Årsredovisning Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET För att skapa förutsättningar för en effektivare fastighetsförvaltning och en starkare, mer marknadsinriktad organisation breddar SKIFU, Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, sin verksamhet. Såväl frågor kring företagslokaler som parkering samt mäss- och fritidsverksamhet behandlas från och med 1/ i moderbolaget SKIFU. Den dagliga verksamheten har samordnats i tre verksamhetsgrenar, en med ansvar för parkering, en med ansvar för företagslokaler och en med ansvar för Gärdehovs mäss- och fritidsanläggningar. Med anledning av detta har Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU med organisationsnummer namnändrats till Sundsvalls Företagslokaler AB. Sundsvalls Kommuns Parkerings AB med organisationsnummer har namnändrats till Sundsvalls kommuns Industri-fastighetsutveckling AB, SKIFU och Sundsvalls Kommuns Parkeringsservice AB med organisationsnummer har namnändrats till Sundsvall Kommuns Parkerings AB, PARKERA. Parkeringshuset Långreven AB organisationsnummer har under året utnyttjat sin option och förvärvat Första AP-fonden Renting AB:s samtliga andelar i Förvaltningsbolaget Predio 18 KB. Efter försäljning av fastigheten Långreven 11 (City-P) till Sundsvalls Kommuns Parkerings AB har ansökan inlämnats om avregistrering av Predio 18 KB. All parkeringsverksamhet har fr o m 1/ samlats i Sundsvalls Kommuns Parkerings AB. INFORMATION OM VERKSAMHETEN KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Fastigheter: Koncernens uppgift är att iordningställa, uppföra och förvalta lokaler för småindustri, småföretag och hantverk. Verksamhetens mål är att underlätta utveckling och nyetablering av mindre företag i kommunen. Koncernen skall också förvalta idrotts- och mässanläggningar i Gärdehov. Parkering: Koncernen skall svara för parkeringspolitikens genomförande genom att uppföra, äga och förvalta parkeringsanläggningar och skapa goda parkeringslösningar i centrum, samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet såsom parkeringsövervakning. Moderbolagets verksamhet består av administrativa tjänster till dotterbolagen. All personal är anställd i moderbolaget. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Moderbolaget Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU ägs till 100% av Stadsbacken AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommun. I koncernredovisningen ingår följande bolag som ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Sundsvalls Kommuns Parkerings AB organisationsnummer Följande bolag har förvärvats under året och ägs till 100%. De ingår i koncernredovisningen från 1/ Sundsvalls Företagslokaler AB organisationsnummer Gärde Förvaltnings AB organisationsnummer Sundhall KB ägs av Första AP-fonden Renting AB som komplementär och Gärde Förvaltnings AB som kommanditdelägare med en insats av 35,010,000 kronor och ingår därmed ej i koncernredovisningen. Parkeringshuset Långreven AB organisationsnummer och Predio 18 KB organisationsnummer (under avregistrering) har överlåtits till Stadsbacken AB under året och ingår inte i koncern-redovisningen för VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET INVESTERINGAR Koncernen Totalt uppgår investeringar i koncernen till kkr, varav kkr avser Sundsvalls Kommuns Parkerings AB:s förvärv av fastigheten Långreven 11 (City-P) från Predio 18KB. Moderbolaget Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU:s investeringar avser inventarier och uppgår uppgått till 442 kkr.

3 MILJÖ Vi vet hur viktig vår miljö är och arbetar med att miljöanpassa verksamheten så långt det är möjligt. Vi arbetar utifrån Sundsvalls kommuns standard för miljöarbete, Agenda 21 och utvecklar kontinuerligt miljöfrågorna genom en egen miljöhandlingsplan. Under fjolåret arbetade vi exempelvis vidare med konvertering av våra företagslokaler till fjärrvärme och mer utvecklad källsortering. Vi fortsatte dessutom arbetet med att utrusta allt fler av våra p-platser med eluttag för motorvärmare. INTERNA MELLANHAVANDEN Interna försäljningar uppgår till kkr och består av moderbolagets försäljning av tjänster till dotterbolagen, lokalhyra samt hyra av markparkeringar. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. Vid jämförelse mellan 2001 och tidigare år skall hänsyn tas till ovan beskriven omstrukturering av koncernen. KKR Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 2,0% 6,1% 6,2% 5,1% 4,9% Antal anställda Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. KKR Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 6,1% 7,4% 6,2% 3,3% 2,7% Antal anställda RESULTAT Resultaten för koncernen och moderbolaget är inte jämförbara mot tidigare år efter ovan beskriven omstrukturering av koncernen. För koncernen uppgår resultatet efter finansiella poster till kkr. I resultatet ingår upplösning av negativ goodwill på kkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 39 kkr. Moderbolaget har erhållit ett koncernbidrag från Sundsvalls Kommuns Parkerings AB på 125 kkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade vinstmedel :60 Årets resultat : :63 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att :63 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Genom ovan beskriven organisationsförändring finns goda förutsättningar för byggandet av en marknads-orienterad effektiv fastighetsförvaltning med stark kundfokusering. Den ekonomiska analysen av fastighetsbeståndet som påbörjades under 2001, kommer att fullföljas under 2002 och skall ligga till grund för beslut om såväl försäljningar som förädling och nödvändiga köp av fastigheter. Ett flertal försäljningar planeras under Inom parkeringsverksamheten förväntas efterfrågan på arbetsplatsparkering öka. Bolaget kommer därför att undersöka möjliga tillbyggnadsalternativ. I övrigt kommer SKIFU, genom sitt dotterbolag PARKERA, att fortsätta utveckla samarbetet med På Stán Citybolaget i Sundsvall AB för vidareutveckling och förädling av Sundsvalls stadskärna. Gärde Förvaltnings AB har under 2001 påkallat sin option enligt optionsavtal som ger bolaget rätt förvärva Första AP-fonden Renting AB:s samtliga andelar i Sundhall KB per den 1 juli 2002.

4 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget KKR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Skatt på koncernbidrag 35 Skatt Not ÅRETS RESULTAT

5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget KKR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Markparkeringsanläggningar Not Maskiner och inventarier Not Investering i annans fastighet Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Not Aktier och andelar Not Fordran dotterbolag Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernbolag Skattefordringar 76 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernen Moderbolaget KKR Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Avsättningar Övrig avsättning Not Avsättningar för skatter 790 Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Not Långfristiga skulder Not Skuld dotterbolag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder koncernbolag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Försäljning av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Förändring av checkkredit Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförandrade i förhållande med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understigar det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 2 och 3% Markparkeringsanläggningar 5% Inventarier 20% Datautrustning 33,3% Koncernuppgifter Bolaget ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org nr med säte i Sundsvall är moderbolag och upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Bolaget har tre helägda dotterbolag Sundsvalls Kommuns Parkerings AB, org nr , Sundsvalls Företagslokaler AB, org nr och Gärde Förvaltnings AB, org nr alla med säte i Sundsvall. Koncernen Moderbolag Not 1 Rörelsens intäkter Intäkter från parkeringsverksamhet Intäkter från lokaluthyrning Förvaltararvode Sålda tjänster koncernföretag Övriga rörelse intäkter Summa rörelseintäkter Not 2 Övriga externa kostnader I posten övriga externa kostnader ingår: Upplösning av negativ goodwill med ÖPWC-revisorsuppdrag ÖPWC övriga uppdrag Lekmannarevisor

9 Koncernen Moderbolag Not 3 Personal Medeltal anställda i moderbolaget har varit Män Kvinnor Totalt för bolaget Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och VD Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Varav pensionskostnader för VD Varav pensionskostnader övriga anställda Totala kostnader löner, ersättningar och sociala avgifter I posten personalkostnader 2000 ingår återbäring av överskottsmedel från SPP med 597 kkr. Till styrelsens ordförande har under året utgått kr ( kr) i arvode. Till övriga styrelseledamöter har totalt utgått kr ( kr) i arvode. Till verkställande direktören har under året utgått lön och ersättningar med kr ( kr). Verkställande direktören tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen. Uppsägningstiden från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Personal tidigare anställda i Sundsvalls Företagslokaler AB är f r om anställda i moderbolaget. Ingen personal är anställda i dotterbolagen. Not 4 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för maskiner och inventarier Avsättning periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner Not 5 Skatt Aktuell skatt Skatt koncernbidrag 0 35 Uppskjuten skatt Summa skatt

10 Koncernen Not 6 Byggnader Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel Årets anskaffningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Avyttringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivning Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning på uppskrivit belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden, byggnader Not 7 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets avyttringar Uppskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärden, mark Taxeringsvärden, arrenderad mark Not 8 Markparkeringsanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Nyinvesteringar Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärder Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

11 Koncernen Moderbolag Not 9 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Avyttring inom koncern Anskaffning inom koncern Avyttringar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avyttring inom koncern Anskaffning inom koncern Avskrivning avyttringar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Investering i annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Utrangering Årets investering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 11 Aktier och andelar aktier á nom 1000 kr i Sundsvalls Kommuns Parkerings AB aktier á nom 1000 kr i Parkeringshuset Långreven AB 0 50 Aktier i Sundsvalls Företagslokaler AB Aktier i Gärde Förvaltnings AB aktier i På Stan, Citybolaget i Sundsvall AB Insatskapital Sköns Prästbord (kommanditandelar) % i Förvaltningbolaget Sundhall KB % i Förvaltningbolaget Predio 18 KB 0 10 Bokfört värde vid årets slut Not 12 Eget kapital Aktiekapitalet består av 1 aktie á nom kr. Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fondemission i dotterbolag 0 50 Uppskrivningsfond Kapitaldel i obeskattade reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Skattedel koncernbidrag Resultatdel i obeskattade reserver 0-39 Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

12 Koncernen Moderbolag Not 13 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar under/över plan maskiner och inventarier Bokfört värde vid årets slut Av obeskattade reserver utgör latent skatt Not 14 Avsättningar Negativ goodwill Avsättningar för skatter Utnyttjat kreditbelopp Not 15 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 16 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen Bokfört värde vid årets slut Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, Semesterlöner Övriga poster Bokfört värde vid årets slut Sundsvall Håkan Eriksson Ordförande Inger Svensson Bo Andersson Lennart Dahlin John Östlund Leif Westlund Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lars Pettersson Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer