KONFORMITETSDEKLARATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFORMITETSDEKLARATION"

Transkript

1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok Utgåva 3

2 Copyright Nokia Mobile Phones 1999, 2000, Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones. Navi är ett varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NME-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC.

3 Smarta tips Dessa sidor med smarta tips innehåller en del användbara råd om hur du använder din telefon effektivt. För mer detaljerad information, läs igenom användarhandboken. Lyft av lurenheten Tryck på minst en tryckknapp på hållaren för att lyfta av lurenheten. Smarta tips Neka ett samtal Tryck på c när du får ett inkommande samtal. (Om funktionen Vidarekoppla vid upptaget är aktiverad kommer samtal du inte svarar på också att vidarekopplas). Återuppringning När displayrutan är tom, tryck på u för att få fram det senast slagna numret. Justera volymen Tryck på b under ett samtal. Skifta till handsfree Tryck på c och sätt sedan tillbaka lurenheten i dess hållare. Telefonboksfunktioner Samtalsfunktioner Ringa ett samtal Svara på ett samtal Avsluta ett samtal Knappa in telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck på Navi-knappen M (Ring). Tryck på Navi-knappen M (Svara). Tryck på Navi-knappen M (Avsluta). Snabbspara i telefonboken Snabbhämta i telefonboken Knappa in telefonnumret, tryck på b för att ändra Navi-knappens funktion till Spara. Tryck på M (Spara). Knappa in namnet och tryck på M (OK). Tryck på d (när displayrutan är tom), knappa in den första bokstaven i namnet och använd b för att bläddra till önskat namn. Tryck ned och håll nere # för att telefonnumret ska visas. Använda telefonboken under ett samtal För att komma till telefonboken under ett samtal, tryck på c, M (Alternativ) och markera Telefonbok.

4 Smarta tips Lagra ett telefonnummer för snabbuppringning Tryck på M (Meny), M (Välj), använd b för att komma till Snabbuppring., tryck på M (Välj), M (Tilldela), leta reda på önskat namn/telefonnummer och tryck på M (OK). Skriva / skicka ett meddelande Tryck på M (Meny), 2, 3, knappa in ett meddelande (tryck på # för att skifta mellan gemener och versaler, tryck ned och håll nere # för nummer, tryck på * för specialtecken). Tryck på M (Alternativ), leta reda på Sänd via b, tryck på M (OK), slå telefonnumret eller sök efter det i telefonboken med hjälp av b, och tryck därefter på M (OK). Snabbuppringning Att ringa upp brevlådan Enknapps uppringning Tryck på en nummertangent 1-9 och tryck på M (Ring). Tryck ned och håll nere 1 för att ringa röstbrevlådsnumret. (Röstbrevlådsnumret måste lagras i minnet). Om funktionen Snabbuppringning i menyn är aktiverad trycker du ned och håll nere en nummertangent 2-9 för enknappsuppringning. SIM-kort prioritet Tryck på M (Meny), 4, 2, 7, 1 för att ge prioritet åt basenhetens SIM eller Tryck på M (Meny), 4, 2, 7, 2 för att ge prioritet åt lurenhetens SIM. Grundläggande genvägar Läsa meddelanden Tryck på M (Läs) för att nå meddelanden, använd b för att bläddra genom dessa meddelanden. Tryck på M (Alternativ) för tillgängliga alternativ. Tryck på c för att avsluta meddelanden. Välja en ringsignal Väljavolym för ringsignalen Tryck på M (Meny), 9, 2 för att välja en ringsignal från den tillgängliga listan. Tryck på M (Meny), 9, 3 om du vill välja volym för ringsignalen.

5 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Välkommen Om etiketter på din biltelefon Säkerhetskod Att använda denna handledning Att komma igång Mata in ett SIM-kort i basenheten Mata in ett SIM-kort i lurenheten Att använda tangenterna Slå på och av biltelefonen Displayindikatorerna Grundläggande funktioner Ringa ett samtal Ta emot ett samtal Justera volymen Återuppringning av senast slagna nummer Lagra ett namn och ett telefonnummer i telefonboken. 13 Ringa med hjälp av telefonboken Andra grundläggande funktioner Ställa in tiden Välja en ringsignal Alternativ för inkommande samtal Röstmeddelanden Innehållsförteckning Textmeddelanden Fax- och dataöverföring Tändningsavkännare Automatisk avstängning Bilradiodämpare Avbländning av bakgrundsljus Att använda menyn Att komma till menyerna genom rullning Att komma till menyer via genväg Lista över menyfunktioner Telefonbok Meddelanden Samtalslistor Inställningar Vidarekoppling Samtalsräknare Kalkylator Klocka Tonsignaler Referensinformation Fakta om mobiltelefonöverföring Koder Batteriinformation

6 Innehållsförteckning Tillbehör DIN/ISO-installationskit GSM-antenn Datakabel Skötsel och underhåll Viktig säkerhetsinformation Trafiksäkerhet Operativ miljö Elektroniska anordningar Miljöer med explosionsrisk Fordon Nödsamtal Installation Ordlista Index Begränsad Tillverkargaranti utfärdad till köpare

7 Säkerhetsinformation Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte en handhållen telefon när du kör. Parkera fordonet först. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestanda. STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. MAGNETISM ATM och kreditkort som kommer i kontakt med hållaren kan bli avmagnetiserade och informationen som finns lagrad på kortet raderas. Undvik att förvara ATM och kreditkort i närheten av hållaren. ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE Låt endast kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen. TILLBEHÖR Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att göra säkerhetskopior av all viktig data. RINGA SAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck därefter på M (Ring). För att avsluta ett samtal trycker du på M (Avsluta). Du tar emot ett samtal genom att trycka på M (Svara). NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Håll c nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på M (Ring). Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. ANTENN För att motsvara krav för exponering vid radioaktiv strålning från mobila sändare, måste ett minsta avstånd av 20 cm upprätthållas mellan antenn och personer. 7

8 Välkommen Välkommen Gratulerar till inköpet av denna biltelefon, med vilken du kan nå GSM900-nätverket över hela världen. GSM, Global System for Mobile Communications, är den digitala standard som används i många länder världen över. Du får tillgång till GSM-tjänsten genom din biltelefon. Om etiketter på din biltelefon Din biltelefon har etiketter som är viktiga för service och andra relaterade syften. Se därför till att du inte tar bort eller lossar någon etikett eller information på en etikett. Säkerhetskod Den fabriksinställda säkerhetskoden är Den medföljer biltelefonen på en ID-klisterlapp. Säkerhetskoden skyddar din biltelefon från icke auktoriserad användning. Byt kod, se 4-3 Säkerhetsinställningar på sid 28, och håll den nya koden hemlig och på ett säkert ställe skilt från biltelefonen. Att använda denna handledning Den biltelefon som beskrivs i denna handledning är godkänd för användning på GSM900-nätverket. Det finns ett antal funktioner som tas upp i denna handledning som kallas för nätverkstjänster. Detta är särskilda tjänster som tillhandahålls av leverantörer av trådlös telefoni. Innan du kan dra nytta av någon av dessa nätverkstjänster måste du prenumerera på tjänsterna hos din leverantör och få instruktioner om hur de används. I denna handbok visas alltid de menynamn och kommandon som kommer upp på din telefons displayruta i fet stil. Till exempel: Telefonbok, ringer. 8

9 Mata in ett SIM-kort i basenheten 1. Att komma igång Din biltelefon består av två huvuddelar: 1. Lurenhet 2. Basenhet Innan du kan använda din biltelefon måste du sätta in ett SIM-kort (Subscriber Identity Module - kort för abonnentidentitet) i telefonen. Din biltelefon har två SIM-kortläsare: en i basenheten och en annan i lurenheten. Fabriksinställningen ger kortläsaren i lurenheten prioritet. Biltelefonen kommer endast att fungera med det prioriterade kortet (t.ex. Telefonbok). Användaren kan via menyn ändra prioriteten för de kortläsare som ska användas, se SIM-kortsprioritering på sid 28. Användarens prioritetsinställning används sedan som en standardinställning. Om endast en läsare laddas från början med ett kort används denna läsare automatiskt. Om ett ogiltigt eller korrupt SIM-kort satts in i den prioriterade kortläsaren informeras användaren genom ett meddelande på displayrutan. Telefonen kommer inte att försöka använda en annan kortläsare med lägre prioritet. Stäng av biltelefonen och ta bort det ogiltiga SIM-kortet. Omstarta därefter biltelefonen. Biltelefonen kommer nu att fungera med det andra SIM-kortet. Mata in ett SIM-kort i basenheten SIM-kortet och de kontakter som finns i det kan lätt skadas om kortet repas eller böjs, så var försiktig när du hanterar, för in eller tar ut kortet. Innan du för in SIM-kortet måste du se till att biltelefonen är avstängd! För in SIM-kortet i springan så att kontakterna ligger mot basenheten. Mata in ett SIM-kort i lurenheten Varning! Håll alla små SIM-kort ur räckhåll för små barn. Innan du för in SIM-kortet måste du se till att biltelefonen är avstängd! 1. Tryck på minst en tryckknapp på hållaren för att lyfta av lurenheten. 2. På lurenhetens baksida skjuter du SIM-kortets skyddsplatta åt sidan. 3. För in SIM-kortet och och stäng till skyddsplattan. 9

10 Att använda tangenterna Att använda tangenterna Raderingstangenten c Navi-knapp M Användningen av telefonen är till stor del baserad på Nokia Navi TM -knappen M som du ser under displayrutan. Nokia Navi TM -knappens M funktion varierar beroende på den handledningstext som visas ovanför knappen på displayrutan I denna användarhandbok tas relevant handledningstext upp tillsammans med Nokia Navi TM -knappen, t.ex. M (Meny) eller M (Välj). Rulltangenter b Rulltangenterna används för att bläddra igenom menyer, undermenyer och inställningar samt för att flytta markören till vänster eller till höger. När displayrutan är tom trycker du en gång på d för att komma till de namn och de telefonnummer som lagrats i telefonboken. När displayrutan är tom trycker du en gång på u för att komma till listan över senast slagna nummer. Under ett samtal trycker du på b för att justera volymen. 10 Använd c för att ta bort ett tecken till vänster om markören, för att ta bort alla tecknen som matats in från displayrutan (tryck ned och håll nere), för att återvända från en undermeny till den föregående menynivån i menyn, för att avsluta menyn, för att byta till handsfree, för att aktivera alternativ under ett pågående samtal, för att neka ett inkommande samtal. Slå på och av biltelefonen o Varning! Slå inte på biltelefonen när mobiltelefonanvändning är förbjuden eller när den kan orsaka störningar eller fara. Tryck och håll nere tangenten o under en sekund. Obs: Din biltelefon kommer inte att fungera om inte tillräcklig batterikraft levereras från ditt bilbatteri. Om lurenheten frågar efter PIN-koden PIN-koden skyddar ditt SIM-kort från icke auktoriserad användning och levereras vanligen med SIM-kortet.

11 Displayindikatorerna Obs: Din biltelefon kan ha två olika SIM-kort: ett kort i lurenheten och ett SIM-kort i basenheten. Knappa in PIN-koden för det SIM-kort som används (fabriksinställning: lurenhetens SIM-kort), som visas som ****, och tryck M (OK), se Ändra koder på sid 29. Obs: Om du anger en felaktig PIN-kod tre gånger i rad låses kortet och du måste mata in PIN-koden igen med hjälp av det personliga upplåsningstangentnumret (PUK), se Koder på sid 35. Obs: Om ditt SIM-kort blir borttappat eller stjäls måste du omedelbart informera din teleoperatör om detta så att de kan spärra kortet och förhindra eventuell icke auktoriserad användning på din bekostnad. Normalt måste du ange ditt namn, SIM-kortsnummer och ditt abonnentnummer. Om lurenheten frågar efter en säkerhetskod Knappa in säkerhetskoden, som visas som *****, och tryck M (OK), se Om etiketter på din biltelefon på sid 8. Obs: Om du tar ut SIM-kortet medan telefonen är i bruk kan information förloras. ¹ Ange PIN-kod för lurenh. SIM **** OK ¹ Säkerhetskod för lurenh. ***** OK Displayindikatorerna Indikatorerna som beskrivs nedan visas när biltelefonen är redo att användas och inga tecken har matats in av användaren. Detta kallas också för en tom displayruta. Meny Operatör Anger vilket mobiltelefonnät som biltelefonen för tillfället används i. Beroende på ditt SIM-kort kan teleoperatörens namn visas på nästa rad. ½ Visar styrkan på mobiltelefonnätets signal där du befinner dig: ju högre stapeln är desto starkare är signalen. 10:12 Visar tiden. ¼ Visar att du har mottagit ett kortmeddelande. Meddelar om vidarekoppling av alla röstsamtal. ² Visar att telefonen är i tyst läge. ½ 10:12 Operatör 11

12 Ringa ett samtal 2. Grundläggande funktioner Ringa ett samtal 1. Knappa in telefonnumret inklusive riktnummer. Texten Meny ändras till Ring. Korrigera felaktiga inmatningar genom att trycka på c för att ta bort det sista tecknet till vänster. 2. Tryck på M (Ring) och vänta på svar. Texten Ring ändras till Avsluta. 3. Tryck på M (Avsluta) för att avsluta samtalet (eller för att avbryta uppringningen). Internationellt samtal 1. Tryck två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter koden för internationella samtal). 2. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnumret. 3. För att ringa upp numret, trycker du på M (Ring). Handsfree-läge När du använder lurenheten medan den är kvar i sin hållare är telefonen automatiskt i handsfree-läge. Du kan skifta från handsfree till privatläge genom att lyfta upp lurenheten. Om du lägger tillbaka lurenheten på hållaren avslutas samtalet. ½ Ring Œ Ringer ½ Avsluta För att kunna byta till handsfree-läge och fortsätta ett pågående samtal trycker du först på c och sätter därefter tillbaka lurenheten i hållaren. Ta emot ett samtal När ett samtal kopplas fram till dig kommer telefonen att ringa och antingen blinka namnet på den som ringer upp, dennes telefonnummer eller texten ringer. Du tar emot samtalet genom att trycka på M (Svara) ½Ringer Svara Obs: Om fler än ett namn hittas i telefonboken med samma sista sju siffror som uppringarens telefonnummer, visas endast uppringarens telefonnummer om detta finns tillgängligt. Vill du neka ett inkommande samtal så trycker du på c. Om funktionen Vidarekoppla vid upptaget är aktiverad för att vidarekoppla samtalen, t.ex. till din röstbrevlåda, så kommer ett inkommande samtal som du inte tar emot också att vidarekopplas, se 5 Vidarekoppling på sid 30. Om du markerar Automatiskt svar (se 4-1 Samtalsinställningar på sid 27) ställs din telefon in för att automatiskt svara på ett inkommande samtal efter en ringsignal. Obs: Om du använder handsfree-läget behöver du inte ta lurenheten ur dess hållare. Lyft endast lurenheten från dess hållare om du vill tala privat. Om du sätter tillbaka lurenheten i hållaren utan att först trycka på c kommer samtalet att avbrytas! 12

13 Justera volymen Du kan justera lurenhetens volym under ett samtal. Tryck på u för att höja och d för att sänka volymen. Du kan också justera telefonens handsfreevolym under ett samtal. Tryck på u för att höja och d för att sänka volymen. Återuppringning av senast slagna nummer De senaste åtta telefonnumren du ringt upp eller försökt ringa upp lagras i biltelefonens minne. För att ringa upp ett av dessa senast slagna nummer, 1. när displayrutan är tom, tryck en gång på u för att komma till listan över senast slagna nummer. 2. Använd b för att komma till det önskade numret. 3. Tryck på M (Ring). Lagra ett namn och ett telefonnummer i telefonboken 1. Tryck på M (Meny) för att komma till menyn. 2. När Telefonbok visas trycker du på M (Välj). Volym Uppringt 1: Ring Telefonbok Välj 1 3. Använd b för att komma till Lägga till post och tryck på M (Välj). Namn: markören visas. 4. Knappa in det önskade namnet enligt följande: Justera volymen Sök Lägg till Radera Välj Tryck på den tangent som betecknar det tecken du vill ha: tryck en gång för det första tecknet, två gånger (innan markören visas) för det andra, osv. Den tillgängliga teckenuppsättningen beror på det valda språket, se Språk på sid 27. Tryck på en tangent 0-9 upprepade gånger för att finna tecknen, t.ex. 1 för tecknen.,?! - & 1 och 0 ger ett blankslag, # växlar mellan gemener och versaler. Indikatorn ABC eller abc visas i displayrutan. Tryck ned och håll nere # för att skifta mellan tecken och siffror. Indikatorn ABC (abc) eller 123 visas i displayrutan. Du kan också lägga till ett nummer genom att trycka ned och hålla nere lämplig nummertangent en sekund. När den blinkande markören visas kan du mata in nästa tecken. Tryck på b för att flytta markören

14 Ringa med hjälp av telefonboken Tryck på * för att få en lista med specialtecken. Indikatorn?! visas. Använd b för att bäddra till önskat tecken och tryck på M (Använda) för att lägga till det till namnet. 5. När du har skrivit namnet trycker du på M (OK). Nummer: markören visas. 6. Knappa in landsnummer (vid behov), riktnummer och telefonnummer. ¹?!.,?! : ; - + # * ( ) ' " & $ % / < > = º Använda Nummer: Obs: Om du knappar in tecknet + för det internationella prefixet (genom att trycka två gånger på *) före landsnumret kan du kan använda telefonnumret när du ringer från utlandet. 7. Tryck på M (OK). Namnet och telefonnumret lagras i telefonboken. Snabbspara När displayrutan är tom knappar du in telefonnumret, trycker på b för att ändra Navi-knappens text till Spara och trycker på M (Spara). Knappa in namnet och tryck på M (OK). OK Ringa med hjälp av telefonboken 1. Tryck på M (Meny). 2. När Telefonbok visas trycker du på M (Välj). 3. Tryck på M (Välj) för att välja Sökning. 4. Knappa in namnets första bokstav / bokstäver och tryck på M (OK). Du kan hoppa över detta steg om du önskar. 5. Använd b för att nå det önskade namnet. Du kan kontrollera telefonnumret genom att trycka ned och hålla nere #. 6. Tryck på M (Ring). Ett snabbt sätt att komma till telefonboken När displayrutan är tom trycker du på d. Det första namnet (och telefonnumret) i telefonboken visas. Obs: Namnen och telefonnumren som tilldelats snabbuppringningstangenterna 1 till 9 kan snabbt ringas upp via nummertangenterna 1 till 9 och M. 14

15 3. Andra grundläggande funktioner Ställa in tiden 1. Tryck på M (Meny) och använd b för att komma till Klocka och tryck på M (Välj). 2. Använd b för att komma till Klockinställningar, tryck på M (Välj). 3. Använd b för att bläddra till Ställ in tiden och tryck på M (Välj). 4. Knappa in tiden, t.ex. 0, 8, 3, 0 för 8: Tryck på M (OK) för att bekräfta. Tiden visas i displayrutans högra hörn. Obs: Biltelefonen har inget eget batteri. Därför kommer inställningen att gå förlorad om bilbatteriets spänning är för låg. Välja en ringsignal ¹ Tid: tt:mm OK 1. Tryck på M (Meny). 2. Använd b för att komma till Tonsignaler och tryck på M (Välj). 3. Använd b för att komma till Ringsignal och tryck på M (Välj). 4. Använd b för att bläddra till den ringsignal du föredrar. Telefonen ger dig ett prov på ringsignalen. Tryck på M (OK) för att välja den. 5. Tryck ned och håll nere c för att avsluta menyn. Alternativ för inkommande samtal Ställa in tiden Din telefon är utrustad med ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett samtal. Du kan inte alltid utnyttja alla dessa funktioner. Endast de funktioner som är tillgängliga och aktiva kommer att visas i menyn för inkommande samtal. Många av alternativen för inkommande samtal är nätverkstjänster. Medan ett samtal pågår trycker du på M (Alternativ) för att komma till menyn för inkommande samtal. Om Navi-knapptexten är Avsluta trycker du på c för att aktivera texten Alternativ. Följande alternativ för inkommande samtal kan vara tillgängliga: Parkera eller Återta för att parkera eller återta ett samtal Nytt samtal för att ringa ett samtal under ett pågående samtal Svara för att svara på ett inkommande samtal Neka för att neka ett inkommande samtal Pendla för att skifta mellan de två samtalen Avsluta för att avsluta det pågående samtalet Sänd DTMF för att skicka DTMF-toner Sänd för att skicka teckensträngen i displayrutan till nätverket Avsluta alla för att avsluta båda samtalen Telefonbok för att komma till telefonboken För att avsluta menyn för inkommande samtal, tryck på c. 15

16 Röstmeddelanden Röstmeddelanden Nätverksoperatören kan erbjuda dig en röstbrevlåda som du måste installera innan du kan ta emot röstmeddelanden. Efter att du har installerat denna brevlåda (se den användarhandbok du fått från din operatör) kan du vidarekoppla dina samtal till röstbrevlådan och den som ringer dig kan lämna meddelanden. Du får information från nätverketet när du har ett röstmeddelande som väntar. Ring upp brevlådans nummer och lyssna på meddelandet(n). 1. När displayrutan är tom trycker du ned och håller nere 1 en sekund för att ringa upp din röstbrevlåda. Om telefonen frågar efter röstbrevlådans nummer knappar du in det och trycker på (OK), se 2-6 Röstbrevlådsnummer på sid 26. Du får röstbrevlådsnumret från ditt teletjänsteföretag när du tecknar abonnemang för röstbrevlådstjänsten. 2. Lyssna på meddelandena. Avsluta samtalet genom att trycka på M (Avsluta). Obs: Om Navi-knapptexten Lyssna är tillgänglig trycker du på M (Lyssna) för att ringa upp din röstbrevlåda. Textmeddelanden Du kan läsa, skriva och lagra korta textmeddelanden på upp till 160 tecken. Innan du kan sända några meddelanden måste du lagra din meddelandecentrals nummer i SIM-kortets minne. Detta nummer förblir oförändrat tills det ersätts av ett annat. Du tilldelas ett nummer av din operatör när du tecknar ett abonnemang för textmeddelandetjänsten (Short Message Service - SMS), se 2-4 Meddelandeinställningar på sid 24. Kontrollera, innan du sänder ett textmeddelande, att den uppringda parten har SMS-funktionen. Läsa meddelanden 1. När du har mottagit ett textmeddelande visas texten...meddelanden mottagna och indikatorn ¼. Tryck på M (Läs). 2. Använd b för att bläddra till det önskade meddelandet och tryck på M (Läs). 3. Medan du läser ett meddelande kan du bläddra genom meddelandent med b. Tryck på M (Alternativ) för tillgängliga alternativ. Tryck kort på c för att avsluta meddelandet. 4. Tryck ned och håll nere c en sekund för att avsluta menyn. Skriva och sända ett meddelande 1. Tryck på M (Meny). 2. Använd b för att bläddra till menyfunktionen Meddelanden och tryck på M (Välj). 16

17 Fax- och dataöverföring 3. Använd b för att komma till Skriv meddelanden och tryck på M (Välj). 4. Knappa in meddelandet. För information om hur man använder tangenterna för att skriva, se Lagra ett namn och ett telefonnummer i telefonboken på sid När du har skrivit färdigt trycker du på knappen M (Alternativ). 6. Välj Sänd och tryck på M (OK) eller välj Spara för att lagra meddelandet så att det kan skickas senare. 7. Knappa in mottagarens telefonnummer eller tryck på M (Sökning) och använd b för att söka efter det i telefonboken och tryck på M (OK). 8. Tryck på M (OK) för att skicka meddelandet. 9. Tryck ned och håll nere c två gånger för att avsluta menyn. Ta bort meddelanden ¹ABC 159 A Alternativ SIM-kortets lagringskapacitet kan variera beroende på kortet. Om SIM-kortet är fullt börjar indikatorn ¼ att blinka. För att kunna lagra nya meddelanden måste du ta bort meddelanden du inte längre behöver. 1. Tryck på M (Meny) och bläddra till Meddelanden. 2. Använd b för att komma till Inkorg. 3. Tryck på M (Alternativ) och ta bort det markerade meddelandet. Fax- och dataöverföring Din radioenhet stödjer fax- och datasamtal. Datasamtal kan användas för att komma ut på Internet. Till exempel kan radioenheten kan vara uppkopplad till en kompatibel mobil faxmaskin eller till en kompatibel bärbar dator via en RS-232-anslutning. RS-232-uttaget stödjer fullt protokoll och 9 PIN standard (TIA/ EIA-562). Du behöver välja bps som RS-232 gränssnittets hastighet. För ytterligare information, se Produktstödet för Nokia 6090 på Sändaren och mottagaren är utrustad med ett lock i plast för att skydda dataadapterkontakten. Avlägsna locket och anslut därefter biltelefonen till enheten med en vanlig 1:1 modemkabel. Varning! Förvara locket utom räckhåll för små barn! Ta alltid bort hylsan när du har små barn i bilen. Tändningsavkännare Tändningsavkännaren hindrar att biltelefonen kör slut på bilbatteriet. Tändningsavkännaren gör att biltelefonen kan slås på eller stängas av automatiskt när bilens tändning kopplas på eller från. Du kan emellertid slå på eller stänga av lurenheten när som helst via o. 17

18 Automatisk avstängning Automatisk avstängning Automatisk avstängning förhindrar att biltelefonen tömmer bilbatteriet om biltelefonen lämnas påslagen, om lurenheten är ordentligt upphängd. Du kan ställa in denna funktion genom att välja den automatiska avstängningens tidslängd. 1. Tryck på M (Meny), använd b för att komma till menyfunktionen Inställningar och tryck på M (Välj). 2. Använd b för att bläddra till Telefoninställningar och tryck på M (Välj). 3. Använd b för att bläddra till Automatisk avstängning och välj ett alternativ. Obs: Om automatisk avstängning är avaktiverad stängs inte biltelefonen av automatiskt. Tändningsavkännaren är aktiverad: Om den automatiska avstängningen är på och tändningen stängs av stängs biltelefonen av efter den inställda tiden (45 sek timmar). Nedräkningstiden kan startas om genom någon användaråtgärd, dvs. om en tangent trycks ned eller om lurenheten flyttas. Tändningsavkännaren är inte aktiverad: Om den automatiska avstängningen är På stängs biltelefonen av inom den inställda tiden efter den senaste användaråtgärden, dvs. en tangent trycks ned eller lurenheten flyttas. 18 Obs: Om du har valt 45 sek. kan du senarelägga avstängningen en timme genom att trycka på c när meddelandet visas. Bilradiodämpare Denna funktion dämpar bilradion under ett telefonsamtal eller medan du väljer ringsignal och ringvolym och under SMS-mottagning, förutsatt att bilradions ljuddämpningskabel kopplades korrekt vid installationen. Avbländning av bakgrundsljus 1. Tryck på M (Meny). 2. Använd b för att komma till menyfunktionen Inställningar och tryck på M (Välj). 3. Använd b för att bläddra till Telefoninställningar och tryck på M (Välj). 4. Använd b för att bläddra till Belysning. Välj ett alternativ: Full ljusstyrka: Bakgrundsljuset är alltid helt påslaget. Egen inställning: Bakgrundsljuset justeras efter ljusstyrkan hos instrumentpanelens belysning (förutsatt att kabeln för bakgrundsbelysningsavbländning kopplades till en VDAspecifik signal). Av: Belysningen är alltid avstängd.

19 4. Att använda menyn Biltelefonen låter dig ändra och visa inställningarna för de funktioner och alternativ som är förtecknade i menyerna och undermenyerna. Menyer och undermenyer kan du komma till genom att bläddra eller genom att använda lämplig genväg. Att komma till menyerna genom rullning 1. För att komma till menyn, tryck på M (Meny). 2. Tryck på b för att nå önskad huvudmeny, t.ex. Inställningar. 3. Tryck på M (Välj) för att komma till menyn. 4. Om menyn har några undermenyer, bläddra till den du önskar med b. 5. Tryck på M (Välj) för att komma till undermenyn (t.ex. Samtalsinställningar). Om menyn har undermenyer upprepar du stegen 4 och Tryck på b för att bläddra till den inställning du önskar. Samtalsinställningar Välj Återuppringning Av Välj Att komma till menyerna genom rullning 7. Tryck på M (OK) för att bekräfta den valda inställningen. Obs: Du kan återgå till föregående menynivå genom att kort trycka på c eller avsluta menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka ned och hålla c nedtryckt. Att komma till menyer via genväg Menyelementen (menyer, undermenyer och inställningsalternativ) är numrerade och kan nås via deras genvägsnummer. Detta nummer visas i displayrutans övre högra hörn. 1. Tryck på M (Meny) Knappa in numret på den menyfunktion du vill komma till snabbt, dvs. inom tre r sekunder. På Av Till exempel, för att stänga av tangenttonerna: Tryck på M (Meny), 9, 5, 1, M (OK). M (Meny) för att komma till menyn, 9 för Ljudsignal, 5 för Tangenttoner och 1 för Tangenttoner Av. Tryck på M (OK) för att bekräfta. OK

20 Lista över menyfunktioner Lista över menyfunktioner 1 Telefonbok 1 Sökning 2 Tjänstnummer 3 Lägga till post 4 Radera 1 En i taget 2 Radera allt 5 Ändra 6 Kopiera 7 Sänd 8 Alternativ 1 Minne som används 2 Visning av telefonlista 3 Minnesstatus 9 Snabbuppringningar 2 Meddelanden 1 Inkorg 2 Utkorg 3 Skriv meddelanden 4 Meddelandeinställningar 1 Inställning Meddelandecentral nummer 2 Meddelanden skickade som 3 Meddelande sparas i 2 Inställning N 2 3 Allmänna 1 Leveransrapporter 2 Svara via samma center 5 Informationstjänst 1 På 2 Av 3 Index 4 Ämnen 5 Språk 6 Röstbrevlådsnummer 3 Samtalslistor 1 Missade samtal 2 Mottagna samtal 3 Uppringda nummer 4 Radera listor över senast skedda samtal 1. Inställningarnas antal beror på hur många inställningar ditt SIM-kort tillåter. Varje inställning visas i sin egen undermeny och kan ha vilket namn som helst. 2. Genvägsnumret för denna meny beror på antalet tillgängliga inställningar Inställningar 1 Samtalsinställningar 1 Svarsknapp 2 Automatisk återuppringning 3 Snabbuppringning 4 Alternativ för samtal väntar 5 Skicka eget nummer 6 Automatiskt svar 7 Telefonlinje upptagen (endast med ALS - alternativ linjetjänst) 2 Telefoninställningar 1 Språk 2 Cellinformation 3 Välkomsttext 4 Val av operatör 5 Belysning 1 Full ljusstyrka 2 Egen inställning 3 Av 6 Automatisk avstängning 1 Avaktiverad 2 45 sek. 3 1 timme timmar

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer