Svenska Hockeyligan AB, org.nr , Box 5095, Johanneshov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov"

Transkript

1 KKV2000, v1.2, BESLUT Dnr 501/ (13) Part Svenska Hockeyligan AB, org.nr , Box 5095, Johanneshov Ombud: Advokaterna Lennart Ernstson och Gunnar Blomberg, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, Stockholm Saken Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag enligt 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579) och artikel 101 fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt; nu fråga om interimistiskt åläggande enligt 3 kap. 1 samt 3 kap. 3 konkurrenslagen Beslut Konkurrensverket ålägger, enligt 3 kap. 1, 3 kap. 3 samt 6 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579), Svenska Hockeyligan AB att inte tillämpa eller vidta sanktioner mot klubbar som inte följer Svenska Hockeyligan AB:s beslut, enligt vilket dess ägarklubbar förbinder sig att inte teckna korttidskontrakt med spelare från National Hockey League under ishockeysäsongen 2012/2013. Åläggandet gäller för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts eller annat beslutats. Åläggandet förenas med vite om tjugo (20) miljoner kronor. Beslutet gäller omedelbart. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 501/ (13) Ifrågasatt konkurrensbegränsning 1. Svenska Hockeyligan AB (SHL) ägs av de 12 ishockeyklubbar som är kvalificerade för spel i den högsta ishockeydivisionen i Sverige, Elitserien. 1 SHL:s ägarkrets förändras regelbundet, i takt med att klubbar flyttas upp till, eller ner från, Elitserien. 2. Konkurrensverket uppmärksammade i början av september 2012 att Svenska Hockeyligan AB (SHL) beslutat att dess ägarklubbar under ishockeysäsongen 2012/2013 inte skulle tillåtas teckna korttidskontrakt med spelare som vanligtvis spelar i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL). Samtidigt framkom uppgifter om att enskilda medlemsklubbar i SHL uttryckt intresse av att ta in NHL-spelare på korttidskontrakt. Mot denna bakgrund begärde Konkurrensverket den 6 september 2012 in yttrande från SHL i syfte att utreda omständigheterna kring SHL:s beslut. Bakgrund 3. SHL företräder de idrottsföreningar och idrottsaktiebolag vars ishockeylag spelar i Elitserien. Bolagets huvudsakliga verksamhet är enligt SHL att tillvarata ägarnas gemensamma sportsliga och kommersiella intressen och hantera bl.a. radio- och tv-rättigheter samt ett antal för ägarna gemensamma huvudsponsorskap. SHL är också en arbetsgivarorganisation. Vad gäller sportsliga frågor ska SHL verka för en långsiktigt stark svensk elitishockey (elitserie, landslag, övriga förbundsserier och elitjuniorverksamhet). SHL anger vidare att man hanterar frågor om planering, säkerhet och anställning av vissa funktionärer vid matcher. 4. Svenska Ishockeyförbundet (SIF) är ett specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet. Enligt SHL organiserar SIF, och ger ramverket för, allt seriespel i ishockey i Sverige. SIF fastställer t.ex. de tävlingsbestämmelser som reglerar genomförandet av och deltagandet i ishockeytävlingar i Sverige, inklusive Elitserien. 5. Sedan en tid har NHL och NHL-spelarnas fackförening fört förhandlingar om villkoren för spelarnas medverkan i ligan. Förhandlingarna har inte resulterat i någon överenskommelse och NHL har vidtagit en lockout av spelarna, vilken trädde i kraft den 16 september Inför säsongen 2006/2007 infördes ett internt regelverk inom SHL. Ursprunget till det interna regelverket var enligt SHL en analys av effekterna av att flera elitserielag under säsongen 2005/2006 engagerade spelare på s.k. 1 Säsongen 2012/2013 är dessa klubbar AIK, Brynäs IF, Frölunda HC, Färjestads BK, HV 71, Linköping HC, Luleå HF, MoDo Hockey, Rögle BK, Skellefteå AIK, Timrå IK och Växjö Lakers HC.

3 Dnr 501/ (13) artistkontrakt under säsongens inledning. Denna tillfälliga förstärkning för vissa lag just i säsongens inledning skapade enligt SHL en relativt ointressant avslutning av säsongen med ett sportsligt resultat av säsongen som kunde ifrågasättas. 7. Detta interna regelverk förnyades senast inför säsongen 2011/2012, då elitserieklubbarna inom ramen för SHL kom överens om att inte, utom i vissa givna undantagsfall, teckna spelarkontrakt som tillåter spelaren att lämna klubben innan säsongens slut. 8. Mot bakgrund av den förestående NHL-lockouten fattade SHL vid ett styrelsemöte den 21 augusti 2012 följande beslut: att tidigare beslut om att endast kontraktera spelare för hel säsong står fast, det innebär att korttidskontrakt med NHL-spelare vid en ev lockout inte är aktuellt 9. Elitserien 2012/2013 startade den 13 september NHL-lockouten som inleddes den 16 september 2012 pågår fortfarande. Samtliga elitserieklubbar har hittills följt SHL:s beslut och avstått från att rekrytera lockoutade NHLspelare. Ett betydande antal NHL-spelare har i skrivande stund valt att ansluta sig till lag i t.ex. de ryska och schweiziska ishockeyligorna medan NHL-konflikten pågår. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 10. Av 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579), KL, följer att sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna. Sådana konkurrensbegränsande avtal kan t.ex. bestå i att inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs 2, eller att produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras Enligt 1 kap. 6 p. 1 KL omfattas även beslut av en sammanslutning av företag av förbudet i 2 kap 1 KL. 12. Sådana konkurrensbegränsande samarbeten som potentiellt kan påverka handeln mellan medlemsländer inom EU omfattas också av förbudet i artikel 101 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 4 Mycket talar för att art. 101 FEUF är tillämplig i detta ärende. 2 2 kap. 1 2 st. p. 1 KL 3 2 kap. 1 2 st. p. 2 KL 4 Precis som 2 kap. 1 KL omfattar art. 101 FEUF även beslut av sammanslutningar av företag.

4 Dnr 501/ (13) Relevant marknad 13. SHL anger att dess medlemsklubbar är verksamma på marknaden för anordnande av idrottstävlingar och kommersiell exploatering av dessa genom t.ex. tv-sändningar. Kunderna på denna marknad är enligt SHL främst konsumenter som köper biljetter till arrangemangen samt mediebolag och sponsorer. Konkurrensverkets bedömning 14. Konkurrensverket bedömer att den av SHL beskrivna nedströmsmarknaden sannolikt bör delas in i ett flertal relevanta marknader, som i sin tur kan behöva avgränsas smalare. Marknaden för anordnande av idrottstävlingar kan behöva avgränsas till att bara omfatta elitishockey. Marknaden för kommersiell exploatering bör sannolikt delas in i t.ex. sponsorutrymme och sändningsrättigheter via olika massmedier. I detta skede i utredningen är det dock inte möjligt att slutgiltigt avgränsa de relevanta nedströmsmarknaderna. Det är heller inte nödvändigt för detta beslut, eftersom nedanstående bedömningar av det ifrågasatta beslutets konkurrensbegränsande effekter är giltiga såväl vid en smal marknadsavgränsning som vid SHL:s bredare avgränsning. Konkurrensbegränsande syfte eller resultat 15. SHL anger att det ifrågasatta beslutet varken har ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat. Beslutet har, enligt SHL, inte fattats i syfte att gynna eller missgynna deltagande klubbar utan för att säkerställa ett rättvist och riktigt förlopp av seriespelet. SHL anger vidare att beslutet inte har någon effekt på marknaden för anordnande av idrottstävlingar och kommersiell exploatering av dessa genom t.ex. tv-sändningar, då det inte på något sätt styr klubbarnas agerande gentemot mediebolag, konsumenter eller andra kunder. SHL medger att beslutet har viss effekt på uppströmsmarknaden, där klubbar agerar arbetsgivare och ishockeyspelare är arbetstagare. SHL menar dock att begränsningar på en arbetsmarknad endast är av intresse ur ett konkurrensrättsligt perspektiv om de samtidigt skulle leda till minskad konkurrens mellan aktörerna på den relevanta produktmarknaden, vilket SHL hävdar inte är fallet här. Konkurrensverkets bedömning 16. Det kan ifrågasättas om SHL:s beslut haft som sitt enda, eller ens primära, syfte att säkerställa ett rättvist och riktigt förlopp av seriespelet. Konkurrensverket bedömer att beslutet, objektivt sett, främst syftar till att kontrollera och begränsa klubbarnas kostnader för spelare. Genom att agera samordnat kan

5 Dnr 501/ (13) SHL undvika att enskilda klubbar höjer sina kostnader och investerar i lockoutade NHL-spelare Det är under alla omständigheter inte nödvändigt, för att konstatera en överträdelse av 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF, att visa att en överenskommelse har ett konkurrensbegränsande syfte, så länge det kan konstateras att överenskommelsen ifråga kan förväntas få ett konkurrensbegränsande resultat Rekrytering av spelare från NHL inom ramen för SIF:s regelverk innefattar ett antal såväl kommersiella som sportsliga överväganden som en klubb kan behöva göra. Det innebär en investering med kostnader för försäkringar, löner till spelaren osv., och således en ekonomisk risk. Samtidigt ger det klubben möjligheter att erbjuda en mer attraktiv och konkurrenskraftig produkt, såväl kommersiellt som sportsligt. Investeringen kan därför leda till ökade intäkter för klubben, dels genom ett ökat intresse från publik, sponsorer och medieföretag, dels genom ökade chanser till sportsliga framgångar. Sådana överväganden ska enligt konkurrenslagstiftningen en klubb göra på egen hand och inte tillsammans med sina konkurrenter. 19. Genom det ifrågasatta beslutet fråntas, eller frånsäger sig, respektive klubb möjligheten att agera självständigt i frågan om rekrytering av spelare. Istället för att varje klubb fattar investeringsbeslut utifrån sina egna överväganden och förutsättningar, har man härigenom kommit överens med sina konkurrenter om en gemensam handlingsplan. Även om det ifrågasatta beslutet till viss del syftar till att tillvarata SHL:s sportsliga intressen, så begränsar det uttryckligen klubbarnas handlingsutrymme avseende investeringar i spelartrupperna. 20. Konkurrensverket delar inte SHL:s uppfattning, att beslutet inte har någon effekt på nedströmsmarknaderna. Beslutet är ägnat att reglera vilka spelare som får delta i klubbarnas matcher i Elitserien, och har således en direkt inverkan på den produkt som klubbarna individuellt och SHL kollektivt erbjuder på de marknader där de genererar i princip all sin omsättning. Det kan antas att intresset från såväl publik som sponsorer och medieföretag skulle kunna öka avsevärt, om en klubb lyckades locka en stjärnspelare från NHL. En konkurrensbegränsande effekt på marknaden uppstår emellertid redan i och med det faktum att de konkurrerande klubbarna samordnar sitt marknadsbeteende och i samförstånd begränsar sina respektive utbud. Det 5 Jämförelsevis kan nämnas att AHF Hockeyallsvenskan AB (AHF) som först fattade ett beslut med motsvarande innebörd som SHL:s beslut men sedan upphävde det har bekräftat för Konkurrensverket att dess ursprungliga beslut fattades i beaktande av bl.a. att flera av de klubbar som deltar i det hockeyallsvenska seriespelet har svag ekonomi som inte klarar sådana merkostnader som tillfälliga inhopp från NHL-spelare innebär. 6 Mål 56/65 Société Technique Minière mot Maschinenbau Ulm REG 1966 s 235, s. 249.

6 Dnr 501/ (13) står givetvis varje klubb fritt att välja att inte göra den investering som en rekrytering av en NHL-spelare innebär. Kommer klubbarna däremot överens sinsemellan om att inte göra det, så begränsar man konkurrensen mellan sig till nackdel för de konsumenter, sponsorer och medieföretag som möjligen hade varit intresserade av en förbättrad produkt. 21. Mot denna bakgrund är det tydligt att det ifrågasatta beslutet innebär en begränsning av konkurrensen klubbarna emellan. Beslutet kan förväntas drabba klubbarnas kunder såväl konsumenter som köpare av sändningsrättigheter och sponsorutrymme då det begränsar klubbarnas möjlighet att erbjuda bästa tänkbara produkt på de marknader där de agerar som säljare. Konkurrensreglernas tillämpning på överenskommelser på idrottens område 22. SHL påpekar att det inom europeisk och svensk rätt är väl etablerat och vedertaget att idrottens särart fordrar särskilda överväganden vid tillämpning av det konkurrensrättsliga regelverket. SHL anger exempelvis att det i praxis är fastslaget att idrottsförbund och sammanslutningar av klubbar har rätt att upprätthålla ett regelverk som syftar till att åstadkomma en stabil mästerskapsserie utan omkastningar i de deltagande lagens uppställningar under seriens förlopp. Med hänvisning till EU-domstolens avgörande i Lehtonen-målet 7 anger SHL att domstolen godtagit det berättigade intresset av att skydda tävlingarna från sådana olägenheter som kan uppstå om deltagande klubbar hyr in spelare på korttidskontrakt för att t.ex. endast medverka under finalspelet. 23. De sportsliga skäl som SHL anger ligger till grund för det ifrågasatta beslutet kan grupperas i följande kategorier: Intresset av att skapa förutsättningar för en attraktiv svensk högstadivision. I detta ligger en målsättning att åstadkomma ett stabilt, rättvist och idrottsligt korrekt förlopp av respektive säsongs mästerskapsserie, t.ex. genom att förhindra omkastningar i spelartrupperna under seriespelet (nedan kallat skäl 1). Intresset av att föreningarna under jämbördiga förutsättningar ska kunna bygga upp en spelartrupp som håller sig någorlunda intakt under hela spelsäsongen (nedan kallat skäl 2). 7 C-176/96, Jyri Lehtonen och Castors Canada Dry Namur-Braine mot FRBSB, REG 2000 s (nedan Lehtonen).

7 Dnr 501/ (13) Intresset av att förhindra att spelare som tillhör en klubbs A-trupp med omedelbar verkan måste lämna truppen för att ge plats åt NHL-spelare (nedan kallat skäl 3). Konkurrensverkets bedömning 24. Idrottsklubbar, även de som drivs som ideella föreningar, är att betrakta som företag i konkurrensrättslig mening om de bedriver ekonomisk verksamhet. 8 Samtliga av de klubbar som tillsammans äger SHL bedriver omfattande ekonomisk verksamhet. Flertalet av klubbarna omsätter årligen över 100 miljoner kronor. SHL själv omsatte år 2011 ca 359 miljoner kronor. Det är därför tydligt att klubbarna omfattas av företagsbegreppet i 2 kap. 1 KL och i art. 101 FEUF. 25. Klubbarna är självständiga i förhållande till varandra såväl sportsligt som ekonomiskt, även om det finns sportsliga och ekonomiska samband mellan dem. SHL är därför att betrakta som en sådan sammanslutning av företag som avses i 1 kap. 6 p. 1 KL. Beslut fattade av SHL kan därför bli föremål för konkurrensrättslig prövning. 26. EU-domstolen har klargjort att inte alla beslut av företagssammanslutningar, som begränsar handlingsfriheten för en eller flera av parterna, nödvändigtvis omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. Vid tillämpningen av förbudet på ett konkret fall är det nämligen nödvändigt att beakta det övergripande sammanhang i vilket beslutet i fråga har fattats och, mer specifikt, dess syften. Om dessa syften i sig är legitima, måste det dessutom undersökas om de konkurrensbegränsningar som beslutet ger upphov till är en nödvändig följd av dessa syften och huruvida de är proportionerliga i förhållande till dessa Det är med andra ord möjligt att ett beslut av ett idrottsligt organ kan vara tillåtligt enligt 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF, om det är motiverat av ett legitimt sportsligt syfte. EU-domstolen har t.ex. accepterat att ett idrottsförbunds straffsanktioner mot dopning 10, eller användande av ett s.k. transferfönster för spelarövergångar 11, kan vara motiverade av det legitima syftet att idrottstävlingar ska kunna anordnas och genomföras på ett riktigt sätt. Man har också accepterat, som ett legitimt syfte, att upprätthålla en jämvikt mellan idrottsföreningar genom att bevara en viss grad av lika 8 Jfr mål C-41/90, Klaus Höfner och Fritz Elser mot Macrotron GmbH, REG 1991 s , p ; C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio, REG 2008 s , p ; C-519/04 P, David Meca-Medina och Igor Majcen mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 2006 s (nedan Meca-Medina), p. 22 och Meca-Medina, p Meca-Medina, p Lehtonen, p. 53.

8 Dnr 501/ (13) möjligheter och en osäkerhet kring resultat, samt att uppmuntra rekryteringen och utbildningen av unga spelare För att ett beslut som är motiverat av ett sådant legitimt syfte ska undgå förbudet i 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF måste beslutet också vara en lämplig åtgärd för att uppnå detta syfte. 13 Beslutet får dessutom inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet Mot denna bakgrund har Konkurrensverket att bedöma om det ifrågasatta beslutet är motiverat av legitima sportsliga syften, med utgångspunkt i de skäl som SHL har angett, och, i så fall, om det ifrågasatta beslutet är såväl lämpligt som proportionerligt för att uppnå dessa syften. 30. Avseende SHL:s skäl 1 (dvs. intresset av att åstadkomma ett stabilt, rättvist och idrottsligt korrekt förlopp av serien) kan det konstateras att intresset av att idrottstävlingar ska kunna anordnas och genomföras på ett riktigt sätt har erkänts som ett legitimt syfte av EU-domstolen. I Lehtonen-målet accepterade domstolen att detta syfte kunde uppnås genom att tillämpa vissa tidsfrister för spelarövergångar, för att inte äventyra jämförbarheten mellan de resultat som de olika lag som deltar i [serien ifråga] har uppnått och följaktligen hela mästerskapsseriens riktiga förlopp. 15 Skäl 1 kan därför vara ett legitimt syfte, åtminstone i den mån det sammanfaller med tidigare praxis på området. 31. SIF:s tävlingsbestämmelser 2012/2013 innehåller regler om t.ex. tidsfrister för spelarövergångar (16 maj januari 2013), begränsningar av antalet icke-eu-spelare i spelartrupper och regler rörande spelarövergångar mellan svenska klubbar och NHL, bl.a. avseende tidsfrister för sådana övergångar. Korttidskontrakt med NHL-spelare förbjuds emellertid inte, trots att den nu uppkomna situationen med lockout inte är en ny företeelse. 32. SHL:s verksamhet ska, enligt bolagets bolagsordning, bestå i att tillvarata sina ägares gemensamma sportsliga och kommersiella intressen. I detta ingår bl.a. att exploatera rättigheter såsom sändningsrättigheter och sponsor- och reklamutrymme, liksom att verka för en långsiktigt stark svensk elitserie. Ingenting i varken SHL:s eller i SIF:s regelverk förefaller dock ge SHL rollen att besluta om spelregler, tävlingsbestämmelser eller regler för hur klubbarna får bedriva sin sportsliga konkurrens. Detta förefaller ligga helt på SIF:s bord. 12 C-415/93, Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL mot Jean-Marc Bosman, Royal Club Liégeois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des Associations Européennes de Football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman, REG 1995 s (nedan Bosman), p Jfr. Bosman, p. 104, 107 och Meca-Medina, p. 47. Lehtonen, p Lehtonen, p. 54.

9 Dnr 501/ (13) 33. Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet inte är en lämplig åtgärd för att tillvarata de intressen som framgår av SHL:s skäl Under alla omständigheter framstår ett totalförbud mot korttidskontrakt som en mycket långtgående åtgärd för att säkerställa ett stabilt, rättvist och idrottsligt korrekt förlopp av serien. Andra nationella ishockeyligor förefaller inte ha ansett sig behöva vidta sådana ingripande åtgärder för att tillvarata detta intresse i den nu uppkomna situationen. Det torde också vara en ovanlig konstruktion även i andra idrotters regelverk. 35. Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet också går utöver vad som är nödvändigt för att tillvarata de intressen som framgår av SHL:s skäl 1. Det är därför inte proportionerligt. 36. Skäl 2 (dvs. intresset av att föreningarna under jämbördiga förutsättningar ska kunna bygga upp en spelartrupp som håller sig någorlunda intakt under hela spelsäsongen), sammanfaller delvis med skäl 1 när det gäller intresset av att spelartrupper hålls någorlunda intakta under hela spelsäsongen. Därtill kommer intresset av att klubbarna kan bygga upp sina spelartrupper under jämbördiga förutsättningar, vilket skulle kunna uppfattas som ett ytterligare skäl i sig. Det förefaller dock inte som om det ifrågasatta beslutet bidrar till att skapa jämbördiga förutsättningar klubbarna emellan. Om klubbarna vore fria att värva lockoutade NHL-spelare, torde deras förutsättningar för att göra så vara lika jämbördiga som de förutsättningar som gäller för klubbarnas hela övriga sportsliga verksamhet, innefattat spelarrekrytering. Att olika klubbar kan ha olika goda förutsättningar att locka till sig NHLspelare t.ex. av ekonomiska eller andra skäl innebär inte att dessa förutsättningar inte är jämbördiga eller rättvisa. 37. Skäl 2 kan därför inte anses svara mot ett legitimt syfte med det ifrågasatta beslutet. 38. Vad gäller skäl 3 (dvs. intresset av att förhindra att klubbens befintliga spelare måste ge plats åt NHL-spelare) kan konstateras att EU-domstolen i Bosman-avgörandet accepterade, som ett legitimt syfte, att uppmuntra rekryteringen och utbildningen av unga spelare. 16 SHL anger att det ifrågasatta beslutet delvis syftar till att förhindra att spelare som tillhör en klubbs A-trupp med omedelbar verkan måste lämna truppen för att ge plats åt NHL-spelare. 39. Även om Konkurrensverket skulle godta att skäl 3 är ett legitimt syfte med SHL:s beslut, så kan det ifrågasättas om beslutet är en lämplig och 16 Bosman, p. 106.

10 Dnr 501/ (13) proportionerlig åtgärd för att uppnå detta syfte. Vad gäller beslutets lämplighet får det antas att en eventuell negativ påverkan på befintliga elitseriespelares situation skulle vara större ju längre period som tillkommande NHL-spelare stannar. Det är därför inte ändamålsenligt för att uppnå detta syfte att förbjuda just korttidskontrakt. 40. Vad gäller beslutets proportionalitet måste det ifrågasättas om rekryteringen och utbildningen av unga spelare riskerar att hämmas om en klubb exempelvis tar in en eller ett fåtal NHL-stjärnor i sin 22-mannatrupp under en begränsad period. 17 SHL:s totalförbud, enligt vilket korttidskontrakt med NHL-spelare vid en ev lockout inte är aktuellt, förefaller också utesluta att en klubb rekryterar en etablerad NHL-spelare i syfte att ersätta en tongivande spelare som blivit otillgänglig p.g.a. skada, trots att en sådan situation inte skulle få till följd att någon befintlig klubbspelare skulle tvingas lämna truppen. 41. Slutligen kan den invändning som gjordes rörande skäl 1 i p ovan, avseende det ifrågasatta beslutets lämplighet för att uppnå de intressen som SHL angett, göras även rörande skäl Konkurrensverket bedömer därför att SHL:s beslut inte är en lämplig åtgärd, och går utöver vad som är nödvändigt, för att tillvarata de intressen som framgår av SHL:s skäl Sammanfattningsvis kan det ifrågasatta beslutet, även om det skulle vara motiverat av legitima sportsliga skäl, inte undkomma förbudet i 2 kap. 1 KL och art 101 FEUF enbart på den grunden. Undantag från konkurrensreglerna för vissa arbetsrättsliga överenskommelser 44. SHL påpekar att överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare är undantagna från konkurrensreglerna. Vidare hävdar SHL att principen, att inte ta in lockoutade NHL-spelare på kontrakt som avbryts med omedelbar verkan om lockouten upphör, ligger helt i linje med SHLs kollektivavtal med Unionen (inom vilken hockeyspelarnas förbund SICO är medlem). Konkurrensverkets bedömning 45. Enligt 1 kap. 2 KL är lagen inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. Avtal som slutits inom ramen för kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter i syfte att förbättra anställnings- och arbetsförhållandena 17 SHL:s beslut kan jämföras t.ex. med den ryska högsta ishockeyligan, KHL, som har infört en regel, med anledning av NHL-lockouten, som tillåter varje enskild klubb att ta in högst tre NHL-spelare.

11 Dnr 501/ (13) är undantagna även från art. 101 FEUF. 18 I övrigt omfattas överenskommelser mellan företag av konkurrensrätten i den mån de innehåller konkurrensbegränsande inslag, även om de också har beröringspunkter med arbetsrätten. 46. Bestämmelsen i 1 kap. 2 KL utgör ett undantag för avtal träffade mellan arbetsmarknadens parter, dvs. kollektivavtal. Det ifrågasatta beslutet är emellertid inte ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan endast en överenskommelse inom en grupp arbetsgivare. 47. SHL hävdar att visst stöd för beslutet går att utläsa ur det rådande kollektivavtalet för ishockey mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen. Detta avtal sträcker sig dock inte längre än att stipulera att anställning som ishockeyspelare är tidsbegränsad och normalt gäller för ett eller två år i taget. I Konkurrensverkets utredning har inget framkommit som tyder på att SHL fattat det ifrågasatta beslutet för att efterleva kollektivavtalet Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att undantaget i 1 kap. 2 KL och motsvarande undantag i EU-rätten inte är tillämpliga på det ifrågasatta beslutet. Slutsats 49. Av vad som hittills framkommit i utredningen bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet står i strid med förbudet i 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF. Utifrån vad som hittills framkommit i ärendet bedömer Konkurrensverket att beslutet inte uppfyller kriterierna för undantag i 2 kap. 2 KL respektive art FEUF. Det finns därför starka skäl att fortsätta utredningen av ärendet. Interimistiskt åläggande Förutsättningar för interimistiskt åläggande 50. Enligt 3 kap. 1 KL får Konkurrensverket ålägga företag att upphöra med överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF. Enligt 3 kap. 3 KL får ett sådant åläggande, om det finns särskilda skäl, meddelas för tiden till dess frågan slutligt har avgjorts. 18 C-67/96, Albany International REG 1999 s I-5751, p Tvärtom klargjorde spelarfacket SICO på sin hemsida den 19 september 2012: SICOs inställning är att varje spelare ska ha frihet att ta anställning hos en ishockeyklubb om spelaren och klubben kan komma överens om kontraktsvillkoren. Anställningen kan gälla både för kort tid eller för en eller flera säsonger. Principiellt anser vi därför att alla hinder som uppställs mot en fri rörlighet för spelare och som inte är motiverade av särskilda hänsyn för sportens särart, ex transferfönster, inte är till gagn för spelarna som ett kollektiv.

12 Dnr 501/ (13) 51. Interimistiska beslut ska normalt reserveras för mer uppenbara fall av överträdelser. 20 Att särskilda skäl krävs för ett interimistiskt åläggande innebär att bestämmelsen ska tillämpas vid allvarligare överträdelser som kan få negativa konsekvenser av betydelse om inte det företag som överträder förbudsbestämmelserna åläggs att omedelbart upphöra med överträdelsen. 21 Möjligheten till snabba korrigeringar av vissa marknadsbeteenden bör enligt KL:s förarbeten emellertid inte vara reserverade för rena undantagsfall Ett interimistiskt beslut förutsätter vidare att det föreligger fara i dröjsmål om det utredda förfarandet tillåts fortgå under Konkurrensverkets fortsatta utredning, 23 och att det finns objektivt godtagbara skäl av tyngd för en så ingripande åtgärd som beslutet innebär. 24 Hänsyn ska tas också till effekterna för den som får åläggandet. 25 Konkurrensverkets bedömning 53. Utifrån vad som hittills framkommit i ärendet bedömer Konkurrensverket att det ifrågasatta beslutet utgör en uppenbar överträdelse av 2 kap. 1 KL och art. 101 FEUF. 54. En konkurrensbegränsande överenskommelse mellan konkurrenter är att betrakta som en allvarligare överträdelse. Som konstaterats ovan kan det ifrågasatta beslutet förväntas få negativa konsekvenser för konsumenter och andra kunder på de marknader där SHL och dess ägare agerar som säljare. Dessa konsekvenser är av betydelse, med avseende på den omedelbara begränsning av utbudet dessa kunder utsätts för jämfört med den situation som hade rått i avsaknad av förbudet mot korttidskontrakt. 55. Fara i dröjsmål får anses föreligga, med hänsyn till att NHL-lockouten trädde i kraft den 15 september Det ifrågasatta förbudet leder därför redan nu till en konkurrensbegränsning. Eftersom Elitserien, enligt uppgifter i media, är den enda nationella ishockeyliga som infört ett totalförbud mot korttidskontrakt med NHL-spelare finns det dessutom en överhängande risk att NHL-spelare väljer att söka sig till andra ligor istället för Elitserien om det ifrågasatta beslutet tillåts kvarstå under en längre period. 56. Mot denna bakgrund konstaterar Konkurrensverket att det finns objektivt godtagbara skäl av tyngd för ett interimistiskt åläggande. Dessa skäl uppvägs inte av de eventuella negativa effekter som ett sådant åläggande kan få för 20 Prop. 1981/82:165, s. 217 ff 21 Prop. 1997/98:130, s Prop. 1997/98:130, s Prop. 1981/82:165, s. 217 ff 24 Prop. 1997/98:130, s Prop. 1997/98:130, s. 64

13 Dnr 501/ (13) SHL eller dess ägare, särskilt inte vid beaktande av att det alltjämt står varje enskild klubb fritt att självständigt bestämma sig för att avstå från att rekrytera NHL-spelare. 57. Sammanfattningsvis föreligger sådana särskilda skäl som avses i 3 kap. 3 KL. 58. Konkurrensverket ålägger därför SHL att inte tillämpa eller vidta sanktioner mot klubbar som inte följer SHL:s beslut, enligt vilket dess ägarklubbar förbinder sig att inte teckna korttidskontrakt med spelare från National Hockey League under ishockeysäsongen 2012/2013. Åläggandet ska gälla för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts eller annat beslutats. 59. Enligt 6 kap. 1 KL får Konkurrensverket förena ett åläggande med vite. Det föreligger skäl att förena detta åläggande med vite. Vitet bör sättas till ett belopp som kan förväntas leda till att beslutet följs. Konkurrensverket bedömer att ett vitesbelopp om 20 miljoner kronor är tillräckligt. Hur man överklagar, se bilaga 1. Detta beslut har fattats av stf. generaldirektören. Föredragande har varit processrådet Johan Sahl. Anne Vadasz-Nilsson Johan Sahl Bilaga 1 Hur man överklagar Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Konkurrensrätt och idrott

Konkurrensrätt och idrott KKV1000, v1.3, 2011-12-15 mars 2013 1 (11) Konkurrensrätt och idrott Anförande av Per Karlsson, chefsjurist Konkurrensverket, vid seminariet Konkurrensrätt och idrott Gymnastik- och idrottshögskolan den

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Ragn Sells AB, 556057 3452, Box 952, 191 29 Sollentuna Ombud: advokaterna Jörgen Ekström och David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714,103 95 Stockholm Saken

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Svenska Hockeyligan. Elitserien 2011/2012. Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag 6 Tisdag Scandinavium Frölunda HC - Växjö Lakers HC

Svenska Hockeyligan. Elitserien 2011/2012. Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag 6 Tisdag Scandinavium Frölunda HC - Växjö Lakers HC Svenska Hockeyligan Elitserien 2011/2012 Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag 6 Tisdag 2011-09-13 19.00 Scandinavium Frölunda HC - Växjö Lakers HC 1 Torsdag 2011-09-15 19.00 COOP Arena Luleå HF - Växjö

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström EU-rätt II F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström Syfte och metod Vad är syftet med terminskursen? Lärandemål? Metoden svarar på frågan: hur uppnå lärandemålen? Översikt och förståelse

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mål C-309/99 J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (begäran om förhandsavgörande från Raad van State (Nederländerna)) "Yrkesorganisation Nationellt advokatsamfund

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:5 2010-02-05 Dnr A 3/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 23 oktober 2009 i ärende dnr 542, dnr 547 och dnr 561/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Luftfartsverket,

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/ /2013)

Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/ /2013) Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/1976-2012/2013) 1975 Djurgårdens IF Från Div. 1 via Norra Kvalserien Södertälje SK Från Div. 1 via Södra Kvalserien NORRA KVALSERIEN TILL ELITSERIEN 1975/1976 1 Djurgårdens

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket

Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket KKV2007, v1.1, 2009-04-05 YTTRANDE 2009-11-26 Dnr 652/2009 1 (6) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket Med anledning av Marknadsdomstolens föreläggande

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

DOM 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-05-16 Meddelad i Stockholm DOM 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 25081-11 Enhet 10 1 KLAGANDE Djurgården Hockey AB, 556536-8734 Ombud: Advokat Lennart Ernstson och Jur. kand. Johan Linder Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 T 5767-13 KLAGANDE OCH MOTPART Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473 103 84 Stockholm Ombud: Advokaterna JM och JS KLAGANDE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433); SFS 2000:773 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn Promemoria Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn Konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande avtal innehåller ett undantag för vissa konkurrensbegränsande avtal

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

EU-rättens tillämpning på idrottens område

EU-rättens tillämpning på idrottens område ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--10/00662--SE EU-rättens tillämpning på idrottens område The application of European Union law on the field of sports Författare: Christopher Marsland HT 2009, termin 9 Affärsjuridiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Arlas regler för delleveranser

Arlas regler för delleveranser 2017-05-03 Dnr 630/2015 1 (8) Arla Foods amba Advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni Bokwall Rislund Advokatbyrå Funckens Gränd 1 111 27 Stockholm Arlas regler för delleveranser Konkurrensverkets beslut

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority fl KONKURRENSVERKET 2011-12-01 327/2010 1 (6) C ~ '? 7 1-1 r- Akihi! hf Företaget Björn Hägglunds Maskiner AB, 556745-4508, Högsta 29, 755 93 Uppsala Ombud: Advokat Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Miljökrav och sociala krav Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Offentlig upphandling som verktyg Offentlig upphandling har en framträdande roll och ska vara ett av de marknadsbaserade instrumenten

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority i/ 2012-06-18 Dnr607/2011 1 (6) Part RKV-köp, Rationella Kontors Varuinköp AB, org. nr. 556112-2358, Bryggaregatan 19-21,503 38 Borås Ombud: Advokaten Mikael Åström, Setterwalls Advokatbyrå AB, P.O. Box

Läs mer

KONKURRENSPOLITIK RÄTTSLIG GRUND MÅL

KONKURRENSPOLITIK RÄTTSLIG GRUND MÅL KONKURRENSPOLITIK Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller i artiklarna 101 109 konkurrensregler för den inre marknaden. Enligt dessa regler är sådana avtal mellan företag

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer