Budgetmanual Budget 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetmanual Budget 2012"

Transkript

1 2011 Budgetmanual Budget 2012 Denna manual fungerar som stöd för budgetarbetet Manualen tar upp den tekniska utformningen av Excel filen och ger anvisningar om hurdana intäkter och kostnader som ska bokas vart. Marika Häggman Åbo Akademi 4/10/2011 1

2 Innehåll 1 Allmänt Att göra upp en resultatenhets budget med Excel bottnarna Att öppna budgetfilen Tekniskt Budgetering av resultatenheten Organisationsstrukturen i SAP Vad bokas på resultatenheten och vad bokas på kostnadsstället? Att göra upp projektens budgeter Tekniskt Att fylla i budgeten Vad ska ingå i de olika raderna Intäkter Kostnader... 8 BILAGA 1 Kontokarta för budgetuppföljning intäkter... I BILAGA 2 Kontokarta för budgetuppföljning kostnader... II i

3 1 Allmänt Manualen innehåller anvisningar om hur budgeteringen ska ske rent tekniskt och om vad som ska budgeteras och vart. Märkväl att alla intäkter i budgeten ska budgeteras som positiva (+) tal och alla kostnader ska budgeteras som negativa tal ( ). Detta eftersom budgeten endast körs in i BW (rapporteringsmodulen) och inte alls i ECC (ekonomimodulen). 2 Att göra upp en resultatenhets budget med Excel bottnarna 2.1 Att öppna budgetfilen Då du öppnar budgetfilen ser den ut enligt följande: Börja med att fylla i antalet resultatenheter och antalet kostnadsställen, om du t.ex. budgeterar för handelshögskolan fyller du i 1 resultatenhet och 5 kostnadsställen. Tryck sedan på den stora blåa rutan Gör budgetbotten. Du fyller i fem i stället för de fyra egentliga kostnadsställena eftersom du på en egen flik ska fylla i projektens kostnader. Med stor sannolikhet kommer följande felmeddelande: 1

4 Gå då till balken ovanför formelfältet och klicka på options: Välj Enable this content i pop up fönstret som hoppar fram. Efter detta kan du åter trycka på Gör budgetbotten. 2.2 Tekniskt Resultatenhetens budget är uppbyggd av ett flertal element. Varje element är en egen flik i Excelfilen. För varje budgetfils del finns det en flik för resultatenheten och en eller flera flikar för kostnadsställen, dock en flik per kostnadsställe. De olika elementen syns längst ner i Excel och går under namnen Resultatenhet 1, Kostnadsställe 2, Kostnadsställe 3 osv. Man får inte ändra namn på flikarna! Det kan resultera i problem och felsummeringar. Namnet och numret på resultatenheten/kostnadsstället ska framgå uppe i de angivna cellerna på kalkylbladen. 2

5 Utöver flikar för resultatenhet och kostnadsställe finns också en flik totalt som visar resultatenhetens totala budget med samtliga intäkter och kostnader från de olika elementen. Denna sida skall man inte boka något alls på utan den summerar helt enkelt de övriga flikarna. 2.3 Budgetering av resultatenheten Organisationsstrukturen i SAP Varje resultatenhet i SAP är uppbyggd hierarkiskt enligt modellen nedan: Intäkter bokas här Resultatenhet 28xxxx Kostnadsställen 28xxxxx Affärsverksamhets projekt 281xxxxx Samfinansierade projekt 280xxxxx Interna Order 28xxxxxx Kostnader bokas här En resultatenhets budget byggs upp av projekt, interna order, kostnader på kostnadsställen och intäkter som kommer direkt till resultatenheten. Resultatenhetens alla intäkter (oavsett om de hör till resultatenheten, ett projekt eller en intern order) bokas på andra fliken i Excel filen, Resultatenhet 1. De interna ordnarna budgeteras i basfinansieringskolumnen på det kostnadsstället de hör till. Intäkterna bokas givetvis på resultatenheten. Interna orders som avräknas till COPA kan budgeteras tillsammans med projekten eftersom de i sig inte hör till något visst kostnadsställe Vad bokas på resultatenheten och vad bokas på kostnadsstället? På resultatenheten bokas samtliga intäkter, d.v.s. raderna 8 12 i resultatenhetsfliken. (på kostnadsställesflikarna är det inte ens möjligt att boka intäkter. 3

6 På det gemensamma kostnadsstället bokas de allmänna omkostnaderna och andra kostnader som inte kan anses höra till ett enskilt kostnadsställe. På de enskilda kostnadsställena bokas endast sådana kostnader som hör till just det kostnadsstället! (hyror, löner material, avskrivningar osv..) Resultatenhetsbudgeten är omgjord så att de röda cellerna ite får röras. Detta handlar om Totalt kolumnen och lönebikostnaderna, semesterpenning osv. Om ni av misstag skriver in något så ta bort det med Ctrl Z eller undo funktionen eftersom ni annars kan förstöra summeringen. Projektens kostnader bokas på en egen kostnadsställesflik i rätt kolumn, den externa delen antingen i kolumnen för affärsverksamhet eller samfinansierad verksamhet, och egenfinansieringen bokas i kolumnen basfinansiering. Beakta att AK tillägget som belastar projekten (raden övriga interna kostnader) här också ska krediteras kostnadsstället. Dvs, om man bokat som AK på projektens externa del och fört det till det gemensamma kostnadsstället, ska man på motsvarande rad i kolumnen basfinansiering boka På detta sätt blir effekten på resultatenhetsnivå 0, vilket är meningen eftersom projekten och kostnadsställena är på samma hierarkiska nivå. 3 Att göra upp projektens budgeter Det finns två olika sorters budgetbottnar för projektbudgeteringen. Dels finns ett botten för totalkostnadsprojekten och dels finns ett botten för övriga projekt. 3.1 Tekniskt Tekniskt sett fungerar projekt bottnarna på ett mycket liknande sätt som bottnarna för resultatenhetsbudgeten. Börja med att skriva in hur många projekt du tänker budgetera för i samma fil (är du osäker på antalet så skriv in t.ex. 20 extra toma flikar eftersom det inte går att sätta till mera flikar i efterhand. Tryck sedan på knappen gör budgetbotten. I detta skede får du antagligen samma felmeddelande som i resultatenhetsbudgetbottnet (avsnitt 2.1, s.2 i denna manual) Gå då tillväga på samma sätt för att få fram budgetbottnet. 4

7 Efter detta kommer du att få en fil med en totalt flik och flera flikar med numrerade projekt. Ni ska INTE namnge flikarna med något annat eftersom summeringarna till första sidan kan börja strula i sådant fall! Då ni budgetrar ett projekt skall ni börja med att fylla i den gulan rutan under budgettabellen (Denna syns ej på totalt fliken) Fyll i AK procenten, lönebikostnadsprocenten för vanliga löner samt lönebikostnadsprocenten för övriga löner och arvoden. Efter detta fyller ni egenfinansieringsandelen och procenten för den externa finansieringen. Så om det handlar t.ex. handlar om ett TEKES projekt där Tekes står för 60 %, två företag står för 15 % vardera och egenfinansieringsandelen är 10 % så fyller ni i 10% på raden egenfinansiering, procent, på Extern finansiering fyller ni i 60 % och på företag 1 samt företag 2 fyller ni i 15 %. (Enligt modellen ovan) Dessutom kan ni i denna ruta byta ut namnet på extern finansiering eller företag 1, 2 osv.. T.ex. så att ni byter ut extern finansiering till TEKES och företag 1 till UPM osv. Då flyttas namnet automatiskt upp till kolumnrubrikerna i budgettabellen. Den sista raden som är röd ska alltid få summan 100 %, annars har någon av procenterna fyllts i felaktigt. 3.2 Att fylla i budgeten När ni fyller i budgetbottnarna ska ni fylla i i kolumnen totalt, då räknas procenterna automatiskt ut till de olika finansiärerna! Märkväl att ni inte ska fylla i de röda rutorna i budgetbottnarna i kolumnen totalt, detta eftersom de räknas ut av sig själv per automatik. 5

8 4 Vad ska ingå i de olika raderna 4.1 Intäkter Basfinansiering. Märkväl att basfinansieringen inte längre bokas på första raden, konton utan de ska bokas längre ner i tabellen på raden bidrag (720005). Intäkter från affärsverksamhet. Denna rad innehåller kontona Raden ska överföras till resultatenhetsbottnet från projektbottnets extern finansiering kolumn (281*projekt). Denna rad kan endast ha utfall i affärsverksamhet kolumnen. 6

9 Som affärsverksamhet räknas alla 281* projekt. Vissa enheter för affärsverksamheten direkt till resultatenhetenm dvs utanför projekten, det kan handla om bokförsäljning eller dylikt. Då måste detta också beaktas och bokföras i kolumnen och på raden affärsverksamhet. Märkväl att de affärsintäkter som förs direkt till resultatenheten inte motsvaras av kostnader. Som affärsintäkter räknas intäkter på konto och Intäkter från samfinansierad verksamhet. Denna rad innehåller konto Raden fungerar exakt lika som intäkter från affärsverksamhet med undantag för att intäkten bokas i kolumnen samfinansierad verksamhet och uppgiften hämtas från projektbudgeterna för 280* projekt. Till samfinansierad verksamhet hör intäkter från SÅA, övriga stiftelser av olika slag, företag (om inte övriga intäkter eller affärsverksamhet, men t.ex. företag som en del av TEKES projekt), kommuner, landskapsförbund, andra universitet (med undantag för forskarskolor!!), EU projektens intäkter. Statsbidrag (FA, Tekes, övriga). Raden innehåller konto Raden innehåller intäkter från Finlands akademi, TEKES och andra statsbidrag. Med andra ord, om det är staten som är bakom pengarna ska de bokas på detta konto (undantag basfinansieringen). Exempel på statliga: ministerier, CIMO, utbildningsstyrelsen, Metla, VTT, GTK, Trafi, ELY centralerna osv. På denna rad ska även bokas forskarskolornas intäkter! Övriga intäkter är bl.a. deltagaravgifter för konferenser, fjärrlåneavgifter, hyror och bruksersättningar, motsvarighetsintyg, Domus gästhem, inträdesbiljetter till Sibeliusmuseet, Tidskriften skärgård osv.. I bilaga 1 i denna manual hittas en kontokarta som berättar vilka intäktskonton hör till vilken rad i tabellen. Om enheten vill använda sig av tidigare års avkastning, dvs verksamhetskapital så får detta inte bokas som en intäkt utan budgeten måste i så fall budgeteras på minus så att kostnaderna överstiger intäkterna. Exempel: Om enheten vill använda av föregående års överskott till anställningar budgeterar enheten det till lönekostnader utan att ha intäkter för det så att enhetens resultat blir Sedan skriver man in i kommentarfältet att underskottet i budgeten beror på användningen av tidigare års överskott. Överskottet/verksamhetskapitalet hittas på konto

10 4.2 Kostnader UKM:s kodverk för universiteten förutsätter att vi ska bokföra kostnaderna enligt nettoprincipen, hittils har inte vår SAP varit kodad för att möjliggöra detta. Men från och med 2012 har momskodningen ändras och därav ska alla kostnadsställens budgeter budgeteras enligt nettoprincipen, dvs utan moms! De samfinansierade projekten ska fortsättningsvis budgeteras enligt bruttoprincip eftersom flera externa finansiärer godkänner moms:en som en kostnad. Egenfinansieringsandelens momskompensation bokas skilt på resultatenhetsnivå. Affärsprojekten (281*) bokas fortsättningsvis enligt nettoprincip. För en detaljerad beskrivning av vilka onton som syns på vilken rad i budgetuppföljningsrapporten se bilaga 2 i manualen. Nedan följer en kortare beskrivning. Månadslöner: På denna rad budgeteras direkta löner och allokerade löner. I resultatenhetsbudgeten finns det skilda rader för 4* kontona och 97* kontona för att möjliggöra 97* lönernas kreditering till kostnadsstället. Månadslöner, tidsbundna: Här budgeteras timundervisningen (400300) Övriga löner och arvoden: Här bokas timlöner, diverse arvoden OCH semesterersättningar (dvs dessa kommer inte under semesterpenningar) Semesterpenningar: På denna rad bokas semesterpenningar och förändring av semesterlöneskuld Lönebikostnader: För projektens del fyller man inte i något manuellt på denna rad utan lbk räknas automatiskt ut då man fyllt i procenten i den gula rutan. År 2012 utgör lönebikostnaderna 23,21 % av lönen för anställda födda efter 1980 och 22,50 % för anställdra födda före Detta har avrundats till 23 % och det fylls i automatiskt i resultatbudgetsbottnet. I resultatenhetsbudgeten finns det skilda rader för 4* kontona och 97* kontona för att möjliggöra 97* lönernas kreditering till kostnadsstället. Märkväl att den enda raden som manuellt ska fyllas i för resultatenhetsbudgeten är 97* lbk. Denna summa plockas från projektbudgeterna. Här ska projektens kostnader debiteras i kolumnerna affärs /samfinansierad verksamhet och krediteras i kolumnen basfinansiering. Avskrivningar och nedskrivningar Material och tillbehör: Här bokas alla kostnader för diverse material, inventarier osv. Som konteras på 4* konton. Beakta dock att t.ex. centrallagret och kemiska lagret är interna transaktioner och budgeteras på raden övriga interna kostnader Köpta tjänster: Till köpta tjänster hör allt från städtjänster till revisionstjänster. Även här handlar det om kostnader som går direkt och således bokas på 4* konton. 8

11 Hyror för utrymmen: Till denna rad budgeteras inte de ÅA interna hyrorna som förs över med 9* konto utan hit budgeteras endast externa riktiga hyror (4* konton) Övriga hyror och leasingkostnader: Här budgeteras leasingavgifter för IT utrustning, kopieringsmaskiner etc.. Resekostnader: Allt som har med resor att göra bokas här, dagstraktament, resetjänster, kmersättning... Stipendier: Här bokas bidrag och stipendier av olika slag. Litteratur Licenser och patenter: Här bokas olika It licenser och olika slag av användarrättigheter Övriga frivilliga personalkostnader: Försäkringar Övriga kostnader Statlig finansiering: Raden statlig finansiering innehåller kontot Hit bokas UKM pengarna d.v.s. både basfinansieringen OCH de strategiska pengarna. Denna rad kan endast ha utfall i kolumnen basfinansiering. Beakta att detta är totalsumman av statliga medel som tilldelas resultatenheten ( anslaget ). Fördelade interna kostnader: Här bokas övervältringarna Övriga interna kostnader: På denna rad bokas de interna hyrorna, AK tilläggen (beakta att Ak bokas som en kostnad( ) på projekten och en kostnadsminskning (+) i kolumnen basfinansiering.), internac debiteringar och krediteringar, centrallagret, kemiska lagret, postkostnader osv.. I budgetbottnet för resultatenheterna fungerar övriga interna kostnader endast som en summeringsrad. Under raden ifråga fylls skilt i AK från projekten (kreditering på basfinansiering och debitering på affärsverksamhet/samfinansierad verksamhet), interna hyror och övriga interna poster. 9

12 BILAGA 1 Kontokarta för budgetuppföljning intäkter INTÄKTER Basfinansiering: Basfinansiering Resultatbaserad finansiering Forskarskolor Statens och universitetens uppgifter Strategisk särfinansiering Universitetens gemensamma uppgifter (Dessa konton används i princip inte längre då vi för den statliga finansieringen till konto ) Intäkter affärsverksamhet: Intäkter från affärsverksamheten Intäkter från företagsekonomiska prestationer enli Intäkter samfinansierad verksamhet: Intäkter samfinansierad verksamhet Intäkter Statsbidrag Statsbidrag (FA, Tekes och övriga) Övriga intäkter Övriga försäljningsintäkter Intäkter offentlrättsl prest avg till staten Intäkter fr offentligrättsl prest enl speciallagar Hyror och bruksersättningar Sponsorintäkter Rabatter och försäljningsgottgörelser Royalties Provisionsintäkter Försäljningsvinst på anläggningstillgångar Erhållna skadeersättningar Övriga intäkter Projektens periodiseringar: Projektets ingångssaldo Intäkter från affärsverksamheten (periodisering) Övriga intäkter (periodisering) Överföring av projektens saldon 1.1. I

13 BILAGA 2 Kontokarta för budgetuppföljning kostnader KOSTNADER Månadslöner Månadslöner (4-) Månadslöner (97-alk.) Månadslöner Månadslöner tidsbundna FPA-återbäring löner Projekttillägg Övertidsersättningar Allokerade löner Månadslöner, tidsbundna Timundervisning Övriga löner och arvoden Timlöner Resultatpremier Mötesarvoden Lärarnas övertimsarvoden Övriga arvoden Semesterersättning Semesterpenning Semesterpenningar Förändring av semesterlöneskulden Lönebikostnader Lönebikostnader(4*) Pensionsavgifter (StPL) Pensionsavgifter, löner o arbetsersättningar (StPL Pensionsavgifter Pensionsavgifter, löner och arbetsersättningar Pensionsavgifter VaEL, semester (LUT) Pensionsavgifter, TyEL, semester (LUT) Pensionsavgifter, testpersoner Socialskyddsavgifter Socialskyddsavgifter, källskattepliktiga Socialskyddsavgifter, arvoden Socialskyddsavgifter, arvoden, källskattepliktiga Socialskyddsavgifter, semester (LUT) Olycksfalls- och grupplivförsäkring Olycksfalls- och grupplivförsäkring, arvoden Arbetsolycksfalls- och grupplivförsäkring, sem ( Arbetslöshetsförsäkringsavgifter II

14 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arvoden Arbetslöshetsförsäkringsavgifter, semester (LUT) Arbetsgivaravgifter (till utlandet) Arbetstagaravgifter (till utlandet) FPA-återbäringar av socialskyddsavgifter Förändring av lönebikostnadsskulden för semesterlö lönebikostnader (97*) Allokerade lönebikostnader Kalkylerade lönebikostnader Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning på forsknings- och utvecklingsutgifter Avskrivning på etablerings och organiseringsutg Avskrivning på patent och motsvarande rättigheter Avskrivning på licenser Avskrivning på IT-programvaror Avskrivning på övriga immateriella rättigheter Avskrivning på övriga utgifter med lång verkningst Avskrivning på byggnader Avskrivning på konstruktioner Avksrivning på maskiner och anordningar Avskrivning på inventarier Avskrivning på övriga materiella nyttigheter Avskrivningar som avviker från plan Avskrivning på anläggningstillgångarnas finansieri Material och tillbehör Lagerförändring Lagerförändring för färdiga och halvfärdiga varor Tillverkning för eget bruk Elektricitet Uppvärmning Vatten Bränslen och smörjmedel Byggnadsmaterial Utrymmenas utrustning Övriga tekniska förnödenheter IT-utrustning Laboratorieutrustning Mobiltelefoner Inventarier Övriga småanskaffningar Rengöringsmedel och -tillbehör Tandvårdsutrustning Laboratorietillbehör Anskaffning av anläggningstillgångar till projekt Laboratoriekemikalier IT-tillbehör AV-tillbehör Kontorsmaterial Undervisnings- och skolmaterial III

15 Försöksdjur Foder Övriga djurtillbehör Livsmedel och drycker Arbetskläder PR-produkter Tidningar och offset-material Gåvor Övrigt material, förnödenheter och varor Köpta tjänster Tryckningstjänster Inbindningstjänster Städtjänster Tvättinrättningsjänster Service av krukväxter Bevaknings- och säkerhetstjänster Avfallshantering och problemavfall Övriga tjänster för miljövård och -underhåll Förplägningstjänster Skolbespisning Hälsovårdstjänster (ej personalen) Transport- och flyttjänster Planeringstjänster för byggande Arkitektplaneringstjänster Planeringstjänster för konstruktioner Planeringstjänster för el LVI-planeringstjänster Planeringstjänster för byggautomation Övriga planeringstjänster för byggandet Tekniska byggnadsarbeten Elarbete LVI-arbeten Byggautomationsarbeten Övriga byggnads- och underhållstjänster IT-experttjänster IT-applikationshyrestjänst IT-brukstjänster Övriga IT-tjänster Utbildningstjänster Övriga sakkunnig- och utredningstjänster Underhållstjänster för laboratorieutrustning Servicetjänster för IT-utrustning Underhållstjänster för övrig utrustning Banktjänster Kontorstjänster Fjärrtjänstavgifter Videokonferenstjänster Revisionstjänster Övriga tjänster IV

16 Utrymmeskostnader Arrenden Hyror för utrymmen Hyror för utrymmen, tillsvidare Hyror för utrymmen, tillfälliga Hyror för bostäder Övriga hyror och leaseavgifter Hyror och leasingavgifter för inventarier Hyror och leasingavgifter för IT-utrustning Hyror och leasingavgifter för kopieringsmaskiner Hyror och leasingavgifter för övriga maskiner och Resekostnader Dagtraktamenten och måltidsersättningar Resetjänster Kilometerersättningar Övriga resekostnader Stipendier Stipendium för grundutbildningsstudier i hemlandet Stipendium för grundutbildningsstudier utomlands Stipendium för fortsättningsstudier i hemlandet Stipendium för fortsättningsstudier utomlands Stipendium för utbytesstuderande i Finland Resestipendium Övriga bidrag Stipendier (pris) Verksamhetsstöd Litteratur Tidskrifter Dagstidningar Elektroniska tidskrifter Tryckta kursböcker Elektroniskt kursmaterial Övriga tryckta böcker E-böcker FinElib-material Övrigt elektroniskt material Mikrofilmer Övrigt informationsmaterial Licenser och patenter Licensavgifter för dataprogram Övriga licensavgifter och patent Övriga nyttjanderätter V

17 Övriga frivilliga personalkostnader Personalens konferens- och deltagaravgifter Personalens utbildningstjänster Övriga konferens- och deltagaravgifter Övriga utbildningstjänster (ej personalens) Personalens rekreationskostnader Frivilliga socialskyddsavgifter Övriga frivilliga personalkostnader Försäkringar Försäkringsavgifter för lösöre Försäkringsavgifter för ansvarsförsäkringar Försäkringsavgifter för fordon Försäkringsavgifter för reseförsäkringar Försäkringsavgifter för fastigheter Försäkringsavgifter för övriga försäkringar Övriga kostnader Dagpenning och övriga kostnader för civiltjänstgör Arbets- och bruksersättningar Ersättning till testperson Clearingkonto för överlåtelse av anläggningstillgå Försäljningsförlust av anläggningstillgångar Arbetshälsovård, ersättningsklass Arbetshälsovård, ersättningsklass Arbetshälsovård, ersättningsklass Arbetshälsovård Arbetshälsovård, återbäringar Annonsering-, marknadsförings- och reklamkostnader Telefonkostnader för fasta abonnemang Telefonkostnader för mobiltelefoner Övriga telefonkostnader bla växel Datakommunikationsavgifter Postavgifter Kreditförluster Indrivningskostnader Representationskostnader Privat konsumtion Möteskostnader Medlemsavgifter inom landet Medlemsavgifter utomlands Erhållna kassarabatter Skadeersättningar och rättegångskostnader Mervärdesskatter för utgifter utomlands Kostnadsersättningar för gemensam verksamhet Övriga kostnader Dröjsmålsräntor VI

18 Affärsverksamhetens utgiftsperiodisering Affärsverksamhetens utgifter (periodisering) Intäkter från medelanskaffning Intäkter från medelanskaffning Donationer Andra intäkter från donationer Medelanskaffningens kostnader Kostnader för medelanskaffning Finansieringsintäkter och kostnader Finansieringsintäkter (budgetering) Dividendintäkter från företag inom samma koncern Dividendintäkter Ränteintäkter Ränteintäkter från företag inom samma koncern Kursvinster och -förluster Omvärderingsvinster Intäkter från fondandelar Intäkter från lägenheter Intäkter från placeringsverksamheten Försäljningsvinst på placeringsverks o finansierin Värdeminskning av placeringar i bestående aktiva Värdeminskning av placeringar i rörliga aktiva Finansieringskostnader (budgetering) Räntekostnader (placeringsverks och finansiering) Dröjsmålsräntor Räntekostnader, konc Övriga finansieringskostnader Försäljningsförlust av placeringsverks och finansi Över- och underprestationer Kostnader för lägenhet Kostnader för placeringsverksamheten Kursförluster Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader VII

19 Bidrag Andra allmänna understöd Statsfinansiering i enlighet med universitetslag Investeringsstöd Investeringsstöd, korrigeringar Bokslutsdispositioner Ändring i avskrivningsdifferensen Ändring i frivilliga reserveringar Överföring till bundna fonder Överföring från bundna fonder Överföring till fria fonder Överföring från fria fonder Inkomstskatter Övriga direkta skatter Utrymmeskostnader FASTIGHETSKOSTN FÖRD Fördelade interna kostnader GEM STÖDFUNKT FÖRD FAK STÖDFUNKT FÖRD RESENH GEM K FÖRD Övriga interna kostnader Ak-tillägg, manuella Utrymmeskostnadsdebitering Utrymmeskostnadskreditering Intern debitering Intern kreditering Interna tjänster Enhetens allmänna kostnader Tryckningstjänster IT-tillbehör/DC Bibliotek Utrymmeskostnader Hyror Datacentralservice Telefonkostnader Centrallagret Postkostnader VIII

20 Kemiska lagret Analystjänster Övrig intern försäljning Grundfinansiering, budgeterad IX

Projekthantering - olika projekttyper

Projekthantering - olika projekttyper 2012 Projekthantering - olika projekttyper Senast uppdaterad 9.5.2012 Marina Asplund, Anna Fredriksson, Minna Puolitaipale, Kristina Söderholm, Gundel Westerholm Åbo Akademi 5/9/2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Arbetstidsallokering vid Åbo Akademi Reportronic användarmanual

Arbetstidsallokering vid Åbo Akademi Reportronic användarmanual Arbetstidsallokering vid Åbo Akademi Reportronic användarmanual 4.8.2010 Anna Fredriksson 1 Innehåll Principer för arbetstidsallokering... 3 Arbetstidsallokeringens tillämpning vid ÅA... 3 1. Inloggning...

Läs mer