KONFORMITETSDEKLARATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFORMITETSDEKLARATION"

Transkript

1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok Utgåva 3

2 Copyright Nokia Mobile Phones 1999, 2000, Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones. Navi är ett varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NME-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC.

3 Smarta tips Dessa sidor med smarta tips innehåller en del användbara råd om hur du använder din telefon effektivt. För mer detaljerad information, läs igenom användarhandboken. Lyft av lurenheten Tryck på minst en tryckknapp på hållaren för att lyfta av lurenheten. Smarta tips Neka ett samtal Tryck på c när du får ett inkommande samtal. (Om funktionen Vidarekoppla vid upptaget är aktiverad kommer samtal du inte svarar på också att vidarekopplas). Återuppringning När displayrutan är tom, tryck på u för att få fram det senast slagna numret. Justera volymen Tryck på b under ett samtal. Skifta till handsfree Tryck på c och sätt sedan tillbaka lurenheten i dess hållare. Telefonboksfunktioner Samtalsfunktioner Ringa ett samtal Svara på ett samtal Avsluta ett samtal Knappa in telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck på Navi-knappen M (Ring). Tryck på Navi-knappen M (Svara). Tryck på Navi-knappen M (Avsluta). Snabbspara i telefonboken Snabbhämta i telefonboken Knappa in telefonnumret, tryck på b för att ändra Navi-knappens funktion till Spara. Tryck på M (Spara). Knappa in namnet och tryck på M (OK). Tryck på d (när displayrutan är tom), knappa in den första bokstaven i namnet och använd b för att bläddra till önskat namn. Tryck ned och håll nere # för att telefonnumret ska visas. Använda telefonboken under ett samtal För att komma till telefonboken under ett samtal, tryck på c, M (Alternativ) och markera Telefonbok.

4 Smarta tips Lagra ett telefonnummer för snabbuppringning Tryck på M (Meny), M (Välj), använd b för att komma till Snabbuppring., tryck på M (Välj), M (Tilldela), leta reda på önskat namn/telefonnummer och tryck på M (OK). Skriva / skicka ett meddelande Tryck på M (Meny), 2, 3, knappa in ett meddelande (tryck på # för att skifta mellan gemener och versaler, tryck ned och håll nere # för nummer, tryck på * för specialtecken). Tryck på M (Alternativ), leta reda på Sänd via b, tryck på M (OK), slå telefonnumret eller sök efter det i telefonboken med hjälp av b, och tryck därefter på M (OK). Snabbuppringning Att ringa upp brevlådan Enknapps uppringning Tryck på en nummertangent 1-9 och tryck på M (Ring). Tryck ned och håll nere 1 för att ringa röstbrevlådsnumret. (Röstbrevlådsnumret måste lagras i minnet). Om funktionen Snabbuppringning i menyn är aktiverad trycker du ned och håll nere en nummertangent 2-9 för enknappsuppringning. SIM-kort prioritet Tryck på M (Meny), 4, 2, 7, 1 för att ge prioritet åt basenhetens SIM eller Tryck på M (Meny), 4, 2, 7, 2 för att ge prioritet åt lurenhetens SIM. Grundläggande genvägar Läsa meddelanden Tryck på M (Läs) för att nå meddelanden, använd b för att bläddra genom dessa meddelanden. Tryck på M (Alternativ) för tillgängliga alternativ. Tryck på c för att avsluta meddelanden. Välja en ringsignal Väljavolym för ringsignalen Tryck på M (Meny), 9, 2 för att välja en ringsignal från den tillgängliga listan. Tryck på M (Meny), 9, 3 om du vill välja volym för ringsignalen.

5 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Välkommen Om etiketter på din biltelefon Säkerhetskod Att använda denna handledning Att komma igång Mata in ett SIM-kort i basenheten Mata in ett SIM-kort i lurenheten Att använda tangenterna Slå på och av biltelefonen Displayindikatorerna Grundläggande funktioner Ringa ett samtal Ta emot ett samtal Justera volymen Återuppringning av senast slagna nummer Lagra ett namn och ett telefonnummer i telefonboken. 13 Ringa med hjälp av telefonboken Andra grundläggande funktioner Ställa in tiden Välja en ringsignal Alternativ för inkommande samtal Röstmeddelanden Innehållsförteckning Textmeddelanden Fax- och dataöverföring Tändningsavkännare Automatisk avstängning Bilradiodämpare Avbländning av bakgrundsljus Att använda menyn Att komma till menyerna genom rullning Att komma till menyer via genväg Lista över menyfunktioner Telefonbok Meddelanden Samtalslistor Inställningar Vidarekoppling Samtalsräknare Kalkylator Klocka Tonsignaler Referensinformation Fakta om mobiltelefonöverföring Koder Batteriinformation

6 Innehållsförteckning Tillbehör DIN/ISO-installationskit GSM-antenn Datakabel Skötsel och underhåll Viktig säkerhetsinformation Trafiksäkerhet Operativ miljö Elektroniska anordningar Miljöer med explosionsrisk Fordon Nödsamtal Installation Ordlista Index Begränsad Tillverkargaranti utfärdad till köpare

7 Säkerhetsinformation Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte en handhållen telefon när du kör. Parkera fordonet först. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestanda. STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. MAGNETISM ATM och kreditkort som kommer i kontakt med hållaren kan bli avmagnetiserade och informationen som finns lagrad på kortet raderas. Undvik att förvara ATM och kreditkort i närheten av hållaren. ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE Låt endast kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen. TILLBEHÖR Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att göra säkerhetskopior av all viktig data. RINGA SAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck därefter på M (Ring). För att avsluta ett samtal trycker du på M (Avsluta). Du tar emot ett samtal genom att trycka på M (Svara). NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Håll c nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på M (Ring). Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. ANTENN För att motsvara krav för exponering vid radioaktiv strålning från mobila sändare, måste ett minsta avstånd av 20 cm upprätthållas mellan antenn och personer. 7

8 Välkommen Välkommen Gratulerar till inköpet av denna biltelefon, med vilken du kan nå GSM900-nätverket över hela världen. GSM, Global System for Mobile Communications, är den digitala standard som används i många länder världen över. Du får tillgång till GSM-tjänsten genom din biltelefon. Om etiketter på din biltelefon Din biltelefon har etiketter som är viktiga för service och andra relaterade syften. Se därför till att du inte tar bort eller lossar någon etikett eller information på en etikett. Säkerhetskod Den fabriksinställda säkerhetskoden är Den medföljer biltelefonen på en ID-klisterlapp. Säkerhetskoden skyddar din biltelefon från icke auktoriserad användning. Byt kod, se 4-3 Säkerhetsinställningar på sid 28, och håll den nya koden hemlig och på ett säkert ställe skilt från biltelefonen. Att använda denna handledning Den biltelefon som beskrivs i denna handledning är godkänd för användning på GSM900-nätverket. Det finns ett antal funktioner som tas upp i denna handledning som kallas för nätverkstjänster. Detta är särskilda tjänster som tillhandahålls av leverantörer av trådlös telefoni. Innan du kan dra nytta av någon av dessa nätverkstjänster måste du prenumerera på tjänsterna hos din leverantör och få instruktioner om hur de används. I denna handbok visas alltid de menynamn och kommandon som kommer upp på din telefons displayruta i fet stil. Till exempel: Telefonbok, ringer. 8

9 Mata in ett SIM-kort i basenheten 1. Att komma igång Din biltelefon består av två huvuddelar: 1. Lurenhet 2. Basenhet Innan du kan använda din biltelefon måste du sätta in ett SIM-kort (Subscriber Identity Module - kort för abonnentidentitet) i telefonen. Din biltelefon har två SIM-kortläsare: en i basenheten och en annan i lurenheten. Fabriksinställningen ger kortläsaren i lurenheten prioritet. Biltelefonen kommer endast att fungera med det prioriterade kortet (t.ex. Telefonbok). Användaren kan via menyn ändra prioriteten för de kortläsare som ska användas, se SIM-kortsprioritering på sid 28. Användarens prioritetsinställning används sedan som en standardinställning. Om endast en läsare laddas från början med ett kort används denna läsare automatiskt. Om ett ogiltigt eller korrupt SIM-kort satts in i den prioriterade kortläsaren informeras användaren genom ett meddelande på displayrutan. Telefonen kommer inte att försöka använda en annan kortläsare med lägre prioritet. Stäng av biltelefonen och ta bort det ogiltiga SIM-kortet. Omstarta därefter biltelefonen. Biltelefonen kommer nu att fungera med det andra SIM-kortet. Mata in ett SIM-kort i basenheten SIM-kortet och de kontakter som finns i det kan lätt skadas om kortet repas eller böjs, så var försiktig när du hanterar, för in eller tar ut kortet. Innan du för in SIM-kortet måste du se till att biltelefonen är avstängd! För in SIM-kortet i springan så att kontakterna ligger mot basenheten. Mata in ett SIM-kort i lurenheten Varning! Håll alla små SIM-kort ur räckhåll för små barn. Innan du för in SIM-kortet måste du se till att biltelefonen är avstängd! 1. Tryck på minst en tryckknapp på hållaren för att lyfta av lurenheten. 2. På lurenhetens baksida skjuter du SIM-kortets skyddsplatta åt sidan. 3. För in SIM-kortet och och stäng till skyddsplattan. 9

10 Att använda tangenterna Att använda tangenterna Raderingstangenten c Navi-knapp M Användningen av telefonen är till stor del baserad på Nokia Navi TM -knappen M som du ser under displayrutan. Nokia Navi TM -knappens M funktion varierar beroende på den handledningstext som visas ovanför knappen på displayrutan I denna användarhandbok tas relevant handledningstext upp tillsammans med Nokia Navi TM -knappen, t.ex. M (Meny) eller M (Välj). Rulltangenter b Rulltangenterna används för att bläddra igenom menyer, undermenyer och inställningar samt för att flytta markören till vänster eller till höger. När displayrutan är tom trycker du en gång på d för att komma till de namn och de telefonnummer som lagrats i telefonboken. När displayrutan är tom trycker du en gång på u för att komma till listan över senast slagna nummer. Under ett samtal trycker du på b för att justera volymen. 10 Använd c för att ta bort ett tecken till vänster om markören, för att ta bort alla tecknen som matats in från displayrutan (tryck ned och håll nere), för att återvända från en undermeny till den föregående menynivån i menyn, för att avsluta menyn, för att byta till handsfree, för att aktivera alternativ under ett pågående samtal, för att neka ett inkommande samtal. Slå på och av biltelefonen o Varning! Slå inte på biltelefonen när mobiltelefonanvändning är förbjuden eller när den kan orsaka störningar eller fara. Tryck och håll nere tangenten o under en sekund. Obs: Din biltelefon kommer inte att fungera om inte tillräcklig batterikraft levereras från ditt bilbatteri. Om lurenheten frågar efter PIN-koden PIN-koden skyddar ditt SIM-kort från icke auktoriserad användning och levereras vanligen med SIM-kortet.

11 Displayindikatorerna Obs: Din biltelefon kan ha två olika SIM-kort: ett kort i lurenheten och ett SIM-kort i basenheten. Knappa in PIN-koden för det SIM-kort som används (fabriksinställning: lurenhetens SIM-kort), som visas som ****, och tryck M (OK), se Ändra koder på sid 29. Obs: Om du anger en felaktig PIN-kod tre gånger i rad låses kortet och du måste mata in PIN-koden igen med hjälp av det personliga upplåsningstangentnumret (PUK), se Koder på sid 35. Obs: Om ditt SIM-kort blir borttappat eller stjäls måste du omedelbart informera din teleoperatör om detta så att de kan spärra kortet och förhindra eventuell icke auktoriserad användning på din bekostnad. Normalt måste du ange ditt namn, SIM-kortsnummer och ditt abonnentnummer. Om lurenheten frågar efter en säkerhetskod Knappa in säkerhetskoden, som visas som *****, och tryck M (OK), se Om etiketter på din biltelefon på sid 8. Obs: Om du tar ut SIM-kortet medan telefonen är i bruk kan information förloras. ¹ Ange PIN-kod för lurenh. SIM **** OK ¹ Säkerhetskod för lurenh. ***** OK Displayindikatorerna Indikatorerna som beskrivs nedan visas när biltelefonen är redo att användas och inga tecken har matats in av användaren. Detta kallas också för en tom displayruta. Meny Operatör Anger vilket mobiltelefonnät som biltelefonen för tillfället används i. Beroende på ditt SIM-kort kan teleoperatörens namn visas på nästa rad. ½ Visar styrkan på mobiltelefonnätets signal där du befinner dig: ju högre stapeln är desto starkare är signalen. 10:12 Visar tiden. ¼ Visar att du har mottagit ett kortmeddelande. Meddelar om vidarekoppling av alla röstsamtal. ² Visar att telefonen är i tyst läge. ½ 10:12 Operatör 11

12 Ringa ett samtal 2. Grundläggande funktioner Ringa ett samtal 1. Knappa in telefonnumret inklusive riktnummer. Texten Meny ändras till Ring. Korrigera felaktiga inmatningar genom att trycka på c för att ta bort det sista tecknet till vänster. 2. Tryck på M (Ring) och vänta på svar. Texten Ring ändras till Avsluta. 3. Tryck på M (Avsluta) för att avsluta samtalet (eller för att avbryta uppringningen). Internationellt samtal 1. Tryck två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter koden för internationella samtal). 2. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnumret. 3. För att ringa upp numret, trycker du på M (Ring). Handsfree-läge När du använder lurenheten medan den är kvar i sin hållare är telefonen automatiskt i handsfree-läge. Du kan skifta från handsfree till privatläge genom att lyfta upp lurenheten. Om du lägger tillbaka lurenheten på hållaren avslutas samtalet. ½ Ring Œ Ringer ½ Avsluta För att kunna byta till handsfree-läge och fortsätta ett pågående samtal trycker du först på c och sätter därefter tillbaka lurenheten i hållaren. Ta emot ett samtal När ett samtal kopplas fram till dig kommer telefonen att ringa och antingen blinka namnet på den som ringer upp, dennes telefonnummer eller texten ringer. Du tar emot samtalet genom att trycka på M (Svara) ½Ringer Svara Obs: Om fler än ett namn hittas i telefonboken med samma sista sju siffror som uppringarens telefonnummer, visas endast uppringarens telefonnummer om detta finns tillgängligt. Vill du neka ett inkommande samtal så trycker du på c. Om funktionen Vidarekoppla vid upptaget är aktiverad för att vidarekoppla samtalen, t.ex. till din röstbrevlåda, så kommer ett inkommande samtal som du inte tar emot också att vidarekopplas, se 5 Vidarekoppling på sid 30. Om du markerar Automatiskt svar (se 4-1 Samtalsinställningar på sid 27) ställs din telefon in för att automatiskt svara på ett inkommande samtal efter en ringsignal. Obs: Om du använder handsfree-läget behöver du inte ta lurenheten ur dess hållare. Lyft endast lurenheten från dess hållare om du vill tala privat. Om du sätter tillbaka lurenheten i hållaren utan att först trycka på c kommer samtalet att avbrytas! 12

13 Justera volymen Du kan justera lurenhetens volym under ett samtal. Tryck på u för att höja och d för att sänka volymen. Du kan också justera telefonens handsfreevolym under ett samtal. Tryck på u för att höja och d för att sänka volymen. Återuppringning av senast slagna nummer De senaste åtta telefonnumren du ringt upp eller försökt ringa upp lagras i biltelefonens minne. För att ringa upp ett av dessa senast slagna nummer, 1. när displayrutan är tom, tryck en gång på u för att komma till listan över senast slagna nummer. 2. Använd b för att komma till det önskade numret. 3. Tryck på M (Ring). Lagra ett namn och ett telefonnummer i telefonboken 1. Tryck på M (Meny) för att komma till menyn. 2. När Telefonbok visas trycker du på M (Välj). Volym Uppringt 1: Ring Telefonbok Välj 1 3. Använd b för att komma till Lägga till post och tryck på M (Välj). Namn: markören visas. 4. Knappa in det önskade namnet enligt följande: Justera volymen Sök Lägg till Radera Välj Tryck på den tangent som betecknar det tecken du vill ha: tryck en gång för det första tecknet, två gånger (innan markören visas) för det andra, osv. Den tillgängliga teckenuppsättningen beror på det valda språket, se Språk på sid 27. Tryck på en tangent 0-9 upprepade gånger för att finna tecknen, t.ex. 1 för tecknen.,?! - & 1 och 0 ger ett blankslag, # växlar mellan gemener och versaler. Indikatorn ABC eller abc visas i displayrutan. Tryck ned och håll nere # för att skifta mellan tecken och siffror. Indikatorn ABC (abc) eller 123 visas i displayrutan. Du kan också lägga till ett nummer genom att trycka ned och hålla nere lämplig nummertangent en sekund. När den blinkande markören visas kan du mata in nästa tecken. Tryck på b för att flytta markören

14 Ringa med hjälp av telefonboken Tryck på * för att få en lista med specialtecken. Indikatorn?! visas. Använd b för att bäddra till önskat tecken och tryck på M (Använda) för att lägga till det till namnet. 5. När du har skrivit namnet trycker du på M (OK). Nummer: markören visas. 6. Knappa in landsnummer (vid behov), riktnummer och telefonnummer. ¹?!.,?! : ; - + # * ( ) ' " & $ % / < > = º Använda Nummer: Obs: Om du knappar in tecknet + för det internationella prefixet (genom att trycka två gånger på *) före landsnumret kan du kan använda telefonnumret när du ringer från utlandet. 7. Tryck på M (OK). Namnet och telefonnumret lagras i telefonboken. Snabbspara När displayrutan är tom knappar du in telefonnumret, trycker på b för att ändra Navi-knappens text till Spara och trycker på M (Spara). Knappa in namnet och tryck på M (OK). OK Ringa med hjälp av telefonboken 1. Tryck på M (Meny). 2. När Telefonbok visas trycker du på M (Välj). 3. Tryck på M (Välj) för att välja Sökning. 4. Knappa in namnets första bokstav / bokstäver och tryck på M (OK). Du kan hoppa över detta steg om du önskar. 5. Använd b för att nå det önskade namnet. Du kan kontrollera telefonnumret genom att trycka ned och hålla nere #. 6. Tryck på M (Ring). Ett snabbt sätt att komma till telefonboken När displayrutan är tom trycker du på d. Det första namnet (och telefonnumret) i telefonboken visas. Obs: Namnen och telefonnumren som tilldelats snabbuppringningstangenterna 1 till 9 kan snabbt ringas upp via nummertangenterna 1 till 9 och M. 14

15 3. Andra grundläggande funktioner Ställa in tiden 1. Tryck på M (Meny) och använd b för att komma till Klocka och tryck på M (Välj). 2. Använd b för att komma till Klockinställningar, tryck på M (Välj). 3. Använd b för att bläddra till Ställ in tiden och tryck på M (Välj). 4. Knappa in tiden, t.ex. 0, 8, 3, 0 för 8: Tryck på M (OK) för att bekräfta. Tiden visas i displayrutans högra hörn. Obs: Biltelefonen har inget eget batteri. Därför kommer inställningen att gå förlorad om bilbatteriets spänning är för låg. Välja en ringsignal ¹ Tid: tt:mm OK 1. Tryck på M (Meny). 2. Använd b för att komma till Tonsignaler och tryck på M (Välj). 3. Använd b för att komma till Ringsignal och tryck på M (Välj). 4. Använd b för att bläddra till den ringsignal du föredrar. Telefonen ger dig ett prov på ringsignalen. Tryck på M (OK) för att välja den. 5. Tryck ned och håll nere c för att avsluta menyn. Alternativ för inkommande samtal Ställa in tiden Din telefon är utrustad med ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett samtal. Du kan inte alltid utnyttja alla dessa funktioner. Endast de funktioner som är tillgängliga och aktiva kommer att visas i menyn för inkommande samtal. Många av alternativen för inkommande samtal är nätverkstjänster. Medan ett samtal pågår trycker du på M (Alternativ) för att komma till menyn för inkommande samtal. Om Navi-knapptexten är Avsluta trycker du på c för att aktivera texten Alternativ. Följande alternativ för inkommande samtal kan vara tillgängliga: Parkera eller Återta för att parkera eller återta ett samtal Nytt samtal för att ringa ett samtal under ett pågående samtal Svara för att svara på ett inkommande samtal Neka för att neka ett inkommande samtal Pendla för att skifta mellan de två samtalen Avsluta för att avsluta det pågående samtalet Sänd DTMF för att skicka DTMF-toner Sänd för att skicka teckensträngen i displayrutan till nätverket Avsluta alla för att avsluta båda samtalen Telefonbok för att komma till telefonboken För att avsluta menyn för inkommande samtal, tryck på c. 15

16 Röstmeddelanden Röstmeddelanden Nätverksoperatören kan erbjuda dig en röstbrevlåda som du måste installera innan du kan ta emot röstmeddelanden. Efter att du har installerat denna brevlåda (se den användarhandbok du fått från din operatör) kan du vidarekoppla dina samtal till röstbrevlådan och den som ringer dig kan lämna meddelanden. Du får information från nätverketet när du har ett röstmeddelande som väntar. Ring upp brevlådans nummer och lyssna på meddelandet(n). 1. När displayrutan är tom trycker du ned och håller nere 1 en sekund för att ringa upp din röstbrevlåda. Om telefonen frågar efter röstbrevlådans nummer knappar du in det och trycker på (OK), se 2-6 Röstbrevlådsnummer på sid 26. Du får röstbrevlådsnumret från ditt teletjänsteföretag när du tecknar abonnemang för röstbrevlådstjänsten. 2. Lyssna på meddelandena. Avsluta samtalet genom att trycka på M (Avsluta). Obs: Om Navi-knapptexten Lyssna är tillgänglig trycker du på M (Lyssna) för att ringa upp din röstbrevlåda. Textmeddelanden Du kan läsa, skriva och lagra korta textmeddelanden på upp till 160 tecken. Innan du kan sända några meddelanden måste du lagra din meddelandecentrals nummer i SIM-kortets minne. Detta nummer förblir oförändrat tills det ersätts av ett annat. Du tilldelas ett nummer av din operatör när du tecknar ett abonnemang för textmeddelandetjänsten (Short Message Service - SMS), se 2-4 Meddelandeinställningar på sid 24. Kontrollera, innan du sänder ett textmeddelande, att den uppringda parten har SMS-funktionen. Läsa meddelanden 1. När du har mottagit ett textmeddelande visas texten...meddelanden mottagna och indikatorn ¼. Tryck på M (Läs). 2. Använd b för att bläddra till det önskade meddelandet och tryck på M (Läs). 3. Medan du läser ett meddelande kan du bläddra genom meddelandent med b. Tryck på M (Alternativ) för tillgängliga alternativ. Tryck kort på c för att avsluta meddelandet. 4. Tryck ned och håll nere c en sekund för att avsluta menyn. Skriva och sända ett meddelande 1. Tryck på M (Meny). 2. Använd b för att bläddra till menyfunktionen Meddelanden och tryck på M (Välj). 16

17 Fax- och dataöverföring 3. Använd b för att komma till Skriv meddelanden och tryck på M (Välj). 4. Knappa in meddelandet. För information om hur man använder tangenterna för att skriva, se Lagra ett namn och ett telefonnummer i telefonboken på sid När du har skrivit färdigt trycker du på knappen M (Alternativ). 6. Välj Sänd och tryck på M (OK) eller välj Spara för att lagra meddelandet så att det kan skickas senare. 7. Knappa in mottagarens telefonnummer eller tryck på M (Sökning) och använd b för att söka efter det i telefonboken och tryck på M (OK). 8. Tryck på M (OK) för att skicka meddelandet. 9. Tryck ned och håll nere c två gånger för att avsluta menyn. Ta bort meddelanden ¹ABC 159 A Alternativ SIM-kortets lagringskapacitet kan variera beroende på kortet. Om SIM-kortet är fullt börjar indikatorn ¼ att blinka. För att kunna lagra nya meddelanden måste du ta bort meddelanden du inte längre behöver. 1. Tryck på M (Meny) och bläddra till Meddelanden. 2. Använd b för att komma till Inkorg. 3. Tryck på M (Alternativ) och ta bort det markerade meddelandet. Fax- och dataöverföring Din radioenhet stödjer fax- och datasamtal. Datasamtal kan användas för att komma ut på Internet. Till exempel kan radioenheten kan vara uppkopplad till en kompatibel mobil faxmaskin eller till en kompatibel bärbar dator via en RS-232-anslutning. RS-232-uttaget stödjer fullt protokoll och 9 PIN standard (TIA/ EIA-562). Du behöver välja bps som RS-232 gränssnittets hastighet. För ytterligare information, se Produktstödet för Nokia 6090 på Sändaren och mottagaren är utrustad med ett lock i plast för att skydda dataadapterkontakten. Avlägsna locket och anslut därefter biltelefonen till enheten med en vanlig 1:1 modemkabel. Varning! Förvara locket utom räckhåll för små barn! Ta alltid bort hylsan när du har små barn i bilen. Tändningsavkännare Tändningsavkännaren hindrar att biltelefonen kör slut på bilbatteriet. Tändningsavkännaren gör att biltelefonen kan slås på eller stängas av automatiskt när bilens tändning kopplas på eller från. Du kan emellertid slå på eller stänga av lurenheten när som helst via o. 17

18 Automatisk avstängning Automatisk avstängning Automatisk avstängning förhindrar att biltelefonen tömmer bilbatteriet om biltelefonen lämnas påslagen, om lurenheten är ordentligt upphängd. Du kan ställa in denna funktion genom att välja den automatiska avstängningens tidslängd. 1. Tryck på M (Meny), använd b för att komma till menyfunktionen Inställningar och tryck på M (Välj). 2. Använd b för att bläddra till Telefoninställningar och tryck på M (Välj). 3. Använd b för att bläddra till Automatisk avstängning och välj ett alternativ. Obs: Om automatisk avstängning är avaktiverad stängs inte biltelefonen av automatiskt. Tändningsavkännaren är aktiverad: Om den automatiska avstängningen är på och tändningen stängs av stängs biltelefonen av efter den inställda tiden (45 sek timmar). Nedräkningstiden kan startas om genom någon användaråtgärd, dvs. om en tangent trycks ned eller om lurenheten flyttas. Tändningsavkännaren är inte aktiverad: Om den automatiska avstängningen är På stängs biltelefonen av inom den inställda tiden efter den senaste användaråtgärden, dvs. en tangent trycks ned eller lurenheten flyttas. 18 Obs: Om du har valt 45 sek. kan du senarelägga avstängningen en timme genom att trycka på c när meddelandet visas. Bilradiodämpare Denna funktion dämpar bilradion under ett telefonsamtal eller medan du väljer ringsignal och ringvolym och under SMS-mottagning, förutsatt att bilradions ljuddämpningskabel kopplades korrekt vid installationen. Avbländning av bakgrundsljus 1. Tryck på M (Meny). 2. Använd b för att komma till menyfunktionen Inställningar och tryck på M (Välj). 3. Använd b för att bläddra till Telefoninställningar och tryck på M (Välj). 4. Använd b för att bläddra till Belysning. Välj ett alternativ: Full ljusstyrka: Bakgrundsljuset är alltid helt påslaget. Egen inställning: Bakgrundsljuset justeras efter ljusstyrkan hos instrumentpanelens belysning (förutsatt att kabeln för bakgrundsbelysningsavbländning kopplades till en VDAspecifik signal). Av: Belysningen är alltid avstängd.

19 4. Att använda menyn Biltelefonen låter dig ändra och visa inställningarna för de funktioner och alternativ som är förtecknade i menyerna och undermenyerna. Menyer och undermenyer kan du komma till genom att bläddra eller genom att använda lämplig genväg. Att komma till menyerna genom rullning 1. För att komma till menyn, tryck på M (Meny). 2. Tryck på b för att nå önskad huvudmeny, t.ex. Inställningar. 3. Tryck på M (Välj) för att komma till menyn. 4. Om menyn har några undermenyer, bläddra till den du önskar med b. 5. Tryck på M (Välj) för att komma till undermenyn (t.ex. Samtalsinställningar). Om menyn har undermenyer upprepar du stegen 4 och Tryck på b för att bläddra till den inställning du önskar. Samtalsinställningar Välj Återuppringning Av Välj Att komma till menyerna genom rullning 7. Tryck på M (OK) för att bekräfta den valda inställningen. Obs: Du kan återgå till föregående menynivå genom att kort trycka på c eller avsluta menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka ned och hålla c nedtryckt. Att komma till menyer via genväg Menyelementen (menyer, undermenyer och inställningsalternativ) är numrerade och kan nås via deras genvägsnummer. Detta nummer visas i displayrutans övre högra hörn. 1. Tryck på M (Meny) Knappa in numret på den menyfunktion du vill komma till snabbt, dvs. inom tre r sekunder. På Av Till exempel, för att stänga av tangenttonerna: Tryck på M (Meny), 9, 5, 1, M (OK). M (Meny) för att komma till menyn, 9 för Ljudsignal, 5 för Tangenttoner och 1 för Tangenttoner Av. Tryck på M (OK) för att bekräfta. OK

20 Lista över menyfunktioner Lista över menyfunktioner 1 Telefonbok 1 Sökning 2 Tjänstnummer 3 Lägga till post 4 Radera 1 En i taget 2 Radera allt 5 Ändra 6 Kopiera 7 Sänd 8 Alternativ 1 Minne som används 2 Visning av telefonlista 3 Minnesstatus 9 Snabbuppringningar 2 Meddelanden 1 Inkorg 2 Utkorg 3 Skriv meddelanden 4 Meddelandeinställningar 1 Inställning Meddelandecentral nummer 2 Meddelanden skickade som 3 Meddelande sparas i 2 Inställning N 2 3 Allmänna 1 Leveransrapporter 2 Svara via samma center 5 Informationstjänst 1 På 2 Av 3 Index 4 Ämnen 5 Språk 6 Röstbrevlådsnummer 3 Samtalslistor 1 Missade samtal 2 Mottagna samtal 3 Uppringda nummer 4 Radera listor över senast skedda samtal 1. Inställningarnas antal beror på hur många inställningar ditt SIM-kort tillåter. Varje inställning visas i sin egen undermeny och kan ha vilket namn som helst. 2. Genvägsnumret för denna meny beror på antalet tillgängliga inställningar Inställningar 1 Samtalsinställningar 1 Svarsknapp 2 Automatisk återuppringning 3 Snabbuppringning 4 Alternativ för samtal väntar 5 Skicka eget nummer 6 Automatiskt svar 7 Telefonlinje upptagen (endast med ALS - alternativ linjetjänst) 2 Telefoninställningar 1 Språk 2 Cellinformation 3 Välkomsttext 4 Val av operatör 5 Belysning 1 Full ljusstyrka 2 Egen inställning 3 Av 6 Automatisk avstängning 1 Avaktiverad 2 45 sek. 3 1 timme timmar

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning 9356669 Version 3 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Användarhandbok. Installationsanvisning

Användarhandbok. Installationsanvisning Användarhandbok Installationsanvisning KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RV-1 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9352717 Utgåva 2

Användarhandbok 9352717 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352717 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten.

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten. KOMMA IGÅNG Det här avsnittet hjälper dig att snabbt kunna börja använda telefonen. Om du inte har använt en mobiltelefon tidigare bör du läsa kapitlet Förbereda telefonen för användning på sid 4 för mer

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD92 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Användarguide Ventelo Mobil 3G

Användarguide Ventelo Mobil 3G Användarguide Ventelo Mobil 3G Kom igång med Ventelo Mobil I denna guide hittar du information om bl.a. hur du på ett enkelt sätt aktiverar ditt abonnemang. Har du frågor, är du alltid välkommen att ringa

Läs mer

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu 9207836 Utgåva 1 SV 0434 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV Användarhandbok 9355151 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NPM-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. En kopia

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Bruksanvisning. Mobiltelefon

Bruksanvisning. Mobiltelefon SE Bruksanvisning Mobiltelefon Hörapparatkompatibel (Hörapparat kompatibel M3/T4) Vegas har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvänderaren

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Välkommen till din nya telefoni- och surftjänst! I den här manualen hittar du information om installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer