MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB"

Transkript

1 MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, Örebro Telefon: Telefax

2 Uppdrag: kvantitativ undersökning bland allmänhet och brandmän om attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Beställare: MSB Kontaktperson Stockholms stad: Lena Brunzell Kontaktperson Markör: Eva Entelius-Melin Projektledare Markör: Eva Entelius-Melin, Lena Adem Undersökningsperiod: April-maj 21 Markör Marknad och Kommunikation Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (46)

3 Innehåll Huvudresultat 4 Bakgrund och syfte 5 Genomförande 6 Frågeställningar 6 Urval, svar och bortfall 7 Allmänheten 7 Brandmän 8 Resultat 9 Om de svarande 1 Viktiga egenskaper hos en brandman 11 Kunskap om räddningstjänsten (endast allmänhet) 13 Rekrytering (endast brandmän) 14 Attityder till jämställdhet 16 Fördelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten 19 Nackdelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten 21 Uppfattning om möjlighet att arbeta som brandman 24 Attityder till MSBs jämställdhetsarbetes målsättningar 29 Att vara brandman 31 Hur ska jämställdheten öka inom räddningstjänsten? 33 Slutdiskussion 36 Bilaga: Frågeformulär 37 Frågeformulär Allmänheten Attityder till en mer jämställd räddningstjänst 37 Frågeformulär Brandmän Attityder till en mer jämställd räddningstjänst 42 Markör Marknad och Kommunikation AB 3 (46)

4 Huvudresultat Undersökningen om jämställdhet inom räddningstjänsten har genomförts i april och maj 21. Två urvalsgrupper har ingått: 1 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 65 bland allmänheten och 1 slumpvis utvalda brandmän. Urvalsramen för brandmännen bestod av ca 7 6 brandmän fördelade över hela Sveriges räddningstjänster. Undersökningen har genomförts på telefon. Resultaten visar en överlag positiv inställning till jämställdhet inom arbetslivet liksom till en jämn könsfördelning inom yrkesgrupperna poliser, sjuksköterskor, brandmän, officerare och förskollärare. Hälften av de svarande i båda grupperna menar också att kvinnor och män har samma möjligheter att arbeta som brandman. Av öppna svar i undersökningen framgår dock också att många ställer sig frågande till om kvinnors fysiska styrka är tillräcklig. Bland de egenskaper som ses som viktiga om man ska arbeta som brandman kan en viss skillnad noteras mellan brandmän och allmänhet. Brandmän lägger vikt vid psykiska egenskaper som lugn, samarbetsförmåga, social förmåga men också styrkerelaterade egenskaper. Allmänheten fokuserar i stället främst på styrka, mod och god kondition, dvs i första hand fysiska egenskaper. Det framgår också av resultaten att allmänhetens bild av en brandmans arbete är att en tämligen stor del av arbetstiden består av direkta räddningsinsatser. Fördelar som upplevs finnas med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten är bland annat ett bättre arbetsklimat, och att mjuka faktorer tillförs i arbetet. Några brandmän hoppas också på förbättringar i utrustningen om fler kvinnor kommer till räddningstjänsten. Nackdelar som tas upp med en jämn könsfördelning är framför allt inriktade på styrkefrågor. Brandmännens förslag på åtgärder för att öka jämställdheten inom räddningstjänsten omfattar bland annat ett förändrat synsätt på de fysiska testerna, där man efterlyser anpassning av testerna såväl till dem som söker en tjänst som till räddningstjänstens uppgifter. Man föreslår också ett ökat rekryteringsarbete av kvinnor och människor med annat etniskt ursprung till SMO-utbildningarna. Några föreslår lämplighetstest vid intagningarna till utbildningarna snarare än intagning via betyg. Rekryteringsarbetet kan också med fördel påbörjas redan på gymnasienivå. Många brandmän påpekar att de inte är för kvotering. Markör Marknad och Kommunikation AB 4 (46)

5 Bakgrund och syfte Enligt uppgifter på MSBs webbplats 1 var antalet heltidsanställda brandmän i Sverige 28 drygt 5 och ytterligare drygt 1 var deltidsanställda vid samma tidpunkt. Av dessa var 458 kvinnor. Det är väl känt att könsfördelningen inom yrket är sned, trots aktiva kampanjer för att locka kvinnliga sökande till utbildningarna. Man kan konstatera att sammansättningen av brandmän inte speglar könsfördelningen inom samhället. Inte heller när det gäller mångfaldsfrågor (etnisk tillhörighet, sexuell läggning etc) återfinns samhällets förhållanden inom räddningstjänsterna idag. I tabellerna nedan beskrivs könsfördelningen inom kommunernas räddningstjänster 28. Fördelningen avser personal som huvudsakligen tjänstgör som brandmän eller befäl i utryckningstjänst. Siffrorna är hämtade ur Uppföljning av delar av kommunernas implementering av LSO (Årsuppföljning 28). Heltidsanställda Varav antal kvinnor 76 1,5% (1 juni 22:15 st/,27%) Varav antal män ,83% Deltidsanställda Varav antal kvinnor 382 3,6 % (1 juni 22:167 st/1,56%) Varav antal män ,4% Det uppges finnas ett intresse hos kommunerna att räddningstjänsternas bemanning ska ha en verklighetstrogen relation till befolkningens sammansättning. MSB driver idag ett projekt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom räddningstjänsten. Vid halvårsskiftet 29 startade bland annat ett femårigt handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Målet är att räddningstjänsten år 214 är en arbetsplats som präglas av öppen och tydlig mångfald samt att 4 % av dem som anställs som brandmän är kvinnor. Med anledning av jämställdhetsarbetet inom MSB har myndigheten låtit genomföra en nulägesmätning för att få en bild av vilka attityder som finns till jämställdhet inom räddningstjänsten. En målgrupp är allmänheten och en är aktiva brandmän. Nulägesmätningen visar vilka attityder som råder idag i de båda målgrupperna, och därmed vilken inriktning åtgärder i ett förändringsarbete skulle kunna ha. 1 Markör Marknad och Kommunikation AB 5 (46)

6 Genomförande Frågeställningar Tillsammans med MSB har Markör Marknad och Kommunikation AB tagit fram två frågeformulär: ett riktat till allmänheten och ett till brandmännen. Frågorna i allmänhetens formulär kan indelas i följande avsnitt: Uppfattning om egenskaper i yrket Uppfattning om jämställdhet För- och nackdelar med jämställdhet inom räddningstjänsten Uppfattning om MSBs målbilder I brandmännens formulär tillkommer förutom ovanstående avsnitt: Rekrytering Efterfrågade bakgrundsfaktorer för allmänheten är utbildning, sysselsättning, ålder, boendelän samt kön. Bland brandmännen efterfrågas också sysselsättningsgrad inom räddningstjänsten samt befattning. I konstruktionen av frågorna har avsikten varit att använda neutrala formuleringar så långt som möjligt, exempelvis Är du positiv eller negativ till jämn könsfördelning inom xx, detta i syfte att undvika att de svarande känner sig provocerade av frågorna, eller svarar med utgångspunkt från hur det förhåller sig med könsfördelningen idag. I några av frågorna efterfrågas spontana svar, dvs ingen hjälp med svarsalternativ ges. I stället har ett antal tänkbara svarsalternativ förkodats till hjälp för intervjuarna. I de fall svaren från respondenterna inte har passat in på något förkodat alternativ har möjlighet funnits att skriva svaret. I brandmännens enkät lades ett antal förkodade svar till under intervjuarbetet, eftersom flera av de svarande lämnade svar som inte fanns med från början. Inga svarsalternativ har således lästs upp och styrt de svarande när det gäller frågorna om egenskaper, eller för- respektive nackdelar med en jämställd räddningstjänst Markör Marknad och Kommunikation AB 6 (46)

7 Urval, svar och bortfall Allmänheten Undersökningen har genomförts med ett obundet slumpmässigt urval ur PARs telefonabonnentregister omfattande 1 personer fördelade över hela riket. Urvalet beställdes ca två veckor innan telefonintervjuerna påbörjades. Ytterligare en slumpning har sedan gjorts i samband med intervjun då den person i hushållet som är mellan 16 och 65 år och senast fyllde år har utsetts till intervjuperson. Avsikten är att få en god representativitet sett till ålder och kön. Utsedd person har antingen intervjuats direkt vid samtycke, eller om vederbörande inte funnits hemma vid tillfället sökts vid annat tillfälle. Totalt har varje urvalsperson sökts tolv gånger innan vederbörande betraktats som bortfall. Datainsamling genomfördes mellan den 8 och den 24 april 21. Totalt gjorde 484 intervjuer vilket innebär en svarsandel om 48 procent. Bortfallet kan således betraktas som relativt stort. Orsakerna till bortfall är följande: Bortfallsorsak Antal Procent av urval Urvalsperson avböjer medverkan Felaktiga telefonnummer 18 2 Språksvårigheter 18 2 Ej nått under fältarbetsperioden, trots upprepade försök Ej målgrupp 14 1 Summa bortfall Markör Marknad och Kommunikation AB 7 (46)

8 Brandmän 2 Urvalet bland brandmän har skett på följande sätt. Inledningsvis kontaktades samtliga räddningschefer i landet och ombads tillhandahålla förteckningar över anställda hel- och deltidsbrandmän. De grupper som ingått i urvalsramen är brandmän, brandmästare, brandförmän, styrkeledare och insatsledare. Totalt har ett åttiotal räddningstjänster bistått med förteckningar och en urvalsram omfattande 7 66 brandmän enligt definitionerna ovan har skapats. 3 Ur denna urvalsram har sedan ett slumpmässigt urval tagits fram omfattande 1 brandmän. I de fall telefonnummer saknats har sökning gjorts via eniro.se och hitta.se. Totalt har varje urvalsperson sökts tolv gånger innan vederbörande betraktats som bortfall. Datainsamling genomfördes mellan den 29 april och den 21 maj 21. Totalt gjorde 571 intervjuer vilket innebär en svarsandel om 57 procent. Bortfallsorsakerna är följande: Bortfallsorsak Antal Procent av urval Urvalsperson avböjer medverkan 61 6 Felaktiga telefonnummer 45 5 Ej nått under fältarbetsperioden, trots upprepade försök Ej målgrupp* 14 1 Summa bortfall * Räddningschefer etc. 2 I samband med kontakterna med räddningscheferna uppstod frågor kring urvalshanteringen. Flera räddningschefer kontaktade därför SKL som i sin tur kontaktade MSB för att upplysa om att man från SKLs sida förväntar sig samråd när undersökningar görs på uppdrag av en myndighet. Samrådet består bland annat i att få kunskap om undersökningens syfte, frågornas innehåll och hur sekretessfrågan hanteras. Utöver detta diskuterade SKL och MSB på vilket sätt personuppgiftslagen skulle tillämpas. En överenskommelse kom till stånd och insamlingen av urvalsunderlag kunde fortsätta enligt plan. SKL har dock upplyst MSB och Markör om att SKL inte är fullt ut nöjda med frågornas formulering. 3 Totalt finns ca 5 heltidsanställda och 1 deltidsanställda i kommunernas räddningstjänster. Markör Marknad och Kommunikation AB 8 (46)

9 Resultat Två grupper är representerade i undersökningen: allmänheten mellan 16 och 65 år samt aktiva deltids- och heltidsbrandmän. Det är bland allmänheten framtidens brandmän rekryteras och fokus för undersökningen ligger på att se om och i så fall hur uppfattningarna om jämställdhet skiljer sig åt. En hög andel negativa till jämställdhet inom allmänheten pekar på ett omfattande behov av attitydförändring i samhället om målet med 4 procent kvinnor inom räddningstjänsten 214 ska kunna uppnås. En hög andel negativa till jämställdhet bland brandmännen pekar på behov av en attitydförändring inom räddningstjänsten. Är i stället båda grupperna positiva till jämställdhet inom yrket kanske fokus för förändringsarbete inte behöver vara attitydförändring i första hand. Flera av attitydfrågorna har ställts till båda grupperna, och i dessa fall kommer resultaten presenteras i diagram där bådas svar finns med. I några fall har respektive grupp fått specifika frågor som beskrivs var för sig. Öppna svar sammanfattas kortfattat och återfinns i sin helhet i bilaga. Resultatet går också att studera närmare nedbrutet på olika bakgrundsfaktorer presenterade i tabellbilaga. Nedbrytning på kön avseende brandmännen bör tolkas försiktigt, med tanke på att få kvinnor ingår i undersökningen. Vi vill också rekommendera läsning av öppna svar, vilka kan ses som undersökningens kvalitativa inslag. Här finns de intervjuades egna uttryckssätt återgivna, och återspeglar de svarandes attityder på ett sätt som berikar resultaten i sin helhet. Markör Marknad och Kommunikation AB 9 (46)

10 Om de svarande Bland allmänheten är könsfördelningen jämn, medan detsamma självfallet inte gäller för brandmännen där endast två procent av de svarande är kvinnor, vilket nästan motsvarar andelen kvinnor inom räddningstjänsten. Majoriteten av de svarande bland allmänheten är 46 år eller äldre och har en anställning. Bland brandmännen är fyra av tio 46 år eller äldre. Flertalet brandmän arbetar deltid som brandmän. En tiondel av brandmännen är högskoleutbildade jämfört med fyra av tio bland allmänheten. Två av tio brandmän har annan eftergymnasial utbildning än högskola. Ålder Kön Kvinna Man 25 år eller yngre år år år 56 år eller äldre Vill ej svara 8 Bakgrundsfrågor (Bastal: Allmänheten, 484) % 1 52 Sysselsättning Utbildning Grundskola/fackskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymn. utb. Vill ej svara Anställd Egen företagare Studerande Tjänstledig/föräldraledig Långtidssjukskriven Arbetslös Pensionär (ålder/sjuk/förtid) Vill ej svara 1 Bakgrundsfrågor (Bastal: Allmänheten, 484) % 1 73 Ålder Kön Kvinna Man 25 år eller yngre år år år 56 år eller äldre Vill ej svara Bakgrundsfrågor (Bastal: Brandmän 571) % 98 Befattning Hel/deltid Utbildning Grundskola/fackskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymn.utb. Vill ej svara Heltid Deltid Styrkeledare/insatsledare etc Brandman Brandmästare etc Annat Vill ej svara 5 Bakgrundsfrågor (Bastal: Brandmän 571) % Markör Marknad och Kommunikation AB 1 (46)

11 Viktiga egenskaper hos en brandman Såväl allmänhet som brandmän fick inledningsvis ange tre egenskaper som de anser viktiga för att arbeta som brandman. Alla svar är spontant avgivna och inga svarsalternativ har lästs upp för de intervjuade. Intervjuarna har i stället tolkat in svaren i förkodade svarsalternativ för att på ett tydligt sätt gruppera arten av svar. För brandmännens del tillkom ett antal förkodade svarsalternativ baserade på de annat -svar som lämnades i de första femtio intervjuerna. Intressant att notera är att allmänheten i hög utsträckning har angett egenskaper med koppling till styrka som viktiga, och det därefter vanligaste valet har gällt egenskaper med anknytning till mod. Brandmännen själva lyfter fram egenskaper som samarbetsförmåga, lugn och empati. Skillnaden mellan grupperna är stor, nästan hälften bland allmänheten anger styrkerelaterade svar jämfört med en fjärdedel av brandmännen. I båda gruppernas öppna svarsalternativ ligger dock tyngdpunkten på psykiska egenskaper som starkt psyke, eftertänksamhet, stresstålighet etc samt kunnighet/kunskaper och kreativitet. Vilka tre egenskaper/faktorer tycker du är viktigast om man ska arbeta som brandman? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Samarbetsförmåga Lugn Social förmåga Empati/engagemang/ödmjukhet (end brandmän) 27 Styrka 23 God kondition Flexibilitet/påhittighet/problemlösning 17 Erfarenhet/handlag/lättlärd (end brandmän) 15 Grupptänkande 6 11 Sympati 11 2 Uthållighet 9 15 Vet ej 7 13 Mod 4 3 Tveklöshet (end brandmän) 2 Smidighet 1 6 Snabbhet 1 15 Ungdom 1 Annat, nämligen Annat: Stresstålighet, psykisk styrka, kunnighet, praktisk, glad, ärlig, god kamrat, öppen, lojal, god fysik mm (Se samtliga öppna svar i bilaga) Brandmän Allmänhet 5 % 1 Markör Marknad och Kommunikation AB 11 (46)

12 Hur rangordnar man då de egenskaper som väljs? Viktiga egenskaper som lyfts fram av brandmännen är samarbetsförmåga, lugn och social förmåga. Även rangordningen följer detta mönster: samarbetsförmågan rankas högst. Skillnaden gentemot allmänhetens bild är tämligen omfattande. Där brandmännen i val av egenskap, rangordning och öppna svar tydligt beskriver ett yrke som bygger på samarbete och goda psykiska egenskaper visar allmänhetens svar i stället en riktning mot en stark individ. Egenskap (Bas samtliga Allmänhet och brandmän) Ej rang-ordnat alls Ej rangordnat alls Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Styrka Lugn Mod Snabbhet Smidighet Sympati God kondition Ungdom Uthållighet Samarbetsförmåga Grupptänkande Social förmåga Egenskap (Endast brandmän. Bas samtliga brandmän) Ej rangordnat alls Brandmän Brandmän Brandmän Brandmän Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Flexibilitet/påhittighet/problemlösning Empati/engagemang/ödmjukhet Erfarenhet/handlag/lättlärd Tveklöshet 2 98 Kvinnor och män (allmänheten) har i stort sett likadana uppfattningar om vilka egenskaper som är viktiga om man ska arbeta som brandman, med undantag för styrkerelaterade förutsättningar. Där är det fler kvinnor som anger styrka som en viktig egenskap. Avseende rangordningen av egenskaper består männens tre förstahandsrankningar av lugn, mod och god kondition, medan kvinnornas tre förstahandsrankningar är lugn, styrka och mod. Markör Marknad och Kommunikation AB 12 (46)

13 Kunskap om räddningstjänsten (endast allmänhet) Allmänheten har fått ta ställning till hur stor del av en brandmans arbetstid man tror utgörs av faktiska räddningsinsatser. Med räddningsinsats menas i sammanhanget bränder, olyckor och liknande situationer för räddningstjänsten. Flertalet tycks ha klart för sig att inte hela arbetstiden uppfylls av detta. En fjärdedel menar att -1 procent av arbetstiden ägnas till räddningsinsatser. Två av tio gissar på att 11-2 procent går åt till detta, och ytterligare 18 procent anger att 21 till 3 procent av arbetstiden utgörs av räddningsinsatser. Endast ett fåtal, fyra personer, menar att i stort sett hela arbetstiden används för detta ändamål. Hur många procent av brandmannens arbetstid tror du utgörs av räddningsinsatser (bränder, olyckor och liknande räddningsinsatser) (Bastal: Allmänheten, 484) 1 % procent procent 21-3 procent procent procent procent procent procent 81-9 procent 91-1 procent 3 Vet ej Kvinnorna (allmänheten) är i något högre utsträckning benägna att tro att arbetstiden i relativt hög grad utgörs av räddningsinsatser än män. Markör Marknad och Kommunikation AB 13 (46)

14 Rekrytering (endast brandmän) Brandmännen tillfrågades om vilket eller vilka typer av anställningstest de har deltagit i. Vilken/vilka typer av praktiskt anställningstest har du erfarenhet av? (Bastal: Brandmän 571) Enbart rullbandstest enligt AFS 55 Arbetsrelaterad bana 52 Fysiologiska tester, typ storstadsmodellen 5 Annat, nämligen 21 Annat: Cykeltest, höjdtest, fobitest, simningm, introduktionskurs mm (Se samtliga öppna svar i bilaga) Vet ej/vill ej svara 4 5 % 1 Utifrån de test man hade erfarenhet av fick brandmännen också ta ställning till vilket test man ansåg hade minst relevans för yrket, något som av flertalet ansågs svårt att besvara. Vilket test bedömer du som minst relevant relaterat till arbetet som brandman? (Bastal: Brandmän 571) 1 % Arbetsrelaterad bana Fysiologiska tester, typ storstadsmodellen Enbart rullbandstest enligt AFS Annat Vet ej/vill ej svara Markör Marknad och Kommunikation AB 14 (46)

15 Brandmännen fick också ta ställning till hur de upplevde kravnivån på de tester de hade erfarenhet av. Hur upplever du kravnivån på testerna? (Bastal: Brandmän 571) % Arbetsrelaterad bana Storstadsmodell Rullbandstest hög något för hög lagom något för låg för låg Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 15 (46)

16 Attityder till jämställdhet Undersökningens huvudfrågor är hur allmänhet och brandmän ser på jämställdhet i arbetslivet generellt och inom vissa yrken. Brandmännen också fått ta ställning till hur man uppfattar räddningstjänstens inställning till jämställdhet. Man kan notera att såväl allmänhet som brandmän uppger sig ha en positiv inställning till jämställdhet inom arbetslivet i allmänhet, men också inom de specificerade yrken som efterfrågades. Mycket få är direkt negativa till jämställdhet inom arbetslivet. Sju procent bland allmänheten och två procent bland brandmännen uttrycker sådana åsikter. Är du positiv eller negativ till att samhället arbetar med jämställdhet inom arbetslivet? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % Mycket negativ 2 Ganska negativ 3 Varken positiv eller negativ Ganska positiv 5 Mycket positiv Har ingen uppfattning 1 Brandmän Allmänhet Markör Marknad och Kommunikation AB 16 (46)

17 Det är också få som är negativa till en jämn könsfördelning inom polisyrket, sjuksköterskeyrket, brandmannayrket, officersyrket och förskolläraryrket. Andel mycket eller ganska positiva till jämn könsfördelning... (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % 5 inom polisyrket inom sjuksköterskeyrket inom brandmannayrket inom officersyrket inom förskolläraryrket Brandmän Allmänhet Uppfattningen bland brandmännen om räddningstjänstens inställning till en jämn könsfördelning inom verksamheten är dock något mindre positiv. Majoriteten uppfattar räddningstjänsten som positiv men två av tio säger sig uppleva en negativ inställning. Upplever du räddningstjänsten i stort som positiv eller negativ till en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Brandmän 571) 1 % Mycket negativ 2 Ganska negativ 3 Varken positiv eller negativ 4 Ganska positiv 5 Mycket positiv 6 Har ingen uppfattning 3 Markör Marknad och Kommunikation AB 17 (46)

18 Vilken uppfattning har då de båda grupperna idag om andelen kvinnor inom räddningstjänsten? Man kan konstatera att brandmännen har en något mer realistisk syn än allmänheten 86 procent av de svarande tror att andelen kvinnor är en tiondel eller lägre. Hos allmänheten finns en uppfattning om att andelen är högre. En fjärdedel tror att andelen kvinnor varierar mellan 11 och 2 procent, och två av tio tror att andelen är ännu högre Hur stor andel (procent) kvinnor tror du att det finns inom räddningstjänsten idag? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % procent procent procent 31-4 procent 41-5 procent 51-6 procent 61-7 procent 71-8 procent 81-9 procent 91-1 procent 6 3 Vet ej Brandmän Allmänhet Inga skillnader föreligger mellan män och kvinnor (allmänheten) när det gäller synen på en jämn könsfördelning inom olika yrken eller uppfattning om samhällets jämställdhetsarbete inom arbetslivet generellt. En något högre andel män tror dock att det finns upp till tio procent kvinnor inom räddningstjänsten. Markör Marknad och Kommunikation AB 18 (46)

19 Fördelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten Samtliga i båda grupperna fick svara spontant på frågan: Vilka fördelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? Inga svarsalternativ lästes upp, men förkodade alternativ fanns tillgängliga. Möjlighet att skriva ner de svar som inte motsvarades av de förkodade alternativen fanns utöver dessa. I diagrammet nedan beskrivs hur svaren fördelades. Vilka fördelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Bättre arbetsmiljö 2 27 Annat 1 26 Kvinnor är bättre än män i de mjuka faktorerna 2 21 Bättre arbetsmetoder Brandmän Allmänhet Jämn könsfördelning är alltid av godo 18 3 Vet ej/vill ej svara 13 2 Om man klarar av yrket spelar kön ingen roll % Under rubriken Annat har brandmän och allmänhet lämnat ytterligare svar. Samtliga svar finns i bilaga. Nedan följer några exempel. Brandmän Mjukare jargong, och på vissa olyckor är tjejer bättre att ha. Vi får en lättare, mer ergonomisk utrustning. Man får bättre kommunikation när man åker ut på larm. Jag ser inte att det måste vara jämnt, men vill gärna ha kvinnor. Gynnar gruppdynamiken. Kvinnor är bättre på att känslomässigt ta hand om folk på en olycksplats. Nya infallsvinklar, nytt tankesätt. Nya lösningar. Det finns många saker kvinnor kan som inte en man kan. Markör Marknad och Kommunikation AB 19 (46)

20 Det blir en annan jargong i gruppen. Ser inga fördelar. Medan kvinnor är bättre på att bemöta människor är män bättre på det fysiska. Då får man fler yrkesbakgrunder att välja på. Allmänhet Mindre skitsnack och förtryck. Kvinnor kör bättre brandbil. Spridning på att förstå människors situation. Inga fördelar. Kvinnor är mindre och kan krypa in i små utrymmen. Mer förberedd på olika situationer om man har en varierad arbetsgrupp. Inga kvinnoförnedrande samtal i jobbet. Inga avgörande skillnader mellan mäns och kvinnors (allmänheten) uppfattningar kan urskiljas. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (46)

21 Nackdelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten På motsvarande sätt ställdes frågan om nackdelar: Vilka nackdelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? Inte heller här lästes några av de förkodade alternativen upp. Vilka nackdelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Vet ej/vill ej svara Kvinnor är för svaga fysiskt så det blir en risk för insatserna Annat 22 2 Alla stationer måste byggas om så att både män och kvinnor får omklädningsrum/toaletter Farligt när kvinnor är gravida Kvinnor klarar inte utbildningen Det finns inte tillräckligt många kvinnor som vill bli brandmän så det går inte Brandmän Allmänhet 5 1 % Av diagrammet framgår att knappt hälften i båda grupperna avstår från att besvara frågan. Nedan beskrivs några exempel på ytterligare svar från brandmän och allmänhet. Brandmän Man måste hitta en balans så att det inte kan förekomma fara. Att man kvoterar in kvinnor som inte klarar av arbetet. Att kvinnor kan tappa i styrka. De är inte lika uthålliga ex vid skogsbrand. För stelt på jobbet. Krystat, man kan inte prata öppet på samma sätt. Kärlek kan uppstå mellan kollegerna vilket inte alls är bra. Möjligheten till reträttplatser försvinner. Jag har inte problem med det så länge de inte kvoteras in. Det skulle kunna vara den här teknikbiten som tjejerna inte har i så fall. Att man diskriminerar den ena före den andra. Det kan bli ett betydande avbrott om de måste vara mammalediga. Vissa insatser innebär större fysisk påfrestning. Vi gör allt tillsammans, och konstiga relationer kan uppstå via sånt. En nackdel är om det sker via kvotering. Markör Marknad och Kommunikation AB 21 (46)

22 Jag är inte säker på att de psykiskt klarar av att en brinnande bjälke ramlar ner. Bara man uppfyller kraven på styrka. Jag måste kunna lita på den jag jobbar med. Mer ekonomiska kostnader för kommunen, då kvinnor är mammalediga. Att man kanske är där av fel orsak, att man bara vill bevisa att man kan. Det blir knasigt när det ruckas på anställningstesterna. Överslag i jargongen kan göra att kvinnor inte trivs. Det är orättvist om de får jobbet bara för att de är kvinnor. Kvinnor är mammalediga, man måste jämt ha beredskap på att fylla upp med nya. Gemenskapen efteråt när man tillexempel badar bastu kan bli svår. Att man kanske tar bort vissa grundkrav. Romantiska känslor kan framkomma som kan vara ett hinder. Så länge man inte kvoterar in tjejer, ser jag inga nackdelar alls. Om man inte kvoterar finns det inga nackdelar. Kvinnor tar ofta mammaledigt, då kommer vikarier in, gruppkänslan försvinner. Det tekniska kunnandet är annorlunda - de har svårare för det. Det är för tufft redan för oss, då blir det tuffare för kvinnor. Det blir ju så att tjejer blir borta några år när de skaffar barn. Vi blir svagare mentalt. Allmänhet Lägre löner. Negativt att ändra intagningskrav för kvinnor ska kunna komma in. Kommunikationen mellan könen är svår, det blir rykten och skitsnack. Kvotering, att man anställer kvinnor för sakens skull. Kvotering, att män som är lämpliga inte får jobb. Man kan vara utsatt som kvinna i ett mansdominerat yrke Rökdykning Kvinnor kan inte backa brandbilar. Kvinnor är mer känslosamma, det kan ju försvåra räddningsarbetet. Män jobbar bättre ihop, mindre intriger gör att det blir bättre grupparbete. Att kön går före kunskap och styrka. Att kvinnorna får lättare tester, dvs. bli brandman. Kvinnor kan inte backa brandbilar. Inte samma villkor. Blir vald bara för att man är tjej. Konflikter mellan män och kvinnor. Kvinnorna kanske inte vågar gå in i lika många farliga situationer som män gör. Kvinnor kan uppfattas som svagare fysiskt. Om man vill ha det helt jämt (5-5) kanske man missar de personer som är bra. Att lönen inte är lika + kvinnor är hemma med barn. Markör Marknad och Kommunikation AB 22 (46)

23 Stämningen i gruppen kanske störs om det kommer in kvinnor. Inga nackdelar, dock kan vissa tjejer vara griniga under mensen. Att kvinnor övervägande faktiskt är svagare. Att man tar in kvinnor som inte klarar det bara för att få in fler Förutfattade meningar om att kvinnor inte duger till. Det kan ju hända att det blir en negativ arbetsmiljö. Inga avgörande skillnader mellan mäns och kvinnors (allmänheten) uppfattningar kan urskiljas. Markör Marknad och Kommunikation AB 23 (46)

24 Uppfattning om möjlighet att arbeta som brandman Samtliga svarande i båda grupperna fick svara på om de anser att kvinnor och män har samma möjlighet att klara av arbetet som brandman. I de fall frågan besvarades med nej ombads de svarande att motivera sina svar. Brandmännen fick även svara på frågan om kvinnor ges samma möjlighet att arbeta som brandman. Anser du att kvinnor och män har samma möjlighet att klara av arbetet som brandman? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % Ja Nej Vet ej 1 4 Brandmän Allmänhet Hälften av de svarande i båda grupperna menar att kvinnor och män har samma möjlighet att arbeta som brandman. Endast ett fåtal är osäkra. Motiveringarna till varför man inte har samma möjligheter kan delas in i olika områden. I båda grupperna läggs stor tonvikt vid kvinnors förmodade lägre styrka, och bland brandmännen menar flera att kvinnor inte håller inom yrket när de åldras. Nedan beskrivs några av svaren. Samtliga svar finns i bilaga. Brandmän Männen har bättre möjlighet, en karl är starkare än en kvinna. På sikt så håller nog män längre. Det finns ju en risk i framtiden att tjejerna inte klarar av att jobba lika länge. Det ser man ju bara på polisen där man har haft kvinnor i tjänst ganska länge. Man ser ju väldigt sällan äldre kvinnor patrullera. När man ser på kvinnor så måste man se på olika möjligheter i framtiden. Kvinnor saknar till viss del den fysiska förmågan och kommer därför ta upp många platser som män annars kan använda som "reträttplatser", d v s om man kommer in på jobbet och har exempelvis Markör Marknad och Kommunikation AB 24 (46)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Fler kvinnor i totalförsvaret

Fler kvinnor i totalförsvaret R a p p o r t n r 1 8 i p l i k t v e r k e t s R A P P O R T S E R I E 18 Fler kvinnor i totalförsvaret en strategi för Pliktverkets fortsatta arbete för fler kvinnor i totalförsvaret Sofie Wahlman Engström

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Att göra kön i ledarskap. En studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen. Ulrika Haake

Att göra kön i ledarskap. En studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen. Ulrika Haake Att göra kön i ledarskap En studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen Ulrika Haake Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2011, Nr 87 Ulrika Haake Att göra kön i

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från Forum för professionsforskning 2014:5 87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från projektet Vägskäl en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer