Budgetmanual Budget 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetmanual Budget 2012"

Transkript

1 2011 Budgetmanual Budget 2012 Denna manual fungerar som stöd för budgetarbetet Manualen tar upp den tekniska utformningen av Excel filen och ger anvisningar om hurdana intäkter och kostnader som ska bokas vart. Marika Häggman Åbo Akademi 4/10/2011 1

2 Innehåll 1 Allmänt Att göra upp en resultatenhets budget med Excel bottnarna Att öppna budgetfilen Tekniskt Budgetering av resultatenheten Organisationsstrukturen i SAP Vad bokas på resultatenheten och vad bokas på kostnadsstället? Att göra upp projektens budgeter Tekniskt Att fylla i budgeten Vad ska ingå i de olika raderna Intäkter Kostnader... 8 BILAGA 1 Kontokarta för budgetuppföljning intäkter... I BILAGA 2 Kontokarta för budgetuppföljning kostnader... II i

3 1 Allmänt Manualen innehåller anvisningar om hur budgeteringen ska ske rent tekniskt och om vad som ska budgeteras och vart. Märkväl att alla intäkter i budgeten ska budgeteras som positiva (+) tal och alla kostnader ska budgeteras som negativa tal ( ). Detta eftersom budgeten endast körs in i BW (rapporteringsmodulen) och inte alls i ECC (ekonomimodulen). 2 Att göra upp en resultatenhets budget med Excel bottnarna 2.1 Att öppna budgetfilen Då du öppnar budgetfilen ser den ut enligt följande: Börja med att fylla i antalet resultatenheter och antalet kostnadsställen, om du t.ex. budgeterar för handelshögskolan fyller du i 1 resultatenhet och 5 kostnadsställen. Tryck sedan på den stora blåa rutan Gör budgetbotten. Du fyller i fem i stället för de fyra egentliga kostnadsställena eftersom du på en egen flik ska fylla i projektens kostnader. Med stor sannolikhet kommer följande felmeddelande: 1

4 Gå då till balken ovanför formelfältet och klicka på options: Välj Enable this content i pop up fönstret som hoppar fram. Efter detta kan du åter trycka på Gör budgetbotten. 2.2 Tekniskt Resultatenhetens budget är uppbyggd av ett flertal element. Varje element är en egen flik i Excelfilen. För varje budgetfils del finns det en flik för resultatenheten och en eller flera flikar för kostnadsställen, dock en flik per kostnadsställe. De olika elementen syns längst ner i Excel och går under namnen Resultatenhet 1, Kostnadsställe 2, Kostnadsställe 3 osv. Man får inte ändra namn på flikarna! Det kan resultera i problem och felsummeringar. Namnet och numret på resultatenheten/kostnadsstället ska framgå uppe i de angivna cellerna på kalkylbladen. 2

5 Utöver flikar för resultatenhet och kostnadsställe finns också en flik totalt som visar resultatenhetens totala budget med samtliga intäkter och kostnader från de olika elementen. Denna sida skall man inte boka något alls på utan den summerar helt enkelt de övriga flikarna. 2.3 Budgetering av resultatenheten Organisationsstrukturen i SAP Varje resultatenhet i SAP är uppbyggd hierarkiskt enligt modellen nedan: Intäkter bokas här Resultatenhet 28xxxx Kostnadsställen 28xxxxx Affärsverksamhets projekt 281xxxxx Samfinansierade projekt 280xxxxx Interna Order 28xxxxxx Kostnader bokas här En resultatenhets budget byggs upp av projekt, interna order, kostnader på kostnadsställen och intäkter som kommer direkt till resultatenheten. Resultatenhetens alla intäkter (oavsett om de hör till resultatenheten, ett projekt eller en intern order) bokas på andra fliken i Excel filen, Resultatenhet 1. De interna ordnarna budgeteras i basfinansieringskolumnen på det kostnadsstället de hör till. Intäkterna bokas givetvis på resultatenheten. Interna orders som avräknas till COPA kan budgeteras tillsammans med projekten eftersom de i sig inte hör till något visst kostnadsställe Vad bokas på resultatenheten och vad bokas på kostnadsstället? På resultatenheten bokas samtliga intäkter, d.v.s. raderna 8 12 i resultatenhetsfliken. (på kostnadsställesflikarna är det inte ens möjligt att boka intäkter. 3

6 På det gemensamma kostnadsstället bokas de allmänna omkostnaderna och andra kostnader som inte kan anses höra till ett enskilt kostnadsställe. På de enskilda kostnadsställena bokas endast sådana kostnader som hör till just det kostnadsstället! (hyror, löner material, avskrivningar osv..) Resultatenhetsbudgeten är omgjord så att de röda cellerna ite får röras. Detta handlar om Totalt kolumnen och lönebikostnaderna, semesterpenning osv. Om ni av misstag skriver in något så ta bort det med Ctrl Z eller undo funktionen eftersom ni annars kan förstöra summeringen. Projektens kostnader bokas på en egen kostnadsställesflik i rätt kolumn, den externa delen antingen i kolumnen för affärsverksamhet eller samfinansierad verksamhet, och egenfinansieringen bokas i kolumnen basfinansiering. Beakta att AK tillägget som belastar projekten (raden övriga interna kostnader) här också ska krediteras kostnadsstället. Dvs, om man bokat som AK på projektens externa del och fört det till det gemensamma kostnadsstället, ska man på motsvarande rad i kolumnen basfinansiering boka På detta sätt blir effekten på resultatenhetsnivå 0, vilket är meningen eftersom projekten och kostnadsställena är på samma hierarkiska nivå. 3 Att göra upp projektens budgeter Det finns två olika sorters budgetbottnar för projektbudgeteringen. Dels finns ett botten för totalkostnadsprojekten och dels finns ett botten för övriga projekt. 3.1 Tekniskt Tekniskt sett fungerar projekt bottnarna på ett mycket liknande sätt som bottnarna för resultatenhetsbudgeten. Börja med att skriva in hur många projekt du tänker budgetera för i samma fil (är du osäker på antalet så skriv in t.ex. 20 extra toma flikar eftersom det inte går att sätta till mera flikar i efterhand. Tryck sedan på knappen gör budgetbotten. I detta skede får du antagligen samma felmeddelande som i resultatenhetsbudgetbottnet (avsnitt 2.1, s.2 i denna manual) Gå då tillväga på samma sätt för att få fram budgetbottnet. 4

7 Efter detta kommer du att få en fil med en totalt flik och flera flikar med numrerade projekt. Ni ska INTE namnge flikarna med något annat eftersom summeringarna till första sidan kan börja strula i sådant fall! Då ni budgetrar ett projekt skall ni börja med att fylla i den gulan rutan under budgettabellen (Denna syns ej på totalt fliken) Fyll i AK procenten, lönebikostnadsprocenten för vanliga löner samt lönebikostnadsprocenten för övriga löner och arvoden. Efter detta fyller ni egenfinansieringsandelen och procenten för den externa finansieringen. Så om det handlar t.ex. handlar om ett TEKES projekt där Tekes står för 60 %, två företag står för 15 % vardera och egenfinansieringsandelen är 10 % så fyller ni i 10% på raden egenfinansiering, procent, på Extern finansiering fyller ni i 60 % och på företag 1 samt företag 2 fyller ni i 15 %. (Enligt modellen ovan) Dessutom kan ni i denna ruta byta ut namnet på extern finansiering eller företag 1, 2 osv.. T.ex. så att ni byter ut extern finansiering till TEKES och företag 1 till UPM osv. Då flyttas namnet automatiskt upp till kolumnrubrikerna i budgettabellen. Den sista raden som är röd ska alltid få summan 100 %, annars har någon av procenterna fyllts i felaktigt. 3.2 Att fylla i budgeten När ni fyller i budgetbottnarna ska ni fylla i i kolumnen totalt, då räknas procenterna automatiskt ut till de olika finansiärerna! Märkväl att ni inte ska fylla i de röda rutorna i budgetbottnarna i kolumnen totalt, detta eftersom de räknas ut av sig själv per automatik. 5

8 4 Vad ska ingå i de olika raderna 4.1 Intäkter Basfinansiering. Märkväl att basfinansieringen inte längre bokas på första raden, konton utan de ska bokas längre ner i tabellen på raden bidrag (720005). Intäkter från affärsverksamhet. Denna rad innehåller kontona Raden ska överföras till resultatenhetsbottnet från projektbottnets extern finansiering kolumn (281*projekt). Denna rad kan endast ha utfall i affärsverksamhet kolumnen. 6

9 Som affärsverksamhet räknas alla 281* projekt. Vissa enheter för affärsverksamheten direkt till resultatenhetenm dvs utanför projekten, det kan handla om bokförsäljning eller dylikt. Då måste detta också beaktas och bokföras i kolumnen och på raden affärsverksamhet. Märkväl att de affärsintäkter som förs direkt till resultatenheten inte motsvaras av kostnader. Som affärsintäkter räknas intäkter på konto och Intäkter från samfinansierad verksamhet. Denna rad innehåller konto Raden fungerar exakt lika som intäkter från affärsverksamhet med undantag för att intäkten bokas i kolumnen samfinansierad verksamhet och uppgiften hämtas från projektbudgeterna för 280* projekt. Till samfinansierad verksamhet hör intäkter från SÅA, övriga stiftelser av olika slag, företag (om inte övriga intäkter eller affärsverksamhet, men t.ex. företag som en del av TEKES projekt), kommuner, landskapsförbund, andra universitet (med undantag för forskarskolor!!), EU projektens intäkter. Statsbidrag (FA, Tekes, övriga). Raden innehåller konto Raden innehåller intäkter från Finlands akademi, TEKES och andra statsbidrag. Med andra ord, om det är staten som är bakom pengarna ska de bokas på detta konto (undantag basfinansieringen). Exempel på statliga: ministerier, CIMO, utbildningsstyrelsen, Metla, VTT, GTK, Trafi, ELY centralerna osv. På denna rad ska även bokas forskarskolornas intäkter! Övriga intäkter är bl.a. deltagaravgifter för konferenser, fjärrlåneavgifter, hyror och bruksersättningar, motsvarighetsintyg, Domus gästhem, inträdesbiljetter till Sibeliusmuseet, Tidskriften skärgård osv.. I bilaga 1 i denna manual hittas en kontokarta som berättar vilka intäktskonton hör till vilken rad i tabellen. Om enheten vill använda sig av tidigare års avkastning, dvs verksamhetskapital så får detta inte bokas som en intäkt utan budgeten måste i så fall budgeteras på minus så att kostnaderna överstiger intäkterna. Exempel: Om enheten vill använda av föregående års överskott till anställningar budgeterar enheten det till lönekostnader utan att ha intäkter för det så att enhetens resultat blir Sedan skriver man in i kommentarfältet att underskottet i budgeten beror på användningen av tidigare års överskott. Överskottet/verksamhetskapitalet hittas på konto

10 4.2 Kostnader UKM:s kodverk för universiteten förutsätter att vi ska bokföra kostnaderna enligt nettoprincipen, hittils har inte vår SAP varit kodad för att möjliggöra detta. Men från och med 2012 har momskodningen ändras och därav ska alla kostnadsställens budgeter budgeteras enligt nettoprincipen, dvs utan moms! De samfinansierade projekten ska fortsättningsvis budgeteras enligt bruttoprincip eftersom flera externa finansiärer godkänner moms:en som en kostnad. Egenfinansieringsandelens momskompensation bokas skilt på resultatenhetsnivå. Affärsprojekten (281*) bokas fortsättningsvis enligt nettoprincip. För en detaljerad beskrivning av vilka onton som syns på vilken rad i budgetuppföljningsrapporten se bilaga 2 i manualen. Nedan följer en kortare beskrivning. Månadslöner: På denna rad budgeteras direkta löner och allokerade löner. I resultatenhetsbudgeten finns det skilda rader för 4* kontona och 97* kontona för att möjliggöra 97* lönernas kreditering till kostnadsstället. Månadslöner, tidsbundna: Här budgeteras timundervisningen (400300) Övriga löner och arvoden: Här bokas timlöner, diverse arvoden OCH semesterersättningar (dvs dessa kommer inte under semesterpenningar) Semesterpenningar: På denna rad bokas semesterpenningar och förändring av semesterlöneskuld Lönebikostnader: För projektens del fyller man inte i något manuellt på denna rad utan lbk räknas automatiskt ut då man fyllt i procenten i den gula rutan. År 2012 utgör lönebikostnaderna 23,21 % av lönen för anställda födda efter 1980 och 22,50 % för anställdra födda före Detta har avrundats till 23 % och det fylls i automatiskt i resultatbudgetsbottnet. I resultatenhetsbudgeten finns det skilda rader för 4* kontona och 97* kontona för att möjliggöra 97* lönernas kreditering till kostnadsstället. Märkväl att den enda raden som manuellt ska fyllas i för resultatenhetsbudgeten är 97* lbk. Denna summa plockas från projektbudgeterna. Här ska projektens kostnader debiteras i kolumnerna affärs /samfinansierad verksamhet och krediteras i kolumnen basfinansiering. Avskrivningar och nedskrivningar Material och tillbehör: Här bokas alla kostnader för diverse material, inventarier osv. Som konteras på 4* konton. Beakta dock att t.ex. centrallagret och kemiska lagret är interna transaktioner och budgeteras på raden övriga interna kostnader Köpta tjänster: Till köpta tjänster hör allt från städtjänster till revisionstjänster. Även här handlar det om kostnader som går direkt och således bokas på 4* konton. 8

11 Hyror för utrymmen: Till denna rad budgeteras inte de ÅA interna hyrorna som förs över med 9* konto utan hit budgeteras endast externa riktiga hyror (4* konton) Övriga hyror och leasingkostnader: Här budgeteras leasingavgifter för IT utrustning, kopieringsmaskiner etc.. Resekostnader: Allt som har med resor att göra bokas här, dagstraktament, resetjänster, kmersättning... Stipendier: Här bokas bidrag och stipendier av olika slag. Litteratur Licenser och patenter: Här bokas olika It licenser och olika slag av användarrättigheter Övriga frivilliga personalkostnader: Försäkringar Övriga kostnader Statlig finansiering: Raden statlig finansiering innehåller kontot Hit bokas UKM pengarna d.v.s. både basfinansieringen OCH de strategiska pengarna. Denna rad kan endast ha utfall i kolumnen basfinansiering. Beakta att detta är totalsumman av statliga medel som tilldelas resultatenheten ( anslaget ). Fördelade interna kostnader: Här bokas övervältringarna Övriga interna kostnader: På denna rad bokas de interna hyrorna, AK tilläggen (beakta att Ak bokas som en kostnad( ) på projekten och en kostnadsminskning (+) i kolumnen basfinansiering.), internac debiteringar och krediteringar, centrallagret, kemiska lagret, postkostnader osv.. I budgetbottnet för resultatenheterna fungerar övriga interna kostnader endast som en summeringsrad. Under raden ifråga fylls skilt i AK från projekten (kreditering på basfinansiering och debitering på affärsverksamhet/samfinansierad verksamhet), interna hyror och övriga interna poster. 9

12 BILAGA 1 Kontokarta för budgetuppföljning intäkter INTÄKTER Basfinansiering: Basfinansiering Resultatbaserad finansiering Forskarskolor Statens och universitetens uppgifter Strategisk särfinansiering Universitetens gemensamma uppgifter (Dessa konton används i princip inte längre då vi för den statliga finansieringen till konto ) Intäkter affärsverksamhet: Intäkter från affärsverksamheten Intäkter från företagsekonomiska prestationer enli Intäkter samfinansierad verksamhet: Intäkter samfinansierad verksamhet Intäkter Statsbidrag Statsbidrag (FA, Tekes och övriga) Övriga intäkter Övriga försäljningsintäkter Intäkter offentlrättsl prest avg till staten Intäkter fr offentligrättsl prest enl speciallagar Hyror och bruksersättningar Sponsorintäkter Rabatter och försäljningsgottgörelser Royalties Provisionsintäkter Försäljningsvinst på anläggningstillgångar Erhållna skadeersättningar Övriga intäkter Projektens periodiseringar: Projektets ingångssaldo Intäkter från affärsverksamheten (periodisering) Övriga intäkter (periodisering) Överföring av projektens saldon 1.1. I

13 BILAGA 2 Kontokarta för budgetuppföljning kostnader KOSTNADER Månadslöner Månadslöner (4-) Månadslöner (97-alk.) Månadslöner Månadslöner tidsbundna FPA-återbäring löner Projekttillägg Övertidsersättningar Allokerade löner Månadslöner, tidsbundna Timundervisning Övriga löner och arvoden Timlöner Resultatpremier Mötesarvoden Lärarnas övertimsarvoden Övriga arvoden Semesterersättning Semesterpenning Semesterpenningar Förändring av semesterlöneskulden Lönebikostnader Lönebikostnader(4*) Pensionsavgifter (StPL) Pensionsavgifter, löner o arbetsersättningar (StPL Pensionsavgifter Pensionsavgifter, löner och arbetsersättningar Pensionsavgifter VaEL, semester (LUT) Pensionsavgifter, TyEL, semester (LUT) Pensionsavgifter, testpersoner Socialskyddsavgifter Socialskyddsavgifter, källskattepliktiga Socialskyddsavgifter, arvoden Socialskyddsavgifter, arvoden, källskattepliktiga Socialskyddsavgifter, semester (LUT) Olycksfalls- och grupplivförsäkring Olycksfalls- och grupplivförsäkring, arvoden Arbetsolycksfalls- och grupplivförsäkring, sem ( Arbetslöshetsförsäkringsavgifter II

14 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arvoden Arbetslöshetsförsäkringsavgifter, semester (LUT) Arbetsgivaravgifter (till utlandet) Arbetstagaravgifter (till utlandet) FPA-återbäringar av socialskyddsavgifter Förändring av lönebikostnadsskulden för semesterlö lönebikostnader (97*) Allokerade lönebikostnader Kalkylerade lönebikostnader Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning på forsknings- och utvecklingsutgifter Avskrivning på etablerings och organiseringsutg Avskrivning på patent och motsvarande rättigheter Avskrivning på licenser Avskrivning på IT-programvaror Avskrivning på övriga immateriella rättigheter Avskrivning på övriga utgifter med lång verkningst Avskrivning på byggnader Avskrivning på konstruktioner Avksrivning på maskiner och anordningar Avskrivning på inventarier Avskrivning på övriga materiella nyttigheter Avskrivningar som avviker från plan Avskrivning på anläggningstillgångarnas finansieri Material och tillbehör Lagerförändring Lagerförändring för färdiga och halvfärdiga varor Tillverkning för eget bruk Elektricitet Uppvärmning Vatten Bränslen och smörjmedel Byggnadsmaterial Utrymmenas utrustning Övriga tekniska förnödenheter IT-utrustning Laboratorieutrustning Mobiltelefoner Inventarier Övriga småanskaffningar Rengöringsmedel och -tillbehör Tandvårdsutrustning Laboratorietillbehör Anskaffning av anläggningstillgångar till projekt Laboratoriekemikalier IT-tillbehör AV-tillbehör Kontorsmaterial Undervisnings- och skolmaterial III

15 Försöksdjur Foder Övriga djurtillbehör Livsmedel och drycker Arbetskläder PR-produkter Tidningar och offset-material Gåvor Övrigt material, förnödenheter och varor Köpta tjänster Tryckningstjänster Inbindningstjänster Städtjänster Tvättinrättningsjänster Service av krukväxter Bevaknings- och säkerhetstjänster Avfallshantering och problemavfall Övriga tjänster för miljövård och -underhåll Förplägningstjänster Skolbespisning Hälsovårdstjänster (ej personalen) Transport- och flyttjänster Planeringstjänster för byggande Arkitektplaneringstjänster Planeringstjänster för konstruktioner Planeringstjänster för el LVI-planeringstjänster Planeringstjänster för byggautomation Övriga planeringstjänster för byggandet Tekniska byggnadsarbeten Elarbete LVI-arbeten Byggautomationsarbeten Övriga byggnads- och underhållstjänster IT-experttjänster IT-applikationshyrestjänst IT-brukstjänster Övriga IT-tjänster Utbildningstjänster Övriga sakkunnig- och utredningstjänster Underhållstjänster för laboratorieutrustning Servicetjänster för IT-utrustning Underhållstjänster för övrig utrustning Banktjänster Kontorstjänster Fjärrtjänstavgifter Videokonferenstjänster Revisionstjänster Övriga tjänster IV

16 Utrymmeskostnader Arrenden Hyror för utrymmen Hyror för utrymmen, tillsvidare Hyror för utrymmen, tillfälliga Hyror för bostäder Övriga hyror och leaseavgifter Hyror och leasingavgifter för inventarier Hyror och leasingavgifter för IT-utrustning Hyror och leasingavgifter för kopieringsmaskiner Hyror och leasingavgifter för övriga maskiner och Resekostnader Dagtraktamenten och måltidsersättningar Resetjänster Kilometerersättningar Övriga resekostnader Stipendier Stipendium för grundutbildningsstudier i hemlandet Stipendium för grundutbildningsstudier utomlands Stipendium för fortsättningsstudier i hemlandet Stipendium för fortsättningsstudier utomlands Stipendium för utbytesstuderande i Finland Resestipendium Övriga bidrag Stipendier (pris) Verksamhetsstöd Litteratur Tidskrifter Dagstidningar Elektroniska tidskrifter Tryckta kursböcker Elektroniskt kursmaterial Övriga tryckta böcker E-böcker FinElib-material Övrigt elektroniskt material Mikrofilmer Övrigt informationsmaterial Licenser och patenter Licensavgifter för dataprogram Övriga licensavgifter och patent Övriga nyttjanderätter V

17 Övriga frivilliga personalkostnader Personalens konferens- och deltagaravgifter Personalens utbildningstjänster Övriga konferens- och deltagaravgifter Övriga utbildningstjänster (ej personalens) Personalens rekreationskostnader Frivilliga socialskyddsavgifter Övriga frivilliga personalkostnader Försäkringar Försäkringsavgifter för lösöre Försäkringsavgifter för ansvarsförsäkringar Försäkringsavgifter för fordon Försäkringsavgifter för reseförsäkringar Försäkringsavgifter för fastigheter Försäkringsavgifter för övriga försäkringar Övriga kostnader Dagpenning och övriga kostnader för civiltjänstgör Arbets- och bruksersättningar Ersättning till testperson Clearingkonto för överlåtelse av anläggningstillgå Försäljningsförlust av anläggningstillgångar Arbetshälsovård, ersättningsklass Arbetshälsovård, ersättningsklass Arbetshälsovård, ersättningsklass Arbetshälsovård Arbetshälsovård, återbäringar Annonsering-, marknadsförings- och reklamkostnader Telefonkostnader för fasta abonnemang Telefonkostnader för mobiltelefoner Övriga telefonkostnader bla växel Datakommunikationsavgifter Postavgifter Kreditförluster Indrivningskostnader Representationskostnader Privat konsumtion Möteskostnader Medlemsavgifter inom landet Medlemsavgifter utomlands Erhållna kassarabatter Skadeersättningar och rättegångskostnader Mervärdesskatter för utgifter utomlands Kostnadsersättningar för gemensam verksamhet Övriga kostnader Dröjsmålsräntor VI

18 Affärsverksamhetens utgiftsperiodisering Affärsverksamhetens utgifter (periodisering) Intäkter från medelanskaffning Intäkter från medelanskaffning Donationer Andra intäkter från donationer Medelanskaffningens kostnader Kostnader för medelanskaffning Finansieringsintäkter och kostnader Finansieringsintäkter (budgetering) Dividendintäkter från företag inom samma koncern Dividendintäkter Ränteintäkter Ränteintäkter från företag inom samma koncern Kursvinster och -förluster Omvärderingsvinster Intäkter från fondandelar Intäkter från lägenheter Intäkter från placeringsverksamheten Försäljningsvinst på placeringsverks o finansierin Värdeminskning av placeringar i bestående aktiva Värdeminskning av placeringar i rörliga aktiva Finansieringskostnader (budgetering) Räntekostnader (placeringsverks och finansiering) Dröjsmålsräntor Räntekostnader, konc Övriga finansieringskostnader Försäljningsförlust av placeringsverks och finansi Över- och underprestationer Kostnader för lägenhet Kostnader för placeringsverksamheten Kursförluster Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader VII

19 Bidrag Andra allmänna understöd Statsfinansiering i enlighet med universitetslag Investeringsstöd Investeringsstöd, korrigeringar Bokslutsdispositioner Ändring i avskrivningsdifferensen Ändring i frivilliga reserveringar Överföring till bundna fonder Överföring från bundna fonder Överföring till fria fonder Överföring från fria fonder Inkomstskatter Övriga direkta skatter Utrymmeskostnader FASTIGHETSKOSTN FÖRD Fördelade interna kostnader GEM STÖDFUNKT FÖRD FAK STÖDFUNKT FÖRD RESENH GEM K FÖRD Övriga interna kostnader Ak-tillägg, manuella Utrymmeskostnadsdebitering Utrymmeskostnadskreditering Intern debitering Intern kreditering Interna tjänster Enhetens allmänna kostnader Tryckningstjänster IT-tillbehör/DC Bibliotek Utrymmeskostnader Hyror Datacentralservice Telefonkostnader Centrallagret Postkostnader VIII

20 Kemiska lagret Analystjänster Övrig intern försäljning Grundfinansiering, budgeterad IX

Budgetering av projekt och interna order i SAP Användarmanual

Budgetering av projekt och interna order i SAP Användarmanual 2012 Budgetering av projekt och interna order i SAP Användarmanual (version 2) Marika Häggman Åbo Akademi 8/2/2012 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Projektbudgetering... 1 1.1 Budgetering

Läs mer

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 2011 Månatliga bokningar Informationsblad Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 i Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Månatliga bokningar... 1 1.1 Intäkter... 1 1.2 Kostnader... 1 2 Månatliga

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Projekthantering i SAP Användarmanual för transaktion CJ20N Helhet 1 12 och

Projekthantering i SAP Användarmanual för transaktion CJ20N Helhet 1 12 och 2011 Projekthantering i SAP Användarmanual för transaktion CJ20N Helhet 1 12 och 13.4.2011 Gundel Westerholm Åbo Akademi 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Projektstrukturen i SAP... 1

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 2011 Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 Jennifer Fors Åbo Akademi 5/4/2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Introduktion... 1 2 Momskoder... 1 2.1 Affärsverksamhetsprojekt...

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 2 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 3. Val av budgeteringssätt. 4 3.1. Gör budget per ansvarsområde 4 3.2. Inmatning enligt kostnadsslag.. 5 4. Uppdatera

Läs mer

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 1 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 3. Val av budgeteringssätt. 3 3.1. Budgetera per ansvarsområde 3 3.2. Budgetera per kostnadsslag.. 4 4. Registrera

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00 Ab Eke Golf Oy (1.11-31.10) Utfall 11 / Budg 11 / Budg 12 (14.12.12) Utfall 2011 Budg 2011 Budg 2012 RESULTATRÄKNING Omsättning 3000 Försäljning 23% 1 241,00 1 500,00 1 000,00 3001 Reklamintäkter 20 122,00

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Från tilläggskostnader Tilläggskostnadsmodellen Ersatte nya kostnader för projektet till (mestadels)

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 Statskontoret Förvaltningens styrning AFFÄRSBOKFÖRINGENS KONTOPLAN (14/03/2002) Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och vattenområden...

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan Affärsbokföringens kontoplan Statskontorets föreskrift Bokföringens konton (VK/180/00.01/2015) 2.3.2015 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Resultaträkningen Idé och struktur

Resultaträkningen Idé och struktur Resultaträkningen Idé och struktur Idén med resultaträkningen Visar hur affärerna gått Resultaträkningen ska visa hur affärerna gått under en tidsperiod, ett år, ett kvartal en måndad o dy. Den handlar

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 8 Manuell samfinansiering... 9 Guiden

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Försäljning (500*200) kr (350*200)

Försäljning (500*200) kr (350*200) budget för Café 2 800 000 kr Varuinköp Lokalkostnader Personalkostnad Diverse kostnader 1 300 000 kr 280 000 kr 600 000 kr 250 000 kr 2 430 000 kr 370 000 kr Budget för byggföretag 25 600 000 kr Varukostnad

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Dokumentation budgetmallar

Dokumentation budgetmallar 2011 Dokumentation budgetmallar Dokumentet beskriver hur du arbetar med två stycken olika typer av excelfiler för att dokumentera och analysera din budget. Christer Mattsson 2011-09-27 Innehåll Inputfiler...

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för klubbarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet, dels

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 9 vsluta automatisk samfinansiering...

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer