VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012"

Transkript

1 VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012

2 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

3 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

4 Väg Skeppsdalsströms Samfällighetsförening Årsredovisning Vinterväghållning var under senhösten 2011 mycket gynnsam för föreningen, arbetet har utförts av Kentas Last och Schakt Beläggningsreparationer utförs av Svevia Standardmätning och inmätning av samtliga vägar utfördes under hösten 2011 Grönområden Skogsvårdsstyrelsen utarbetade en åtgärdsplan för området Midsommarfirande och traditionell höströjning Höststormen Dagmar orsakade ett antal rotvältor Hamnen Full beläggning under 2011 Renovering av klubbstuga Omfattande statusinventering samt analys av hamnens bärighet

5 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

6 Resultaträkning ga:1 Föreningens avgifter har varit oförändrad de senaste åren Drift och underhåll av vägarna mycket gynnsamt för föreningen Mark och vatten innefattar Skogsvårdsstyrelsens rapport Extra ordinär intäkt avser vändning av kostnad från 2008 som istället har aktiverats Balansräkning ga:1 Inga investeringar 2011 förutom den som gjordes 2008 Övrig fordran avser släpande betalning från medlemmar Föreningen har stark likviditet God underhållsfond dock inte fullt likvid

7 Resultaträkning ga:7 Hamnavgiften uppdelad i fast och rörlig, internt och externt Drift och underhåll lägre än föregående år, förväntas dock stiga Avskrivningar lägre 2011, men förväntas också stiga Balansräkning ga:7 Inga investeringar under 2011 Stark likviditet, där underhållsfonden även finns avsatt i reella pengar Svagt balanserat resultat pga tidigare års negativa resultat Upplupna kostnader avser bla deposition för nycklar

8 Budget ga:1 Oförändrade medlemsintäkter Något högre erhållna bidrag Drift och underhåll vägar baseras på historik samt information från underhållsplanen Ga:1 budgeterad med negativit resultat, anledning är de tänkta underhållsåtgärder som är planerade Ingen avsättning till underhållsfond Budget ga:7 Oförändrade medlemsintäkter Drift och underhåll hög med anledning av de tänkta underhållsåtgärder som finns i underhållsplanen Liten avsättning till underhållsfond

9 Åtgärder inom: Vägar Vägras: hindrande föremål,rep.av urspolningar och ras Snöröjning: snöplogning, bortforsling av snö,snödikning, trumtining mm Halkbekämpning: kemisk alt. mekanisk halkbekämpning, sandlådor mm Lagning avjämning av belagd väg: lagning stödremsa, lagning väg Vägmärkesarbeten: inköp, uppsättning/underhåll belysningsarmaturer Energi vägbelysning Belysning, nätanslutning Trevnadsåtgärder: renhållning av vägbana, sandupptagning mm Torrläggning: trumunderhåll, täckdiken och dagvattenledningar Underhåll slitlager: omläggning av belagd väg Summa vägar

10 Åtgärder inom: Grönområde Avverkning och underhåll enligt skogsvårdsplan Klippa gräsytor Underhåll badplats och bryggor Påfyllning av sand vid badplats Inspektion och underhåll av lekplats Vassröjning och underhåll av våtmark på Storängen Midsommarfirande Service av befintlig skogsvårdsutrustning Inköp av ny skogsvårdsutrustning Hyra av verktyg till Arbetsdag Inköp till korvgrillning för arbetsdag Underhåll av nivåkontroll till sjöar Inköp av träd och buskar för att snygga till infarten till vårt område Summa grönområde

11 Åtgärder inom: Hamnen Underhåll av bryggor och bryggförankring Underhåll av Y-bommar och förtöjningsarrangemang Åtgärder inom vattendistribution Underhåll avseende trä och snickerier Underhåll hamnvaktarstuga Brand- och personsäkerhet El-distribution och el-säkerhet Summa hamnområde

12 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

13 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

14 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

15 PROPOSITION 1 Nuvarande formulering Styrelsens förslag 2 2 Delägande i ga:7 kräver delägande i ga:1. 3 Vad gäller båthamnsamfälligheten får båtplats, som under sjösäsongen inte utnyttjats av delägarfastigheten för eget bruk upplåtas/uthyras endast genom styrelsens försorg, för högst ett år i taget och först sedan alla delägande fastigheter tillgodosetts utrymme. 3 Vad gäller båthamnsamfälligheten GA:7, ankommer det på delägarfastigheten att anmäla behov av båtplats för kommande säsong i enlighet med styrelsens anvisningar. Endast styrelsen genom hamnansvarig äger rätt, att under förutsättning att alla delägarfastigheter som anmält behov av båtplats för säsongen tillgodosetts, under högst ett år i taget upplåta/uthyra båtplats/er i hamnen till annan extern hyresgäst. Delägarfastighet som inte uppfyller sina åtaganden (ex. att erlägga fastställda avgifter eller genomföra vaktgång) kan efter styrelsebeslut nekas båtplats.

16 PROPOSITION 1 Nuvarande formulering 5 Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant 10 Till underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst: för Värmdövik ga:1 1 basbelopp för Värmdövik ga:7 ½ basbelopp 11 Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa om extra stämma. 11 Kallelse till föreningsstämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen.. Styrelsens förslag 5 Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter 10 Till underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst: för Värmdövik ga:1 vad resultatet tillåter för Värmdövik ga:7 vad resultatet tillåter 11 Styrelsen skall när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. 11 Kallelse till föreningsstämman skall elektroniskt, eller på begäran skriftligt, utfärdas av styrelse..

17 PROPOSITION 1 Nuvarande formulering 11 Punkt 15. anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerad styrelseledamot 12 Ombud får ej företräda mer än en medlem. 12 För beslut om ändring av föreningens stadgar fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Styrelsens förslag 11 Punkt 15. stryks ur ärenden som skall förekomma på ordinarie föreningsstämma då ledamot för båthamnen är ordinarie ledamot i styrelsen. 12 Ombud får ej företräda mer än en medlem. Information om ombud skall vara styrelsen tillhanda innan årsmötets början. 12 För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs kvalificerad majoritet på två vardera följande stämmor, varav en ordinarie föreningsstämma.

18 Bakgrund Skeppsdalsströms Samfällighetsförening PROPOSITION 2 Enligt styrelsens underhållsplan för åren har en investering avseende ny beläggning på vägnätet identifierats. I föreningen finns pengar för att finanseria den utgift som behöver göras för 2012, men om arbetet skall fortskrida enligt plan behöver föreningen få in extra pengar från medlemmarna under fem år. Styrelsen har tittat på två möjligheter till att finansiera den totala investeringen, den ena är att låna pengar med en amorteringstid på högst 10 år. För närvarande ligger den låneränta på 4-5% beroende på lånebeloppets storlek. Det andra alternativet är att föreningens medlemmar under fem års tid debiteras en extra avgift om 900 kr.

19 PROPOSITION 2 Styrelsens förslag Styrelsen föreslår att en extradebitering om 900 kr skickas ut till samtliga fastigheter i Skeppsdalsströms samfällighetsförening under åren för att finansiera beläggningsarbetet på hela vägnätet inom samfälligheten. Styrelsen avråder föreningen att rösta för att låna pengar till investeringen eftersom detta dels kräver extra debitering av medlemmarna under längre tid, även om det blir ett lägre belopp per år, men också dels för att det blir dyrare totalt sett för varje enskild medlem.

20 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

21 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

22 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

23 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

24 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

25 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

26 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

27 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor

28 SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN G:A 7 SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

29 AGENDA STATUSINVENTERING 2011 OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER (RAPPORT) PROPOSITION 3, Ny debiteringsalgoritm STORA BÅTAR I HAMNEN (RAPPORT) Rekommendation till stämman PROPOSITION 4, Begränsning av båtstorlek PROPOSITION 5, Handel med andelar i GA:7 PLANERAD VERKSAMHET 2012 ÖVRIGT OCH FRÅGOR SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

30 STATUSINVENTERING 2011 OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER Under sommaren och hösten genomfördes en omfattande statusinventering i hamnen under och ovan vattenytan. Kartläggning av uppankringen av hamnen. Besiktning av: Kättingar Bojstenar Flytkroppar m.m. Inspektion av Bryggor Elektriska installationer Vattenarrangemang Förtöjningsinstallationer inklusive Y-bommar Säkerhetsmateriel. Framtagande av åtgärdsplan SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

31 BESIKTNING UNDER VATTENYTAN SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

32 STATUS HAMNEN 2011 AS 1 19 mm AK 1:3 CS 3 20 mm CK 2:2 CS 4 CK 2:1 9 mm C 25 C 23 C 21 C 19 C BRYGGA C YTTRE C 26 C 24 C 22 C mm CK 1:1 CS 1 18 mm CK 1:2 CS 2 BS 2 BS 1 8 mm Ligger över en sten Spänd ovan 16 mm 13 mm botten BK 2:1 B BK 1:1 B 29 B 28 B 27 B 26 B 25 B 24 B 23 B 22 BRYGGA B YTTRE 18 m AS 4 19 mm AK 2:2 AS 5 AK 2:1 16 mm A 25 A 23 A 21 A mm A BRYGGA A YTTRE 13 mm 16 mm AK 1:1 A 26 A 24 A 22 A mm AS 3 AS 2 AK 1:2 CS 6 CS 8 CK 4:1 CK 6:1 17 mm 11 mm C 17 C 15 C 13 C 11 C 9 C 18 C 16 C 14 C 12 C mm CK 3:1 CS 5 18 mm CK 5:1 CS 7 BS 4 BS 6 16 mm BK 4:1 8 mm Skarv 18 mm BK 6:1 B 21 B 19 B 17 B 15 B 13 B 20 B 18 B 16 B 14 B mm BK 3:1 13 mm BS 3 Skarv BS 5 16 mm BK 5:1 Gammal grov kätting. AS 7 10 mm AS 12 AK 4:1 16 mm 16 mm AK 9:1 AK 6:1 16 mm AS mm A 17 A 15 A 13 A 11 A 9 A 18 A 16 9 mm A mm AK 3:1 A mm AK 5:1 A 10 AS 6 Schakel 10 mm AS 9 Kättingar bytta Lång överlängd ca. 10 m per boj. 16 mm Djup ca. 5,5 m 16 mm C 7 C 5 C 3 C 1 BRYGGA C INRE C 8 C 6 C 4 C 2 Kättingarna måste bytas ut. Fjäder B 11 B 9 B 7 B 5 B 3 B 1 BRYGGA B INRE B 10 B 8 B 6 B 4 B 2 Fjäder Skaver mot flytblock AS 13 AS 14 Skada på betongkista Dålig fjäder A 7 A 5 A 3 A 1 BRYGGA A INRE A 8 A 6 A 4 A 2 AS 8 AK 5:2 16 mm Dålig fjäder AS 11 Dålig schackel 16 mm AK 11:1 Djup ca. 5,5 m 0 mm C X CK 9:1 CK 9:2 0 mm 0 mm MELLANBRYGGA CB 16 mm 16 mm MELLANBRYGGA AB 16 mm CK 8:1 12 mm CK 7:1 CK 8:2 16 mm BK 8:1 16 mm GRIND BK 7:1 16 mm AK 8:1 AK 7:1 AK 10:1 Dålig schackel 16 mm CS 10 CS 9 BS 8 Skarv BS 7 JOLLERAMP Skaver mot flytblock SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

33 PROPOSITION 3 Bakgrund Under åren har ett flertal olika debiteringsprinciper tillämpats för debitering av årsavgift i Skeppsdalsströms Hamn. Avgiften har varit uppdelad på en fast och en rörlig avgift. Den senaste förändringen skedde 2008 då ett nytt debiteringssystem implementerades där bomlängden inte längre var en parameter vid beräkningen av den rörliga platsavgiften. Syftet då var att införa ett nytt enklare (jämfört med tidigare system) debiteringssystem som skulle underlätta för såväl föreningens kassör som båtägare. Den då (2008) accepterade algoritmen för den rörliga avgiften har formen: Båtens bredd = B Rörlig avgift = (B + 0,5) x 520 Total avgift = Rörlig Avgift + Fast avgift Beräkningsalgoritmen enligt ovan har inte tillämpats som föreskriven främst därför att ingen förteckning över båtbredder har funnits.

34 PROPOSITION 3 Styrelsens förslag Avgiften bör även fortsättningsvis vara uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Fast avgift betalas av alla ga:7-medlemmar och hyresgäster i hamnen. Den rörliga avgiften är beroende av bredden på den båtplats som disponeras. Syftet med en ny beräkningsalgoritm är främst att: I. beräkningsalgoritmen skall vara enkel att tillämpa för så väl kassör som båtägare och att det ska därigenom vara enkelt att fastställa avgiften för aktuell båtplats. II. kännedom om båtens bredd krävs inte för att beräkna den rörliga avgiften. III. algoritmens utformning medger enkel årlig justering av avgiftsbelopp för såväl fast avgift som löpmeterpris. Fast avgift (FA) betalas av följande kategorier: (förslag) Passiv GA:7-medlem 200 kr 250 kr Aktiv GA:7-medlem 200 kr 250 kr GA:1-hyresgäst 400 kr 450 kr Extern hyresgäst 1000 kr 1100 kr

35 PROPOSITION 3 Styrelsens förslag Den fasta avgiftens (FA) belopp fastställs årligen av årsstämman (ga:7) för närmast efterföljande år. Rörlig avgift (RA) är kostnaden för den individuella båtplatsen baserat på ett fastställt pris per löpmeter brygga (LB) (löpmeterpriset är lika för alla med båtplats i hamnen den aktuella säsongen) och platsbredden (PB): Alltså: RA = LB x PB Förslag: LB = 450 kr/m (2013) Löpmeterpriset (LP) fastställs årligen av årsstämman (ga:7) för närmast efterföljande år. Total avgift (TA) är summan av den fasta avgiften (FA) och den rörliga avgiften (RA). Alltså: TA = FA + RA eller TA = FA + (LP x PB) Dock om TA < 1000 kr => TA = 1000 kr Årsstämman (ga:7) ska årligen besluta om närmast efterföljande års fasta (ga:7 (aktiv och passiv), ga:1 och extern) och löpmeterpris.

36 STORA BÅTAR I HAMNEN SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

37 STORA BÅTAR I HAMNEN 1. ANDERS ERICSSON, AVRÅDER FRÅN ATT TILLÅTA STORA BÅTAR I HAMNEN MOT BAKGRUND AV: Om antagen vind för generering av vågor i V-O riktnig är 20 m/s så är vågorna inne i hamnområdet för höga. Generellt gäller därför stor risk för materiella skador. Beräkning med antagande maxvind med 20 m/s från SSV. En båt med längden 56 fot kommer att äventyra positioneringen av bryggan. Förankringen av segelbåten kommer att fungera som en extra förankring av brygga C. Osymetriska kraftfördelning för bryggförankringen är mycket svårbedömbar. Dynamiska krafter orsakade av det stora vindfånget från segelbåten vid SSV vindar är svårberäknade. Stora rörelser och krafter från segelbåten kan riskera att skada omgivningen som båtbrygga, båtar och Y-bommar. Vattenvariationer på platsen för båthamnen är inte känd. Djupgående mått på segelbåt kan komma i konflikt med vattendjupet inne i hamn. Manöver- och säkerhetsutrymme för en så stor segelbåt kräver stort plats invid bryggan. Beräkningen av förankringskrafter för brygga C med en blandning av M & S båtar vid Y- bommar tyder på att den allmänna förankringen med betongankare bör ses över. Speciellt gäller detta om en ännu större segelbåt skall förtöjas vid båtbryggan. Med tanke på riskerna för materiella skador borde detta vara en fråga att diskutera med försäkringsbolaget. SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

38 STORA BÅTAR I HAMNEN 2. ROGER ALM, TILLSTYRKER ATT TILLÅTA STORA BÅTAR I HAMNEN MOT BAKGRUND AV: Att förtöjning av en större båt i hamnen kommer att utgöra ytterligare förtöjning av bryggarrangemanget. Alm har god kännedom om förhållandena på platsen. Vidare rekommenderar han att båten bör ha förstäven mot den potentiellt farligaste vindriktningen och därför bör ligga med förstäven i ostlig riktning. SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

39 STORA BÅTAR I HAMNEN För att kunna förtöja stora båtar i hamnen måste omfattande förstärkningar av hamnen göras. Risken för omfattande och kostsamma skador ökar i och med att krafter och värden ökar med större båtar. Mot denna bakgrund torde det vara lämpligt att i en hamn som Skeppsdalsströms Hamn hålla sig under Transportstyrelsens definition på fritidsskepp dvs. under en längd om 12 meter och en bredd av 4 meter. I tillägg till detta bör även en gräns avseende vikt sättas och här torde 10 ton vara en lämplig övre gräns. I detta sammanhang bör även försiktighetsprincipen gälla då människors säkerhet i kombination med stora ekonomiska värden annars äventyras. Sammanfattningsvis skulle detta innebära rekommendationen att en begränsning för båtar i hamnen skulle sättas till: Största längd: Största bredd: Största deplacement: 12 meter 4 meter 10 ton SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HAMNEN

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening Kallelse och dagordning till extrastämma Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 18.00 20.00 Plats: Värmdö

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer