Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Jan-Inge Hansson (kommundirektör) Lena Tebring (kanslichef) Maria Selway (drogförebyggare) Lars Persson (kultur- och fritidsförvaltningen) Kristina Klang (kultur- och fritidsförvaltningen) Tommy Jönsson (S), (kultur- och fritidsnämnden) Anders Källström (C), (kultur- och fritidsnämnden) Diana Olsson (kommunstrateg) Henrik Jönsson (fastighetsavdelningen) Pontus Swahn (stadsarkitekt) Lars-Gunnar Ludvigsson (exploateringschef) Torbjörn Nilsson Anders Clark (informatör) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Göran Larsson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU Föredragningslistan 238 Val av justerare 239 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass 240 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om bevarande Av Valhallsskogen som frilufts- och rekreationsområde 210/ / Motion från Eva Wahlgren (V) om rättvisemärkt kaffe 2010/ Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenförekomster 2011/ Nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag den 1 januari 2011 Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m.fl., Ängelholms kommun, detaljplan Antagande av detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 6:6, fritidsområde (skateboardpark), Ängelholms kommun Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Vejby 135:9, Vildrosvägen, Vejbystrand, Ängelholms kommun 2011/ / / /267 Fortsättning

4 KSAU 237, forts. Samråd om detaljplan för fastigheten Betan 1 m.fl. Nybroskolan/fd fordonsskolan, Ängelholm, Ängelholms kommun Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Magnarp 2:5 (2:41), Magnarp, Ängelholms kommun Senareläggning av redovisning av uppnådda mål och kostnader gällande introduktionsersättning Lokalförsörjningsplan för socialtjänsten Pågatågsstationsläge, uppdrag om att upprätta detaljplan för pågatågsstation i Barkåkra Framställan om omdisponering av till kommunen inkomna oförutsedda ersättningar Kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande Villanskolan Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål Nytt personuppgiftsombud Uppföljning av drogpolitiskt program i förhållande till ny folkhälsoorganisation Mobil fritidsresurs 2, redovisning från kultur- och fritidsnämnden Delegeringsbeslut 2010/ / / / / / / / / /4 2010/ /305 Fortsättning

5 KSAU 237, forts. Följande ärenden tillkommer Exploateringsförutsättningar för Fridhemsområdet Försäljning av Torlarp 3:97, Kaprifolvägen 41, Bofinkens förskola Placering av ny Arena Scantomten Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag till fastighetsavdelningens externa lokaler Upphandling av fysisk planering Sponsring HD-galan Förteckning över medborgarförslag Inför bildandet av kollektivtrafikmyndighet Förtydligande kring markanvändningen inom Barkåkra 50:1 Magasinet Ängelholm Nyhemsskolan etablering och hyra av paviljonger för undervisning Följande ärende utgår Ändrad bolagsordning för AB Ängelholmshem 2011/ / / / / / / / /9 2008/ / / /306

6 KSAU 238 Val av justerare Göran Larsson (M) utses att justera protokollet.

7 KSAU 239 Dnr 2010/541 Motion från BrittMarie Hansson (S) m fl om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass remitterade den 23 februari 2011 en motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass, till barn och utbildningsnämnden för yttrande senast den 11 maj (KSAU 49). Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 7 april 2011 för framtagande av beslutsunderlag. En hemställan gjordes också till KSAU om förlängd svarstid t.o.m. maj månads utgång (BUNAU 42). Motionärerna föreslår att en grundlig och djupgående analys görs för att belysa anledningen till de stora skillnaderna avseende godkända betyg i 9:e klass. Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden från den 19 april Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden från den 19 maj Protokollsanteckning från barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 51, daterat den 25 maj Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta barn- och utbildningsnämndens skrivelse som remissvar till kommunstyrelsen gällande motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass. Fortsättning

8 KSAU 239, forts. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och medges lämna protokollsanteckning enligt följande: Det är mycket bra att jag har fått en redogörelse av åtgärder som gjorts och görs för en jämnare och högre måluppfyllelse i skolorna men den grundliga analys om varför skillnaderna är så stora saknar jag! De riktade åtgärderna åt Strövelstorps rektorsområde som kommer att ske är mycket bra och kommer naturligtvis att utvärderas och analyseras under resans gång. Jag hoppas och vill att även övriga skolor där behov föreligger också kan erhålla riktade insatser. Kommunstyrelsen

9 KSAU 240 Dnr 2011/104 Motion från BrittMarie Hansson (S) m. fl. om bevarande av Valhallsskogen som frilufts- och rekreationsområde Motionen från BrittMarie Hansson m.fl. inkom den 21 februari 2011 och föreslår att Valhallsskogen skall bevaras i sin helhet och skyddas mot all exploatering genom att detaljplanelägga skogen som naturmark eller på annat sätt skydda skogen mot bebyggelse. 23 mars 2011, 100, remitterade ärendet till kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling samt byggnadsnämnden för yttrande senaste den 23 juni Kommunledningskontoret och stadsarkitektkontoret delar uppfattningen att Valhallsskogen bör bevaras som naturområde för att kunna utnyttjas för rekreation. De konstaterar vidare att Valhallsskogen i Översiktsplan 2004 redovisas som grönområde för rekreation och friluftsliv i tätorter och i närheten av tätorter, samt som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap Miljöbalken i den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra. En aktualisering av översiktsplanen pågår. Det innebär att arbete med att revidera befintlig översiktsplan alternativt att en ny översiktsplan snart kommer att påbörjas. Därutöver ska arbete med att ta fram en grönstrukturplan för kommunen påbörjas, förmodligen under hösten Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling och stadsarkitektkontoret bedömer att dessa två ovannämnda antagna planer, väl tillgodoser skogens behov av skydd. Dessutom bör den nya grönstrukturplanen tas fram innan ställning tas till om ett visst grönområde bör pekas ut som reservat alternativt bör detaljplaneläggas eller inte. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget om att avslå motionen. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Fortsättning

10 KSAU 240 Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget om att avslå motionen och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget om att avslå motionen. Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till förslaget att avslå motionen och nej-röst för bifall till motionen. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x M Ordföranden, Åsa Herbst x 4 1 Kommunstyrelsen avslår motionen. Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 26 maj 2011 Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling, daterat 11 april 2011 Protokollsutdrag BN 17 maj 2011, 93 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat 17 maj 2011 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i avvaktan på att översiktsplan och grönstrukturplan tas fram. Reservation BrittMarie Hansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsen

11 KSAU 241 Dnr 2010/167 Motion från Eva Wahlgren (V) om rättvisemärkt kaffe Föreligger motion om ändringar i nuvarande inköpspolicy för inköp av rättvisemärkta varor och i synnerhet kaffe. I inköps- och upphandlingspolicyn antogs av kommunfullmäktige den 1 februari 2011 anger ramarna för hur kommunens upphandlingsverksamhet generell skall verkställas och inte enskilda områden. I nuvarande livsmedelsavtal gällande från och med den 1 mars 2010 finns Fairtrademärkta varor såsom kaffe och te inom det avtalade sortimentet. Tjänsteutlåtande från ekonomienheten, daterat15 juni 2011 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till nuvarande livsmedelsavtal Kommunstyrelsen

12 KSAU 242 Dnr 2011/258 Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenförekomster Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) antogs 2000 för att bevara och förbättra vattenmiljön i Europas grund- och ytvatten. Införandet av vattendirektivet innebar fler förändringar i sättet att arbeta med vattenförvaltning. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom att förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön antogs och en ny administrativ organisation, vattenmyndigheten skapades. Arbetet är organiserat i förvaltningscykler där varje cykel omfattar 6 år. Den nuvarande cykeln inleddes 2009 och sträcker sig till En förvaltningscykel inleds med att vattenförekomsterna kartläggs och övervakas. För att uppnå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna anger upprättas ett åtgärdsprogram. Programmet består av 38 åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Ansvaret för att genomföra åtgärderna är fördelade mellan olika myndigheter och kommunerna. Protokollsutdrag MN 10 maj 2011, 48 Tjänsteutlåtande från miljöförvaltningen, daterat 28 april 2011 Karta Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande senaste den 23 september 2011 Kommunstyrelsen

13 KSAU 243 Dnr 2011/268 Nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag den 1 januari 2011 Föreligger förslag på nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av nyheter i ny Alkohollag (2010:1622) från 1 januari Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 198/11 Tjänsteutlåtande från socialnämnden daterat den 7 april 2011 Sammanställning av föreslagna avgifter Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa gällande ansökningsavgifter avseende serveringstillstånd samt att avgifter för ärenden enligt Alkohollagen årligen höjs enligt Omsorgsprisindex (OPI). Kommunstyrelsen

14 KSAU 244 Dnr 2010/483 Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m. fl., Ängelholms kommun, detaljplan Med anledning av att Byggnadsnämnden den 17 maj 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande från GIs-ingenjören från den 31 maj. Byggnadsnämndens protokoll om godkännande daterat den 17 maj Antagandehandlingar; Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Margretetorp 21:47 m.fl. i Margretetorp, Ängelholms kommun Kommunstyrelsen

15 KSAU 245 Dnr 2008/211 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 6:6, fritidsområde (skateboardpark), Ängelholms kommun Med anledning av att Byggnadsnämnden den 17 maj 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande från GIs-ingenjören från den 25 maj Byggnadsnämndens protokoll om godkännande från den 17 maj Antagandehandlingar; Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande I Utlåtande II Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 6:6, fritidsområde, Ängelholms kommun Kommunstyrelsen

16 KSAU 246 Dnr 2011/267 Samråd om ändring av detaljplan för del av fastigheten Vejby 135:9, Vildrosvägen, Vejbystrand, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att godkänna aktuellt förslag till änd-ring av detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut försla-get. Samrådsutställningen pågår från den 23 maj 2011 till den 13 juni Remissvar, även utan erinringar, ska lämnas senast den 13 juni Handläggningen Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och föreslås antas av Kommun-fullmäktige. Syftet med detaljplanen Ändringens syfte är att minska Allmän platsmark: L-GATA, genom utökning av befintlig kvartersmark, så att vägområdet för lokalgatan blir 8 meter likt övriga delar av vägen. Planområdets läge framgår av planhandlingarna. Översiktsplanen Ändringen anses vara av begränsad betydelse och sakna intresse för allmänheten, samt vara förenlig med Översiktsplanen 2004, riksintresse för kustzonen, friluftslivet och det rörliga friluftslivet. Remiss från byggnadsnämnden från den 20 maj 2011 Tillägg till plankarta beslutar att ej ha någon erinran mot detaljplanen Byggnadsnämnden

17 KSAU 247 Dnr 2010/98 Samråd detaljplan för fastigheten Betan 1 m fl, Nybroskolan/fd fordonsskolan, Ängelholm, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut förslaget. Samrådsutställningen pågår från den 13 juni t o m den 22 augusti Remissvar, även utan erinringar, skall lämnas senast den 22 augusti Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bebyggelse för bostadsändamål i flerbostadshus omfattande cirka 100 lägenheter. I sammanhanget ses även angränsande gatumiljö över i syfte att skapa en mer stadsmässig sådan. Den aktuella marken är detaljplanelagd sedan tidigare. Härmed översänds planhandlingarna för samråd enligt PBL 5 kap 20. Eventuella synpunkter, erinringar m.m. ska vara skriftliga och inlämnas till Byggnadsnämnden, Ängelholm eller skickas till senast den 22 augusti Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Torbjörn Nilsson, tel eller Stadsarkitektkontorets expedition, tel Remiss från planarkitekten från den 10 juni Plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse för program del 1, illustrationsmaterial, parkeringsutredning. beslutar att ej ha någon erinran mot detaljplanen Byggnadsnämnden

18 KSAU 248 Dnr 2011/299 Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Magnarp 2:5 (2:41), Magnarp, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2011 att godkänna aktuellt förslag till ändring av detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut förslaget. Samrådsutställningen pågår från den 19 maj2011 till den 9 juni Remissvar, även utan erinringar, ska lämnas senast den 9 juni Handläggningen Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och föreslås antas av Byggnads-nämnden. Syftet med detaljplanen Huvudsyftet med detaljplanen är att utöka fastighetsarean för Magnarp 2:41, så att det kan bli möjligt att bevilja bygglov för önskad tillbyggnad av befintligt bostadshus. Syftet är även att skapa nya fastighetsgränser som bättre stämmer överens med platsens nuvarande användning och skötsel samt som på ett logiskt och naturligare sätt följer befintlig stenmur. Härmed säkerställs även ett bevarande av stenmuren, vilken är viktig för landskapsbilden samt värdefull ur kulturhistorisk och biologiskt synvinkel. Planområdets läge framgår av planhandlingarna. Översiktsplanen I översiktsplanen för Ängelholms kommun, ÖP 2004, redovisas området som bifintligt grönområde i närheten av tätort. Fastigheten är belägen inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (Kullaberg och Hallandsåsens med angränsande kustområet enligt 4 kap 2 MB och inom riksintresse för friluftsliv (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönneå enligt 3 kap 6 MB). Planområdet omfattas inte av strandskydd enligt 7 kap 13 MB. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till att arbetsutskottet ej har någon erinran mot detaljplanen. Göran Larsson (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till ändring av detaljplanen. Fortsättning

19 KSAU 248 Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget att arbetsutskottet inte har någon erinran mot detaljplanen och dels avslag till ändring av detaljplanen. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har någon erinran mot detaljplanen. Plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning beslutar att ej ha någon erinran mot detaljplanen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Byggnadsnämnden

20 KSAU 249 Dnr 2008/438 Senareläggning av redovisning av uppnådda mål och kostnader gällande introduktonsersättning Enligt beslut i kommunfullmäktige, ska socialförvaltningen till kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av uppnådda mål samt kostnader gällande introduktionsersättning till ovan nämnda grupper. Uppdraget skulle enligt beslutet ha redovisats under första kvartalet Inom detta verksamhetsområde har det på senare tid skett väsentliga förändringar gällande etableringsinsatser, ny Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som gäller fr.o.m samt ersättningar till kommunerna. Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ovan nämnda förändringar innebär vissa övergångssvårigheter och det är i dagsläget inte möjligt att se dess effekter och konsekvenser. Socialförvaltningen beslutade att integrationsarbetet ska bedrivas i en sammanhållen organisation. et innebär att de olika delarna ska bilda en helhet med en tydlig ledningsstruktur och stödfunktioner. Denna förändring är under genomförande. För att göra en grundlig redovisning önskar förvaltningen ytterligare tid. Med hänsynstagande till de ovan nämnda förändringarna bedömer förvaltningen att uppdraget kan redovisas i oktober månad Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen från den 18 maj beslutar att redovisning av uppnådda mål och kostnader gällande introduktionsersättning till flyktingar redovisas till kommunstyrelsen senast oktober månad fortsättning

21 KSAU 249, forts. Socialförvaltningen

22 KSAU 250 Dnr 2011/302 Lokalförsörjningsplan för socialtjänsten Enligt beslut i kommunfullmäktige skall de större nämnderna årligen arbeta fram en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen skall bl.a. innehålla en behovsbedömning av det förväntade lokalbehovet detaljerat för de närmaste fem åren och mer övergripande för år Lokalförsörjningsplanen ska efter respektive nämnds behandling/beslut överlämnas till lokalresursgruppen som gör en sammanställning av kommunens totala lokalsituation och också en bedömning av vilka investeringar som är aktuella under de närmaste tre åren och indikationer för år Vidare har kommunfullmäktige i särskilt ärende gett i uppdrag till socialnämnden att senast den 30 augusti 2011 återkomma med strategisk plan för utveckling av de olika boendeformerna för äldre. Utredning Socialnämnden har i maj månad antagit en långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål. Denna strategi och plan kommer att överlämnas till kommunstyrelsen för behandling i juni månad. När det gäller framtagande av motsvarande strategi- och plan för hemvården är detta ett mer omfattande arbete där socialförvaltningen önskar få ytterligare tid för en grundlig kartläggning av kommande behov av lokal- och boendeformer inom denna verksamhet. Enligt socialförvaltningens bedömning skulle en redovisning till kommunstyrelsen vara realistisk i oktober månad. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen från den 9 maj föreslår kommunstyrelsen besluta att lokalförsörjningsplan och långsiktig och strategisk planering av boendeformer för äldre redovisas till kommunstyrelsen senast i oktober månad Kommunstyrelsen

23 KSAU 251 Dnr 2011/189 Pågatågsstationsläge, uppdrag om att upprätta detaljplan för pågatågsstation i Barkåkra Ängelholms kommun har sedan arbetet med ÖP 2004 diskuterat en pågatågsstation i Barkåkra. Kommunstyrelsen tog den 11 maj 2011 beslut om att huvudinriktningen för placeringen av pågatågsstation ska vara vid viadukten över Skepparkroksvägen. För att gå vidare i arbetet mot en pågatågsstation i Barkåkra krävs att området detaljplaneläggs. Missiv avseende uppdrag om att upprätta en detaljplan för pågatågsstation i Barkåkra. föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt byggnadsnämnden, genom upprättande av en detaljplan, pröva förutsättningarna för en pågatågsstation vid viadukten över Skepparkroksvägen i Barkåkra. Kommunstyrelsen

24 KSAU 252 Dnr 2011/303 Framställan om omdisponering av till kommunen inkomna oförutsedda ersättningar Ängelholms kommun erhöll i februari månad en retroaktiv utbetalning på 4,2 miljoner kronor från Försäkringskassan avseende LASS-ersättning (lagen om assistansersättning). Ersättningen avser ärenden som varit föremål för en rättslig prövning där Ängelholms kommun som verkställare av kammarrätten tilldelats rätten till LASS-ersättning. De utbetalda medlen har i kommunens bokföring tillförts ett centralt förvaltningsgemensamt konto Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till förslaget och yrkar att personalen erhåller utbildning i det nya operativsystemet, arbetsnätet, IT-policy m.m. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till förslaget och nej-röst för avslag till förslaget. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x M Ordföranden, Åsa Herbst x 4 1 bifaller förslaget Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 26 april 2011, 203. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat den 18 april Fortsättning

25 KSAU 252 föreslår kommunstyrelsen besluta att till kommunstyrelsen hemställa om omdisponering av inkomna oförutsedda intäkter inom socialtjänstens verksamhetsområde år 2011 med totalt 1,5 miljoner kronor av de totalt inkomna 4,2 miljoner kronor samt att omdisponering görs från centralt förvaltningsgemensamt konto till socialförvaltningens konto för kompetenshöjande fortbildning för personliga assistenter och vårdare (1,0 miljoner kronor) respektive konto för inköp av datorer (0,5 miljoner kronor). Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Undertecknad reserverar mig mot beslutet till förmån för eget yrkande (S) anser att det är mycket viktigt att personalen får utbildning i det nya operativsystemet, arbetsnätet, It-policy med mera. Det är socialförvaltningens uppdrag som arbetsgivare att erbjuda personalen utbildning för sina arbetsuppgifter. (S) har under flera år yrkat på förstärkta resurser till It-verksamheten avseende investeringar i nya datorer. Det är viktigt att modernisera sin datorpark för att ständigt vara uppdaterad till de nya programvarorna. Kommunstyrelsen

26 KSAU 253 Dnr 2011/279 Kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande Villanskolan På förslag av budgetberedningen gav kommunfullmäktige den 15 november 2010 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande Villanskolan, eventuellt i ett läge nära Nyhemsskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen från den 18 april 2011, inkl. bilagor beslutar att lämna ärendet vidare för behandling i kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsen

27 KSAU 254 Dnr 2011/304 Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål Kommunfullmäktige har den 15 november 2010, 180 punkt 21, gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning vad gäller boende inom handikappomsorgen samt lokaler avsett för bostadssociala ändamål. Socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 maj Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 204/11 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat den 13 april 2011 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagna långsiktiga strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål enligt uppdrag från kommunfullmäktige från den 15 november 2010, punkt 21. Kommunstyrelsen

28 KSAU 255 Dnr 2011/285 Nytt Personuppgiftsombud 2011 Kommunstyrelsen har upphandlat nytt personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen har antagit certifierade revisor Hans Gåsste, PWC, som Personuppgiftsombud för kommunens samtliga nämnder. Kommunledningskontoret rekommenderar nämnderna att formellt entlediga Alf Wahlgren som personuppgiftsombud och i hans ställe utse Hans Gåsste. Tjänsteutlåtande från kanslienheten, daterat 1 juni 2011 föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga Alf Wahlgren från uppdraget som personuppgiftsombud från och med den 30 juni 2011, samt att i hans ställe utse revisor Hans Gåsste till personuppgiftsombud från och med den 1 juli 2011 och tills vidare Kommunstyrelsen

29 KSAU 256 Dnr 2008/4 Uppföljning av drogpolitiskt program i förhållande till ny folkhälsoorganisation Den 19 oktober 2009 antog kommunfullmäktige ett drogpolitiskt program för Ängelholms kommun Programmet utgår från nationella handlingsplaner inom områdena tobak, alkohol och narkotika och ska fungera som ett vägledande dokument för samtliga kommunala verksamheter. Programmet har delats upp i förvaltningsspecifika delar, varje nämnd ska redovisa hur implementeringen skett till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 26 maj Drogpolitiskt program för Ängelholms kommun beslutar att notera informationen. Maria Selway

30 KSAU 257 Dnr 2010/274 Mobil fritidsresurs 2, redovisning från kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2009, 169, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en tydlig plan för genomförandet av verksamheten mobil fritidsresurs. Utvärdering av verksamhet och effekter av genomförda insatser ska ske halvårsvis, 31 maj 2010 samt 30 november Delrapport lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni 2010 och slutrapport den 30 november Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen Kartläggning gjord av förvaltningen Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen Sammanträdesprotokoll KSAU Kommunstyrelsens arbetsuskott beslutar att notera informationen Kultur- och fritidsförvaltningen

31 KSAU 258 Dnr 2011/305 Delegeringsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan om delegationsbeslut. beslutar att anteckna anmälan till protokollet.

32 KSAU 259 Dnr 2011/298 Exploateringsförutsättningar för Fridhemsområdet Under tiden som stadsarkitektkontoret arbetat med den fördjupade översiktsplanen har även tekniska förutsättningar och ekonomi utretts parallellt genom ett uppdrag till Sweco genom tekniska kontorets projektledning. Nyckelfaktorer att bemästra är dagvattenhanteringen och markhöjder som måste optimeras med hänsyn till översvämningsrisker och massbalans. Vi insåg tidigt att dessa frågor krävde goda lösningar för att klara exploateringsekonomin. Allt dagvatten ska passera norr om Lindab Arena och ledas i en stor kulvert till Ängelholms kanal som är det stora dike som löper parallellt med järnvägen ner till Vege Å. För att systemet ska kunna svälja allt dagvatten krävs fördröjning före kulverten och det är tänkt att ske i två öppna kanalsystem samt ett avslutande magasin i närheten av utloppet. Kanalsystemet börjar i norr vid nuvarande idrottsplats och löper i en västlig och en östlig gren och sammanstrålar före utloppet (sannolikt i magasinet). En nord-sydlig huvudgata genom området blir vattendelare mellan de båda grenarna i dagvattensystemet. Höjdsättningen är noga studerad för att undvika stigande dagvatten i husgrunder och en viss säkerhetsmarginal är fastlagd. Dagvattensystemet styr höjdsättningen i hela området och det krävs omfattande massförflyttningar men massbalans ska i stort sett kunna uppnås. För att kunna få en överblick över ekonomin krävs vissa antaganden om vilken typ av hus och vilken exploateringsgrad som är rimlig. Sweco har i samråd med kommunen arbetat med så kallade typkvarter som gör det möjligt att ta fram en första exploateringskalkyl. Kalkylen är uppbyggd i excel-format så att ändringar i kalkylen kan göras då det finns nya förutsättningar. Exploateringen kommer att ske under en lång tidsperiod med varierande marknadsförutsättningar vilket innebär att bebyggelsekaraktären kan ändras efter hand som en anpassning till marknaden. Utifrån de valda förutsättningarna (typkvarteren) har Sweco beräknat kostnaden. Till denna kostnadskalkyl har kommunledningskontoret räknat motsvarande försäljningsintäkter från alla förväntade byggrätter. Kostnadskalkylen kan påverkas med olika val om utformning och standard men i övrigt bedöms den så vederhäftig som den kan bli. Intäktskalkylen innehåller betydligt fler variabler som i dagsläget är svårbedömda. Intäktskalkylen innehåller därför en del öppna och resonerande antaganden. Fortsättning

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 18 februari 2009 klockan 08.30 11.00 Beslutande: Lennart Engström (KD), tjg. ordförande BrittMarie Hansson (S) Liss Böcker (C) Carl-Gustaf

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer:

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 1 Plats och tid: 429, 2012-06-13 kl 08:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer