Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå Tom Holtti sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare"

Transkript

1 -2, KST :00 Tid kl Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Föredragande Öling Christina, kommundirektör Paragrafer Protokollet undertecknat Vörå Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Anna-Lena Blusi protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, kl Gun Granlund protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar

2 287, KST :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET s ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 287 Ordförande konstaterade sammanträdets laglighet och beslutförhet.

3 288, KST :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 288 valde Blusi Anna-Lena och Granlund Gun till protokolljusterare, justeringen sker direkt efter sammanträdet.

4 289, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 289 Föredragningslistan godkändes med tilläggsärendena Sammanträdet ajournerades för att barnomsorgsledaren presenterade dagvårdsgruppens förslag på åtgärder inom barnomsorgen. Barnomsorgsledaren avlägsnade sig från sammanträdet efter presentationen kl

5 290, KST :00 KST: 278/2011 Dnr:KST 278/2011 EKONOMI, Bolagsstämma för Fast. ab Maxmo Bostäder Kommundirektörens beredning: Bolagsstämma för Fast. Ab Maxmo Bostäder hålls i enlighet med skild föredragningslista som bifogas. Bolagsstämman för Fast. Ab Maxmo Bostäder hålles. KST 290 Bolagsstämman för Fastighet Ab Maxmo Bostäder hölls. Mötet återupptogs efter bolagsstämman kl

6 291, KST :00 KST: 275/2011 Dnr:KST 275/2011 EKONOMI, Vörå kommuns historia del 3, godkännande av offert för tryckning Kommunsekreterarens beredning: Det mångåriga arbetet med Vörå kommuns historia, del 3, för åren börjar närma sig sitt slut. Arbetsgruppen har i kommunens namn förberett en offertförfrågan för tryckning av historiken på ca 500 sidor. Inom utsatt tid kl har fyra offerter inkommit. Arbetsgruppen för historiken behandlar offerterna vid sitt möte den och deras rekommendation till kommunstyrelsen delges på kommunstyrelsens möte. väljer Korsholms tryckeri KTMP för tryckningen av kommunens historik, del 3, för en upplaga om 2000 böcker med läsband. KST 291 beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

7 292, KST :00 KST: 284/2011 EKONOMI: Val av oljeleverantör för tiden TN , 59 Vasa stads upphandlingsservicecentral har på basis av öppet upphandlingsförfarande inbegärt anbud på bränslen för ingående av ramavtal. Avtalstiden är I upphandlingen deltar förutom Vasa stad följande kommuner: Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Lillkyro och Vörå. Tiden för att lämna in anbud gick ut klo Anbud inlämnades av Lämpöpuisto Ab (Shell), Neste Markkinointi Ab, Teboil Ab och GT-Trading Finland Ab. GT-Trading Finland Ab:s samt Neste Markkinointi Ab:s anbuden förkastas på grund av att anbuden ej överensstämde med anbudsförfrågan. Alla övriga anbud uppfyller dom ställda villkoren och togs med i bedömningen av det billigaste anbudet. För Vörå kommuns del är Lämpöpuisto Ab:s anbud för brännolja av sommarkvalitet på 0,7857 /l och för vinterkvalitet på 0,8027 /l billigast. TC.S FÖRSLAG: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att det billigaste anbudet dvs. Lämpöpuisto Ab.s antas. TN 59 Enligt förslag antar Lämpöpuisto Ab:s offert för leverans av olja för tiden KST 292 Enligt förslag.

8 293, KST :00 KST: 282/2011 Dnr:KST 282/2011 EKONOMI, Ramavtal gällande upphandling av kontors-, daghems-, samt skolmöbler Förvaltningsdirektörens beredning: Vasa stads upphandlingsservicecentralen har begärt anbud om kontors-, daghems-, samt skolmöbler för bildande av ett ramarrangemang. Avtalsperioden omfattar tiden Leverantörer har valts enligt följande: Skolmöbler: Isku, Martela samt Kinnarps Kontorsmöbler, Isku, Martela, Kinnarps Daghemsmöbler: Tevella, Martela, Printel. Mera detaljerade uppgifter framkommer från ramavtalen mellan Vasa stad och de olika leverantörerna. Vörå kommun omfattar det uppgjorda ramavtalet med Isku Interior Oy, Oy HM Profiili Ab/Martela, Kinnarps Oy, Printel Oy och Tevella Oy KST 293 Enligt förslag.

9 294, KST :00 KST: 283/2011 Dnr:KST 283/2011 EKONOMI, Ibruktagande av betalkort för betalning av små inköp Förvaltningsdirektörens beredning: Ibruktagande av betalkort för betalning av små inköp har blivit aktuell. Vörå kommun har ett kreditkort som förvaras inlåst och används gemensamt av alla avdelningschefer. Kortet är registrerat på kommundirektörens namn. Hon bär sista ansvaret för användningen av kortet vilket inte är ändamålsenligt eftersom kortet har så många användare. Nordea Bank har erbjudit kommunen First Card-betalkortet med ett årlig pris på 40 euro per kort, dock första året utan debitering. Om mängden av korten är minst 20 st. sjunker årsavgiften till 20 euro. Genom ibruktagandet av personliga betalkort kan man bättre hålla intern kontroll över kortet. När inköpen betalas med ett personligt kort identifieras köparen, det medför transparens i inköpen och den enhet för vilken inköpet görs är känd. Varje kort kommer att ha en fastställd inköpsgräns för varje månad och kontantuttag godkänns inte. Kortet får endast användas för inköp hänförliga till jobbet och tjänsteinnehavare ges tydliga och exakta administrativa regler. Personalen behöver inte göra anskaffningar med egna medel, varvid betalningar ur köpreskontran i regel inte behövs. Obehöriga kan inte göra anskaffningar i kommunens namn och be att fakturan tillställs kommunen. Kortanvändningen är trygg och övervakad. Ett borttappat kort kan avbrytas omedelbart via kundbetjäningen som har öppet 24 h och då bryts ansvaret för kortets användning. Korten är i Vörå kommuns namn och betalningsansvar. Fastän kreditkortet är i kommunens namn är de beviljade korten alltid personliga, varvid användaren svarar för betalkortets användning och det får sålunda inte överlåtas vidare. Den som erhållit kortet svarar även för att betalkortet används enbart för Vörå kommuns anskaffningar. För varje köp skall man förevisa ett kvitto som bifogas till fakturan för varje kort. Ifall ett korrekt kvitto inte kan uppvisas, så minskas köpet direkt från betalkortsanvändarens lön och nyttjanderätten återtas. Alla kvitton över kortköp skall sparas och lämnas in till ekonomikansliet enligt anvisningar som ges separat. Den som erhållit kortet svarar för att alla av användning föranledda köpkvitton lämnats in till ekonomikansliet. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och föreslår att betalkort beviljas i första skede till avdelningschefer och om erfarenheter visar sig vara goda kan man utvidga användare och beslutet om beviljande av betalkort fattas av förvaltningsdirektören. godkänner avtalet med Nordea Bank för ibruktagandet av First Card-betalkortet och betalkortet beviljas till avdelningschefer. ger dessutom ovannämnda bestämmelser om kortens användning och ibruktagande.

10 294, KST :00 KST: 283/2011 Dnr:KST 283/2011 KST 294 Enligt förslag.

11 295, KST :00 KST: 280/2011 Dnr:KST 280/2011 EKONOMI, Skatteprocenterna 2012 Förvaltningsdirektörens beredning: Enligt Finlands Kommunförbunds cirkulär 20/80/2011 skall kommunernas inkomstskattesatser och fastighetsskattesatser för år 2012 meddelas Skattestyrelsen senast den 17 november Om kommunerna inte meddelar uppgifterna inom utsatt tid, används skattesatserna för år 2012 vid förskottsuppbörden för år Första utkastet till budgeten för år 2012 har behandlats i fullmäktiges budgetseminarium Enligt arbetsbudgeten ligger årsbidraget på 1,7 miljoner och nettoinvesteringarna på 3,2 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppgår till 18,9 miljoner och är beräknade i enlighet med förslagen nedan. Skatteprognosen är uppgjord med hjälp av kommunförbundets prognosverktyg och bifogas. Kommunförbundet har gjort sammanställningen av bas- och grunduppgifterna från Oravais och Vörå-Maxmo samt nya Vörå kommuns siffror. Enligt preliminära uppgifter från beskattningen för år 2010 växer Vörå-Maxmo kommuns kommunalskattinkomster med 5,7 % och Oravais med 3,7 %. Den genomsnittliga ökningen i hela landet är 3,5 %. I grundtabellen är tillväxtsiffror från landets medeltal använda för befolkningsprognoser och inkomsttillväxten. Siffrorna fram till 2010 baserar sig på de förverkligade kommunvisa uppgifterna och förhandsuppgifterna som finns tillgängliga. föreslår att fullmäktige fastställer följande skatteprocenter för Vörå kommun för år 2012: Skatterna 2012 Skatte% 2011 Förslag 2012 Inkomstskatt 19,00 % 19,00 % Fastighetsskatt - Allmän 0,60 % 0,60 % - Stadigvarande boendet 0,40 % 0,40 % - Övrigt boende 1,00 % 1,00 % Skatteprocent på ideella föreningars hus enl 22 i inkomstskattelagen 0,00 % 0,00 % KST 295 Enligt förslag. Förvaltningsdirektören avlägsnade sig efter ärendets behandling kl

12 296, KST :00 KST: 265/2011 Dnr:KST 265/2011 EKONOMI, Utlåtande av vårdnämndens budgetförslag 2012 KST , 281 Förvaltningsdirektörens beredning: Vårdnämnden har behandlat 2012 års budgetförslag och begär i enlighet med ramavtalet avtalskommunernas utlåtande över budgetförslaget. Enligt vårdnämndens beredning läggs speciell tonvikt i nästa års budget på: Förhöjd beredskap att trygga tillgången till läkartjänster i Korsholm, speciellt området Norra Korsholm, Smedsby och Böle, genom att införa 2 läkartjänster Införa livsstilsmottagning vid alla hälsostationer genom expertsjukskötartjänster under planeperioden Förbättra tillgången på telefontjänster och sjukrådgivning i hela samarbetsområdet genom att inrätta sjukvårdartjänst för sjukvårdsrådgivning och ta i bruk ett dataprogram för hanteringen av köer. Trygga tillgången på mentalvårdstjänster. Trygga tillgången på tandläkartjänster genom interna lösningsmodeller och alternativa köptjänstmodeller (servicesedlar, köptjänst). Skapa förutsättningar för att utföra de granskningar som nya förordningen om mödra- barn- och studenthälsovård 388/2011 stipulerar. Hitta lösningsmodeller för att trygga fortsatta läkartjänster inom företagshälsovården i Korsholm efter avgående överläkare. Budgetförslag är uppgjort utgående från målsättningar och kommunstyrelsens i Korsholm budgetdirektiv. Löner har beräknats med en förhöjning om 3 %. Vörå kommuns betalningsandelar 2012 stiger med euro eller 12,36 %. Kostnadsökningen för Vörå är specificerad i bilagan. I kostnadsökningen ingår en utökning av kanslisttjänster (+9,48 %)både på HVC förvaltningen som på den övergripande förvaltningen (+12,29%). Andra detaljer ur budgeten är en ökning på interna måltidstjänster till fastighetsverket i Korsholm (+55%) samt en ökning på de interna hyrorna till fastighetsverket i Korsholm. Ambulansen i Oravais har en kostnadsökning om 39,81 %. konstaterar att kostnadsökningen är för stor och kallar vårdnämndens representanter till en förhandling.

13 296, KST :00 KST: 265/2011 Dnr:KST 265/2011 KST 281 Ärendet återremitterades för förhandlingar med Korsholms kommun. Slutliga utlåtandet görs på tjänstemannanivå och delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Kommundirektörens beredning: Infotillfälle för kommunstyrelsen gällande vårdnämndens budgetförslag hölls den på kommungården i Vörå. Presentationen som gavs på mötet finns även bifogad till ärendet för de som inte hade möjlighet att närvara. En del av löneökningen som är budgeterad består av löneharmonisering som gjorts i enlighet med bifogad utredning under perioden Totalt stiger löner och arvoden i vårdnämndens budgetförslag med 9 % eller euro. På de verksamhetspunkter som hör till Vörå kommun stiger löner och arvoden med närmare 10 % varav den del av löneharmoniseringen som gjorts mellan 2010 och 2011 utgör endast 0,9 % av löneökningen. Jämför man bokslutssiffrorna från 2010 och förslagen till budget 2012 så har inkomsterna över alla verksamhetsställen hållits konstant trots att man redan 2010 kan ha fått dubbelt mera inkomster. Detta påverkar det nettobelopp som priserna för kommunens betalningsandelar sedan baserar sig på. Exempel på detta är företagshälsovården där kommunens själv som kund till företagshälsovården har gjort avtal om köp av mera hälsovård och budgeterat en utgiftsökning om ca euro, denna ökning syns ej i vårdnämndens budgetförslag. Kommunen har under året försökt via den arbetsgrupp för fastighetsfrågorna förhandla fram ett enklare sätt att handha den fastighetsmassa som berörs av vårdsamarbetet med Korsholm. Under perioden fanns flera olika ägare till fastigheterna som gjorde att nuvarande system var av nöden. Nu är en samkommun upplöst och alla fastigheter förutom Särkimo rådgivningsstation ägs av kommunen. Kommunen har uppgjort ett förslag hur fastighetskostnaderna kunde klareras mellan kommunerna utan att pengar behöver skickas kommunernas konton emellan överhuvudtaget. Detta förslag bör tillämpas från och med den Ur de uppgifter som kommunen har erhållit från vårdnämnden framgår inte vilka kostnader och inkomster som finns varken på fastigheterna eller den matservice som produceras i HVC matköket i Oravais. Man kan fråga sig vari det plötsliga behovet finns att öka den interna måltidsförsäljningens priser med 28 % som framgår ur den specifikation som följer med vårdnämndens budgetförslag. Kommunens betalningsandelar till vårdnämnden har hittills haft en högre kostnadsökning än kommunens övriga verksamhet. Budgeten för 2011 innebar en ökning om 6 % jämfört med bokslutsiffrorna från 2010, så man kan inte påstå att nämnden släpar efter i kostnadsutvecklingen. Att till 2012 äska om en totalökning om 12 % är inte möjligt.

14 296, KST :00 KST: 265/2011 Dnr:KST 265/2011 ålägger vårdnämnden att justera budgetförslaget i enlighet med följande direktiv: - Kostnadsökningen för kommunens betalningsandelar får vara totalt högst 5 % - Inkomsterna bör justeras så att de beaktar verkliga inkomster - Löneökningarna bör beräknas med 3 % - Vårdförnödenheter kan ökas med mera än 3 % - Fastighetsansvaret bör lyftas bort från Korsholms fastighetsavdelning och från och med handhas av Tekniska avdelningen i Vörå kommun - Ökningen av interna måltidstjänster om euro eller 28 % som fastighetsavdelningen i Korsholm debiterar bäddavdelningen i Oravais bör sänkas till normal ökning om 3 %. Om omfattande förändringar i de interna kostnadsdebiteringarna skall göras så bör även betalaren av slutnotan, Vörå kommun, vara med och förhandla om dylika ändringar. - Vårdnämnden bör uppgöra en budget som motsvarar det verkliga möjliga utfallet så nära som möjligt, om inte blir resultatet att man uppbär för höga priser på de sålda tjänsterna mellan kommunerna och liksom bokslutet 2010 innehåller stora summor från Vörå kommuns likvida medel. KST 296 Enligt förslag.

15 297, KST :00 KST: 271/2011 Dnr:KST 271/2011 PERSONALÄRENDEN, befattningar på lönekansliet Kommunsekreterarens beredning: Lönekansliet har anpassat sin verksamhet under året till arbetsmängd och personalresursmässigt (bilagan). Tillfälliga lösningar har hittills gjorts med tjänstemannabeslut, men nu har verksamheten stabiliserat och hittat sina former vilket gör att nödvändiga justeringar i befattningsstrukturen bör fastställas. beslutar att dra in befattningen BA007 löneräknare 60 % samt ändra befattning BA008 från löneräknare 50 % till ledande löneräknare 100 % och överföra Rune Österlund till befattningen. KST 297 Enligt förslag.

16 298, KST :00 KST: 250/2011 Dnr:KST 250/2011 PERSONALÄRENDEN, kanslistbefattning inom äldreomsorgen KST , 278 Kommunsekreterarens beredning: Förhandlingar har förts med omsorgschefen, äldreomsorgsledaren, kommundirektören, personalchefen, ledande löneräknaren samt den berörda löneräknaren kring behovet av en kanslist inom äldreomsorgen. Mängden personaladministrativa kansliuppgifter för äldreomsorgsledaren har ökat markant sedan kommunsamgången. Orsaken är ett större verksamhetsområde och en större mängd anställda under sig. Därav behovet av en kanslist inom verksamhetsområdet, vilket till sin befattningsbeskrivning även skulle hjälpa lönekansliet med de löneunderlag som kommer från äldreomsorgen samt vid akuta behov kunna vikariera vid lönekansliet. Lönekansliet har i samband med samgången haft en ovanligt stor belastning för att få överfört två kommuners databaser och lönesystem till ett system, samtidigt som personalomsättningen varit stor på kansliet. För att klara av arbetsmängden har en person extra arbetat på lönekansliet under det senaste halvåret. inrättar en ny befattning, nr BO139, som kanslist inom äldreomsorgen i enlighet med befattningsbeskrivningen samt beslutar överföra en löneräknare från lönekansliet till befattningen. KST 278 Beslutsförslaget godkändes. Kommunsekreterarens beredning: Konstaterats att befattningens nummer är felaktig. Bör vara BO205. ändrar befattningsnummern till BO205. KST 298 Enligt förslag.

17 299, KST :00 KST: 270/2011 PERSONALÄRENDEN, kanslist till flyktingbyrån FLY , 21 Flyktingbyrån har i form av köptjänst erhållit kanslisttjänster sedan av socialbyrån i tidigare Oravais kommun. I nya Vörå kommun har omsorgsbyrån anställt en heltidskanslist från Omsorgsbyrån behöver utnyttja hela befattningen för eget bruk och kan inte sälja tjänster till flyktingbyrån. Löneräknare Leena Siren är deltidspensionär och jobbar deltid som löneräknare i nya Vörå kommun. Arbetstiden på 50 % räcker inte för lönekontorets behov. Leena Siren är villig att flytta över som kanslist till flyktingbyrån. FÖRLÄGGNINGSCHEFENS FÖRSLAG: Leena Siren överföres till flyktingbyrån som kanslist från Den uppgiftsbaserade grundlönen är 1912,84. Arbetstiden fördelas så att Siren jobbar varje vecka på så sätt att hon arbetar 2 dagar en vecka och 3 dagar den andra veckan. FLY 21 Enligt föredragandes förslag. Kommunsekreterarens beredning: I samband med beslutet att kanslisten överförs som kanslist till flyktingbyrån, glömde vi bort att inrätta befattningen i kommunen. inrättar en befattning BO206 Kanslist 50 % på flyktingbyrån. KST 299 Enligt förslag.

18 300, KST :00 KST: 24/2011 Dnr:KST 24/2011 PERSONALÄRENDEN, överföring av Oravais Bostäders personal KST , 14 Förvaltningsdirektörens beredning: Med hänvisning till målsättning av kommunens hyresförvaltning som skall förenklas och effektiveras har beträffats en överenskommelse mellan kommunens tekniska avdelning och Fastighets Ab Oravais Bostäder att hyresförvaltningen och skötsel av fastigheterna skall handhas av tekniskas personal enligt ett skilt köptjänstavtal. Fastighetschefen har blivit vald till bolagets disponent av bolagsstyrelsen. För att underlätta bolagets förvaltning är det motiverat att personalen överförs till Vörå kommun och de anställdas löneräkning kan ske via kommunens lönekansli. Arrangemanget underlättar också disponentens arbete då alla fastighetsskötare är anställda hos kommunen. Gårdskarl Boris Blomström och städare Elli Viemerö har skriftligt gett sitt samtycke att bli överförda fr.o.m som gamla arbetstagare till Vörå kommun med sina nuvarande löne- och semesterförmån. fastställer överföringen av Fastighets Ab Oravais Bostäders personal och Boris Blomström och Elli Viemerö anställs i Vörå kommun fr.o.m som gamla arbetstagare. KST 14 Godkändes. Kommunsekreterarens beredning: När överföringen av Fastighets Ab Oravais Bostäders personal till Vörå kommun skedde, glömde vi bort att inrätta befattningarna inom tekniska avdelningen. inrättar befattningarna BT024 Fastighetsskötare 100 % och BT025 Städare 100 % inom tekniska avdelningen. KST 300 Enligt förslag.

19 301, KST :00 KST: 272/2011 Dnr:KST 272/2011 INFORMATIONSHANTERING, anskaffning av system för säkerhetskopiering Kommunsekreterarens beredning: Kommunen har akut behov av ett nytt system för säkerhetskopiering av databaser och annat elektroniskt material. Nuvarande system håller inte längre måttet för en kommun av Vörås storlek och datamängd. Totalsumman överskrider kommunsekreterarens anskaffningsrättigheter. IKT-kansliet begärde in offerter från Atea, Anvia och CreativePC för back-up lösningar. Atea och Anvia inlämnade offerter på två mycket olika alternativa lösningsmodeller och bägge kan erbjuda expertstöd vid problemsituationer. Sett ur ett längre tidsperspektiv om fem år är Ateas offert den ekonomiskt fördelaktigare. Även om hårdvaran som brukligt tas på leasing via 3 Step IT. IKT-kansliet har följande förslag gällande Ateas offert: - på 60 månaders leasing hårdvara om ,09 euro, - anskaffning inom ramen för 2011 års budget mjukvara och fiberkabel om 4.561,78 euro, - anskaffar inga Linux eller SQL serveragenter. beslutar anskaffa ett nytt system för säkerhetskopiering så att hårdvaran om ,09 euro anskaffas på leasing för fem år och mjukvaran om 4.561,78 euro inköps. KST 301 Enligt förslag.

20 302, KST :00 KST: 104/2011 Dnr:KST 104/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Motion om befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais Kommundirektörens beredning: Oravaisgruppen har inlämnat en motion till fullmäktige den gällande befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais. Gruppen har konstaterat att det råder en akut bostadsbrist på hyresbostäder och att det finns ca. 30 personer i bostadskö för hyresbostäder i Oravais, men inga lediga lägenheter finns att erbjuda. Enligt fastighetschefens utredning finns det 27 ansökningar om hyresbostäder aktiverade hos kommunen, största delen av dessa söker 2 r+k/kv. Enda lediga hyreslägenheten finns i Oxkangar. Kommundirektören har utrett att det finns goda möjligheter att få bidrag och lån från ARA då det gäller byggande av boende för specialgrupper såsom tex flyktingar. Dylika projekt kan få 10% i bidrag och resten finansieras med statsgaranterade lån. Ansökningstiden för stöd för byggande för specialgrupper går ut Men dessa finns då även att sökas motsvarande tid nästa år. Oravais Bostäder bygger för närvarande upp ett nytt radhus istället för den byggnad som brann Det var tänkt att detta hus skulle användas av flyktingförläggningen men efter den senaste tidens minskade antal asylsökande så behövs inte huset för flyktingförläggningen utan bostäderna kommer ut på fria marknaden. konstaterar som svar på motionen att det under byggnad varande hyreshuset som färdigställs i Oravais kommer att motsvara det behov som för närvarande finns i Oravais. Innan ytterligare hus byggs bör man se hur efterfrågan utvecklas och vid behov kunde bidrag och finansiering för ett byggprojekt för specialgrupper ansökas om 2012 och med byggstart Beslutet ges även fullmäktige till kännedom. KST 302 Enligt förslag.

21 303, KST :00 KST: 203/2011 Dnr:KST 203/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Tomtförsäljning Hellnäs 3 KST 233, Kommundirektörens beredning: Inom utsatt tid har sex anbud inkommit på tomter på Hellnäs III. Av dessa var fem anbud på tomt 1 i kvarter 58 och ett anbud på tomt 3 i kvarter 60. Bifogat finns öppningsprotokoll över de inkomna anbuden. konstaterar att man enbart godkänner anbud med en given anbudssumma eller givet kvadratmeterpris. godkänner som högsta anbud på tomt 1 i kvarter 58 Caroline och Kenneth Storms anbud om euro samt på tomt 3 i kvarter 60 Martti Puoskaris anbud om 23 euro per m 2 eller totalt euro för tomtens areal om m 2. KST 233 Godkändes. Caroline och Kenneth Storm har annullerat sitt anbud liksom Martti Puoskari. Brev har skickats ut till de som tidigare givit anbud samt till övriga som gjort förfrågningar kring strandtomter om att anbud kan inlämnas eller givna anbud höjas fram till den konstaterar att Caroline och Kenneth Storms samt Martti Puoskaris anbud på tomterna på Hellnäs III har återtagits och konstaterar att nya eller förnyade anbud kan inlämnas per Anbuden bör vara en fast totalsumma. KST 303 Enligt förslag.

22 304, KST :00 KST: 269/2011 Dnr:KST 269/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av styrelsemedlem och ersättare till Österbottens Turism r.f. Kommundirektörens beredning: Erkki Laakso från Österbottens Turism r.f. har meddelat kommunen att man till föreningen har möjlighet att utse en styrelseledamot samt ersättare. Styrelsemedlemmarna väljs vid höstmötet den och väljs för en tvåårsperiod. Kjell Heir har tidigare varit ordinarie ledamot och Ritva Södergård ersättare. utser en ordinarie ledamot samt ersättare till Österbottens Turism r.f. KST 304 utsåg Mikael Österberg till ordinarie ledamot och Ritva Södergård till ersättare till Österbottens Turism r.f.

23 305, KST :00 KST: 279/2011 Dnr:KST 279/2011 HÄLSOVÅRD, Koncerndirektiv för kommunens representanter i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige Kommundirektörens beredning: Styrelsen för Vasa Sjukvårdsdistrikt har utarbetat en strategi för Västkustens miljondistrikt Man har haft informationstillfälle för de kommunala beslutsfattarna den och har även informerat sina fullmäktigeledamöter separat den Ett godkännande av strategin för Västkustens miljondistrikt innebär ett byte av nuvarande universitetssjukhus i Tammerfors till Åbo universitetssjukhus. Strategin är mycket utförligt utredd och finns bifogad till handlingarna. I korthet ger ett samarbete med Åbo och Björneborg utrymme för bibehållande av flera specialiteter i Vasa och sålunda tryggar en kvalitativt högstående vård i Vasa på lång sikt. För patienterna innebär de kommande lagförändringarna att man kan välja den plats man vill vårdas på oberoende av vilket sjukhusdistrikt man hör till. Vasa Sjukvårdsdistrikt uppmanar sina ägarkommuner att ge vägkost åt sina ledamöter i detta ärende inför fullmäktigemötet den Enligt Vörå kommuns förvaltningsstadga, 4 uppgift 14, ges dylika koncerndirektiv av kommunstyrelsen. ger som direktiv åt sina ledamöter i Vasa Sjukvårdsdistrikts fullmäktige att strategin för Västkustens miljondistrikt kan godkännas. KST 305 Enligt förslag.

24 306, KST :00 KST: 244/2011 Dnr:KST 244/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, valmyndigheter år 2012 Kommunsekreterarens beredning: Inför presidentvalet, valdagen och eventuellt , och till kommunalvalet i oktober 2012 ska nya valnämnder och en valbestyrelse utses. Enligt Vallagen ska dessa utses före varje val. Till de partier som ställde upp kandidater i senaste kommunalval har till deras valombud tillsänts lista över vem som vid senaste val, folkomröstningen 2010, satt i respektive valnämnd. Till alla partier i kommunen har utsänts ett brev att de senast den skulle meddela förslag till medlemmar i valnämnderna. fastställer valet. Inom utsatt tid har - SFP i Vörå meddelat förslag till samtliga valnämnder i Vörå kommundel och valbestyrelsen, - SFP i Maxmo har meddelat förslag till valnämnderna i Maxmo kommundel, - via Oravais-ändring nu, som diskuterat med SFP i Oravais, har meddelat förslag till valnämnderna inom Oravais kommundel per telefon, men ännu var ett namn oklart vilket skulle meddelas senare, - Vänsterförbundet har givit förslag på medlem till valnämnderna i Oravais centrum och Kimo samt ersättare till valbestyrelsen. Sammanställning som bilaga. utser fem ledamöter och fem ersättare för 11 valnämnder samt tre ledamöter och tre ersättare till en valbestyrelse. Inom dessa ska även ordförande och viceordförande utses. KST 306 utsåg: 001 Rejpelt, röstningsställe Rejpelt skola Ordinarie: Yvonne Renqvist (ordf.), Krister Hästbacka (viceordf.), Tommy Antill, Tove Strandberg, Rose-Britt Äijänen. Ersättare: Gunvor Ström, Sven-Erik Jåfs, Lars-Erik Smeds, Harriet Svens, Seija Nyvall. 002 Vörå centrum, röstningsställe Koskeby skola Ordinarie: Ulla-Britt Ingman (ordf.), Gun-Britt Qvist (viceordf.), Susanne Friman, Jan-Erik Ollus, Kurt Smeds. Ersättare: Britt-Mari Nyholm, Irma Nyman, Per-Erik Granfors, Ulrika Krooks, Ulf Friman.

25 306, KST :00 KST: 244/2011 Dnr:KST 244/ Rökiö, röstningsställe Rökiö skola Ordinarie: Stefan Påhls (ordf.), Kurt Holmqvist (viceordf.), Johanna Östman, Annette Brink- Bäckström, Karin Eriksson. Ersättare: Mikael Sandås, Guy Bokull, Marina Kullman, Håkan Staffans, Lisbet Bergström. 004 Karvsor, röstningsställe Karvsor skola Ordinarie: Margareta Södergård (ordf.), Håkan Widd (viceordf.), Bo Johansson, Rune Jåfs, Ingvor Jåfs. Ersättare: Bertel Helsing, Doris Eriksson, Christer Hagberg, Annette Lillas, Torsten Wikman. 005 Tålamods, röstningsställe Tålamods skola Ordinarie: Karolina Södergård (ordf.), Carina Backman (viceordf.), Jan Wallin, Göran Jakobsson, Karl Eklund. Ersättare: Bernice Majabacka, Gunborg Holmström, Lisen Clärk, Alf Hedström, Kurt Henriksson. 006 Pettersbacka, röstningsställe Petterinmäen koulu Ordinarie: Sirkka Hellman (ordf.), Pentti Pesonen (viceordf.), Jussi Kallionpää, Veikko Kaustinen, Nina Niemi. Ersättare: Gretel Mantere, Vesa Närkki, Sinikka Marjamäki, Päivi Marjamäki, Timo Luostari. 007 Maxmo fastland, röstningsställe Maxmo kyrkoby skola Ordinarie: Stefan Sandkvist (ordf.), Alfhild Furunäs (viceordf.), Benita Stagnäs, Andreas Knutar, Robert Friman. Ersättare: Eri Friman, Helena Glasberg, Magdalena Furunäs, Camilla Nordling, Leif Skarper. 008 Maxmo skärgård, röstningsställe Särkimo skola Ordinarie: Ulf-Peter Norrlin (ordf.), Monica Östman (viceordf.), Kaj Östman, Ragnar Ståhl, Berit Östman. Ersättare: Christer Eklund, Tor Hattmakar, Kurt Finne, Mikael Södergård, Lilian Thel-Nybäck. 009 Oravais centrum, röstningsställe Centrumskolan i Oravais

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 11.07.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 11.07.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande -2, KST 2011-07-11 18:00 Tid 11.07.2011 kl. 18.00 19.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium -2, FGE 2012-02-16 19:00 Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid -1, FGE 2012-02-16 19:00

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

kommungården i Vörå Holtti Tom, kommunsekr. Strand Johan, fastighetschef Niskala Markku, förvaltn.dir. Vörå 09.05.2011 Tom Holtti sekreterare

kommungården i Vörå Holtti Tom, kommunsekr. Strand Johan, fastighetschef Niskala Markku, förvaltn.dir. Vörå 09.05.2011 Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-05-09 18:00 Tid 09.05.2011 kl. 18.00 20.35 Plats kommungården i Vörå Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 10.10.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande. Ralf Grägg protokolljusterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 10.10.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande. Ralf Grägg protokolljusterare -2, KST 2011-10-10 18:00 Tid 10.10.2011 kl. 18.00 20.34 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare -2, KST 2012-02-06 18:00 Tid 06.02.2012 kl. 18.00 19.40 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kronoby Andelsbank 555303-29541

Kronoby Andelsbank 555303-29541 SVENSKA ÖSTERBOTTENS BIODLARE R.F. Nygrårdsbackavägen 76, 66 600 Vörå!ordf. 06-383 0202, sekr. 06-834 6848, kassa. 06-834 6513 MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2003, (Läs igenom texten på den här sidan och på baksidan

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer