Kommundelsträff i Sjövik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommundelsträff i Sjövik"

Transkript

1 LERUM400, v 1.0, MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl Förkortningar: KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, MBN = Miljö- och byggnadsnämnden, VUN = Visions- och utvecklingsnämnder, KU-FR = Kultur och fritid, SO = Samhällets omsorger, SU = Samhällets utveckling, SK-UT = Skola och utbildning, SB = Sektor Samhällsbyggnad, LÄR = Sektor Lärande, IS = Sektor infrasupport Deltagare: Fullmäktiges presidium Ingvar Ringhage (c) KF, 1:e vice ordförande Kent Lundén (s) KF, 2:e vice ordförande Övriga politiker Magnus Lansenfeldt (m) KS Tor Herngren (kd) VUN SO, 1:e vice ordförande Hasse Lennartsson (s) VUN KU-FR, 2:e vice ordförande Rose-Marie Jansson (v) Demokrati & Inflytande Olle Adolfsson (s) KS Ingvar Frid (fp) KS Inga-Britt Johansson (s) KS Bengt Samuelsson (s) VUN SU Tjänstemän Henrik Larsson SB, gatu- och parkenheten Catarina Sundberg SB, enhetschef Gunilla Nilsdorff LÄR, administrativ chef Nils Funnemark LÄR, utvecklingsledare Gunnar Andermo IS, kommunsekreterare Annika Berggren IS, systemförvaltare/administratör Mötesdeltagare Cirka 40 närvarande

2 MINNESANTECKNINGAR 2 (9) Sekreterare Gunnar Andermo Ordförande Ingvar Ringhage Justerare Arne Odell

3 MINNESANTECKNINGAR 3 (9) 1. Mötets öppnande Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ingvar Ringhage hälsar alla välkomna till kommundelsträffen. Avsikten med mötet är att föra en dialog med medborgarna och ta del av synpunkter. Tillfälle ges att redovisa aktuella projekt i Sjövik samt att informera om vad som utförts i kommundelen sedan förra träffen. Värd för träffen är kommunfullmäktiges presidium. Därutöver har gruppen Demokrati och inflytande rätt att deltaga med en ledamot från varje parti som är representerat i fullmäktige. Kommunstyrelsen står till svars för hur verksamheterna i kommunen bedrivs och ansvarar för den kortsiktiga planeringen. För den långsiktiga planeringen ansvarar Visions- och utvecklingsnämnderna. 2. Dagordning Mötets öppnande Dagordning Val av justerare Presentation av Sjöviks SK Teknisk service informerar Föranmälda frågor Nya frågor vid mötet Övrigt Mingel Avslutning 3. Justering av protokoll Mötet valde Arne Odell att jämte ordföranden justera minnesanteckningarna, som efter justeringen kommer att läggas ut på kommunens hemsida. 4. Presentation av SK I samband med kommundelsträffarna har vid ett par tillfällen idrottsföreningar i kommundelen erbjudits tid att presentera sin förening. Den här gången har turen kommit till Sjöviks SK, en klubb som grundades Bo Niklasson, ordförande i fotbollssektionen, är på plats för att berätta om klubben och han delar även ut informationsmaterial till mötesdeltagarna (bifogas). Sjövik SK har flera sektioner, mellan medlemmar och epitetet "Klubben med bollkänsla". Detta är tänkt att inte bara återspegla bollsinnet utan även känslan i föreningen. Herrlaget i fotboll har befunnit sig i division 5 två år i rad. Man satsar också på att få fler medlemmar och att

4 MINNESANTECKNINGAR 4 (9) försöka samverka med övrig föreningsverksamhet i Sjövik. Klubben välkomnar även initiativ till andra sporter än fotboll. Idéer kan exempelvis lämnas på klubbens årsmöte i mars. Mer information finns på föreningens hemsida: 5. Teknisk Service informerar Teknisk service ansvarar för drift och underhåll av kommunens anläggningar. Information finns att läsa på kommunens hemsida enligt adressen nedan. Catarina Sundberg presenterar verksamheten och återger vad man arbetat med i Sjövik sedan förra kommundelsträffen vad gäller vägar, parker, renhållning, vattenproduktion och -distribution. Gång- och cykelvägen till skolan är färdigbyggd. Slåtter har utförts utefter vägar. Grusvägar har förbättrats. Besiktning har gjorts och åtgärder kommer att ske de närmaste veckorna. Under vinterhalvåret ska röjning utefter belysningsarmaturer ske. Positivt är att kommunen knappt har fått några klagomål alls vad gäller belysning och det har inte varit något sabotage. VA-nätet fungerar bra. En utredning beträffande reningsverket pågår och kommer att fortsätta under åren Frågor i anslutning till presentationen Cecilia Luther frågar om det är möjligt att ordna en plats där Sjöviksborna kan slänga sitt trädgårdsavfall, eftersom det är långt till återvinningsstationen på Hultet. Det är bättre än att folk slänger avfallet i skogen, och skyltar om förbud löser inte problemet. Sundberg svarar att det är svårt att ordna en sådan plats eftersom tendenserna är att även annat skräp läggs där. Kommunen undersöker möjligheterna till att uppföra en ny återvinningscentral i Stenkullen. En deltagare säger att man antagligen inte kommer att åka till Stenkullen för att lämna avfall och lämnar förslag om att göra en gemensam insamling på våren och använda avfallet till en stor majbrasa. Sundberg svarar att en möjlighet är att anlita en entreprenadfirma för att samla ihop och frakta avfallet från Sjövik. Frågan om papperskorg vid busshållplatsen har varit uppe tidigare år. Går det att ordna? Sundberg lovar att undersöka varför detta inte redan utförts. En deltagare säger att trottoaren upp till skolan är full med löv och undrar om den ska sopas. Henrik Larsson svarar att det är ett arbete som pågår. Någon annan upplyser om att lampor vid Sjöviksvägen är trasiga. Sundberg svarar att det är elbolaget som tar emot felanmälan och ska åtgärda detta.

5 MINNESANTECKNINGAR 5 (9) Två deltagare lyfter frågan om stranden vid Prästens brygga. Idag består den av blålera och det vore trevligt med sand så att man slipper gå på tå. 6. Föranmälda frågor Skolskjuts Cecilia Luther med flera har sänt in frågan om skolskjuts till Östad skola. Eleverna i årskurs 0-1 får skolskjuts, men den togs bort för årskurs 2-3 i och med att den nya cykelbanan byggdes. Deltagarna menar att många bor på annat håll i Sjövik och att skolvägen inte har blivit säkrare för dem. Följden har blivit att många föräldrar skjutsar dem, vilket bidrar till trängsel vid skolan och negativ miljöpåverkan. Det går en buss genom samhället där eleverna får plats att åka, men för att åka med behöver de betala busskort och många tycker att det blir för dyrt. Gunilla Nilsdorff, LÄR, svarar att anledningen till att årskurs 2-3 fick skolskjuts var att Sjöviksvägen ansågs farlig. Flera vägar i kommunen bedöms som trafikfarliga och måste analyseras ur denna aspekt. Hänsyn tas också till funktionshinder eller om det finns andra anledningar till att bevilja skolskjuts. Bedömningen görs utifrån beslutade riktlinjer. En deltagare påpekar att skolan ligger väldigt ocentralt i förhållande till samhället och frågar om det går att ändra reglerna för skolskjuts så att inte de vanliga riktlinjerna måste gälla. Nilsdorff svarar att tjänstemännen följer de riktlinjer som finns och påpekar att ställningstagandet är en politisk fråga, och en eventuell förändring måste beslutas av politikerna. Upplysningsvis informeras om att oppositionen och majoriteten har olika svar och lösningar på frågor och att kommundelsträffarna inte är till för politiska diskussioner. En deltagare frågar om det finns möjlighet att få subventionering av busskort. Nilsdorff svarar att kommunstyrelsen enligt verksamhetsplanen har i uppdrag att tillhandahålla busskort till barn som väljer annan skola än anvisad. Däremot är avstånd på 2-4 km till skolan väldigt vanligt i Lerums kommun. Även denna fråga handlar om huruvida det finns en politisk vilja till subvention för de barn som inte uppfyller avståndskraven. Magnus Lansenfeldt svarar att samma regler måste gälla för samtliga invånare i kommunen och kan inte själv lova något mer än att undersöka frågan. En deltagare frågar om inte Sjöviksborna kan få busskort till sina barn så att de kan ta sig till andra ställen, såsom Vattenpalatset och liknande, eftersom de inte har samma möjligheter som centralt boende i kommunen. Frågan har tidigare ställts till handläggare Stina Schill, som har lovat att återkomma med ett besked. Nilsdorff svarar att hon inte känner till detta, men lovar att undersöka hur det har gått. Olle Adolfsson understryker att kommundelsträffarna inte är till för politisk debatt och hänvisar till partiernas hemsidor där man kan se deras ställningstaganden. Däremot kan politikerna ta med sig frågeställningarna från träffarna.

6 MINNESANTECKNINGAR 6 (9) Området mittemot busstationen Ann-Sofie Ström har skickat in synpunkten att området mittemot busstationen behöver göras i ordning. Där ligger stora högar med skräp, såsom asfaltsrester och grus, sedan busshållplatsen gjordes om. Genom den gamla muren växer träd upp och diket har skrapats men inte fått något nytt gräs. Det vore trevligt om det kunde bli lite mer välkomnande. Henrik Larsson berättar att entreprenören har fått i uppdrag att röja i det aktuella området. Klockan på stationshuset Ann-Sofie Ström har skickat in önskemål om att klockan på stationshuset ska fungera snart igen, något som påpekades på den första kommundelsträffen. Fastighetsenheten har genom Annika Andersson lovat att detta ska verkställas. Bussförbindelser Anki Wikström har skickat in en fråga om bussarnas turtäthet på kvällstid. På kvällarna går bussarna mellan Lerum och Sjövik bara varannan timme. Wikström menar att det utöver turerna idag borde finnas en buss som går kl samt att bussen som nu går till Gråbo kl också borde fortsätta till Sjövik. Ingvar Ringhage lovar att överlämna frågan till Ingela Andrén, den tjänsteman på kommunen som har kontakt med Västtrafik. Adolfsson konstaterar att det kollektiva resandet har ökat. För varje utökad tur blir kostnaden högre för kommunen, men han framför att politikerna är medvetna om önskemålet och problemet. Frågorna finns med i den politiska diskussionen för framtida planering. Arne Odell hävdar att det finns många aspekter att ta hänsyn till när man diskuterar kollektivtrafik. Effekterna på miljön kan vara en, bättre samordning inom Västtrafik och reseutnyttjandet en annan. Han informerar också om att ett möte om kollektivtrafiken är planerat till nästa vecka. Gruppboende Anki Wikström har skickat in frågan om det planerade gruppboende som varit uppe för diskussion vid en kommundelsträff samt vid ett tidigare möte om gruppboendet. Flera placeringar har varit uppe för diskussion och Wikström gav vid förra kommundelsträffen förslag på att även undersöka att placera boendet vid Sjöviksvägen på höger sida i färdriktning mot väg 190, då den placeringen skulle ge närhet till både busshållplats och affär. Hon undrar varför man inte har undersökt denna placering. Ingvar Frid svarar att han inte känner till förslaget om annan placering och att en extra utredningsrunda vore mycket tidskrävande och troligtvis inte kan bli aktuell. Lansenfeldt lovar att Wikström ska få svar på frågan. Jämförelser mellan skolor Anki Wikström hänvisar till förra kommundelsträffen där en genomgång gjordes av statistik över hur Lerums skolor stod sig i konkurrens med andra skolor i Sverige. Wikström efterlyser nu även en undersökning mellan eleverna i årskurs 5 och 9 i Lerums skolor. När tester av elevernas ämneskunskaper tidigare gjordes på de elever som började i Lerums gymnasium så visade det sig att kunskaperna överlag skiljde sig åt mellan elevgrupper från olika skolor. En jämförelse skulle vara bra för att lägga krut på alla barn ska få samma

7 MINNESANTECKNINGAR 7 (9) lärande för att slippa komma till gymnasiet och behöva ta igen sådant som de skulle ha lärt sig tidigare. Nils Funnemark, LÄR, presenterar den jämförelse som finns (bifogas). Wikström menar att betyg inte säger allt och att skillnader märks i de kunskapstest som görs när man börjar i gymnasiet. Hon undrar också om skolorna samarbetar för att alla ska få samma kunskaper. Eva Persson, rektor Hjällsnässkolan, säger att resultaten för 2008 inte kommer förrän i december. Skolan hade förra året 65 procent behöriga lärare och andelen har nu ökat till 95 procent som ett resultat av Skolverkets kritik. För att stärka ämnet matematik, där man tidigare haft låga resultat, har en studiecirkel startats. I ämnet SO har ett nytt material arbetats fram för att skapa gemensamt synsätt på kunskap och i att bedöma kunskapsnivån. I engelska har ett gemensamt bedömningsunderlag utarbetats. När det gäller att alla elever ska ha samma kunskaper så visas detta genom de nationella proven. Bedömningarna kan aldrig bli likadana på olika skolor, men flera skolor samarbetar för att så långt som möjligt få gemensamma bedömningar. Funnemark påpekar att Lerum anpassar sig mer efter de nationella proven nu än tidigare och att betygen följer dessa i högre grad. Dan Ehrenkrona undrar, med hänvisning till Funnemarks presentation, varför trenden i de förväntade resultaten för Hjällsnässkolan och Rydsbergsskolan varit nedåtgående de senaste åren. En längre diskussion förs bland annat med anledning av Funnemarks presentation. 7. Nya frågor vid mötet F-9-skolor Arne Odell ställer frågor om Hjällsnässkolan och skolorna i Gråbo kontra Sjövik. Bland annat undrar han vilka skolor som planeras. Persson berättar att det just nu pågår en förprojektering angående ny skola. Beslut finns om inrättande av F-9-skolor, men inte var de ska placeras. Frid säger att man fattat beslut om att det ska finnas tre stycken F-9-skolor i Gråbo, men underlaget och förutsättningarna för skolorna måste utredas innan beslut tas. På fråga om vilka barn som ska tillhöra vilken skola blir svaret att det ännu inte fattats beslut om detta. Frid informerar vidare om att det kommer att bli kommunala skolor, då det för närvarande inte finns privata intressen. Förlängning av Torstövägen En deltagare frågar om Torstövägen och den vändplan som finns. Det sades att vändplanen ska asfalteras och han undrar när det ska ske. Larsson lovar att undersöka hur det förhåller sig.

8 MINNESANTECKNINGAR 8 (9) Tomter En deltagare frågar om tre kommunala tomter och försäljningen av dessa. Lerny Hermansson berättar att tomterna skulle ha utannonserats redan i våras. Frågan försvann i samband med att den ansvarige slutade sin tjänst i kommunen. Gunnar Andermo får i uppdrag att undersöka vad som hänt. Systrarna på klostret Systrarna har fått beviljat bygglov för att uppföra ett kapell och en bostad till sig själva. De tittar nu på vilka möjligheter som finns ekonomiskt samt förutsättningarna för att kunna flytta ut ur det hus som planeras för gästrum. Isbana Cecilia Luther frågar om kommunen kan spola en isbana vid stationshuset om det skulle bli en kall vinter. Ringhage uppmanar till kontakt med fritidsenheten om detta. Midsommar En deltagare frågar om det finns möjlighet att placera rör eller liknande i marken för att kunna resa en midsommarstång vid boulebanorna. Lansenfeldt menar att det inte bör vara några större svårigheter att ordna detta och frågan noteras till protokollet. Centrala Sjövik En deltagare frågar om det går att snygga upp centrum så att det blir finare. Någon annan fyller på och undrar om det går att göra i ordning området där det tidigare legat skräphögar. Området är ingen trevlig port till Sjövik. Ringhage säger att skötselansvaret är en fråga för fastighetsägaren. Vissa åtgärder har också skjutits upp i väntan på beslut om byggnation av det planerade gruppboendet. Äldreboende Cecilia Luther frågar om fortsatta planer på äldreboende i Sjövik. Ringhage svarar att en utvärdering ska göras av vad som är möjligt. En enkät kommer att skickas ut för att se om det finns underlag för detta. Information om Footrace Footrace är ett långdistanslopp mellan Italien och Nordkap. Ett etappmål är Sjövik, dit ca 70 deltagare planerar att komma den 22 maj De ska springa i området som en dagsetapp och övernatta på Sjöviksgården och arrangörerna önskar att Sjövik ska ordna någon aktivitet i samband med detta. Kyrkliga och andra föreningar kommer att samverka kring arrangemanget. Öppet forum Tor Herngren berättar att visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger anordnar öppet forum den 27 november på Torpskolan. Inbjudan har skickats ut med uppmaning om att deltaga. Wikström frågar om det förs någon diskussion angående ungdomar som vill flytta hemifrån och önskar egen bostad.

9 MINNESANTECKNINGAR 9 (9) Herngren påpekar att alla synpunkter som lyfts på mötet kommer att antecknas. Adolfsson nämner det samrådsförfarande som sker i samband med Gråbo centrum och att frågan om ungdomar kan bli aktuell i samband med detta. Samrådet beräknas till våren och han uppmanar till att lämna synpunkter. Rose-Marie Jansson säger att det inte finns något som inriktas specifikt på någon grupp och att det därför är svårt att arbeta för lösningar för äldre och ungdomar. Hon uppmanar till fortsatt engagemang i frågan. Klimatvandring Inga-Britt Johansson informerar om lördagen den 6 december då det ordnas en klimatvandring för att uppmuntra politiker till miljötänk. Vandringen går från Stenkullens station till Bagges torg och anordnas av Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan, ABF och FN-föreningen. Evenemanget sker samma datum över hela världen. 8. Övrigt Ordföranden för mötet informerar om att kommundelsträffarna nästa år inte kommer att vara förutbestämda i almanackan som idag. I stället kommer kommunfullmäktiges presidium att kalla till kommundelsträff genom annons i Lerums tidning när något som berör kommundelen är på gång. Som ett exempel kan nämnas att kommundelsträffen för Gråbo nästa år ska samordnas med ett samrådsmöte för programmet för Gråbo centrum. Det ska tydligt framgå vad som är en del av planprocessen och vad som är kommundelsträffen. 9. Mingel Kommundelsträffen avslutas med att de närvarande ges möjlighet att dröja kvar och mingla. 10. Avslutning Ordföranden tackar de församlade för visat intresse och avslutar mötet.

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Närvarande: Bert Olsson - ordförande, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Krister Malander, Stefan

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Protokoll Skolkonferens 2014-11-20

Protokoll Skolkonferens 2014-11-20 Protokoll Skolkonferens 2014-11-20 Närvarande: Jennie Blom ordf 8A Jari Ljungquist sekr 8B Maria Papec 9C Magnus Holm 7D Patrik Christierson 9B Anna Lena Andersson 8A Tina Bjerhag 8A Alice Rostgaard Evald

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(8) Medborgarsstämma Tjuvkil Hålta 2008-02-25 Sammanträdeslokal: Hålta skola Tid 19.00-21.30 Deltagare: presidiet Elisabeth Mattsson (fp) ordförande Ingela Rossi (s) 1:e vice ordförande övriga Morgan

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer