Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå Tom Holtti sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare"

Transkript

1 -2, KST :00 Tid kl Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Föredragande Öling Christina, kommundirektör Paragrafer Protokollet undertecknat Vörå Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Anna-Lena Blusi protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, kl Gun Granlund protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar

2 287, KST :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET s ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 287 Ordförande konstaterade sammanträdets laglighet och beslutförhet.

3 288, KST :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 288 valde Blusi Anna-Lena och Granlund Gun till protokolljusterare, justeringen sker direkt efter sammanträdet.

4 289, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 289 Föredragningslistan godkändes med tilläggsärendena Sammanträdet ajournerades för att barnomsorgsledaren presenterade dagvårdsgruppens förslag på åtgärder inom barnomsorgen. Barnomsorgsledaren avlägsnade sig från sammanträdet efter presentationen kl

5 290, KST :00 KST: 278/2011 Dnr:KST 278/2011 EKONOMI, Bolagsstämma för Fast. ab Maxmo Bostäder Kommundirektörens beredning: Bolagsstämma för Fast. Ab Maxmo Bostäder hålls i enlighet med skild föredragningslista som bifogas. Bolagsstämman för Fast. Ab Maxmo Bostäder hålles. KST 290 Bolagsstämman för Fastighet Ab Maxmo Bostäder hölls. Mötet återupptogs efter bolagsstämman kl

6 291, KST :00 KST: 275/2011 Dnr:KST 275/2011 EKONOMI, Vörå kommuns historia del 3, godkännande av offert för tryckning Kommunsekreterarens beredning: Det mångåriga arbetet med Vörå kommuns historia, del 3, för åren börjar närma sig sitt slut. Arbetsgruppen har i kommunens namn förberett en offertförfrågan för tryckning av historiken på ca 500 sidor. Inom utsatt tid kl har fyra offerter inkommit. Arbetsgruppen för historiken behandlar offerterna vid sitt möte den och deras rekommendation till kommunstyrelsen delges på kommunstyrelsens möte. väljer Korsholms tryckeri KTMP för tryckningen av kommunens historik, del 3, för en upplaga om 2000 böcker med läsband. KST 291 beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

7 292, KST :00 KST: 284/2011 EKONOMI: Val av oljeleverantör för tiden TN , 59 Vasa stads upphandlingsservicecentral har på basis av öppet upphandlingsförfarande inbegärt anbud på bränslen för ingående av ramavtal. Avtalstiden är I upphandlingen deltar förutom Vasa stad följande kommuner: Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Lillkyro och Vörå. Tiden för att lämna in anbud gick ut klo Anbud inlämnades av Lämpöpuisto Ab (Shell), Neste Markkinointi Ab, Teboil Ab och GT-Trading Finland Ab. GT-Trading Finland Ab:s samt Neste Markkinointi Ab:s anbuden förkastas på grund av att anbuden ej överensstämde med anbudsförfrågan. Alla övriga anbud uppfyller dom ställda villkoren och togs med i bedömningen av det billigaste anbudet. För Vörå kommuns del är Lämpöpuisto Ab:s anbud för brännolja av sommarkvalitet på 0,7857 /l och för vinterkvalitet på 0,8027 /l billigast. TC.S FÖRSLAG: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att det billigaste anbudet dvs. Lämpöpuisto Ab.s antas. TN 59 Enligt förslag antar Lämpöpuisto Ab:s offert för leverans av olja för tiden KST 292 Enligt förslag.

8 293, KST :00 KST: 282/2011 Dnr:KST 282/2011 EKONOMI, Ramavtal gällande upphandling av kontors-, daghems-, samt skolmöbler Förvaltningsdirektörens beredning: Vasa stads upphandlingsservicecentralen har begärt anbud om kontors-, daghems-, samt skolmöbler för bildande av ett ramarrangemang. Avtalsperioden omfattar tiden Leverantörer har valts enligt följande: Skolmöbler: Isku, Martela samt Kinnarps Kontorsmöbler, Isku, Martela, Kinnarps Daghemsmöbler: Tevella, Martela, Printel. Mera detaljerade uppgifter framkommer från ramavtalen mellan Vasa stad och de olika leverantörerna. Vörå kommun omfattar det uppgjorda ramavtalet med Isku Interior Oy, Oy HM Profiili Ab/Martela, Kinnarps Oy, Printel Oy och Tevella Oy KST 293 Enligt förslag.

9 294, KST :00 KST: 283/2011 Dnr:KST 283/2011 EKONOMI, Ibruktagande av betalkort för betalning av små inköp Förvaltningsdirektörens beredning: Ibruktagande av betalkort för betalning av små inköp har blivit aktuell. Vörå kommun har ett kreditkort som förvaras inlåst och används gemensamt av alla avdelningschefer. Kortet är registrerat på kommundirektörens namn. Hon bär sista ansvaret för användningen av kortet vilket inte är ändamålsenligt eftersom kortet har så många användare. Nordea Bank har erbjudit kommunen First Card-betalkortet med ett årlig pris på 40 euro per kort, dock första året utan debitering. Om mängden av korten är minst 20 st. sjunker årsavgiften till 20 euro. Genom ibruktagandet av personliga betalkort kan man bättre hålla intern kontroll över kortet. När inköpen betalas med ett personligt kort identifieras köparen, det medför transparens i inköpen och den enhet för vilken inköpet görs är känd. Varje kort kommer att ha en fastställd inköpsgräns för varje månad och kontantuttag godkänns inte. Kortet får endast användas för inköp hänförliga till jobbet och tjänsteinnehavare ges tydliga och exakta administrativa regler. Personalen behöver inte göra anskaffningar med egna medel, varvid betalningar ur köpreskontran i regel inte behövs. Obehöriga kan inte göra anskaffningar i kommunens namn och be att fakturan tillställs kommunen. Kortanvändningen är trygg och övervakad. Ett borttappat kort kan avbrytas omedelbart via kundbetjäningen som har öppet 24 h och då bryts ansvaret för kortets användning. Korten är i Vörå kommuns namn och betalningsansvar. Fastän kreditkortet är i kommunens namn är de beviljade korten alltid personliga, varvid användaren svarar för betalkortets användning och det får sålunda inte överlåtas vidare. Den som erhållit kortet svarar även för att betalkortet används enbart för Vörå kommuns anskaffningar. För varje köp skall man förevisa ett kvitto som bifogas till fakturan för varje kort. Ifall ett korrekt kvitto inte kan uppvisas, så minskas köpet direkt från betalkortsanvändarens lön och nyttjanderätten återtas. Alla kvitton över kortköp skall sparas och lämnas in till ekonomikansliet enligt anvisningar som ges separat. Den som erhållit kortet svarar för att alla av användning föranledda köpkvitton lämnats in till ekonomikansliet. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och föreslår att betalkort beviljas i första skede till avdelningschefer och om erfarenheter visar sig vara goda kan man utvidga användare och beslutet om beviljande av betalkort fattas av förvaltningsdirektören. godkänner avtalet med Nordea Bank för ibruktagandet av First Card-betalkortet och betalkortet beviljas till avdelningschefer. ger dessutom ovannämnda bestämmelser om kortens användning och ibruktagande.

10 294, KST :00 KST: 283/2011 Dnr:KST 283/2011 KST 294 Enligt förslag.

11 295, KST :00 KST: 280/2011 Dnr:KST 280/2011 EKONOMI, Skatteprocenterna 2012 Förvaltningsdirektörens beredning: Enligt Finlands Kommunförbunds cirkulär 20/80/2011 skall kommunernas inkomstskattesatser och fastighetsskattesatser för år 2012 meddelas Skattestyrelsen senast den 17 november Om kommunerna inte meddelar uppgifterna inom utsatt tid, används skattesatserna för år 2012 vid förskottsuppbörden för år Första utkastet till budgeten för år 2012 har behandlats i fullmäktiges budgetseminarium Enligt arbetsbudgeten ligger årsbidraget på 1,7 miljoner och nettoinvesteringarna på 3,2 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppgår till 18,9 miljoner och är beräknade i enlighet med förslagen nedan. Skatteprognosen är uppgjord med hjälp av kommunförbundets prognosverktyg och bifogas. Kommunförbundet har gjort sammanställningen av bas- och grunduppgifterna från Oravais och Vörå-Maxmo samt nya Vörå kommuns siffror. Enligt preliminära uppgifter från beskattningen för år 2010 växer Vörå-Maxmo kommuns kommunalskattinkomster med 5,7 % och Oravais med 3,7 %. Den genomsnittliga ökningen i hela landet är 3,5 %. I grundtabellen är tillväxtsiffror från landets medeltal använda för befolkningsprognoser och inkomsttillväxten. Siffrorna fram till 2010 baserar sig på de förverkligade kommunvisa uppgifterna och förhandsuppgifterna som finns tillgängliga. föreslår att fullmäktige fastställer följande skatteprocenter för Vörå kommun för år 2012: Skatterna 2012 Skatte% 2011 Förslag 2012 Inkomstskatt 19,00 % 19,00 % Fastighetsskatt - Allmän 0,60 % 0,60 % - Stadigvarande boendet 0,40 % 0,40 % - Övrigt boende 1,00 % 1,00 % Skatteprocent på ideella föreningars hus enl 22 i inkomstskattelagen 0,00 % 0,00 % KST 295 Enligt förslag. Förvaltningsdirektören avlägsnade sig efter ärendets behandling kl

12 296, KST :00 KST: 265/2011 Dnr:KST 265/2011 EKONOMI, Utlåtande av vårdnämndens budgetförslag 2012 KST , 281 Förvaltningsdirektörens beredning: Vårdnämnden har behandlat 2012 års budgetförslag och begär i enlighet med ramavtalet avtalskommunernas utlåtande över budgetförslaget. Enligt vårdnämndens beredning läggs speciell tonvikt i nästa års budget på: Förhöjd beredskap att trygga tillgången till läkartjänster i Korsholm, speciellt området Norra Korsholm, Smedsby och Böle, genom att införa 2 läkartjänster Införa livsstilsmottagning vid alla hälsostationer genom expertsjukskötartjänster under planeperioden Förbättra tillgången på telefontjänster och sjukrådgivning i hela samarbetsområdet genom att inrätta sjukvårdartjänst för sjukvårdsrådgivning och ta i bruk ett dataprogram för hanteringen av köer. Trygga tillgången på mentalvårdstjänster. Trygga tillgången på tandläkartjänster genom interna lösningsmodeller och alternativa köptjänstmodeller (servicesedlar, köptjänst). Skapa förutsättningar för att utföra de granskningar som nya förordningen om mödra- barn- och studenthälsovård 388/2011 stipulerar. Hitta lösningsmodeller för att trygga fortsatta läkartjänster inom företagshälsovården i Korsholm efter avgående överläkare. Budgetförslag är uppgjort utgående från målsättningar och kommunstyrelsens i Korsholm budgetdirektiv. Löner har beräknats med en förhöjning om 3 %. Vörå kommuns betalningsandelar 2012 stiger med euro eller 12,36 %. Kostnadsökningen för Vörå är specificerad i bilagan. I kostnadsökningen ingår en utökning av kanslisttjänster (+9,48 %)både på HVC förvaltningen som på den övergripande förvaltningen (+12,29%). Andra detaljer ur budgeten är en ökning på interna måltidstjänster till fastighetsverket i Korsholm (+55%) samt en ökning på de interna hyrorna till fastighetsverket i Korsholm. Ambulansen i Oravais har en kostnadsökning om 39,81 %. konstaterar att kostnadsökningen är för stor och kallar vårdnämndens representanter till en förhandling.

13 296, KST :00 KST: 265/2011 Dnr:KST 265/2011 KST 281 Ärendet återremitterades för förhandlingar med Korsholms kommun. Slutliga utlåtandet görs på tjänstemannanivå och delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Kommundirektörens beredning: Infotillfälle för kommunstyrelsen gällande vårdnämndens budgetförslag hölls den på kommungården i Vörå. Presentationen som gavs på mötet finns även bifogad till ärendet för de som inte hade möjlighet att närvara. En del av löneökningen som är budgeterad består av löneharmonisering som gjorts i enlighet med bifogad utredning under perioden Totalt stiger löner och arvoden i vårdnämndens budgetförslag med 9 % eller euro. På de verksamhetspunkter som hör till Vörå kommun stiger löner och arvoden med närmare 10 % varav den del av löneharmoniseringen som gjorts mellan 2010 och 2011 utgör endast 0,9 % av löneökningen. Jämför man bokslutssiffrorna från 2010 och förslagen till budget 2012 så har inkomsterna över alla verksamhetsställen hållits konstant trots att man redan 2010 kan ha fått dubbelt mera inkomster. Detta påverkar det nettobelopp som priserna för kommunens betalningsandelar sedan baserar sig på. Exempel på detta är företagshälsovården där kommunens själv som kund till företagshälsovården har gjort avtal om köp av mera hälsovård och budgeterat en utgiftsökning om ca euro, denna ökning syns ej i vårdnämndens budgetförslag. Kommunen har under året försökt via den arbetsgrupp för fastighetsfrågorna förhandla fram ett enklare sätt att handha den fastighetsmassa som berörs av vårdsamarbetet med Korsholm. Under perioden fanns flera olika ägare till fastigheterna som gjorde att nuvarande system var av nöden. Nu är en samkommun upplöst och alla fastigheter förutom Särkimo rådgivningsstation ägs av kommunen. Kommunen har uppgjort ett förslag hur fastighetskostnaderna kunde klareras mellan kommunerna utan att pengar behöver skickas kommunernas konton emellan överhuvudtaget. Detta förslag bör tillämpas från och med den Ur de uppgifter som kommunen har erhållit från vårdnämnden framgår inte vilka kostnader och inkomster som finns varken på fastigheterna eller den matservice som produceras i HVC matköket i Oravais. Man kan fråga sig vari det plötsliga behovet finns att öka den interna måltidsförsäljningens priser med 28 % som framgår ur den specifikation som följer med vårdnämndens budgetförslag. Kommunens betalningsandelar till vårdnämnden har hittills haft en högre kostnadsökning än kommunens övriga verksamhet. Budgeten för 2011 innebar en ökning om 6 % jämfört med bokslutsiffrorna från 2010, så man kan inte påstå att nämnden släpar efter i kostnadsutvecklingen. Att till 2012 äska om en totalökning om 12 % är inte möjligt.

14 296, KST :00 KST: 265/2011 Dnr:KST 265/2011 ålägger vårdnämnden att justera budgetförslaget i enlighet med följande direktiv: - Kostnadsökningen för kommunens betalningsandelar får vara totalt högst 5 % - Inkomsterna bör justeras så att de beaktar verkliga inkomster - Löneökningarna bör beräknas med 3 % - Vårdförnödenheter kan ökas med mera än 3 % - Fastighetsansvaret bör lyftas bort från Korsholms fastighetsavdelning och från och med handhas av Tekniska avdelningen i Vörå kommun - Ökningen av interna måltidstjänster om euro eller 28 % som fastighetsavdelningen i Korsholm debiterar bäddavdelningen i Oravais bör sänkas till normal ökning om 3 %. Om omfattande förändringar i de interna kostnadsdebiteringarna skall göras så bör även betalaren av slutnotan, Vörå kommun, vara med och förhandla om dylika ändringar. - Vårdnämnden bör uppgöra en budget som motsvarar det verkliga möjliga utfallet så nära som möjligt, om inte blir resultatet att man uppbär för höga priser på de sålda tjänsterna mellan kommunerna och liksom bokslutet 2010 innehåller stora summor från Vörå kommuns likvida medel. KST 296 Enligt förslag.

15 297, KST :00 KST: 271/2011 Dnr:KST 271/2011 PERSONALÄRENDEN, befattningar på lönekansliet Kommunsekreterarens beredning: Lönekansliet har anpassat sin verksamhet under året till arbetsmängd och personalresursmässigt (bilagan). Tillfälliga lösningar har hittills gjorts med tjänstemannabeslut, men nu har verksamheten stabiliserat och hittat sina former vilket gör att nödvändiga justeringar i befattningsstrukturen bör fastställas. beslutar att dra in befattningen BA007 löneräknare 60 % samt ändra befattning BA008 från löneräknare 50 % till ledande löneräknare 100 % och överföra Rune Österlund till befattningen. KST 297 Enligt förslag.

16 298, KST :00 KST: 250/2011 Dnr:KST 250/2011 PERSONALÄRENDEN, kanslistbefattning inom äldreomsorgen KST , 278 Kommunsekreterarens beredning: Förhandlingar har förts med omsorgschefen, äldreomsorgsledaren, kommundirektören, personalchefen, ledande löneräknaren samt den berörda löneräknaren kring behovet av en kanslist inom äldreomsorgen. Mängden personaladministrativa kansliuppgifter för äldreomsorgsledaren har ökat markant sedan kommunsamgången. Orsaken är ett större verksamhetsområde och en större mängd anställda under sig. Därav behovet av en kanslist inom verksamhetsområdet, vilket till sin befattningsbeskrivning även skulle hjälpa lönekansliet med de löneunderlag som kommer från äldreomsorgen samt vid akuta behov kunna vikariera vid lönekansliet. Lönekansliet har i samband med samgången haft en ovanligt stor belastning för att få överfört två kommuners databaser och lönesystem till ett system, samtidigt som personalomsättningen varit stor på kansliet. För att klara av arbetsmängden har en person extra arbetat på lönekansliet under det senaste halvåret. inrättar en ny befattning, nr BO139, som kanslist inom äldreomsorgen i enlighet med befattningsbeskrivningen samt beslutar överföra en löneräknare från lönekansliet till befattningen. KST 278 Beslutsförslaget godkändes. Kommunsekreterarens beredning: Konstaterats att befattningens nummer är felaktig. Bör vara BO205. ändrar befattningsnummern till BO205. KST 298 Enligt förslag.

17 299, KST :00 KST: 270/2011 PERSONALÄRENDEN, kanslist till flyktingbyrån FLY , 21 Flyktingbyrån har i form av köptjänst erhållit kanslisttjänster sedan av socialbyrån i tidigare Oravais kommun. I nya Vörå kommun har omsorgsbyrån anställt en heltidskanslist från Omsorgsbyrån behöver utnyttja hela befattningen för eget bruk och kan inte sälja tjänster till flyktingbyrån. Löneräknare Leena Siren är deltidspensionär och jobbar deltid som löneräknare i nya Vörå kommun. Arbetstiden på 50 % räcker inte för lönekontorets behov. Leena Siren är villig att flytta över som kanslist till flyktingbyrån. FÖRLÄGGNINGSCHEFENS FÖRSLAG: Leena Siren överföres till flyktingbyrån som kanslist från Den uppgiftsbaserade grundlönen är 1912,84. Arbetstiden fördelas så att Siren jobbar varje vecka på så sätt att hon arbetar 2 dagar en vecka och 3 dagar den andra veckan. FLY 21 Enligt föredragandes förslag. Kommunsekreterarens beredning: I samband med beslutet att kanslisten överförs som kanslist till flyktingbyrån, glömde vi bort att inrätta befattningen i kommunen. inrättar en befattning BO206 Kanslist 50 % på flyktingbyrån. KST 299 Enligt förslag.

18 300, KST :00 KST: 24/2011 Dnr:KST 24/2011 PERSONALÄRENDEN, överföring av Oravais Bostäders personal KST , 14 Förvaltningsdirektörens beredning: Med hänvisning till målsättning av kommunens hyresförvaltning som skall förenklas och effektiveras har beträffats en överenskommelse mellan kommunens tekniska avdelning och Fastighets Ab Oravais Bostäder att hyresförvaltningen och skötsel av fastigheterna skall handhas av tekniskas personal enligt ett skilt köptjänstavtal. Fastighetschefen har blivit vald till bolagets disponent av bolagsstyrelsen. För att underlätta bolagets förvaltning är det motiverat att personalen överförs till Vörå kommun och de anställdas löneräkning kan ske via kommunens lönekansli. Arrangemanget underlättar också disponentens arbete då alla fastighetsskötare är anställda hos kommunen. Gårdskarl Boris Blomström och städare Elli Viemerö har skriftligt gett sitt samtycke att bli överförda fr.o.m som gamla arbetstagare till Vörå kommun med sina nuvarande löne- och semesterförmån. fastställer överföringen av Fastighets Ab Oravais Bostäders personal och Boris Blomström och Elli Viemerö anställs i Vörå kommun fr.o.m som gamla arbetstagare. KST 14 Godkändes. Kommunsekreterarens beredning: När överföringen av Fastighets Ab Oravais Bostäders personal till Vörå kommun skedde, glömde vi bort att inrätta befattningarna inom tekniska avdelningen. inrättar befattningarna BT024 Fastighetsskötare 100 % och BT025 Städare 100 % inom tekniska avdelningen. KST 300 Enligt förslag.

19 301, KST :00 KST: 272/2011 Dnr:KST 272/2011 INFORMATIONSHANTERING, anskaffning av system för säkerhetskopiering Kommunsekreterarens beredning: Kommunen har akut behov av ett nytt system för säkerhetskopiering av databaser och annat elektroniskt material. Nuvarande system håller inte längre måttet för en kommun av Vörås storlek och datamängd. Totalsumman överskrider kommunsekreterarens anskaffningsrättigheter. IKT-kansliet begärde in offerter från Atea, Anvia och CreativePC för back-up lösningar. Atea och Anvia inlämnade offerter på två mycket olika alternativa lösningsmodeller och bägge kan erbjuda expertstöd vid problemsituationer. Sett ur ett längre tidsperspektiv om fem år är Ateas offert den ekonomiskt fördelaktigare. Även om hårdvaran som brukligt tas på leasing via 3 Step IT. IKT-kansliet har följande förslag gällande Ateas offert: - på 60 månaders leasing hårdvara om ,09 euro, - anskaffning inom ramen för 2011 års budget mjukvara och fiberkabel om 4.561,78 euro, - anskaffar inga Linux eller SQL serveragenter. beslutar anskaffa ett nytt system för säkerhetskopiering så att hårdvaran om ,09 euro anskaffas på leasing för fem år och mjukvaran om 4.561,78 euro inköps. KST 301 Enligt förslag.

20 302, KST :00 KST: 104/2011 Dnr:KST 104/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Motion om befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais Kommundirektörens beredning: Oravaisgruppen har inlämnat en motion till fullmäktige den gällande befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais. Gruppen har konstaterat att det råder en akut bostadsbrist på hyresbostäder och att det finns ca. 30 personer i bostadskö för hyresbostäder i Oravais, men inga lediga lägenheter finns att erbjuda. Enligt fastighetschefens utredning finns det 27 ansökningar om hyresbostäder aktiverade hos kommunen, största delen av dessa söker 2 r+k/kv. Enda lediga hyreslägenheten finns i Oxkangar. Kommundirektören har utrett att det finns goda möjligheter att få bidrag och lån från ARA då det gäller byggande av boende för specialgrupper såsom tex flyktingar. Dylika projekt kan få 10% i bidrag och resten finansieras med statsgaranterade lån. Ansökningstiden för stöd för byggande för specialgrupper går ut Men dessa finns då även att sökas motsvarande tid nästa år. Oravais Bostäder bygger för närvarande upp ett nytt radhus istället för den byggnad som brann Det var tänkt att detta hus skulle användas av flyktingförläggningen men efter den senaste tidens minskade antal asylsökande så behövs inte huset för flyktingförläggningen utan bostäderna kommer ut på fria marknaden. konstaterar som svar på motionen att det under byggnad varande hyreshuset som färdigställs i Oravais kommer att motsvara det behov som för närvarande finns i Oravais. Innan ytterligare hus byggs bör man se hur efterfrågan utvecklas och vid behov kunde bidrag och finansiering för ett byggprojekt för specialgrupper ansökas om 2012 och med byggstart Beslutet ges även fullmäktige till kännedom. KST 302 Enligt förslag.

21 303, KST :00 KST: 203/2011 Dnr:KST 203/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Tomtförsäljning Hellnäs 3 KST 233, Kommundirektörens beredning: Inom utsatt tid har sex anbud inkommit på tomter på Hellnäs III. Av dessa var fem anbud på tomt 1 i kvarter 58 och ett anbud på tomt 3 i kvarter 60. Bifogat finns öppningsprotokoll över de inkomna anbuden. konstaterar att man enbart godkänner anbud med en given anbudssumma eller givet kvadratmeterpris. godkänner som högsta anbud på tomt 1 i kvarter 58 Caroline och Kenneth Storms anbud om euro samt på tomt 3 i kvarter 60 Martti Puoskaris anbud om 23 euro per m 2 eller totalt euro för tomtens areal om m 2. KST 233 Godkändes. Caroline och Kenneth Storm har annullerat sitt anbud liksom Martti Puoskari. Brev har skickats ut till de som tidigare givit anbud samt till övriga som gjort förfrågningar kring strandtomter om att anbud kan inlämnas eller givna anbud höjas fram till den konstaterar att Caroline och Kenneth Storms samt Martti Puoskaris anbud på tomterna på Hellnäs III har återtagits och konstaterar att nya eller förnyade anbud kan inlämnas per Anbuden bör vara en fast totalsumma. KST 303 Enligt förslag.

22 304, KST :00 KST: 269/2011 Dnr:KST 269/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av styrelsemedlem och ersättare till Österbottens Turism r.f. Kommundirektörens beredning: Erkki Laakso från Österbottens Turism r.f. har meddelat kommunen att man till föreningen har möjlighet att utse en styrelseledamot samt ersättare. Styrelsemedlemmarna väljs vid höstmötet den och väljs för en tvåårsperiod. Kjell Heir har tidigare varit ordinarie ledamot och Ritva Södergård ersättare. utser en ordinarie ledamot samt ersättare till Österbottens Turism r.f. KST 304 utsåg Mikael Österberg till ordinarie ledamot och Ritva Södergård till ersättare till Österbottens Turism r.f.

23 305, KST :00 KST: 279/2011 Dnr:KST 279/2011 HÄLSOVÅRD, Koncerndirektiv för kommunens representanter i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige Kommundirektörens beredning: Styrelsen för Vasa Sjukvårdsdistrikt har utarbetat en strategi för Västkustens miljondistrikt Man har haft informationstillfälle för de kommunala beslutsfattarna den och har även informerat sina fullmäktigeledamöter separat den Ett godkännande av strategin för Västkustens miljondistrikt innebär ett byte av nuvarande universitetssjukhus i Tammerfors till Åbo universitetssjukhus. Strategin är mycket utförligt utredd och finns bifogad till handlingarna. I korthet ger ett samarbete med Åbo och Björneborg utrymme för bibehållande av flera specialiteter i Vasa och sålunda tryggar en kvalitativt högstående vård i Vasa på lång sikt. För patienterna innebär de kommande lagförändringarna att man kan välja den plats man vill vårdas på oberoende av vilket sjukhusdistrikt man hör till. Vasa Sjukvårdsdistrikt uppmanar sina ägarkommuner att ge vägkost åt sina ledamöter i detta ärende inför fullmäktigemötet den Enligt Vörå kommuns förvaltningsstadga, 4 uppgift 14, ges dylika koncerndirektiv av kommunstyrelsen. ger som direktiv åt sina ledamöter i Vasa Sjukvårdsdistrikts fullmäktige att strategin för Västkustens miljondistrikt kan godkännas. KST 305 Enligt förslag.

24 306, KST :00 KST: 244/2011 Dnr:KST 244/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, valmyndigheter år 2012 Kommunsekreterarens beredning: Inför presidentvalet, valdagen och eventuellt , och till kommunalvalet i oktober 2012 ska nya valnämnder och en valbestyrelse utses. Enligt Vallagen ska dessa utses före varje val. Till de partier som ställde upp kandidater i senaste kommunalval har till deras valombud tillsänts lista över vem som vid senaste val, folkomröstningen 2010, satt i respektive valnämnd. Till alla partier i kommunen har utsänts ett brev att de senast den skulle meddela förslag till medlemmar i valnämnderna. fastställer valet. Inom utsatt tid har - SFP i Vörå meddelat förslag till samtliga valnämnder i Vörå kommundel och valbestyrelsen, - SFP i Maxmo har meddelat förslag till valnämnderna i Maxmo kommundel, - via Oravais-ändring nu, som diskuterat med SFP i Oravais, har meddelat förslag till valnämnderna inom Oravais kommundel per telefon, men ännu var ett namn oklart vilket skulle meddelas senare, - Vänsterförbundet har givit förslag på medlem till valnämnderna i Oravais centrum och Kimo samt ersättare till valbestyrelsen. Sammanställning som bilaga. utser fem ledamöter och fem ersättare för 11 valnämnder samt tre ledamöter och tre ersättare till en valbestyrelse. Inom dessa ska även ordförande och viceordförande utses. KST 306 utsåg: 001 Rejpelt, röstningsställe Rejpelt skola Ordinarie: Yvonne Renqvist (ordf.), Krister Hästbacka (viceordf.), Tommy Antill, Tove Strandberg, Rose-Britt Äijänen. Ersättare: Gunvor Ström, Sven-Erik Jåfs, Lars-Erik Smeds, Harriet Svens, Seija Nyvall. 002 Vörå centrum, röstningsställe Koskeby skola Ordinarie: Ulla-Britt Ingman (ordf.), Gun-Britt Qvist (viceordf.), Susanne Friman, Jan-Erik Ollus, Kurt Smeds. Ersättare: Britt-Mari Nyholm, Irma Nyman, Per-Erik Granfors, Ulrika Krooks, Ulf Friman.

25 306, KST :00 KST: 244/2011 Dnr:KST 244/ Rökiö, röstningsställe Rökiö skola Ordinarie: Stefan Påhls (ordf.), Kurt Holmqvist (viceordf.), Johanna Östman, Annette Brink- Bäckström, Karin Eriksson. Ersättare: Mikael Sandås, Guy Bokull, Marina Kullman, Håkan Staffans, Lisbet Bergström. 004 Karvsor, röstningsställe Karvsor skola Ordinarie: Margareta Södergård (ordf.), Håkan Widd (viceordf.), Bo Johansson, Rune Jåfs, Ingvor Jåfs. Ersättare: Bertel Helsing, Doris Eriksson, Christer Hagberg, Annette Lillas, Torsten Wikman. 005 Tålamods, röstningsställe Tålamods skola Ordinarie: Karolina Södergård (ordf.), Carina Backman (viceordf.), Jan Wallin, Göran Jakobsson, Karl Eklund. Ersättare: Bernice Majabacka, Gunborg Holmström, Lisen Clärk, Alf Hedström, Kurt Henriksson. 006 Pettersbacka, röstningsställe Petterinmäen koulu Ordinarie: Sirkka Hellman (ordf.), Pentti Pesonen (viceordf.), Jussi Kallionpää, Veikko Kaustinen, Nina Niemi. Ersättare: Gretel Mantere, Vesa Närkki, Sinikka Marjamäki, Päivi Marjamäki, Timo Luostari. 007 Maxmo fastland, röstningsställe Maxmo kyrkoby skola Ordinarie: Stefan Sandkvist (ordf.), Alfhild Furunäs (viceordf.), Benita Stagnäs, Andreas Knutar, Robert Friman. Ersättare: Eri Friman, Helena Glasberg, Magdalena Furunäs, Camilla Nordling, Leif Skarper. 008 Maxmo skärgård, röstningsställe Särkimo skola Ordinarie: Ulf-Peter Norrlin (ordf.), Monica Östman (viceordf.), Kaj Östman, Ragnar Ståhl, Berit Östman. Ersättare: Christer Eklund, Tor Hattmakar, Kurt Finne, Mikael Södergård, Lilian Thel-Nybäck. 009 Oravais centrum, röstningsställe Centrumskolan i Oravais

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare -2, KST 2012-02-06 18:00 Tid 06.02.2012 kl. 18.00 19.40 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18:00 21:00 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer