ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER"

Transkript

1 1 (53) Till Eskilstuna tingsrätt Box 363/Rademachergatan 8 ESKILSTUNA ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER KÄRANDE 1. Unibet (London) Ltd, 5th Floor, Highland House, 165 The Broadway, SW191 NE, England, nedan kallat Unibet London 2. Unibet (International) Ltd, Plaza Complex, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Malta, nedan kallat Unibet International Ombud för 1 och 2 Advokaten Harry Bergman, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Box 70393, STOCKHOLM; samt Docenten, jur. dr. Ola Wiklund, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Box 7315, STOCKHOLM SVARANDE Svenska staten genom Lotteriinspektionen, Trädgårdsgatan 15, STRÄNGNÄS SAKEN Brott mot EG-fördraget FORUM Se punkt 9 nedan.

2 2 (53) Som ombud för Unibet London och Unibet International får vi härmed ansöka om stämning mot svenska staten med följande yrkanden. 1. YRKANDEN 1.1 Unibet London yrkar att tingsrätten: fastställer att Unibet London har rätt att, utan hinder av bestämmelserna i 38 första stycket 1 lotterilagen (1994:1000) om förbud mot främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, i Sverige marknadsföra sina speltjänster på det sätt som anges i punkt 2.13 nedan; fastställer att svenska staten är skyldig att ersätta Unibet London den skada som bolaget lidit sedan den 1 augusti 1998 och fortlöpande lider till följd av ovannämnda förbud; omedelbart förordnar att bestämmelsen i 38 första stycket 1 lotterilagen samt sanktionsbestämmelserna i 52 och 54 i samma lag skall sättas åt sidan i förhållande till Unibet London såvitt avser marknadsföringsåtgärder enligt punkt 2.13 nedan; samt förpliktar staten att utge ersättning för Unibet Londons rättegångskostnader i målet. 1.2 Unibet International yrkar att tingsrätten: fastställer att Unibet International har rätt att, utan hinder av bestämmelserna i 38 första stycket 1 lotterilagen om förbud mot främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, i Sverige marknadsföra sina speltjänster på det sätt som anges i punkt 2.13 nedan; fastställer att svenska staten är skyldig att ersätta Unibet International den skada som bolaget lidit sedan den 24 augusti 2000 och fortlöpande lider till följd av ovannämnda förbud;

3 3 (53) omedelbart förordnar att bestämmelsen i 38 första stycket 1 lotterilagen samt sanktionsbestämmelserna i 52 och 54 i samma lag skall sättas åt sidan i förhållande till Unibet International såvitt avser marknadsföringsåtgärder enligt punkt 2.13; samt förpliktar staten att utge ersättning för Unibet Internationals rättegångskostnader i målet. 1.3 Unibet London och Unibet International hemställer att målen skall handläggas i en rättegång eftersom käromålen stödjer sig väsentligen på samma grund (14 kap 1 RB åberopas). 2. OMSTÄNDIGHETER 2.1 Unibet Group Plc. är moderbolag i en koncern med dotterbolag i flera länder (nedan kallad Unibet-koncernen ). Ägarna till Unibet Group Plc. är i huvudsak svenskar och företag ägda av svenskar. Koncernens verksamhet består i anordnande av spel. 2.2 Spelverksamheten består främst i anordnande av s.k. skicklighetsspel, särskilt vadhållning i samband med sporthändelser. Spelen tillhandahålls främst via Internet. 2.3 Unibet-koncernens spelverksamhet bedrivs för närvarande från två driftsställen som bedriver operativ spelverksamhet, dels Unibet London, dels Unibet International. Bägge bolagen är helägda dotterföretag till Unibet Group Plc. 2.4 Unibet London är ett i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) etablerat företag. Unibet London fick den 23 april 1998 tillstånd att anordna spelverksamhet (a Bookmaker s Permit) av The Licensing Committee of North Westminster in London. Tillståndet beviljades efter vederbörlig lämplighetsprövning enligt de regler som gäller i Storbritannien. Unibet London äger enligt tillståndet rätt att anordna spel med kunder bosatta såväl inom som utom Storbritannien. Unibet London började bedriva sin spelverksamhet den 1 augusti 1998 och bedrev fram till den 23 augusti 2000 all Unibet-koncernens spelverksamhet.

4 4 (53) 2.5 Unibet International är ett i Malta etablerat företag som likaledes bedriver spelverksamhet. Unibet International fick den 17 april 2000 tillstånd att anordna spelverksamhet (a Gaming Licensce to Operate a Betting Office in Malta) av The Ministry of Finance in Malta. Tillståndet beviljades efter vederbörlig lämplighetsprövning enligt de regler som gäller i Malta. Unibet International har enligt tillståndet rätt att anordna spel med kunder bosatta i samtliga länder utanför Malta. Unibet International har bedrivit spelverksamhet sedan den 24 augusti Unibet London och Unibet International kallas, i den mån det som anförs är generellt och hänförligt till bägge bolagen, i det följande gemensamt Unibet-bolagen. 2.7 Unibet-bolagens spelverksamhet bedrivs främst via hemsidor på Internet som är tillgängliga för alla i världen som har möjlighet att koppla upp sig till Internet. Spelen går i korthet till på följande sätt. Kunden kopplar upp sig till en av Unibetbolagens hemsidor. Unibet London driver hemsidan och Unibet International driver hemsidan Kunden registrerar sig och öppnar ett spelkonto med ett personligt användarnamn och en personlig kod. Betalning till spelkontot sker genom överföring från kundens bankkonto eller med kreditkort. Kunden kan sedan spela de olika spel som erbjuds. Utbetalning av vinster till kunderna sker via banksystemet. 2.8 Särskilda arrangemang erbjuds där kunder inte spelar via Internet utan efter direktkontakter för varje särskilt spel med personal hos Unibet London. Samtliga sådana kunder är registrerade hos Unibet London och spelar hos det bolaget. 2.9 Som nämnts ovan bedriver Unibet London operativ spelverksamhet. Unibet London ombesörjer därutöver vissa för Unibet-koncernen gemensamma frågor. Övergripande organisatoriska och förvaltningsmässiga frågor (de operativa ledningsfunktionerna) hanteras av personal vid Unibet London. Unibet-koncernens ledningspersonal (såsom verkställande direktör, ekonomichef m.fl.) är anställd vid Unibet London, och dessa utövar övergripande ledningsfunktioner i övriga koncernbolag, däribland i Unibet International. Unibet-koncernens utveckling av speltjänster sker hos Unibet London. Unibet-koncernens riskhantering (d.v.s. oddssättning och liknande) sker

5 5 (53) hos Unibet London. Unibet-koncernens marknadsföring hanteras av Unibet London som handlar upp annonsutrymme och liknande för hela Unibet-koncernens räkning Som nämnts ovan bedriver likaledes Unibet International operativ spelverksamhet. Därutöver ombesörjer Unibet International call center-tjänster för hela Unibet-koncernens räkning Unibet-bolagens spelverksamhet är bland annat inriktad på kunder som är bosatta i Sverige. Bägge bolagen har i Sverige bosatta kunder och har där sin största marknad Unibet-bolagen har genom Unibet London vidtagit åtgärder för att marknadsföra och informera om Unibet-bolagens olika spel gentemot i Sverige bosatta kunder. Enligt 38 första stycket 1 lotterilagen föreligger emellertid förbud mot främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. Förbudet är sanktionerat genom bestämmelser om förelägganden och förbud som kan förenas med vite (52 ). Förbudet är också sanktionerat genom straffansvar (54 ). Unibet-bolagens spel utgör sådana utom landet anordnade lotterier på vilka främjandeförbudet i 38 första stycket 1 lotterilagen är tillämpligt. Unibet-bolagen har mot denna bakgrund endast i begränsad omfattning vidtagit marknadsföringsåtgärder gentemot Unibet-bolagens kunder på den svenska marknaden. Inget av Unibet-bolagen har blivit utsatt för föreläggande eller förbud från svenska statens sida på grund av brott mot lotterilagen. Ingen företrädare för Unibet-bolagen har blivit polisanmäld eller åtalad för brott mot lotterilagen Unibet-bolagen har haft och har viljan och förmågan att marknadsföra sina speltjänster och skulle, om inte främjandeförbudet förelegat, ha vidtagit marknadsföringsåtgärder av avsevärd omfattning, genom annonsering i dags- och kvällspress, i periodiska tidskrifter och andra publikationer, i TV och radio samt på Internet, genom utomhusannonsering, butiksreklam, direktreklam, sponsring och händelsemarknadsföring (s.k. event marketing) och andra marknadsföringsåtgärder som normalt används vid marknadsföring av speltjänster av motsvarande slag.

6 6 (53) 2.14 Efter EG-domstolens dom i Gambelli-målet 1 den 6 november 2003 har Unibetbolagen tydligt manifesterat sin avsikt att fullt ut marknadsföra sina tjänster även i Sverige. Sålunda har Unibet London i november 2003 köpt annonsutrymme i vissa svenska dagstidningar som också infört annonserna Lotteriinspektionen tillkännagav emellertid den 10 november och den 18 november 2003 i pressmeddelanden att den polisanmält vissa namngivna svenska dagstidningar för brott mot lotterilagen på grund av att dessa tidningar infört annonser för utländska spelbolag. Unibet London har under november 2003 för Unibet-bolagens räkning försökt köpa annonsutrymme i flera svenska dagstidningar samt i TV och radio men har nekats detta av annonsupplåtarna med hänvisning till främjandeförbudet och den inställning staten ådagalagt genom Lotteriinspektionens meddelanden till allmänheten. Staten hindrar alltså genom sina åtgärder Unibet-bolagens möjligheter att marknadsföra sina speltjänster Unibet-bolagen är inte deltagare i något sådant internationellt samarbete på lotteriområdet som avses i 38 andra stycket lotterilagen. 3. UNIBET-BOLAGENS RÄTT ATT ÅBEROPA RÄTTIGHETER ENLIGT EG-FÖRDRAGET 3.1 Unibet Londons talan vilar på EG-fördraget Unibet London är ett i Storbritannien etablerat företag. Storbritannien är medlem i den Europeiska Unionen (EU). Unibet London äger att gentemot svenska staten åberopa de rättigheter som följer av artikel 49 EG (se härom vidare i punkt 5.1 nedan). 3.2 Unibet Internationals talan vilar på EG-rättslig grund Unibet International gör gällande att bolaget gentemot svenska staten äger åberopa 1 EG-domstolens dom den 6 november i mål C-243/01.

7 7 (53) de rättigheter som följer av artikel 49 EG. Till stöd för detta åberopas följande För det första står det klart att Malta från och med den 1 maj 2004 kommer att vara fullvärdig EU-medlem och att Unibet International därvid direkt kan förlita sig på fördragsrättigheterna i artikel 49 EG Det följer av fast rättspraxis från EG-domstolen att en bestämmelse i ett avtal som EU har ingått med tredje land skall anses vara direkt tillämplig om den, med hänsyn till sin ordalydelse samt till avtalets syfte och art, innebär en klar och precis skyldighet, vars fullgörande eller verkningar inte är beroende av utfärdandet av ytterligare rättsakter Vad gäller tiden fram till den 1 maj 2004 grundar Unibet International sina rättigheter på relevanta bestämmelser om frihet att tillhandahålla tjänster i associeringsavtalet mellan EG och Malta från Avtalet grundar en ekonomisk gemenskap och en tullunion mellan EG och Malta och har således en mer långtgående integrationsmålsättning än de övriga associeringsavtalen med de länder som också blir medlemmar den 1 maj Det är mot bakgrund av denna integrationsmålsättning och det faktum att Malta blir EU-medlem den 1 maj 2004 som de relevanta artiklarna 1 och 2 skall tolkas. 3 Eftersom artiklarna är tillräckligt klara, precisa och ovillkorliga äger Unibet International inför nationell domstol åberopa de rättigheter som associeringsavtalet ger. 4 2 Se bl.a. mål C-262/96, Sürül, REG 1999, s. I Se mål 270/80, Polydor och RSO, REG 1982, s. 329, mål 104/81, Kupferberg, REG 1982, s och mål C-312/91, Metalsa, REG 1993, s. I Se mål C-37/98, Savas, REG 2000, s. I-2927.

8 8 (53) 4. DEN PROCESSUELLA UTFORMNINGEN AV UNIBET-BOLAGENS TALAN 4.1 Unibet-bolagens yrkanden enligt punkt och (fastställande av rätten att vidta marknadsföringsåtgärder) Unibet-bolagen gör gällande att talan enligt punkt och utgör en enligt 13 kap 2 första stycket RB tillåten fastställelsetalan. Unibet-bolagen, som bedriver spelverksamhet med inriktning bl.a. mot svenska kunder, har sedan länge velat vidta och avser framdeles att vidta konkreta marknadsföringsåtgärder i Sverige. Här avses främst sådana marknadsföringsåtgärder som anges i punkt 2.13 ovan. Unibet-bolagen har intresse av och förmåga att vidta sådana marknadsföringsåtgärder. Unibetbolagen gör gällande att de enligt artikel 49 EG är berättigade att vidta åtgärderna. Lotterilagens främjandeförbud och den inställning svenska myndigheter ådagalagt medför emellertid ovisshet om hur det förhåller sig med denna rätt och därmed uppenbar risk för sanktioner om marknadsföringsåtgärderna genomförs. Unibetbolagen har därför ett berättigat intresse av att få sin rätt fastställd. Det är fråga om rättsförhållanden mellan Unibet-bolagen och svenska staten, och den ovisshet som råder länder Unibet-bolagen till förfång Om det inte skulle anses att Unibet-bolagens talan enligt punkt och ovan utgör en enligt 13 kap 2 RB tillåten fastställelsetalan åberopas följande EG-rätten ger enskilda en rätt att föra talan även i fall som inte förutsetts i inhemska regler om talerätt. I dessa fall skall de inhemska reglerna om begränsning av talerätten åsidosättas med följd att en annars otillåten talan skall tillåtas. 5 I denna del anförs härutöver följande Sverige är medlem i EU och har införlivat Europakonventionen om mänskliga rättigheter i inhemsk rätt. Detta för med sig att det skall kunna prövas om beslut och rättsakter är förenliga med konstitutionellt sett överordnade regler eller allmänna rättsprinciper. Enskilda skall således ha tillgång till ett verksamt och effektivt rätts-

9 9 (53) ligt skydd för sina rättigheter. Denna rättighet följer bland annat av EUs allmänna rättsprinciper, som har sitt ursprung i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och som har stadfästs i artiklarna 6 och 13 i Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Eftersom de intressen, rättigheter och skyldigheter som aktualiseras i förevarande fall grundas på EG-fördraget är den ovan nämnda rättsskyddsprincipen relevant för rätten till prövning av Unibet-bolagens talan i nationell domstol. Enligt denna princip är en medlemsstat skyldig att erbjuda den enskilde ett system för rättslig prövning som gör det möjligt att säkerställa rätten till ett effektivt och verksamt rättsligt skydd. I enlighet med principen om lojalitet i artikel 10 EG åligger det de nationella domstolarna att tolka och tillämpa nationella bestämmelser om talerätt så, att det är möjligt för enskilda att få till stånd en prövning vid domstol av lagenligheten av varje beslut eller annan åtgärd på nationell nivå som rör tillämpningen av EG-rätten En viktig linje i EG-domstolens praxis tar sikte på enskildas tillgång till rättsmedel för tillvaratagandet av sina EG-rättigheter. EG-domstolen har konsekvent understrukit kraven på nationella domstolar att lojalt effektuera EG-rätten I målet Brasserie du pêcheur fick ett nationellt villkor inte tillämpas om det reser hinder för de nationella domstolarnas skyldighet att säkerställa gemenskapsrättens fulla verkan genom att garantera ett effektivt skydd av enskildas rättigheter I målen Simmenthal 8 och Factortame 9 slogs klart fast att nationella regler inte kan begränsa EG-rättens effektiva tillämpning i nationella domstolar. Med EG-domstolens ord i Simmenthal:...any provision of any legislative, administrative or judicial practice which might impair the effectiveness of Community law by withholding from the national court having jurisdiction to apply such law the power to do everything necessary at the 5 Se beträffande svenska förhållanden Fitger, Rättegångsbalken, Supplement 32, augusti 2000, 13:10g. 6 Se exempelvis mål C-213/89 Factortame ECR I-2433, och målen C-6/90 och C-9/90 Francovich [1991] ECR I Målen C-46/93 och C-48/93 [1996] ECR I-1029 p Mål 106/77 [1978] ECR 629.

10 10 (53) moment of its application to set aside national legislative provisions which might prevent Community rules from having full force and effect are incompatible with those requirements which are the very essence of Community law För Unibet-bolagens yrkanden enligt punkterna och är rättsfallet Factortame av särskild relevans. I målet slog EG-domstolen fast att, förutsatt att nationell rätt generellt sett erkänner möjligheten att yrka fastställelse av ett rättsförhållande, EG-rätten ger den enskilde en rätt att i nationell domstol få fastställt att en nationell lag inte skall tillämpas på grund av att den står i strid med EG-fördraget. Svensk rätt erbjuder som bekant möjlighet att yrka fastställelse av ett rättsförhållande I Factortame-målet yrkade ett antal spanskägda fiskeriföretag att den nationella domstolen skulle fastställa att de brittiska myndigheterna inte kunde tillämpa en författning mot företagen. Vidare yrkades att tillämpningen av lagen skulle suspenderas interimistiskt. Vid behandlingen i de brittiska domstolarna fann dessa att brittisk rätt inte innehöll någon möjlighet för domstolarna att, som företagen ville, fastställa att rättsakter beslutade av parlamentet inte kunde tillämpas. Brittiska House of Lords underställde därför EG-domstolen problemet. EG-domstolen uttalade därvid: Community law must be interpreted as meaning that a national court which, in a case before it concerning Community law, considers that the sole obstacle which precludes it from granting interim relief is a rule of national law must set aside that rule Slutsatsen av rättsfallet är att EG-rätten ger de nationella domstolarna en kompetens och förpliktelse att åsidosätta inhemska processuella eller konstitutionella bestämmelser som står i vägen för genomdrivandet av enskilda EG-rättigheter vid nationell domstol. 9 Mål C-213/89 [1990] ECR I Mål 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629 p Se målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie de pêcheur [1996] ECR I

11 11 (53) Unibet-bolagens yrkanden enligt punkterna och vilar således i allt fall på EG-rättslig grund. 4.2 Unibet-bolagens yrkanden enligt och om fastställande av svenska statens skadeståndsskyldighet Unibet-bolagen yrkar i punkterna och ovan att tingsrätten fastställer att svenska staten är skyldig att ersätta Unibet London för den skada bolaget lidit sedan den 1 augusti 1998 och fortlöpande lider samt ersätta Unibet International för den skada bolaget lidit sedan den 24 augusti 2000 och fortlöpande lider till följd av främjandeförbudet i 38 första stycket 1 lotterilagen. Grunden för skadeståndsansvaret är att upprätthållandet av främjandeförbudet i 38 första stycket 1 utgör en överträdelse av Artikel 49 EG Det skall här framhållas att Unibet-bolagen inte åberopar att staten vållat skada genom försummelse vid myndighetsutövning utan att Unibet-bolagen yrkar skadestånd på EG-rättslig grund. Förbudet mot talan mot beslut av riksdagen i 3 kap 7 skadeståndslagen (1972:207) är sålunda inte tillämpligt. 12 I denna del åberopar Unibet-bolagen härutöver följande I EG-domstolens praxis har tydligt fastslagits att enskilda skall vara berättigade att föra talan om skadestånd i anledning av skada orsakad av medlemsstaternas överträdelser av EG-rättsliga regleringar bland annat vid skada som uppstår vid överträdelser av bestämmelser i EG-fördraget. 13 Detta innebär att det skall finnas en möjlighet för den enskilde att väcka talan om skadestånd mot staten och att skadestånd skall kunna utdömas. I den senare frågan gäller vid överträdelse av regler i EG-fördraget att (i) den överträdda regeln skall vara avsedd att tillerkänna enskilda rättigheter, att (ii) medlemsstatens överträdelse skall vara tillräckligt klar och att (iii) det skall föreligga orsakssamband mellan överträdelsen och den uppkomna skadan 14. Beträffande förutsättningen enligt (i) skall framhållas att skyddet för fri rörlighet av tjänster i 12 Se Fitger, a a, 13:11 med hänvisningar. 13 Se exempelvis målen C-6/90 och C-9/90 Francovich [1991] ECR I För svenska förhållanden hänvisas till målet C-150/99 Stockholm Lindöpark AB, REG 2001 s. I-493.

12 12 (53) artikel 49 EG har direkt effekt och tillerkänner enskilda rättigheter. (Se vidare i punkt 6 nedan beträffande förutsättningarna för statens skadeståndsansvar) Unibet-bolagens yrkanden enligt punkt och om fastställelse av statens skadeståndsskyldighet vilar på EG-rättslig grund. Unibet-bolagen är således berättigade att föra talan om fastställande av statens skadeståndsskyldighet. 4.3 Unibet-bolagens yrkanden enligt punkterna och (interimistiska åtgärder) Av rättsfallet Factortame följer att nationella domstolar har skyldighet att ge interimistiskt skydd för enskilda som åberopar EG-rättigheter i mål där existensen av rättigheterna kan ifrågasättas och domstolarna inte kan träffa ett snabbt avgörande. 15 När det gäller rätten till interimistiskt skydd för EG-rättigheter uttalade EG-domstolen följande i Factortame-målet: 16...the national court which had referred to it questions of interpretation for a preliminary ruling in order to enable it to decide [the] issue of compatibility, had to be able to grant interim relief and to suspend the application of the disputed national legislation until such time as it could deliver its judgement on the basis of the interpretation given in accordance with article I målet Zuckerfabrik stärkte EG-domstolen ytterligare de enskildas rätt till interimistiskt rättsskydd i nationella domstolar. 18 Målets principiella betydelse ligger i att 14 Se mål C-6 och 9/90 Francovich [1991] ECR I My Lords, when this appeal first came before the House last year your Lordships held that, as a matter of English law, the courts had no jurisdiction to grant interim relief in terms which would involve either overturning an English statute in advance of any decision by the European Court of Justice that the statute infringed Community law or granting an injunction against the Crown. It then became necessary to seek a preliminary ruling from the European Court of Justice as to whether Community law itself invested us with such jurisdiction... In June of this year we received the judgement of the European Court of Justice affirming that we had jurisdiction, in the circumstances postulated, to grant interim relief for the protection of directly enforceable rights under Community law and that no limitation on our jurisdiction imposed by any rule of national law could stand as the sole obstacle to prelude the grant of such relief. [1991] 1 AC 603 at 658A-E. 16 Mål 213/89 [1990] ECR Mål 143/88 och 92/89 [1991] ECR 534 p Mål 143/88 och 92/89 Zuckerfabrik [1991] ECR I-415.

13 13 (53) EG-domstolen uttryckligen förpliktar de nationella domstolarna att upprätthålla det EG-rättsliga rättsskyddssystemet: The interim legal protection which Community law ensures for individuals before national courts must remain the same, irrespective of whether they contest the compatibility of national legal provisions with Community law or the validity of secondary Community law, in view of the fact that the dispute in both cases is based on Community law itself Det står alltså klart att nationella domstolar är förpliktade att ge intermistiskt skydd i syfte att säkerställa enskildas EG-rättigheter. Rätten till interimistiskt rättsskydd vilar alltså på EG-rättslig grund Frågan blir då vilka processuella och materiella regler som skall tillämpas vad avser dels det intermistiska yrkandets utformning, dels de närmare förutsättningarna för bifall till yrkandet Eftersom det saknas uttryckliga processuella och materiella EG-regler åligger det, enligt fast rättspraxis från EG-domstolen, medlemsstaternas domstolar att med tillämpning av den samarbetsprincip som anges i artikel 10 EG säkerställa det rättsliga skydd för enskilda som följer av EG-rättens direkta effekt. Detta skall i första hand ske genom tillämpning av nationell rätt Om nationella regler för prövning av sådana yrkanden saknas eller förhindrar att sådana yrkanden framställs, skall de nationella domstolarna möjliggöra detta genom att sätta inhemska regler åt sidan eller genom att tillskapa erforderliga nya regler Vid den materiella prövningen av ett interimistiskt yrkande på EG-rättslig grund åligger det den nationella domstolen att uppställa de krav på sannolikhet för normstridighet samt på den risk för skada som skall berättiga till interimistiska åtgärder. 19 Mål 143/88 och 92/89 [1991] ECR 534 p 20.

14 14 (53) Dessa nationella krav får emellertid varken vara mindre förmånliga än de som gäller för en liknande talan enligt nationell rätt eller göra utövandet av de rättigheter som följer av gemenskapsrätten praktiskt taget omöjligt eller alltför svårt Vi prövning av normstridighet mellan olika EG-rättsakter kan nationell domstol besluta om interimistiska åtgärder om det föreligger allvarliga tvivel om rättsaktens giltighet och det brådskar samt risk finns för allvarlig och irreparabel skada för den enskilde Detta är EG-rättens minimikrav vid prövning av interimistiska yrkanden. Beträffande prövningen av Unibet-bolagens interimistiska yrkanden, se punkt 7 nedan. 5. DEN EG-RÄTTSLIGA PRÖVNINGEN 5.1 Materiell EG-rätt Unibet-bolagen åberopar följande artiklar i EG-fördraget Artikel 43 EG som lyder: Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 48 andra stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital. 20 Se mål 33/76 Rewe [1976] ECR 1989 p 5, mål 45/76 Comet [1976] ECR 2043 p 12 16, mål 68/79 Just [1980] ECR 501 p 25, mål 199/82 San Giorgio [1983] ECR 3595 p 14, mål 331/85, 376/85 och 378/85 Bianco och Girard [1988] ECR 1099 p 12, mål 104/86 Commission v Italy [1988] ECR 1799 p 7, mål 123/87 och 330/87 Jeunehomme och EGI [1988] ECR 4517 p 17, mål C-96/91 Commission v Spain [1992] ECR I-3789 p 12, och mål C-6/90 och C-9/90 Francovich [1991] ECR I-5357 p 43. Jmfr Brealey/Hoskins, Remedies in EC Law, Longman 1994, 56 f och Wiklund, EG-domstolens tolkningsutrymme, Norstedts 1997, s 362 ff. 21 Mål C-143/88 och C-92/89 [1991] ECR 534 samt mål C-465/93 Atlanta [1995] ECR I-3761.

15 15 (53) I artikel 48 första stycket EG föreskrivs att [b]olag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen skall... likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna I artikel 46.1 EG föreskrivs att [b]estämmelserna i detta kapitel och åtgärder som vidtagits med stöd av dessa skall inte hindra tillämpning av bestämmelser i lagar och andra författningar som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare och som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa I artikel 49 första stycket EG anges att [i]nom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten Av artiklarna 45 och 46 EG följer att begränsningar av den fria rörligheten som grundas på att verksamheten innefattar myndighetsutövning eller på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa kan vara berättigade EG-domstolen har slagit fast att hinder för friheten att tillhandahålla tjänster endast kan godtas under förutsättning att den nationella bestämmelsen inte diskriminerar utländska tjänsteutövare, att bestämmelsen är berättigad på grund av tvingande skäl av allmänintresse, att bestämmelsen bidrar till förverkligandet av det avsedda syftet och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte I artikel 12 EG anges att all diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden inom EG-fördragets tillämpningsområde. Utöver det förbud mot diskriminering som följer av t.ex. artikel 49 EG innehåller således EG-fördraget en självständig icke-diskrimineringsbestämmelse. 22 Se t.ex. mål C-288/89 Gouda REG 1991 s I-4007.

16 16 (53) 5.2 EG-domstolens praxis i mål rörande lotterier m.m EG-domstolen har meddelat fem förhandsavgöranden som är av särskilt intresse vid bedömningen av begränsningar och förbud inom nationell lotterilagstiftning, nämligen målen Schindler, Läärä, Zenatti, Gambelli och Lindman I Schindler-målet 23 från 1994 hade agenter för ett tyskt lotteriföretag skickat reklam och erbjudande om att delta i företagets lotterier via post till privatpersoner i bl.a. Storbritannien. Lagstiftningen i Storbritannien förbjöd anordnandet av storskaliga lotterier, liksom import av lotteritjänster från utlandet, och lotteriföretagets utskick beslagtogs därför av den brittiska tullen. EG-domstolen konstaterade att erbjudande av lotterier är att betrakta som en tjänst enligt artikel 59 (numera 49) EG. EG-domstolen fann vidare att ett förbud mot tillhandahållandet av lotterier hindrar den fria rörligheten för tjänster inom EU, men att ett sådant förbud ofta är motiverat från religiösa, moraliska eller kulturella aspekter. Önskemål om att minska riskerna för kriminalitet och bedrägerier, begränsa spelberoende och låta lotterier bidra till välgörande eller allmännyttiga ändamål rättfärdigar enligt EG-domstolen att varje medlemsstat ges frihet att besluta över vilka åtgärder och begränsningar som anses nödvändiga för att bibehålla allmän ordning i samhället. En grundförutsättning är dock enligt EG-domstolen att de nationella bestämmelserna inte diskriminerar utländska lotteriverksamheter I Läärä-målet 24 från 1999 hade EG-domstolen att ta ställning till ett finskt statligt monopol för spelautomater. Enligt finsk lag krävs tillstånd för att driva verksamhet med spelmaskiner. Sådant tillstånd har endast beviljats det offentligrättsliga organet Penningautomatföreningen (PAF), vars vinst går direkt till den finska staten. EGdomstolen fann att den finska regleringen inte kunde anses diskriminerande, eftersom den förbjuder samtliga andra aktörer, såväl finska som utländska, att driva verksamhet med spelautomater. Däremot utgjorde lagstiftningen ett hinder mot friheten att tillhandahålla tjänster inom EU. Med hänvisning till motsvarande 23 Mål C-275/92 REG 1994 s I Mål C-124/97 REG 1999 s I-6067.

17 17 (53) skyddshänsyn och överväganden som gjorts i Schindler-målet, konstaterade EGdomstolen dock att varje medlemsstat måste ha frihet att avgöra hur omfattande skydd som krävs inom landet i fråga om lotterier och spelverksamhet. EG-domstolen angav således att det ankommer på den enskilda medlemsstaten att bedöma om det är nödvändigt att helt förbjuda viss spelverksamhet eller om det är tillräckligt att begränsa verksamheten genom att t.ex. förbehålla en offentligrättslig förening ensamrätt till denna. Det faktum att finska staten i Läärä-målet hade förbehållit sig alla intäkter från spelautomater ansågs inte vara en för långtgående reglering. Sammantaget ansåg således EG-domstolen att bestämmelserna om fri rörlighet inte utgjorde något hinder mot det finska spelautomatmonopolet Zenatti-målet 25, där dom meddelades en månad efter domen i Läärä 1999, gällde den italienska regleringen för vadhållningsverksamhet, enligt vilken rätten att organisera vadhållning vid sportevenemang var förbehållen två centrala organisationer. EG-domstolen konstaterade återigen att den nationella lagstiftningen inte kunde anses vara diskriminerande men att denna utgjorde ett hinder mot friheten att tillhandahålla tjänster. I enlighet med de principer som uttalats i Schindler- och Läärämålen angav EG-domstolen vidare att en lagstiftning som förbehåller vissa organisationer rätten att bedriva spelverksamhet inte kan anses strida mot EG-rätten under förutsättning av att regleringen motiveras av socialpolitiska syften avsedda att begränsa skadeverkningarna av spelverksamhet och att de restriktioner som åläggs inte är oproportionerliga i förhållande till dessa syften Av dessa tre domar följer att de nationella myndigheterna har ett visst utrymme för skönsmässiga bedömningar när det gäller att fastställa hur omfattande skydd som skall säkerställas i fråga om lotterier och andra spel om pengar. Detta handlingsutrymme får emellertid endast användas under förutsättning att inskränkningarna i EG-rättigheterna är befogade, icke-diskriminerande och proportionerliga i förhållande till sitt syfte. 25 Mål C-67/98 REG S I-7289.

18 18 (53) Den viktigaste slutsatsen av dessa domar är att EG-domstolen här uttryckligen anger vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en stat skall ha rätt att inskränka det fria tillhandahållandet av speltjänster. Den nationella regleringen måste vara motiverad av ett godtagbart allmänt syfte och i praktiken bidra till att förverkliga detta syfte. Vidare måste de restriktioner som införts vara nödvändiga för att syftet skall förverkligas. De måste således vara proportionerliga i förhållande till syftet I EG-domstolens domar i målen Gambelli 26 och Lindman 27 kom utrymmet för skönsmässiga bedömningar att begränsas i flera viktiga avseenden I Gambelli-målet hade Gambelli m.fl. anklagats för att ha genomfört straffsanktionerad spelverksamhet rubricerad som bedrägeri mot staten. Den som i Italien utan tillstånd deltar i spelverksamhet, som enligt lag är förbehållet staten eller sådana inrättningar som har koncession, kan dömas till fängelse. Det är även straffsanktionerat att göra reklam för tävlingar, spel eller vadhållning Den nationella domstolen ville veta om den italienska staten hade iakttagit proportionalitetsprincipen i två hänseenden: för det första i förhållande till det stränga förbudet som var förenat med straffrättsliga sanktioner, vilket kunde göra det i praktiken omöjligt för företag eller näringsidkare i gemenskapen som bildats lagligt att utöva verksamhet med spel och vadhållning i Italien, för det andra i förhållande till betydelsen av det nationella allmänintresse till fördel för vilket de gemenskapsrättsliga friheterna får vika Den nationella domstolen ville dessutom få klarhet i betydelsen av den uppenbara bristen på överensstämmelse mellan å ena sidan nationella bestämmelser som strängt begränsade utländska gemenskapsföretags spelverksamhet och å andra sidan den politik som innebar kraftig ökning av spel och vadhållning som den italienska staten bedrev på det nationella planet i syfte att erhålla skatteintäkter. 26 EG-domstolens dom den 6 november i mål C-243/ EG-domstolens dom den 13 november i mål C-42/02.

19 19 (53) I EG-domstolens dom i Gambelli-målet slogs fast att inskränkningarna i etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster måste uppfylla de villkor som ställs i domstolens rättspraxis för att vara berättigade Enligt EG-domstolen måste dessa inskränkningar motiveras av hänsyn till ett tvingande allmänintresse. De skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning. Under alla omständigheter skall de tillämpas på ett ickediskriminerande sätt EG-domstolen underströk vidare att det är den nationella domstolens ansvar att utföra proportionalitetsbedömningen. Det ankommer alltså på den nationella domstolen att avgöra huruvida de inskränkningar i etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som införts i en medlemsstat uppfyller dessa villkor. EGdomstolen gav därefter ett antal riktlinjer som skall följas vid proportionalitetsbedömningen Av särskild betydelse är EG-domstolens uttalande om kraven på sammanhang och systematik vad avser den nationella spelpolitikens faktiska bedrivande. EG-domstolen uttalade att även om domstolen tidigare medgivit att inskränkningar i anordnandet av spelverksamhet kan vara berättigade på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, så måste de restriktioner som grundas på sådana hänsyn och på nödvändigheten att förhindra att ordningen i samhället störs vara ägnade att säkerställa förverkligandet av dessa målsättningar på ett sammanhängande och systematiskt sätt EG-domstolen uttalade därefter följande: I den mån myndigheterna i en medlemsstat lockar och uppmuntrar konsumenter att delta i lotterier, hasardspel eller vadhållning i syfte att stärka statskassan, kan myndigheterna i denna medlemsstat inte åberopa att hänsyn till den allmänna samhälls- 28 Se bl.a. mål C-19/92, Kraus, REG 1993, s. I-1663, punkt 32, svensk specialutgåva, volym 14, s. I-167, och av den 30 november 1995 i mål C-55/94, Gebhard, REG 1995, s. I-4165, punkt 37.

20 20 (53) ordningen gör det nödvändigt att begränsa spelmöjligheterna, för att motivera de åtgärder som domstolen i det nationella målet har att ta ställning till Detta krav på att medlemsstatens politik skall vara konsekvent och sammanhängande, för att skyddsintressen skall kunna åberopas för att rättfärdiga inskränkningar, kom att vidareutvecklas i domen i Lindman-målet. EG-domstolen underströk här att de skäl som en medlemsstat kan åberopa för att motivera en begränsande åtgärd som medlemsstaten vidtagit skall åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av denna åtgärd. Medlemsstaten måste alltså rättfärdiga sina åtgärder med en motivering byggd på en konkret proportionalitetsbedömning I Lindman-målet åberopade bland annat den norska regeringen som rättfärdigande skäl för inskränkningar, behovet av att bekämpa skadliga verkningar av spelberoende. Regeringen framhöll att det fanns centra för rehabilitering och andra anläggningar för behandling av spelberoende personer, samt att spelandet också orsakar sociala problem i form av försämrad ekonomi för den spelberoende personens familj, skilsmässor och självmord Mot bakgrund av dessa uppgifter uttalade domstolen: Domstolen erinrar i detta avseende om att de skäl som en medlemsstat kan åberopa för att motivera en begränsande åtgärd som medlemsstaten vidtagit skall åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av denna åtgärd.[a]v de handlingar som i målet vid den nationella domstolen överlämnats av den hänskjutande domstolen till EG-domstolen framgår inte någon statistik eller något annat som påvisar att riskerna som är förknippade med lotteri är allvarliga eller, a fortiori, att det finns ett särskilt samband mellan sådana risker och medborgarnas i den berörda medlemsstaten deltagande i lotterier som anordnas i andra medlemsstater Enligt Gambelli-domen skall det undersökas om den nationella lagens inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster kan godtas på grund av att de omfattas av de undantag som uttryckligen anges i artiklarna 45 och 46 EG, och, om de omfattas av sådant undantag, om de i enlighet med EG-domstolens rättspraxis kan rättfärdigas på grund av sådana tvingande hänsyn till allmänintresset.

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Betänkande av Främjandeförbudsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer 2006:7 Hedvig Lokrantz Bernitz Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer Hedvig Lokrantz Bernitz Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer

Läs mer

Oseriös Marknadsföring

Oseriös Marknadsföring Magisteruppsats Handelsrätt D, 10 poäng Oseriös Marknadsföring Riskfritt och företagsekonomiskt sunt? Dan Hammerlid Handledare: Lena Rönnberg VT 2004 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Ekonomikum,

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Den EU-rättsliga företrädesprincipen

Den EU-rättsliga företrädesprincipen Den EU-rättsliga företrädesprincipen Innebörd och begränsningar Helena Abelsson Handledare: Staffan Ingmanson Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juris kandidatprogrammet, 270 hp Förkortningar AG Generaladvokat

Läs mer

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Daniel Westman (red) Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2002:1 2002 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck: Nykopia

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Av docenten JONAS MALMBERG EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av

Läs mer

Tre lösa trådar: mer om förarbeten, statens processföring vid EGdomstolen

Tre lösa trådar: mer om förarbeten, statens processföring vid EGdomstolen Tre lösa trådar: mer om förarbeten, statens processföring vid EGdomstolen och det gemenskapsrättsliga uppenbarhetsrekvisitet Av doktoranden ULF ÖBERG 1. Inledning Som titeln på mitt anförande antyder skall

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Rättsföljder av brott mot informationsplikten

Rättsföljder av brott mot informationsplikten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lasse Tengvall Rättsföljder av brott mot informationsplikten i 5 och 6 KFL Examensarbete 20 poäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2001 0 Sammanfattning

Läs mer

Aktiva åtgärder och positiv särbehandling

Aktiva åtgärder och positiv särbehandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anneli Herre Aktiva åtgärder och positiv särbehandling En belysning av den svenska och EG-rättsliga diskrimineringslagstiftningen rörande jämställdhets- och mångfaldsfrämjande

Läs mer

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext?

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Stockholms universitet Juridiska institutionen Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Av Camilla Kjelldén Examensarbete 20 poäng i civilrätt Höstterminen 2007 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Förbjudna lån i Aktiebolagslagen två undantag och praxis

Förbjudna lån i Aktiebolagslagen två undantag och praxis Förbjudna lån i Aktiebolagslagen två undantag och praxis Josefin Römbo Kandidatuppsats i handelsrätt HARH12 HT 14 Innehållsförteckning Förkortningar...11 1. Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Det

Läs mer

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson* 1. INLEDNING Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen, 1 varav de flesta

Läs mer

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning 11 Registerutdrag 11.1 Inledning Rätten för den registrerade att på begäran få ett s.k. registerutdrag med de uppgifter om honom eller henne som en personuppgiftsansvarig behandlar har funnits under lång

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Upphandling av konst

Upphandling av konst JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Charlotta Johansson Upphandling av konst Undantag av konstnärliga skäl Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Bengt Lundell Förvaltningsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON föredraget den 16 februari 2012(1) Mål C-542/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer