M-ECVET-S: Development and test of a modular system in the field of professional further training

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M-ECVET-S: Development and test of a modular system in the field of professional further training"

Transkript

1 M-ECVET-S: Development and test of a modular system in the field of professional further training Grant Agreement Number: DE/09/LLP- LdV/TOI/ Final Brochure: Description of the products Swedish version

2 Table of content Introduction, background and context... 2 I. Del: Fördelning av ECVET-poäng (Produkt 1 och 4 från projektet M-ECVET-S) M-ECVET-S-systemets metoder och processer Tillämpning av metodiken i ett konkret exempel Online-test av ECVET moduler genom användning av CEMES-metoden Hur M-ECVET-S-processen fungerar II. Del: Beskrivning av lärandemål (Produkt 3 från projektet M-ECVET-S) Metodik för att beskriva lärandemål Användningen av lärandemålsbeskrivningar i M-ECVET-S Exempel på att formulera lärandemålsbeskrivningar Kompetensbeskrivningarnas relevans för kompetensbedömning med CEMES-plattformen Conclusions Utvärdering av testfasen Sammanfattning av resultaten av WP 5 (produkt nr. 5) Further information Annex I: Ten Outcome-oriented unit descriptions (Product 2 of the M-ECVET-S project) Annex II: What is ECVET? Annex III: ECVET and the European Qualifications Framework Annex IV: What is a Modular System of Education? ANNEX V: Why utilise ECVET for a Modular System?

3 Introduction, background and context The M-ECVET-S Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project (ITP) is built upon the acknowledgement within Europe of the need to facilitate trans-national mobility and promote borderless lifelong learning through the recognition of vocational learning expressed as learning outcomes. In this respect, the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) was adopted. This Recommendation is referred to hereafter in this document as REPC. The purpose of the REPC is to create a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) intended to facilitate the transfer, recognition and accumulation of assessed learning outcomes of individuals who are aiming to achieve a qualification. The REPC then goes on to articulate six recommendations related to its intentions with respect to ECVET, including the following article (#2): create the necessary conditions and adopt measures, as appropriate, so that as from 2012 in accordance with national legislation and practice, and on the basis of trials and testing it is possible for ECVET to be gradually applied to VET qualifications at all Nivås of the EQF, and used for the purpose of the transfer, recognition and accumulation of individuals learning outcomes achieved in formal and, where appropriate, non-formal and informal contexts The M-ECVET-S project was conceived to address this recommendation, specifically in the area of trials and testing of individuals learning outcomes achieved in... non-formal and informal contexts. It builds upon and utilises the outcomes from the successful Leonardo da Vinci Pilot Projects, ESO-CERT, ESO-CSA and ESO-CRS. Specifically, the assessment platform and methodology developed in the ESO-CERT project will be used as a tool for the assessment of ECVET since the allocation of credit for non-formal and informal learning is entirely dependent upon a proven and appropriate method of assessment. This is the only ECVET project that is both proposing and testing a modular scheme for the transfer, recognition and accumulation of individuals learning outcomes from non-formal and informal lifelong learning. Whilst the scope of the M-ECVET- S project is quite specific, the potential for extension of the outputs of the project on a much wider European scale, to a much broader range of vocational areas, is enormous. To develop and test a modular ECVET system which, by its inherent 2

4 flexibility and underlying practicality as well as and above all its workability is the goal, the impact of which, if successful, will be highly significant and will fulfill the expectations implicit and explicit in the REPC. Thus, the aims of this project are quite specific, but its potential is enormous. Included in this document are a series of annexes/appendices which provide supporting information, evidence and discussion related to the methodology for allocation of ECVET credit and to the methodology of describing learning outcomes to a modular vocational education and training system. I. Del: Fördelning av ECVET-poäng (Produkt 1 och 4 från projektet M-ECVET-S) I samband med främjandet och förbättringen av ECVET-metoden för bedömning av yrkeskompetens, utvecklat inom EU-projektet ESO-CERT, har denna del två syften. Dels att redovisa utvecklingen av en bedömningsmetod med poäng i samband med utbildningsmoduler för yrkesutbildning, dels utvecklingen av en metod för att fördela poäng till dessa utbildningsmoduler. Det dubbla syftet av detta kommer att anpassas efter och bygga vidare på den metod som utvecklats i det EU-finansierade ESO-CERT-projektet och kommer att hämta stöd från den aktuella utvecklingen inom ECVET i europeiska och nationella sammanhang. Samtidigt som dessa resultat är en integrerad del av Leonardo da Vinci-projektet M-ECVET-S, är denna rekommendation också en fristående enhet och har en bred och allmän karaktär som kan användas inom andra tillämpningar och utvecklingsarbeten inom ECVET. 3

5 1. M-ECVET-S-systemets metoder och processer Följande beskriver och visualiserar M-ECVET-S metodik och de processer som ingår i tilldelningen av ECVET-poäng till godkända elever. Vissa antaganden görs och de grundläggande principer för denna metod anges nedan: Antaganden och grundläggande principer 1. Inlärning sker genom en rad olika källor och mekanismer. 2. I sammanhanget av yrkesutbildning; lärandet det möjligt för eleven att lära sig att utföra sitt jobb. 3. Det spelar ingen roll om lärandet kommer som ett resultat av formell utbildning eller övning, eller genom ett informellt eller icke-formellt sätt. 4. ECVET erkänner resultat eller utfall från alla källor till lärande. 5. ECVET ger utmärkelser för vad en individ har lärt sig och inte hur han eller hon lärt sig det. 6. ECVET ger nya möjligheter för alla elever. 7. ECVET har fördelen av öppenhet, flexibilitet och portabilitet mellan EUstaterna och eventuellt senare. 8. Enkelhet och användbarhet kommer att vara avgörande villkor för M-ECVET- S-systemet att lyckas. Praktisk information 1. ECVET-poäng kommer att tilldelas alla elever som genom CEMES internetbaserade testmetod klarar de ändamålsenliga prov som utvecklats i Leonardo da Vinci-pilotprojektet ESO-CRS. 2. ECVET-poäng kommer att delas ut för godkända ECVET-Modulr. 3. ECVET-moduler kommer att utvecklas inom specifika yrkesområden. Varje modul kommer att vara en underavdelning till en läroplan för en yrkesutbildning t.ex. en modul om grundläggande bokföring kommer att bli en underavdelning till en läroplan för redovisning. 4

6 4. Varje ECVET-modul representerar det minsta element av lärande för vilka EVCET-poäng kan beviljas. 5. Varje ECVET-modul kommer att ha ett jämförbart poängvärde av 6 ECVETpoäng. 6. ECVET i sig kommer inte att klassificeras, men kommer att tilldelas en specifik EQF-nivå. 7. Varje ECVET-modul kommer att ha ett specifikt och unikt namn. 8. Elever som klarar ett lämpligt test för varje modul kommer att tilldelas 6 ECVET-poäng som kan betraktas som en fristående enhet eller som, ihop med andra ECVET-poäng inom samma yrkesområde, kan användas för att bygga en fullständig, namngiven yrkesutbildningskvalifikation. 9. Inom en modul kommer ingen åtskillnad att göras mellan kunskaper, färdigheter och kompetens. 10. De kommer inte endast ges lika nivåer av betydelse, utan godkänt, d.v.s. det lägsta procentuella läranderesultatet för att godkännas inom en modul, kommer att tillämpas på varje typ av läranderesultat. Alla tre typer av lärande är lika viktiga. 11. Inom ett ECVET-program som resulterar i en namngiven yrkesexamen måste alla Modulr avklaras innan examen tilldelas. ECVET-moduler, lärandemål, riktmärkning och nominell inlärningstid 1. Grunden för beviljande av ECVET-poäng kommer att vara en demonstration av uppnåendet av lärandemålen. 2. Lärandemålen definieras som "uttryck för vad en elev vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad, och som definieras i termer av kunskaper, färdigheter och kompetens." 3. Varje ECVET-modul kommer att utvecklas som beskrivet i termer av lärandemålen enligt definitionen i punkt 2 ovan. 4. ECVETs lärandemål kommer att definieras genom riktmärkning mot likvärdigt lärande från formella utbildningsprogram, eftersom formella utbildningsprogram är strängt strukturerade. 5

7 5. För att säkerställa likvärdigheten av formella och informella kvalifikationer kommer nominell inlärningstid ligga till grund för utvecklingen av ECVETmoduler för lärande, eftersom detta är ett utbrett mått som används vid utveckling av formella utbildningsprogram. 6. Nominell inlärningstid är ett mått på hur mycket arbete en elev har ansträngt sig i inlärningsprocessen för att uppnå ett visst läranderesultat. Det definieras som den genomsnittliga tiden en elev inom formell utbildning skulle vidta för att uppnå ett visst läranderesultat. 7. Nominell inlärningstid är ett genomsnitt men omfattar inte bara lärarledd tid, utan även förberedelse för lektioner, privata studier och enskild läsning samt slutförandet av formella utvärderingsuppgifter och revidering. Som sådant är det ett mått på olika former av inlärningstid. 8. Medan nominell inlärningstid är grunden för fördelning av poäng och utveckling av lämpligt antal lärandemål (de mått som ska bedömas), är det viktigt att förstå att inom ramen för ECVET, är de fiktiva, inte faktiska. 9. En ECVET-poäng motsvarar lärandemål som uppnås genom 20 nominella inlärningstimmar. 10. ECVET-nivåerna kommer att bedömas genom riktmärkning mot de olika nivåerna inom motsvarande formellt utbildningsprogram. 11. ECVET-poäng (6 per ECVET-modul) kommer att delas ut på grundval av att en elev passerar en rigorös testprocess som utvärderar förverkligandet av modulens lärandemål. 12. ECVET-modulerna beskrivs i Lärandemål och är mått för vad eleven vet vid en viss tidpunkt. EVCETs lärandemål som består av enskilda ECVET-moduler är "ögonblicksbilder" av uppnådd kunskapsnivå från samma dag som de testas. 13. Inom varje ECVET-modul kommer alla typer av utbildningsresultat - kunskaper, färdigheter och kompetens att behandlas som en helhet. Gränsen för godkänt i testerna för alla ECVET-moduler kommer att vara 50 % av frågorna för varje typ av lärandemål (kunskaper, färdigheter eller kompetens). Endast de elever som klarar varje modul kommer att få ECVET-poäng och för varje avklarad modul kommer de att tilldelas 6 ECVET-poäng. ECVET använder ett godkänd - eller inte godkänd -system; alla 6 ECVET-poäng delas ut eller inga alls. 6

8 Olika sorters lärande Informellt lärande Icke-formellt lärande Formellt lärande Det är lärande som förvärvas som ett resultat av en serie av oplanerade upplevelser, antingen i eller utanför en arbetsmiljö. Informellt lärande är i allmänhet inte erkänd utom genom hänvisning till "erfarenhet". Det finns idag inget allmänt värde på eller erkännande av denna typ av lärande. Informellt lärande är inte tidsbestämd eller tidsbunden. Lärandet sker vid alla tidpunkter och i varierande takt beroende på den enskilde eleven. Exempel på källor för informellt lärande är: Inlärning i arbetet Att lära genom att göra Att lära genom att observera Gruppinlärning Inlärning genom förfrågan Inlärning genom undervisning Lära genom att reflektera Lära av misstag Det är lärande som förvärvas som ett resultat av ad hoc-planerade erfarenheter och övning, antingen i eller utanför en arbetsmiljö. Icke-formellt lärande är allmänt erkänt och värderas men bara i förhållande till "utbildning för att göra ett specifikt jobb". Det kan också ha viss "valuta" i relaterade yrken. Icke-formellt lärande brukar inte vara tidsbestämt även om de individuella övningselementen kommer att vara tidsbundna. Exempel på källor för icke-formellt lärande är: Jobbspecifik utbildning Uppgiftsspecifik utbildning Internutbildning Allmän färdighetsträning Områdesspecifik utbildning Yrkesutbildning Det är lärande som utförs på eller från en behörig utbildnings- eller läroinstitution. Oftast leder det till en namngiven examen och kan utföras på heltids- eller deltidsbasis. Stort värde läggs på det formella lärandet i varje land där den utförs, även om det ännu inte finns fullständig acceptans av jämförbara lokala kvalifikationer i andra länder. Formellt lärande är tidsbestämt, d.v.s. ett fast mått på inlärningstid tilldelas formellt lärande. Exempel på källor för formellt lärande är: Skolor Högskolor Universitet Affärsskolor Utbildningscenter/ utbildningsföretag M-ECVET-S görs ingen åtskillnad mellan källor till lärande, men tillhandahåller en mekanism för förvärv och riktmärkning av formaliserade akademiska poäng för alla former av lärande. Formellt lärande är den mest strukturerade typen av lärande och läroprocess och erbjuder ett idealiskt riktmärke för andra former av lärande. 7

9 2. Tillämpning av metodiken i ett konkret exempel M-ECVET-S huvudpartner IBS har utvecklat ett praktiskt konkret exempel på ett modulsystem inom området redovisning för att testas i detta projekt. Exemplet som har utvecklats är del av en examen inom redovisning, som kan erhållas genom formell utbildning/övning. I urvalet av moduler att utveckla, ingår moduler som är representantiva för studier på mer än en svårighetsgrad. Detta för att visa hur en modulär struktur kan fungera. Tio moduler har utvecklats enligt följande. Det är viktigt att notera att de tio kombinerade Modulrna inte omfattar hela examen, men de står som förebilder. De tio modulerna representerar tillsammans 60 ECVET-poäng och motsvarar 1200 inlärningstimmar totalt, vilket motsvarar ett helt år av traditionella (formella) studier.de tio modulerna är: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Windows, Word, Excel grundläggande nivå (datorkunskaper för företagande) MS Word, Excel avancerad nivå (en högre nivå av datorkunskaper för företagande) Allmän engelska för nybörjare Nivå A1 (en introduktionsmodul i främmande språk) Modul 4: Grundläggande affärsengelska Nivå A2 (en introduktionsmodul i främmande språk för företagande) Modul 5: Avancerad affärsengelska Nivå B2 (en högre nivå i främmande språk för företagande) Modul 6: Ekonomi- & affärsstudier, allmänna juridiska krav grundläggande nivå (en introduktionsmodul för ekonomi, affärer och juridik) Modul 7: Bokföring/redovisning Grundläggande nivå (en introduktionsmodul) Modul 8: Modul 9: Modul 10: Bokföring avancerad nivå (en högre nivå inom bokföring) Löneberäkning Grundläggande nivå (en introduktionsmodul) Löneberäkning/Löner inom byggbranschen (en högre nivå inom löneberäkning) 8

10 I valet att utveckla dessa särskilda moduler antas det att visa av dem kommer att vara förutsättningar för andra, vilket innebär att de skulle behöva studeras och passeras innan en student i formella studier skulle tillåtas påbörja en modul på högre nivå. Dessa moduler följer således på varandra. Närmare bestämt bör följande gälla: Modul 1 (grundläggande nivå) är en förutsättning för Modul 2 (samma område; avancerad nivå) Modul 3 är en förutsättning för Modul 4, vilken i sin tur är en förutsättning för Modul 5 (samma område) Modul 6 är en grundläggande modul inom handel. Modul 7 (grundläggande nivå) är en förutsättning för Modul 8 (samma område; högre nivå) Modul 9 (grundläggande nivå) är en förutsättning för Modul 10 (samma område; högre nivå) För var och en av de tio modulerna har en detaljerad beskrivning utvecklats som visar följande: Modultitel/ Beskrivning Detaljerade lärandemål separat beskrivna i termer av kunskap, färdigheter och kompetens. Nominella inlärningstimmar (=120 timmar) ECVET poäng (=6) Var och en av de tio modulerna utvecklade inom redovisning är fristående enheter, som kan byggas in i en rad olika namngivna yrkesexamina/ kvalifikationer. Här ges ett exempel med hjälp av ovanstående moduler: 1. Modul 7 and 8 (bokföring) kan båda vara viktiga moduler för en examen i redovisning och varje utbildningsprogram kan kräva att dem båda ingår. 2. Modul 7 kan vara nödvändig och tillräcklig för en examen i företagsekonomi eftersom detta område kanske inte kräver så hög nivå av kunskaper, färdigheter och kompetens inom bokföring. 3. På samma sätt, förutom inom redovisning, kan modul 1 och 2 (datorkunskaper för företagande) vara viktiga delar av en examen i personaladministration. 4. Det är denna "fristående" natur som representerar skönheten i ett modulsystem för utbildning: inslag av lärande som kan tillämpas i en rad olika sammanhang och tillämpningar. Detta är helt i linje med konceptet och principerna för ECVET. 9

11 Medan, som nämnts ovan, några av modulerna är en förutsättning för andra mer avancerade moduler inom samma område, enligt testmetoden för detta projekt, är det fullt möjligt för en kandidat att ta ett högre test vidsamma tid som ett lägre test, om eleven tror att hans /hennes lärande är på en högre nivå, förutsatt att den sökande också genomför det lägre nivåtestet. I sådana fall skulle en framgånsgrik elev inte bara tilldelas 6 poäng ECVET för modulen på den lägre nivån utan även 6 ECVET-poäng för modulen på den högre nivån. 3. Online-test av ECVET moduler genom användning av CEMES-metoden Leonardo da Vinci-projektet ESO-CSA, en tre-stegs metod för bedömning av kompetens, har utvecklats och belönades med Helsingfors Award Således tar bedömningsmetoden som utvecklats i ESO-CSA-projektet vederbörlig hänsyn till de många och olika inlärningsvägar som kan ha bidragit till elevens totala lärande inom ett visst yrkesområde. ESO-CSA bedömningsmetod mäter kunskaper, färdigheter och kompetenseri tre steg och i det avseendet är det idealiskt för bedömningen av läranderesultat inom ECVET. I projektet ESO-CRS utvecklades CEMES-verktyget som ett online-baserat kompetensbedömningsverktyg. CEMES-verktyget utvecklades enligt en 3- stegsmetod för bedömning från projektet ESO-CSA. CEMES struktur: Den högsta nivån är kompetensområde ett kompetensområde är indelat i flera kompetenser kompetens är indelat i färdigheter kompetens definieras i tekniska termer (kunskap) de tekniska termerna är sammankopplade med kvalificerade frågor (flervalsfrågor och öppna frågor) CEMES struktur ger användaren en exakt bild om vad ett test mäter och användaren kan ge en exakt förklaring som bevis för testresultaten med tanke på CEMES struktur. 10

12 I projektet ESO-CERT utvecklades en metod för att fördela poäng för erkännande av icke-formellt och informellt lärande. Projektet M-ECVET-S överförde projekten ESO-CRS och ESO-CERT. CEMES-verktyget har använts i testfasen av detta M-ECVET-S-projekt. Detta verktyg har använts på följande sätt för modulen inom området för redovisning, som utvecklats av IBS: Online-verktyget för bedömning fokuserar på att testa läranderesultat som uttrycks i beskrivningen av de tio modulerna. Dessa läranderesultat är utgångspunkten och referenspunkterna för bedömningsprocessen. Dessa läranderesultat omfattar också kunskaper, färdigheter och kompetens inom respektive modulområde. En omfattande bank av testfrågor har tagits fram som kommer att kunna testa alla utbildninsgmålen. Frågorna har utvecklats av experter inom de olika områden som omfattas av modulerna. Testningen av inlärningsresultat är rigorös ett rätt svar på en enda fråga kommer inte att vara tillräckligt för att vara säker på en elevs kunskap, det måste finnas inbyggda dubbla kontroller. Således kommer ett antal aspekter av kunskapen testas separat och kontrolleras. Gränsen för godkänt är 50% för varje modul inom redovisning. Således måste 50% av lärandemålen i termer av kunskaper, färdigheter och kompetens - minst 50% för varje typ av lärande - uppnås för att klara modulen. Det underliggande kriteriet för CEMES systemets framgång och dess tillämpning på M-ECVET-S är användbarhet. Utan detta villkor är en bredare europeisk tillämpning av M-ECVET-S tveksam. 11

13 4. Hur M-ECVET-S-processen fungerar ECVET-poäng är tillgängligt för lärande som förvärvats genom icke-formellt, informellt eller formellt sätt. M-ECVET-S är i väsentlighet organiseringen och utförandet av en testmetod anpassad efter de ECVET-moduler som har utvecklats med lämpliga och specifika läranderesultat. Denna metod utnyttjar CEMESsystemet tester, som beskrivits i korthet tidigare. M-ECVET-S-processen fungerar på det sätt som beskrivs på följande sidor. I båda fallen beskrivs, för att tilldelas ECVET-poäng för icke-formellt/informellt lärande och även för formell utbildning, testas en elev rigoröst genom CEMES onlinesystem. Testprocessen ger en "ögonblicksbild" av vad de studerande kan och är behörig inom eller skicklig på vid någon tidpunkt. Tilldelningen av ECVET-poäng innebär inte i sig någon undervisning eller inlärning, eftersom det är en "ögonblicksbild". Ändå, processen tillåter elever som inte kommer nå eller inte som har nått framgång i att visa ett tillfredsställande läranderesultat, till att antingen inleda vidareutbildning eller ta sig tid att samla mer erfarenhet på jobbet och bli formellt testade så många gånger som det krävs för att lyckas. Detta görs i en anda av ständig förbättring. Att få ECVET-poäng för icke-formellt, informellt och formellt lärande Att göra testet och att klara testet: 12

14 Oavsett hur han /hon uppnått lärandemålen, har eleven som passerar CEMEStestet för given ECVET-modul uppnått kriterierna för ECVET-modulens läranderesultat och är tilldelas därför 6 ECVET-poäng för varje ECVET Modul han / hon har passerat. Dessa 6 ECVET-poäng per modul kan användas individuellt, tas som en del av elevens skolprestationer eller kan läggas till med andra ECVET-moduler inom samma eller liknande yrkesområden för att gradvis bygga upp en namngiven ECVET-kvalifikation. Alla elever som uppnår ECVET-poäng tillgodogörs följande tester: Elever som uppnår framgång i ECVETs CEMES-tester har möjlighet att antingen behandla dem som enskilda ECVET-modulpoäng i sin CV /meritförteckning, eller addera dem till andra lämpliga utmärkelser för ECVET-poäng, för att vidare uppnå en namngiven ECVET kvalifikation. 13

15 Hantering av misslyckade CEMES-tester: De elever som genomför och misslyckas med ett CEMES-test för en modul ges inte någon ECVET-poäng. I stället har de möjlighet att påbörja mer utbildning, söka mer erfarenhet för att öka sin totala nivå av lärande med anknytning till de specifika läranderesultaten för den namngivna modulen (inom kunskaper, färdigheter och kompetens). Vid den tidpunkt som eleven är övertygad om att han / hon har tillräckligt med kunskap för att genomföra ett nytt test, har han / hon möjligheten att ta modultestet igen. En sammansatt bild av M-ECVET-Ss metoder och processer visas på nästa sida. 14

16 15

17 II. Del: Beskrivning av lärandemål (Produkt 3 från projektet M-ECVET-S) Beskrivningen av läranderesultatet är ett viktigt steg mot utvecklingen av ett europeiskt poängsystem. Baserat på projektet ESO-CERT, vill projektet M-ECVET-S generera tio handlingsinriktade beskrivningar av kompetenser för utvalda träningmosduler, i enlighet med rekommendationer från Europaparlamentet och Europarådet. De erfarenheter som har utvunnits genom att generera beskrivningar av befogenheter skall generaliseras och användas I denna metod. 1. Metodik för att beskriva lärandemål Efter att ha bedrivit intensiv forskning, är följande slutsatser grundade på resultat från projektet Building up mutual trust: Zooming in on EQF-Nivå six with regard to the engineering sector och från rapporten "Guide to Writing Module Learning Outcomes at DCU. What are learning outcomes?" av M. Keene, båda från år Dessa togs fram på rekommendation från Europaparlamentet och rådet om inrättandet av ett europeiskt system för yrkesutbildning från år Lärandemål kan beskrivas som följande: 1. Lärandemål bygger på slutförandet av en examen och hänvisar till en genomsnittsexamen. 2. Befintliga läroplaner och andra relevanta dokument ligger till grund för att beskriva lärandemålen. 3. Lärandemål återspeglar inte innehållsbeskrivningen av en examen, men är strikt resultatinriktade. 4. Lärandemål beskrivs i form av resultat. De hänvisar till den dagen för provet och de saker som förväntas av eleven. 5. Inlärningssättet är inte relevant för beskrivningen av lärandemål. 6. Det ideala antalet lärandemål beror på komplexiteten i lärande. 7. Lärandemål måste vara realistiska i form av tid och resurser. 8. Lärandemål måste kunna verifieras utifrån. 16

18 De principer som nämns ovan präglar inte bara läranderesultatet men är också giltiga för sin formulering. Dessutom finns det rekommendationer som skall säkerställa en exakt och begriplig formulering. 1. Använd verb i pågående form. 2. Använd verb som motsvarar de kognitiva, psykomotoriska eller den affektiva domänen för lärande och definiera ett eventuellt examinationsscenario. 3. Skriv korta och koncisa meningar. 4. Beskriv inte lärandemål för vagt eller för specifikt. 5. Undvik tvetydiga ord och fraser. 6. Använd inte för många verb i pågående form för att beskriva ett lärandemål men använd verb som refererar till varandra. 7. Använd inte samma verb alltför ofta i en beskrivning. 8. Beskriv inte alltför många och inte för få läranderesultat. 9. Beskriv inte lärandeutvecklingen. Dne är svår att mäta och kräver flera bedömningar vid olika tidpunkter. Exempel formuleringar som ska illustrera dessa rekommendationer beskrivs under punkt 3 i andra sektionen av denna del. Utöver dessa generella rekommendationer om utformningen av lärandemål, finns det en annan, mycket praktisk diskussion om hur lärandemål ska formuleras. För närvarande finns det tre särskilda typer av formuleringar: 1. Kan -form Exempel: Han/ hon kan boka upphandlingstransaktioner. 2. Kan-göra -form Exempel: Hon/ han kan boka upphandlingstransaktioner. 3. Presensform utan hjälpverb Exempel: Han /hon kan boka upphandlingstransaktioner. Kan -form och "kan-göra -form är väldigt lika varandra eftersom "kan", i anslutning till ett fullständigt verb och relaterat till ett ämne, beskriver kompetens, d.v.s. vad någon kan göra. Förespråkarna förstår användningen av hjälpverb och verb som allmänn form för giltiga lärandemål på dagen för provet. Motståndarna till "kan -formen och "kan-göra -formen säger att resultatet är definierat bara vagt på grund av användningen av "kvasihjälpverb". Detta lämnar utrymme för möjligheter och eventualiteter när läranderesultaten fastställs, till 17

19 exempel: Han kan upprätta en balansräkning om han har studerat och om han inte glömde sina glasögon. Kvasihjälpverbet suddar ut bilden av den genomsnittliga examen och förvränger förväntningarna på resultatet, på dagen för provet. Förespråkare av presensformen ser den som det bästa möjliga sättet att aktivt beskriva ett resultat som förväntas av en genomsnittlig examen, på dagen för provet. Detta synsätt innebär inte att det skett någon utveckling på dagen för provet. Läranderesultatet gäller på den specifika dagen. Det är möjligt att den sökande gör bättre eller sämre på testet och det är också möjligt att den sökande förbättrar sin kompetens efteråt, men vid tiden för bedömning är detta inte relevant. Motståndare till presensformen ser den inte som det bästa möjliga sättet för att beskriva ett läranderesultat. De definierar denna form som ett slags progressiv form, d.v.s. som en handling som ännu inte är avslutad och därmed möjliggör en utveckling och inte ett definierat genomsnitt. 2. Användningen av lärandemålsbeskrivningar i M-ECVET-S Baserat på EU-rekommendationer om karakterisering av lärandemål och på rekommendationer om utformningen av lärandemål har projektet M-ECVET-S tagit fram tio kommersiella moduler och beskrivit dem på ett resultatorienterat sätt. När vi beskriver lärandemål på tyska och engelska har vi endast använt presens. Skälen för detta var: - Aktiva verb använder presens och beskriver ett resultat, d.v.s. ett aktuellt läge. Detta sätt att beskriva på tillämpas i projektet. - "Kan -formen och "kan-göra -formen lämnar utrymme för möjligheter och eventualiteter när läranderesultatet fastställs. I projektet tillämpas ingen av dessa två former. Beskrivningarna av inlärningsresultaten i partnerländerna Sverige, Italien och Turkiet har översatts på ett landsspecifikt sätt och det är därför inte möjligt att här utveckla hur dessa beskrivningar genererades och vilken typ av egenskaper som beaktades. 18

20 Lärandemålen beskrivs alltid enligt samma mönster. I projektet använder vi följande mall: Modulnummer Modultitel Allmän titel på kvalifikationen Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Beskrivning av lärandemål för området Kunskap Färdigheter Kompetens Specificerade. Beskrivning av lärandemål. Arbetsbelastning Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng Specificerade. Beskrivning av lärandemål. Specificerade. Beskrivning av lärandemål. Mallen innehåller följande punkter: 1. Ett modulnummer och en titel tilldelas. 2. Modulen sätts i samband med en examen. 3. EQF-nivån beräknas (i samband med detta projekt har den här typen av utvecklingsarbete inte gjorts). 4. Efteråt beskrivs lärandemålen holistiskt och beskrivningarna specificeras i termer av kunskaper, färdigheter och kompetens. 5. Baserat på en formell utbildning, definieras inlärningstiden (1 inlärningstimme = 60 min) och inlärningsmetoden. (För erkännande är tillvägagångssättet för inlärningen och inlärningstiden inte relevanta.) 6. Utvärderingen och erkännandet av läranderesultatet diskuteras. (I samband med detta projekt har de första överväganden gjorts). 7. Tilldelning av ECVET-poäng Bilaga 1 innehåller tio resultatorienterade modulbeskrivningar på svenska. 19

21 3. Exempel på att formulera lärandemålsbeskrivningar Enligt rekommendationen för formulering av lärandemål, kommer vi nu att presentera exempel som ska illustrera rekommendationerna. Några exempel är tagna direkt från våra egna beskrivningar av läranderesultat. 1.) Använd verb i presensform. Exempel: Hon/han genererar bokföringsunderlag till en årlig balansräkning enligt de rättsliga bestämmelserna. I detta exempel är verbet aktivt i och med dess pågående form och betydelsen av verbet i sig. 2.) Använd verb som motsvarar den kognitiva, psykomotoriska eller affektiva domänen för lärande och definiera ett eventuellt bedömningsscenario. Exempel: Hon/han nämner delarna i en årsredovisning för privata bolag och kapitalföretag. Presensformen definierar inlärningsdomänen och hänvisar till motsvarande kognitiva nivå av lärandemålet och ett eventuellt bedömningsscenario. 3.) Skriv kort och koncisa meningar. Exempel: Hon/han fastslår utgifter och kostnader på bokföringsmässiga grunder resultaträkningen. I detta exempel är verbet aktivt och lärandemålet definieras kort och koncist. 4.) Beskriv inte lärandemålen för vagt eller för specifikt. Otillräckligt exempel: Hon/ han är ansvarig för personalplanering. Otillräckligt exempel: Hon/han presenterar personalsplaneringsuppgifterna för personalen med hjälp av ett exemplet från ett institut för vidareutbildning. 20

22 Bra exempel: Hon/ han planerar de framtida kvalitativa och kvantitativa personalkraven i ett företag. De två första exemplen sätter inte läranderesultatet i ett tydligt sammanhang, det förblir vagt och det sammanhanget definieras alltför smalt. Båda exemplen är därför inte tillräckliga för att beskriva lärandemålen. Det tredje exemplet definierar ramen för lärandemålet utan att vara alltför vagt eller för specifikt. 5.) Undvik tvetydiga ord och fraser. Exempel: Upphandlingstransaktionerna definierades korrekt. Hon/han kunde boka dem. Detta exempel refererar inte till eleven utan till innehållsbeskrivningar och det inkluderar inte ett aktivt verb i presens. Det finns inget exakt sätt att bedöma lärandemålet. Detta är inte tillräckligt för att beskriva lärandemål. 6.) Använd inte för många aktiva verb för att beskriva ett lärandemål men använd verb som refererar till varandra Otillräckligt exempel: Hon/han infogar, redigerar, reviserar, designar och tar bort sidhuvud. Bra exempel: Hon/han analyserar och tolkar valda nyckeltal från en balansräkningsanalysi förhållande till den ekonomiska situationen i ett företag. Beskriv inte lärandemål som det görs i första exemplet, eftersom listan med aktiva verb är för lång och resultatet kan kombineras. Det andra exemplet använder två ömsesidigt beroende verb för definitionen av ett lärandemål. 21

23 4. Kompetensbeskrivningarnas relevans för kompetensbedömning med CEMES-plattformen CEMES-plattformen (Kompetensutvärderingsmetod för europeiska specialister) är ett online-baserat, flerspråkigt system som kan bedöma och värdera yrkeskompetens - oavsett hur dessa färdigheter har förvärvats. Strukturen i systemet motsvarar EU:s rekommendation om att definiera yrkeskunskaper och drar i gengäld slutsatsen att kunskaper, färdigheter och kompetens måste bedömas därefter. I tidigare Leonardo da Vinci-projekt, utvecklades ett skalbart kompetensklassificeringssystem. Detta system kan inte bara bekräfta formella kunskaper som förvärvats genom utbildning utan det kan också bekräfta ickeformell och informell kunskap till viss del. Kompetensledningssystemet är uppbyggt enligt följande: Kompetensområdet (Nivå 1) kännetecknas av relevant kompetens (Nivå 2). Dessa kompetenser kan definieras genom förordnad kompetens (Nivå 3) som i sin tur bestäms av tekniska termer/kunskap (Nivå 4). Den kunskapen/ de tekniska termerna används i flervalsfrågor och öppna frågor som ligger till grund för kompetensbedömningsproven och utvärderingar. Plattformens struktur är banbrytande och mycket produktiv för validering av läranderesultat inom yrkesutbildning. Det återspeglar indelningen av beskrivningarna för läranderesultat och därmed också EU:s rekommendationer. CEMES-plattformen ger oss möjlighet att skapa en systematisk sammanställning av lärandemål och hjälper oss att utföra adekvat kompetensbedömning. På grund av det faktum att lärandemålen är strikt resultatorienterade och på grund av villkoret att beskrivningarna gäller vid dagen för provet blir det irrelevant huruvida inlärningen har förvärvats formellt, icke-formellt eller informellt. De redovisas i alla fall. Plattformen blir ett idealiskt system för bedömning och erkännande av läranderesultat. 22

24 Conclusions The recommendations of the European Parliament and the Council from 2008 and from June 2009 are markers and are the basis for allocating credit points and describing learning outcomes. On the basis of a modular further training system which is constantly applied and against the background of definitions, the following questions were raised: How to create and apply a workable methodology to allocate ECVET credit to a modular education system? and What is an outcomeoriented description of learning outcomes and how can we generate exemplary descriptions for ten selected Moduls? The foregoing represents the basis of the methodologies for the M-ECVET-S project. Annex I contains the ten learning outcome descriptions. It is intended that this project and its outcomes are capable of extrapolation to a wider European context. With its emphasis on simplicity and workability combined with appropriate rigour, it is clear that the M-ECVET-S project should offer enormous potential for widespread acceptance across Europe. By organising the complete body of vocational learning in such a way, using a modular approach which references both the EQF and formal vocational education, but stands alone, the framework developed for the assessment of non-formal and informal learning, acquired outside the classroom should be very strong. The project partners acknowledge the potential difficulties of gaining widespread buy-in across all European member States, but assert that being guided by workability and simplicity, the project has the best possible chances of widespread success. The test phase will determine the Nivå of workability of the schemes, but on the assumption that the testing process will either be an unqualified success, or give guidance for modification, where necessary, the project will be widely disseminated using all means at the disposal of the project partners. If successful, the impact of this methodology and process across European member states can be enormous. 23

25 Utvärdering av testfasen De utvecklade produkterna testades i tre steg. Olika sammanhängande testmål eftersträvades. Först genomfördes ett fullständigt test av CEMES-plattformen med deltagare i yrkesutbildning i alla fem samarbetsländer. Vid det andra steget genomförde samarbetspartners intervjuer med representanter och berörda parter inom yrkesutbildning för att utvärdera den framtagna metodiken. Slutligen utvärderade strategiska intressenter det framtagna tillämpningsscenariot (erbjudanden om modulära yrkesutbildning) för ECVET. Resultaten var överraskande, men visar mycket tydligt de nuvarande svårigheterna och problemen i genomförandet och användningen av ECVET. Enligt målet att erkänna läranderesultat från ett modulärt system över landsgränserna har konsortiet sammanställt ett jämförbart prov inom området för handel mellan de olika partnerländerna. Detta område valdes på grund av förväntade lokala särdrag som kanske kunde leda till specifika resultat. Den tyska partnern förberedde 84 frågor. Projektets samarbetspartners identifierade och översätte ungefär 50 lämpliga frågor till sitt respektive land. I sammanställningen av ett enhetlit test reducerades antalet lämpliga frågor till 24. Utvärderingen av testet visade att endast 17 frågor slutligen var användbara. Ibland besvarades samma fråga helt annorlunda. Spridningen av det rätta svaret mot det nationella genomsnittet var mellan 20 % och ibland upp till 80 %. Sammanfattningsvis visar det hur svårt det kommer att bli att framgångsrikt genomföra ECVET inom specifika kompetenser och yrkesområden. Under projektets process och utvecklingen av produkterna fanns det knappast några svårigheter att acceptera transnationella variationer i att formulera lärandemålen. Den enhetliga resultatorienterade definitionen av kompetens, skicklighet och kunskap för de fem länderna orsakade knappast heller några problem. Men, resultatet av testet visar att den överlappande kunskapen reducerades till ca 20 % i de olika länderna. Sammanfattningsvis, enligt ECVET talar vi i partnerländerna om samma kompetenser, färdigheter och kunskaper och vi kan använda samma vokabulär, 24

26 men beroende på kompetensområdet är lärandemålen i själva verket inte nödvändigtvis de samma, utan bara jämförbara. Det befintliga exemplet med ECDL visar att det är möjligt att tillämpa ECVET, särskilt inom ett område där kompetens grundas på en gemensam teknisk bas. I områden där kompetenserna som krävs är på bas av nationell lagstiftning och lokala särdrag är tillämpningen av ECVET svår, men nödvändigt enligt transparensen för kompetenser. Resultaten av intervjuerna med yrkesutbildningsföreträdare och strategiska samarbetspartners bekräftar dessa slutsatser. Sammanfattning av resultaten av WP 5 (produkt nr. 5) Syftet med arbetsgruppen var överföringen av CEMESkompetensbedömningsplattform för användning i ECVET-sammanhang. Plattformen har utvecklats i projektet ESO-CRS. Projektets mål uppnåddes vilket innebär att användningen av plattformen testades och därmed bekräftades dess grundläggande lämplighet. Med användning av CEMES-plattformen kan kompetenser identifieras, lärandemål kan visualiseras, erkännande kan realiseras och poäng kan tilldelas till deltagare efter en godkänd bedömning. Sammanfattningsvis kan plattformen användas i ett ECVET-sammanhang, men bör då utvecklas ytterligare. Resultaten av denna WP kan beskrivas som följer: 1.) Anpassning av CEMES-plattformen: - Översättning av menynavigering på flertalet språk - Förlängning av den aktuella uppsättningen frågor i modulen "Bokföring - Grund" - Programmet har anpassats enligt särskilda språkdetaljer (bl.a. användning av apostrof i inmatningsfält i PHP-program) 2.) Att använda plattformen för tilldelning av poäng: - Med hjälp av exempel i modul 7 " Bokföring/ Redovisning Grundnivå": De resultatorienterade modulbeskrivningarna matades in i CEMES-plattformen och ett flerspråkigt kompetenstest skapades och användes för testfasen. 25

27 3.) Webbplatsen skapades som ett flerspråkigt informationsverktyg om ECVET och projektets mål. 4.) Utveckling av CEMES-plattformen CEMES-plattformen förtestades av Tinta (Sverige) gällande funktion och användbarhet. - Resultaten visade att det är nödvändigt att se över funktionaliteten och användbarheten av plattformen. - I samarbete med CCI Education Institute Cottbus, Mr Bennöhr och IBS GmbH kommer plattformens design, användbarhet och funktionalitet att återställas. - Denna process kommer att överskrida detta projektets slut. På följande sidor redovisas ett första provisoriskt resultat: 26

28 Further information All websites valid in September Dublin City University: Writing Learning Outcomes. Keene, M. (2009): Guide to Writing Modul Learning Outcomes at DCU. What are learning outcomes?. Kennedy, D.; Hyland, Á.; Ryan, N. (2006): Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. M-ECVET-S: Project website. Official Journal of the European Union (2008): RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning: Official Journal of the European Union (2009): RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). 27

29 The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET): UCE Birmingham: Guide to learning outcomes. mes% pdf ZOOM (2009): Building up mutual trust: Zooming in on EQF-Nivå six with regard to the engineering sector. 28

30 Annex I: Ten Outcome-oriented unit descriptions (Product 2 of the M-ECVET-S project) 29

31 Enhet 1 Allmän titel på kvalifikationen Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Datorprogram Windows, Word, Excel Grundnivå a) MS Windows b) MS Office Word Kandidaten använder Microsoft Windows för att hantera och organisera ITrelaterade arbetsuppgifter. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten definierar fundamentala begrepp och beskriver grundfunktioner och inställningar för MS Windows operativsystem. Han/hon beskriver funktionaliteten och tillämpningen av Windows- Explorer. Han/hon namnger flera datalagringsmedium samt deras funktionalitet och tillämpning. Han/hon förklarar datasäkerhetsåtgärder. Han/hon påvisar olika Windows Add-on-program och beskriver deras funktionalitet och tillämpning. Kandidaten applicerar grundläggande arbetsteknik och använder funktionen Hjälp och support. Han/hon anpassar utseendet och inställningarna för användargränssnittet. Han/hon hanterar filer och data säkert och använder frivilligt funktionen Sök. Han/hon skriver ut data och behärskar utskrifter. Han/hon använder datalagringsmedium i överensstämmelse med datasäkerhetsåtgärder. Han/hon applicerar Windows Add-on-program enligt dess funktionalitet. Kandidaten använder MS Windows självständigt för IT-relaterade uppgifter på arbetsplatsen. Kandidaten kan skapa och ändra standardmässiga affärsdokument i Microsoft Office Word. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten beskriver olika komponenter av Microsoft Office Word-miljön. Han/hon namnger fundamentala och medelavancerade funktioner. Han/hon beskriver ett flertal fördelar med att använda sig av funktionen Koppla dokument. Kandidaten skapar och ändrar dokument. Han/hon formaterar texten direkt eller använder sig av formatmallar. Han/hon kontrollerar sidans utseende. Han/hon korrekturläser dokumentet genom att använda begreppsordboken samt stavnings- och grammatikkontroll. Kandidaten klarar av att ansvara för korrespondens skapad i Microsoft Office Word.

32 c) MS Office Excel Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6 Han/hon öppnar, sparar, förhandsgranskar och skriver ut dokument. Han/hon skapar punktlistor och numrerade listor, gemensamma sidhuvuden och sidfötter, infogar diagram och grafik, skapar hyperlänkar och tabeller. Han/hon använder funktionen Koppla dokument. Kandidaten använder MS Office Excel för att skapa enkla beräkningar och presentera data i diagram. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten kan beskriva menyfliksområdet och förklara grunderna i MS Office Excel-miljön. Han/hon kan visa olika tillämpningsexempel of MS Office Excel. Han/hon kan definiera grundläggande formler och funktioner samt OMfunktioner. Han/hon kan särskilja två typer av sökningar. Han/hon kan beskriva olika typer av diagram. Kandidaten skapar, modifierar, och formaterar kalkylblad och datatabeller med hjälp av olika tekniker. Han/hon grupperar kalkylblad och sammanför data i kalkylblad. Han/hon utför beräkningar. Han/hon skapar grundläggande formler och beräknar med hjälp av funktioner. Han/hon analyserar data genom sökfunktioner. Han/hon skriver ut arbetsboksinnehåll. Han/hon presenterar data med hjälp av diagram. Han/hon använder olika designelement. Han/hon skyddar kalkylbladsfiler och begränsar åtkomsten till dokumenten. Kandidaten skapar kalkylblad och datatabeller självständigt, utför enkla beräkningar och presenterar data med hjälp av MS Office Excel.

33 Enhet 2 MS Word, Excel Avancerad nivå Allmän titel på kvalifikationen Datorprogram Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån a.) MS Office Word b.) MS Office Excel Kandidaten använder MS Office Word för att skapa professionella dokument. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten definierar termerna Stilmall och Dokumentmall, och beskriver ett flertal fördelar med att använda sig av mallar. Han/hon namnger olika verktyg för att skapa, strukturera och hantera omfattande texter för ett professionellt utseende och en enklare hantering. Han/hon förklarar fördelarna med att använda samlingsdokument. Kandidaten skapar dokument med hjälp av dokumentmallar eller guide. Han/hon skapar dokumentmallar. Han/hon skapar, redigerar och använder stilmallar. Han/hon hanterar stycken och textflöde, infogar avsnittsbrytningar och lägger till huvudfot och sidfot för ett dokumentavsnitt. Han/hon använder funktionen Sök och ersätt. Han/hon anpassar tabeller och diagram samt bilder och andra illustrationer. Han/hon organiserar data i samlingsdokument och hanterar arbetsuppgifter. Han/hon skriver kommentarer och använder korsreferenser i dokument. Kandidaten skapar självständigt professionella dokument med olika formaterings- och designverktyg i MS Office Word. Han/hon stödjer andra personer i frågor om den praktiska tillämpningen av programmet. Kandidaten använder MS Office Excel för att organisera, analysera och utvärdera stora datatabeller och beräkningar samt för att skapa professionella diagram. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten beskriver speciella tekniker för att hantera omfattande datatabeller. Han/hon förklarar funktionaliteten med MS-Query. Han/hon namnger Kandidaten skapar, modifierar och formaterar omfattande datatabeller. Han/hon importerar data med hjälp av MS Query. Han/hon använder och hanterar formler och funktioner i omfattande datatabeller. Kandidaten skapar självständigt omfattande tabeller och utför beräkningar, analyser och grafiska utvärderingar

34 särskilda funktioner för komplexa beräkningar. Han/hon beskriver olika verktyg för att analysera och utvärdera data. Han/hon förklarar hanterings- och kontrollfunktioner som rör samarbete med andra i en arbetsbok. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6 Han/hon använder tillgängliga tillägg för att hantera omfattande datatabeller. Han/hon analyserar data med hjälp av pivottabeller och diagram samt andra olika analysverktyg. Han/hon presenterar resultat från beräkningar och analyser med hjälp av professionellt skapade diagram. Han/hon delar och organiserar arbetsböcker i samarbete med andra. med hjälp av MS- Office Excel. Han/hon stödjer andra personer i frågor om den praktiska tillämpningen av MS Office Excel.

35 Enhet 3 Allmän titel på kvalifikationen Utländskt språk Allmän engelska för nybörjare Nivå A1 Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Kandidaten kommunicerar på engelska på nivå A1. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidatens vokabulär består av bekanta ord och väldigt grundläggande fraser angående personliga intressen och den omedelbara omgivningen. Han/hon beskriver enkla grammatiska regler. Kandidaten kommunicerar på ett enkelt sätt, förutsatt att andra människor talar tydligt och långsamt samt hjälper kandidaten genom att repetera eller omformulera sig. Han/hon uppfattar och använder väldigt bekanta uttryck och meningar genom att tala om sig själv och sina intressen. Han/hon ställer och svarar på enkla frågor angående direkta behov eller väldigt bekant ämnen. Han/hon skriver korta, enkla vykort och kan fylla i formulär med persondata samt klarar av att läsa enkla meddelanden och kataloger. Han/hon använder sig av grundläggande grammatiska regler från en memorerad repertoar. Kandidaten använder sin memorerade repertoar av ord, enkla fraser och grundläggande grammatik för att kommunicera kring bekanta, konkreta ämnen och omgivningen givet att andra personer assisterar honom/henne. Description relate to Common European Framework of Reference for Languages. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6

36 Enhet 4 Allmän titel på kvalifikationen Främmande språk Affärsengelska grund Nivå A2 Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Kandidaten kommunicerar på engelska på nivå A2. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidatens vokabulär består av termer, korta fraser och meningar relaterade till områden kring dennes närmast personliga förhållanden. Han/hon beskriver grundläggande grammatiska regler och hur dessa används. Kandidaten förstår fraser och vanligt förekommande ord i korta, tydliga och enkla talade meddelanden. Han/hon läser väldigt korta, enkla texter och personliga brev. Han/hon hittar särskild, förutsägbar information i vardagliga texter. Han/hon kommunicerar i enkla och rutinmässiga samtal som förutsätter ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och aktiviteter. Han/hon klarar av väldigt korta samtal även om han/hon själv inte kan hålla konversationen vid liv. Han/hon använder en serie av enkla fraser och meningar för att i enkla termer beskriva sina personliga och yrkesmässiga förhållanden. Han/hon skriver korta, enkla anteckningar, meddelanden och personliga brev. Han/hon använder några enkla grammatiska regler. Kandidaten använder, med låg självständighet, sina grundläggande språkfärdigheter och kunskaper för att kommunicera i vardagliga personliga och yrkesmässiga situationer. Description relate to Common European Framework of Reference for Languages. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6

37 Enhet 5 Allmän titel på kvalifikationen Utländskt språk Affärsengelska grund Nivå B1 Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Kandidaten kommunicerar på engelska på nivå B1. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten har en utökad vokabulär kring välkända ämnen av personlig och yrkesmässig karaktär. Han/hon beskriver avancerade grammatiska regler och språkstrukturer. Kandidaten förstår huvudinnehållet i vardagligt samtal kring välkända ämnen. Om språket talas sakta och tydligt förstår han/hon även huvudinnehållet i flertalet radio- och TV-program. Han/hon läser och skriver enkla, sammanhängande och ofta förekommande texter, av personlig och jobbrelaterad karaktär. Han/hon hanterar de flesta situationer i områden där språket i fråga talas. Han/hon kan delta oförberedd i samtal kring välkända ämnen av personlig och yrkesmässig karaktär. Han/hon binder samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva sina levnadsförhållanden. Han/hon ger kortfattade skäl och förklaringar för sina valmöjligheter och planer. Han/hon berättar en historia eller återberättar handlingen i en bok eller film samt beskriver sin reaktion på innehållet. Han/hon använder grundläggande grammatiska regler. Kandidaten kommunicerar med viss självständighet kring välkända ämnen av personlig och yrkesmässig karaktär. Description relate to Common European Framework of Reference for Languages. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6

38 Enhet 6 Allmän titel på kvalifikationen Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Ekonomi- & företagsekonomistudier/ Allmänna rättsliga regelverk- Grundnivå Ekonomi- och affärskvalifikation Kandidaten förklarar ekonomiska kretslopp och assisterar experter vid grundläggande uppgifter i kommersiella affärsprocesser. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten beskriver fundamentala begrepp, principer och rättsliga grunder för ekonomisk aktivitet och förklarar ekonomiska kretslopp and beroenden i makroekonomi. Han/hon beskriver de viktigaste bestämmelserna i företagsstyrning och namnger grundläggande ledningsbeslut. Han/hon kan särskilja olika organisationsformer. Han/hon förklarar operativ och organisatorisk struktur samt utmärkande system för beslutsfattande. Han/hon beskriver personaladministration som en viktig del av affärsverksamhet. Han/hon beskriver grunderna i affärsprocesser vid inköp, lagring, produktion och försäljning. Han/hon kan särskilja olika betalningsmedel och försäkringsklasser samt större typer av skatter. Arbetsbelastning 120 Kandidaten förstår en organisations rättigheter och skyldigheter att utöva rätten till medbestämmande för den enskilda anläggningen. Han/hon läser och tolkar organisationsscheman, funktionsorienterade system samt diagram för operativa strukturer. Han/hon stöder i grundläggande processer för inköp. Han/hon beräknar och bedömer nyckeltal för verksamheten för att ta fram information om affärsläget för en organisation. Han/hon beräknar nyckeltal för verksamheten för lagerhållning och tillgångar samt bedömer resultaten i enlighet med ekonomiska och ekologiska aspekter. Han/hon använder enkla reklamidéer och marknadsföringsverktyg för att främja försäljning. Kandidaten arbetar under ledning med grundläggande kommersiella uppgifter inom affärsprocesser, baserat på en allmän, ekonomisk förståelse och med hänsyn till de rättsliga grunderna för den ekonomiska verksamheten. Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6

39 Enhet 7 Allmän titel på kvalifikationen Bokföring/ Redovisning Grundnivå Ekonomi- och affärskvalifikation Kvalifikationens referens enligt EQFnivån Kandidaten bokför affärshändelser och utför årsbokslut i regel med gällande praxis och lagstiftning. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten beskriver grundläggande begrepp och principer samt relevant lagstiftning för bokföring. Han/hon namnger olika boknings och balanseringssystem samt kontotyper. Han/hon definierar grunden för inventering. Han/hon beskriver grundläggande hantering av underlag med hänsyn till gällande lagstiftning. Han/hon känner till lagstadgade skatter och moms. Kandidaten lägger fram värderingsunderlag för framtagande av årsbokslut. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6 Kandidaten kan ta fram, läsa och tolka en balansräkning. Han/hon använder enkel, såväl som dubbel bokföring, även med hjälp av datorprogram. Han/hon bokför aktuella affärshändelser, framförallt inom inköp, försäljning och personal. Han/hon tar hänsyn till ingående och utgående moms. Han/hon förbereder, utför och värderar inventarier och beräknar och bokar avskrivningar. Han/hon har laglig rätt att utföra ett årsbokslut. Kandidaten klarar av att agera självständigt och utföra internredovisning.

40 Enhet 8 Allmän titel på kvalifikationen Bokföring Avancerad nivå Ekonomi- och affärskvalifikation Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Kandidaten arbetar med och för register av särskilda affärstransaktioner. Han/hon beräknar en realistisk rapport av den finansiella statusen för organisationen. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten beskriver avsättningar för finansiella transaktioner. Han/hon kan utfärda olika leasingkontrakt enligt gällande rättsliga krav. Han/hon förklarar innebörden av periodiserad redovisning och gällande rättsliga föreskrifter. Han/hon beskriver principerna för avsättningar enligt kommersiella regler och skatterätten. Han/hon namnger värderingsprinciper för tillgångar och skulder. Han/hon namnger egenskaper av en finansieringsöversikt för privata och statliga företag. Han/hon kan definiera nyckeltal för verksamheten gällande tillgångs- och kapitalstruktur, likviditet, täckning av tillgångar, sannolikhet och kassaflöde. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6 Kandidaten gör inlägg om affärstransaktioner inom området för finansiering och betalning samt för leasingföretag. Han/hon upprättar intäkter och kostnader på bokföringsmässiga grunder. Han/hon upprättar bestämmelser om rättsliga krav. Han/hon avgör värderingen av tillgångar och skulder enligt kommersiella regler och skatterätten. Han/hon förbereder bokslut och rapportering av dokument för redovisning, med beaktande av rättsliga bestämmelser. Han/hon bedömer även konsekvenserna. Han/hon beräknar och bedömer utvalda nyckeltal för verksamheten från balansräkningen. Kandidaten skapar en översikt och förvaltar separata processer av den interna redovisningen. Han/hon gör en bedömning av balansräkningen och nyckeltal för verksamheten med hänsyn till gällande lagar samt interna och externa intressen. Han/hon kan ta ansvar för den interna redovisningen.

41 Enhet 9 Allmän titel på kvalifikationen Ekonomi- och affärskvalifikation Bokföring av lön - Grundnivå Kvalifikationens referens enligt EQFnivån Kandidaten beräknar och överför löner, skapar och arkiverar redovisningsdokument samt registrerar avgifter och skatter hos statliga myndigheter. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten kan fastställa grundläggande villkor och principer för löneberäkning. Han/hon förklarar skillnaderna mellan bruttolön och nettolön med hänvisning till skattelagsstiftning, bestämmelser för social trygghet samt andra individuella avdrag. Han/hon namnger rättsliga bestämmelser för skattefria förmåner för de anställda. Han/hon namnger nödvändiga redovisningsdokument för löneberäkning. Han/hon beskriver rättsliga regler för registrering och rapportering. Han/hon förklarar särskilda transaktioner för löneskatt, såsom vid deltidsarbete eller deltidspension. Arbetsbelastning 120 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng 6 Kandidaten hanterar anställningsuppgifter. Han/hon beräknar och överför löner enligt rättsliga bestämmelser, med användning av särskilda datorprogram. Han/hon skapar och arkiverar redovisningsdokument enligt rättsliga regler och särskilda dokumentationsskyldigheter. Han/hon beräknar och registrerar sociala avgifter, egenavgifter samt skapar och överför obligatoriska rapporter och uppgifter till berörda myndigheter. Kandidaten genomför självständigt allmänna arbetsuppgifter för löneberäkning, enligt rättsliga bestämmelser, med användning av särskilda datorprogram.

42 Enhet 10 Allmän titel på kvalifikationen Kvalifikationens referens enligt EQF-nivån Bokföring av lön/ Löneredovisning för byggbranschen Ekonomi- och affärskvalifikation Kandidaten förvaltar löneberäkning och stöder chef och medarbetare inom vissa specialiserade frågor. Kunskap Färdigheter Kompetens Kandidaten förklarar särskilda redovisningstransaktioner avseende skattelagstiftning och social trygghet, till exempel deltidsarbetslöshet, anställning av elever, studenter och praktikanter samt transaktioner såsom ålderspension. Han/hon beskriver fördelarna med att använda arbetstidskonto med tanke på både den anställde och arbetsgivaren. Han/hon namnger principer och särskilda bestämmelser som rör löneredovisning för byggbranschen. Han/hon förklarar vanliga arbetstidsbestämmelser och semesterkonton för byggbranschen. Arbetsbelastning 160 Procedurer och kriterier för bedömning av lärandets resultat ECVET-poäng Kandidaten beräknar och överför löner med avseende på särskild transaktionsredovisning eller rättsliga bestämmelser, som används inom byggindustrin, bland annat användningen av särskilda datorprogram. Han/hon löser komplexa frågor vid löneberäkning inom byggbranschen. Han/hon tar hänsyn till uppgifter om arbetstidsbestämmelser vid löneberäkning och skapande av redovisningsdokument. Kandidaten löser självständigt svåra och komplicerade frågor om löneberäkning och svarar på särskilda frågor som rör byggindustrin, med beaktande av rättsliga bestämmelser. Han/hon använder särskild programvara. Han/hon ger råd till chef och medarbetare vid särskilda frågor om löneberäkning.

43 Annex II: What is ECVET? ECVET is a technical framework for the transfer, recognition and, where appropriate, accumulation of individuals learning outcomes with a view to achieving a qualification. ECVET tools and methodology comprise the description of qualifications in terms of units of learning outcomes with associated points, a transfer and accumulation process and complementary documents such as learning agreements, transcripts of records and ECVET users guides. ECVET is intended to facilitate the recognition of learning outcomes in accordance with national legislation, in the framework of mobility, for the purpose of achieving a qualification. It should be noted that ECVET does not imply any new entitlement for citizens to obtain the automatic recognition of either learning outcomes or points. Its application for a given qualification is in accordance with the legislation, rules and regulations applicable in the Member States and is based on the following principles and technical specifications: SOURCE: RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), published in the Official Journal of the European Union, 8/07/2009 The Recommendation (REPC) was accepted as recommended on 18 June 2009 with the following 6 Articles: The 6 articles of the ECVET Recommendation for member States The 6 articles below are part of the ECVET Recommendation and are addressed to member States : 1. promote the European Credit system for Vocational Education and Training ( ECVET ) as set out in Annexes I and II at all Nivås of the EQF with reference to VET qualifications, in order to facilitate trans-national mobility and the recognition of learning outcomes in VET and borderless lifelong learning ; 2. create the necessary conditions and adopt measures, as appropriate, so that as from 2012 in accordance with national legislation and practice, and on the basis of trials and testing it is possible for ECVET to be 42

44 gradually applied to VET qualifications at all Nivås of the EQF, and used for the purpose of the transfer, recognition and accumulation of individuals learning outcomes achieved in formal and, where appropriate, non-formal and informal contexts ; 3. support the development of national and European partnerships and networks involving institutions and authorities responsible for qualifications and diplomas, VET providers, social partners and other relevant stakeholders dedicated to trialing, implementing and promoting ECVET ; 4. ensure that stakeholders and individuals in the area of VET have access to information and guidance for using ECVET, whilst facilitating the exchange of information between the Member States. Furthermore, ensure that the application of ECVET to qualifications is properly publicised by the competent authorities and that associated Europass documents issued by the competent authorities contain explicit relevant information ; 5. apply, in accordance with national legislation and practice, the common principles for quality assurance in VET set out in the Council conclusions of 28 May 2004 on Quality Assurance in Vocational Education and Training when using ECVET, particularly in relation to the assessment, validation and recognition of learning outcomes ; 6. ensure that there are functioning coordination and monitoring mechanisms at the appropriate Nivås, in accordance with the legislation, structures and requirements of each Member State, in order to guarantee the quality, transparency and consistency of the initiatives taken to implement ECVET. What this all means in layman s terms is that with a desire and intention to facilitate job mobility across European member States as the driver, a system is being developed which will validate vocational learning however, and wherever it is achieved within Europe. This system is called ECVET (European Credit System for Vocational Education & Training). As a statement of intent, it implicitly acknowledges certain problems and issues, not the least of which are the differing national educational systems operating and the challenges of changing local custom and practice. 43

45 Annex III: ECVET and the European Qualifications Framework The important facilitator for ECVET is the development of the European Qualifications Framework (EQF) which provides a parallel mechanism and reference and which is being implemented across member States. The EQF is a common European reference system which will link different countries national qualifications systems and frameworks together. In practice, it will function as a translation device making qualifications more readable. This will help learners and workers wishing to move between countries or change jobs or move between educational institutions at home. The primary users of the EQF will be bodies in charge of national and/or sectoral qualification systems and frameworks. Once they have related their respective systems to the EQF, the EQF will help individuals, employers and education and training providers compare individual qualifications from different countries and education and training systems. As an instrument for the promotion of lifelong learning, the EQF encompasses general and adult education, vocational education and training as well as higher education. The eight Nivås cover the entire span of qualifications from those achieved at the end of compulsory education to those awarded at the highest Nivå of academic and professional or vocational education and training. Each Nivå should in principle be attainable by way of a variety of education and career paths. The EQF uses 8 reference Nivås based on learning outcomes (defined in terms of knowledge, skills and competences). The EQF shifts the focus from input (lengths of a learning experience, type of institution) to what a person holding a particular qualification actually knows and is able to do. Shifting the focus to learning outcomes... supports a better match between the needs of the labour market (for knowledge, skills and competences) and education and training provision facilitates the validation of non-formal and informal learnin facilitates the transfer and use of qualifications across different countries and education and training systems. 44

46 It also recognises that Europe s education systems are so diverse that comparisons based on inputs, say length of study, are impracticable. The EQF does not award qualifications but rather it is a framework to which qualification awarding bodies in member States will relate their own qualifications. The EQF simply describes Nivås of qualifications in terms of learning outcomes. The awarding of qualifications will remain a matter for national qualifications bodies. The EQF is a voluntary framework, so there are no formal legal obligations on the countries was the recommended target date for countries to relate their qualifications systems to the EQF, 2012 for them to ensure that individual qualification certificates bear a reference to the appropriate EQF Nivå. The EQF is fully compatible with the qualifications framework for Higher Education developed under the Bologna Process. Specifically, the EQF descriptors at Nivås 5-8 refer to the higher education descriptors agreed under the Bologna Process. However, the formulation of the EQF Nivå descriptors differs from the Bologna Nivå descriptors developed specifically for higher education needs because, as a lifelong learning framework the EQF also encompasses vocational education and training (VET) and work contexts, including at the highest Nivås. Source: To access descriptors for the 8 EQF Nivås, go to Annex II, pages 14 and 15 of the EQF brochure at: (for other language versions go to and select the appropriate language option in the More information section). To give a simple context though for VET, EQF Nivås 4, 5 & 6 equate to the Nivås associated with undergraduate study, EQF Nivå 7 equates to masters Nivå study and the top Nivå in the EQF, Nivå 8 equates to doctoral study. Looking at the paragraph above which discusses the EQF compatibility with the Bologna Process, the value of the EQF to the development of ECVET should be apparent in that it embraces vocational education and training (VET) and a complete range of educational Nivås. However, by contrast, ECVET, whilst not awarding qualifications as such, is a credit system as opposed to a reference system 45

47 and for effective implementation it needs to be made into a workable and acceptable system for awarding credit across all European member States. To this end, a number of initiatives and projects have been undertaken to take due account of any issues and problems associated with the implementation of ECVET across Europe as well as deal with the practical and structural issues. Annex IV: What is a Modular System of Education? A modular educational system is a way to organise, structure, present, deliver and administer education. More specifically, a modular educational system is based upon the premise that an educational curriculum related to a specific area of study can be sub-divided into discrete elements which together constitute the total learning required/achieved. Typically each curriculum area in formal education would comprise a named qualification which could be divided into specific elements of learning (Moduls) according to subject matter (and learning outcomes). One of the complexities of a typical formal modular educational system is, however, that some of the learning Moduls for any given curriculum/qualification will be more advanced than other elements and will require prior knowledge and skills acquired earlier on in the delivery of the curriculum. One of the easiest ways to explain a modular system of education is to use the example of building a wall using building blocks. Imagine that the building blocks are each learning Moduls. Some of the blocks will be important basic introductory knowledge, skills and competence the foundations of the study. These blocks for construction of the wall must be laid first, providing stable foundations for the wall of study. The next row of blocks will build upon the initial ones and develop higher Nivås of knowledge, skills and competence and so on until the final row is reached. The final row of blocks represents completion of the wall and of the study programme. The learning from the final row of blocks should consolidate all the learning from the other rows of building blocks the completed wall of study (qualification). Each of the blocks has an important individual role and that wall of study would not be complete without each and every block (Modul). Moduls, therefore, are the building blocks of a qualification, but it is important to 46

48 remember that in a good modular educational system, they exist as entities in their own right, each covering a distinct body or area of learning. The main condition for using a modular system of education is that the overall curriculum the total amount of learning (knowledge, skills and competence) should be capable of division into a number of distinct packages (Moduls) of study. Another condition is that these Moduls of study can be ordered in terms of Nivå of difficulty such that any of the Moduls which are pre-requisites of higher Nivås of learning (i.e. they must be achieved/passed before attempting more difficult Moduls), and which therefore represent the foundation blocks of the curriculum as a whole, are assigned a given academic credit Nivå, whilst more advanced Moduls, which build upon the foundation Moduls, are assigned a higher credit Nivå. This will be explained later using the example of the modular scheme in accounting developed earlier in this M-ECVET-S project by IBS. Another factor in the development of a modular system of education is the relative size and importance of the Moduls which comprise a given qualification. In theory, any given curriculum should be capable of division into Moduls of a wide variety of sizes. In some institutions adopting a modular system this theory is also reflected in practice. However, many other modular systems, for a variety of reasons, choose to divide a total curriculum into Moduls of equal size and weight /credit value. This has the advantage of simplicity, ease of comprehension, flexibility and, looking forward, should facilitate application across EU national boundaries and education systems. The next consideration in the development of a modular educational system is how many Moduls should comprise a particular programme of study (qualification) and what will be the credit value of each and on what basis will that be calculated and justified? In the context of the recommendations of this M-ECVET-S project, the important criterion of workability has been the guide. The UK Higher Education Council (HEC) book Developing Student Capability Through Modular Courses (1994) gives useful descriptions of Moduls and programmes of learning in the context of modular degree programmes, as follows: 47

49 A Modul: must have explicit aims; must specify intended outcomes; must specify, where appropriate, any prior learning which is required; will make clear the methods of learning and the context in which the learning activities take place; should provide for differentiated learning experience; may be subject-specific, occupation-specific, cross-curricular, or a combination of these. A programme of learning: should have a clearly defined set of governing criteria; should provide entry points based on previous learning experience and exit points consistent with future aspirations; may be composed of Moduls of a variety of types; must provide individual students with a balanced, progressive and coherent learning experience; may incorporate Moduls which also appear in other programmes; must be sufficiently flexible to meet the changing needs and aspirations of students. Whilst the above might seem on first inspection to be a set of restrictions within a modular educational system, on closer inspection it offers great flexibility when considered across formal, informal and non-formal learning methods and provides some rationale for the adoption of a modular system for ECVET in particular. The rationale for well-designed modular programmes also uses arguments that such a system provides greater student choice, learner autonomy, flexibility for individual student circumstances, adaptability to new modes of learning and assessment and the potential responsiveness to changes in the areas of learning (e.g. the impact of the Internet and social media or key changes in legislation) by updating of individual Moduls as opposed to whole programmes. On the other hand, critics of a modular educational system might counter-argue that poorly designed modular programmes are vulnerable to intellectual 48

50 incoherence, to fragmentation, to problems with continuity and progression of learning, to loss of student identity and to excessive bureaucracy. However, in the context of developing and implementing a workable method for achievement of the aims of ECVET as outlined in the previous section, the arguments for a modular system would seem to outweigh those against. ANNEX V: Why utilise ECVET for a Modular System? The aim of ECVET being to facilitate the mobility of the workforce in vocational education and training (VET) across Europe, the challenge is to devise structures and systems that are workable across a wide range of educational cultures and systems. As indicated earlier in Section 3, the European Qualifications Framework (EQF) is a European Union initiative to create a translating facility for referencing academic degrees and other learning qualifications among EU member states and this Europe-wide move to harmonise educational systems through the application of the European Qualifications Framework (EQF) is a major milestone in establishing a sound platform upon which to build workable ECVET systems. Workability involves the development of a means of ECVET that can be easily adopted and adapted to the educational systems of EU member states and provide Nivås of transparency and equivalence in relation (specifically) to VET. Workability in this context is aided by the implementation of the EQF across EU member states, which provides common Nivås of learning achievement. A modular system for ECVET would have the important benefit of simplicity, transparency and flexibility. Conceptually the modular system is very easily understood and, given that and ECVET modular system would sit outside the academic Establishment but inside the vocational environment, it should avoid the not invented here response that might come from the academic community. 49

51

52 M-ECVET-S Project Partners: IBS - CEMES Institut GmbH, Germany IHK Bildungszentrum Cottbus GmbH, Germany Training 2000 S.n.c., Italy BAHCESEHIR ÜNIVERSITESI METGEM, Turky Universityof Bedfordshire, UK Tinta Education, Sweden Ufficio Studi e Richerche delle fondazione ECAP, Switzerland

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL FOI-R--3756--SE ISSN 1650-1942 December 2013 Joel Brynielsson, Susanna Nilsson, Magnus Rosell Återkoppling

Läs mer

Användarcentrerad förbättring av HR-system

Användarcentrerad förbättring av HR-system Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 5 högskolepoäng, grundnivå Användarcentrerad förbättring av HR-system User-centered improvement of HR-system Ali Rama Examen: Kandidatexamen 80 hp Huvudområde:

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

ScrumMaster certifiering

ScrumMaster certifiering Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå ScrumMaster certifiering kompetensutveckling eller modefluga Scrum Master Certification - professional development or fad ScrumMasters

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper En jämförelse mellan Skolverkets betygskriterier, SOLOtaxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Peter Nyström Abstract The present study originates from the

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

Dubbel yrkesutbildning. Hur Sverige kan få världens bästa modell. Per Tryding, Handelskammaren

Dubbel yrkesutbildning. Hur Sverige kan få världens bästa modell. Per Tryding, Handelskammaren Dubbel yrkesutbildning Hur Sverige kan få världens bästa modell Per Tryding, Handelskammaren Innehåll Inledning: Tyskland har inga lärlingar... 3 Detta kan man lära sig i denna rapport... 4 Del 1 Dual

Läs mer

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING. Nytt explict krav från och med år 2014

KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING. Nytt explict krav från och med år 2014 KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING Nytt explict krav från och med år 2014 COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING New explicit requirement from 2014 Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER?

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag DOES SIZE MATTER? A qualitative study of factors affecting economic instruments in small businesses Martina

Läs mer

Argument bakom valet av affärssystem

Argument bakom valet av affärssystem Institutionen för Informatik Kandidatuppsats April 2005 Argument bakom valet av affärssystem Handledare Erdogan Ucan Författare Erik Nilsson Annika Sundqvist Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att

Läs mer

Årsredovisningen - jakten på nyckeltal

Årsredovisningen - jakten på nyckeltal Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 hp VT 2008 Årsredovisningen - jakten på nyckeltal Författare: Ann-Britt Westdahl Handledare: Paula Liukkonen Setareh Moradi Elin

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Tillit på webben Annozilla som förtroendeingivande verktyg

Tillit på webben Annozilla som förtroendeingivande verktyg MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 006: ISSN 404-089 Tillit på webben Annozilla som förtroendeingivande verktyg ÅSA JOHNSON

Läs mer