Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld"

Transkript

1 Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld (Uppdaterad ) Efter att den skarpa lönekörningen är genomförd men innan avslutad lönekörning bör eventuella skulder identifieras genom att köra rapporten Löneartsrapport Sverige (RPLWTRS0) och välj lönearterna /561 och /A3L. Bevaka de eventuella skulderna varje månad. Översikt När bruttoskuld uppstår skapas löneart /A3L med bruttoskuldbeloppet och löneart /561 med det totala skuldbeloppet. Beloppet enligt löneart /A3L har reducerat underlaget för arbetsgivaravgifter /407 om den anställde under året haft en inkomst över kronor (årsinkomstgräns för arbetsgivaravgifter). Löneart /407 tillåts därmed bli negativ. På motsvarande sätt kan en månads förmånsbelopp bli negativt genom att t ex retroaktiv korrigering av en anställds bilförmån. Vid detta tillfälle tillåts löneart /417 bli negativ. Reglering av skuld Skulden kan regleras genom: att antingen den anställde via ekonomifunktionen betalar sin skuld, se nedan, eller att skulden automatiskt räknas av mot utbetalningar i kommande lönebearbetningar under året. I det senare fallet (som rekommenderas) håller lönesystemet reda på skulden och ingen manuell rapportering behöver ske. Skuld vid årsskifte Om det uppstår en skuld i december, månad 12, rullas den automatiskt in i det nya året. Det är OK och inga problem med det om skulden är en ren nettoskuld. Däremot bruttoskulder skall alltid regleras innan kommande årsskifte! Vidtag eventuellt manuella åtgärder. Enklast löses detta genom att t ex semesterdagar eller kompsaldo tömmes i pengar i period 12, så att skulden nollställs inför årsskiftet. SAP AG Löneadministratörskurs 5-1

2 Skuld på avslutad person Om skuld uppstått på slutad person skall ingen rapportering ske i lönesystemet! Detta blir i så fall enbart en reglering mellan anställd och ekonomifunktion. Om skuld skall återbetalas via ekonomifunktionen Följande två steg måste göras: 1, Skriv krav till personen Exempel: Bruttoskuld 15384,50. Skatt enligt personens skattetabell (m.h.t. ev. jämkning förstås) 4279:-. Krav på personen: 11105,50 2, Att rapportera till lönesystemet när skulden återbetalats När återbetalningen kommit registreras följande transaktioner i IT15: Returnerad (återförd) lön, lart M :50 Prel.skatter, korrigering, lart M :- Regl. av bruttoskuld, lart M :50 (= hela skuldbeloppet,. inget minustecken) Ange samtliga datum ovan i kommande lönekörningsmånad! Kör lönesimulering och kontrollera resultatet. För vidare detaljinformation gällande lönearterna /561, /563 och M810 M812; läs systemdokumentationen bakom informationsikonen på respektive löneart i tabell V_512W_T. Notera att: Löneart M812 ger ingen reducering av arbetsgivaravgiften eftersom reducering skett redan när bruttoskulden uppstått. (Vid stoppad lön och den anställde trots allt ska ha annan nettolön räcker det med att justera med utbetald nettolön och eventuell skatt. Bruttodelen justeras med automatik vid källan, däremot räknas inte nettolön och skatt om). SAP AG Löneadministratörskurs 5-2

3 Lathund inför årsskiftet 2011/2012 (Uppdaterad ) Gamla året 1. Inläsning av HR Support packages ska ske löpande under kalenderåret. 2. CSR-förfrågan, förfrågan om de anställdas skatter inför nästa år. Skall skickas till Skatteverkets inläsningsställe senast vecka 46. Menyväg: Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter- Årliga-Rapportering- Skatt-Begär skatteinformation från CSR. Testkörning markeras om du vill skapa en testfil, som man sen kan skicka iväg till CSR för att kunna kontrollera format etc. Starta bearbetningen. När körningen är klar visas ett meddelande om att Data har skrivits till följande TeamSe-object HR_LRQTSO_XXXXXXXXXXX, vilket innebär att filen är skapad. Filnamnet är UBR100i1.CSR, som skall läsas ner på diskett, och sedan skickas till SKV. Menyväg: Rapportering-Temse-filer-Nedläsning Temse-CSR Sweden-Klicka på filen-utför. OBS! Fr o m finns även möjlighet att sända CSR-förfrågran via XML ( se note för mer information) SAP AG Löneadministratörskurs 5-3

4 3. Ta ut rapport RPLWTRS0 över skulder löneart /561 (samt /A3L) på samtliga anställda, för eventuellt manuella åtgärder pga. bokföring över ett årsskifte. Se vidare ovanstående avsnitt Lathund för Korrigering av bruttoskulder. 4. Vid behov av ändring/komplettering av kontrolluppgift, t ex KU, KU14, komplettering av förmåners textfält, körda km med förmånsbil mm innan sista lönen av året är avslutat, så ändrar/uppdaterar man detta i infotyp OBS! Om SAP:s reseräkningssystem har använts under hela inkomståret skall uppdatering av uppgifter under rubrik Resa ske med automatik. OBS! Ny funktion från år 2010 finns för att hämta text till ruta 47 Övrig förmån : löneartstext hämtas med automatik från löneart med högst belopp (se note för mer information). Menyväg; Personal- Personaladministration och utveckling Administration- Personalbasdata - Underhåll -Anställningsnummer-infotyp 0438-Skapa Ändringar/korrigeringar görs på resp. anställningsnummer. I infotypbilden 0438 så finns det möjlighet att under rubrik Normal (KU10), vit kontrolluppgift ange en klartext till följande KU-fält: 65 Annan förmån (47) 66 Kostnadsersättningar (20) 67 Skattepliktiga ersättningar som ligger till grund för egenavgifter (25) 68 Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt) (31) 69 Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt / skattereduktion) (32) SAP AG Löneadministratörskurs 5-4

5 70 Vissa avdrag (37) OBS! Infotyp 0438 kompletterades fr o m kontrolluppgiften för år 2005 med uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer och landskod (KU-fält 76) som skall anges på KU13 och KU14 : Glöm ej att spara efter ev. ändringar. 5. Kör sista lönen skarpt för året, men avsluta ej lönekörningen ännu. SAP AG Löneadministratörskurs 5-5

6 6. Underhåll av text till KU-fält. Vid ev ändring på kontrolluppgift sedan föregående år bör man kontrollera följande fälts innehåll; Fält Förklarande text i fält Annan förmån Kostnadsersättning Skattepliktig ersättningar som ligger till grund för egenavgifter Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt) Andra skattepliktiga ers. (ej arbetsgiv.avg/särsk löneskatt /skattereduktion) Vissa avdrag Dessa fält visas på kontrolluppgiften som skickas till den anställda och även på filen som skickas in till SKV. Tabell V_T5SKS eller Menyväg; IMG Lönekörning - Lönekörning Sverige-Statistik-Skatt - Kontrolluppgift-Skapa text till Kufält för infotyp Ange fältnummer och text. I kolumn Text/Var anges ett sekvensnummer som måste vara unikt pga. att ett fältnummer återkommer på flera rader. 7. Kontrollera att alla tabeller (T536A (avsändare anges med nyckel /T) samt samtliga kombinationer av personalområde/personaldelområde med nyckel /A ska läggas upp med A= Företagets namn, B= avdelning, C=gatuadress, D= Postnr + Postadress samt I= mail-adress, T512E (styrning löneart KU-punkt), ackumulatorer V_T512W_D), lönearter, mm är rätt styrda innan du kör kontrolluppgift. Vid framtagande av CSR-förförfrågan via XML ska följande fält vara ifyllda i tabell T536A: (/T = avsändaruppgifter) ANART VARGU SEQNU ANTXT /T 0001 A Företagets namn /T 0001 C Företagets gatuadress /T 0001 D (Företagets postnummer) /T 0001 E Företagets postadress /T 0001 G Tel (Telefonnummer) /T 0001 I (Mail avsändare) (/A = organisationsnummer kopplat till den anställde) Organisationsnumret hämtas från /A 0001 O (Organisationsnummer) 8. Ändra företagsspecifikt KU-formulär Om företaget anpassat kontrolluppgiftsformulären t ex för att adressuppgiften skall passa företagets fönsterkuvert måste det företagsspecifika kontrolluppgiftsformuläret anpassas till eventuella förändringar i standardformuläret. Detta kan antingen ske med utgångspunkt från det nya standardformuläret eller från det redan existerande företagsspecifika formuläret. I båda fallen används transaktionskod SE71. SAP AG Löneadministratörskurs 5-6

7 9. Kör KU-simulering, samt analysera resultatet. Kontrollera ev. fel samt kör ev. om lön och KU-simulering tills önskat resultat erhålles. Tips! Lägg upp en variant där bl a följande är ifyllt: - /T ANART anges i kolumn Adr.nyckel (T536A) - ZU01 anges i kolumn HR-formulärlänk samt ev ZHR_SE_KU01 i kolumn SAPscriptnamn SKV2300 (NORM). - Om kontrolluppgift skall produceras från såväl SAP ERP HCM som gammal lönerutin skall dessutom unikt specifikationsnummer anges, så att inte den ena kontrolluppgiften stöter bort den andra. Samtliga KU från SAP ERP HCM får då det angivna specifikationsnumret. OBS! From inkomståret 2011 är specifikationsnumret obligatoriskt. SAP AG Löneadministratörskurs 5-7

8 10. Stäm av skatter, bruttolön och förmåner så att det stämmer överens med skattedeklarationen totalt för hela året. Rapporter finns för att underlätta avstämningen: RPCTAXS0 (underlag för skattedeklaration). Månadsavstämning RPLWTRS0. Ange följande i beställningsbilden: o datum o löneart t ex /101, samtliga bruttolönearter eller dragen skatt /109 o markera punkterna aktuell och retroflöde. H99CWTR0. I denna rapport kan flera lönearter anges. Resultatet kan läsas ned till Excel. Några tips för att hitta eventuella misstämningar: Avstäm månadsvis utbetald / bokförd lön mot skattedeklarationen. Spar signallistorna från framtagande av skattedeklarationen. Åtgärda eventuella fel och notera åtgärd inför framtagande av kontrolluppgift. Notera eventuella korrigeringar under inkomståret av skattetyp och/eller arbetsgivaravgift i IT-0273, Skatt, som påverkat skattedeklarationen och/eller kontrolluppgiften. Kontrollera att alla inkomstlönearter styrs till kontrolluppgiften. Tabell V_T512E (se punkt 7 ovan). Inkomstuppgiften kan vid behov nedläsas till Excel (bocka för alternativ Visa insamlade data i selektionsbilden). Summera kontrolluppgiftstotaler för KU10, KU13, KU14 och KU25 innan jämförelse görs mot utbetald lön respektive skattedeklaration. Kontrollera anställda på signallistan från kontrolluppgifts-körningen: o Anställda med årsinkomst under SEK 1000 även har förmåner. Separera i så fall inkomst och förmån innan avstämning. o Anställda över 65 år (födda före 1938, respektive efter 1937) och anställda yngre än 25 år. Dessa särredovisas på skatte-deklarationen. Notera även beträffande kontrolluppgiften: o Den anställde förmånsbeskattas för 120% av den drivmedelsförmån, som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter för. o Total bilförmån rundas nedåt till närmaste hundratal kronor. o Samtliga belopp på kontrolluppgiften redovisas i hela kronor dvs de är rundade nedåt till närmaste krontal. o Inkomst för anställda födda 1937 och tidigare respektive anställda som tillhör annat lands socialförsäkring redovisas i ruta 31 i stället för ruta Avsluta lönekörningen. SAP AG Löneadministratörskurs 5-8

9 12. Kör vid behov en 13:e lönekörning OBS! Vänta med att ta ut rapporter för månadsrapportering t ex skatteredovisning samt årsrapporter t ex kontrolluppgift tills 13:e lönekörning enligt nedan är körda. Två varianter: 1) Anställd som deltagit i senaste lönekörningen. : o Rätta/komplettera Masterdata. o Kör Rättelsekörning via samma selektionsbild som ordinarie lönekörning. Fyll i kolumnerna (utöver ordinarie kolumner): Anställningsnummer, Reason for payroll och Off-cycle payroll. OBS! Körningsdatum måste infalla mellan ordinarie utbetalningsdag och månadsskifte. 2) Anställd har ej deltagit i senaste lönekörningen (nyanställd) (transaktion PUOC_23 eller via meny: Lönekörning Europa Sverige Offcycle Workbench): o Registrera Masterdata o Välj Off-cycle Workbench. Fyll i Anställningsnummer, Reason och Payment date. OBS! 13:e lönekörning kräver konfigurering, se vidare användarmanual i note , Offcycle payroll implementation. 13. Kör kontrolluppgift skarpt. Detta görs via rapport RPCKU1S0. OBS! I selektionsbild skall datum för selektering personer ej fyllas i. Vid körningen skapas en fil som skickas till SKV och dels blankett Kontrolluppgift som de anställda ska ha. Dessutom ett sammandrag av KU för avstämning per företag samt en signallista. Blankett Kontrolluppgiften finns i 5 olika alternativ: - KU10 (vit-normal) - KU13 (grön-sink) - KU14 (gul-pensionsgrundande inkomst) - KU20 (ränteinkomst) - KU25 (ränteutgift). Kontrolluppgift kan man välja att köra för en koncern, företag och/eller per anställd. Infotyp 0438 måste vara ifylld rätt för varje person, glöm ej, att om annan kontrolluppgift än KU10 den vanliga ska köras t ex KU13 eller KU14,så måste dessa fällt inklusive utländskt skatteregistreringsnummer och landskod vara ifyllda i IT0438 innan rapporten körs. De anställda som bara har normal vit KU, behöver inte ha någon IT0438 skapad under perioden, om det inte t ex är någon speciell förmån som den anställd har fått under året.. Menyväg; Personal-Lönekörning- Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering -Kontrolluppgift. När rapporten körts klart så bocka i fältet utdataenhet, Där har du sedan möjlighet att bocka i förhandsgranska eller bocka för utskrift. En rekommendation är att bocka på förhandsgranska och se att det ser bra ut. Skulle det ha uppstått några fel under körningen så visas dessa nu, annars så kommer det ett Sammandrag av kontrolluppgift för det aktuella året. SAP AG Löneadministratörskurs 5-9

10 Antingen så spara den i en pc-fil eller skriv ut den till ett Word- eller Excel-dokument. När du går ut från rapporten så kommer det ett meddelande Data har skrivits till följande TemSe-object HR_CKU0S0_XXXXXXXXXXXXXXX. Det betyder att etikettfilen och Kontrolluppgiftfilen är skapad. Gå till Temse-filer-läs ned. Läs ner både etikettfilen och kontrolluppgifterna på en diskett som sedan skickas till SKV alternativt ladda upp den på Skatteverkets hemsida. För den lilla filen anges A:\INFO.KU som PC-filnamn och den stora filen A:\KURED.DAT. Möjlighet finns att köra kontrolluppgifter flera gånger varje år, vilket kan vara bra för avstämning. OBS! I selektionsbilden skall alltid urvalsperioden omfatta perioden 1 januari till 31 december. Detta innebär att kontrolluppgiften alltid innehåller hittills under året utbetald inkomst och dragen preliminärskatt. Det enda du behöver göra är att köra rapporten RPCKU1S0. Ta bort bocken som finns i Skriv FORM. Skall inlämnas senast till Skattemyndighet. 14. Kör AMF-lönestatistik-rapport (skickas till FORA försäkringscentral). Menyväg; Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter-årlig-rapportering- Rapportera löner till AMF. Skapa. Skall inlämnas senast (redovisningsnumret till Fora (AMF) underhålls i vy V_5UBA_B. (Område AMFP)) / vy V_T5S0P_ALL Övergång till SAP lön: Vid övergång till SAP lön kan behov finnas att rapportera årsinkomster mm både från det gamla lönesystemet och SAP vid den första årsredovisningen. Sedan år 2009 tar Fora endast emot en redovisningsfil per organisationsnummer. Underlagen från det gamla respektive nya måste därför summeras innan de skickas in till Fora. 15. Delägaruppgift Svenskt Näringsliv fd SAF Kör delägaruppgift SAF (underlag för redovisning till Svenskt Näringsliv). Menyväg; Personal- Lönekörning - Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering Svenskt Näringsliv medlemskap/delägare. Skapa. 16. Sjukfrånvarostatistik till årsbokslutet (rapport RPSSICS0) För den lagstadgade redovisningen skall knapp Begärd utmatning väljas. OBS! Från inkomståret 2011 är sjukfrånvarostatistiken inte längre obligatorisk. 17. Semester- och kompskulds- lista till ekonomi Körs efter decemberlönen. Skall oftast lämnas så nära årsskiftet som möjligt. 17. Ev. negativa saldon Rapport RPTQTA10 bör köras för att hitta ev negativa saldon avseende semester och komptid t ex inför semesterårsskiftet. Efter semesterårsskiftet kan rapporten köras för förfallna semesterdagar i kvota 36 och 43. SAP AG Löneadministratörskurs 5-10

11 Nya året 1. Inläsning av nya traktamenten och bilersättningar För kunder som kör SAP Travel Management hämtas skattefria traktamentsbelopp avseende dag och natt liksom landsbeteckningar från SAP Service Market Place. OBS! För år 2012 kan momsindikator för utlägg avseende restaurang och representation behöva ses över. Uppdatera utöver eventuella skattepliktiga traktamentsdelar dessutom följande: - Tabell V_T706B2 med eventuellt ändrade á-priser t ex kostförmåner. - Tabell V_T706F med eventuellt ändrade á-priser för kilometerersättningar. 2. Löneperioder för nästa år Vid varje årsskifte bör man kontrollera, eller vid behov generera, nya Lönekörningsperioder inför det nya året. Programmet RPUCTP00 kan användas för detta. Menyväg; IMG-Lönekörning Sverige-Basinställningar-Organisation för lönekörning-generera lönekörningsperioder. Kontroll kan även ske direkt i tabell V_T549Q. 3. Kontrollera helgdagskalender Glöm ej att kontrollera helgdagskalendern inför kommande år. Detta är endast viktigt om företagsspecifika lediga dagar finns som är på olika datum olika år. Menyväg i IMG n: Tidsadministration- Arbetsscheman- Definiera helgdagsklasser Visa helgdagskalender. 4. Generera arbetsscheman Vid varje årsskifte bör man kontrollera, eller vid behov generera, samtliga aktuella arbetsscheman för det nya året, rapport RPTSHF00. Menyväg i IMG n; Tidsadministration- Arbetsscheman- Arbetsschemaregler och arbetsscheman- Generera arbetsschemam automatiskt alternativt manuellt. Denna rapport skapar en batch input session som genererar schemorna. 5. Uppdatera bokningsdatum till FI/CO. Menyväg; IMG-Lönekörning - Lönekörning Sverige-Rapportering för bokning av lönekörningsresultat till FI/CO -Aktiviteter i HR-systemet-Underhåll lönearter - Underhåll bokningsdatum för lönekörningsperioder. Eller Gå in via transaktionskod SM30 i tabell V_T549S_B, View maintenance, Landsgruppering 23, Bokningsdatum, Lägg upp bokföringsdatum. Spara. SAP AG Löneadministratörskurs 5-11

12 6. Kontrollera utbetalningsdagar på helgdagar Kontrollera om utbetalningsdagar infaller på helgdagar eller veckoslut. Det görs genom att köra rapporten RPCHCK00. Menyväg: Personal - Lönekörning Europa - Sverige - Infosystem - Löneutbetalningsdag - Löneutbetalningsdagar på semester eller helgdag Du kan skapa en lönekalender där du kan se utbetalningsdagar och även körningsdatum. Dessa har markerats så du ser om dessa dagar redan har passerat eller om dom är kommande. Kör rapporten RPCSHS00 för att se detta. Menyväg: Personal - Lönekörning Europa - Sverige - Infosystem - Löneutbetalningsdag Kalender löneutbetalningsdag. Kontroll kan även ske direkt i tabell V_T549S_B. 7. CSR-svar Denna rapport, rapport RPITAXS0, läser in skatteuppgifter från CSR och uppdaterar infotyp CSR-svaret måste läsas in innan januarilönen körs! Välj med radioknapp nedan om inläsning ska ske av XML-format eller på traditionellt sätt. Menyväg; Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter- Årlig-Rapportering- Skatt-Batch input för skatteinformation. Starta. När rapporten kört klart visas en lista på skärmen som talar om vilka personer som ev ej fått skatteuppgifter, ej F i fältet arbetsgivaravgift, har F-skattesedel. I slutet av rapporten visas hur många poster som blivit bearbetade och även antalet poster som blivit rätt eller fel. SAP AG Löneadministratörskurs 5-12

13 Bearbeta batch-inputen. Programmet kommer även att uppdatera avslutade anställda. Notera att gällande pensionärer i personregistret, kan manuell ändring behöva göras efter inläsningen, så att skattekolumn ändras till 3, enl. SKV s rekommendation. 8. Uppdatera vid behov bilförmånsvärden för det nya året. Menyväg: IMG - Personaladministration och utveckling - Personaladministration - Lönekörningsdata - Tjänstebil Inmatning av befintliga tjänstebilar. (Tabellnamn T51C1, V_T51C3, V_T51C5 samt T5SC3). OBS! År 2012 har definition av miljöbilar ändrats, se därför över till vilket bränsle bilmodellen är kopplad till. Endast kod 6 Electro i tabell T51C3 ger reducering av bilförmån. 9. Årslöneunderlag för engångsskatteberäkning. Om årslöneunderlaget ändras enl. SKV eller nya lönearter tillkommer måste lönearten med/utan värde i bearbetningsklass 88 (T512W_D) ev. ses över. (Dessa lönearter processas sen i regel SANN i subschema SALO). SAP AG Löneadministratörskurs 5-13

14 10. Löneunderlag för Alecta Avdelning 1 Om underlaget för utbetald bruttolön ändras enligt Alecta s rekommendationer, eller nya lönearter tillkommer, måste lönearter med/utan markering för ackumulering till teknisk löneart /118 ev, ses över. Avdelning 2 Om årslöneunderlaget ändras enl. Alecta`s rekommendationer, eller nya lönearter tillkommer, måste lönearter med/utan värde i bearbetningsklass 87 (T512W_D) ev. ses över. ( Dessa lönearter processas sen i regel SSPP i subschema SAPO). 11. Konstanter Samtliga konstanter i tabellerna T511K respektive T510J bör ses över. De konstanter som dock är generella för svensk lönebearbetning enl. lag t ex basbelopp, kommer att levereras via Support Packages. Företagsspecifika konstanter ändras vid behov t ex frivilliga gruppförsäkringar eller á- priser för lunchkupongsvärden. 12. Inläsning av avgifter till Unionen Innan januari månads lönekörning skall ev inläsning ske av nya avgifter från Unionen. Rapport RPISIFS0. Menyväg: Personal- Lönekörning - Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering Batch input för fackavdrag SIF. 13. Kopiera in nya formulär Om formulär förändrats måste det nya formuläret kopieras upp från klient 0. T ex lades kolumner till för ränteinkomst in från år 2012 (program RPCTAXS0) fr o m år 2006 måste det nya formuläret TAX1 kopieras upp från klient 0. Detta görs antingen via transaktionskod PDF8 eller via IMG:n menyväg: Lönekörning Sverige, Pension, SPP, Kopiera standardformulär. Kopiera formulär avseende år OBS! Glöm ej att anpassa eventuella rapport-varianter. 14. Skapa vid behov nya lönearter Om behov finns att lägga upp nya lönearter så sker det i IMG:n menyväg: Lönekörning- Lönekörning Sverige Basinställningar Miljö för underhåll av lönearter Skapa löneartskatalog. Välj funktion kopiera. Till exempel: inför januarilönen 2009 var det aktuellt att skapa en ny löneart för marknadsmässig beskattning av datorpaket (HemPC). Kopiera någon av förmånslönearterna och anpassa löneartens text mm. OBS! Glöm ej att styra den nya lönearten till rätt kontrolluppgiftsruta enligt tabell T512E, se vidare information under Gamla året, punkt 7. SAP AG Löneadministratörskurs 5-14

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

9 Minirapporteringsärendet

9 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet 9-1 9 Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com AdmiPro Lön E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com 2 Innehållsförteckning Introduktion... 5 Anställda registret (Huvudmeny, lön, anställda)... 6 Ny uppläggning... 6 Fältbeskrivningar... 6

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11.

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11. Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2014/2015 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2014! Har du bråttom med januarilönen? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Nyheter Lag & Avtal Övrigt

Nyheter Lag & Avtal Övrigt Nyheter Lag & Avtal Övrigt Peter Raak 2014 November Årsvärden (enligt budgetproposition) 2015 2014 Statslåneränta 30/11 0,90 % 2,09 % Inkomstbasbelopp 58.100 56.900 Förhöjt prisbasbelopp 45.400 45.300

Läs mer

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden)

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden) Sida 1 av 6 Allmänt DPR LÖN är Sveriges mest lättarbetade löneprogram. Varför? jo för att DPR LÖN arbetar så att du förstår hur du ska fylla i lönearterna. I stället för att komma ihåg och fylla i en kod

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

SPCS Lön Special. vårt mest sålda löneprogram

SPCS Lön Special. vårt mest sålda löneprogram SPCS löneprogram Från 2.490:- Pris ca (moms och frakt tillkommer) 37 procent* av Sveriges småföretagare använder löneprogram från SPCS *Källa Sifo 2002 02-0355_SPCS_lonep_6-sid.i2.0 3 Special vårt mest

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Inför årsskifte i Mamut Lön

Inför årsskifte i Mamut Lön Innehåll sidan - Frågor & Svar 2 - Import av lönearter 3 - Förändringar i löneartstabellen 3 - CSR Förfrågan 4 - Aktuella värden 2005 5 - Nyheter och förändringar 6 - Säkerhetskopiera 8 - Uppdatera/Installera

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

SAPSA HR-dagarna Tips och trix (med fokus på rapporter, ekonomi, PA, lön)

SAPSA HR-dagarna Tips och trix (med fokus på rapporter, ekonomi, PA, lön) SAPSA HR-dagarna Tips och trix (med fokus på rapporter, ekonomi, PA, lön) Carl Drott & Anette Meijer 2012-11-28 1 Presentation och agenda Carl Drott, SAP HCM-seniorkonsult med fokus på lön och accounting

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Handbok - schemaläggning i PASiS

Handbok - schemaläggning i PASiS Handbok - schemaläggning i PASiS Allmänt...sidan 2 Schemaläggningsmeny.sidan 2 1. Vårdgivarregister... sidan 3 2. Mottagningsrum/brevmall. sidan 5 Översikt mottagningsrum/brevmall... sidan 6 3. Prioriteter..

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Çrona Resenär iphone. Version 2.0

Çrona Resenär iphone. Version 2.0 Çrona Resenär iphone Version 2.0, c Crona Resenär iphone Med Crona Resenär iphone kan du på din iphone eller ipad registrera din reseräkning direkt när den faktiskt sker. Du klickar på telefonen vid avresa,

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Den version, 2011.Q4, som släpps nu i december 2011 är väldigt liten. Vi har lyssnat på era önskemål och utvecklar så lite som möjligt i den version som släpps inför årsskiftet.

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Nyheter Lag & Avtal Övrigt

Nyheter Lag & Avtal Övrigt Nyheter Lag & Avtal Övrigt Peter Raak 2012 November Årsvärden 2013 2012 Statslåneränta 30/11 1,49 % 1,65 % Inkomstbasbelopp 56.600 54.600 Förhöjt prisbasbelopp 45.400 44.900 Prisbasbelopp 44.500 44.000

Läs mer

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 600. Pris från 4.490:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 600 komplett löneprogram för det större företaget! Vårt mest heltäckande löneprogram som passar både

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. 2015 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2014 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Nyheter Lag & Avtal Övrigt

Nyheter Lag & Avtal Övrigt Nyheter Lag & Avtal Övrigt Peter Raak 2010 November Årsvärden 2012 2011 Statslåneränta 30/11 1,65 % 2,84 % Inkomstbasbelopp 54.600 52.100 Förhöjt prisbasbelopp 44.900 43.700 Prisbasbelopp 44.000 42.800

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer