MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB"

Transkript

1 MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, Örebro Telefon: Telefax

2 Uppdrag: kvantitativ undersökning bland allmänhet och brandmän om attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Beställare: MSB Kontaktperson Stockholms stad: Lena Brunzell Kontaktperson Markör: Eva Entelius-Melin Projektledare Markör: Eva Entelius-Melin, Lena Adem Undersökningsperiod: April-maj 21 Markör Marknad och Kommunikation Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (46)

3 Innehåll Huvudresultat 4 Bakgrund och syfte 5 Genomförande 6 Frågeställningar 6 Urval, svar och bortfall 7 Allmänheten 7 Brandmän 8 Resultat 9 Om de svarande 1 Viktiga egenskaper hos en brandman 11 Kunskap om räddningstjänsten (endast allmänhet) 13 Rekrytering (endast brandmän) 14 Attityder till jämställdhet 16 Fördelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten 19 Nackdelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten 21 Uppfattning om möjlighet att arbeta som brandman 24 Attityder till MSBs jämställdhetsarbetes målsättningar 29 Att vara brandman 31 Hur ska jämställdheten öka inom räddningstjänsten? 33 Slutdiskussion 36 Bilaga: Frågeformulär 37 Frågeformulär Allmänheten Attityder till en mer jämställd räddningstjänst 37 Frågeformulär Brandmän Attityder till en mer jämställd räddningstjänst 42 Markör Marknad och Kommunikation AB 3 (46)

4 Huvudresultat Undersökningen om jämställdhet inom räddningstjänsten har genomförts i april och maj 21. Två urvalsgrupper har ingått: 1 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 65 bland allmänheten och 1 slumpvis utvalda brandmän. Urvalsramen för brandmännen bestod av ca 7 6 brandmän fördelade över hela Sveriges räddningstjänster. Undersökningen har genomförts på telefon. Resultaten visar en överlag positiv inställning till jämställdhet inom arbetslivet liksom till en jämn könsfördelning inom yrkesgrupperna poliser, sjuksköterskor, brandmän, officerare och förskollärare. Hälften av de svarande i båda grupperna menar också att kvinnor och män har samma möjligheter att arbeta som brandman. Av öppna svar i undersökningen framgår dock också att många ställer sig frågande till om kvinnors fysiska styrka är tillräcklig. Bland de egenskaper som ses som viktiga om man ska arbeta som brandman kan en viss skillnad noteras mellan brandmän och allmänhet. Brandmän lägger vikt vid psykiska egenskaper som lugn, samarbetsförmåga, social förmåga men också styrkerelaterade egenskaper. Allmänheten fokuserar i stället främst på styrka, mod och god kondition, dvs i första hand fysiska egenskaper. Det framgår också av resultaten att allmänhetens bild av en brandmans arbete är att en tämligen stor del av arbetstiden består av direkta räddningsinsatser. Fördelar som upplevs finnas med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten är bland annat ett bättre arbetsklimat, och att mjuka faktorer tillförs i arbetet. Några brandmän hoppas också på förbättringar i utrustningen om fler kvinnor kommer till räddningstjänsten. Nackdelar som tas upp med en jämn könsfördelning är framför allt inriktade på styrkefrågor. Brandmännens förslag på åtgärder för att öka jämställdheten inom räddningstjänsten omfattar bland annat ett förändrat synsätt på de fysiska testerna, där man efterlyser anpassning av testerna såväl till dem som söker en tjänst som till räddningstjänstens uppgifter. Man föreslår också ett ökat rekryteringsarbete av kvinnor och människor med annat etniskt ursprung till SMO-utbildningarna. Några föreslår lämplighetstest vid intagningarna till utbildningarna snarare än intagning via betyg. Rekryteringsarbetet kan också med fördel påbörjas redan på gymnasienivå. Många brandmän påpekar att de inte är för kvotering. Markör Marknad och Kommunikation AB 4 (46)

5 Bakgrund och syfte Enligt uppgifter på MSBs webbplats 1 var antalet heltidsanställda brandmän i Sverige 28 drygt 5 och ytterligare drygt 1 var deltidsanställda vid samma tidpunkt. Av dessa var 458 kvinnor. Det är väl känt att könsfördelningen inom yrket är sned, trots aktiva kampanjer för att locka kvinnliga sökande till utbildningarna. Man kan konstatera att sammansättningen av brandmän inte speglar könsfördelningen inom samhället. Inte heller när det gäller mångfaldsfrågor (etnisk tillhörighet, sexuell läggning etc) återfinns samhällets förhållanden inom räddningstjänsterna idag. I tabellerna nedan beskrivs könsfördelningen inom kommunernas räddningstjänster 28. Fördelningen avser personal som huvudsakligen tjänstgör som brandmän eller befäl i utryckningstjänst. Siffrorna är hämtade ur Uppföljning av delar av kommunernas implementering av LSO (Årsuppföljning 28). Heltidsanställda Varav antal kvinnor 76 1,5% (1 juni 22:15 st/,27%) Varav antal män ,83% Deltidsanställda Varav antal kvinnor 382 3,6 % (1 juni 22:167 st/1,56%) Varav antal män ,4% Det uppges finnas ett intresse hos kommunerna att räddningstjänsternas bemanning ska ha en verklighetstrogen relation till befolkningens sammansättning. MSB driver idag ett projekt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom räddningstjänsten. Vid halvårsskiftet 29 startade bland annat ett femårigt handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Målet är att räddningstjänsten år 214 är en arbetsplats som präglas av öppen och tydlig mångfald samt att 4 % av dem som anställs som brandmän är kvinnor. Med anledning av jämställdhetsarbetet inom MSB har myndigheten låtit genomföra en nulägesmätning för att få en bild av vilka attityder som finns till jämställdhet inom räddningstjänsten. En målgrupp är allmänheten och en är aktiva brandmän. Nulägesmätningen visar vilka attityder som råder idag i de båda målgrupperna, och därmed vilken inriktning åtgärder i ett förändringsarbete skulle kunna ha. 1 Markör Marknad och Kommunikation AB 5 (46)

6 Genomförande Frågeställningar Tillsammans med MSB har Markör Marknad och Kommunikation AB tagit fram två frågeformulär: ett riktat till allmänheten och ett till brandmännen. Frågorna i allmänhetens formulär kan indelas i följande avsnitt: Uppfattning om egenskaper i yrket Uppfattning om jämställdhet För- och nackdelar med jämställdhet inom räddningstjänsten Uppfattning om MSBs målbilder I brandmännens formulär tillkommer förutom ovanstående avsnitt: Rekrytering Efterfrågade bakgrundsfaktorer för allmänheten är utbildning, sysselsättning, ålder, boendelän samt kön. Bland brandmännen efterfrågas också sysselsättningsgrad inom räddningstjänsten samt befattning. I konstruktionen av frågorna har avsikten varit att använda neutrala formuleringar så långt som möjligt, exempelvis Är du positiv eller negativ till jämn könsfördelning inom xx, detta i syfte att undvika att de svarande känner sig provocerade av frågorna, eller svarar med utgångspunkt från hur det förhåller sig med könsfördelningen idag. I några av frågorna efterfrågas spontana svar, dvs ingen hjälp med svarsalternativ ges. I stället har ett antal tänkbara svarsalternativ förkodats till hjälp för intervjuarna. I de fall svaren från respondenterna inte har passat in på något förkodat alternativ har möjlighet funnits att skriva svaret. I brandmännens enkät lades ett antal förkodade svar till under intervjuarbetet, eftersom flera av de svarande lämnade svar som inte fanns med från början. Inga svarsalternativ har således lästs upp och styrt de svarande när det gäller frågorna om egenskaper, eller för- respektive nackdelar med en jämställd räddningstjänst Markör Marknad och Kommunikation AB 6 (46)

7 Urval, svar och bortfall Allmänheten Undersökningen har genomförts med ett obundet slumpmässigt urval ur PARs telefonabonnentregister omfattande 1 personer fördelade över hela riket. Urvalet beställdes ca två veckor innan telefonintervjuerna påbörjades. Ytterligare en slumpning har sedan gjorts i samband med intervjun då den person i hushållet som är mellan 16 och 65 år och senast fyllde år har utsetts till intervjuperson. Avsikten är att få en god representativitet sett till ålder och kön. Utsedd person har antingen intervjuats direkt vid samtycke, eller om vederbörande inte funnits hemma vid tillfället sökts vid annat tillfälle. Totalt har varje urvalsperson sökts tolv gånger innan vederbörande betraktats som bortfall. Datainsamling genomfördes mellan den 8 och den 24 april 21. Totalt gjorde 484 intervjuer vilket innebär en svarsandel om 48 procent. Bortfallet kan således betraktas som relativt stort. Orsakerna till bortfall är följande: Bortfallsorsak Antal Procent av urval Urvalsperson avböjer medverkan Felaktiga telefonnummer 18 2 Språksvårigheter 18 2 Ej nått under fältarbetsperioden, trots upprepade försök Ej målgrupp 14 1 Summa bortfall Markör Marknad och Kommunikation AB 7 (46)

8 Brandmän 2 Urvalet bland brandmän har skett på följande sätt. Inledningsvis kontaktades samtliga räddningschefer i landet och ombads tillhandahålla förteckningar över anställda hel- och deltidsbrandmän. De grupper som ingått i urvalsramen är brandmän, brandmästare, brandförmän, styrkeledare och insatsledare. Totalt har ett åttiotal räddningstjänster bistått med förteckningar och en urvalsram omfattande 7 66 brandmän enligt definitionerna ovan har skapats. 3 Ur denna urvalsram har sedan ett slumpmässigt urval tagits fram omfattande 1 brandmän. I de fall telefonnummer saknats har sökning gjorts via eniro.se och hitta.se. Totalt har varje urvalsperson sökts tolv gånger innan vederbörande betraktats som bortfall. Datainsamling genomfördes mellan den 29 april och den 21 maj 21. Totalt gjorde 571 intervjuer vilket innebär en svarsandel om 57 procent. Bortfallsorsakerna är följande: Bortfallsorsak Antal Procent av urval Urvalsperson avböjer medverkan 61 6 Felaktiga telefonnummer 45 5 Ej nått under fältarbetsperioden, trots upprepade försök Ej målgrupp* 14 1 Summa bortfall * Räddningschefer etc. 2 I samband med kontakterna med räddningscheferna uppstod frågor kring urvalshanteringen. Flera räddningschefer kontaktade därför SKL som i sin tur kontaktade MSB för att upplysa om att man från SKLs sida förväntar sig samråd när undersökningar görs på uppdrag av en myndighet. Samrådet består bland annat i att få kunskap om undersökningens syfte, frågornas innehåll och hur sekretessfrågan hanteras. Utöver detta diskuterade SKL och MSB på vilket sätt personuppgiftslagen skulle tillämpas. En överenskommelse kom till stånd och insamlingen av urvalsunderlag kunde fortsätta enligt plan. SKL har dock upplyst MSB och Markör om att SKL inte är fullt ut nöjda med frågornas formulering. 3 Totalt finns ca 5 heltidsanställda och 1 deltidsanställda i kommunernas räddningstjänster. Markör Marknad och Kommunikation AB 8 (46)

9 Resultat Två grupper är representerade i undersökningen: allmänheten mellan 16 och 65 år samt aktiva deltids- och heltidsbrandmän. Det är bland allmänheten framtidens brandmän rekryteras och fokus för undersökningen ligger på att se om och i så fall hur uppfattningarna om jämställdhet skiljer sig åt. En hög andel negativa till jämställdhet inom allmänheten pekar på ett omfattande behov av attitydförändring i samhället om målet med 4 procent kvinnor inom räddningstjänsten 214 ska kunna uppnås. En hög andel negativa till jämställdhet bland brandmännen pekar på behov av en attitydförändring inom räddningstjänsten. Är i stället båda grupperna positiva till jämställdhet inom yrket kanske fokus för förändringsarbete inte behöver vara attitydförändring i första hand. Flera av attitydfrågorna har ställts till båda grupperna, och i dessa fall kommer resultaten presenteras i diagram där bådas svar finns med. I några fall har respektive grupp fått specifika frågor som beskrivs var för sig. Öppna svar sammanfattas kortfattat och återfinns i sin helhet i bilaga. Resultatet går också att studera närmare nedbrutet på olika bakgrundsfaktorer presenterade i tabellbilaga. Nedbrytning på kön avseende brandmännen bör tolkas försiktigt, med tanke på att få kvinnor ingår i undersökningen. Vi vill också rekommendera läsning av öppna svar, vilka kan ses som undersökningens kvalitativa inslag. Här finns de intervjuades egna uttryckssätt återgivna, och återspeglar de svarandes attityder på ett sätt som berikar resultaten i sin helhet. Markör Marknad och Kommunikation AB 9 (46)

10 Om de svarande Bland allmänheten är könsfördelningen jämn, medan detsamma självfallet inte gäller för brandmännen där endast två procent av de svarande är kvinnor, vilket nästan motsvarar andelen kvinnor inom räddningstjänsten. Majoriteten av de svarande bland allmänheten är 46 år eller äldre och har en anställning. Bland brandmännen är fyra av tio 46 år eller äldre. Flertalet brandmän arbetar deltid som brandmän. En tiondel av brandmännen är högskoleutbildade jämfört med fyra av tio bland allmänheten. Två av tio brandmän har annan eftergymnasial utbildning än högskola. Ålder Kön Kvinna Man 25 år eller yngre år år år 56 år eller äldre Vill ej svara 8 Bakgrundsfrågor (Bastal: Allmänheten, 484) % 1 52 Sysselsättning Utbildning Grundskola/fackskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymn. utb. Vill ej svara Anställd Egen företagare Studerande Tjänstledig/föräldraledig Långtidssjukskriven Arbetslös Pensionär (ålder/sjuk/förtid) Vill ej svara 1 Bakgrundsfrågor (Bastal: Allmänheten, 484) % 1 73 Ålder Kön Kvinna Man 25 år eller yngre år år år 56 år eller äldre Vill ej svara Bakgrundsfrågor (Bastal: Brandmän 571) % 98 Befattning Hel/deltid Utbildning Grundskola/fackskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymn.utb. Vill ej svara Heltid Deltid Styrkeledare/insatsledare etc Brandman Brandmästare etc Annat Vill ej svara 5 Bakgrundsfrågor (Bastal: Brandmän 571) % Markör Marknad och Kommunikation AB 1 (46)

11 Viktiga egenskaper hos en brandman Såväl allmänhet som brandmän fick inledningsvis ange tre egenskaper som de anser viktiga för att arbeta som brandman. Alla svar är spontant avgivna och inga svarsalternativ har lästs upp för de intervjuade. Intervjuarna har i stället tolkat in svaren i förkodade svarsalternativ för att på ett tydligt sätt gruppera arten av svar. För brandmännens del tillkom ett antal förkodade svarsalternativ baserade på de annat -svar som lämnades i de första femtio intervjuerna. Intressant att notera är att allmänheten i hög utsträckning har angett egenskaper med koppling till styrka som viktiga, och det därefter vanligaste valet har gällt egenskaper med anknytning till mod. Brandmännen själva lyfter fram egenskaper som samarbetsförmåga, lugn och empati. Skillnaden mellan grupperna är stor, nästan hälften bland allmänheten anger styrkerelaterade svar jämfört med en fjärdedel av brandmännen. I båda gruppernas öppna svarsalternativ ligger dock tyngdpunkten på psykiska egenskaper som starkt psyke, eftertänksamhet, stresstålighet etc samt kunnighet/kunskaper och kreativitet. Vilka tre egenskaper/faktorer tycker du är viktigast om man ska arbeta som brandman? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Samarbetsförmåga Lugn Social förmåga Empati/engagemang/ödmjukhet (end brandmän) 27 Styrka 23 God kondition Flexibilitet/påhittighet/problemlösning 17 Erfarenhet/handlag/lättlärd (end brandmän) 15 Grupptänkande 6 11 Sympati 11 2 Uthållighet 9 15 Vet ej 7 13 Mod 4 3 Tveklöshet (end brandmän) 2 Smidighet 1 6 Snabbhet 1 15 Ungdom 1 Annat, nämligen Annat: Stresstålighet, psykisk styrka, kunnighet, praktisk, glad, ärlig, god kamrat, öppen, lojal, god fysik mm (Se samtliga öppna svar i bilaga) Brandmän Allmänhet 5 % 1 Markör Marknad och Kommunikation AB 11 (46)

12 Hur rangordnar man då de egenskaper som väljs? Viktiga egenskaper som lyfts fram av brandmännen är samarbetsförmåga, lugn och social förmåga. Även rangordningen följer detta mönster: samarbetsförmågan rankas högst. Skillnaden gentemot allmänhetens bild är tämligen omfattande. Där brandmännen i val av egenskap, rangordning och öppna svar tydligt beskriver ett yrke som bygger på samarbete och goda psykiska egenskaper visar allmänhetens svar i stället en riktning mot en stark individ. Egenskap (Bas samtliga Allmänhet och brandmän) Ej rang-ordnat alls Ej rangordnat alls Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Brandmän Allmänhet Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Styrka Lugn Mod Snabbhet Smidighet Sympati God kondition Ungdom Uthållighet Samarbetsförmåga Grupptänkande Social förmåga Egenskap (Endast brandmän. Bas samtliga brandmän) Ej rangordnat alls Brandmän Brandmän Brandmän Brandmän Svar i % Svar i % Svar i % Svar i % Flexibilitet/påhittighet/problemlösning Empati/engagemang/ödmjukhet Erfarenhet/handlag/lättlärd Tveklöshet 2 98 Kvinnor och män (allmänheten) har i stort sett likadana uppfattningar om vilka egenskaper som är viktiga om man ska arbeta som brandman, med undantag för styrkerelaterade förutsättningar. Där är det fler kvinnor som anger styrka som en viktig egenskap. Avseende rangordningen av egenskaper består männens tre förstahandsrankningar av lugn, mod och god kondition, medan kvinnornas tre förstahandsrankningar är lugn, styrka och mod. Markör Marknad och Kommunikation AB 12 (46)

13 Kunskap om räddningstjänsten (endast allmänhet) Allmänheten har fått ta ställning till hur stor del av en brandmans arbetstid man tror utgörs av faktiska räddningsinsatser. Med räddningsinsats menas i sammanhanget bränder, olyckor och liknande situationer för räddningstjänsten. Flertalet tycks ha klart för sig att inte hela arbetstiden uppfylls av detta. En fjärdedel menar att -1 procent av arbetstiden ägnas till räddningsinsatser. Två av tio gissar på att 11-2 procent går åt till detta, och ytterligare 18 procent anger att 21 till 3 procent av arbetstiden utgörs av räddningsinsatser. Endast ett fåtal, fyra personer, menar att i stort sett hela arbetstiden används för detta ändamål. Hur många procent av brandmannens arbetstid tror du utgörs av räddningsinsatser (bränder, olyckor och liknande räddningsinsatser) (Bastal: Allmänheten, 484) 1 % procent procent 21-3 procent procent procent procent procent procent 81-9 procent 91-1 procent 3 Vet ej Kvinnorna (allmänheten) är i något högre utsträckning benägna att tro att arbetstiden i relativt hög grad utgörs av räddningsinsatser än män. Markör Marknad och Kommunikation AB 13 (46)

14 Rekrytering (endast brandmän) Brandmännen tillfrågades om vilket eller vilka typer av anställningstest de har deltagit i. Vilken/vilka typer av praktiskt anställningstest har du erfarenhet av? (Bastal: Brandmän 571) Enbart rullbandstest enligt AFS 55 Arbetsrelaterad bana 52 Fysiologiska tester, typ storstadsmodellen 5 Annat, nämligen 21 Annat: Cykeltest, höjdtest, fobitest, simningm, introduktionskurs mm (Se samtliga öppna svar i bilaga) Vet ej/vill ej svara 4 5 % 1 Utifrån de test man hade erfarenhet av fick brandmännen också ta ställning till vilket test man ansåg hade minst relevans för yrket, något som av flertalet ansågs svårt att besvara. Vilket test bedömer du som minst relevant relaterat till arbetet som brandman? (Bastal: Brandmän 571) 1 % Arbetsrelaterad bana Fysiologiska tester, typ storstadsmodellen Enbart rullbandstest enligt AFS Annat Vet ej/vill ej svara Markör Marknad och Kommunikation AB 14 (46)

15 Brandmännen fick också ta ställning till hur de upplevde kravnivån på de tester de hade erfarenhet av. Hur upplever du kravnivån på testerna? (Bastal: Brandmän 571) % Arbetsrelaterad bana Storstadsmodell Rullbandstest hög något för hög lagom något för låg för låg Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 15 (46)

16 Attityder till jämställdhet Undersökningens huvudfrågor är hur allmänhet och brandmän ser på jämställdhet i arbetslivet generellt och inom vissa yrken. Brandmännen också fått ta ställning till hur man uppfattar räddningstjänstens inställning till jämställdhet. Man kan notera att såväl allmänhet som brandmän uppger sig ha en positiv inställning till jämställdhet inom arbetslivet i allmänhet, men också inom de specificerade yrken som efterfrågades. Mycket få är direkt negativa till jämställdhet inom arbetslivet. Sju procent bland allmänheten och två procent bland brandmännen uttrycker sådana åsikter. Är du positiv eller negativ till att samhället arbetar med jämställdhet inom arbetslivet? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % Mycket negativ 2 Ganska negativ 3 Varken positiv eller negativ Ganska positiv 5 Mycket positiv Har ingen uppfattning 1 Brandmän Allmänhet Markör Marknad och Kommunikation AB 16 (46)

17 Det är också få som är negativa till en jämn könsfördelning inom polisyrket, sjuksköterskeyrket, brandmannayrket, officersyrket och förskolläraryrket. Andel mycket eller ganska positiva till jämn könsfördelning... (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % 5 inom polisyrket inom sjuksköterskeyrket inom brandmannayrket inom officersyrket inom förskolläraryrket Brandmän Allmänhet Uppfattningen bland brandmännen om räddningstjänstens inställning till en jämn könsfördelning inom verksamheten är dock något mindre positiv. Majoriteten uppfattar räddningstjänsten som positiv men två av tio säger sig uppleva en negativ inställning. Upplever du räddningstjänsten i stort som positiv eller negativ till en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Brandmän 571) 1 % Mycket negativ 2 Ganska negativ 3 Varken positiv eller negativ 4 Ganska positiv 5 Mycket positiv 6 Har ingen uppfattning 3 Markör Marknad och Kommunikation AB 17 (46)

18 Vilken uppfattning har då de båda grupperna idag om andelen kvinnor inom räddningstjänsten? Man kan konstatera att brandmännen har en något mer realistisk syn än allmänheten 86 procent av de svarande tror att andelen kvinnor är en tiondel eller lägre. Hos allmänheten finns en uppfattning om att andelen är högre. En fjärdedel tror att andelen kvinnor varierar mellan 11 och 2 procent, och två av tio tror att andelen är ännu högre Hur stor andel (procent) kvinnor tror du att det finns inom räddningstjänsten idag? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % procent procent procent 31-4 procent 41-5 procent 51-6 procent 61-7 procent 71-8 procent 81-9 procent 91-1 procent 6 3 Vet ej Brandmän Allmänhet Inga skillnader föreligger mellan män och kvinnor (allmänheten) när det gäller synen på en jämn könsfördelning inom olika yrken eller uppfattning om samhällets jämställdhetsarbete inom arbetslivet generellt. En något högre andel män tror dock att det finns upp till tio procent kvinnor inom räddningstjänsten. Markör Marknad och Kommunikation AB 18 (46)

19 Fördelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten Samtliga i båda grupperna fick svara spontant på frågan: Vilka fördelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? Inga svarsalternativ lästes upp, men förkodade alternativ fanns tillgängliga. Möjlighet att skriva ner de svar som inte motsvarades av de förkodade alternativen fanns utöver dessa. I diagrammet nedan beskrivs hur svaren fördelades. Vilka fördelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Bättre arbetsmiljö 2 27 Annat 1 26 Kvinnor är bättre än män i de mjuka faktorerna 2 21 Bättre arbetsmetoder Brandmän Allmänhet Jämn könsfördelning är alltid av godo 18 3 Vet ej/vill ej svara 13 2 Om man klarar av yrket spelar kön ingen roll % Under rubriken Annat har brandmän och allmänhet lämnat ytterligare svar. Samtliga svar finns i bilaga. Nedan följer några exempel. Brandmän Mjukare jargong, och på vissa olyckor är tjejer bättre att ha. Vi får en lättare, mer ergonomisk utrustning. Man får bättre kommunikation när man åker ut på larm. Jag ser inte att det måste vara jämnt, men vill gärna ha kvinnor. Gynnar gruppdynamiken. Kvinnor är bättre på att känslomässigt ta hand om folk på en olycksplats. Nya infallsvinklar, nytt tankesätt. Nya lösningar. Det finns många saker kvinnor kan som inte en man kan. Markör Marknad och Kommunikation AB 19 (46)

20 Det blir en annan jargong i gruppen. Ser inga fördelar. Medan kvinnor är bättre på att bemöta människor är män bättre på det fysiska. Då får man fler yrkesbakgrunder att välja på. Allmänhet Mindre skitsnack och förtryck. Kvinnor kör bättre brandbil. Spridning på att förstå människors situation. Inga fördelar. Kvinnor är mindre och kan krypa in i små utrymmen. Mer förberedd på olika situationer om man har en varierad arbetsgrupp. Inga kvinnoförnedrande samtal i jobbet. Inga avgörande skillnader mellan mäns och kvinnors (allmänheten) uppfattningar kan urskiljas. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (46)

21 Nackdelar med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten På motsvarande sätt ställdes frågan om nackdelar: Vilka nackdelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? Inte heller här lästes några av de förkodade alternativen upp. Vilka nackdelar ser du med en jämn könsfördelning inom räddningstjänsten? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) Vet ej/vill ej svara Kvinnor är för svaga fysiskt så det blir en risk för insatserna Annat 22 2 Alla stationer måste byggas om så att både män och kvinnor får omklädningsrum/toaletter Farligt när kvinnor är gravida Kvinnor klarar inte utbildningen Det finns inte tillräckligt många kvinnor som vill bli brandmän så det går inte Brandmän Allmänhet 5 1 % Av diagrammet framgår att knappt hälften i båda grupperna avstår från att besvara frågan. Nedan beskrivs några exempel på ytterligare svar från brandmän och allmänhet. Brandmän Man måste hitta en balans så att det inte kan förekomma fara. Att man kvoterar in kvinnor som inte klarar av arbetet. Att kvinnor kan tappa i styrka. De är inte lika uthålliga ex vid skogsbrand. För stelt på jobbet. Krystat, man kan inte prata öppet på samma sätt. Kärlek kan uppstå mellan kollegerna vilket inte alls är bra. Möjligheten till reträttplatser försvinner. Jag har inte problem med det så länge de inte kvoteras in. Det skulle kunna vara den här teknikbiten som tjejerna inte har i så fall. Att man diskriminerar den ena före den andra. Det kan bli ett betydande avbrott om de måste vara mammalediga. Vissa insatser innebär större fysisk påfrestning. Vi gör allt tillsammans, och konstiga relationer kan uppstå via sånt. En nackdel är om det sker via kvotering. Markör Marknad och Kommunikation AB 21 (46)

22 Jag är inte säker på att de psykiskt klarar av att en brinnande bjälke ramlar ner. Bara man uppfyller kraven på styrka. Jag måste kunna lita på den jag jobbar med. Mer ekonomiska kostnader för kommunen, då kvinnor är mammalediga. Att man kanske är där av fel orsak, att man bara vill bevisa att man kan. Det blir knasigt när det ruckas på anställningstesterna. Överslag i jargongen kan göra att kvinnor inte trivs. Det är orättvist om de får jobbet bara för att de är kvinnor. Kvinnor är mammalediga, man måste jämt ha beredskap på att fylla upp med nya. Gemenskapen efteråt när man tillexempel badar bastu kan bli svår. Att man kanske tar bort vissa grundkrav. Romantiska känslor kan framkomma som kan vara ett hinder. Så länge man inte kvoterar in tjejer, ser jag inga nackdelar alls. Om man inte kvoterar finns det inga nackdelar. Kvinnor tar ofta mammaledigt, då kommer vikarier in, gruppkänslan försvinner. Det tekniska kunnandet är annorlunda - de har svårare för det. Det är för tufft redan för oss, då blir det tuffare för kvinnor. Det blir ju så att tjejer blir borta några år när de skaffar barn. Vi blir svagare mentalt. Allmänhet Lägre löner. Negativt att ändra intagningskrav för kvinnor ska kunna komma in. Kommunikationen mellan könen är svår, det blir rykten och skitsnack. Kvotering, att man anställer kvinnor för sakens skull. Kvotering, att män som är lämpliga inte får jobb. Man kan vara utsatt som kvinna i ett mansdominerat yrke Rökdykning Kvinnor kan inte backa brandbilar. Kvinnor är mer känslosamma, det kan ju försvåra räddningsarbetet. Män jobbar bättre ihop, mindre intriger gör att det blir bättre grupparbete. Att kön går före kunskap och styrka. Att kvinnorna får lättare tester, dvs. bli brandman. Kvinnor kan inte backa brandbilar. Inte samma villkor. Blir vald bara för att man är tjej. Konflikter mellan män och kvinnor. Kvinnorna kanske inte vågar gå in i lika många farliga situationer som män gör. Kvinnor kan uppfattas som svagare fysiskt. Om man vill ha det helt jämt (5-5) kanske man missar de personer som är bra. Att lönen inte är lika + kvinnor är hemma med barn. Markör Marknad och Kommunikation AB 22 (46)

23 Stämningen i gruppen kanske störs om det kommer in kvinnor. Inga nackdelar, dock kan vissa tjejer vara griniga under mensen. Att kvinnor övervägande faktiskt är svagare. Att man tar in kvinnor som inte klarar det bara för att få in fler Förutfattade meningar om att kvinnor inte duger till. Det kan ju hända att det blir en negativ arbetsmiljö. Inga avgörande skillnader mellan mäns och kvinnors (allmänheten) uppfattningar kan urskiljas. Markör Marknad och Kommunikation AB 23 (46)

24 Uppfattning om möjlighet att arbeta som brandman Samtliga svarande i båda grupperna fick svara på om de anser att kvinnor och män har samma möjlighet att klara av arbetet som brandman. I de fall frågan besvarades med nej ombads de svarande att motivera sina svar. Brandmännen fick även svara på frågan om kvinnor ges samma möjlighet att arbeta som brandman. Anser du att kvinnor och män har samma möjlighet att klara av arbetet som brandman? (Bastal: Allmänheten 484, Brandmän 571) % Ja Nej Vet ej 1 4 Brandmän Allmänhet Hälften av de svarande i båda grupperna menar att kvinnor och män har samma möjlighet att arbeta som brandman. Endast ett fåtal är osäkra. Motiveringarna till varför man inte har samma möjligheter kan delas in i olika områden. I båda grupperna läggs stor tonvikt vid kvinnors förmodade lägre styrka, och bland brandmännen menar flera att kvinnor inte håller inom yrket när de åldras. Nedan beskrivs några av svaren. Samtliga svar finns i bilaga. Brandmän Männen har bättre möjlighet, en karl är starkare än en kvinna. På sikt så håller nog män längre. Det finns ju en risk i framtiden att tjejerna inte klarar av att jobba lika länge. Det ser man ju bara på polisen där man har haft kvinnor i tjänst ganska länge. Man ser ju väldigt sällan äldre kvinnor patrullera. När man ser på kvinnor så måste man se på olika möjligheter i framtiden. Kvinnor saknar till viss del den fysiska förmågan och kommer därför ta upp många platser som män annars kan använda som "reträttplatser", d v s om man kommer in på jobbet och har exempelvis Markör Marknad och Kommunikation AB 24 (46)

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Gärna jämställdhet men hur och varför?

Gärna jämställdhet men hur och varför? Gärna jämställdhet men hur och varför? U L R I K A J A N S S O N, F I L. D R. L E N A G R I P, F I L. D R. K A R L S T A D S U N I V E R S I T E T ( G E R D ) E R I K F L I N K M A R C U S S J Ö H O L

Läs mer

Mer kriterier/hållpunkter behövs av MSB för att vara lämpad!? Förändrade rekryteringskriterier för SMO utbildningen

Mer kriterier/hållpunkter behövs av MSB för att vara lämpad!? Förändrade rekryteringskriterier för SMO utbildningen Sammanfattning av gruppdiskussionerna utifrån fyra frågor: Vad skulle mer mångfald i räddningstjänsten leda till? Vad skulle behövas för att uppnå mångfald? Hur är arbetsklimatet i räddningstjänsten? Hur

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski En Brandstation för alla Extern Utvärdering Helena Stavreski Om du inte samtalar kan du hamna i din egen övertygelses våld Kerstin Ekman Helena? Universitetsadjunkt, Ledarskap och Organisation, Institutionen

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Värderingar på svenska arbetsplatser

Värderingar på svenska arbetsplatser Värderingar på svenska arbetsplatser T - PO103030 TEMO AB: Anna Fritz Datum: 2004-06 - 01 Undersökningens genomförande Temo har ställt frågor till allmänheten om attityder kring jämställdhet, arbetskamrater

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

HUR KAN VI BEHÅLLA VÅRA MANLIGA STUDENTER?

HUR KAN VI BEHÅLLA VÅRA MANLIGA STUDENTER? HUR KAN VI BEHÅLLA VÅRA MANLIGA STUDENTER? Rapporten sammanställd av: Lena Haglund, Universitetslektor Jan Sandqvist, Universitetsadjunkt Arbetsterapeututbildningen Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

CTIF Helsingfors 2014-01-09. Heltidsanställda kvinnliga brandmän HkBm och KIR

CTIF Helsingfors 2014-01-09. Heltidsanställda kvinnliga brandmän HkBm och KIR CTIF Helsingfors 2014-01-09 Heltidsanställda kvinnliga brandmän HkBm och KIR Vem är jag Mona Hjortzberg Ordförande i KIR 1/5 av HkBm Brandman i Södertörns Brandförsvarsförbund och mamma Från början.. Kvinnliga

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer