MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB"

Transkript

1 MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, Örebro Telefon: Telefax

2 Uppdrag: kvantitativ undersökning bland allmänhet och brandmän om attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Beställare: MSB Kontaktperson Stockholms stad: Lena Brunzell Kontaktperson Markör: Eva Entelius-Melin Projektledare Markör: Eva Entelius-Melin, Lena Adem Undersökningsperiod: April-maj 21 Markör Marknad och Kommunikation Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (46)

3 Innehåll Huvudresultat 4 Bakgrund och syfte 5 Genomförande 6 Frågeställningar 6 Urval, svar och bortfall 7 Allmänheten 7 Brandmän 8 Resultat 9 Om de svarande 1 Viktiga egenskaper hos en brandman 11 Kunskap om räddningstjänsten (endast allmänhet) 13 Rekrytering (endast brandmän) 14 Attityder till jämställdhet 16 Fördelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten 19 Nackdelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten 21 Uppfattning om möjlighet att arbeta som brandman 24 Attityder till MSBs jämställdhetsarbetes målsättningar 29 Att vara brandman 31 Hur ska jämställdheten öka inom räddningstjänsten? 33 Slutdiskussion 36 Bilaga: Frågeformulär 37 Frågeformulär Allmänheten Attityder till en mer jämställd räddningstjänst 37 Frågeformulär Brandmän Attityder till en mer jämställd räddningstjänst 42 Markör Marknad och Kommunikation AB 3 (46)

4 Huvudresultat Undersökningen om jämställdhet inom räddningstjänsten har genomförts i april och maj 21. Två urvalsgrupper har ingått: 1 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 65 bland allmänheten och 1 slumpvis utvalda brandmän. Urvalsramen för brandmännen bestod av ca 7 6 brandmän fördelade över hela Sveriges räddningstjänster. Undersökningen har genomförts på telefon. Resultaten visar en överlag positiv inställning till jämställdhet inom arbetslivet liksom till en jämn könsfördelning inom yrkesgrupperna poliser, sjuksköterskor, brandmän, officerare och förskollärare. Hälften av de svarande i båda grupperna menar också att kvinnor och män har samma möjligheter att arbeta som brandman. Av öppna svar i undersökningen framgår dock också att många ställer sig frågande till om kvinnors fysiska styrka är tillräcklig. Bland de egenskaper som ses som viktiga om man ska arbeta som brandman kan en viss skillnad noteras mellan brandmän och allmänhet. Brandmän lägger vikt vid psykiska egenskaper som lugn, samarbetsförmåga, social förmåga men också styrkerelaterade egenskaper. Allmänheten fokuserar i stället främst på styrka, mod och god kondition, dvs i första hand fysiska egenskaper. Det framgår också av resultaten att allmänhetens bild av en brandmans arbete är att en tämligen stor del av arbetstiden består av direkta räddningsinsatser. Fördelar som upplevs finnas med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten är bland annat ett bättre arbetsklimat, och att mjuka faktorer tillförs i arbetet. Några brandmän hoppas också på förbättringar i utrustningen om fler kvinnor kommer till räddningstjänsten. Nackdelar som tas upp med en jämn könsfördelning är framför allt inriktade på styrkefrågor. Brandmännens förslag på åtgärder för att öka jämställdheten inom räddningstjänsten omfattar bland annat ett förändrat synsätt på de fysiska testerna, där man efterlyser anpassning av testerna såväl till dem som söker en tjänst som till räddningstjänstens uppgifter. Man föreslår också ett ökat rekryteringsarbete av kvinnor och människor med annat etniskt ursprung till SMO-utbildningarna. Några föreslår lämplighetstest vid intagningarna till utbildningarna snarare än intagning via betyg. Rekryteringsarbetet kan också med fördel påbörjas redan på gymnasienivå. Många brandmän påpekar att de inte är för kvotering. Markör Marknad och Kommunikation AB 4 (46)

5 Bakgrund och syfte Enligt uppgifter på MSBs webbplats 1 var antalet heltidsanställda brandmän i Sverige 28 drygt 5 och ytterligare drygt 1 var deltidsanställda vid samma tidpunkt. Av dessa var 458 kvinnor. Det är väl känt att könsfördelningen inom yrket är sned, trots aktiva kampanjer för att locka kvinnliga sökande till utbildningarna. Man kan konstatera att sammansättningen av brandmän inte speglar könsfördelningen inom samhället. Inte heller när det gäller mångfaldsfrågor (etnisk tillhörighet, sexuell läggning etc) återfinns samhällets förhållanden inom räddningstjänsterna idag. I tabellerna nedan beskrivs könsfördelningen inom kommunernas räddningstjänster 28. Fördelningen avser personal som huvudsakligen tjänstgör som brandmän eller befäl i utryckningstjänst. Siffrorna är hämtade ur Uppföljning av delar av kommunernas implementering av LSO (Årsuppföljning 28). Heltidsanställda Varav antal kvinnor 76 1,5% (1 juni 22:15 st/,27%) Varav antal män ,83% Deltidsanställda Varav antal kvinnor 382 3,6 % (1 juni 22:167 st/1,56%) Varav antal män ,4% Det uppges finnas ett intresse hos kommunerna att räddningstjänsternas bemanning ska ha en verklighetstrogen relation till befolkningens sammansättning. MSB driver idag ett projekt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom räddningstjänsten. Vid halvårsskiftet 29 startade bland annat ett femårigt handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Målet är att räddningstjänsten år 214 är en arbetsplats som präglas av öppen och tydlig mångfald samt att 4 % av dem som anställs som brandmän är kvinnor. Med anledning av jämställdhetsarbetet inom MSB har myndigheten låtit genomföra en nulägesmätning för att få en bild av vilka attityder som finns till jämställdhet inom räddningstjänsten. En målgrupp är allmänheten och en är aktiva brandmän. Nulägesmätningen visar vilka attityder som råder idag i de båda målgrupperna, och därmed vilken inriktning åtgärder i ett förändringsarbete skulle kunna ha. 1 Markör Marknad och Kommunikation AB 5 (46)

6 Genomförande Frågeställningar Tillsammans med MSB har Markör Marknad och Kommunikation AB tagit fram två frågeformulär: ett riktat till allmänheten och ett till brandmännen. Frågorna i allmänhetens formulär kan indelas i följande avsnitt: Uppfattning om egenskaper i yrket Uppfattning om jämställdhet För- och nackdelar med jämställdhet inom räddningstjänsten Uppfattning om MSBs målbilder I brandmännens formulär tillkommer förutom ovanstående avsnitt: Rekrytering Efterfrågade bakgrundsfaktorer för allmänheten är utbildning, sysselsättning, ålder, boendelän samt kön. Bland brandmännen efterfrågas också sysselsättningsgrad inom räddningstjänsten samt befattning. I konstruktionen av frågorna har avsikten varit att använda neutrala formuleringar så långt som möjligt, exempelvis Är du positiv eller negativ till jämn könsfördelning inom xx, detta i syfte att undvika att de svarande känner sig provocerade av frågorna, eller svarar med utgångspunkt från hur det förhåller sig med könsfördelningen idag. I några av frågorna efterfrågas spontana svar, dvs ingen hjälp med svarsalternativ ges. I stället har ett antal tänkbara svarsalternativ förkodats till hjälp för intervjuarna. I de fall svaren från respondenterna inte har passat in på något förkodat alternativ har möjlighet funnits att skriva svaret. I brandmännens enkät lades ett antal förkodade svar till under intervjuarbetet, eftersom flera av de svarande lämnade svar som inte fanns med från början. Inga svarsalternativ har således lästs upp och styrt de svarande när det gäller frågorna om egenskaper, eller för- respektive nackdelar med en jämställd räddningstjänst Markör Marknad och Kommunikation AB 6 (46)

7 Urval, svar och bortfall Allmänheten Undersökningen har genomförts med ett obundet slumpmässigt urval ur PARs telefonabonnentregister omfattande 1 personer fördelade över hela riket. Urvalet beställdes ca två veckor innan telefonintervjuerna påbörjades. Ytterligare en slumpning har sedan gjorts i samband med intervjun då den person i hushållet som är mellan 16 och 65 år och senast fyllde år har utsetts till intervjuperson. Avsikten är att få en god representativitet sett till ålder och kön. Utsedd person har antingen intervjuats direkt vid samtycke, eller om vederbörande inte funnits hemma vid tillfället sökts vid annat tillfälle. Totalt har varje urvalsperson sökts tolv gånger innan vederbörande betraktats som bortfall. Datainsamling genomfördes mellan den 8 och den 24 april 21. Totalt gjorde 484 intervjuer vilket innebär en svarsandel om 48 procent. Bortfallet kan således betraktas som relativt stort. Orsakerna till bortfall är följande: Bortfallsorsak Antal Procent av urval Urvalsperson avböjer medverkan Felaktiga telefonnummer 18 2 Språksvårigheter 18 2 Ej nått under fältarbetsperioden, trots upprepade försök Ej målgrupp 14 1 Summa bortfall Markör Marknad och Kommunikation AB 7 (46)

8 Brandmän 2 Urvalet bland brandmän har skett på följande sätt. Inledningsvis kontaktades samtliga räddningschefer i landet och ombads tillhandahålla förteckningar över anställda hel- och deltidsbrandmän. De grupper som ingått i urvalsramen är brandmän, brandmästare, brandförmän, styrkeledare och insatsledare. Totalt har ett åttiotal räddningstjänster bistått med förteckningar och en urvalsram omfattande 7 66 brandmän enligt definitionerna ovan har skapats. 3 Ur denna urvalsram har sedan ett slumpmässigt urval tagits fram omfattande 1 brandmän. I de fall telefonnummer saknats har sökning gjorts via eniro.se och hitta.se. Totalt har varje urvalsperson sökts tolv gånger innan vederbörande betraktats som bortfall. Datainsamling genomfördes mellan den 29 april och den 21 maj 21. Totalt gjorde 571 intervjuer vilket innebär en svarsandel om 57 procent. Bortfallsorsakerna är följande: Bortfallsorsak Antal Procent av urval Urvalsperson avböjer medverkan 61 6 Felaktiga telefonnummer 45 5 Ej nått under fältarbetsperioden, trots upprepade försök Ej målgrupp* 14 1 Summa bortfall * Räddningschefer etc. 2 I samband med kontakterna med räddningscheferna uppstod frågor kring urvalshanteringen. Flera räddningschefer kontaktade därför SKL som i sin tur kontaktade MSB för att upplysa om att man från SKLs sida förväntar sig samråd när undersökningar görs på uppdrag av en myndighet. Samrådet består bland annat i att få kunskap om undersökningens syfte, frågornas innehåll och hur sekretessfrågan hanteras. Utöver detta diskuterade SKL och MSB på vilket sätt personuppgiftslagen skulle tillämpas. En överenskommelse kom till stånd och insamlingen av urvalsunderlag kunde fortsätta enligt plan. SKL har dock upplyst MSB och Markör om att SKL inte är fullt ut nöjda med frågornas formulering. 3 Totalt finns ca 5 heltidsanställda och 1 deltidsanställda i kommunernas räddningstjänster. Markör Marknad och Kommunikation AB 8 (46)

9 Resultat Två grupper är representerade i undersökningen: allmänheten mellan 16 och 65 år samt aktiva deltids- och heltidsbrandmän. Det är bland allmänheten framtidens brandmän rekryteras och fokus för undersökningen ligger på att se om och i så fall hur uppfattningarna om jämställdhet skiljer sig åt. En hög andel negativa till jämställdhet inom allmänheten pekar på ett omfattande behov av attitydförändring i samhället om målet med 4 procent kvinnor inom räddningstjänsten 214 ska kunna uppnås. En hög andel negativa till jämställdhet bland brandmännen pekar på behov av en attitydförändring inom räddningstjänsten. Är i stället båda grupperna positiva till jämställdhet inom yrket kanske fokus för förändringsarbete inte behöver vara attitydförändring i första hand. Flera av attitydfrågorna har ställts till båda grupperna, och i dessa fall kommer resultaten presenteras i diagram där bådas svar finns med. I några fall har respektive grupp fått specifika frågor som beskrivs var för sig. Öppna svar sammanfattas kortfattat och återfinns i sin helhet i bilaga. Resultatet går också att studera närmare nedbrutet på olika bakgrundsfaktorer presenterade i tabellbilaga. Nedbrytning på kön avseende brandmännen bör tolkas försiktigt, med tanke på att få kvinnor ingår i undersökningen. Vi vill också rekommendera läsning av öppna svar, vilka kan ses som undersökningens kvalitativa inslag. Här finns de intervjuades egna uttryckssätt återgivna, och återspeglar de svarandes attityder på ett sätt som berikar resultaten i sin helhet. Markör Marknad och Kommunikation AB 9 (46)

10 Om de svarande Bland allmänheten är könsfördelningen jämn, medan detsamma självfallet inte gäller för brandmännen där endast två procent av de svarande är kvinnor, vilket nästan motsvarar andelen kvinnor inom räddningstjänsten. Majoriteten av de svarande bland allmänheten är 46 år eller äldre och har en anställning. Bland brandmännen är fyra av tio 46 år eller äldre. Flertalet brandmän arbetar deltid som brandmän. En tiondel av brandmännen är högskoleutbildade jämfört med fyra av tio bland allmänheten. Två av tio brandmän har annan eftergymnasial utbildning än högskola. Ålder Kön Kvinna Man 25 år eller yngre år år år 56 år eller äldre Vill ej svara 8 Bakgrundsfrågor (Bastal: Allmänheten, 484) % 1 52 Sysselsättning Utbildning Grundskola/fackskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymn. utb. Vill ej svara Anställd Egen företagare Studerande Tjänstledig/föräldraledig Långtidssjukskriven Arbetslös Pensionär (ålder/sjuk/förtid) Vill ej svara 1 Bakgrundsfrågor (Bastal: Allmänheten, 484) % 1 73 Ålder Kön Kvinna Man 25 år eller yngre år år år 56 år eller äldre Vill ej svara Bakgrundsfrågor (Bastal: Brandmän 571) % 98 Befattning Hel/deltid Utbildning Grundskola/fackskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymn.utb. Vill ej svara Heltid Deltid Styrkeledare/insatsledare etc Brandman Brandmästare etc Annat Vill ej svara 5 Bakgrundsfrågor (Bastal: Brandmän 571) % Markör Marknad och Kommunikation AB 1 (46)

11 Viktiga egenskaper hos en brandman Såväl allmänhet som brandmän fick inledningsvis ange tre egenskaper som de anser viktiga för att arbeta som brandman. Alla svar är spontant avgivna och inga svarsalternativ har lästs upp för de intervjuade. Intervjuarna har i stället tolkat in svaren i förkodade svarsalternativ för att på ett tydligt sätt gruppera arten av svar. För brandmännens del tillkom ett antal förkodade svarsalternativ baserade på de annat -svar som lämnades i de första femtio intervjuerna. Intressant att notera är att allmänheten i hög utsträckning har angett egenskaper med koppling till styrka som viktiga, och det därefter vanligaste valet har gällt egenskaper med anknytning till mod. Brandmännen själva lyfter fram egenskaper som samarbetsförmåga, lugn och empati. Skillnaden mellan grupperna är stor, nästan hälften bland allmänheten anger styrkerelaterade svar jämfört med en fjärdedel av brandmännen. I båda gruppernas öppna svarsalternativ ligger dock tyngdpunkten på psykiska egenskaper som starkt psyke, eftertänksamhet, stresstålighet etc samt kunnighet/kunskaper och kreativitet. Vilka tre egenskaper/faktorer tycker du är viktigast om man ska arbeta som brandman? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Samarbetsförmåga Lugn Social förmåga Empati/engagemang/ödmjukhet (end brandmän) 27 Styrka 23 God kondition Flexibilitet/påhittighet/problemlösning 17 Erfarenhet/handlag/lättlärd (end brandmän) 15 Grupptänkande 6 11 Sympati 11 2 Uthållighet 9 15 Vet ej 7 13 Mod 4 3 Tveklöshet (end brandmän) 2 Smidighet 1 6 Snabbhet 1 15 Ungdom 1 Annat, nämligen Annat: Stresstålighet, psykisk styrka, kunnighet, praktisk, glad, ärlig, god kamrat, öppen, lojal, god fysik mm (Se samtliga öppna svar i bilaga) Brandmän Allmänhet 5 % 1 Markör Marknad och Kommunikation AB 11 (46)

12 Hur rangordnar man då de egenskaper som väljs? Viktiga egenskaper som lyfts fram av brandmännen är samarbetsförmåga, lugn och social förmåga. Även rangordningen följer detta mönster: samarbetsförmågan rankas högst. Skillnaden gentemot allmänhetens bild är tämligen omfattande. Där brandmännen i val av egenskap, rangordning och öppna svar tydligt beskriver ett yrke som bygger på samarbete och goda psykiska egenskaper visar allmänhetens svar i stället en riktning mot en stark individ. Egenskap (Bas samtliga Allmänhet och brandmän) Ej rang-ordnat alls Ej rangordnat alls Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Styrka Lugn Mod Snabbhet Smidighet Sympati God kondition Ungdom Uthållighet Samarbetsförmåga Grupptänkande Social förmåga Egenskap (Endast brandmän. Bas samtliga brandmän) Ej rangordnat alls Brandmän Brandmän Brandmän Brandmän Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Flexibilitet/påhittighet/problemlösning Empati/engagemang/ödmjukhet Erfarenhet/handlag/lättlärd Tveklöshet 2 98 Kvinnor och män (allmänheten) har i stort sett likadana uppfattningar om vilka egenskaper som är viktiga om man ska arbeta som brandman, med undantag för styrkerelaterade förutsättningar. Där är det fler kvinnor som anger styrka som en viktig egenskap. Avseende rangordningen av egenskaper består männens tre förstahandsrankningar av lugn, mod och god kondition, medan kvinnornas tre förstahandsrankningar är lugn, styrka och mod. Markör Marknad och Kommunikation AB 12 (46)

13 Kunskap om räddningstjänsten (endast allmänhet) Allmänheten har fått ta ställning till hur stor del av en brandmans arbetstid man tror utgörs av faktiska räddningsinsatser. Med räddningsinsats menas i sammanhanget bränder, olyckor och liknande situationer för räddningstjänsten. Flertalet tycks ha klart för sig att inte hela arbetstiden uppfylls av detta. En fjärdedel menar att -1 procent av arbetstiden ägnas till räddningsinsatser. Två av tio gissar på att 11-2 procent går åt till detta, och ytterligare 18 procent anger att 21 till 3 procent av arbetstiden utgörs av räddningsinsatser. Endast ett fåtal, fyra personer, menar att i stort sett hela arbetstiden används för detta ändamål. Hur många procent av brandmannens arbetstid tror du utgörs av räddningsinsatser (bränder, olyckor och liknande räddningsinsatser) (Bastal: Allmänheten, 484) 1 % procent procent 21-3 procent procent procent procent procent procent 81-9 procent 91-1 procent 3 Vet ej Kvinnorna (allmänheten) är i något högre utsträckning benägna att tro att arbetstiden i relativt hög grad utgörs av räddningsinsatser än män. Markör Marknad och Kommunikation AB 13 (46)

14 Rekrytering (endast brandmän) Brandmännen tillfrågades om vilket eller vilka typer av anställningstest de har deltagit i. Vilken/vilka typer av praktiskt anställningstest har du erfarenhet av? (Bastal: Brandmän 571) Enbart rullbandstest enligt AFS 55 Arbetsrelaterad bana 52 Fysiologiska tester, typ storstadsmodellen 5 Annat, nämligen 21 Annat: Cykeltest, höjdtest, fobitest, simningm, introduktionskurs mm (Se samtliga öppna svar i bilaga) Vet ej/vill ej svara 4 5 % 1 Utifrån de test man hade erfarenhet av fick brandmännen också ta ställning till vilket test man ansåg hade minst relevans för yrket, något som av flertalet ansågs svårt att besvara. Vilket test bedömer du som minst relevant relaterat till arbetet som brandman? (Bastal: Brandmän 571) 1 % Arbetsrelaterad bana Fysiologiska tester, typ storstadsmodellen Enbart rullbandstest enligt AFS Annat Vet ej/vill ej svara Markör Marknad och Kommunikation AB 14 (46)

15 Brandmännen fick också ta ställning till hur de upplevde kravnivån på de tester de hade erfarenhet av. Hur upplever du kravnivån på testerna? (Bastal: Brandmän 571) % Arbetsrelaterad bana Storstadsmodell Rullbandstest hög något för hög lagom något för låg för låg Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 15 (46)

16 Attityder till jämställdhet Undersökningens huvudfrågor är hur allmänhet och brandmän ser på jämställdhet i arbetslivet generellt och inom vissa yrken. Brandmännen också fått ta ställning till hur man uppfattar räddningstjänstens inställning till jämställdhet. Man kan notera att såväl allmänhet som brandmän uppger sig ha en positiv inställning till jämställdhet inom arbetslivet i allmänhet, men också inom de specificerade yrken som efterfrågades. Mycket få är direkt negativa till jämställdhet inom arbetslivet. Sju procent bland allmänheten och två procent bland brandmännen uttrycker sådana åsikter. Är du positiv eller negativ till att samhället arbetar med jämställdhet inom arbetslivet? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % Mycket negativ 2 Ganska negativ 3 Varken positiv eller negativ Ganska positiv 5 Mycket positiv Har ingen uppfattning 1 Brandmän Allmänhet Markör Marknad och Kommunikation AB 16 (46)

17 Det är också få som är negativa till en jämn könsfördelning inom polisyrket, sjuksköterskeyrket, brandmannayrket, officersyrket och förskolläraryrket. Andel mycket eller ganska positiva till jämn könsfördelning... (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % 5 inom polisyrket inom sjuksköterskeyrket inom brandmannayrket inom officersyrket inom förskolläraryrket Brandmän Allmänhet Uppfattningen bland brandmännen om räddningstjänstens inställning till en jämn könsfördelning inom verksamheten är dock något mindre positiv. Majoriteten uppfattar räddningstjänsten som positiv men två av tio säger sig uppleva en negativ inställning. Upplever du räddningstjänsten i stort som positiv eller negativ till en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Brandmän 571) 1 % Mycket negativ 2 Ganska negativ 3 Varken positiv eller negativ 4 Ganska positiv 5 Mycket positiv 6 Har ingen uppfattning 3 Markör Marknad och Kommunikation AB 17 (46)

18 Vilken uppfattning har då de båda grupperna idag om andelen kvinnor inom räddningstjänsten? Man kan konstatera att brandmännen har en något mer realistisk syn än allmänheten 86 procent av de svarande tror att andelen kvinnor är en tiondel eller lägre. Hos allmänheten finns en uppfattning om att andelen är högre. En fjärdedel tror att andelen kvinnor varierar mellan 11 och 2 procent, och två av tio tror att andelen är ännu högre Hur stor andel (procent) kvinnor tror du att det finns inom räddningstjänsten idag? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % procent procent procent 31-4 procent 41-5 procent 51-6 procent 61-7 procent 71-8 procent 81-9 procent 91-1 procent 6 3 Vet ej Brandmän Allmänhet Inga skillnader föreligger mellan män och kvinnor (allmänheten) när det gäller synen på en jämn könsfördelning inom olika yrken eller uppfattning om samhällets jämställdhetsarbete inom arbetslivet generellt. En något högre andel män tror dock att det finns upp till tio procent kvinnor inom räddningstjänsten. Markör Marknad och Kommunikation AB 18 (46)

19 Fördelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten Samtliga i båda grupperna fick svara spontant på frågan: Vilka fördelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? Inga svarsalternativ lästes upp, men förkodade alternativ fanns tillgängliga. Möjlighet att skriva ner de svar som inte motsvarades av de förkodade alternativen fanns utöver dessa. I diagrammet nedan beskrivs hur svaren fördelades. Vilka fördelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Bättre arbetsmiljö 2 27 Annat 1 26 Kvinnor är bättre än män i de mjuka faktorerna 2 21 Bättre arbetsmetoder Brandmän Allmänhet Jämn könsfördelning är alltid av godo 18 3 Vet ej/vill ej svara 13 2 Om man klarar av yrket spelar kön ingen roll % Under rubriken Annat har brandmän och allmänhet lämnat ytterligare svar. Samtliga svar finns i bilaga. Nedan följer några exempel. Brandmän Mjukare jargong, och på vissa olyckor är tjejer bättre att ha. Vi får en lättare, mer ergonomisk utrustning. Man får bättre kommunikation när man åker ut på larm. Jag ser inte att det måste vara jämnt, men vill gärna ha kvinnor. Gynnar gruppdynamiken. Kvinnor är bättre på att känslomässigt ta hand om folk på en olycksplats. Nya infallsvinklar, nytt tankesätt. Nya lösningar. Det finns många saker kvinnor kan som inte en man kan. Markör Marknad och Kommunikation AB 19 (46)

20 Det blir en annan jargong i gruppen. Ser inga fördelar. Medan kvinnor är bättre på att bemöta människor är män bättre på det fysiska. Då får man fler yrkesbakgrunder att välja på. Allmänhet Mindre skitsnack och förtryck. Kvinnor kör bättre brandbil. Spridning på att förstå människors situation. Inga fördelar. Kvinnor är mindre och kan krypa in i små utrymmen. Mer förberedd på olika situationer om man har en varierad arbetsgrupp. Inga kvinnoförnedrande samtal i jobbet. Inga avgörande skillnader mellan mäns och kvinnors (allmänheten) uppfattningar kan urskiljas. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (46)

21 Nackdelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten På motsvarande sätt ställdes frågan om nackdelar: Vilka nackdelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? Inte heller här lästes några av de förkodade alternativen upp. Vilka nackdelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Vet ej/vill ej svara Kvinnor är för svaga fysiskt så det blir en risk för insatserna Annat 22 2 Alla stationer måste byggas om så att både män och kvinnor får omklädningsrum/toaletter Farligt när kvinnor är gravida Kvinnor klarar inte utbildningen Det finns inte tillräckligt många kvinnor som vill bli brandmän så det går inte Brandmän Allmänhet 5 1 % Av diagrammet framgår att knappt hälften i båda grupperna avstår från att besvara frågan. Nedan beskrivs några exempel på ytterligare svar från brandmän och allmänhet. Brandmän Man måste hitta en balans så att det inte kan förekomma fara. Att man kvoterar in kvinnor som inte klarar av arbetet. Att kvinnor kan tappa i styrka. De är inte lika uthålliga ex vid skogsbrand. För stelt på jobbet. Krystat, man kan inte prata öppet på samma sätt. Kärlek kan uppstå mellan kollegerna vilket inte alls är bra. Möjligheten till reträttplatser försvinner. Jag har inte problem med det så länge de inte kvoteras in. Det skulle kunna vara den här teknikbiten som tjejerna inte har i så fall. Att man diskriminerar den ena före den andra. Det kan bli ett betydande avbrott om de måste vara mammalediga. Vissa insatser innebär större fysisk påfrestning. Vi gör allt tillsammans, och konstiga relationer kan uppstå via sånt. En nackdel är om det sker via kvotering. Markör Marknad och Kommunikation AB 21 (46)

22 Jag är inte säker på att de psykiskt klarar av att en brinnande bjälke ramlar ner. Bara man uppfyller kraven på styrka. Jag måste kunna lita på den jag jobbar med. Mer ekonomiska kostnader för kommunen, då kvinnor är mammalediga. Att man kanske är där av fel orsak, att man bara vill bevisa att man kan. Det blir knasigt när det ruckas på anställningstesterna. Överslag i jargongen kan göra att kvinnor inte trivs. Det är orättvist om de får jobbet bara för att de är kvinnor. Kvinnor är mammalediga, man måste jämt ha beredskap på att fylla upp med nya. Gemenskapen efteråt när man tillexempel badar bastu kan bli svår. Att man kanske tar bort vissa grundkrav. Romantiska känslor kan framkomma som kan vara ett hinder. Så länge man inte kvoterar in tjejer, ser jag inga nackdelar alls. Om man inte kvoterar finns det inga nackdelar. Kvinnor tar ofta mammaledigt, då kommer vikarier in, gruppkänslan försvinner. Det tekniska kunnandet är annorlunda - de har svårare för det. Det är för tufft redan för oss, då blir det tuffare för kvinnor. Det blir ju så att tjejer blir borta några år när de skaffar barn. Vi blir svagare mentalt. Allmänhet Lägre löner. Negativt att ändra intagningskrav för kvinnor ska kunna komma in. Kommunikationen mellan könen är svår, det blir rykten och skitsnack. Kvotering, att man anställer kvinnor för sakens skull. Kvotering, att män som är lämpliga inte får jobb. Man kan vara utsatt som kvinna i ett mansdominerat yrke Rökdykning Kvinnor kan inte backa brandbilar. Kvinnor är mer känslosamma, det kan ju försvåra räddningsarbetet. Män jobbar bättre ihop, mindre intriger gör att det blir bättre grupparbete. Att kön går före kunskap och styrka. Att kvinnorna får lättare tester, dvs. bli brandman. Kvinnor kan inte backa brandbilar. Inte samma villkor. Blir vald bara för att man är tjej. Konflikter mellan män och kvinnor. Kvinnorna kanske inte vågar gå in i lika många farliga situationer som män gör. Kvinnor kan uppfattas som svagare fysiskt. Om man vill ha det helt jämt (5-5) kanske man missar de personer som är bra. Att lönen inte är lika + kvinnor är hemma med barn. Markör Marknad och Kommunikation AB 22 (46)

23 Stämningen i gruppen kanske störs om det kommer in kvinnor. Inga nackdelar, dock kan vissa tjejer vara griniga under mensen. Att kvinnor övervägande faktiskt är svagare. Att man tar in kvinnor som inte klarar det bara för att få in fler Förutfattade meningar om att kvinnor inte duger till. Det kan ju hända att det blir en negativ arbetsmiljö. Inga avgörande skillnader mellan mäns och kvinnors (allmänheten) uppfattningar kan urskiljas. Markör Marknad och Kommunikation AB 23 (46)

24 Uppfattning om möjlighet att arbeta som brandman Samtliga svarande i båda grupperna fick svara på om de anser att kvinnor och män har samma möjlighet att klara av arbetet som brandman. I de fall frågan besvarades med nej ombads de svarande att motivera sina svar. Brandmännen fick även svara på frågan om kvinnor ges samma möjlighet att arbeta som brandman. Anser du att kvinnor och män har samma möjlighet att klara av arbetet som brandman? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % Ja Nej Vet ej 1 4 Brandmän Allmänhet Hälften av de svarande i båda grupperna menar att kvinnor och män har samma möjlighet att arbeta som brandman. Endast ett fåtal är osäkra. Motiveringarna till varför man inte har samma möjligheter kan delas in i olika områden. I båda grupperna läggs stor tonvikt vid kvinnors förmodade lägre styrka, och bland brandmännen menar flera att kvinnor inte håller inom yrket när de åldras. Nedan beskrivs några av svaren. Samtliga svar finns i bilaga. Brandmän Männen har bättre möjlighet, en karl är starkare än en kvinna. På sikt så håller nog män längre. Det finns ju en risk i framtiden att tjejerna inte klarar av att jobba lika länge. Det ser man ju bara på polisen där man har haft kvinnor i tjänst ganska länge. Man ser ju väldigt sällan äldre kvinnor patrullera. När man ser på kvinnor så måste man se på olika möjligheter i framtiden. Kvinnor saknar till viss del den fysiska förmågan och kommer därför ta upp många platser som män annars kan använda som "reträttplatser", d v s om man kommer in på jobbet och har exempelvis Markör Marknad och Kommunikation AB 24 (46)

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Mer kriterier/hållpunkter behövs av MSB för att vara lämpad!? Förändrade rekryteringskriterier för SMO utbildningen

Mer kriterier/hållpunkter behövs av MSB för att vara lämpad!? Förändrade rekryteringskriterier för SMO utbildningen Sammanfattning av gruppdiskussionerna utifrån fyra frågor: Vad skulle mer mångfald i räddningstjänsten leda till? Vad skulle behövas för att uppnå mångfald? Hur är arbetsklimatet i räddningstjänsten? Hur

Läs mer

Gärna jämställdhet men hur och varför?

Gärna jämställdhet men hur och varför? Gärna jämställdhet men hur och varför? U L R I K A J A N S S O N, F I L. D R. L E N A G R I P, F I L. D R. K A R L S T A D S U N I V E R S I T E T ( G E R D ) E R I K F L I N K M A R C U S S J Ö H O L

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Barn Funktionsnedsättning Integration Jämställdhet Nationella minoriteter Sexuell läggning Ålder Underlag för diskussioner

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer