflyta från dessa. 3 kap kvalificerad utfärdare av kreditkort För att få tillämpa undantaget krävs att de finansiella enheterna den 1 juli infört vissa riktlinjer och förfaranden. Sådana riktlinjer kan inte införas med retroaktiv verkan i förhållande till en kund. Vi anser att finansiella institut måste ges en rimlig chans att ändra villkoren från och med att lagen träder i kraft. Detta bör vara självklart mot bakgrund av principen om förutsägbarhet och de finansiella företagens likhet inför lagen. Retroaktivitet kan också bli en konkurrensfråga. 4 kap. Allmänt Kapitlet berör granskning av befintliga konton som innehas av fysiska personer. Det bör förtydligas i lagtexten att ett befintligt konto, där det vid granskningen har framkommit en US-indikation, inte ska anses vara rapporteringspliktigt omedelbart utan först efter det att kontohavaren har beretts möjlighet att inom viss tid läka indikationen men inte har lyckats göra det. Som lagtexten nu är skriven kan den tolkas som att kontot blir rapporteringspliktigt omedelbart när det vid granskningen har framkommit en US-indikation (1 ). Kontohavaren har därefter möjlighet att läka indikationen varefter kontot inte ska anses vara rapporteringspliktigt längre (9 ). Denna tolkning förstärks av bestämmelsen i 8 kap. 2 som säger att den finansiella enheten ska meddela kontohavaren att kontot är rapporteringspliktigt. Av allmänmotiveringen (s. 63) framgår att syftet med meddelandet är att kontohavaren ska få en möjlighet att läka indikationen. Lagtexten kan alltså uppfattas som att kontot ska anses vara rapporteringspliktigt under tiden mellan det att indikationen upptäcks och kunden läker indikationen. Av avtalet framgår tydligt att kontot inte ska anses vara rapporteringspliktigt så snart en indikation framkommer, utan först när kontohavaren har beretts möjlighet att läka indikationen men inte lyckas med detta (Annex I, II, B, 3).

8 8 (17) Föreningen menar därför att lagtexten bör förtydligas på så sätt att det redan i 1 framgår att kontot blir rapporteringspliktigt först när kunden inte har lyckats läka indikationen. Vidare bör det i lagtexten anges inom vilken tid en sådan läkning måste ske. Lämpligtvis bör tiden sättas till 90 dagar efter det att det Finansiella Institutet har kontaktat kontohavaren. Det är en metod som har valts av t.ex. UK där det i HMRC Guidance Notes (5.17) anges följande. Where a Financial Institution has started its review, indicia are found and attempts made to verify or cure those indicia by contacting the account holder, but the account holder does not respond, the account should be treated as reportable 90 days after initiating contact. The 90 day limit is to allow the account holder sufficient time to respond to requests for information. 4 kap. 1 andra stycket I stycket behandlas förändrade förhållanden (change of circumstances) beträffande befintliga konton. Det bör inte krävas att de finansiella instituten bygger nya särskilda system som indikerar när omständigheter uppkommer som anges i första stycket. Instituten bör, i enlighet med vad som anges i Sveriges avtal med USA, kunna förlita sig på de befintliga sökbara elektroniska systemen. Föreningen menar därför att första meningen i stycket ska strykas. I stycket anges vidare att ett konto blir rapporteringspliktigt när en US-indikation tillkommer. I likhet med som sagts ovan i den allmänna kommentaren till 4 kap. menar föreningen att kontot, även i denna situation, ska anses vara rapporteringspliktigt först efter det att kontohavaren har beretts möjlighet att läka indikationen men inte lyckats med detta. Denna ordning följer även av Sveriges avtal med USA, Bilaga I (II C 3 och II E 5). Kontohavaren bör även i detta fall ha 90 dagar på sig att läka indikationen. Föreningen hemställer att andra stycket ändras i enlighet med vad som angetts ovan. 4 kap. 1 tredje stycket Som en följd av vad som sagts ovan om när ett konto ska anses vara rapporteringspliktigt, behöver stycket ändras.

9 9 (17) 4 kap. 3 Vid granskning av konton vars saldo eller värde uppgick till mer än USdollar den 30 juni 2014 eller vid utgången av 2014 eller ett senare kalenderår, ska 1 första stycket och 2 tillämpas. Här bör enligt vår bedömning tidpunkten vara utgången av 2015, jämför avtalet, Annex I, II, D. 4 kap. 4 Föreningen anser att skyldigheten att inhämta pappersdokumentation ska vara begränsad till de fall där de elektroniska sökningarna ( inkl i gällande huvudkundregister, "current customer master file") inte inkluderar de punkter som följer av 2 st. p. 1-6 ( se dock ang. p. 6 nedan). Det skulle också vara i enlighet med avtalet under Annex I II D.2. Föreningen vill därför ersätta texten "den huvudsakliga dokumentationen om kontohavaren i den rapporteringsskyldiga finansiella enhetens pappersarkiv" till "gällande huvudkundregister" samt att det av meningen efter tydligt bör framgå att "handlingar" endast behövs när de elektroniska sökningarna (inklusive i gällande huvudkundregister) inte är tillräckliga. Föreningen menar också att "vid utgången av 2014" rätteligen ska vara "vid utgången av 2015". Innebörden av annan liknande information är oklar. Denna punkt går utöver avtalstexten och bör tas bort. 4 kap. 7 Som föreningen förstår syftet med lagrummet ska föreningens medlemmar kunna undanta de konton som redan identifierats för QI ändamål från det due diligence förfarande som beskrivs i 4 kap 1-4. Som lagrummet lyder nu kan dock enligt föreningens tolkning endast sådana personer som inte identifierats som amerikanska medborgare eller med hemvist i USA undantas från det nämnda förfarandet under 4 kap Viktigt i detta sammanhang är att det klart framgår att lagrummet är tillämpligt på den typ av egenförsäkran som ett finansiellt institut i QI-sammanhang inhämtade från en person innan FATCA blev tillämpligt och som styrker om personen är skattskyldig i USA eller inte. I annat fall blir lagrummet verkningslöst för den typ av egenförsäkran som har använts i QI-sammanhang..

10 10 (17) Därutöver hemställer föreningen att motsvarande bestämmelse införs för de enheter som redan intygat sin amerikanska skattehemvist och lämnat TIN i enlighet med de regler för Qualified Intermediary som gällde innan FATCA började gälla. 5 kap. Skyldighet att dels inhämta egenförsäkran och amerikanskt skatteidentifikationsnummer innan ett konto öppnas, dels att avsluta konton i vissa fall I promemorian föreslås dels att det finansiella institutet ska inhämta en egenförsäkran liksom eventuellt amerikanskt skatteidentifikationsnummer innan ett konto öppnas för en fysisk person, dels att det finansiella institutet i vissa fall ska avsluta konton. Bankföreningen avstyrker bestämt förslagen i dessa delar. Motiven härför utvecklas i det följande. Det kan inledningsvis konstateras att förslaget att en egenförsäkran med åtföljande skatteidentifikationsnummer ska tas in innan kontot öppnas, inte står i överensstämmelse med lydelsen av IGA-avtalet mellan Sverige och USA. I den svenska översättningen av avtalet sägs att vid kontots öppnande ska en egenförsäkran tas in (jfr. den engelska lydelsen upon account opening ). I de förberedelser som gjorts i de svenska bankerna inför FATCA:s ikraftträdande har- i avsaknad av svensk lagstiftning- först modellavtalet och sedermera det svenska IGA-avtalet tjänat som vägledning för förberedelsearbetet. De svenska bankerna har således i framtagandet av de gransknings- och identifieringsprocesser som bankerna är skyldiga att ha enligt IGA-avtalet utgått från att inhämtande av egenförsäkran ska ske parallellt med kontoöppnandet. Bankföreningen förutsätter att diskrepansen korrigeras så att lagen får samma lydelse som avtalet. En konsekvens av den föreslagna ordningen att egenförsäkran med tillkommande skatteidentifikationsnummer ska inhämtas innan kontot öppnas, är att det finansiella institutet ska vägra att öppna ett konto om individen inte inkommer med en egenförsäkran/skatteidentifikationsnummer (jfr. promemorian s. 66f). Denna konsekvens kommer i konflikt med den kontraheringsplikt som föreligger båda på bank- och försäkringsområdet och kommenteras närmare nedan under respektive kontotyp. Vad beträffar förslaget att finansiella institut ska avsluta konton under vissa förutsättningar vill Bankföreningen inledningsvis erinra om att en av anledningarna till att IGA-avtal tagits fram är just att finansiella institut inte bedömts ha legal möjlighet att teckna FATCA-avtal direkt med IRS på grund av vissa förpliktelser som institutet

11 11 (17) åläggs genom avtalet, bl.a. att avsluta konton för kunder som inte samarbetar i FATCA-processen. Mot denna bakgrund framstår det som anmärkningsvärt att Finansdepartementet nu föreslår en återgång till ett sådant tillvägagångssätt. Det kan ur ett konsumentskyddsperspektiv allvarligt ifrågasättas de långtgående konsekvenser en uppsägning av ett inlåningskonto eller annat konto eller en livförsäkring skulle ha för individen i det enskilda fallet och Bankföreningen anser att konsumentens behov måste väga tyngre än skälen för att avsluta konton på grund av FATCA. Dessutom kan ifrågasättas om det verkligen finns stöd i avtalet för ett sådant tillvägagångssätt. Konsekvensen av utebliven dokumentation är i stället att det aktuella kontot ska behandlas som ett rapporteringspliktigt konto (se t.ex. IGA, Bilaga 1 (III B 2). Det bör nämnas att, såvitt känt, är Sverige det enda land med ett IGA-avtal som i sin interna lagstiftning stipulerar att konton ska avslutas. Det kan konstateras att övriga IGA-länder, inklusive våra nordiska grannländer, löser frågan med utebliven egenförsäkran/skatteidentifikationsnummer genom att dessa kunders uppgifter rapporteras till respektive lokal skattemyndighet (se t.ex. HMRC Implementation of the International Tax Compliance Regulations 2013, Guidance Notice avsnitt 4.17 och 6.4). Det finns ingen anledning för Sverige att här söka en annan, mer restriktiv lösning. Bankföreningen föreslår därför att Sverige löser frågan om utebliven information genom att kunden ifråga rapporteras till Skatteverket. Inlåningskonton Att banker generellt är skyldiga att ta emot inlåning från allmänheten framgår av 11 b lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Lagrummet har följande lydelse: Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Endast om särskilda skäl föreligger kan banken således vägra kunden öppna kontot. I specialmotiveringen till bestämmelsen, prop. 2002/03:139, Del 1, s 598, anförs att sådana skäl kan vara att en kund tidigare varit ohederlig mot en bank eller ett annat institut, att det föreligger misstankar om penningtvätt eller att det finns risk för att en företrädare för ett institut genom att ta emot garanterade medel på något sätt främjar brott. I promemorian saknas en redogörelse för och en bedömning av hur det föreslagna förbudet att i vissa fall öppna konton förhåller sig till kontraheringsplikten.

12 12 (17) Möjligheten för banker att, på bankens initiativ, avsluta inlåningskonton får anses starkt begränsad redan av det faktum att rätten till inlåningskonto är en lagreglerad rättighet. Generellt gäller som praxis bland bankerna att ett inlåningskonto kan sägas upp endast om kunden väsentligt brutit mot avtalet på något sätt och att detta också kommer till uttryck i de allmänna villkoren för kontot ifråga. Eftersom rätten till ett inlåningskonto är en grundläggande rättighet för konsumenter för att kunna sköta och hantera sina ekonomiska åtaganden kan det starkt ifrågasättas om skälen för att säga upp ett konto enligt förslaget att ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer inte ingivits verkligen ska anses väga tyngre. Bankföreningen menar att så inte kan vara fallet. Individuellt pensionsparkonto Ett pensionsparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande innebär en möjlighet för den enskilde att pensionsspara utanför en försäkringslösning. Eftersom det från lagstiftarens sida - i vart fall hitintills - ansetts önskvärt att stimulera privat pensionssparande gäller vissa mer förmånliga regler för beskattning för dessa konton. Samtidigt kringgärdas kontotypen av detaljerade kvalitativa och kvantitativa villkor för insättningar, utbetalningar m.m. Reglerna företer mycket stora likheter med de som gäller för pensionsförsäkringar. Ett individuellt pensionsparkonto upphör i normalfallet först när hela det kapital som samlats på kontot i form av finansiella instrument, fondandelar eller likvida medel säljs av/betalats ut från kontot i enlighet med de kvalitativa reglerna. Detta har sin naturliga förklaring i kontots grundläggande funktion; det är avsett för ett långsiktigt sparande som är bundet fram till dess att individen uppnår pensionsåldern. Genom att kapitalet är bundet uppfylls pensioneringssyftet. Som en naturlig konsekvens av detta finns inte heller någon legal möjlighet för kontoförande institut att avsluta kontot i förtid. En sådan möjlighet skulle helt strida mot syftet med kontot eftersom kontoinnehavaren då skulle få tillgång till kapitalet i förtid. Förslaget att finansiella institut i vissa situationer också ska avsluta pensionsparkonton står således i konflikt med regleringen i lagen om individuellt pensionssparande. Livförsäkring Flertalet banker erbjuder också, genom sina i koncernen ingående livförsäkringsbolag, individer och företag möjlighet att teckna olika slags livförsäkringar. Livförsäkringarna kan utgöras av både kapital- och pensionsförsäkringar, såsom dessa definieras i inkomstskattelagen (1999:1229). Möjligheterna att vägra någon att teckna en livförsäkring är starkt begränsat. Av 11 kap. 1 försäkringsavtalslagen (2005:104) framgår att ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte

13 13 (17) finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. I promemorian saknas en redogörelse för och en bedömning av hur det föreslagna förbudet att i vissa fall teckna livförsäkring konton förhåller sig till kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet. Av propositionen till försäkringsavtalslagen (prop. 2003/04:150 s. 244f och s. 497) liksom kommentaren till försäkringsavtalslagen framgår att de skäl som främst kan åberopas för att neka någon att teckna försäkring har sitt ursprung i att individen vägrar svara på hälsorelaterade frågor och andra frågor som är av betydelse för bolagets beslut att låta meddela försäkring dvs försäkringstekniska skäl. Likaså kan en sådan omständighet vara att det finns en uttalad s.k. moralisk risk, dvs. en risk att försäkringstagaren skall utnyttja försäkringen på ett ohederligt sätt. Bankföreningen anser att individens rätt till ett fullgott försäkringsskydd måste vägra tyngre än skälen för att få in ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer. För redan tecknade livförsäkringar finns ingen legal möjlighet för försäkringsbolag att säga upp försäkringen i förtid (jfr. 11 kap försäkringsavtalslagen och prop. 2003/2004:150 s. 510). Redan av detta skäl föreligger således en konflikt mellan lagförslaget och grundläggande försäkringsrättsliga avtalsprinciper. Det kan därtill ifrågasättas vad som ska hända med försäkringskapitalet och hur detta ska beräknas om kontot skulle avslutas i enlighet med förslaget. Detta diskuteras överhuvudtaget inte i promemorian. Här kan nämnas att en förtida utbetalning från en pensionsförsäkring till försäkringstagaren strider mot de kvalitativa villkoren i 58 kap. inkomstskattelagen och skulle de facto medföra en avskattning med faktorn 1,5 av kapitalet. Förslaget om att avsluta konton är således inte heller i linje med hur den grundläggande indelningen och beskattningen av pensions- respektive kapitalförsäkringar är uppbyggd i nämnda lag sedan lång tid tillbaka. 5 kap. 3 och 4 I 3 andra stycket anges att kontot blir rapporteringspliktigt om den finansiella enheten har begärt in en ny egenförsäkran därför att det kan antas att den ursprungliga inte är tillförlitlig och en sådan ny egenförsäkran inte kommer in eller inte är tillförlitlig. I 4 sägs att den finansiella enheten ska inhämta en egenförsäkran som innehåller TIN om ett konto har blivit rapporteringspliktigt efter det att kontot öppnades. Om det gäller det fall som anges i 3 - dvs. när den finansiella enheten begär in en ny egenförsäkran ska kontot avslutas om inte en sådan egenförsäkran har kommit in senast den 30 januari året efter det att kontot blev rapporteringspliktigt.

14 14 (17) Att föreningen motsätter sig att kontot ska avslutas i den nu aktuella situationen framgår av andra avsnitt i remissvaret. Här vill Föreningen framhålla vissa oklarheter i den föreslagna lagtexten. Kontot ska avslutas den 30 januari året efter det att kontot blev rapporteringspliktigt. Fråga uppstår om när kontot blev rapporteringspliktigt. I 3 anges att kontot blir rapporteringspliktigt om det inte kommer in en ny eller tillförlitlig egenförsäkran. Däremot anges inte när en sådan ny egenförsäkran ska komma in. Det innebär att det inte går att avgöra tidpunkten för när kontot blir rapporteringspliktigt. Och följaktligen finns det ingen tidpunkt att hänga upp skyldigheten att avsluta kontot på. Föreningen förslår att de aktuella lagrummen ändras - utöver att bestämmelserna om att avsluta kontot slopas - på det sättet att det framgår att ett konto blir rapporteringspliktigt när en finansiell enhet har begärt en ny egenförsäkran och en sådan inte kommer in efter en viss tid (t.ex. 90 dagar) efter en sådan begäran. Vidare hänvisas i 4 till när kontot blev rapporteringspliktigt enligt 2 och 3. I 3 finns bestämmelser om när ett konto blir rapporteringspliktigt, däremot inte i 2. Hänvisningen bör således endast göras till 3. 5 kap. 5 Paragrafen behandlar vissa konton som inte behöver granskas eftersom saldot på kontona understiger vissa angivna gränsvärden. I andra stycket anges att konton som inte omfattas av granskningen, inte ska anses vara rapporteringspliktiga konton. Föreningen menar att innebörden av andra stycket är oklar och önskar att bestämmelsen förtydligas. I bestämmelsen sägs att undantaget gäller vid tillämpningen av första stycket. Det skulle kunna förstås som att ett konto inte ska anses som rapporteringspliktigt endast i det fallet då den finansiella enheten faktiskt har tillämpat gränsvärdena och inte gjort någon granskning. Har däremot en granskning skett, skulle därmed kontot vara rapporteringspliktigt även om saldot på kontot understiger gränsvärdet. Föreningen konstaterar att lagtexten inte överensstämmer med vad som anges i motsvarande bestämmelse i bilagan till Sveriges avtal med USA. I lagtexten anges att granskningen inte behöver omfatta de aktuella kontona medan det i bilagan till IGA (III A) anges att kontona inte behöver granskas, identifieras eller rapporteras. Föreningen menar att lydelsen i bilagan till avtalet innebär att den finansiella enheten kan välja att inte rapportera ett konto med ett saldo som understiger gränsvärdena även om kontot har granskats.

15 15 (17) Föreningen hemställer därför att lagtexten förtydligas på så sätt att den överensstämmer med IGA. Med en sådan lydelse behöver inga konton som befinner sig under gränsvärdena rapporteras. 6 kap. 1 I paragrafen anges vilka befintliga konton som är rapporteringspliktiga när de innehas av enheter. Andra stycket syftar till, som det får förstås, att definiera en passiv icke finansiell enhet (Passive NFFE) som kontrolleras av en amerikansk fysisk person. Ett konto som innehas av en sådan enhet är rapporteringspliktigt. Föreningen menar att stadgandet där enheten definieras genom att det i flera led anges vad den inte ska vara är svårbegriplig och kan medföra tolkningsproblem. Föreningen föreslår att en passiv icke-finansiell enhet i stället definieras i 2 kap. i likhet med vad som har gjorts beträffande en aktiv icke-finansiell enhet alternativt definieras som en icke-finansiell enhet som inte är en aktiv icke-finansiell enhet (jfr avtalet, bilaga I (VI B 3). 6 kap. 2-3 Informationen som inhämtas bör inte begränsas till enbart information som inhämtats på grund av bestämmelser i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avtalet öppnar för att man även kan förlita sig på information som inhämtas enligt regulatoriska regler. Bestämmelserna bör vidgas i enlighet med avtalet vilket ger en säkrare process eftersom mer material kan läggas till grund för att identifiera rapporteringspliktiga konton. 6 kap. 6 Paragrafen behandlar vissa konton som inte behöver granskas eftersom saldot på kontona understiger vissa angivna gränsvärden. Bestämmelsens innehåll motsvarar i tillämpliga delar det som anges i 5 kap. 5 avseende fysiska personers konton. Föreningen hemställer om samma förtydliganden som har angetts under kommentaren till 5 kap kap. 8 tredje st. Begreppet bedömd efterlevande finansiell enhet föreslår vi byts ut till FATCA - deltagande Finansiellt Institut. 7 kap. 1 I paragrafen anges vilka nya konton som är rapporteringspliktiga när de innehas av enheter.

16 16 (17) Föreningen hänvisar till kommentaren till motsvarande bestämmelse under 6 kap kap. 3, andra st. Första meningen bör ändras så att ordet innan ett konto öppnas blir i samband med att ett konto öppnas, se även kommentaren under 5 kap kap. 2 I bestämmelsen anges att den finansiella enheten ska meddela kontohavaren att ett konto är rapporteringspliktigt. Av allmänmotiveringen (s. 63) framgår att syftet med meddelandet är att kontohavaren ska få en möjlighet att läka en US-indikation när en sådan har framkommit vid granskningen av kontot. Som framgår ovan under kommentaren till 4 kap. motsätter sig föreningen en systematik som innebär att ett konto blir rapporteringspliktigt redan när det framkommer en sådan indikation. I stället ska kontot bli rapporteringspliktigt om kontohavaren efter en viss tid inte har lyckats läka indikationen. Föreningen menar därför att bestämmelsen i 8 kap. 2 är onödig och bör slopas. Enligt föreningen ska i stället den finansiella enheten meddela kontohavaren när en US-indikation har framkommit vilket bör framgå av bestämmelserna i 4 kap. Föreningen kan inte heller i övrigt se något syfte med bestämmelsen i 8 kap. 2 eftersom den som ska lämna kontrolluppgift ska lämna information om detta till den som kontrolluppgiften avser i vanlig ordning enligt Skatteförfarandelagen. Föreningen konstaterar vidare att det inte finns någon bestämmelse motsvarande 8 kap. 2 i Sveriges avtal med USA. Föreningen motsätter sig att det i svensk rätt införs bestämmelser som går längre än vad som anges i avtalet, i synnerhet när det, som i det aktuella fallet, avser en förpliktelse som är administrativt betungande och kostsamt för den finansiella enheten. Föreningen förslår därför att bestämmelsen i 8 kap. 2 slopas. Övergångsbestämmelserna till ändringarna i Skatteförfarandelagen, SFL Beträffande rapporteringskravet på betalningar till icke-fatca-deltagande finansiell enhet (p 8 i övergångsbestämmelserna) ser det ut som om regeln gäller att alla betalningar till icke-fatca-deltagande finansiella enheter ska rapporteras. Det bör vara sammanlagda belopp som är rapporteringspliktiga enligt svensk skattelag som avses dvs. inte vanliga swiftöverföringar/betalningar. Vi anser endast att sammanlagda räntor, utdelningar, annan inkomst som härrör från tillgångar på kontot skall rapporteras för en icke FATCA deltagande enhet enligt övergångsregeln. Vi hänvisar till IRS Notice

17 17 (17) Förslag till förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261). 5 kap 8 Bankföreningen anser att det är mycket viktigt att det av ordalydelsen framgår att det endast är personer med amerikanskt (US) TIN som omfattas av krav på uppgiftslämnande för utländskt skatteregistreringsnummer. Föreningens medlemmar m fl har, i sken av detta, konstruerat olika system och lösningar för att hantera just FATCA-krav. Under "Allmänna utgångspunkter", kapitel 4, s. 51 anges vidare att promemorian "bör begränsa sig till genomförandet av FATCA-avtalet" (och inte inkludera Common Reporting Standard, CRS). SVENSKA BANKFÖRENINGEN Thomas Östros Ulrika Hansson

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-10 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Genomförande av avtal mellan Sveriges regering

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2015/2358 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton April 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning... 8 2 Författningstext...

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet)

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremiss En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 augusti 2015 Magdalena Andersson Fredrik

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods Stiftelser i samverkan FATCA 2012-03-14 / Annica Woods FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Lagen antogs den 18 mars 2010 Förebygga och hindra amerikansk skattesmitning genom konton i länder utanför

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:41

Regeringens proposition 2014/15:41 Regeringens proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet; SFS 2015:62 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen REMISSYTTRANDE 2005-04-21 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM Finansiella konglomerat (Ds 2005:1) (Fi2005/571) Svenska Bankföreningen

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM 2004-08-26 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Finansdepartementets promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi2004/2518) Finansinspektionen

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 00 februari 2005 Pär Nuder Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 Målnummer: 5-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-03-10 Rubrik: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring REMISSVAR 2004-08-26 Dnr 2004/1234 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi 2004/2518) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

FATCA en rysare från USA. 1. Bakgrunden till FATCA. Av Ulrika Hansson

FATCA en rysare från USA. 1. Bakgrunden till FATCA. Av Ulrika Hansson SvSkT 2012:8 sida 621 FATCA en rysare från USA Av Ulrika Hansson 1. Bakgrunden till FATCA År 2010 antog kongressen i USA lagen Foreign Account Tax Compliance Act (härefter FATCA). FATCA är en lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

*Skatteverket. Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) PROMEMORIA Bilaga till dnr 2012-02-06 131 396665-08/113

*Skatteverket. Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) PROMEMORIA Bilaga till dnr 2012-02-06 131 396665-08/113 *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2012-02-06 131 396665-08/113 Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) 1 2 1 Sammanfattning Skatteverket föreslår en viss utökad kontrolluppgiftsskyldighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer