Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld"

Transkript

1 Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld (Uppdaterad ) Efter att den skarpa lönekörningen är genomförd men innan avslutad lönekörning bör eventuella skulder identifieras genom att köra rapporten Löneartsrapport Sverige (RPLWTRS0) och välj lönearterna /561 och /A3L. Bevaka de eventuella skulderna varje månad. Översikt När bruttoskuld uppstår skapas löneart /A3L med bruttoskuldbeloppet och löneart /561 med det totala skuldbeloppet. Beloppet enligt löneart /A3L har reducerat underlaget för arbetsgivaravgifter /407 om den anställde under året haft en inkomst över kronor (årsinkomstgräns för arbetsgivaravgifter). Löneart /407 tillåts därmed bli negativ. På motsvarande sätt kan en månads förmånsbelopp bli negativt genom att t ex retroaktiv korrigering av en anställds bilförmån. Vid detta tillfälle tillåts löneart /417 bli negativ. Reglering av skuld Skulden kan regleras genom: att antingen den anställde via ekonomifunktionen betalar sin skuld, se nedan, eller att skulden automatiskt räknas av mot utbetalningar i kommande lönebearbetningar under året. I det senare fallet (som rekommenderas) håller lönesystemet reda på skulden och ingen manuell rapportering behöver ske. Skuld vid årsskifte Om det uppstår en skuld i december, månad 12, rullas den automatiskt in i det nya året. Det är OK och inga problem med det om skulden är en ren nettoskuld. Däremot bruttoskulder skall alltid regleras innan kommande årsskifte! Vidtag eventuellt manuella åtgärder. Enklast löses detta genom att t ex semesterdagar eller kompsaldo tömmes i pengar i period 12, så att skulden nollställs inför årsskiftet. SAP AG Löneadministratörskurs 5-1

2 Skuld på avslutad person Om skuld uppstått på slutad person skall ingen rapportering ske i lönesystemet! Detta blir i så fall enbart en reglering mellan anställd och ekonomifunktion. Om skuld skall återbetalas via ekonomifunktionen Följande två steg måste göras: 1, Skriv krav till personen Exempel: Bruttoskuld 15384,50. Skatt enligt personens skattetabell (m.h.t. ev. jämkning förstås) 4279:-. Krav på personen: 11105,50 2, Att rapportera till lönesystemet när skulden återbetalats När återbetalningen kommit registreras följande transaktioner i IT15: Returnerad (återförd) lön, lart M :50 Prel.skatter, korrigering, lart M :- Regl. av bruttoskuld, lart M :50 (= hela skuldbeloppet,. inget minustecken) Ange samtliga datum ovan i kommande lönekörningsmånad! Kör lönesimulering och kontrollera resultatet. För vidare detaljinformation gällande lönearterna /561, /563 och M810 M812; läs systemdokumentationen bakom informationsikonen på respektive löneart i tabell V_512W_T. Notera att: Löneart M812 ger ingen reducering av arbetsgivaravgiften eftersom reducering skett redan när bruttoskulden uppstått. (Vid stoppad lön och den anställde trots allt ska ha annan nettolön räcker det med att justera med utbetald nettolön och eventuell skatt. Bruttodelen justeras med automatik vid källan, däremot räknas inte nettolön och skatt om). SAP AG Löneadministratörskurs 5-2

3 Lathund inför årsskiftet 2011/2012 (Uppdaterad ) Gamla året 1. Inläsning av HR Support packages ska ske löpande under kalenderåret. 2. CSR-förfrågan, förfrågan om de anställdas skatter inför nästa år. Skall skickas till Skatteverkets inläsningsställe senast vecka 46. Menyväg: Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter- Årliga-Rapportering- Skatt-Begär skatteinformation från CSR. Testkörning markeras om du vill skapa en testfil, som man sen kan skicka iväg till CSR för att kunna kontrollera format etc. Starta bearbetningen. När körningen är klar visas ett meddelande om att Data har skrivits till följande TeamSe-object HR_LRQTSO_XXXXXXXXXXX, vilket innebär att filen är skapad. Filnamnet är UBR100i1.CSR, som skall läsas ner på diskett, och sedan skickas till SKV. Menyväg: Rapportering-Temse-filer-Nedläsning Temse-CSR Sweden-Klicka på filen-utför. OBS! Fr o m finns även möjlighet att sända CSR-förfrågran via XML ( se note för mer information) SAP AG Löneadministratörskurs 5-3

4 3. Ta ut rapport RPLWTRS0 över skulder löneart /561 (samt /A3L) på samtliga anställda, för eventuellt manuella åtgärder pga. bokföring över ett årsskifte. Se vidare ovanstående avsnitt Lathund för Korrigering av bruttoskulder. 4. Vid behov av ändring/komplettering av kontrolluppgift, t ex KU, KU14, komplettering av förmåners textfält, körda km med förmånsbil mm innan sista lönen av året är avslutat, så ändrar/uppdaterar man detta i infotyp OBS! Om SAP:s reseräkningssystem har använts under hela inkomståret skall uppdatering av uppgifter under rubrik Resa ske med automatik. OBS! Ny funktion från år 2010 finns för att hämta text till ruta 47 Övrig förmån : löneartstext hämtas med automatik från löneart med högst belopp (se note för mer information). Menyväg; Personal- Personaladministration och utveckling Administration- Personalbasdata - Underhåll -Anställningsnummer-infotyp 0438-Skapa Ändringar/korrigeringar görs på resp. anställningsnummer. I infotypbilden 0438 så finns det möjlighet att under rubrik Normal (KU10), vit kontrolluppgift ange en klartext till följande KU-fält: 65 Annan förmån (47) 66 Kostnadsersättningar (20) 67 Skattepliktiga ersättningar som ligger till grund för egenavgifter (25) 68 Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt) (31) 69 Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt / skattereduktion) (32) SAP AG Löneadministratörskurs 5-4

5 70 Vissa avdrag (37) OBS! Infotyp 0438 kompletterades fr o m kontrolluppgiften för år 2005 med uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer och landskod (KU-fält 76) som skall anges på KU13 och KU14 : Glöm ej att spara efter ev. ändringar. 5. Kör sista lönen skarpt för året, men avsluta ej lönekörningen ännu. SAP AG Löneadministratörskurs 5-5

6 6. Underhåll av text till KU-fält. Vid ev ändring på kontrolluppgift sedan föregående år bör man kontrollera följande fälts innehåll; Fält Förklarande text i fält Annan förmån Kostnadsersättning Skattepliktig ersättningar som ligger till grund för egenavgifter Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt) Andra skattepliktiga ers. (ej arbetsgiv.avg/särsk löneskatt /skattereduktion) Vissa avdrag Dessa fält visas på kontrolluppgiften som skickas till den anställda och även på filen som skickas in till SKV. Tabell V_T5SKS eller Menyväg; IMG Lönekörning - Lönekörning Sverige-Statistik-Skatt - Kontrolluppgift-Skapa text till Kufält för infotyp Ange fältnummer och text. I kolumn Text/Var anges ett sekvensnummer som måste vara unikt pga. att ett fältnummer återkommer på flera rader. 7. Kontrollera att alla tabeller (T536A (avsändare anges med nyckel /T) samt samtliga kombinationer av personalområde/personaldelområde med nyckel /A ska läggas upp med A= Företagets namn, B= avdelning, C=gatuadress, D= Postnr + Postadress samt I= mail-adress, T512E (styrning löneart KU-punkt), ackumulatorer V_T512W_D), lönearter, mm är rätt styrda innan du kör kontrolluppgift. Vid framtagande av CSR-förförfrågan via XML ska följande fält vara ifyllda i tabell T536A: (/T = avsändaruppgifter) ANART VARGU SEQNU ANTXT /T 0001 A Företagets namn /T 0001 C Företagets gatuadress /T 0001 D (Företagets postnummer) /T 0001 E Företagets postadress /T 0001 G Tel (Telefonnummer) /T 0001 I (Mail avsändare) (/A = organisationsnummer kopplat till den anställde) Organisationsnumret hämtas från /A 0001 O (Organisationsnummer) 8. Ändra företagsspecifikt KU-formulär Om företaget anpassat kontrolluppgiftsformulären t ex för att adressuppgiften skall passa företagets fönsterkuvert måste det företagsspecifika kontrolluppgiftsformuläret anpassas till eventuella förändringar i standardformuläret. Detta kan antingen ske med utgångspunkt från det nya standardformuläret eller från det redan existerande företagsspecifika formuläret. I båda fallen används transaktionskod SE71. SAP AG Löneadministratörskurs 5-6

7 9. Kör KU-simulering, samt analysera resultatet. Kontrollera ev. fel samt kör ev. om lön och KU-simulering tills önskat resultat erhålles. Tips! Lägg upp en variant där bl a följande är ifyllt: - /T ANART anges i kolumn Adr.nyckel (T536A) - ZU01 anges i kolumn HR-formulärlänk samt ev ZHR_SE_KU01 i kolumn SAPscriptnamn SKV2300 (NORM). - Om kontrolluppgift skall produceras från såväl SAP ERP HCM som gammal lönerutin skall dessutom unikt specifikationsnummer anges, så att inte den ena kontrolluppgiften stöter bort den andra. Samtliga KU från SAP ERP HCM får då det angivna specifikationsnumret. OBS! From inkomståret 2011 är specifikationsnumret obligatoriskt. SAP AG Löneadministratörskurs 5-7

8 10. Stäm av skatter, bruttolön och förmåner så att det stämmer överens med skattedeklarationen totalt för hela året. Rapporter finns för att underlätta avstämningen: RPCTAXS0 (underlag för skattedeklaration). Månadsavstämning RPLWTRS0. Ange följande i beställningsbilden: o datum o löneart t ex /101, samtliga bruttolönearter eller dragen skatt /109 o markera punkterna aktuell och retroflöde. H99CWTR0. I denna rapport kan flera lönearter anges. Resultatet kan läsas ned till Excel. Några tips för att hitta eventuella misstämningar: Avstäm månadsvis utbetald / bokförd lön mot skattedeklarationen. Spar signallistorna från framtagande av skattedeklarationen. Åtgärda eventuella fel och notera åtgärd inför framtagande av kontrolluppgift. Notera eventuella korrigeringar under inkomståret av skattetyp och/eller arbetsgivaravgift i IT-0273, Skatt, som påverkat skattedeklarationen och/eller kontrolluppgiften. Kontrollera att alla inkomstlönearter styrs till kontrolluppgiften. Tabell V_T512E (se punkt 7 ovan). Inkomstuppgiften kan vid behov nedläsas till Excel (bocka för alternativ Visa insamlade data i selektionsbilden). Summera kontrolluppgiftstotaler för KU10, KU13, KU14 och KU25 innan jämförelse görs mot utbetald lön respektive skattedeklaration. Kontrollera anställda på signallistan från kontrolluppgifts-körningen: o Anställda med årsinkomst under SEK 1000 även har förmåner. Separera i så fall inkomst och förmån innan avstämning. o Anställda över 65 år (födda före 1938, respektive efter 1937) och anställda yngre än 25 år. Dessa särredovisas på skatte-deklarationen. Notera även beträffande kontrolluppgiften: o Den anställde förmånsbeskattas för 120% av den drivmedelsförmån, som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter för. o Total bilförmån rundas nedåt till närmaste hundratal kronor. o Samtliga belopp på kontrolluppgiften redovisas i hela kronor dvs de är rundade nedåt till närmaste krontal. o Inkomst för anställda födda 1937 och tidigare respektive anställda som tillhör annat lands socialförsäkring redovisas i ruta 31 i stället för ruta Avsluta lönekörningen. SAP AG Löneadministratörskurs 5-8

9 12. Kör vid behov en 13:e lönekörning OBS! Vänta med att ta ut rapporter för månadsrapportering t ex skatteredovisning samt årsrapporter t ex kontrolluppgift tills 13:e lönekörning enligt nedan är körda. Två varianter: 1) Anställd som deltagit i senaste lönekörningen. : o Rätta/komplettera Masterdata. o Kör Rättelsekörning via samma selektionsbild som ordinarie lönekörning. Fyll i kolumnerna (utöver ordinarie kolumner): Anställningsnummer, Reason for payroll och Off-cycle payroll. OBS! Körningsdatum måste infalla mellan ordinarie utbetalningsdag och månadsskifte. 2) Anställd har ej deltagit i senaste lönekörningen (nyanställd) (transaktion PUOC_23 eller via meny: Lönekörning Europa Sverige Offcycle Workbench): o Registrera Masterdata o Välj Off-cycle Workbench. Fyll i Anställningsnummer, Reason och Payment date. OBS! 13:e lönekörning kräver konfigurering, se vidare användarmanual i note , Offcycle payroll implementation. 13. Kör kontrolluppgift skarpt. Detta görs via rapport RPCKU1S0. OBS! I selektionsbild skall datum för selektering personer ej fyllas i. Vid körningen skapas en fil som skickas till SKV och dels blankett Kontrolluppgift som de anställda ska ha. Dessutom ett sammandrag av KU för avstämning per företag samt en signallista. Blankett Kontrolluppgiften finns i 5 olika alternativ: - KU10 (vit-normal) - KU13 (grön-sink) - KU14 (gul-pensionsgrundande inkomst) - KU20 (ränteinkomst) - KU25 (ränteutgift). Kontrolluppgift kan man välja att köra för en koncern, företag och/eller per anställd. Infotyp 0438 måste vara ifylld rätt för varje person, glöm ej, att om annan kontrolluppgift än KU10 den vanliga ska köras t ex KU13 eller KU14,så måste dessa fällt inklusive utländskt skatteregistreringsnummer och landskod vara ifyllda i IT0438 innan rapporten körs. De anställda som bara har normal vit KU, behöver inte ha någon IT0438 skapad under perioden, om det inte t ex är någon speciell förmån som den anställd har fått under året.. Menyväg; Personal-Lönekörning- Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering -Kontrolluppgift. När rapporten körts klart så bocka i fältet utdataenhet, Där har du sedan möjlighet att bocka i förhandsgranska eller bocka för utskrift. En rekommendation är att bocka på förhandsgranska och se att det ser bra ut. Skulle det ha uppstått några fel under körningen så visas dessa nu, annars så kommer det ett Sammandrag av kontrolluppgift för det aktuella året. SAP AG Löneadministratörskurs 5-9

10 Antingen så spara den i en pc-fil eller skriv ut den till ett Word- eller Excel-dokument. När du går ut från rapporten så kommer det ett meddelande Data har skrivits till följande TemSe-object HR_CKU0S0_XXXXXXXXXXXXXXX. Det betyder att etikettfilen och Kontrolluppgiftfilen är skapad. Gå till Temse-filer-läs ned. Läs ner både etikettfilen och kontrolluppgifterna på en diskett som sedan skickas till SKV alternativt ladda upp den på Skatteverkets hemsida. För den lilla filen anges A:\INFO.KU som PC-filnamn och den stora filen A:\KURED.DAT. Möjlighet finns att köra kontrolluppgifter flera gånger varje år, vilket kan vara bra för avstämning. OBS! I selektionsbilden skall alltid urvalsperioden omfatta perioden 1 januari till 31 december. Detta innebär att kontrolluppgiften alltid innehåller hittills under året utbetald inkomst och dragen preliminärskatt. Det enda du behöver göra är att köra rapporten RPCKU1S0. Ta bort bocken som finns i Skriv FORM. Skall inlämnas senast till Skattemyndighet. 14. Kör AMF-lönestatistik-rapport (skickas till FORA försäkringscentral). Menyväg; Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter-årlig-rapportering- Rapportera löner till AMF. Skapa. Skall inlämnas senast (redovisningsnumret till Fora (AMF) underhålls i vy V_5UBA_B. (Område AMFP)) / vy V_T5S0P_ALL Övergång till SAP lön: Vid övergång till SAP lön kan behov finnas att rapportera årsinkomster mm både från det gamla lönesystemet och SAP vid den första årsredovisningen. Sedan år 2009 tar Fora endast emot en redovisningsfil per organisationsnummer. Underlagen från det gamla respektive nya måste därför summeras innan de skickas in till Fora. 15. Delägaruppgift Svenskt Näringsliv fd SAF Kör delägaruppgift SAF (underlag för redovisning till Svenskt Näringsliv). Menyväg; Personal- Lönekörning - Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering Svenskt Näringsliv medlemskap/delägare. Skapa. 16. Sjukfrånvarostatistik till årsbokslutet (rapport RPSSICS0) För den lagstadgade redovisningen skall knapp Begärd utmatning väljas. OBS! Från inkomståret 2011 är sjukfrånvarostatistiken inte längre obligatorisk. 17. Semester- och kompskulds- lista till ekonomi Körs efter decemberlönen. Skall oftast lämnas så nära årsskiftet som möjligt. 17. Ev. negativa saldon Rapport RPTQTA10 bör köras för att hitta ev negativa saldon avseende semester och komptid t ex inför semesterårsskiftet. Efter semesterårsskiftet kan rapporten köras för förfallna semesterdagar i kvota 36 och 43. SAP AG Löneadministratörskurs 5-10

11 Nya året 1. Inläsning av nya traktamenten och bilersättningar För kunder som kör SAP Travel Management hämtas skattefria traktamentsbelopp avseende dag och natt liksom landsbeteckningar från SAP Service Market Place. OBS! För år 2012 kan momsindikator för utlägg avseende restaurang och representation behöva ses över. Uppdatera utöver eventuella skattepliktiga traktamentsdelar dessutom följande: - Tabell V_T706B2 med eventuellt ändrade á-priser t ex kostförmåner. - Tabell V_T706F med eventuellt ändrade á-priser för kilometerersättningar. 2. Löneperioder för nästa år Vid varje årsskifte bör man kontrollera, eller vid behov generera, nya Lönekörningsperioder inför det nya året. Programmet RPUCTP00 kan användas för detta. Menyväg; IMG-Lönekörning Sverige-Basinställningar-Organisation för lönekörning-generera lönekörningsperioder. Kontroll kan även ske direkt i tabell V_T549Q. 3. Kontrollera helgdagskalender Glöm ej att kontrollera helgdagskalendern inför kommande år. Detta är endast viktigt om företagsspecifika lediga dagar finns som är på olika datum olika år. Menyväg i IMG n: Tidsadministration- Arbetsscheman- Definiera helgdagsklasser Visa helgdagskalender. 4. Generera arbetsscheman Vid varje årsskifte bör man kontrollera, eller vid behov generera, samtliga aktuella arbetsscheman för det nya året, rapport RPTSHF00. Menyväg i IMG n; Tidsadministration- Arbetsscheman- Arbetsschemaregler och arbetsscheman- Generera arbetsschemam automatiskt alternativt manuellt. Denna rapport skapar en batch input session som genererar schemorna. 5. Uppdatera bokningsdatum till FI/CO. Menyväg; IMG-Lönekörning - Lönekörning Sverige-Rapportering för bokning av lönekörningsresultat till FI/CO -Aktiviteter i HR-systemet-Underhåll lönearter - Underhåll bokningsdatum för lönekörningsperioder. Eller Gå in via transaktionskod SM30 i tabell V_T549S_B, View maintenance, Landsgruppering 23, Bokningsdatum, Lägg upp bokföringsdatum. Spara. SAP AG Löneadministratörskurs 5-11

12 6. Kontrollera utbetalningsdagar på helgdagar Kontrollera om utbetalningsdagar infaller på helgdagar eller veckoslut. Det görs genom att köra rapporten RPCHCK00. Menyväg: Personal - Lönekörning Europa - Sverige - Infosystem - Löneutbetalningsdag - Löneutbetalningsdagar på semester eller helgdag Du kan skapa en lönekalender där du kan se utbetalningsdagar och även körningsdatum. Dessa har markerats så du ser om dessa dagar redan har passerat eller om dom är kommande. Kör rapporten RPCSHS00 för att se detta. Menyväg: Personal - Lönekörning Europa - Sverige - Infosystem - Löneutbetalningsdag Kalender löneutbetalningsdag. Kontroll kan även ske direkt i tabell V_T549S_B. 7. CSR-svar Denna rapport, rapport RPITAXS0, läser in skatteuppgifter från CSR och uppdaterar infotyp CSR-svaret måste läsas in innan januarilönen körs! Välj med radioknapp nedan om inläsning ska ske av XML-format eller på traditionellt sätt. Menyväg; Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter- Årlig-Rapportering- Skatt-Batch input för skatteinformation. Starta. När rapporten kört klart visas en lista på skärmen som talar om vilka personer som ev ej fått skatteuppgifter, ej F i fältet arbetsgivaravgift, har F-skattesedel. I slutet av rapporten visas hur många poster som blivit bearbetade och även antalet poster som blivit rätt eller fel. SAP AG Löneadministratörskurs 5-12

13 Bearbeta batch-inputen. Programmet kommer även att uppdatera avslutade anställda. Notera att gällande pensionärer i personregistret, kan manuell ändring behöva göras efter inläsningen, så att skattekolumn ändras till 3, enl. SKV s rekommendation. 8. Uppdatera vid behov bilförmånsvärden för det nya året. Menyväg: IMG - Personaladministration och utveckling - Personaladministration - Lönekörningsdata - Tjänstebil Inmatning av befintliga tjänstebilar. (Tabellnamn T51C1, V_T51C3, V_T51C5 samt T5SC3). OBS! År 2012 har definition av miljöbilar ändrats, se därför över till vilket bränsle bilmodellen är kopplad till. Endast kod 6 Electro i tabell T51C3 ger reducering av bilförmån. 9. Årslöneunderlag för engångsskatteberäkning. Om årslöneunderlaget ändras enl. SKV eller nya lönearter tillkommer måste lönearten med/utan värde i bearbetningsklass 88 (T512W_D) ev. ses över. (Dessa lönearter processas sen i regel SANN i subschema SALO). SAP AG Löneadministratörskurs 5-13

14 10. Löneunderlag för Alecta Avdelning 1 Om underlaget för utbetald bruttolön ändras enligt Alecta s rekommendationer, eller nya lönearter tillkommer, måste lönearter med/utan markering för ackumulering till teknisk löneart /118 ev, ses över. Avdelning 2 Om årslöneunderlaget ändras enl. Alecta`s rekommendationer, eller nya lönearter tillkommer, måste lönearter med/utan värde i bearbetningsklass 87 (T512W_D) ev. ses över. ( Dessa lönearter processas sen i regel SSPP i subschema SAPO). 11. Konstanter Samtliga konstanter i tabellerna T511K respektive T510J bör ses över. De konstanter som dock är generella för svensk lönebearbetning enl. lag t ex basbelopp, kommer att levereras via Support Packages. Företagsspecifika konstanter ändras vid behov t ex frivilliga gruppförsäkringar eller á- priser för lunchkupongsvärden. 12. Inläsning av avgifter till Unionen Innan januari månads lönekörning skall ev inläsning ske av nya avgifter från Unionen. Rapport RPISIFS0. Menyväg: Personal- Lönekörning - Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering Batch input för fackavdrag SIF. 13. Kopiera in nya formulär Om formulär förändrats måste det nya formuläret kopieras upp från klient 0. T ex lades kolumner till för ränteinkomst in från år 2012 (program RPCTAXS0) fr o m år 2006 måste det nya formuläret TAX1 kopieras upp från klient 0. Detta görs antingen via transaktionskod PDF8 eller via IMG:n menyväg: Lönekörning Sverige, Pension, SPP, Kopiera standardformulär. Kopiera formulär avseende år OBS! Glöm ej att anpassa eventuella rapport-varianter. 14. Skapa vid behov nya lönearter Om behov finns att lägga upp nya lönearter så sker det i IMG:n menyväg: Lönekörning- Lönekörning Sverige Basinställningar Miljö för underhåll av lönearter Skapa löneartskatalog. Välj funktion kopiera. Till exempel: inför januarilönen 2009 var det aktuellt att skapa en ny löneart för marknadsmässig beskattning av datorpaket (HemPC). Kopiera någon av förmånslönearterna och anpassa löneartens text mm. OBS! Glöm ej att styra den nya lönearten till rätt kontrolluppgiftsruta enligt tabell T512E, se vidare information under Gamla året, punkt 7. SAP AG Löneadministratörskurs 5-14

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Nyheter Lag & Avtal Övrigt

Nyheter Lag & Avtal Övrigt Nyheter Lag & Avtal Övrigt Peter Raak 2012 November Årsvärden 2013 2012 Statslåneränta 30/11 1,49 % 1,65 % Inkomstbasbelopp 56.600 54.600 Förhöjt prisbasbelopp 45.400 44.900 Prisbasbelopp 44.500 44.000

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 2 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

Nyheter Lag & Avtal Övrigt

Nyheter Lag & Avtal Övrigt Nyheter Lag & Avtal Övrigt Peter Raak 2010 November Årsvärden 2012 2011 Statslåneränta 30/11 1,65 % 2,84 % Inkomstbasbelopp 54.600 52.100 Förhöjt prisbasbelopp 44.900 43.700 Prisbasbelopp 44.000 42.800

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 1. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 1. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 1 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

HOGIA LÖN EFFEKTIV LÖNEHANTERING VERKTYGET FÖR EN

HOGIA LÖN EFFEKTIV LÖNEHANTERING VERKTYGET FÖR EN VERKTYGET FÖR EN EFFEKTIV LÖNEHANTERING I Hogia Lön har du alltid tillgång till aktuell information. Via en kalender i löneprogrammet får du tips om viktiga datum och påminnelser. Kalendern uppdateras

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer