Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Jan-Inge Hansson (kommundirektör) Lena Tebring (kanslichef) Maria Selway (drogförebyggare) Lars Persson (kultur- och fritidsförvaltningen) Kristina Klang (kultur- och fritidsförvaltningen) Tommy Jönsson (S), (kultur- och fritidsnämnden) Anders Källström (C), (kultur- och fritidsnämnden) Diana Olsson (kommunstrateg) Henrik Jönsson (fastighetsavdelningen) Pontus Swahn (stadsarkitekt) Lars-Gunnar Ludvigsson (exploateringschef) Torbjörn Nilsson Anders Clark (informatör) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Göran Larsson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU Föredragningslistan 238 Val av justerare 239 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass 240 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om bevarande Av Valhallsskogen som frilufts- och rekreationsområde 210/ / Motion från Eva Wahlgren (V) om rättvisemärkt kaffe 2010/ Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenförekomster 2011/ Nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag den 1 januari 2011 Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m.fl., Ängelholms kommun, detaljplan Antagande av detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 6:6, fritidsområde (skateboardpark), Ängelholms kommun Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Vejby 135:9, Vildrosvägen, Vejbystrand, Ängelholms kommun 2011/ / / /267 Fortsättning

4 KSAU 237, forts. Samråd om detaljplan för fastigheten Betan 1 m.fl. Nybroskolan/fd fordonsskolan, Ängelholm, Ängelholms kommun Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Magnarp 2:5 (2:41), Magnarp, Ängelholms kommun Senareläggning av redovisning av uppnådda mål och kostnader gällande introduktionsersättning Lokalförsörjningsplan för socialtjänsten Pågatågsstationsläge, uppdrag om att upprätta detaljplan för pågatågsstation i Barkåkra Framställan om omdisponering av till kommunen inkomna oförutsedda ersättningar Kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande Villanskolan Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål Nytt personuppgiftsombud Uppföljning av drogpolitiskt program i förhållande till ny folkhälsoorganisation Mobil fritidsresurs 2, redovisning från kultur- och fritidsnämnden Delegeringsbeslut 2010/ / / / / / / / / /4 2010/ /305 Fortsättning

5 KSAU 237, forts. Följande ärenden tillkommer Exploateringsförutsättningar för Fridhemsområdet Försäljning av Torlarp 3:97, Kaprifolvägen 41, Bofinkens förskola Placering av ny Arena Scantomten Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag till fastighetsavdelningens externa lokaler Upphandling av fysisk planering Sponsring HD-galan Förteckning över medborgarförslag Inför bildandet av kollektivtrafikmyndighet Förtydligande kring markanvändningen inom Barkåkra 50:1 Magasinet Ängelholm Nyhemsskolan etablering och hyra av paviljonger för undervisning Följande ärende utgår Ändrad bolagsordning för AB Ängelholmshem 2011/ / / / / / / / /9 2008/ / / /306

6 KSAU 238 Val av justerare Göran Larsson (M) utses att justera protokollet.

7 KSAU 239 Dnr 2010/541 Motion från BrittMarie Hansson (S) m fl om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass remitterade den 23 februari 2011 en motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass, till barn och utbildningsnämnden för yttrande senast den 11 maj (KSAU 49). Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 7 april 2011 för framtagande av beslutsunderlag. En hemställan gjordes också till KSAU om förlängd svarstid t.o.m. maj månads utgång (BUNAU 42). Motionärerna föreslår att en grundlig och djupgående analys görs för att belysa anledningen till de stora skillnaderna avseende godkända betyg i 9:e klass. Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden från den 19 april Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden från den 19 maj Protokollsanteckning från barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 51, daterat den 25 maj Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta barn- och utbildningsnämndens skrivelse som remissvar till kommunstyrelsen gällande motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om den stora skillnaden mellan Ängelholms skolor avseende godkända betyg i 9:e klass. Fortsättning

8 KSAU 239, forts. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och medges lämna protokollsanteckning enligt följande: Det är mycket bra att jag har fått en redogörelse av åtgärder som gjorts och görs för en jämnare och högre måluppfyllelse i skolorna men den grundliga analys om varför skillnaderna är så stora saknar jag! De riktade åtgärderna åt Strövelstorps rektorsområde som kommer att ske är mycket bra och kommer naturligtvis att utvärderas och analyseras under resans gång. Jag hoppas och vill att även övriga skolor där behov föreligger också kan erhålla riktade insatser. Kommunstyrelsen

9 KSAU 240 Dnr 2011/104 Motion från BrittMarie Hansson (S) m. fl. om bevarande av Valhallsskogen som frilufts- och rekreationsområde Motionen från BrittMarie Hansson m.fl. inkom den 21 februari 2011 och föreslår att Valhallsskogen skall bevaras i sin helhet och skyddas mot all exploatering genom att detaljplanelägga skogen som naturmark eller på annat sätt skydda skogen mot bebyggelse. 23 mars 2011, 100, remitterade ärendet till kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling samt byggnadsnämnden för yttrande senaste den 23 juni Kommunledningskontoret och stadsarkitektkontoret delar uppfattningen att Valhallsskogen bör bevaras som naturområde för att kunna utnyttjas för rekreation. De konstaterar vidare att Valhallsskogen i Översiktsplan 2004 redovisas som grönområde för rekreation och friluftsliv i tätorter och i närheten av tätorter, samt som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap Miljöbalken i den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra. En aktualisering av översiktsplanen pågår. Det innebär att arbete med att revidera befintlig översiktsplan alternativt att en ny översiktsplan snart kommer att påbörjas. Därutöver ska arbete med att ta fram en grönstrukturplan för kommunen påbörjas, förmodligen under hösten Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling och stadsarkitektkontoret bedömer att dessa två ovannämnda antagna planer, väl tillgodoser skogens behov av skydd. Dessutom bör den nya grönstrukturplanen tas fram innan ställning tas till om ett visst grönområde bör pekas ut som reservat alternativt bör detaljplaneläggas eller inte. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget om att avslå motionen. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Fortsättning

10 KSAU 240 Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget om att avslå motionen och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget om att avslå motionen. Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till förslaget att avslå motionen och nej-röst för bifall till motionen. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x M Ordföranden, Åsa Herbst x 4 1 Kommunstyrelsen avslår motionen. Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 26 maj 2011 Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling, daterat 11 april 2011 Protokollsutdrag BN 17 maj 2011, 93 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat 17 maj 2011 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i avvaktan på att översiktsplan och grönstrukturplan tas fram. Reservation BrittMarie Hansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsen

11 KSAU 241 Dnr 2010/167 Motion från Eva Wahlgren (V) om rättvisemärkt kaffe Föreligger motion om ändringar i nuvarande inköpspolicy för inköp av rättvisemärkta varor och i synnerhet kaffe. I inköps- och upphandlingspolicyn antogs av kommunfullmäktige den 1 februari 2011 anger ramarna för hur kommunens upphandlingsverksamhet generell skall verkställas och inte enskilda områden. I nuvarande livsmedelsavtal gällande från och med den 1 mars 2010 finns Fairtrademärkta varor såsom kaffe och te inom det avtalade sortimentet. Tjänsteutlåtande från ekonomienheten, daterat15 juni 2011 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till nuvarande livsmedelsavtal Kommunstyrelsen

12 KSAU 242 Dnr 2011/258 Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenförekomster Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) antogs 2000 för att bevara och förbättra vattenmiljön i Europas grund- och ytvatten. Införandet av vattendirektivet innebar fler förändringar i sättet att arbeta med vattenförvaltning. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom att förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön antogs och en ny administrativ organisation, vattenmyndigheten skapades. Arbetet är organiserat i förvaltningscykler där varje cykel omfattar 6 år. Den nuvarande cykeln inleddes 2009 och sträcker sig till En förvaltningscykel inleds med att vattenförekomsterna kartläggs och övervakas. För att uppnå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna anger upprättas ett åtgärdsprogram. Programmet består av 38 åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Ansvaret för att genomföra åtgärderna är fördelade mellan olika myndigheter och kommunerna. Protokollsutdrag MN 10 maj 2011, 48 Tjänsteutlåtande från miljöförvaltningen, daterat 28 april 2011 Karta Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande senaste den 23 september 2011 Kommunstyrelsen

13 KSAU 243 Dnr 2011/268 Nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag den 1 januari 2011 Föreligger förslag på nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av nyheter i ny Alkohollag (2010:1622) från 1 januari Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 198/11 Tjänsteutlåtande från socialnämnden daterat den 7 april 2011 Sammanställning av föreslagna avgifter Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa gällande ansökningsavgifter avseende serveringstillstånd samt att avgifter för ärenden enligt Alkohollagen årligen höjs enligt Omsorgsprisindex (OPI). Kommunstyrelsen

14 KSAU 244 Dnr 2010/483 Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m. fl., Ängelholms kommun, detaljplan Med anledning av att Byggnadsnämnden den 17 maj 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande från GIs-ingenjören från den 31 maj. Byggnadsnämndens protokoll om godkännande daterat den 17 maj Antagandehandlingar; Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Margretetorp 21:47 m.fl. i Margretetorp, Ängelholms kommun Kommunstyrelsen

15 KSAU 245 Dnr 2008/211 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 6:6, fritidsområde (skateboardpark), Ängelholms kommun Med anledning av att Byggnadsnämnden den 17 maj 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande från GIs-ingenjören från den 25 maj Byggnadsnämndens protokoll om godkännande från den 17 maj Antagandehandlingar; Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande I Utlåtande II Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 6:6, fritidsområde, Ängelholms kommun Kommunstyrelsen

16 KSAU 246 Dnr 2011/267 Samråd om ändring av detaljplan för del av fastigheten Vejby 135:9, Vildrosvägen, Vejbystrand, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att godkänna aktuellt förslag till änd-ring av detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut försla-get. Samrådsutställningen pågår från den 23 maj 2011 till den 13 juni Remissvar, även utan erinringar, ska lämnas senast den 13 juni Handläggningen Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och föreslås antas av Kommun-fullmäktige. Syftet med detaljplanen Ändringens syfte är att minska Allmän platsmark: L-GATA, genom utökning av befintlig kvartersmark, så att vägområdet för lokalgatan blir 8 meter likt övriga delar av vägen. Planområdets läge framgår av planhandlingarna. Översiktsplanen Ändringen anses vara av begränsad betydelse och sakna intresse för allmänheten, samt vara förenlig med Översiktsplanen 2004, riksintresse för kustzonen, friluftslivet och det rörliga friluftslivet. Remiss från byggnadsnämnden från den 20 maj 2011 Tillägg till plankarta beslutar att ej ha någon erinran mot detaljplanen Byggnadsnämnden

17 KSAU 247 Dnr 2010/98 Samråd detaljplan för fastigheten Betan 1 m fl, Nybroskolan/fd fordonsskolan, Ängelholm, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut förslaget. Samrådsutställningen pågår från den 13 juni t o m den 22 augusti Remissvar, även utan erinringar, skall lämnas senast den 22 augusti Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bebyggelse för bostadsändamål i flerbostadshus omfattande cirka 100 lägenheter. I sammanhanget ses även angränsande gatumiljö över i syfte att skapa en mer stadsmässig sådan. Den aktuella marken är detaljplanelagd sedan tidigare. Härmed översänds planhandlingarna för samråd enligt PBL 5 kap 20. Eventuella synpunkter, erinringar m.m. ska vara skriftliga och inlämnas till Byggnadsnämnden, Ängelholm eller skickas till senast den 22 augusti Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Torbjörn Nilsson, tel eller Stadsarkitektkontorets expedition, tel Remiss från planarkitekten från den 10 juni Plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse för program del 1, illustrationsmaterial, parkeringsutredning. beslutar att ej ha någon erinran mot detaljplanen Byggnadsnämnden

18 KSAU 248 Dnr 2011/299 Samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Magnarp 2:5 (2:41), Magnarp, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2011 att godkänna aktuellt förslag till ändring av detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut förslaget. Samrådsutställningen pågår från den 19 maj2011 till den 9 juni Remissvar, även utan erinringar, ska lämnas senast den 9 juni Handläggningen Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och föreslås antas av Byggnads-nämnden. Syftet med detaljplanen Huvudsyftet med detaljplanen är att utöka fastighetsarean för Magnarp 2:41, så att det kan bli möjligt att bevilja bygglov för önskad tillbyggnad av befintligt bostadshus. Syftet är även att skapa nya fastighetsgränser som bättre stämmer överens med platsens nuvarande användning och skötsel samt som på ett logiskt och naturligare sätt följer befintlig stenmur. Härmed säkerställs även ett bevarande av stenmuren, vilken är viktig för landskapsbilden samt värdefull ur kulturhistorisk och biologiskt synvinkel. Planområdets läge framgår av planhandlingarna. Översiktsplanen I översiktsplanen för Ängelholms kommun, ÖP 2004, redovisas området som bifintligt grönområde i närheten av tätort. Fastigheten är belägen inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (Kullaberg och Hallandsåsens med angränsande kustområet enligt 4 kap 2 MB och inom riksintresse för friluftsliv (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönneå enligt 3 kap 6 MB). Planområdet omfattas inte av strandskydd enligt 7 kap 13 MB. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till att arbetsutskottet ej har någon erinran mot detaljplanen. Göran Larsson (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till ändring av detaljplanen. Fortsättning

19 KSAU 248 Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget att arbetsutskottet inte har någon erinran mot detaljplanen och dels avslag till ändring av detaljplanen. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har någon erinran mot detaljplanen. Plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning beslutar att ej ha någon erinran mot detaljplanen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Byggnadsnämnden

20 KSAU 249 Dnr 2008/438 Senareläggning av redovisning av uppnådda mål och kostnader gällande introduktonsersättning Enligt beslut i kommunfullmäktige, ska socialförvaltningen till kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av uppnådda mål samt kostnader gällande introduktionsersättning till ovan nämnda grupper. Uppdraget skulle enligt beslutet ha redovisats under första kvartalet Inom detta verksamhetsområde har det på senare tid skett väsentliga förändringar gällande etableringsinsatser, ny Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som gäller fr.o.m samt ersättningar till kommunerna. Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ovan nämnda förändringar innebär vissa övergångssvårigheter och det är i dagsläget inte möjligt att se dess effekter och konsekvenser. Socialförvaltningen beslutade att integrationsarbetet ska bedrivas i en sammanhållen organisation. et innebär att de olika delarna ska bilda en helhet med en tydlig ledningsstruktur och stödfunktioner. Denna förändring är under genomförande. För att göra en grundlig redovisning önskar förvaltningen ytterligare tid. Med hänsynstagande till de ovan nämnda förändringarna bedömer förvaltningen att uppdraget kan redovisas i oktober månad Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen från den 18 maj beslutar att redovisning av uppnådda mål och kostnader gällande introduktionsersättning till flyktingar redovisas till kommunstyrelsen senast oktober månad fortsättning

21 KSAU 249, forts. Socialförvaltningen

22 KSAU 250 Dnr 2011/302 Lokalförsörjningsplan för socialtjänsten Enligt beslut i kommunfullmäktige skall de större nämnderna årligen arbeta fram en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen skall bl.a. innehålla en behovsbedömning av det förväntade lokalbehovet detaljerat för de närmaste fem åren och mer övergripande för år Lokalförsörjningsplanen ska efter respektive nämnds behandling/beslut överlämnas till lokalresursgruppen som gör en sammanställning av kommunens totala lokalsituation och också en bedömning av vilka investeringar som är aktuella under de närmaste tre åren och indikationer för år Vidare har kommunfullmäktige i särskilt ärende gett i uppdrag till socialnämnden att senast den 30 augusti 2011 återkomma med strategisk plan för utveckling av de olika boendeformerna för äldre. Utredning Socialnämnden har i maj månad antagit en långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål. Denna strategi och plan kommer att överlämnas till kommunstyrelsen för behandling i juni månad. När det gäller framtagande av motsvarande strategi- och plan för hemvården är detta ett mer omfattande arbete där socialförvaltningen önskar få ytterligare tid för en grundlig kartläggning av kommande behov av lokal- och boendeformer inom denna verksamhet. Enligt socialförvaltningens bedömning skulle en redovisning till kommunstyrelsen vara realistisk i oktober månad. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen från den 9 maj föreslår kommunstyrelsen besluta att lokalförsörjningsplan och långsiktig och strategisk planering av boendeformer för äldre redovisas till kommunstyrelsen senast i oktober månad Kommunstyrelsen

23 KSAU 251 Dnr 2011/189 Pågatågsstationsläge, uppdrag om att upprätta detaljplan för pågatågsstation i Barkåkra Ängelholms kommun har sedan arbetet med ÖP 2004 diskuterat en pågatågsstation i Barkåkra. Kommunstyrelsen tog den 11 maj 2011 beslut om att huvudinriktningen för placeringen av pågatågsstation ska vara vid viadukten över Skepparkroksvägen. För att gå vidare i arbetet mot en pågatågsstation i Barkåkra krävs att området detaljplaneläggs. Missiv avseende uppdrag om att upprätta en detaljplan för pågatågsstation i Barkåkra. föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt byggnadsnämnden, genom upprättande av en detaljplan, pröva förutsättningarna för en pågatågsstation vid viadukten över Skepparkroksvägen i Barkåkra. Kommunstyrelsen

24 KSAU 252 Dnr 2011/303 Framställan om omdisponering av till kommunen inkomna oförutsedda ersättningar Ängelholms kommun erhöll i februari månad en retroaktiv utbetalning på 4,2 miljoner kronor från Försäkringskassan avseende LASS-ersättning (lagen om assistansersättning). Ersättningen avser ärenden som varit föremål för en rättslig prövning där Ängelholms kommun som verkställare av kammarrätten tilldelats rätten till LASS-ersättning. De utbetalda medlen har i kommunens bokföring tillförts ett centralt förvaltningsgemensamt konto Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till förslaget och yrkar att personalen erhåller utbildning i det nya operativsystemet, arbetsnätet, IT-policy m.m. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till förslaget och nej-röst för avslag till förslaget. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x M Ordföranden, Åsa Herbst x 4 1 bifaller förslaget Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 26 april 2011, 203. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat den 18 april Fortsättning

25 KSAU 252 föreslår kommunstyrelsen besluta att till kommunstyrelsen hemställa om omdisponering av inkomna oförutsedda intäkter inom socialtjänstens verksamhetsområde år 2011 med totalt 1,5 miljoner kronor av de totalt inkomna 4,2 miljoner kronor samt att omdisponering görs från centralt förvaltningsgemensamt konto till socialförvaltningens konto för kompetenshöjande fortbildning för personliga assistenter och vårdare (1,0 miljoner kronor) respektive konto för inköp av datorer (0,5 miljoner kronor). Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Undertecknad reserverar mig mot beslutet till förmån för eget yrkande (S) anser att det är mycket viktigt att personalen får utbildning i det nya operativsystemet, arbetsnätet, It-policy med mera. Det är socialförvaltningens uppdrag som arbetsgivare att erbjuda personalen utbildning för sina arbetsuppgifter. (S) har under flera år yrkat på förstärkta resurser till It-verksamheten avseende investeringar i nya datorer. Det är viktigt att modernisera sin datorpark för att ständigt vara uppdaterad till de nya programvarorna. Kommunstyrelsen

26 KSAU 253 Dnr 2011/279 Kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande Villanskolan På förslag av budgetberedningen gav kommunfullmäktige den 15 november 2010 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande Villanskolan, eventuellt i ett läge nära Nyhemsskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen från den 18 april 2011, inkl. bilagor beslutar att lämna ärendet vidare för behandling i kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsen

27 KSAU 254 Dnr 2011/304 Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål Kommunfullmäktige har den 15 november 2010, 180 punkt 21, gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning vad gäller boende inom handikappomsorgen samt lokaler avsett för bostadssociala ändamål. Socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 maj Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 204/11 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat den 13 april 2011 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagna långsiktiga strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål enligt uppdrag från kommunfullmäktige från den 15 november 2010, punkt 21. Kommunstyrelsen

28 KSAU 255 Dnr 2011/285 Nytt Personuppgiftsombud 2011 Kommunstyrelsen har upphandlat nytt personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen har antagit certifierade revisor Hans Gåsste, PWC, som Personuppgiftsombud för kommunens samtliga nämnder. Kommunledningskontoret rekommenderar nämnderna att formellt entlediga Alf Wahlgren som personuppgiftsombud och i hans ställe utse Hans Gåsste. Tjänsteutlåtande från kanslienheten, daterat 1 juni 2011 föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga Alf Wahlgren från uppdraget som personuppgiftsombud från och med den 30 juni 2011, samt att i hans ställe utse revisor Hans Gåsste till personuppgiftsombud från och med den 1 juli 2011 och tills vidare Kommunstyrelsen

29 KSAU 256 Dnr 2008/4 Uppföljning av drogpolitiskt program i förhållande till ny folkhälsoorganisation Den 19 oktober 2009 antog kommunfullmäktige ett drogpolitiskt program för Ängelholms kommun Programmet utgår från nationella handlingsplaner inom områdena tobak, alkohol och narkotika och ska fungera som ett vägledande dokument för samtliga kommunala verksamheter. Programmet har delats upp i förvaltningsspecifika delar, varje nämnd ska redovisa hur implementeringen skett till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 26 maj Drogpolitiskt program för Ängelholms kommun beslutar att notera informationen. Maria Selway

30 KSAU 257 Dnr 2010/274 Mobil fritidsresurs 2, redovisning från kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2009, 169, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en tydlig plan för genomförandet av verksamheten mobil fritidsresurs. Utvärdering av verksamhet och effekter av genomförda insatser ska ske halvårsvis, 31 maj 2010 samt 30 november Delrapport lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni 2010 och slutrapport den 30 november Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen Kartläggning gjord av förvaltningen Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen Sammanträdesprotokoll KSAU Kommunstyrelsens arbetsuskott beslutar att notera informationen Kultur- och fritidsförvaltningen

31 KSAU 258 Dnr 2011/305 Delegeringsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan om delegationsbeslut. beslutar att anteckna anmälan till protokollet.

32 KSAU 259 Dnr 2011/298 Exploateringsförutsättningar för Fridhemsområdet Under tiden som stadsarkitektkontoret arbetat med den fördjupade översiktsplanen har även tekniska förutsättningar och ekonomi utretts parallellt genom ett uppdrag till Sweco genom tekniska kontorets projektledning. Nyckelfaktorer att bemästra är dagvattenhanteringen och markhöjder som måste optimeras med hänsyn till översvämningsrisker och massbalans. Vi insåg tidigt att dessa frågor krävde goda lösningar för att klara exploateringsekonomin. Allt dagvatten ska passera norr om Lindab Arena och ledas i en stor kulvert till Ängelholms kanal som är det stora dike som löper parallellt med järnvägen ner till Vege Å. För att systemet ska kunna svälja allt dagvatten krävs fördröjning före kulverten och det är tänkt att ske i två öppna kanalsystem samt ett avslutande magasin i närheten av utloppet. Kanalsystemet börjar i norr vid nuvarande idrottsplats och löper i en västlig och en östlig gren och sammanstrålar före utloppet (sannolikt i magasinet). En nord-sydlig huvudgata genom området blir vattendelare mellan de båda grenarna i dagvattensystemet. Höjdsättningen är noga studerad för att undvika stigande dagvatten i husgrunder och en viss säkerhetsmarginal är fastlagd. Dagvattensystemet styr höjdsättningen i hela området och det krävs omfattande massförflyttningar men massbalans ska i stort sett kunna uppnås. För att kunna få en överblick över ekonomin krävs vissa antaganden om vilken typ av hus och vilken exploateringsgrad som är rimlig. Sweco har i samråd med kommunen arbetat med så kallade typkvarter som gör det möjligt att ta fram en första exploateringskalkyl. Kalkylen är uppbyggd i excel-format så att ändringar i kalkylen kan göras då det finns nya förutsättningar. Exploateringen kommer att ske under en lång tidsperiod med varierande marknadsförutsättningar vilket innebär att bebyggelsekaraktären kan ändras efter hand som en anpassning till marknaden. Utifrån de valda förutsättningarna (typkvarteren) har Sweco beräknat kostnaden. Till denna kostnadskalkyl har kommunledningskontoret räknat motsvarande försäljningsintäkter från alla förväntade byggrätter. Kostnadskalkylen kan påverkas med olika val om utformning och standard men i övrigt bedöms den så vederhäftig som den kan bli. Intäktskalkylen innehåller betydligt fler variabler som i dagsläget är svårbedömda. Intäktskalkylen innehåller därför en del öppna och resonerande antaganden. Fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer