Multikommunalteknik i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multikommunalteknik i praktiken"

Transkript

1 RAPPORT NR 169 Multikommunalteknik i praktiken - Erfarenheter från tre kommunala bolag - Hösten 2005 Mattias Haraldsson Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING VA- FORSK OCH INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

2 1. MultiKommunalTeknik i bolag inledning och frågeställningar Varför MKT-bolag? Bolagsargumentet Riskspridning eller samordningsfördel Laguppställningens betydelse Styrning av verksamhetsområden Sammanfattning av studiens frågeställningar Tre MultiKommunalTekniska bolag Borgholms Energi AB förvaltningen som blev bolag Bolaget med bred portfölj Problem startade processen Siktar på lokal samhällsförsörjning Snabba samordningseffekter med förhoppning om framtida fördelar Balans men specifik styrning Sollentuna Energi AB det lokala infrastrukturbolaget Fokus på distribution Förväntade synergieffekter i utredningsbakgrunden Lokal infrastruktur och service Kostnadsbesparingar och i förlängningen nya organisationsstrukturer Resultat och likviditet Affärsverken kommunala affärer med regional utblick En marknadsanpassad portfölj Affärer görs bäst med bolag Affärer till gagn för kommunen Minimal overhead och samordnad försäljning Täckningsbidraget avgör Sammanfattning MultiKommunalTeknik på olika vis - en jämförelse Motivbilden Verksamhetssammansättning Verksamhetslogik Samordningskaraktär Styrningsförutsättningar Generella erfarenheter och slutsatser Referenser 2

3 1. MultiKommunalTeknik i bolag inledning och frågeställningar Håller tekniska förvaltningen på att helt flytta ut i bolag? Projektet att organisera sig till en effektivare kommunalteknisk verksamhet har pågått i ett par decennier där bolagsformen (som alternativ till förvaltning) har varit ett populärt alternativ. Nytt är det dock inte, utan kommunalt ägda bolag inom gas, elektricitet, spårvagnar etablerades redan i mitten på talet. Trots att bolagsformen har varit kontroversiell så får den idag anses vara en etablerad form för att bedriva kommunalteknisk verksamhet. Denna rapport fördjupar sig i trenden mot att kommuner använder sina befintliga bolag ofta det lokala energibolaget för att fylla på med kommunaltekniska verksamheter. Följande fyra exempel, närbelägna i tiden, exemplifierar denna utveckling 1 : 2005 övertog Sollentuna Energi verksamheterna renhållning, transporter samt vatten & avlopp från kommunen. (www.sollenergi.se) 2004 bildades Telge-koncernen genom att Södertälje kommuns tekniska och affärsdrivande bolag slogs samman. Koncernen består av ett moderbolag (Telge AB) och nio fristående dotterbolag. (www.telge.se) 2003 bildades Falu Energi & Vatten. Delar av verksamheterna vid Falu kommuns gatukontor fördes då över till kommunalägda Falu Energi AB, som samtidigt bytte namn till Falu Energi & Vatten. (www.fev.se) 2003 övergick Borgholm kommuns tekniska verksamhet i bolaget Borgholms Energi. Bolaget levererar vatten, el, värme, skolmat och mat till äldre, tar hand om sopor och avloppsvatten, sköter gator, parker, hamnar och förvaltar kommunens fastigheter. (www.borgholmenergi.se) Det som skapas är kommunala bolag med ett större tjänsteutbud, en större omsättning, fler anställda och en mer varierad resursstruktur kort sagt, kommunala bolag med större och fler muskler. Internationellt benämns bolag som arbetar inom ett flertal olika sektorer, som historiskt har sorterats under namnet offentliga nyttigheter, för multi-utility-bolag. Vad som vanligen åsyftas är kommersiellt inriktade bolag som agerar på avreglerade marknader för att stärka marknadspositioner och avkastningspotential. För denna rapports syfte används namnet MultiKommunalTeknik i bolag (MKT-bolag) för att markera att det handlar om kommunalt ägda bolag och inte privatägda internationella företag. I denna studie analyseras i huvudsak två övergripande frågor. Den första frågeställningen berör bakgrunden till, och vad som karaktäriserar de verksamheter som ingår i, de kommunaltekniska bolagen. Fråga siktar på att utforska om det finns olika rationaliteter bakom bildandet av MKT-bolag samt vad det får för konsekvenser. Alla verksamheter behöver en styrfilosofi. I litteraturen anses det viktigt att ledningen för ett bolag utvecklar ett tydligt styrförhållande till de ingående verksamhetsområdena. Hur detta styrförhållande skall se ut beror på varför vissa verksamheter ingår i ett och samma bolag. Den andra frågeställningen berör därför hur styrförutsättningarna påverkas av utvecklingen mot MKT-bolag. 1 Det skall påpekas att det finns äldre exempel så som Tekniska Verken i Linköping AB, Affärsverken i Karlskrona AB och Borlänge Energi AB som etablerade en multikommunalteknisk struktur under 1990-talet. 3

4 I det fortsatta utvecklas dessa två övergripande frågeställningar utifrån litteratur om kommunala bolag och teori inom företagsekonomisk strategi och styrning. Detta för att ge en bakgrund innan studiens fall presenteras och analyseras i avsnitt 2, 3 och 4: a. De fallorganisationer som har valts för att studera dessa frågeställningar är Affärsverken i Karlskrona AB, Borgholm Energi AB samt Sollentuna Energi AB. Dessa har valts på grund av att de verkar i kommuner med olika förutsättningar. Karlskrona är den största kommunen i sin region medan Borgholms kommun är en liten turistkommun. Sollentuna är en medelstor kommun belägen i stockholmsregionen. Inom varje bolag har VD och ekonomichef intervjuats och dokumentation studerats samt att kommunala politiker har kontaktats vid specifika frågor. 1.1 Varför MKT-bolag? Att kommuner äger bolag är som sagt ingen ny företeelse. Antalet kommunalt ägda bolag har dock varierat genom åren. Senaste expansionen, i antal, startade vid övergången till talet. Runt 1990 var de svenska kommunerna utsatta för ett massivt förändringstryck och ett flertal strukturella lösningar prövades. Bolagsformen kom i ropet och i stor utsträckning var det kommunalteknisk verksamhet som bolagiserades. Den generella trenden att bolagisera kommunalteknisk verksamhet verkar av allt att döma hålla i sig. Till exempel kan nämnas att andelen vatten & avloppsverksamheter i bolag ökade med 30 % mellan 2000 och 2003 (Odevall, 2003, s. 14). En gissning är att ett flertal av dessa har ingått i det som i denna rapport kallas MKT-bolag Bolagsargumentet En förväntad betydelsefull bakgrund till att MKT-bolag etableras är förmodligen de generella argumenten för kommunala bolag. I en av de senaste publicerades studierna av kommunala bolag nämns följande motiv (dåvarande Svenska Kommunförbundet, 2001) 2 : Att skapa tydlighet Öppna upp för delägarskap Möjliggöra utförsäljning Genomföra rationaliseringar och öka produktiviteten Att skapa tydlighet kan till exempel spegla en önskan om att separera verksamheter som finansieras via avgifter, från de skattefinansierade verksamheterna. Vidare kan det också finnas en ambition att det kommunala bolaget skall agera som entreprenör vid kommunens upphandlingar. Det är då en fördel om verksamheten liknar de privata konkurrenterna. Om det finns ambitioner att eftersöka samarbeten med näringslivet eller till slut avyttra verksamheten underlättar detta om verksamheten bedrivs som kommunalt bolag. Att genomföra rationaliseringar och öka produktiviteten är det argument som är svårast att visa att det är just associationsformen som skulle bidraga till detta. Här torde den interna styrningen ha större betydelse. Bolagsformen förväntas dock stödja en snabbare och smidigare organisation, ett effektivitetsfokuserat styrelsearbete och ett tydligare resultatansvar genom hela organisationen. 2 Författarna var Jägsander & Eriksson från konsultbolaget Bohlin & Ströberg. 4

5 1.1.2 Riskspridning eller samordningsfördel Utöver generella argument för kommunal teknik i bolag borde det också finnas generella argument för flera olika verksamheter i samma bolagskonstruktion, dvs. vilka argument kan anföras utöver bolagsargumentet. I företagsekonomisk teoribildning behandlas företag som är diversifierade, i jämförelse med de företag som är fokuserade. Detta är dock inte typer med exakta gränser utan det är frågan om mer eller mindre diversifierade eller fokuserade. Här utvecklas tankar kring rationaliteten av att diversifiera ett företag. Argumenten sorteras i litteraturen under rubrikerna riskreducering och värdeskapande. Ett första uppenbart argument för att diversifiera en verksamhet är att dela på resurser och då resurser brett definierat. Det kan handla om byggnader, fordon och maskiner men även personal. Denna fördel handlar i första hand om kostnadseffektivitet. I en rapport från Naturvårdsverket (2001) beskrivs, genom exemplifiering med Borlänge Energi, att MKTbolaget kan leda till en dylik fördel. Med exempel från Österrike belyser också Schlegelmilch & Ambos (2004) att multi-utility-strategin kan vara kostnadseffektiv för mindre bolag som har svårt att uppnå skalfördelar inom en sektor. Ett andra argument beskrivs som marknadsmakt. Marknadsmakt handlar i den kommersiella världen om att kunna erbjuda kunden fler tjänster eller periodvis subventionera vissa tjänster för att på det sättet slå ut konkurrenter. Detta argument kan passa väl in på ambitionerna som gäller för kommersiellt inriktade bolag som arbetar mot en multi-utility-strategi på avreglerade marknader. Dessa bolag skapar en bred portfölj av tjänster knutna till fastigheten och kan på det sättet knyta kunderna närmare sig och hålla konkurrenter borta. Argumentet är dock också förenat med storlek vilket kan ge möjlighet att klara större investeringar samt leda till ökad styrka förhandlingar och inköp. Det tredje argumentet är att kompetensöverföring kan leda till ökat värde av befintliga tjänster (skickligare utförande) eller att nya tjänster kan skapas genom att sammanföra kompetenser och processer. Enligt teorin kan detta argument vara svårast att förverkliga, men har också störst möjlighet att skapa ett unikt och ökat värde genom diversifiering. Det går också att argumentera för diversifiering för att sprida risker på olika sätt. Bolaget kan få ett jämnare resultat eller bibehållen tillväxt över tid. Vidare kan likviditeten balanseras mellan verksamheterna. Risk argumentet handlar övergripande om gungor och karuseller och har mindre med värdeskapande att göra. Argumenten om riskreducering förhåller sig till bolag som lever under generella finansiella krav, där vilken typ av verksamhet som bedrivs har mindre betydelse. Figur 1 sorterar argumenten för diversifiering i förhållande till den värdeskapande potentialen. Reducera risk Behålla tillväxt Balansera finansiella flöden Dela resurser Ökad styrka på marknad Kapitalisera på kompetens Minst möjlighet att skapa värde Figur 1: Argument för diversifiering i förhållande till värdeskapande Störst möjlighet att skapa värde Naturvårdsverket (2001) diskuterar integration som strategi för en hållbar utveckling, där MKT-bolag utgör ett, av flera olika, sätt att integrera olika försörjningssystem. En sådan ambition torde sorteras under rubrikerna i den högra delen i bilden ovan. I en enkätstudie frågade Svahn (2001) vad energibolag såg för fördelar med att också verka inom flera 5

6 tekniska verksamheter. Populära svar var att förutsättningar skapades för att dela på olika typer av kostnader, för att erbjuda helhetslösningar till kunderna samt för merförsäljning. Odevall (2003) har kommenterat multikommunalteknik i bolag utifrån ett va-perspektiv. Odevall ställer sig kritisk till denna strategi och menar att för va: s del finns inga väsentliga synergier att hämta (som berör kostnads reducering). 1.2 Laguppställningens betydelse En intimt förknippad fråga med skapandet av multikommunaltekniska bolag är naturligtvis vilka verksamheter som skall ingå. MKT-bolag kan tänkas ha utvecklats stegvis under en längre period där olika verksamheter förts över från förvaltning till bolag av i tiden olika anledningar alternativt kan ett större strukturellt grepp ha tagits där ett antal verksamheter har sammanförts vid en och samma tidpunkt. Förklaringen till bolagets utseende kan förmodligen te sig något annorlunda i dessa båda fall. I litteraturen påpekas starkt att vilka typer av verksamheter som sammanförs är av avgörande betydelse för att uppnå framgång, dvs. det är en fråga om laguppställning. Släktskapet mellan verksamheterna anses vara den dominerande beslutsvariabeln. Utefter vilket argument för diversifiering som dominerar får dock frågan om släktskap varierande betydelse. För att skapa värde är det viktigt att det finns ett släktskap mellan de olika tjänsteområdena, att någon form av koppling finns. För att reducera risk kan det vara tvärt om, dvs. det kan vara en fördel om bolagets grenar är verksamma inom olika marknader och konjunkturer för att sprida riskerna. Släktskapet mellan olika verksamheter kan dock se ut på olika sätt och det kan vara möjligt att finna en koppling mellan verksamheter där det inte på ytan ser uppenbart ut. Det finns i huvudsak tre klassiska typer av släktskap identifierade i litteraturen. Johnson & Scholes (2001) gör skillnad mellan relaterade produkter/tjänster, relaterade kunder/brukare och relaterad kompetens. Relaterade produkter och tjänster har varit det klassiska sättet att organisera offentlig sektor där till exempel vård, skola och kommunal teknik utgör exempel. Att organisera sig efter kunder/brukare kan i vissa fall ge nya kombinationer. Att finna släktskap genom kompetens kan ytterligare ge kombinationer som kanske ser udda ut vid en första anblick. Dessa olika former av släktskap och de är inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande utan kan kombineras. Följande förslag skulle till exempel kunna utgöra en grund för att bygga MKT-bolag: Systemkopplingar. Naturvårdverket (2001) beskriver att det finns systemkopplingar mellan olika tekniska försörjningssystem så som el, va, renhållning och värme. Ledningsburen logik. Infrastruktur är i stor utsträckning ledningsburen och präglas av kapitalintensitet och långsiktighet, där drift, underhåll och investering förenar verksamheterna. Fastighetsägaren. Den private, kommersielle eller offentlige fastighetsägaren utgör den dominerande kunden för ett flertal kommunaltekniska verksamheter. Att kriteriet släktskap har betydelse visar inte minst utvecklingen i England, där både energi och vatten sektorerna avreglerades i slutet på 1980-talet vilket öppnade upp möjligheterna för vatten- och energiföretag att bredda verksamheterna (Ogden & Glaister, 1996; Parker, 2003). Det visade sig att de engelska vattenbolagen gav sig in i olika branscher som var ganska långt från deras kärnkompetens, till exempel hotellbranschen, vilket höll på ta en ände med förskräckelse för vissa bolag (McGuinness & Thomas, 1997). Efter dessa initiala misslyckanden har både vattenbolag och elbolag i England med större framgång koncentrerat 6

7 sig på verksamheter inom försörjningssystem (Ogden & Glaister, 1996; Ghobadian & Viney, 2002). Parker (2003) menar till och med att bolagens specifika kompetens är kanske att verka i reglerade miljöer. 1.3 Styrning av verksamhetsområden Tidigare forskning om kommunala bolag har i stor utsträckning behandlat ägarens förhållande till, och styrning av, bolagen. Om fenomenet diversifierade kommunala bolag studeras riktas intresset mot bolagsledningens styrning av de ingående verksamhetsområdena. För att uppnå de mål som finns med ett MKT-bolag är den centrala funktionens roll och styrning av stor betydelse. Den centrala ledningen kan dock utveckla sin funktion på olika sätt och det har forskats en hel del på den centrala ledningens olika förhållningssätt till de ingående affärsområdena. Utmaningen för ledningen av ett diversifierat bolag är att utveckla en styrning som dels är anpassad till de enskilda verksamhetsområdena och dels gentemot syftet med det diversifierade bolaget som helhet. Ur litteraturen beskrivs tre olika styrfilosofier som har fått namnen portföljförvaltaren, affärsutvecklaren och synergiutvecklaren (Johnson & Scholes, 2001) (Tabell 1). Portföljförvaltare Affärsutvecklaren Synergiutvecklare Roll Agent Specialist Samordnare Funktion Sätta mål/följa upp Utveckla enskilda affärsområden Förverkliga synergier Central ledning Minimal Aktiv specialist Aktiv generalist Affärsområde Självständig Relativt självständig Samarbetsorienterad Styrning Mål Kombination Central planering Framgång Affärsområdesprestation Affärsområdesprestation Bolagsprestation Tabell 1: Tre renodlade styrfilosofier avseende den centrala ledningens roll och funktion i ett diversifierat bolag. Portföljförvaltaren (se Tabell 1) intar en relativt passiv roll vad gäller det dagliga arbetat inom de olika verksamhetsområdena. Ledningsfunktionens roll kan beskrivas som att verka som ägarens agent i bolaget. Rollen kan liknas vid en väktare som bevakar att de olika affärsområdena presterar enligt ägarens krav och intentioner. Ledningens funktion är att fastställa mål och följa upp måluppfyllelse. Ledningen blir aktiv först när affärsområdena inte presterar enligt de krav de har att leva upp till. Styrningen bygger för det första på en långtgående decentralisering. De ingående affärsområdena är i princip självgående och kontrollerar viktiga beslut. I kommersiell verksamhet innebär det normalt att styrningen baseras på ekonomiska mått. Om verksamheten inte lever upp till förväntningarna innebär det inte att strategin förändras utan förändringar av chefsbesättningen är att vänta. Huruvida affärsområdet är framgångsrikt beror, under denna styrform, på affärsområdets prestation. Synergiutvecklaren (se Tabell 1) kan beskrivas som motsatsen till portföljförvaltaren. En ledning med denna ansats är betydligt mer aktiv i de olika affärsområdenas verksamheter, framförallt beroende på att synergiutvecklaren vill förverkliga samordningsfördelar. Ledningen är aktiv i de enskilda affärsområdenas strategiutveckling för att se till att de passar med de andra verksamheterna. Den centrala funktionen letar också efter skalfördelar i gemensamma system och lösningar samt söker förändra organisationen för bättre samordning. Styrningen bygger på mindre frihet för de olika affärsområdena då dessa måste underordna sig vissa sätt att arbeta för att en samordning skall uppstå. Synergiutveckling innebär en 7

8 utvecklad central planering där planen, budgeten, investeringsprojekten, procedurer och regler, gemensam service med mera utvecklas centralt och överförs till de enskilda verksamhetsområdena. Skillnaden mot det förra fallet är också att de enskilda verksamhetsområdena inte i första hand bedöms för sin egen prestation utan det är bolagets helhet som är prioriterad. Affärsutvecklaren (se Tabell 1) har vissa likheter med de två tidigare typerna. Affärsutvecklaren är specialist på att utveckla affärsområden, dvs. ledningen har en specifik kompetens som kan hjälpa enskilda affärsområden att prestera bättre. Ledningen är därför aktiv, men bara inom de kompetensområden som ledningen innehar. Ledningsfunktionen syftar dock inte till att samordna utan att bidra med en unik kompetens. Det finns ingen generell beskrivning av styrningen för denna ledningstyp, utan det beror till viss del på vilken kompetens ledningen är tänkt att bidra med. De ovan beskrivna typerna existerar sällan renodlat i verkligheten. Däremot kan styrning ha dragning åt endera styrfilosofien. Styrningen bör dock anpassas utefter vad som önskas åstadkommas med diversifiering. Önskas samordningen bör styrningen utvecklas mot styrning enligt synergiutvecklaren. Önskar däremot självständiga och lite mer flexibla verksamhetsområden lämpar sig antingen portföljförvaltning eller affärsutveckling som styrfilosofi. 1.4 Sammanfattning av studiens frågeställningar Kommuner har länge kämpat med den kommunala strukturen. Vilka verksamheter skall kommunen bedriva? Vilka skall arbeta tillsammans? I vilken form skall verksamheter bedrivas? Svårigheten med kommunal verksamhet kan vara att det är så olika typer av verksamheter som kommunen skall ansvara för, varför den kommunala strukturen måste organiseras på ett sätt som ger bra förutsättningar för styrning och produktion. I uppdelningen av kommunala verksamheter brukar rubriken kommunal teknik eller kommunal infrastruktur sammanfatta de verksamheter som arbetar med våra tekniska försörjningssystem. Rubriken är dock så bred att samma frågor kan ställas även för denna grupp av verksamheter. Vid formerandet av multikommunaltekniska bolag har kommuner möjlighet att arbeta med just dessa frågor. Hur man väljer får dock konsekvenser. Det är därför relevant att belysa motivbilden bakom formerandet av MKT-bolag. Denna fråga kommer att studeras utifrån generella argument för kommunala bolag och för diversifierade bolag samt utifrån den kommunspecifika situationen. Diversifiering är normalt förknippat med ökad komplexitet i styrningen. I litteraturen anses det viktigt att utforma en konsekvent styrfilosofi anpassat till syftet med diversifiering. Hur denna skall utformas beror dock på förutsättningarna. Bolagets syfte och mål kombinerat med vilka verksamheter som ingår i bolaget sätter ramarna för hur komplext ett diversifierat bolag är att styra. I och med att det finns olika kommunaltekniska verksamheter att överföra i ett MKT-bolag kan man skapa olika styrförutsättningar genom hur man väljer att formera laguppställningen. Denna fråga kommer att studeras genom att identifiera styrförutsättningar och väga dem gentemot möjliga styrfilosofier. I nästa avsnitt beskrivs de studerade MKT-bolagen utifrån studiens frågeställningar. 8

9 2. Tre MultiKommunalTekniska bolag 2.1 Borgholms Energi AB förvaltningen som blev bolag Borgholms Energi är verksam på Sveriges näst största ö och ägs av Borgholms kommun. Välkänt är att Öland och Borgholms kommun är en utpräglad turistregion. Kommunen har strax över invånare som mångdubblas under sommarmånaderna, varför också kommunens näringsliv är fokuserat på turism. Borgholms förutsättningar är att kommunen under 9 månader är en liten kommun som snabbt under sommarens 3 månader måste bli en medelstor svensk kommun Bolaget med bred portfölj Borgholms Energi är förmodligen ett av landets bredaste MKT-bolag med en produktportfölj som spänner sig över tio affärsområden (Figur 2). Bolaget arbetar med distributionssystem för el, vatten & avlopp samt fjärrvärme. Arbetet med ett stadsnät har påbörjats men denna satsning vilar för tillfället. Själva elförsäljningen bedrivs genom en andelspost i Östkraft AB. Utifrån bolagets storlek har även investeringar i vindkraft gjorts, vilket också är ett framtida utvecklingsområde. Det kommunala renhållningsansvaret sköts också av bolaget. Nyligen har bolaget även etablerat sig som fastighetsförvaltare av egna fastigheter. Borgholm Energi AB Borgholm Elnät AB Vatten & Avlopp Fjärrvärme Vindkraft Renhållning Egen fastighetsförv. Fastigheter Lokalvård Kost Gata, Park & Hamnar Figur 2: Borgholm Energis affärsområdesstruktur Det något speciella med bolaget är att bolaget har ansvaret för skötsel och städning av kommunala fastigheter, parker, gator och hamnar samt bedriver kostverksamhet för skolor och äldrevård. Detta är alla skattefinansierade verksamheter. Kommunen äger dock fortfarande anläggningarna. Denna strukturella lösning innebär att bolaget, för dessa verksamheter, är involverade i kommunens budgetarbete på samma sätt som kommunens övriga förvaltningar. Kommunen handlar således inte upp dessa tjänster av bolaget. Däremot kan bolaget välja att lägga ut utförandet på entreprenad. Bolagets struktur etablerades 2003 genom att i princip hela tekniska förvaltningen fördes över till bolaget Problem startade processen Det som idag är Borgholms Energi har anor tillbaka till början av 1900-talet, men fick en tydligare bildning Själva namnet Borgholm Energi AB antogs startar bolaget fjärrvärmeverksamhet. Efter avregleringen av elmarknaden bildades Borgholm Energi Elnät AB och idag samarbetar man med Östkraft (som liten delägare sedan 2000) när det gäller själva elhandelsverksamheten gjorde man, med hänsyn taget till bolagets storlek, relativt omfattande investeringar i vindkraft (9 st). 9

10 Kommunens övriga kommunaltekniska verksamheter bedrevs fram till 2003 i förvaltningsform för att detta år övergå till bolaget. Upprinnelsen till att kommunen startade att överväga en överföring av tekniska förvaltningens verksamhet till bolaget var organisatoriska och ekonomiska problem. Framförallt var det de skattefinansierade verksamheterna som blödde pengar och ett antal översyner och utredningar hade gjorts. Situationen skapade en allmänt dålig stämning och föranledde viss oro bland personalen. På kommunen växte insikten fram att en radikal förändring behövdes. Från början var det tänkt att det skulle bli ett klassiskt energi och miljö -bolag (el, värme, va, renhållning). Övrig verksamhet skulle, var det tänkt, utföras i en intraprenadorganisation beslutades dock att det skulle utredas om också de skattefinansierade verksamheterna, så som skötsel av fastigheter, gator, parker och hamnar samt kommunens lokalvård och kostverksamhet, skulle kunna överföras till bolaget. Ett år senare beslutades att så skulle bli fallet, vilket innebar att bolaget, 2003, köpte över de taxefinansierade verksamheterna samt inventarierna för de skattefinansierade verksamheterna. För renhållningen har frågan, om att ingå i den regionala lösning (kommunalförbund) som Kalmar med kringliggande kommuner har bildat, diskuterats. I Borgholm valde man dock att pröva hur långt man kunde gå genom att samordna lokalt, bland annat med hänvisning till avvikande förutsättningar som turistkommun. Regionala lösningar är dock något som man kan se kommer inom flera områden i framtiden Siktar på lokal samhällsförsörjning I ägarens direktiv för bolaget står att Borgholms Energi AB skall främja en långsiktigt hållbar utveckling och att samverkan inom kommunen skall eftersökas för att effektivisera verksamheten. Ekonomiska mål skall fastställas årligen. I sin egen visionsutveckling har bolaget formulerat en relativt bred vision som går ut på att bolaget skall vara en stor del av den lokala samhällsförsörjningen och infrastrukturen. Själva syftet med verksamheten beskrivs som att skapa förutsättningar så att samhället och de övriga kommunala verksamheterna kan fungera och utvecklas (Budget, 2006, s. 4). Bolagets breda verksamhetsportfölj är naturligtvis en bakgrund till bolagets relativt generella vision. Bolagets ledning upplever att ägarens direktiv är relativt otydliga vad gäller vilken ekonomisk nytta som skall styra bolaget. Bolaget skall varje år leverera en summa pengar till kommunen, men i övrigt upplevs de ekonomiska målen som relativt diffusa. Med denna bakgrund har bolaget själv utvecklat strategiska mål för bolaget. Det finns ett uppdämt investeringsbehov inom ett flertal av bolagets verksamheter och bolagets soliditet är idag något svag, varför bolaget de närmaste åren skall fokusera på att stärka bolagets soliditet. För de taxefinansierade verksamheterna är såklart taxornas utveckling betydelsefullt. Här menar man att man har en pedagogisk utmaning i att få förståelse för att en liten turistkommun har svårt att mäta sig med landets bästa kommuner. Målet för taxorna är dock att de skall ligga bra till vid en jämförelse med kommuner med liknande förutsättningar. Personalens hälsa har också varit ett problem och har därför identifierats som ett strategiskt mål att förbättra. Här arbetar bolaget aktivt med åtgärd och uppföljning. Bolaget är försiktigt med att etablera sig i nya affärsområden eller expandera verksamheten utöver det som ligger inom ramen för kommunens utvecklingsplan. Däremot har man nyligen 10

11 etablerat sig som kommersiell fastighetsförvaltare i kommunen. Affärsområdet skall dock arbeta försiktigt. Det är inte meningen att bolaget skall konkurrera med privata fastighetsförvaltare utan köpa och utveckla fastigheter som ingen annan vill ha. Vidare är bolaget intresserat av fortsatt utveckling av vindkraft Snabba samordningseffekter med förhoppning om framtida fördelar Vad gäller samordningsfördelar nämns samutnyttjande av maskiner, fordon, lokaler och gemensam administration och fakturering som konkreta fördelar. För en liten kommun och ett litet bolag, även om Borgholm Energi idag är betydligt större än innan förvaltningens verksamheter överfördes till bolaget, är dessa konkreta och relativt enkla samordningsfördelar av stor betydelse. Bolaget har även ett antal jourer som det finns vissa möjligheter att effektivisera och utveckla. En allmän fördel är också att överblicken på kommunens grundläggande försörjningssystem har förbättrats. Vidare skapar bolagets större omfång utrymme för ett rekrytera och utveckla specialistkompetens. Ett exempel på detta är att bolaget har anställt en miljöspecialist som det tidigare varken fanns ekonomiskt eller arbetsmässigt utrymme för tidigare. Upphandlingskompetens kan vara ett framtida kompetensområde för bolaget att flytta fram positionerna inom. På sikt kommer kompetensförsörjningen att utgöra ett problem. Förhoppningen är att bolagets nuvarande struktur skall upplevas mer spännande då det finns goda möjligheter att utvecklas och pröva på olika sektorer och arbetsuppgifter. Möjligen kan detta locka yngre generationer till bolaget och det finns också planer på att etablera ett trainee-program inom verksamheten. Idag upplevs det som ett problem att luckra upp gränserna mellan olika verksamheterna där traditionerna har stor makt. Ledningen menar att det tar tid att etablera ett sektoröverskridande arbete och sätter stort hopp till kommande generationer Balans men specifik styrning Att de olika verksamhetsområdena arbetar med något olika förutsättningar är något man har insett på bolaget. Det är trots allt viss skillnad mellan skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter. Bolaget fick till en början arbeta hårt med att specificera uppdraget och framförallt gällde detta de verksamheter som är finansierade via skatter. I och med att dessa verksamheter hade ekonomiska problem tidigare uppstod naturligtvis problemet om skillnaden mellan behov och resurser även för bolaget. Därför har antalet parksoffor identifierats, kvadratmetrar gräsytor, vilka ytor städas och hur ofta, hur många portioner serveras, vilka gränsdragningar finns mellan bolaget och de olika förvaltningarna, listor på investeringsbehov etc. Idag menar man på bolaget att man har bra koll på prislappen för de skattefinansierade verksamheterna. Detta arbete gör också att det blir lättare att justera verksamheten beroende på hur kommunens budgetutrymmer ser ut. På bolaget menar man också att kommunen har utvecklats som beställare, dvs. idag kräver man ett omfattande underlag som skall motivera verksamhetsvolymen. Budgeten beskrivs som det dominerande styrverktyget, men utvecklingen av styrning enligt balanced-scorecard modellen har utvecklats. Balanserad styrning implicerar vanligen en ambition att styra på mått inom olika perspektiv för att lyfta fram andra värden än de rent finansiella. Ansatsen skapar också möjlighet att lyfta fram unika mått för respektive 11

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Ägar- och företagsstyrning i kommunala energibolag

Ägar- och företagsstyrning i kommunala energibolag Ägar- och företagsstyrning i kommunala energibolag En kartläggning av ägare, styrelse och företagsledning och deras motiv, medel och metoder Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Okt

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Balansakten. Ett marknadsinriktat eller samhälleligt perspektiv på energisystemet? FÖRFATTARE: KENT LUNDGREN

Balansakten. Ett marknadsinriktat eller samhälleligt perspektiv på energisystemet? FÖRFATTARE: KENT LUNDGREN Balansakten Ett marknadsinriktat eller samhälleligt perspektiv på energisystemet? FÖRFATTARE: KENT LUNDGREN Sammanfattning Titel Författare Syfte Metod Slutsatser Balansakten Ett marknadsinriktat eller

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Fri konkurrens ur ett kommunalpolitiskt perspektiv

Fri konkurrens ur ett kommunalpolitiskt perspektiv Högskolan i Trollhättan / Uddevalla Institutionen för Ekonomi och ADB Östergatan 18, Box 795 451 26 Uddevalla Fri konkurrens ur ett kommunalpolitiskt perspektiv En studie om vilka frihetsgrader kommunala

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att styra sig igenom besvärliga situationer

Att styra sig igenom besvärliga situationer Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation Roland Almqvist Niklas Wällstedt RAPPORT 23 Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut?

Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? VA - Forsk rapport Nr 2004-16 Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? två exempel: samverkan och entreprenad Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? VA-Forsk rapport Nr 2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne RAPPORT 2013:72 VERSION 1.0 Strategi för etablering av gastankställen i Skåne Underlag med fokus på affärsmodeller, organisationsstrukturer och finansiering Dokumentinformation Titel: Strategi för etablering

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer