Svenska Hockeyligan AB, org.nr , Box 5095, Johanneshov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov"

Transkript

1 KKV2000, v1.2, BESLUT Dnr 501/ (13) Part Svenska Hockeyligan AB, org.nr , Box 5095, Johanneshov Ombud: Advokaterna Lennart Ernstson och Gunnar Blomberg, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, Stockholm Saken Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag enligt 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579) och artikel 101 fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt; nu fråga om interimistiskt åläggande enligt 3 kap. 1 samt 3 kap. 3 konkurrenslagen Beslut Konkurrensverket ålägger, enligt 3 kap. 1, 3 kap. 3 samt 6 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579), Svenska Hockeyligan AB att inte tillämpa eller vidta sanktioner mot klubbar som inte följer Svenska Hockeyligan AB:s beslut, enligt vilket dess ägarklubbar förbinder sig att inte teckna korttidskontrakt med spelare från National Hockey League under ishockeysäsongen 2012/2013. Åläggandet gäller för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts eller annat beslutats. Åläggandet förenas med vite om tjugo (20) miljoner kronor. Beslutet gäller omedelbart. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 501/ (13) Ifrågasatt konkurrensbegränsning 1. Svenska Hockeyligan AB (SHL) ägs av de 12 ishockeyklubbar som är kvalificerade för spel i den högsta ishockeydivisionen i Sverige, Elitserien. 1 SHL:s ägarkrets förändras regelbundet, i takt med att klubbar flyttas upp till, eller ner från, Elitserien. 2. Konkurrensverket uppmärksammade i början av september 2012 att Svenska Hockeyligan AB (SHL) beslutat att dess ägarklubbar under ishockeysäsongen 2012/2013 inte skulle tillåtas teckna korttidskontrakt med spelare som vanligtvis spelar i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL). Samtidigt framkom uppgifter om att enskilda medlemsklubbar i SHL uttryckt intresse av att ta in NHL-spelare på korttidskontrakt. Mot denna bakgrund begärde Konkurrensverket den 6 september 2012 in yttrande från SHL i syfte att utreda omständigheterna kring SHL:s beslut. Bakgrund 3. SHL företräder de idrottsföreningar och idrottsaktiebolag vars ishockeylag spelar i Elitserien. Bolagets huvudsakliga verksamhet är enligt SHL att tillvarata ägarnas gemensamma sportsliga och kommersiella intressen och hantera bl.a. radio- och tv-rättigheter samt ett antal för ägarna gemensamma huvudsponsorskap. SHL är också en arbetsgivarorganisation. Vad gäller sportsliga frågor ska SHL verka för en långsiktigt stark svensk elitishockey (elitserie, landslag, övriga förbundsserier och elitjuniorverksamhet). SHL anger vidare att man hanterar frågor om planering, säkerhet och anställning av vissa funktionärer vid matcher. 4. Svenska Ishockeyförbundet (SIF) är ett specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet. Enligt SHL organiserar SIF, och ger ramverket för, allt seriespel i ishockey i Sverige. SIF fastställer t.ex. de tävlingsbestämmelser som reglerar genomförandet av och deltagandet i ishockeytävlingar i Sverige, inklusive Elitserien. 5. Sedan en tid har NHL och NHL-spelarnas fackförening fört förhandlingar om villkoren för spelarnas medverkan i ligan. Förhandlingarna har inte resulterat i någon överenskommelse och NHL har vidtagit en lockout av spelarna, vilken trädde i kraft den 16 september Inför säsongen 2006/2007 infördes ett internt regelverk inom SHL. Ursprunget till det interna regelverket var enligt SHL en analys av effekterna av att flera elitserielag under säsongen 2005/2006 engagerade spelare på s.k. 1 Säsongen 2012/2013 är dessa klubbar AIK, Brynäs IF, Frölunda HC, Färjestads BK, HV 71, Linköping HC, Luleå HF, MoDo Hockey, Rögle BK, Skellefteå AIK, Timrå IK och Växjö Lakers HC.

3 Dnr 501/ (13) artistkontrakt under säsongens inledning. Denna tillfälliga förstärkning för vissa lag just i säsongens inledning skapade enligt SHL en relativt ointressant avslutning av säsongen med ett sportsligt resultat av säsongen som kunde ifrågasättas. 7. Detta interna regelverk förnyades senast inför säsongen 2011/2012, då elitserieklubbarna inom ramen för SHL kom överens om att inte, utom i vissa givna undantagsfall, teckna spelarkontrakt som tillåter spelaren att lämna klubben innan säsongens slut. 8. Mot bakgrund av den förestående NHL-lockouten fattade SHL vid ett styrelsemöte den 21 augusti 2012 följande beslut: att tidigare beslut om att endast kontraktera spelare för hel säsong står fast, det innebär att korttidskontrakt med NHL-spelare vid en ev lockout inte är aktuellt 9. Elitserien 2012/2013 startade den 13 september NHL-lockouten som inleddes den 16 september 2012 pågår fortfarande. Samtliga elitserieklubbar har hittills följt SHL:s beslut och avstått från att rekrytera lockoutade NHLspelare. Ett betydande antal NHL-spelare har i skrivande stund valt att ansluta sig till lag i t.ex. de ryska och schweiziska ishockeyligorna medan NHL-konflikten pågår. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 10. Av 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579), KL, följer att sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna. Sådana konkurrensbegränsande avtal kan t.ex. bestå i att inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs 2, eller att produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras Enligt 1 kap. 6 p. 1 KL omfattas även beslut av en sammanslutning av företag av förbudet i 2 kap 1 KL. 12. Sådana konkurrensbegränsande samarbeten som potentiellt kan påverka handeln mellan medlemsländer inom EU omfattas också av förbudet i artikel 101 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 4 Mycket talar för att art. 101 FEUF är tillämplig i detta ärende. 2 2 kap. 1 2 st. p. 1 KL 3 2 kap. 1 2 st. p. 2 KL 4 Precis som 2 kap. 1 KL omfattar art. 101 FEUF även beslut av sammanslutningar av företag.

4 Dnr 501/ (13) Relevant marknad 13. SHL anger att dess medlemsklubbar är verksamma på marknaden för anordnande av idrottstävlingar och kommersiell exploatering av dessa genom t.ex. tv-sändningar. Kunderna på denna marknad är enligt SHL främst konsumenter som köper biljetter till arrangemangen samt mediebolag och sponsorer. Konkurrensverkets bedömning 14. Konkurrensverket bedömer att den av SHL beskrivna nedströmsmarknaden sannolikt bör delas in i ett flertal relevanta marknader, som i sin tur kan behöva avgränsas smalare. Marknaden för anordnande av idrottstävlingar kan behöva avgränsas till att bara omfatta elitishockey. Marknaden för kommersiell exploatering bör sannolikt delas in i t.ex. sponsorutrymme och sändningsrättigheter via olika massmedier. I detta skede i utredningen är det dock inte möjligt att slutgiltigt avgränsa de relevanta nedströmsmarknaderna. Det är heller inte nödvändigt för detta beslut, eftersom nedanstående bedömningar av det ifrågasatta beslutets konkurrensbegränsande effekter är giltiga såväl vid en smal marknadsavgränsning som vid SHL:s bredare avgränsning. Konkurrensbegränsande syfte eller resultat 15. SHL anger att det ifrågasatta beslutet varken har ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat. Beslutet har, enligt SHL, inte fattats i syfte att gynna eller missgynna deltagande klubbar utan för att säkerställa ett rättvist och riktigt förlopp av seriespelet. SHL anger vidare att beslutet inte har någon effekt på marknaden för anordnande av idrottstävlingar och kommersiell exploatering av dessa genom t.ex. tv-sändningar, då det inte på något sätt styr klubbarnas agerande gentemot mediebolag, konsumenter eller andra kunder. SHL medger att beslutet har viss effekt på uppströmsmarknaden, där klubbar agerar arbetsgivare och ishockeyspelare är arbetstagare. SHL menar dock att begränsningar på en arbetsmarknad endast är av intresse ur ett konkurrensrättsligt perspektiv om de samtidigt skulle leda till minskad konkurrens mellan aktörerna på den relevanta produktmarknaden, vilket SHL hävdar inte är fallet här. Konkurrensverkets bedömning 16. Det kan ifrågasättas om SHL:s beslut haft som sitt enda, eller ens primära, syfte att säkerställa ett rättvist och riktigt förlopp av seriespelet. Konkurrensverket bedömer att beslutet, objektivt sett, främst syftar till att kontrollera och begränsa klubbarnas kostnader för spelare. Genom att agera samordnat kan

5 Dnr 501/ (13) SHL undvika att enskilda klubbar höjer sina kostnader och investerar i lockoutade NHL-spelare Det är under alla omständigheter inte nödvändigt, för att konstatera en överträdelse av 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF, att visa att en överenskommelse har ett konkurrensbegränsande syfte, så länge det kan konstateras att överenskommelsen ifråga kan förväntas få ett konkurrensbegränsande resultat Rekrytering av spelare från NHL inom ramen för SIF:s regelverk innefattar ett antal såväl kommersiella som sportsliga överväganden som en klubb kan behöva göra. Det innebär en investering med kostnader för försäkringar, löner till spelaren osv., och således en ekonomisk risk. Samtidigt ger det klubben möjligheter att erbjuda en mer attraktiv och konkurrenskraftig produkt, såväl kommersiellt som sportsligt. Investeringen kan därför leda till ökade intäkter för klubben, dels genom ett ökat intresse från publik, sponsorer och medieföretag, dels genom ökade chanser till sportsliga framgångar. Sådana överväganden ska enligt konkurrenslagstiftningen en klubb göra på egen hand och inte tillsammans med sina konkurrenter. 19. Genom det ifrågasatta beslutet fråntas, eller frånsäger sig, respektive klubb möjligheten att agera självständigt i frågan om rekrytering av spelare. Istället för att varje klubb fattar investeringsbeslut utifrån sina egna överväganden och förutsättningar, har man härigenom kommit överens med sina konkurrenter om en gemensam handlingsplan. Även om det ifrågasatta beslutet till viss del syftar till att tillvarata SHL:s sportsliga intressen, så begränsar det uttryckligen klubbarnas handlingsutrymme avseende investeringar i spelartrupperna. 20. Konkurrensverket delar inte SHL:s uppfattning, att beslutet inte har någon effekt på nedströmsmarknaderna. Beslutet är ägnat att reglera vilka spelare som får delta i klubbarnas matcher i Elitserien, och har således en direkt inverkan på den produkt som klubbarna individuellt och SHL kollektivt erbjuder på de marknader där de genererar i princip all sin omsättning. Det kan antas att intresset från såväl publik som sponsorer och medieföretag skulle kunna öka avsevärt, om en klubb lyckades locka en stjärnspelare från NHL. En konkurrensbegränsande effekt på marknaden uppstår emellertid redan i och med det faktum att de konkurrerande klubbarna samordnar sitt marknadsbeteende och i samförstånd begränsar sina respektive utbud. Det 5 Jämförelsevis kan nämnas att AHF Hockeyallsvenskan AB (AHF) som först fattade ett beslut med motsvarande innebörd som SHL:s beslut men sedan upphävde det har bekräftat för Konkurrensverket att dess ursprungliga beslut fattades i beaktande av bl.a. att flera av de klubbar som deltar i det hockeyallsvenska seriespelet har svag ekonomi som inte klarar sådana merkostnader som tillfälliga inhopp från NHL-spelare innebär. 6 Mål 56/65 Société Technique Minière mot Maschinenbau Ulm REG 1966 s 235, s. 249.

6 Dnr 501/ (13) står givetvis varje klubb fritt att välja att inte göra den investering som en rekrytering av en NHL-spelare innebär. Kommer klubbarna däremot överens sinsemellan om att inte göra det, så begränsar man konkurrensen mellan sig till nackdel för de konsumenter, sponsorer och medieföretag som möjligen hade varit intresserade av en förbättrad produkt. 21. Mot denna bakgrund är det tydligt att det ifrågasatta beslutet innebär en begränsning av konkurrensen klubbarna emellan. Beslutet kan förväntas drabba klubbarnas kunder såväl konsumenter som köpare av sändningsrättigheter och sponsorutrymme då det begränsar klubbarnas möjlighet att erbjuda bästa tänkbara produkt på de marknader där de agerar som säljare. Konkurrensreglernas tillämpning på överenskommelser på idrottens område 22. SHL påpekar att det inom europeisk och svensk rätt är väl etablerat och vedertaget att idrottens särart fordrar särskilda överväganden vid tillämpning av det konkurrensrättsliga regelverket. SHL anger exempelvis att det i praxis är fastslaget att idrottsförbund och sammanslutningar av klubbar har rätt att upprätthålla ett regelverk som syftar till att åstadkomma en stabil mästerskapsserie utan omkastningar i de deltagande lagens uppställningar under seriens förlopp. Med hänvisning till EU-domstolens avgörande i Lehtonen-målet 7 anger SHL att domstolen godtagit det berättigade intresset av att skydda tävlingarna från sådana olägenheter som kan uppstå om deltagande klubbar hyr in spelare på korttidskontrakt för att t.ex. endast medverka under finalspelet. 23. De sportsliga skäl som SHL anger ligger till grund för det ifrågasatta beslutet kan grupperas i följande kategorier: Intresset av att skapa förutsättningar för en attraktiv svensk högstadivision. I detta ligger en målsättning att åstadkomma ett stabilt, rättvist och idrottsligt korrekt förlopp av respektive säsongs mästerskapsserie, t.ex. genom att förhindra omkastningar i spelartrupperna under seriespelet (nedan kallat skäl 1). Intresset av att föreningarna under jämbördiga förutsättningar ska kunna bygga upp en spelartrupp som håller sig någorlunda intakt under hela spelsäsongen (nedan kallat skäl 2). 7 C-176/96, Jyri Lehtonen och Castors Canada Dry Namur-Braine mot FRBSB, REG 2000 s (nedan Lehtonen).

7 Dnr 501/ (13) Intresset av att förhindra att spelare som tillhör en klubbs A-trupp med omedelbar verkan måste lämna truppen för att ge plats åt NHL-spelare (nedan kallat skäl 3). Konkurrensverkets bedömning 24. Idrottsklubbar, även de som drivs som ideella föreningar, är att betrakta som företag i konkurrensrättslig mening om de bedriver ekonomisk verksamhet. 8 Samtliga av de klubbar som tillsammans äger SHL bedriver omfattande ekonomisk verksamhet. Flertalet av klubbarna omsätter årligen över 100 miljoner kronor. SHL själv omsatte år 2011 ca 359 miljoner kronor. Det är därför tydligt att klubbarna omfattas av företagsbegreppet i 2 kap. 1 KL och i art. 101 FEUF. 25. Klubbarna är självständiga i förhållande till varandra såväl sportsligt som ekonomiskt, även om det finns sportsliga och ekonomiska samband mellan dem. SHL är därför att betrakta som en sådan sammanslutning av företag som avses i 1 kap. 6 p. 1 KL. Beslut fattade av SHL kan därför bli föremål för konkurrensrättslig prövning. 26. EU-domstolen har klargjort att inte alla beslut av företagssammanslutningar, som begränsar handlingsfriheten för en eller flera av parterna, nödvändigtvis omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. Vid tillämpningen av förbudet på ett konkret fall är det nämligen nödvändigt att beakta det övergripande sammanhang i vilket beslutet i fråga har fattats och, mer specifikt, dess syften. Om dessa syften i sig är legitima, måste det dessutom undersökas om de konkurrensbegränsningar som beslutet ger upphov till är en nödvändig följd av dessa syften och huruvida de är proportionerliga i förhållande till dessa Det är med andra ord möjligt att ett beslut av ett idrottsligt organ kan vara tillåtligt enligt 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF, om det är motiverat av ett legitimt sportsligt syfte. EU-domstolen har t.ex. accepterat att ett idrottsförbunds straffsanktioner mot dopning 10, eller användande av ett s.k. transferfönster för spelarövergångar 11, kan vara motiverade av det legitima syftet att idrottstävlingar ska kunna anordnas och genomföras på ett riktigt sätt. Man har också accepterat, som ett legitimt syfte, att upprätthålla en jämvikt mellan idrottsföreningar genom att bevara en viss grad av lika 8 Jfr mål C-41/90, Klaus Höfner och Fritz Elser mot Macrotron GmbH, REG 1991 s , p ; C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio, REG 2008 s , p ; C-519/04 P, David Meca-Medina och Igor Majcen mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 2006 s (nedan Meca-Medina), p. 22 och Meca-Medina, p Meca-Medina, p Lehtonen, p. 53.

8 Dnr 501/ (13) möjligheter och en osäkerhet kring resultat, samt att uppmuntra rekryteringen och utbildningen av unga spelare För att ett beslut som är motiverat av ett sådant legitimt syfte ska undgå förbudet i 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF måste beslutet också vara en lämplig åtgärd för att uppnå detta syfte. 13 Beslutet får dessutom inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet Mot denna bakgrund har Konkurrensverket att bedöma om det ifrågasatta beslutet är motiverat av legitima sportsliga syften, med utgångspunkt i de skäl som SHL har angett, och, i så fall, om det ifrågasatta beslutet är såväl lämpligt som proportionerligt för att uppnå dessa syften. 30. Avseende SHL:s skäl 1 (dvs. intresset av att åstadkomma ett stabilt, rättvist och idrottsligt korrekt förlopp av serien) kan det konstateras att intresset av att idrottstävlingar ska kunna anordnas och genomföras på ett riktigt sätt har erkänts som ett legitimt syfte av EU-domstolen. I Lehtonen-målet accepterade domstolen att detta syfte kunde uppnås genom att tillämpa vissa tidsfrister för spelarövergångar, för att inte äventyra jämförbarheten mellan de resultat som de olika lag som deltar i [serien ifråga] har uppnått och följaktligen hela mästerskapsseriens riktiga förlopp. 15 Skäl 1 kan därför vara ett legitimt syfte, åtminstone i den mån det sammanfaller med tidigare praxis på området. 31. SIF:s tävlingsbestämmelser 2012/2013 innehåller regler om t.ex. tidsfrister för spelarövergångar (16 maj januari 2013), begränsningar av antalet icke-eu-spelare i spelartrupper och regler rörande spelarövergångar mellan svenska klubbar och NHL, bl.a. avseende tidsfrister för sådana övergångar. Korttidskontrakt med NHL-spelare förbjuds emellertid inte, trots att den nu uppkomna situationen med lockout inte är en ny företeelse. 32. SHL:s verksamhet ska, enligt bolagets bolagsordning, bestå i att tillvarata sina ägares gemensamma sportsliga och kommersiella intressen. I detta ingår bl.a. att exploatera rättigheter såsom sändningsrättigheter och sponsor- och reklamutrymme, liksom att verka för en långsiktigt stark svensk elitserie. Ingenting i varken SHL:s eller i SIF:s regelverk förefaller dock ge SHL rollen att besluta om spelregler, tävlingsbestämmelser eller regler för hur klubbarna får bedriva sin sportsliga konkurrens. Detta förefaller ligga helt på SIF:s bord. 12 C-415/93, Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL mot Jean-Marc Bosman, Royal Club Liégeois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des Associations Européennes de Football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman, REG 1995 s (nedan Bosman), p Jfr. Bosman, p. 104, 107 och Meca-Medina, p. 47. Lehtonen, p Lehtonen, p. 54.

9 Dnr 501/ (13) 33. Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet inte är en lämplig åtgärd för att tillvarata de intressen som framgår av SHL:s skäl Under alla omständigheter framstår ett totalförbud mot korttidskontrakt som en mycket långtgående åtgärd för att säkerställa ett stabilt, rättvist och idrottsligt korrekt förlopp av serien. Andra nationella ishockeyligor förefaller inte ha ansett sig behöva vidta sådana ingripande åtgärder för att tillvarata detta intresse i den nu uppkomna situationen. Det torde också vara en ovanlig konstruktion även i andra idrotters regelverk. 35. Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet också går utöver vad som är nödvändigt för att tillvarata de intressen som framgår av SHL:s skäl 1. Det är därför inte proportionerligt. 36. Skäl 2 (dvs. intresset av att föreningarna under jämbördiga förutsättningar ska kunna bygga upp en spelartrupp som håller sig någorlunda intakt under hela spelsäsongen), sammanfaller delvis med skäl 1 när det gäller intresset av att spelartrupper hålls någorlunda intakta under hela spelsäsongen. Därtill kommer intresset av att klubbarna kan bygga upp sina spelartrupper under jämbördiga förutsättningar, vilket skulle kunna uppfattas som ett ytterligare skäl i sig. Det förefaller dock inte som om det ifrågasatta beslutet bidrar till att skapa jämbördiga förutsättningar klubbarna emellan. Om klubbarna vore fria att värva lockoutade NHL-spelare, torde deras förutsättningar för att göra så vara lika jämbördiga som de förutsättningar som gäller för klubbarnas hela övriga sportsliga verksamhet, innefattat spelarrekrytering. Att olika klubbar kan ha olika goda förutsättningar att locka till sig NHLspelare t.ex. av ekonomiska eller andra skäl innebär inte att dessa förutsättningar inte är jämbördiga eller rättvisa. 37. Skäl 2 kan därför inte anses svara mot ett legitimt syfte med det ifrågasatta beslutet. 38. Vad gäller skäl 3 (dvs. intresset av att förhindra att klubbens befintliga spelare måste ge plats åt NHL-spelare) kan konstateras att EU-domstolen i Bosman-avgörandet accepterade, som ett legitimt syfte, att uppmuntra rekryteringen och utbildningen av unga spelare. 16 SHL anger att det ifrågasatta beslutet delvis syftar till att förhindra att spelare som tillhör en klubbs A-trupp med omedelbar verkan måste lämna truppen för att ge plats åt NHL-spelare. 39. Även om Konkurrensverket skulle godta att skäl 3 är ett legitimt syfte med SHL:s beslut, så kan det ifrågasättas om beslutet är en lämplig och 16 Bosman, p. 106.

10 Dnr 501/ (13) proportionerlig åtgärd för att uppnå detta syfte. Vad gäller beslutets lämplighet får det antas att en eventuell negativ påverkan på befintliga elitseriespelares situation skulle vara större ju längre period som tillkommande NHL-spelare stannar. Det är därför inte ändamålsenligt för att uppnå detta syfte att förbjuda just korttidskontrakt. 40. Vad gäller beslutets proportionalitet måste det ifrågasättas om rekryteringen och utbildningen av unga spelare riskerar att hämmas om en klubb exempelvis tar in en eller ett fåtal NHL-stjärnor i sin 22-mannatrupp under en begränsad period. 17 SHL:s totalförbud, enligt vilket korttidskontrakt med NHL-spelare vid en ev lockout inte är aktuellt, förefaller också utesluta att en klubb rekryterar en etablerad NHL-spelare i syfte att ersätta en tongivande spelare som blivit otillgänglig p.g.a. skada, trots att en sådan situation inte skulle få till följd att någon befintlig klubbspelare skulle tvingas lämna truppen. 41. Slutligen kan den invändning som gjordes rörande skäl 1 i p ovan, avseende det ifrågasatta beslutets lämplighet för att uppnå de intressen som SHL angett, göras även rörande skäl Konkurrensverket bedömer därför att SHL:s beslut inte är en lämplig åtgärd, och går utöver vad som är nödvändigt, för att tillvarata de intressen som framgår av SHL:s skäl Sammanfattningsvis kan det ifrågasatta beslutet, även om det skulle vara motiverat av legitima sportsliga skäl, inte undkomma förbudet i 2 kap. 1 KL och art 101 FEUF enbart på den grunden. Undantag från konkurrensreglerna för vissa arbetsrättsliga överenskommelser 44. SHL påpekar att överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare är undantagna från konkurrensreglerna. Vidare hävdar SHL att principen, att inte ta in lockoutade NHL-spelare på kontrakt som avbryts med omedelbar verkan om lockouten upphör, ligger helt i linje med SHLs kollektivavtal med Unionen (inom vilken hockeyspelarnas förbund SICO är medlem). Konkurrensverkets bedömning 45. Enligt 1 kap. 2 KL är lagen inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. Avtal som slutits inom ramen för kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter i syfte att förbättra anställnings- och arbetsförhållandena 17 SHL:s beslut kan jämföras t.ex. med den ryska högsta ishockeyligan, KHL, som har infört en regel, med anledning av NHL-lockouten, som tillåter varje enskild klubb att ta in högst tre NHL-spelare.

11 Dnr 501/ (13) är undantagna även från art. 101 FEUF. 18 I övrigt omfattas överenskommelser mellan företag av konkurrensrätten i den mån de innehåller konkurrensbegränsande inslag, även om de också har beröringspunkter med arbetsrätten. 46. Bestämmelsen i 1 kap. 2 KL utgör ett undantag för avtal träffade mellan arbetsmarknadens parter, dvs. kollektivavtal. Det ifrågasatta beslutet är emellertid inte ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan endast en överenskommelse inom en grupp arbetsgivare. 47. SHL hävdar att visst stöd för beslutet går att utläsa ur det rådande kollektivavtalet för ishockey mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen. Detta avtal sträcker sig dock inte längre än att stipulera att anställning som ishockeyspelare är tidsbegränsad och normalt gäller för ett eller två år i taget. I Konkurrensverkets utredning har inget framkommit som tyder på att SHL fattat det ifrågasatta beslutet för att efterleva kollektivavtalet Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att undantaget i 1 kap. 2 KL och motsvarande undantag i EU-rätten inte är tillämpliga på det ifrågasatta beslutet. Slutsats 49. Av vad som hittills framkommit i utredningen bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet står i strid med förbudet i 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF. Utifrån vad som hittills framkommit i ärendet bedömer Konkurrensverket att beslutet inte uppfyller kriterierna för undantag i 2 kap. 2 KL respektive art FEUF. Det finns därför starka skäl att fortsätta utredningen av ärendet. Interimistiskt åläggande Förutsättningar för interimistiskt åläggande 50. Enligt 3 kap. 1 KL får Konkurrensverket ålägga företag att upphöra med överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF. Enligt 3 kap. 3 KL får ett sådant åläggande, om det finns särskilda skäl, meddelas för tiden till dess frågan slutligt har avgjorts. 18 C-67/96, Albany International REG 1999 s I-5751, p Tvärtom klargjorde spelarfacket SICO på sin hemsida den 19 september 2012: SICOs inställning är att varje spelare ska ha frihet att ta anställning hos en ishockeyklubb om spelaren och klubben kan komma överens om kontraktsvillkoren. Anställningen kan gälla både för kort tid eller för en eller flera säsonger. Principiellt anser vi därför att alla hinder som uppställs mot en fri rörlighet för spelare och som inte är motiverade av särskilda hänsyn för sportens särart, ex transferfönster, inte är till gagn för spelarna som ett kollektiv.

12 Dnr 501/ (13) 51. Interimistiska beslut ska normalt reserveras för mer uppenbara fall av överträdelser. 20 Att särskilda skäl krävs för ett interimistiskt åläggande innebär att bestämmelsen ska tillämpas vid allvarligare överträdelser som kan få negativa konsekvenser av betydelse om inte det företag som överträder förbudsbestämmelserna åläggs att omedelbart upphöra med överträdelsen. 21 Möjligheten till snabba korrigeringar av vissa marknadsbeteenden bör enligt KL:s förarbeten emellertid inte vara reserverade för rena undantagsfall Ett interimistiskt beslut förutsätter vidare att det föreligger fara i dröjsmål om det utredda förfarandet tillåts fortgå under Konkurrensverkets fortsatta utredning, 23 och att det finns objektivt godtagbara skäl av tyngd för en så ingripande åtgärd som beslutet innebär. 24 Hänsyn ska tas också till effekterna för den som får åläggandet. 25 Konkurrensverkets bedömning 53. Utifrån vad som hittills framkommit i ärendet bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet utgör en uppenbar överträdelse av 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF. 54. En konkurrensbegränsande överenskommelse mellan konkurrenter är att betrakta som en allvarligare överträdelse. Som konstaterats ovan kan det ifrågasatta beslutet förväntas få negativa konsekvenser för konsumenter och andra kunder på de marknader där SHL och dess ägare agerar som säljare. Dessa konsekvenser är av betydelse, med avseende på den omedelbara begränsning av utbudet dessa kunder utsätts för jämfört med den situation som hade rått i avsaknad av förbudet mot korttidskontrakt. 55. Fara i dröjsmål får anses föreligga, med hänsyn till att NHL-lockouten trädde i kraft den 15 september Det ifrågasatta förbudet leder därför redan nu till en konkurrensbegränsning. Eftersom Elitserien, enligt uppgifter i media, är den enda nationella ishockeyliga som infört ett totalförbud mot korttidskontrakt med NHL-spelare finns det dessutom en överhängande risk att NHL-spelare väljer att söka sig till andra ligor istället för Elitserien om det ifrågasatta beslutet tillåts kvarstå under en längre period. 56. Mot denna bakgrund konstaterar Konkurrensverket att det finns objektivt godtagbara skäl av tyngd för ett interimistiskt åläggande. Dessa skäl uppvägs inte av de eventuella negativa effekter som ett sådant åläggande kan få för 20 Prop. 1981/82:165, s. 217 ff 21 Prop. 1997/98:130, s Prop. 1997/98:130, s Prop. 1981/82:165, s. 217 ff 24 Prop. 1997/98:130, s Prop. 1997/98:130, s. 64

13 Dnr 501/ (13) SHL eller dess ägare, särskilt inte vid beaktande av att det alltjämt står varje enskild klubb fritt att självständigt bestämma sig för att avstå från att rekrytera NHL-spelare. 57. Sammanfattningsvis föreligger sådana särskilda skäl som avses i 3 kap. 3 KL. 58. Konkurrensverket ålägger därför SHL att inte tillämpa eller vidta sanktioner mot klubbar som inte följer SHL:s beslut, enligt vilket dess ägarklubbar förbinder sig att inte teckna korttidskontrakt med spelare från National Hockey League under ishockeysäsongen 2012/2013. Åläggandet ska gälla för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts eller annat beslutats. 59. Enligt 6 kap. 1 KL får Konkurrensverket förena ett åläggande med vite. Det föreligger skäl att förena detta åläggande med vite. Vitet bör sättas till ett belopp som kan förväntas leda till att beslutet följs. Konkurrensverket bedömer att ett vitesbelopp om 20 miljoner kronor är tillräckligt. Hur man överklagar, se bilaga 1. Detta beslut har fattats av stf. generaldirektören. Föredragande har varit processrådet Johan Sahl. Anne Vadasz-Nilsson Johan Sahl Bilaga 1 Hur man överklagar Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. 41 KONKURRENSVERKET 9 2015-02-18 Dnr 168/2012 1(9) Sveriges Åkeriföretag Box 7248 103 89 Stockholm Uppföljning kalkylstöd Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Påstått konkurrensproblem - Swedavias uppsägning av arrendeavtal

Påstått konkurrensproblem - Swedavias uppsägning av arrendeavtal KKV1004, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2013-10-10 Dnr 565/2013 1 (5) Bird & Bird Advokat KB Att: David Nilsson Box 7714 103 95 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem - Swedavias uppsägning av arrendeavtal Konkurrensverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

vas MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:7 2010-02-26 Dnr A 4/09

vas MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:7 2010-02-26 Dnr A 4/09 vas MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:7 2010-02-26 Dnr A 4/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets interimistiska beslut den 25 november 2009 i ärende dnr 533/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Ekfors

Läs mer

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKELN I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Upphandlingsrättsliga föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen Upphandlingsrättsliga föreningen 11 september 2013 i Göteborg Anbudskarteller, ramavtal och konkurrens - En introduktion på 15 minuter FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKEL I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012 (www.ert.se):

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn

Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn 1.1 Bakgrund I slutet på 2012 beslutade.se:s styrelse att ett remissunderlag skulle skickas ut för att inhämta

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 april 2010 SÖKANDE DHL Freight (Sweden) AB, 556103-0437, tidigare med firma DHL Express (Sweden) AB Ombud: Advokat Per Nilsson Flood Advokatbyrå Box

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal

Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal KKV1004, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2013-06-13 Dnr 186/2012 1 (6) Klagandebolagen genom Danowsky & Partners Advokatbyrå KB Box 16097 103 22 STOCKHOLM Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar

Läs mer

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-04 Dnr 644/2010 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå Enhet 1 Meddelad i Luleå Mål nr 1 KLAGANDEN 1. Digital Print Center, Europe AB, 556803-9852 Box 5004 104 41 Stockholm 2. Enskild firma Nordisk Annonsbyrå, 430207-3095 Box 5051 102 42 Stockholm Ombud för

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber KKV1004, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-07-13 Dnr 220/2015 1 (8) Bahnhof AB Box 7702 103 95 Stockholm TeliaSonera Skanova Access AB Box 93 123 22 Farsta Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer