SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / Förbundsstyrelsen (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / 2011 33 52. Förbundsstyrelsen 2011-09-09 1 (12)"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen (12) Tid Klockan Plats Beslutande Övriga närvarande Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande, närvarande Ulla Tällström, andre vice förbundsordförande Kenneth Andersson Robert Erlandsson Bo Frändén Agneta Lipkin Rolf Nilsson, närvarande Lars Blomqvist, tjänstgörande ersättare Erkki Haarala, tjänstgörande ersättare, 33 34, Anders Lundin, personalrepresentant Anders M. Johansson, generalsekreterare Jan Alsander, utbildningschef Anders J Andersson, kommunikationsansvarig Mona Nygren, ekonomiansvarig Protokolljusterare Sven Lindgren och Bo Frändén 33 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från den augusti 2011 anmäls. 34 Verksamhetsresultat, halvårsbokslut och budgetutfallsprognos, m.m. Verksamhetsresultaten per den 10 augusti 2011 redovisas. Resultaten är totalt sett goda. I ett par uppdrag, där viss eftersläpning kan noteras, är det utbildningschefens uppfattning att denna kommer att kunna återhämtas under hösten. Utbildningschefen redovisar sammanfattningen och rekommendationerna från den utvärdering av självskyddsverksamheten som Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av MSB genomfört under året. 93 % av deltagarna ger kursen högsta eller näst högsta betyg, vilket är ett mycket bra resultat. De olika idéburna organisationernas resultat

2 Förbundsstyrelsen (12) framgår dessvärre inte av rapporten. Markörs rekommendationer är emellertid av stort intresse och måste följas upp. LRF har uppdragit till Civilförsvarsförbundet, att med start i november 2011 genomföra cirka 100 kurser i första hjälpen och HLR för sina medlemmar. Civilförsvarsförbundet har kommit överens med Internationella skolan om viss medverkan i verksamhet som den bedriver. Trafikverket har ännu inte återkommit till Civilförsvarsförbundet angående uppdraget frivilliga trafikvärdar. Ett fortsatt positivt besked om ett samarbete lämnades i början av sommaren av verket. Halvårsbokslutet för 2011 redovisas. Utfallet är mycket positivt jämfört med budget. Med korrigeringar för tillkommande kostnader och intäkter under andra halvåret bedömer ekonomiansvarig, att resultatet på helårsbasis kommer att vara bättre än budget, men med ett underskott i storleksordningen 4 4,5 miljoner kronor. Värdepappersinnehavet per den 31 juli 2011 redovisas. Värdet påverkas givetvis av oron på aktie- och räntemarknaderna. att godkänna rapporterna, att uppdra till generalsekreteraren att under året genomföra ytterligare en kurs för FRGansvariga, att för antagning till Civilförsvarsförbundets kurs i kriskommunikation ställa kravet att kursdeltagaren ska vara medlem i Civilförsvarsförbundet och aktiv inom FRGverksamheten alternativt att deltagaren är förbundsmedlem och får rekommendationer från lokal/regional nivå med innebörden att vederbörande är lämplig att ingå i en frivillig resursgrupp, samt att tillskriva MSB med begäran om MSB:s syn på de rekommendationer som utvärderingen av självskyddsverksamheten innehåller. 35 Säkerhetsinstruktion för lägerverksamhet med barn och unga Generalsekreteraren uppdrog år 2010 till utbildningschefen att redovisa ett förslag till säkerhetsinstruktion för Civilförsvarsförbundets lägerverksamhet med barn och unga. Ett

3 Förbundsstyrelsen (12) sådant har utarbetats tillsammans med erfarna ledare av sådan verksamhet. Det måste bara ett ovillkorligt krav att instruktionen följs. Ansvarig för detta är den som är lägeransvarig. att fastställa förslaget till säkerhetsinstruktion för lägerverksamhet i Civilförsvarsförbundet med barn och unga för ovillkorlig efterrättelse i hela förbundet. 36 Kravprofil för ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet Det nationella ungdomsrådet har på uppdrag av förbundsstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag till kravprofil på ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet. Arbetsutskottet konstaterar att kraven är högt ställda, men att det är en normativ kravprofil, dvs. krav som i möjligaste mån ska efterstävas vid rekryteringen av ledarna. att fastställa nationella ungdomsrådets förslag till kravprofil för ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet till vägledning för rekryteringen av ungdomsledare i hela förbundet. 37 FRG-utvecklingsuppdraget 2011 Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med uppdraget från MSB att under år 2011, tillsammans med andra intresserade frivilliga försvarsorganisationer, utveckla FRGkonceptet. Arbetet bedrivs i två parallella arbetsgrupper och stöds av en referensgrupp bestående av företrädare för kommunerna. En styrgrupp kontrollerar uppdragets genomförande. Arbetet ska redovisas för MSB i november Före slutredovisningen ska förslagen behandlas av förbundsstyrelsen. 38 Förbundsstämman år 2011 Generalsekreteraren redogör för de förberedelser inför förbundsstämman som pågår enligt tidigare beslut och direktiv. Antalet deltagare beräknas uppgå till drygt 200 personer, varav 119 är ombud och därmed beslutande.

4 Förbundsstyrelsen (12) Ett förslag till program och föredragningslista för förbundsstämman har tagits fram. Här framgår också hur påverkanstorgen kan organiseras. Förbundsstyrelsen beslutar att lägga en särskild proposition till förbundsstämman om optimering av användandet av resursregistret Max, att det i alla påverkanstorg ska finnas möjlighet att föra fram nya idéer och förslag, samt att i övrigt godkänna förslaget. 39 Inriktningsplan för Arbetsutskottet har redovisat ett förslag till plan för verksamhetens inriktning och utveckling under mandatperioden har tagits fram inom förbundskansliet. Behovet av organisationsbyggnad ges särskild uppmärksamhet. Behovet av en lokal närvaro med verksamheten är uppenbart. Men hur säkerställer Civilförsvarsförbundet den? Jämförelsevis många lokalföreningar har under senare år antingen gått samman med andra eller lagts ner, medan bara några få har tillkommit. Detta förhållande ger upphov till viktiga frågeställningar. En relativ styrka hos Civilförsvarsförbundet är att vi fortfarande har en god lokal förankring, men den är inte tillräcklig för de behov och möjligheter som finns för förbundet att bidra till säkerhet och trygghet i samhället. att föreslå förbundsstämman att anta förslaget till inriktningsplan för Förbundsstyrelsen beslutar med vissa justeringar och tillägg i enlighet med arbetsutskottets förslag. 40 Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet Arbetsutskottet har redovisat ett förslag till struktur för Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet i hela förbundet. Förslaget föreslås läggas som en proposition till förbundsstämman. Huvudsyftet är att skapa en hållbar verksamhetsstruktur på alla nivåer i förbundet. De förbundsgemensamma aktiviteterna föreslås fungera som nationella mötesplatser för ungdomarna.

5 Förbundsstyrelsen (12) Utbildningschefer informerar om att ungdomssamordnare Börje Bergman av hälsoskäl bett att få lämna denna arbetsuppgift. Förbundskansliet har i den uppkomna situationen beslutat tillfråga Babek Toloe Shagar och Nenne Thorin vid Tensta Community Center om deras möjligheter att fungera som coacher i ungdomsverksamheten och fått ett positivt svarsåväl av Babek och Nenne som det nationella ungdomsrådet. De administrativa arbetsuppgifter som Börje har haft i ungdomsverksamheten tas samtidigt om hand av förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå förbundsstämman besluta om riktlinjer för Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 41 Civilförsvarsförbundets värdegrund Arbetet med Civilförsvarsförbundets värdegrund har bedrivits på bred front i förbundet med arbetsgrupp, förbundsråd och remissomgång som viktiga delar i utarbetandet och förankringen av detta styrdokument. Nu återstår förbundsstämmans överväganden och beslut, sedan förbundsstyrelsen lagt sista handen vid det förslag som ska lämnas till stämman. Därefter är det oundgängligt för effekt och resultat, att värdegrunden tar plats i hela Civilförsvarsförbundet och tillämpas under överskådlig tid, innan det är dags att revidera den. att föreslå förbundsstämman att anta förslaget till värdegrund för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den angelägenhetsordning som de återfinns. 42 Policy vid rekrytering av medlemmar och medlemmar med uppdrag, m.m. Medlemmar är något som en idéburen organisation förtjänar. För en ändamålsenlig, kvalitativ och i övrigt hållbar utveckling av Civilförsvarsförbundet behöver medlemmarna uppmärksammas över tid. Av stor betydelse för hur Civilförsvarsförbundet uppfattas är vilka medlemmar som ges förtroendet att vara funktionärer, oavsett om det är frågan om att ingå i en styrelse, vara instruktör, verksam inom FRG eller ha något annat uppdrag för Civilförsvarsförbundet. För att stöda en utveckling där medlemmarna och bemanningen av olika funktion ges nödvändig uppmärksamhet har ett förslag till policy utarbetats. Erfarenhet och inspiration till detta har hämtats från förbundsrådet 2011, liksom från andra framgångsrika organisationer.

6 Förbundsstyrelsen (12) att föreslå förbundsstämman besluta fastställa förslaget till policy vid rekrytering av medlemmar och medlemmar med uppdrag, m.m. 43 Rekommendation om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet Inom Civilförsvarsförbundet finns en stor variation när det gäller medlemsavgiftens storlek. Avgiften för en medlem varierar idag mellan kronor. Idag finns dessutom närmast en flora av själva konstruktionen på medlemsavgiften. Det gör det hela svåröverskådligt och medför även att det administrativt blir krångligare. Att en medlemsavgift ska tas ut framgår av stadgarna. Frågan om medlemsavgift har utretts och behandlats tidigare av förbundsstämman. Det fanns då ett brett stöd för förslaget om en enhetlig avgift. Däremot gick uppfattningarna isär om hur stor avgiften skulle vara. Därmed föll förslaget. Mot den bakgrunden har förbundsstyrelsen beslutat föreslå en rekommendation om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet. att föreslå förbundsstämman att fastställa den föreslagna rekommendationen om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt att 20 kronor av medlemsavgiften 20 kronor bör tillfalla distriktet för de uppgifter detta har av betydelse för den lokala verksamheten. 44 Yttranden över motioner till förbundsstämman Sammanlagt åtta motioner har lämnats till förbundsstämman. Förbundsstyrelsen ska yttra sig över dessa och lämna förslag till stämman om vilka beslut motionerna bör föranleda. Motionerna är följande: M 1 M 2 M 3 Bättre dialog (Stockholms län) Namnändring av civilförsvarsföreningarna (Hedemora) Utredning av namnfrågan (Stockholms län)

7 Förbundsstyrelsen (12) M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 Miljöpolicy (Ljusdals-Hudiksvall) Kvaliteten på utbildningsmateriel ((Stockholms län) Hjärtstartare (Stockholms län) Kostnaden för betalning av medlemsavgift via sms (Mönsterås) Medlemsregistret (Olofström) Med utgångspunkt från de underlag som tagits fram inom förbundskansliet utarbetar arbetsutskottet föreslag till utlåtanden, varvid motionerna M2 och M3 sammanförs till ett utlåtande eftersom båda gäller den ständigt återkommande namnfrågan. att avge yttranden över motionerna i enlighet med arbetsutskottets förslag. Förbundsstyrelsen beslutar med vissa justeringar och tillägg i enlighet med arbetsutskottets förslag. 45 Föreningsstrukturen Enköpings Civilförsvarsförening har beslutat att föreningen ska upphöra. Inom tidigare distrikt Uppsala finns planer på att organisera hela verksamheten i en förening som omfattar samtliga kommuner i länet. Gävle Civilförsvarsförening och därefter Civilförsvarsförbundet Gävleborg har beslutat att lägga ner föreningen och att medlemmarna automatiskt ska överföras i Sandvikens Civilförsvarsförening. Ljusdal-Hudikvalls Civilförsvarsförening och därefter Civilförsvarsförbundet Gävleborg har beslutat att föreningens namn ändras till Norrhälsinge Civilförsvarsförening. Föreningens verksamhetsområde omfattar enligt tidigare beslut även Nordanstigs kommun. att godkänna att Enköpings Civilförsvarsförening upphör, att godkänna att Gävle Civilförsvarsförening upphör, att godkänna att Ljusdal-Hudiksvalls Civilförsvarsförening ändrar namnet till Norrhälsinge Civilförsvarsförening, samt att påminna berörda distriktsstyrelser om deras ansvar att vidta åtgärder så att Civilförsvarsförbundet har verksamhet i alla kommuner i distriktet, oavsett hur föreningsstrukturen är utformad.

8 Förbundsstyrelsen (12) 46 Den engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbund Den nuvarande engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbund är Swedish Civil Defence League. Benämningen kontrolleras helt av Civilförsvarsförbundet, så länge den inte kolliderar med ett redan etablerat namn, är inte officiellt registrerad. Julius Kramer och Timothy Jarl-Håkansson, medlemmar i det nationella ungdomsrådet, har uppmärksammat att den nuvarande benämningen kan förväxlas med en helt annan struktur, nämligen en grupp anti-islamistiska, högerextrema organisationer, som just nu benämner "defence leagues", däribland den nybildade svenska gruppen Swedish Defence League (SDL) som är en systerorganisation till brittiska English Defence League, två organisationer med klart rasistiska budskap. I syfte att dels eliminera risken för förväxlingar, dels i de internationella kontakterna göra det lättare för andra att placera Sveriges Civilförsvarsförbund på kartan, bör den engelska benämningen ändras. att den engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbundet ändras till Swedish Civil Protection Association. 47 Uppföljning av möte med MSB Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och generalsekreteraren hade den 30 juni 2011 en överläggning med ledningen för MSB. Från MSB deltog generaldirektören, överdirektören, chefsjuristen och ekonomi- och planeringschefen. Överläggningen föranleddes av ett enligt Civilförsvarsförbundet allvarligt övertramp från en handläggares sida gentemot förbundet. Handlingen innebar ett integritetskränkande. Dessutom innebar den ett uttalande om Civilförsvarsförbundet i en ifrågasättande och nedvärderande ton baserad på antaganden och inte på fakta. Handläggarens agerande har bidragit till att Civilförsvarsförbundets förtroende för vederbörande helt har upphört. Förbundet ifrågasätter om det är möjligt för MSB att klara kravet på objektivitet och opartiskhet, när en handläggare av vissa av förbundets ärenden i MSB handläggs av en person som agerar så. Vid överläggningen lämnade MSB:s ledning beskedet, att myndigheten ser mycket allvarligt på det inträffade, den tog avstånd från händelsen samt bad om ursäkt för det inträffade. Vidare framkom att MSB från och med den 1 januari 2012 omorganiserar den verksamhet

9 Förbundsstyrelsen (12) som omfattar finansiellt stöd och uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer. Innebörden av detta är bl.a. att nya handläggare kommer att ta över. Den handläggare, som särskilt har utmärkt sig i kontakterna med Civilförsvarsförbundet, ska med omedelbar verkan inte ha något att göra med förbundet. Det framkom vidare att den nya organisationslösningen fanns med som ett alternativ redan när organisationskommittén, som förberedde bildandet av MSB, arbetade. Vid överläggningen berördes inte den hela motivbilden för MSB:s åtgärd. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 48 Uppdraget i Förenade Arabemiraten (UAE) Förbundsstyrelsen delges en rapport från Civilförsvarsförbundet uppdrag i Förenade Arabemiraten, perioden , innefattande en jämförelse med FRG-konceptet. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten, samt att rapporten ska delges Riksdagens försvarsutskott, försvarsministern och MSB. 49 Kommersiell verksamhet Civilförsvarsförbundets kommersiella verksamhet ska bedrivas inom det av förbundet helägda aktiebolaget Civil AB. Det faktum att verksamheten är kommersiell innebär att andra villkor och förhållningssätt gäller. Erfarenheten visar att det kan vara svårt för funktionärer att hantera dessa. Av den anledningen är det nödvändigt att återkommande ta ställning till vad som kan göras för att underlätta för var och en. En återkommande fråga gäller prissättningen. I ett företag ägs den frågan ytterst av företagsledningen och styrelsen. Det har framkommit önskemål om att lokalt göra avsteg från den prissättning som ledningen beslutat om. Det är ett krav att alla står bakom och följer den prislista som antagits. Samtidigt kan i vissa fall en anpassning behöva ske beroende på den lokala marknaden. Styrelsen för Civil AB har därför beslutat, att om någon förening eller distrikt vill göra en prissättning, som avviker från standardprislistan, är detta endast möjligt genom att minska det egna överskottet, dvs. ersättningen till förening/distrikt.

10 Förbundsstyrelsen (12) Arbetsutskottet beslutar att anteckna beslutet i utskottets protokoll och delge förbundsstyrelsen detta, samt att uppdra till generalsekreteraren att utreda under vilka villkor Civilförsvarsförbundet kan medge att instruktörer i Civilförsvarsförbundet parallellt med sitt uppdrag i förbundet bedriver eget företag. 50 Civilförsvarsförbundets akutgrupper Civilförsvarsförbundets akutgrupper är på väg att bli allt fler, vilket är glädjande. Samtidigt visar gjorda kvalitetsuppföljningar på brister på vissa håll, samtidigt som att en del grupper har svårigheter att hitta sin marknad. En förutsättning för att få vara en akutgrupp i Civilförsvarsförbundets regi är att de av förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna följs helt och fullt. Den medlem, som inte är helt godkänd, får heller inte vara verksam i akutgruppen som en självständig funktionär. Skälet för detta är att hänsynen måste ligga hos den skadade eller på annat sätt drabbade människan. Att kvalitetskraven är uppfyllda är säkerställer givetvis inte att en enskild insats alltid lyckas, men det visar med önskvärd tydlighet att Civilförsvarsförbundet tar sitt åtagande genom akutgruppens medverkan på största allvar. Verksamheten med akutgrupper bedrivs på distriktsnivå med distriktsstyrelsen som ansvarig. Grupper finns idag inom Värmland, Örebro, Västra Götaland (2 grupper) och Östergötland. Dessutom förbereds akutgrupper i Blekinge och Kristianstad. Efter beslut om att starta en akutgrupp har distrikten hittills kunnat få ett lån på kronor av förbundsstyrelsen. Allt utom kronor ska enligt gjorda överenskommelser efterskänkas av förbundsstyrelsen enligt en uppgjord plan. Syftet har varit att uppmuntra till bildandet av akutgrupper. Den ökande omfattningen av akutgrupper, i kombination med Civilförsvarsförbundet av MSB försämrade ekonomi, gör detta upplägg omöjligt. Där de fungerar har akutgrupperna visat sig vara en mycket uppskattad insats som dessutom ger distrikten värdefulla intäkter. att uppmärksamma samtliga distrikt på verksamheten med akutgrupper och de möjligheter dessa innebär, att understyrka det ovillkorliga kravet att fastställda riktlinjer för akutgrupper fullt ut följs, eftersom det är en väsentlig del av kvalitetssäkringen,

11 Förbundsstyrelsen (12) att ändra starterbjudandet till distrikt som vill påbörja verksamhet med akutgrupper så, att dessa erbjuds möjlighet till ett lån på kronor som ska betalas tillbaka enligt en uppgjort plan, där riktmärket är att återbetalningen ska påbörjas när akutgruppen driftsatts och vara återbetald inom fem år, att uppdra till generalsekreteraren att tillsammans med distrikten pröva hur en optimal struktur med akutgrupper i Civilförsvarsförbundet bör utformas och redovisa denna för förbundsstyrelsen, samt att delegera till generalsekreteraren att på angivna villkor besluta om lån till distrikt som meddelar att de vill starta verksamhet med akutgrupp. 51 Integrationssatsning Utvecklingen med en mindre väl fungerande integration i samhället av människor födda utanför Norden är en mycket angelägen utmaning för samhället. Det är nödvändigt att med bredd och kraft ta i tur med förhållandet. Risken är annars att dessa brister ger upphov till stora samhällsproblem som drabbar de flesta i samhället. Behovet av integration är utbrett och finns i praktiskt taget hela Sverige. Redan nu kan vi emellertid konstatera, att utmaningarna är särskilt stora i storstadsområdena, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö, där den sociala oron redan har tagit sig allvarliga uttryck. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det gäller i hög grad även integrationen. Civilförsvarsförbundet har i likhet med flera andra idéburna organisationer ingått en överenskommelse med regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting om samverkan inom integrationsområdet. Det räcker inte med en överenskommelse. Det är givetvis nödvändigt att vidta konkreta åtgärder. För Civilförsvarsförbundet ligger en koppling till konceptet med frivilliga resursgrupper (FRG) nära tillhands. En till synes negativ kraft kan vändas till en positiv sådan. Bildande av lokalföreningar inom Civilförsvarsförbundet är ytterligare en möjlighet, liksom Civilförsvarsförbundets självskyddskoncept. att uppdra till utskottet att överlägga med storstadsdistrikten inom Civilförsvarsförbundet, berörda kommuner samt MSB om en offensiv satsning på bättre integration av utomnordiskt födda medborgare.

12 Förbundsstyrelsen (12) 52 Övriga rapporter a) Generalsekreterarens beslut nr 2 om utdelning av hjärtstartare inom Hjärta att hjälpa delges. b) Begreppet första omsorgen har av Civilförsvarsförbundet getts en definition. Begreppet bör konsekvent användas där det är lämpligt att beskriva förbundets kärnverksamhet i krishanteringen. c) Jubileumskryssningen Vid protokollet: Anders M. Johansson Justeras: Sven Lindgren Bo Frändén

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Tid 09.30 13.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / 2015 10-22. Förbundsstyrelsen 2015-05-11 1 (5)

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / 2015 10-22. Förbundsstyrelsen 2015-05-11 1 (5) Förbundsstyrelsen 2015-05-11 1 (5) Tid Kl 10:00-14:10 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Smidesvägen 10-12, Solna Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2011 1 12. Rica Talk Hotel, Stockholm-Älvsjö

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2011 1 12. Rica Talk Hotel, Stockholm-Älvsjö Förbundsstyrelsen 2011-02-25 1 (7) Tid Klockan 11.00 17.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Rica Talk Hotel, Stockholm-Älvsjö Leni Björklund, förste vice förbundsordförande (ordförande)

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / Förbundsstyrelsen (7) Park Inn Hotel, Solna

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / Förbundsstyrelsen (7) Park Inn Hotel, Solna Förbundsstyrelsen 2012-04-27 1 (7) Tid Kl 11:30 17:35 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Park Inn Hotel, Solna Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 /

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / Förbundsstyrelsen 2016-03-14 1 (5) Tid Klockan 10:00 14:05 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Stockholm Sven Lindgren, förbundsordförande Anna-Lena Sörenson, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / Tid 19 september 2014, kl 13:00-16:15. Best Western Plus Sthlm - Bromma

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / Tid 19 september 2014, kl 13:00-16:15. Best Western Plus Sthlm - Bromma Förbundsstyrelsen 2014-09-19 1 (5) Tid 19 september 2014, kl 13:00-16:15 Plats Beslutande Best Western Plus Sthlm - Bromma Sven Lindgren, förbundsordförande Kenneth Andersson, andre vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / 2010 12--22. Förbundsstyrelsen 2010-05-21 1 (8) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / 2010 12--22. Förbundsstyrelsen 2010-05-21 1 (8) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-05-21 1 (8) Tid 09.30 14.00 Plats Förbundskansliet, Sundbyberg Beslutande Sven Lindgren, förbundsordförande t.o.m. 17 Leni Björklund, förste vice förbundsordförande Ulla Tällström,

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3/ 2013 21 37. Förbundsstyrelsen 2013-05-22 1 (7) NBV, Bergsunds strand 43, Stockholm

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3/ 2013 21 37. Förbundsstyrelsen 2013-05-22 1 (7) NBV, Bergsunds strand 43, Stockholm Förbundsstyrelsen 2013-05-22 1 (7) Tid Klockan 10:30 15:30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare NBV, Bergsunds strand 43, Stockholm Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2012 29 45. Förbundsstyrelsen 2012-09-20 1 (9) Förbundskansliet, Solna

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2012 29 45. Förbundsstyrelsen 2012-09-20 1 (9) Förbundskansliet, Solna Förbundsstyrelsen 2012-09-20 1 (9) Tid Kl 10:00 15:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Solna Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / Förbundsstyrelsen (9)

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / Förbundsstyrelsen (9) Förbundsstyrelsen 2011-05-18 1 (9) Tid Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Klockan 09.30 14.45 Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för

Vision för år 2015 och inriktningsplan för Antagen av förbundsstämman den 8 oktober 2011 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2012 2013 Vision År 2015 är Civilförsvarsförbundet en väl känd kompetensutvecklare och samordnare av frivilligt

Läs mer

4. Till ordförande för förbundsstämman väljs Bo Fränden och till vice ordföranden Agneta Lipkin och Georgios Kontorinis.

4. Till ordförande för förbundsstämman väljs Bo Fränden och till vice ordföranden Agneta Lipkin och Georgios Kontorinis. Tid 10-11 oktober 2015 Plats Quality Hotel Friends, Solna Närvarande 114 ombud enligt bilaga till originalprotokollet, ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, presidiet, observatörer, inbjudna gäster

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Södermanland

Verksamhetsplan 2015 Södermanland Datum 150422 Verksamhetsplan 2015 Södermanland MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 2 Frivilliga resursgrupper sid. 2 Medlemsvård, information

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #6 (utgivningsdag fredag 19 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995 2007-02-01 Sida 1 (7) Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR För Luftvärnets befälsutbildningsförbund Förbundet bildat den 30 november 1995 av Stockholms Luftvärnsförening bildad den 13

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R för... förening Föreningen bildad den... Stadgarna antagna vid... föreningens stämma...och godkända av... den... och av Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Friidrott för 2010-talet

Friidrott för 2010-talet Friidrott för 2010-talet Hej! Här kommer nu den utlovade sista delen Enhetliga och demokratiska avgifter och sanktioner som en del av det uppdrag årsmötet gav Svenska Friidrottsförbundets styrelse kring

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer

Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer 2011-04-27 Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer Enligt uppdrag från förbundsstyrelsen avger härmed arbetsgruppen för revidering av grund- och fortbildning

Läs mer

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm STADGAR FÖR Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm Föreningen bildad den 26 oktober 2015 Godkända av : Hemvärnsbefälets Riksförbund den 15 december 2015, Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland den

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

S T A D G A R. Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund

S T A D G A R. Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Bohuslän-Dal S T A D G A R för Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Förbundet bildat den 24 mars 2001 genom sammanslagning av Bohusläns FBU förbund bildat den 7 februari 1914 och Västgöta Dals FBU

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Planeringsunderlag år 2013

Planeringsunderlag år 2013 Version 5/2013 2013-07-31 Planeringsunderlag år 2013 Januari 10 Sista dag för ekonomiska anspråk avseende år 2012 13-14 Folk och Försvars Rikskonferens 18 Möte med representanter för ungdomsrådet och verksamhetsledarna

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Förbundsstämma Konsert & Kongress, Linköping 8-9 oktober 2011 Stämmohandlingar

Förbundsstämma Konsert & Kongress, Linköping 8-9 oktober 2011 Stämmohandlingar Förbundsstämma Konsert & Kongress, Linköping 8-9 oktober 2011 Stämmohandlingar Förbundsordförandens förord...1 Praktiska upplysningar...2 Program...3 Föredragningslista...4-5 Förslag till arbetsordning

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Varför kvalitetsutveckla FRG och hur gör vi?

Varför kvalitetsutveckla FRG och hur gör vi? Varför kvalitetsutveckla FRG och hur gör vi? Arbetsgrupp Leni Björklund, v.ordf. SCF Jan Alsander, utbildningschef Pekka Kaukonen, verksamhetsledare Göran Lindqvist, verksamhetsledare Anders Lundin, verksamhetsledare

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet

Betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet 2012-03-29 Betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet Fakturering Civilförsvarsförbundets betalkurser faktureras normalt genom Civil AB som är ett av Civilförsvarsförbundet helägt bolag. Prissättning

Läs mer