HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015"

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga finansieringssystemet för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska samkommuner för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde inrätta en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå på sitt område. Kommittén ska bestå av representanter för de olika vetenskapsområdena från verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården i specialupptagningsområdet. HNS styrelse har utnämnt en forskningskommitté inom specialupptagningsområdet för verksamhetsperioden som löper ut den 31 december Åren har HUCS specialupptagningsområdes andel av anslaget varit 36,4 procent. Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) utvärderingsgrupp bedömer kvaliteten på och mängden av samt resultaten från den hälsovetenskapliga forskningen, forskningens prioriteringsområden samt hur målsättningarna har uppnåtts under åren och lägger fram ett förslag till SHM om fördelningen av finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen till specialupptagningsområdena under den följande fyraårsperioden Därefter fattar SHM beslut i ärendet sannolikt precis i slutet av år SHM fastställer i samarbete med forskningskommittéerna inom specialupptagningsområdena målsättningarna och insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå för fyraårsperioder. Fastställandet av målsättningar och prioriteringsområden för åren torde dröja ända till slutet av 2015, vilket innebär att ansökan för år 2016 måste göras tidigare utifrån de fastställda prioriteringsområdena. Eftersom dessa målsättningar och prioriteringsområden endast gäller ett par år förväntas inga stora förändringar i dem. För innevarande fyraårsperiod, som avslutas den 31 december 2015, är de målsättningar som stadgas i SHM:s förordning 718/2013 följande: 1) främja befolkningens hälsa och välmående genom effektiv och högklassig forskning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården; 2) främja sjuk- och hälsovårdens kvalitet och patientsäkerheten; 3) producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom sjuk- och hälsovården och inom andra områden i samhället. De prioriterade områdena som stadgas i SHM:s förordning 718/2013 är följande: 1) klinisk och translationell forskning av grundläggande natur som gäller förebyggande, uppkomstmekanismer, diagnostik, behandling och rehabilitering beträffande betydande folkhälsoproblem och sjukdomar 2) forskning som anknyter till ibruktagande av individualiserad medicin och biobanksverksamhet 3) forskning som anknyter till särskilt svårbehandlade eller sällsynta sjukdomar och hälsoproblem 4) klinisk-epidemiologiska uppföljningsstudier av befolkningskohorter

2 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 2 (7) 5) effektstudier av främjande av hälsa, rådgivning till befolkningen och minskning av hälsoskillnader 6) forskning inriktad på resultat och effekter av servicesystemet och metoderna inom hälso- och sjukvården, ändring av rutiner samt kompetensledning, patientsäkerhet och kvalitetsledning 7) hälsovetenskapliga interventions- och effektstudier av hur patientens och klientens rättigheter och valfrihet tillgodoses 8) hälso- och sjukvårdsforskning på universitetsnivå som anknyter till riksomfattande utvecklingsprojekt Enligt förordningen ska minst 25 procent av den finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som specialupptagningsområdets forskningskommitté har till sitt förfogande varje år riktas mot de insatsområden som avses i punkterna 1 3 och minst 15 procent mot de insatsområden som avses i punkterna 4 8. Specialupptagningsområdets forskningskommitté kan bevilja finansiering även för andra målområden samt för forskningsprojekt som inte faller inom ramarna för nämnda insatsområden. 2 Beslut om finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå på specialupptagningsområdet Specialupptagningsområdets forskningskommitté beslutar om fördelningen av forskningsfinansieringen för projekt på basis av ansökningar. Ansökningar kan ställas av en kommun som är huvudman för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, en samkommun, ett statligt sinnessjukhus eller en serviceproducent som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Ansökningarna från de ovan nämnda organisationerna ska basera sig på forskningsprojekt och minst en medlem i forskningsgruppen som genomför projekten ska vara i anställnings- eller tjänsteförhållande till den organisation som ställer ansökan. Enskilda forskare eller forskningsgrupper kan inte ansöka om finansiering hos specialupptagningsområdets forskningskommitté. Specialupptagningsområdets forskningskommittés beslut om anslag är villkorligt till dess att statsbudgeten för det år då anslaget fördelas har fastställts. När statsbudgeten har fastställts ger SHM ett beslut om storleken på finansieringen på vart och ett specialupptagningsområde för kalenderåret. På basis av beslutet utbetalar regionförvaltningsverket hela anslaget för forskning inom HUCS specialupptagningsområde som månatliga rater till HNS konto, varifrån det överförs månatligen till de organisationer som är berättigade till finansieringen. I frågor beträffande utbetalning av ersättning och andra förfaranden samt ändringssökning tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) i tillämpliga delar. Dessa kan vara statsunderstödslagens bestämmelse i 1 momentet i 20 om återbetalning av statsunderstöd, 21 om återkrävande av statsunderstöd, 24 och 25 om ränta och dröjsmålsränta, 26 om jämkning, 28 om tiden för återkrav, 2 momentet i 29 om preskription av skyldigheten att återbetala statsunderstödet, 30 om kvittning och 34 om ändringssökande. Specialupptagningsområdets forskningskommitté ska årligen, senast i slutet av juni månad under nästföljande år, lämna in en redovisning om vilka

3 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 3 (7) forskningsprojekt och prioriteringsområden finansieringen har allokerats till. Organisationerna som fått finansiering ska bokföra användningen av finansieringen och rapportera användningen till specialupptagningsområdets forskningskommitté, så att forskningskommittén i sin tur kan upprätta den rapport som ministeriet avkräver. 3 Att upprätta projektansökan för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 3.1 Organisationers ansökningar till specialupptagningsområdets forskningskommitté Organisationer som har rätt till statens forskningsfinansiering ansöker om finansiering för sina prioriterade forskningsprojekt en gång om året. Beslut om ansökningstiden fattas av specialupptagningsområdets forskningskommitté. Med ett prioriterat projekt avses ett forskningsprojekt som organisationen väljer till projektansökan som skickas till specialupptagningsområdets forskningskommitté. Projekten som ska finansieras med ett finansieringsbeslut kan pågå i högst fyra år. Den fritt formulerade ansökan ska innehålla åtminstone 1. en beskrivning av organisationens forskningsverksamhet: organisationens egna målsättningar för den hälsovetenskapliga forskningen 2. statlig forskningsfinansiering som organisationen fått under perioden organisationens motiveringar till vilka projekt som prioriteras: bl.a. projektens vetenskapliga innehåll och forskningsresultatens betydelse för den sökande organisationen och för den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården en utredning om utifrån hur stor mängd alternativ prioriteringen har gjorts. 4. Om varje prioriterat projekt i projektansökan ska anges: a. forskningsprojektets/forskningsplanens namn i offentlig form, b. namnet på chefsforskaren som är i ett anställningsförhållande till organisationen (även hela den övriga forskningsgruppen kan presenteras); c. projektets samarbetspartner; d. uppgifter om hur länge projektet planeras pågå (projektperiod mellan åren ); e. den totala finansieringen som presenteras för projektet; f. för varje prioriterat projekt måste man ange hur stor andel (i euro) av projektet som riktas mot prioriteringsområdena 1 3 eller 4 8, som stadgas i SHM:s förordning 718/2013. För nya öppningar inom organisationernas forskningsverksamhet anslås särskilda resurser (högst 10 procent av anslaget som fördelas). Högst fem projekt kan finansieras i hela specialupptagningsområdet.

4 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 4 (7) Med ny öppning avses forskning på universitetsnivå som i den sökande organisationen representerar ny, innovativ, experimentell eller på annat sätt djärv forskning på hög vetenskaplig nivå. Den sökande organisationen ska inkludera dessa undersökningar i sin prioriterade lista och separat motivera deras nyhetsvärde och relevans. Om storleken på organisationens projektansökan (prioriterade projekt sammanlagt) överstiger euro, ska den sökande organisationen även se till att minst 25 procent av det ansökta anslaget för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå vid prioriteringen riktas till insatsområdena 1 3 och minst 15 procent till insatsområdena 4 8. Till ansökan bifogas - lista över den sökande organisationens prioriterade projekt (se bilaga Lista över prioriterade projekt) - lista över den sökande organisationens publikationer som klassificerats av Publikationsforum från åren Du hittar Publikationsforums poäng för publikationerna under länken: (se bilaga Organisationens publikationslista från år 201X). Längden på den fritt formulerade ansökningen utan bilagor kan variera i enlighet med ansökningens omfattning enligt följande: - om det totala beloppet som organisationen ansöker om uppgår till högst euro, får ansökningen vara högst tre sidor lång; - om det totala beloppet som organisationen ansöker om uppgår till högst euro, får ansökningen vara högst fem sidor lång; - om det totala beloppet som organisationen ansöker om överstiger euro, får ansökningen vara högst sju sidor lång. Ansökningen ska undertecknas av en person som har namnteckningsrätt i den ifrågavarande organisationen. Ansökningsblanketten och bifogade dokument skickas elektroniskt via länken till HUCS specialupptagningsområdes forskningskommitté (avsnitt 5). 3.2 Rekommendation om upprättande av organisationens interna projektförslag Den sökande organisationen kan relativt fritt bestämma hur den interna ansökningsprocessen ordnas. Man ska emellertid komma ihåg att statlig forskningsfinansiering endast beviljas för projekt för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Den sökande organisationen kan som egen verksamhet och med organisationsspecifika interna anvisningar fastställa ett euromässigt maxbelopp för enskilda projekt/forskningsämnen och projektets/forskningens livscykel (jfr användning av anslaget på forskningsverksamhet som planeras pågå 1 4 år, avsnitt 2 och 4). Faktorer som ska beaktas vid prioriteringen av projektförslag: - motivering till forskningens vetenskapliga kvalitet på universitetsnivå; - forskningens betydelse för den sökande organisationen och för den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården (till exempel vilken

5 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 5 (7) anknytning forskningen har till den sökande organisationens verksamhet och på vilket sätt forskningen förverkligar organisationens forskningsstrategi); - till forskningsplanens sammanfattning bifogas en beskrivning av forskningens mål samt frågeställning så att det av den framkommer hur forskningen förverkligar de i SHM:s förordning 718/2013 fastställda målen och till vilket insatsområde som nämns i förordningen forskningen eventuellt hör; - innovativitet; - genomförbarhet; - forskarutbildning i anslutning till forskningen; - internationellt samarbete som stödjer forskningen; - publiceringsverksamhet i anslutning till forskningen; - kommersiella innovationer som forskningen potentiellt ger upphov till. Om förslagen omfattar samarbete mellan forskningsgrupper och organisationer, tvärvetenskapligt och regionalt samarbete, speciellt samarbete mellan bashälsovården och specialsjukvården, kan det ses som en fördel i bedömningen. För att bedöma finansieringsbehovet ombeds forskaren/forskningsgruppen att uppge om annan konkurrensutsatt finansiering har beviljats för forskningen. Forskningsgruppen Forskningsprojektet ska ha en forskningsgrupp och minst en av medlemmarna i gruppen ska vara i ett anställningsförhållande till den sökande organisationen. I forskningsprojektförslaget ska man presentera såväl organisationens forskningsgrupp som organisationens eventuella externa samarbetspartner. En projektledare som är i ett anställningsförhållande till organisationen benämns som chefsforskare. Chefsforskarens stipendier, övrig utomstående kompletterande finansiering och publikationsproduktionen från några tidigare år ska redan vara kända i den sökande organisationen för att prioritera projekten och för att upprätta en konkurrenskraftig projektansökan. 4 Användning och uppföljning av finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå I beslutsfattandet om anslag följs lagens bestämmelser om jävighet. Forskningsfinansieringen från statens budgetanslag som specialupptagningsområdets forskningskommitté beviljar utbetalas till den sökande organisationen under ifrågavarande budgetår oavsett om anslaget har sökts för ettårig forskningsverksamhet eller för forskningsverksamhet som planeras pågå under 1 4 år. Forskningsanslag som beviljats på basis av ansökan är ett budgetanslag för den organisation som erhåller finansieringen. Forskningsgruppen ges rätt att använda detta anslag, men inte en subjektiv rätt till det som till stipendier. Forskningsanslagen används under namnet för den organisation

6 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 6 (7) som erhåller finansieringen, och på denna verksamhet tillämpas organisationens regler och anvisningar. Det rekommenderas att man utarbetar en separat inkomst- och utgiftsbudget för anslaget. Den som erhåller forskningsfinansiering för ett flerårigt projekt är skyldig att årligen redogöra för hur projektet framskrider. Forskning som inte framskrider kan avbrytas. Enheterna som erhåller anslag ska ha sådana kontoarrangemang och sådan bokföring och uppföljning av anslagen, att allokeringen och användningen av forskningsanslaget kan följas upp och avrapporteras. De organisationer som erhåller anslag ska senast i slutet av juni månad under det år som följer efter att anslaget har använts lämna in en redovisning till specialupptagningsområdets forskningskommitté, av vilken det framkommer hur organisationen har använt finansieringen som den fått för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Ytterligare anvisningar om rapporteringen kan ges under projektperioden bland annat i enlighet med SHM:s krav. 5 Inlämning av ansökningar till specialupptagningsområdets forskningskommitté Ansökningar skickas elektroniskt via länken: https://e-lomake.fi/lomakkeet/3766/lomake.html Ansökan består av en ansökningsblankett som skickas in som e-blankett samt handlingar som utgör bilagor till ansökan. En av bilagorna ska vara organisationens fritt formulerade ansökan som har undertecknats av en person som har namnteckningsrätt i den ifrågavarande organisationen. De kompletta ansökningarna ska vara inlämnade senast tisdagen den 30 juni 2015 kl Ansökningarna återsänds inte. 6 Mer information Överläkare Ari Lindqvist, specialupptagningsområdets forskningskommitté, HNS koncernförvaltning, PB 705, HNS, tfn (09) eller per e-post Frågor som rör ifyllandet av den elektroniska e-blanketten besvaras av utvecklingschef Terttu Kovanen, tfn , e-post: RISTO RENKONEN Risto Renkonen vice ordförande specialupptagningsområdets forskningskommitté

7 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 7 (7) BILAGOR DISTRIBUTION Lista över prioriterade projekt (Excel-fil) Organisationens publikationslista från år 201X (Excel-fil) HNS internet kommuner och samkommuner som är huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom specialupptagningsområdet Invalidiliiton Kuntoutus Oy Sairaala Orton Oy FRK Blodtjänst

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning

FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI 2010 2013 Programbeskrivning - 2 - INNEHÅLL INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 1. BAKGRUND 2. MÅL 3. TEMAOMRÅDEN 3.1 Optiska material och interaktiva

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 8.7.2008 Bilaga 12 ANVISNING OM SAMPROJEKT Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Åtgärdsprogrammen förverkligas i form av projekt. Enligt strukturfondslagen

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 PM 1 (19) 16.6.2009 Ärende PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 1. BAKGRUND OCH MÅL FÖR PROGRAMMET SAMT ORGANISERING Förvaltnings-

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN 2007 Utbildningsstyrelsen Duplikat 5/2007 Layout: Innocorp Oy Elektronisk version: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3132-9 (häft.)

Läs mer

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa HNS strategi 2012 2016 HNS en föregångare Effektiv vård för patientens bästa Vad är en strategi? Med strategin avses vid HNS det mål- och verksamhetsprogram som samkommunens fullmäktige godkänt. Strategin

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer