Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi)"

Transkript

1 version 9 Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) Start av kurs, introduktion, ej påbörjade studier, omprövning av nivåplacering Placering på nivå görs av respektive kommuns vägledare, se mall nedan. Anordnaren kallar elev till kursstart. Alla statusförändringar rapporteras till respektive kommun enligt kommunens anvisningar. Direkt efter kursstart rapporterar ni till respektive kommun vilka som inte kommit till start och därmed ges status ej påbörjat, enligt avtal senast 5 dagar efter kursstart. Elev som ej kommer till start men dyker upp inom 2 veckor från kursstart kan påbörja utbildningen utan ny ansökan, men kursstartsdatum justeras till verkligt kursstartsdatum samt meddelas till hemkommunen. Observera att samtliga antagna SFI-elever, enligt avtal, ska genomgå introduktion, om det inte är uppenbart att de kan placeras direkt i en befintlig studiegrupp. I undantagsfall kan nivåplacering från kommunen omprövas. Om anordnaren anser att en elev är placerad på fel nivå ska en skriftlig motivering göras till beställarkommunens rektor. Samtliga beställarkommuner använder mall enligt bilaga 1 för nivåplacering. Avvikelser kan förekomma beroende på individuella förutsättningar hos den sökande. Avbrott, återinskrivning av återkommande elev efter avbrott Om en elev har varit frånvarande i mer än 21 dagar utan giltiga skäl ska avbrott registreras. Avbrottsdatum = senaste närvarodagen. Avbrott som görs genom att eleven meddelar avbrott registreras med senaste närvarodagen som avbrottsdag. För återkommande elever som har gjort avbrott gäller olika regler för 7-gruppens kommuner: KCNO: Ska alltid göra en ny ansökan genom KCNO, dock krävs det ej att eleven träffar vägledare, det behövs enbart vid första ansökningstillfället. SFI-skolan får inte ta emot elev vars ansökan inte fördelats av KCNO. Solna, Sollentuna, Upplands Väsby: En elev som har avbrutit sina SFI-studier får återinskrivas inom 3 månader av anordnaren, utan att en ny ansökan lämnas in. Elever som har varit frånvarande mer än tre månader hänvisas till hemkommunen för ny ansökan. Om en studerande avbryter sina studier och återkommer till utbildningen inom nio månader räknas den studerande ej som ny, utan ersättningen utgår räknat från första startdatum. 1

2 Anordnaren ska kontrollera elevens folkbokföringsadress vid återinskrivning och vid uppflyttning till nästa kurs. Om en elev ej är skriven i den kommun som ursprungligen antagit eleven utgår ingen betalning. Elev som flyttat hänvisas till att göra ansökan för fortsatta studier i den nya hemkommunen. Om en studerande avbryter sina studier och återkommer till utbildningen mer än nio månader efter att avbrottet gjordes så räknas det som nystart, dvs full ersättning utgår. Elever som byter folkbokföring Om en elev flyttar mellan kommunerna inom 7-gruppen så betalar alltid den nya kommunen för eleven. Eleven kan gå kvar under tiden som det administrativa är ordnat. Anordnaren kontaktar den nya kommunen för ett beslut. I Solna behöver eleven komma till Vuxenutbildningen och göra en ny ansökan. Om elever flyttar till en kommun utanför 7-gruppen måste eleven kontakta den nya kommunen för att få ett beslut om antagning, eleven får gå kvar högst två veckor efter ändringen i folkbokföringen. Därefter avbrottas eleven. Ledighet 7-gruppen har tagit fram en blankett som eleven fyller i vid ledighet. Ledighet kan beviljas högst 5 veckor under sommartid och 2 veckor under annan del av året. Beslut tas av utbildningsansvarig och arkiveras sedan hos skolenheten. Skolorna ska påminna de elever som har ersättning från socialtjänsten eller Af, att de måste tala med sin handläggare om de ska vara lediga. Om en elev vill vara ledig mer än 5 veckor får eleven avbryta kursen. Om någon elev inte kommer tillbaka efter ledigheten avbrottas eleven från kursen. Senaste närvarodag anges som avbrottsdatum. Byte av utbildningsanordnare För byte av utbildningsanordnare under pågående studier ska eleven lämna in ansökan Byte av skola till hemkommunen. På blanketten ska den skola som eleven går på lämna ett yttrande och därefter ska eleven lämna blanketten till hemkommunen. I Solna lämnas blanketten till Vuxenutbildningen som sköter bytet via e-post med de två aktuella utbildningsanordnarna. Om en studerande byter utbildningsanordnare till annan upphandlad anordnare räknas den studerande ej som ny. Den mottagande utbildningsanordnaren erhåller kvarvarande ersättningen räknat från datum för överflyttningen. Eleven bär alltså med sig sin närvarotid. Exempel: Studerande byter anordnare och har studerat på studieväg 2C. För den studievägen har tilldelats 225 timmar. Den studerande har varit närvarande 50 timmar. I det här fallet tilldelas den nya anordnaren resterande 175 timmar och den ersättning som återstår enligt gällande betalningsplan. 2

3 Rapportering till SCB, närvaro, provresultat Kommunen rapporterar till SCB två gånger per år, februari och september. Rapporteringen omfattar alla relevanta data om SFI-eleverna. För att underlaget i rapporteringen ska bli korrekt så är det av yttersta vikt att anordnaren har registrerat och till kommunen rapporterat korrekta data (ej påbörjat, avbrott, närvaro). Närvarorapporteringen ska göras månadsvis enligt respektive kommuns anvisningar: Det är planer på att utbildningsanordnarna kommer att skicka sina filer direkt till SCB. Skolenhetskoden kommer att delas ut av SCB. 1. Resultat av nationella prov skickas direkt till SCB. Resultat för det olika delarna i de nationella proven samt provversion rapporteras i en Excel-mall. Fyll lämpligen på efter varje genomförd provomgång. Mallen tillhandahålles av SCB. OBS! Viktigt att lägga in resultaten i korrekt format dvs enligt givna anvisningar. 2. Personal rapporteringen direkt till SCB. Samma råd- observera de av SCB föreskrivna formaten. Kopia av till SCB inskickade Excel-filer skickas till respektive kommun när rapportering till SCB gjorts. Kommunerna rapporterar däremot som tidigare elevdata, start och slut, betyg, avbrott, närvaro mm med skol-id relaterande till respektive beställares identifikationsnummer. KCNO, Solna, Upplands Väsby: Erbjuden tid och frånvaro registreras i Alvis och klarmarkeras varje månad. Registrerad närvarotid utgör grund för betalning. Sollentuna: Närvaro och avbrott lämnas en gång i månaden på listor som skickas från kommunen. Betyg Betyg rapporteras till respektive kommun senast 14 dagar efter avslutad kurs. Betyget ska registreras och låsas i Alvis. Betygskatalog ska vara kommunen tillhanda senast 30 dagar efter avslutad kurs. Betygskatalogen skrivs ut på arkivbeständigt papper med användande av respektive kommuns mall (tas ur Alvis), övriga kommuner - mall tillhandahålles av kommunen). OBS- det är den betygssättande läraren som ska skriva under betygskatalogen. Betyget F är inget godkänt betyg och genererar därmed ingen ersättning. Alla elever måste själva beställa sina betyg. Inga betyg skickas hem automatiskt. Rutiner för betygsbeställning är: 3

4 KCNO: Eleven kontaktar KCNO per mail eller telefon alternativt besöker Infoteket, enligt uppgifter på KCNO webbplats (öppettider och kontaktuppgifter). Elev som har gjort webbansökan kan lämna beställning av betyg från sitt studerandekonto. Solna: Eleven beställer via Solna Vuxenutbildnings webbplats: Sollentuna: Deltagaren kontaktar Kunskapsparken via mail, telefon, besök hos Kunskapsparken, eller skickar en betygsbeställning som finns på Upplands Väsby: Eleven går in på för att beställa betyg. alternativt mailar till och beställer sitt betyg. Elever som erhållit betyg A i SFI D ges möjlighet att studera vidare direkt på SAS 1, dvs utan att först gå SAS grund. Elev som erhållit betyg B i SFI D kan ges möjlighet att gå direkt till SAS 1 om genomgånget test hos kommunen stödjer det. Fakturering Fakturering ska göras månadsvis och enligt respektive kommuns anvisningar: KCNO, Solna, Upplands Väsby: Utbetalning till anordnaren görs månadsvis med automatisk resurstilldelning genom Alvis. Underlaget justeras automatiskt vid nästa månads utbetalning dvs hänsyn tas till de förändringar som har skett i den mellanliggande perioden. Viktigt är att rätt status rapporterats och närvaro registrerats (och klarmarkerats) för att få ett korrekt underlag. Sollentuna: Underlag för fakturering tas fram av anordnaren och skickas till Sollentuna kommun Skanning GVN409karkla Sollentuna Lärarbehörighet Lärarbehörigheten avser dels behörigheten som lärare, dels ämnesbehörigheten (svenska 2 för SFI-lärare- se nedan krav från Skolverket). För anordnare inom 7-gruppen gäller att endast personal som har lärarbehörighet får undervisa SFI-elever och att det för samtliga dessa gäller att för de som inte har ämnesbehörigheten så ska detta uppnås senast enligt de föreskrifter som gäller från Skolverket gällande lärarlegitimation- se nedan. Undantag från kravet på att inneha lärarexamen kan medges av enskild kommunrektor inom 7-gruppen fram till men ej därefter. Tillfälliga lärare, utan lärarexamen (vikarier i högst en månad) kan användas i undervisningen först efter godkännande av kommunrektor. Vilka kan ansöka om legitimation med behörighet att undervisa i SFI för vuxna enligt Skolverket? Behörig att undervisa i SFI för invandrare är man om man 1. har en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen(1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om examen omfattar ämnet svenska som andraspråk 4

5 2. har en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för undervisning i ämnet svenska som andra språk, eller 3. har en utbildning som ger behörighet att bedriva utbildning enligt behörighetsförordningen, om han eller hon kompletterat sin behörighet med minst 30 hp eller motsvarande omfattning med ämnet svenska som andraspråk. Lärare som har lärarlegitimation och som inte är behörig i Svenska 2 får inte sätta betyg eller ansvara för SFI-undervisningen efter den1 juli 2015 då reformen gäller fullt ut. SFI-lärare utan ämnesbehörighet har rätt att läsa in sin ämnesbehörighet fram till och med den 1 juli Efter det att läraren har läst in sin ämnesbehörighet för SFI är det möjligt att bredda lärarlegitimationen med detta ämne. Platsbrist Antagning till SFI-undervisning ska ske kontinuerligt, vilket i praxis innebär antagning minst var 14e dag (se nedan). Respektive kommun ger de sökande information och vägledning inför ansökan till SFI-studier. Målet är att ge stöd och vägledning, så att den enskilde individen kan sätta upp mål för kommande studier och yrkesverksamhet. I samband med ansökan till SFI-studier görs en första kartläggning. Denna görs utifrån utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt studierespektive arbetslivsmål. Respektive kommun nivåplacerar den studerande. Utbildningsanordnaren ska ha teknisk och administrativ kapacitet att ta emot studerande minst varannan vecka. Detta innebär att våra sökande är garanterade en utbildningsstart hos vald utbildningsanordnare med start senast efter 14 dagar. Om det uppstår problem med mottagande på grund av platsbrist eller dylikt skall berörd kommuns rektor kontaktas av utbildningsanordnaren. Nationella prov, beställningsrutin När det gäller beställningsdatum för genomförande av SFI-prov så kommer 7-gruppen att följa Stockholmsmodellen. Genomförande av prov kan koordineras med Stockholms datum, men det kan också, vid behov, ges prov för elever från 7-gruppen frikopplat från Stockholms datum. Beställning av prov från Skolverket hanteras sedan augusti 2013 av Sollentuna för samtliga kommuner i 7-gruppen (KCNO, Solna, Sollentuna och Upplands Väsby ). Beställningen för en utbildningsanordnares behov görs av en utsedd provadministratör och utgör underlag för fakturering. Beställning görs i två olika mallar i Excel, en för uppskattning av terminsbehov och en för beställning inför genomförande av prov och skickas via mail till: Ny kontaktinfo till Sollentuna Proven hämtas i Sollentuna och beställningen kvitteras av den som hämtar proven. Adressen är: Kunskapsparken, Turebergsvägen 1B, 3 tr Sollentuna. 5

6 Provresultaten skrivs in i samma Excel-mall som respektive kommun rapporterar resultat i till SCB. Den skickas till respektive huvudman efter varje genomförd provomgång. Rapporteringen av resultaten för SFI NP görs av varje kommun halvårsvis. Arkivering av prov: KCNO, Sollentuna och Upplands Väsby: Arkiveras hos utbildningsanordnaren Solna: Skickas till kommunen 6

7 Kontaktuppgifter, Sollentuna kommun Rapporterings e-post: Rektor: Anita Simak, Administratör: Karoline Klang Furmanski, Administratör: Karin Weinheimer, Kontaktuppgifter studievägledare Daniel Hailemariam Tel: Mikael Frostevall Tel: Mariana Broscareanu Tel: Mirna Georgos Ido Tel: Besöks- och postadress: Kunskapsparken, Turebergsvägen 1B, 3 tr, Sollentuna Fakturaadress: Sollentuna kommun Skanning GVN409 Karkla Sollentuna 7

8 Kontaktuppgifter, Solna Vuxenutbildning T f Rektor/verksamhetschef: Åsa Bergström Utbildningsledare SFI och etablering: Yvonne Petersson Svensson, Administratör: Gunilla Persson, Administratör och SFI-mottagare Helen Schröder, Administrativ samordnare/ekonomi: Malin Ekenstierna, Postadress: Solna Vuxenutbildning, Hagalundsgatan 26, Solna Besökadress: Hagalundsgatan 26,nb, Solna Fakturaadress: Solna Stad Referenskod: 32VUX ÖSTERSUND Vägledning Solna Vuxenutbildning Besöksadress: Hagalundsgatan 26, Solna Postadress: Solna Vuxenutbildning, Hagalundsgatan 26, Solna Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna Susanne Klingström Runbert Tel: Berit Kristiansen Tel: Tobias Jensen Tel:

9 Kontaktuppgifter, KCNO Generell e-post adress: Generell Tel: Rektor: Svante Ingler, , Administratör: Eva Pedersen, Administratör: Anna-Karin Wikman, Postadress: Kunskapscentrum Nordost, Täby Besöksadress: Esplanden 11, plan 4, bibliotekshuset i Täby centrum Fakturaadress: Täby kommun Kunskapscentrum Nordost Referens: Kst 9510 FE Hackås Kontaktuppgifter till studie och yrkesvägledarna Gemensam mailadress: SYV/bitr rektor (SFI): Christine Haver, Tel: Kent From Tel: Åsa Ivermark Tel: Carina Lindeborg Tel: Lotta Sandin Tel:

10 Kontaktuppgifter, Upplands Väsby kommun Vuxenutbildningen Rapporterings e-post: Rektor: Stefan Quas Administratör: Anita Eriksson, Administratör: Jeanette Holgersson, Administratör: Ewa Melin Schiess, Postadress: Vuxenutbildningen, Upplands Väsby Besökadress: Dragonvägen 86, Upplands Väsby centrum Fakturaadress: Upplands Väsby kommun, Box 86, Upplands Väsby, Refkod:jeho07 Vägledning Vuxenutbildningen Besöksadress: Anton Tamms väg 1, Plan 6 / Vägval Vuxen Postadress: Vägledning Vuxenutbildningen, Upplands Väsby. Kontaktuppgifter till studie och yrkesvägledarna Gemensam mailadress: Maria-Eva Bernengo (tjänstledig tom Tel: Ewa Vilhelmsson Tel: Tobias Petersson Tel: Lenita Wallin Tel: Kristina Widsing Tel:

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer