Program Datafångst från Plusgirot?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Datafångst från Plusgirot?"

Transkript

1 Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar av bokföringen för småföretagare under en förutsättning, som är att en stor del av utgifter och inkomster strömmar till plusgiro. Eftersom kontanter vid köp eller försäljning blir alltmer sällsynt kommer en stor del av Sveriges företagare att ha nytta av programmet för att spara tid och pengar. Programmet kan även kallas med ett beskrivande ord Transaktionsimport från kontoutdrag med konteringsautomatik Programmet öppnar för ett radikalt nytt tänkande vad gäller bokföring av affärshändelser på plusgiro. Med programmets hjälp kan man alltid uppnå en total överensstämmelse mellan kontoutdrag och bokföring. BAKGRUND I bokföringsarbetet är det nödvändigt att få med alla affärshändelserna på kontoutdragen. Detta har historiskt varit en besvärlig del i småföretagarens bokföringsarbete, eftersom avstämningsarbetet är mycket tålamodsprövande. Det är tyvärr alltför lätt hänt att en företagare har för bråttom med att starta "inknappningen av verifikationer" innan man gjort ett bra förberedelsearbete. Man slarvar ofta med att pricka av verifikationer mot kontoutdrag. Liksom i måleriarbete gäller den regeln att om inte grundarbetet är noggrant utfört så blir resultatet dåligt, i vissa fall så dåligt att arbetet måste göras om. Men den tekniska utvecklingen med kontoutdrag som man kan hämta från Internet erbjuder nu en lösning som innebär att det tidsödande förberedelsearbetet kan hoppas över. Det som är avgörande är att från hösten 2009 kan man i plusgirot skriva ut kontoutdragen på excelfil. Denna excelfil innehåller alla data som behövs för att bokföringen ska bli komplett. Föreningar har ofta plusgiro i stället för bankgiro, speciellt de som har medlemmar som är privatpersoner. Orsaken är uppenbar: privatpersoner har oftast personkonto men endast en liten del har bankgirokonto. Av kostnadsskäl är det så. Än så länge har inte bankerna erbjudit samma tjänst men det kanske sker snart. Intill dess har plusgirot i just detta avseende ett försprång. Indata är kontoutdrag från plusgirot lagrade som Excelfil. Utdata är en komplett konterad SIE-fil Denna fil kan du sedan i ditt bokföringsprogram importera. DATAFÅNGST är inte ett komplett bokföringsprogram utan är ett program som du använder i kombination med ditt bokföringsprogram HUR GÅR DET TILL? I e-plusgirots hemsida kan du se dina kontoutdrag och numera exportera det till Excel, Du klickar på EXPORTERA.

2 Nu ska du spara till disk. Om du öppnar filen med Excel ser du ett antal kolumner. Innehållet i dessa kolumner behandlar programmet och omvandlar till en SIE-fil. Kolumnen längst till vänster innehåller transaktionsdatum men i nedanstående bild är den markerad med ###### eftersom kolumnen är bredare än fältet. Detta kan du ju enkelt ändra.

3

4 Om man breddar kolumnerna syns det tydligare vilken information man får in. Kol A är datum, Kol B är belopp, Kol C används inte vid import, Kol D är den man betalar eller får betalt av, Kol E,F,G,H,I,J används inte och kol K är egna anteckningar vid betalning, den kan utnyttjas. Du ska INTE göra något med filen, utom att spara filen i en katalog du kommer ihåg. Den katalog vi föreslår och som finns upplagd i datorn ewfter installation heter \plusgiro. Spara alltså Excelfilen i den katalogen. När du startar programmet ser du följande bild. Ange först ett företagsnummer, fyll sedan i namn m m som i exemplet

5 FÖRETAGSNAMN ORG NUMMER Ifyll Ifyll RÄKENSKAPSÅR Ifyll med 8 siffror t ex och INTE några streck i datum eller liknande! Det är viktigt att dessa fält är korrekt ifyllda. SENASTE VER NR Detta är ett mycket viktigt fält. Det styr vilket verifikationsnummer som SIE-filen startar på när den skapas. (Verifnummer i SIE-filen kan ändras i formuläret "redigera SIE-transar) KONTOPLANETYP Markera om EU-bas eller Bas 96. Det spelar ingen roll vilken "årsmodell" av resp kontoplanetyp. VERIF.NR.SERIE Importerade "penningflödestransaktioner " (dvs alla verifikationer som berör kassa,postgiro eller bank) är det som du här bestämmer. Rekommenderas att välja A-serien. Alla penningflödestransaktioner bör finnas i samma serie. Det är olämpligt att ha bankkonto i en serie och postgiro i en annan serie.

6 Nu kan du klicka på knappen Hämta exporterad Excelfil MEN om detta är första gången bör du först skapa en konteringsmall. Det gör du genom att dyu först klickar på skapa konteringsmall Du får nu följande fråga Klicka på YES Du ser nu ett fönster med katalogen \plusgiro\kundnr där den lagrade excelfilen borde finnas, den heter Kontoutdrag.xls. Om filen inte finns i den påträffade katalogen får du bläddra fram den.

7 Klicka på filen och sedan på öppna Nu läser programmet Excelfilen och skapar en förteckning som utgör konteringsmall. Innan du importerar måste du nu skriva in kontona i denna fil.

8 Om du klickar på menyfliken konteringsmall redigera ser du följande. I vänster skärmhalva ser du den i bokstavsordning första raden. Eftersom dessa sorteras i bokstavsordning kommer betalningsmottagare som i plusgirot har andra tecken än A-Ö att visas först. Du fyller nu i motkonto och ev momskod. Till din hjälp har du en listbox med Bas-kontoplanen och en listbox med de namn på mottagare / avsändare av pengar som finns i kontoutdraget. Du kan visa dessa sorterade i bokstavsordning eller i nummerordning med knapparna Alfalista resp Numlista. Nu är det bara att gå igenom raderna och försöka att sätta rätt konto samt rätt momskod.

9 Ovan ser du ett exempel på kontering. Arbetet med att fastställa vanligaste konton som är kopplade till resp leverantör är inte så krävande som man tror men det är viktigt att du har kopplingstabellen korrekt. Du bör normalt aldrig ta bort en rad, du kan bläddra med Nästa eller Föreg. och snabbläddra med Föreg 10 resp nästa 10 Du kan skriva ut kopplingstabellen i formuläret för redigering av SIE-fil När du registrerat konto för alla kan du avsluta. Om du är osäker eller om en betalningsmottagare kan ha olika konton rekommenderar vi att du använder ett konto OBS-konto som vi satt till nr 1399.

10

11 Redigera SIE-transar (ALT + R) Byter till formulär där du kan EFTERBAHANDLA den importerade SIE-filen. Detta formulär är mycket viktigt för den totala funktionen av programmet. Den möjliggör den flexibilitet i användandet som man måste kräva så att man kan infoga verifikat som inte tillhör det konto du importerat. I detta formulär kan du efterbehandla de från kontot skapade verifikationerna. Du kan t ex - lägga till verifikat som avser annat konto som kassabetalningar - ändra konteringen av de vid importen automatkonterade verifikaten - ta bort transaktioner. Om t ex en överföring mellan postgiro och bankkonto sker så kan det bli så att överföringen dubbelförs eftersom den dyker upp i både postgiro och checkräkning. Kommandon i formuläret:

12 Föregående rad ALT + F Bläddra uppåt till föregående verifikation Nästa rad ALT + N Bläddra nedåt till nästa verifikation 15 rader bakåt ALT + X Bläddra uppåt 15 rader 15 rader framåt ALT + Y Bläddra nedåt 15 rader Infoga rad ALT + I Lägger in en verifikation. De verifikationer som finns efter den där du vill skjuta in numreras om Ta bort rad ALT + T Ta bort en verifikation. De verifikationer som finns efter den där du vill skjuta in numreras om Att kontera och bokföra nya verifikationer Det finns plats på varje verifikation att kontera 6 rader. Denna gräns i antal verifikationsrader avseende penningtransaktioner anser vi skall täcka nästan alla behov. Du ser duck endast de tre första kontona och beloppen vid bläddring utom på aktuell rad. Detta av utrymmesskäl. Visning av oklara verifikationer Vid import från kontoutdragen kommer det att hända att programmet inte känner igen en kontohavare (detta identifieras via texten på kontoutdraget). Detta innebär att motkontering sker på OBS-kontot 1399, och dessa måste givetvis rättas, helst INNAN export sker till bokföringen. Vid import från kontoutdraget meddelar programmet antalet sådana "oklara verifikat". De verif.nummer som är oklara visas i en förteckning i nedre delen av skärmen. Det du skall göra är att rätta konteringen så att konto 1399 ersätts av korrekta konton. Därvid försvinner den oklara verifikationen från förteckningen. Fortsätt att rätta alla oklara tills allt är rättat. OBS Du kan i funktionen KONTERINGSMALL SKAPA komplettera programmets identifiering av de kontohavare som programmet känner igen. KOM IHÅG ATT GÖRA DETTA! Om du kompletterar konteringsmallen kan du därefter göra om importen, vilket innebär att du inte har några oklara verifikat. Beskrivning av ifyllnadsfält Verif nummer. Skall i princip inte konteras manuellt utan skall skapas automatiskt, vid infoga rad och vid radera rad Verif datum. 8 positioner. Om man trycker enter kommer verif.datum på verifikation X-1 att automatiskt skapas. Verif text. Ej obligatoriskt men olämpligt att utelämna. Kontofälten: Om man ifyller endast tre siffror kommer den fjärde att automatisk skapas med noll. Om man ex vis anger konto 401 kommer 4010 att registreras. Belopp:

13 Varje belopp kan kombineras med en momskod 1,2 eller 3. Momskod kan anges för konton som kombineras med moms, i regel intäkts-eller kostnadskonton. Motkontering: Om man trycker ENTER vid motkontering i konto 2,3-6 kommer belopp att skapas så att verif.saldot blir noll. Momskod: Skapar automatisk en omräkning av kontot med utg eller ing moms. Exempel Konto Kassa Konto belopp ENTER, momskod 1 skapar , (exempel vid EU-BAS) momskod 1 konto enter, belopp enter ger , :- Debet/kreditkontroll: till höger visas aktuellt verifikats differens. Om diff visas med röd färg och vid noll i diff visas i grön färg. Vid genomgång av resultatet i SIE-filen kan du göra många justeringar. Du kan omfördela belopp på flera konton, ändra momsbeloppet etc. Givetvis bör du i detta arbete ha verifikationerna som stöd i arbetet. HUR OFTA BÖR MAN GÖRA DATAFÅNGST? Vanligaste periodlängd är en månad dvs man gör import och överföring till bokföringsprogrammet efter varje månadsskifte. Men du kan självfallet göra arbetet varje vecka eller med längre intervall än en månad. E-plusgirot sparar alla transaktioner i 13 månader så att om du vill skapa en färdig bokföring för ett helt kalenderår ska du göra detta senast 31.1 året efter årets slut. VARFÖR ÅR DATAFÅNGST INTE ETT KOMPLETT BOKFÖRINGSPROGRAM? De flesta företagare är ovilliga att byta sitt bokföringsprogram, som man oftast är relativt nöjd med. Programmet är ofta sammankopplat med försystem som fakturering, leverantörsreskonta och lön. Det skulle för de flesta företagare vara ett äventyrligt projekt att byta sit bokföringsprogram enbart för den tidsvinst som man kan uppnå genom att eliminera avstämningsarbetet. Fördelarna med DATAFÅNGST är bland andra följande - Du får alltid, definitionsmässigt. plusgirot att stämma. På öret. Du slipper att i förväg eller i efterhand pricka mellan huvudbok och kontoutdrag. - Du spar i övrigt tid vid konteringen som i princip tar 0 minuter plus den korta tid det tar att uppdatera mallen med nya kontohavare som tidigare inte förekommit i bokföringen. - Du får en säkrare kontering.

14 Den snabbaste vägen till en färdigkonterad SIE-FIL FRÅN ETT Internet-kontoutdrag Här en steg-för-steg-beskrivning i korthet 1) Ange vid start av programmet ett lämpligt kundnummer. Ifyll id-uppgifterna. 2) Vi utgår från att du på Internet har skapat en Excelfil med kontoutdraget. 3) Starta Datafångst -programmet. Klicka på Hämta exporterad Excelfil, klicka på rätt kontoutdragsfil. Gå sedan till formulär för att redigera sie-filen. Om du har massor av konteringar som hamnat på konto 1399 (obs-kontot) kan det finnas anledning att se över kopplingsmallen och rätta den och sedan göra om importen. 4) Nu kan du importera SIE-filen till ditt bokföringsprogram. Nästa månad kommer du troligtvis att behöva komplettera med några ytterligare mallar (nya kunder eller leverantörer) men efterhand, månad för månad, kommer du att finna att behovet av att komplettera är allt mindre. (Detta gäller i de allra flesta småföretag där kretsen av företag som man har ekonomiska mellanhavanden med är begränsat.

15 IMPORT I BOKFÖRINGEN I DPR bokföring: Importera under ARKIV I de flesta bokföringsprogram ligger import i regel under arkiv OBS att du i regel skall välja alternativet "Viss månad" så att du kan månad för månad lägga till verifikationerna. Alternativet "alla transaktioner gör att saldona nollställs före importen Filen skall du hitta under namnet "kundnummer" + "-" + taxeringsårs två sista siffror t ex KONTROLL Givetvis måste man nu kontrollera att konteringen är korrekt, Det enklaste är att skriva ut verifikationslistan och kontrollera den mot de verifikationer som skapats.

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och BL Administration Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag som bekant i strida strömmar. Alla programföretag vill att du ska tro

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och XoR Compact Varför en funktionsjämförelse? Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill

Läs mer

Manual DPR Leverantör

Manual DPR Leverantör Manual DPR Leverantör DPR Leverantör är ett program som ingår som en del av fyra i - DPR fakturering/kundreskontra - DPR leverantör - DPR tidredovisning - DPR redovisning De tre första programmen kallas

Läs mer

Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal.

Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal. Vad är journaler i DPR bokföring? Journaler är ett systematiskt verktyg för att registrera, skriva ut och hålla ordning på verifikationerna som avser kundfordringar, leverantörsskulder och löner. Just

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Lite mer begreppsförklaring ger vi dig nu för att beskriva hur ett användargränssnitt fungerar

Lite mer begreppsförklaring ger vi dig nu för att beskriva hur ett användargränssnitt fungerar Menyraden Sida 1 Inledningsvis ett tips: Du kan söka i denna text efter önskat avsnitt med hjälp av fliken bokmärken i Acrobat Reader Om du i fliken Bokmärken klickar på ett avsnitt så bläddras blixtsnabbt

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer