Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många utbetalda lån. Vi har nästan dubbelt så hög utlåning som motsvarande period förra året. Vad gäller förändringskartan som styrelsen beslutat om med utvecklingsprojekt för de kommande två åren, finns i underlaget en färgmarkerad karta med status kring de olika projekten. Införandet av nytt ekonomisystem, arbetet mot penningtvätt och hantering av dataclearing är de stora projekten på gång just nu. VD träffade Annika Laurén från Ekobanken i veckan. Arbetet pågår med att hitta en bra lösning för vår riskkontroll och regelefterlevnad. Utredning angående JAKs sparlånesystem VD föredrog ärendet, som även diskuterades vid föregående möte. Förslaget är en utredning med utgångspunkt att ett nytt sparlånesystem ska startas idag med de förutsättningar som finns nu. Detta för att ta hänsyn till de förändrade lagkrav samt krav från medlemmar och verksamheten som ställs på ett sparlånesystem. Utredningen ska svara på hur ett sparlånesystem startas upp och utvecklas på bästa sätt under de första 5 åren. Synpunkt framfördes om att det känns tveksamt att sätta igång ett nytt stort och ambitiöst utredningsprojekt, samtidigt som vi knappt har resurser att genomföra de beslut som redan är fattade. Det är angeläget att vi lägger stort fokus på det vi beslutat om. Svaret blev att delar av det som redan finns på förändringskartan som ska genomföras hakar i en sådan här utredning med möjligheter att samköra. Synpunkt framfördes om att det kan vara så att detta tar längre tid. Samtidigt behöver vi snarast komma igång med alternativ för att få till ett mer hållbart system på sikt. Synpunkt framfördes vidare om att ett sådant projekt inte bara är ett IT-projekt, utan berör hela organisationen. Det är dock viktigt att utredningen inte stjäl resurser från annat. Fråga ställdes angående hur lång tid detta beräknas ta i kalendertid räknat. Svaret blev att det bör kunna finnas något att presentera kring detta vid majmötet. - att uppdra åt VD att genomföra en utredning om sparlånesystem 2.0 enligt underlag, - att avsätta tid och resurser till utredningen, samt - att utredningen inte tar tid och resurser från de tidigare beslutade åtgärderna enligt förändringskartan Utlåningshöjande åtgärd Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Efter ett anhängiggörande i styrelsen har administrationen tagit fram ett förslag på hur vi ska kunna öka utlåningen genom att ge medlemmarna sparfrihet i större utsträckning. Utgångspunkten är ett framtidsscenario där vi tror att räntan i samhället kommer att vara låg i ytterligare fem år och att vi under denna tid

2 kan ha svårt att låna ut pengar. Vår likviditet under denna period kommer sannolikt även att vara större än vårt behov. Tanken är att ge alla medlemmar som söker bolån sparfrihet under de första fem åren. Efter fem år går låneavtalet automatiskt över till ett lån med sparande. Vill medlemmen inte efterspara kan hen lösa lånet med ett annat JAKlån eller lån från annan bank. Efter fem år börjar medlemmen efterspara och vi ökar likviditeten i det ränteläge som vi då har. Under de senaste åren med lågt ränteläge är det framförallt bolånen som vi har tappat. Dagens låntagare tar framförallt små lån utan säkerhet. Fråga ställdes angående hur man gör en kreditbedömning vid ett sådant upplägg. Svaret blev att man måste ta hänsyn till bedömd betalningsförmåga efter 5 år och framåt när sparandet ska läggas till. Synpunkt framfördes om att det finns en risk att man ändå får små och korta lån, men med fastighet som säkerhet och om man inte kunde ha halverat eftersparande istället, för att minska månadsbetalningen, men ändå ha den säkerhet kvar som eftersparandet innebär. Snittlånet sjönk under förra året. Ett viktigt motiv för förslaget är att höja nivån på snittlånen och öka andelen bolån. Medlemsundersökningen visade att det viktigaste att förändra var att sänka månadsbetalningen. Detta kunde vara en modell som faktiskt gör skillnad. Vi behöver också titta på att snarare ha begränsning i när vi lägger till sparkrav i händelse av minskad likviditet. Det är önskvärt att erbjuda möjlighet att lägga om lånet om vi ändå gör om avtal för att lägga in kostnad för förtidsinlösen. Vi behöver dock hantera tekniska aspekter av eftersparfrihet för dessa medlemmar som får ett antal år med eftersoarfrihet mitt i lånets löptid. Ordförande konstaterade att det finns intresse för att VD ska återkomma med beslutsförslag. Förtidsinlösen VD föredrog ärendet. Styrelsen har framfört önskemål om att en kostnad för att förtidsinlösa ett lån ska tas ut. Syftet med kostnaden är att minska antalet förtidsinlösta lån, vilka är negativa för JAK. Detta skulle kunna ske genom att vi använder oss av den möjlighet som finns i konsumentkreditlagen om att ta ut en så kallad ränteskillnadsersättning för bolån och övriga krediter. För de lån som utbetalas sedan 2011 tar vi inte ta ut någon extra avgift vid förtidsinlösen. Medlemmen betalar den upplupna lånekostnaden fram till lösendagen. Vid en eventuell förändring i och av sparlånesystemet är det dock möjligt (och vår avsikt) att vid en avtalsförändring införa en kostnad för förtidsinlösen även på dessa lån. - att uppdra åt VD att införa en kostnad om 1 % för förtidsinlösen av lån, samt - att införandet koordineras med övriga aktiviteter då tillfälle och möjlighet ges Reserveringar och kreditförluster Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. När det blir osäkert om en kredit kommer att återbetalas och det finns risk för att banken gör en kreditförlust gör vi en reservering. En reservering innebär att vi redan innan vi gör en kreditförlust avsätter pengar som en kommande reserv om kreditförlusten blir ett faktum. Beloppet som avsätts i reservering påverkar årets resultat negativt. Om risken för kreditförlust försvinner gör vi en återföring

3 som påverkar resultatet positivt. Beslutet om hur mycket vi ska avsätta i reserveringar tas av styrelsen i samband med bokslutet. Ökningen i kreditförluster beror både på att banken har ökat risken genom ökad utlåning av blancokrediter samt på ett hårdare regelverk som innebär att vi måste vara snabbare med att reservera om vi misstänker att en kredit kan bli en kreditförlust. Under 2014 består halva det reserverade beloppet av krediter till juridiska personer. Förlusten vid en företagskredit är ofta större då våra juridiska medlemmar ofta lånar större belopp. De företagsfastigheter som vi har som säkerhet är oftast både mer svårbedömda och mer svårsålda än en privatfastighet. - att avsätta tkr i nya reserverade krediter till årsbokslutet per , samt - att den totala nedskrivningen därmed blir tkr. Proposition angående demokratiuppdraget Styrelsen planerar att till stämman lägga fram en proposition angående demokratiuppdraget, tillsammans med ett andra beslut om stadgeändringar, som om de går igenom kommer att vinna laga kraft så snart stadgarna har registrerats efter stämman. I propositionen ingår även en rapport om arbetet under året. Propositionen fastställs vid styrelsens möte i mars. Proposition angående stadgeändringar Styrelsen lade till stämman 2014 fram förslag på justeringar av stadgarna som till stämman 2015 läggs fram för ett andra beslut. Synpunkt framfördes om att det står i stadgarna att vi ska ha en grundinsats om 200 kronor. Denna bör förändras, om möjligt till en skrivning utan angiven nivå på grundinsatsen. Vi bör föreslå detta i år för att en höjning ska kunna genomföras efter nästa stämma. Styrelsen återkommer till denna del vid marsmötet. Styrelsen beslutar - att fastställa proposition angående stadgeändringar enligt underlag Proposition angående höjd grundinsats och medlemsavgift Propositionen bör justeras till så snart det medges höja grundinsatsen. Ärendet återkommer vid nästa möte efter koll mot lagen vad gäller skrivning om grundinsatser. Proposition angående justering av JAKs reglemente Vid styrelsemötet i januari föreslogs att formuleringar ska läggas till reglementet med anledning av uppdragen gällande kontanthantering och monetär reform. I underlaget finns förslag på justerat reglemente, där några tillägg och omflyttningar är gjorda mot bakgrund av uppdragen från stämman angående kontanthantering och monetär reform. Ärendet diskuterades och återkommer i mars

4 Jonas Löhnn anhängiggjorde frågan om att se över reglementet dels vad gäller delen om JAKs interna struktur och dels vad gäller räntedefinitionen. Styrelsens rapporter till stämman Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet som därefter diskuterades. Ärendet återkommer i mars. Bygg bostäder Stämman 2014 beslutade med anledning av motion nr 8 Bygg Bostäder! att styrelsen utreder möjligheten att utforma lånealternativ som underlättar byggandet av bostäder samt att det ges utrymme på JAK-skolan för att lära sig om kooperativa bostadsformer. Styrelsen diskuterade ärendet och ett utkast till rapport läggs upp i mappen. Styrelsens yttranden till inkomna motioner Motion nr 01 Eftersparfritt för pågående lån till föreningar och stiftelser VD har försökt kontakta motionären, men inte lyckats ännu. Motionen diskuterades och styrelsens yttrande behandlas vidare i styrelsens Motion nr 02 - Omorganisation av JAK Medlemsbank Ett utkast till yttrande finns som behöver utvecklas. Det behandlas vidare i styrelsens Motion nr 03 Hastigt beslut om en besparing som gömmer en strategiförändring Motionen diskuterades och styrelsens yttrande behandlas vidare i styrelsens Motion nr 04 Strategi för lokalt engagemang Motionen diskuterades och styrelsens yttrande behandlas vidare i styrelsens Övriga frågor Stämmoordförande Den tidigare styrelseledamoten Lotta Hedström har svarat positivt på förfrågan. Karin kontaktar henne vidare och återkommer. Rapporter från lokalavdelningarnas årsmöten Bo Ander var i Hudiksvall på möte med LA Norra Hälsingland med ett tiotal medlemmar närvarande. Cicci Andersson som också är sammankallande i lokalavdelningen i Boden var på deras årsmöte. Hampus Nilsson ska till södra Halland imorgon kväll, onsdag den 11 februari

5 Peter Lustig var hos JAK Värmland. Petra Modée har lämnat en positiv rapport från JAK Umeås årsmöte

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Fiasko för förvärvsgarantin

Fiasko för förvärvsgarantin sbcdirekt Nummer 2 Mars 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Illustration: Patrik Agemalm Fiasko för förvärvsgarantin För att underlätta för förstagångsköpare av bostad att

Läs mer