SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / Förbundsstyrelsen (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / 2011 33 52. Förbundsstyrelsen 2011-09-09 1 (12)"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen (12) Tid Klockan Plats Beslutande Övriga närvarande Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande, närvarande Ulla Tällström, andre vice förbundsordförande Kenneth Andersson Robert Erlandsson Bo Frändén Agneta Lipkin Rolf Nilsson, närvarande Lars Blomqvist, tjänstgörande ersättare Erkki Haarala, tjänstgörande ersättare, 33 34, Anders Lundin, personalrepresentant Anders M. Johansson, generalsekreterare Jan Alsander, utbildningschef Anders J Andersson, kommunikationsansvarig Mona Nygren, ekonomiansvarig Protokolljusterare Sven Lindgren och Bo Frändén 33 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från den augusti 2011 anmäls. 34 Verksamhetsresultat, halvårsbokslut och budgetutfallsprognos, m.m. Verksamhetsresultaten per den 10 augusti 2011 redovisas. Resultaten är totalt sett goda. I ett par uppdrag, där viss eftersläpning kan noteras, är det utbildningschefens uppfattning att denna kommer att kunna återhämtas under hösten. Utbildningschefen redovisar sammanfattningen och rekommendationerna från den utvärdering av självskyddsverksamheten som Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av MSB genomfört under året. 93 % av deltagarna ger kursen högsta eller näst högsta betyg, vilket är ett mycket bra resultat. De olika idéburna organisationernas resultat

2 Förbundsstyrelsen (12) framgår dessvärre inte av rapporten. Markörs rekommendationer är emellertid av stort intresse och måste följas upp. LRF har uppdragit till Civilförsvarsförbundet, att med start i november 2011 genomföra cirka 100 kurser i första hjälpen och HLR för sina medlemmar. Civilförsvarsförbundet har kommit överens med Internationella skolan om viss medverkan i verksamhet som den bedriver. Trafikverket har ännu inte återkommit till Civilförsvarsförbundet angående uppdraget frivilliga trafikvärdar. Ett fortsatt positivt besked om ett samarbete lämnades i början av sommaren av verket. Halvårsbokslutet för 2011 redovisas. Utfallet är mycket positivt jämfört med budget. Med korrigeringar för tillkommande kostnader och intäkter under andra halvåret bedömer ekonomiansvarig, att resultatet på helårsbasis kommer att vara bättre än budget, men med ett underskott i storleksordningen 4 4,5 miljoner kronor. Värdepappersinnehavet per den 31 juli 2011 redovisas. Värdet påverkas givetvis av oron på aktie- och räntemarknaderna. att godkänna rapporterna, att uppdra till generalsekreteraren att under året genomföra ytterligare en kurs för FRGansvariga, att för antagning till Civilförsvarsförbundets kurs i kriskommunikation ställa kravet att kursdeltagaren ska vara medlem i Civilförsvarsförbundet och aktiv inom FRGverksamheten alternativt att deltagaren är förbundsmedlem och får rekommendationer från lokal/regional nivå med innebörden att vederbörande är lämplig att ingå i en frivillig resursgrupp, samt att tillskriva MSB med begäran om MSB:s syn på de rekommendationer som utvärderingen av självskyddsverksamheten innehåller. 35 Säkerhetsinstruktion för lägerverksamhet med barn och unga Generalsekreteraren uppdrog år 2010 till utbildningschefen att redovisa ett förslag till säkerhetsinstruktion för Civilförsvarsförbundets lägerverksamhet med barn och unga. Ett

3 Förbundsstyrelsen (12) sådant har utarbetats tillsammans med erfarna ledare av sådan verksamhet. Det måste bara ett ovillkorligt krav att instruktionen följs. Ansvarig för detta är den som är lägeransvarig. att fastställa förslaget till säkerhetsinstruktion för lägerverksamhet i Civilförsvarsförbundet med barn och unga för ovillkorlig efterrättelse i hela förbundet. 36 Kravprofil för ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet Det nationella ungdomsrådet har på uppdrag av förbundsstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag till kravprofil på ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet. Arbetsutskottet konstaterar att kraven är högt ställda, men att det är en normativ kravprofil, dvs. krav som i möjligaste mån ska efterstävas vid rekryteringen av ledarna. att fastställa nationella ungdomsrådets förslag till kravprofil för ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet till vägledning för rekryteringen av ungdomsledare i hela förbundet. 37 FRG-utvecklingsuppdraget 2011 Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med uppdraget från MSB att under år 2011, tillsammans med andra intresserade frivilliga försvarsorganisationer, utveckla FRGkonceptet. Arbetet bedrivs i två parallella arbetsgrupper och stöds av en referensgrupp bestående av företrädare för kommunerna. En styrgrupp kontrollerar uppdragets genomförande. Arbetet ska redovisas för MSB i november Före slutredovisningen ska förslagen behandlas av förbundsstyrelsen. 38 Förbundsstämman år 2011 Generalsekreteraren redogör för de förberedelser inför förbundsstämman som pågår enligt tidigare beslut och direktiv. Antalet deltagare beräknas uppgå till drygt 200 personer, varav 119 är ombud och därmed beslutande.

4 Förbundsstyrelsen (12) Ett förslag till program och föredragningslista för förbundsstämman har tagits fram. Här framgår också hur påverkanstorgen kan organiseras. Förbundsstyrelsen beslutar att lägga en särskild proposition till förbundsstämman om optimering av användandet av resursregistret Max, att det i alla påverkanstorg ska finnas möjlighet att föra fram nya idéer och förslag, samt att i övrigt godkänna förslaget. 39 Inriktningsplan för Arbetsutskottet har redovisat ett förslag till plan för verksamhetens inriktning och utveckling under mandatperioden har tagits fram inom förbundskansliet. Behovet av organisationsbyggnad ges särskild uppmärksamhet. Behovet av en lokal närvaro med verksamheten är uppenbart. Men hur säkerställer Civilförsvarsförbundet den? Jämförelsevis många lokalföreningar har under senare år antingen gått samman med andra eller lagts ner, medan bara några få har tillkommit. Detta förhållande ger upphov till viktiga frågeställningar. En relativ styrka hos Civilförsvarsförbundet är att vi fortfarande har en god lokal förankring, men den är inte tillräcklig för de behov och möjligheter som finns för förbundet att bidra till säkerhet och trygghet i samhället. att föreslå förbundsstämman att anta förslaget till inriktningsplan för Förbundsstyrelsen beslutar med vissa justeringar och tillägg i enlighet med arbetsutskottets förslag. 40 Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet Arbetsutskottet har redovisat ett förslag till struktur för Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet i hela förbundet. Förslaget föreslås läggas som en proposition till förbundsstämman. Huvudsyftet är att skapa en hållbar verksamhetsstruktur på alla nivåer i förbundet. De förbundsgemensamma aktiviteterna föreslås fungera som nationella mötesplatser för ungdomarna.

5 Förbundsstyrelsen (12) Utbildningschefer informerar om att ungdomssamordnare Börje Bergman av hälsoskäl bett att få lämna denna arbetsuppgift. Förbundskansliet har i den uppkomna situationen beslutat tillfråga Babek Toloe Shagar och Nenne Thorin vid Tensta Community Center om deras möjligheter att fungera som coacher i ungdomsverksamheten och fått ett positivt svarsåväl av Babek och Nenne som det nationella ungdomsrådet. De administrativa arbetsuppgifter som Börje har haft i ungdomsverksamheten tas samtidigt om hand av förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå förbundsstämman besluta om riktlinjer för Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 41 Civilförsvarsförbundets värdegrund Arbetet med Civilförsvarsförbundets värdegrund har bedrivits på bred front i förbundet med arbetsgrupp, förbundsråd och remissomgång som viktiga delar i utarbetandet och förankringen av detta styrdokument. Nu återstår förbundsstämmans överväganden och beslut, sedan förbundsstyrelsen lagt sista handen vid det förslag som ska lämnas till stämman. Därefter är det oundgängligt för effekt och resultat, att värdegrunden tar plats i hela Civilförsvarsförbundet och tillämpas under överskådlig tid, innan det är dags att revidera den. att föreslå förbundsstämman att anta förslaget till värdegrund för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den angelägenhetsordning som de återfinns. 42 Policy vid rekrytering av medlemmar och medlemmar med uppdrag, m.m. Medlemmar är något som en idéburen organisation förtjänar. För en ändamålsenlig, kvalitativ och i övrigt hållbar utveckling av Civilförsvarsförbundet behöver medlemmarna uppmärksammas över tid. Av stor betydelse för hur Civilförsvarsförbundet uppfattas är vilka medlemmar som ges förtroendet att vara funktionärer, oavsett om det är frågan om att ingå i en styrelse, vara instruktör, verksam inom FRG eller ha något annat uppdrag för Civilförsvarsförbundet. För att stöda en utveckling där medlemmarna och bemanningen av olika funktion ges nödvändig uppmärksamhet har ett förslag till policy utarbetats. Erfarenhet och inspiration till detta har hämtats från förbundsrådet 2011, liksom från andra framgångsrika organisationer.

6 Förbundsstyrelsen (12) att föreslå förbundsstämman besluta fastställa förslaget till policy vid rekrytering av medlemmar och medlemmar med uppdrag, m.m. 43 Rekommendation om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet Inom Civilförsvarsförbundet finns en stor variation när det gäller medlemsavgiftens storlek. Avgiften för en medlem varierar idag mellan kronor. Idag finns dessutom närmast en flora av själva konstruktionen på medlemsavgiften. Det gör det hela svåröverskådligt och medför även att det administrativt blir krångligare. Att en medlemsavgift ska tas ut framgår av stadgarna. Frågan om medlemsavgift har utretts och behandlats tidigare av förbundsstämman. Det fanns då ett brett stöd för förslaget om en enhetlig avgift. Däremot gick uppfattningarna isär om hur stor avgiften skulle vara. Därmed föll förslaget. Mot den bakgrunden har förbundsstyrelsen beslutat föreslå en rekommendation om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet. att föreslå förbundsstämman att fastställa den föreslagna rekommendationen om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt att 20 kronor av medlemsavgiften 20 kronor bör tillfalla distriktet för de uppgifter detta har av betydelse för den lokala verksamheten. 44 Yttranden över motioner till förbundsstämman Sammanlagt åtta motioner har lämnats till förbundsstämman. Förbundsstyrelsen ska yttra sig över dessa och lämna förslag till stämman om vilka beslut motionerna bör föranleda. Motionerna är följande: M 1 M 2 M 3 Bättre dialog (Stockholms län) Namnändring av civilförsvarsföreningarna (Hedemora) Utredning av namnfrågan (Stockholms län)

7 Förbundsstyrelsen (12) M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 Miljöpolicy (Ljusdals-Hudiksvall) Kvaliteten på utbildningsmateriel ((Stockholms län) Hjärtstartare (Stockholms län) Kostnaden för betalning av medlemsavgift via sms (Mönsterås) Medlemsregistret (Olofström) Med utgångspunkt från de underlag som tagits fram inom förbundskansliet utarbetar arbetsutskottet föreslag till utlåtanden, varvid motionerna M2 och M3 sammanförs till ett utlåtande eftersom båda gäller den ständigt återkommande namnfrågan. att avge yttranden över motionerna i enlighet med arbetsutskottets förslag. Förbundsstyrelsen beslutar med vissa justeringar och tillägg i enlighet med arbetsutskottets förslag. 45 Föreningsstrukturen Enköpings Civilförsvarsförening har beslutat att föreningen ska upphöra. Inom tidigare distrikt Uppsala finns planer på att organisera hela verksamheten i en förening som omfattar samtliga kommuner i länet. Gävle Civilförsvarsförening och därefter Civilförsvarsförbundet Gävleborg har beslutat att lägga ner föreningen och att medlemmarna automatiskt ska överföras i Sandvikens Civilförsvarsförening. Ljusdal-Hudikvalls Civilförsvarsförening och därefter Civilförsvarsförbundet Gävleborg har beslutat att föreningens namn ändras till Norrhälsinge Civilförsvarsförening. Föreningens verksamhetsområde omfattar enligt tidigare beslut även Nordanstigs kommun. att godkänna att Enköpings Civilförsvarsförening upphör, att godkänna att Gävle Civilförsvarsförening upphör, att godkänna att Ljusdal-Hudiksvalls Civilförsvarsförening ändrar namnet till Norrhälsinge Civilförsvarsförening, samt att påminna berörda distriktsstyrelser om deras ansvar att vidta åtgärder så att Civilförsvarsförbundet har verksamhet i alla kommuner i distriktet, oavsett hur föreningsstrukturen är utformad.

8 Förbundsstyrelsen (12) 46 Den engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbund Den nuvarande engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbund är Swedish Civil Defence League. Benämningen kontrolleras helt av Civilförsvarsförbundet, så länge den inte kolliderar med ett redan etablerat namn, är inte officiellt registrerad. Julius Kramer och Timothy Jarl-Håkansson, medlemmar i det nationella ungdomsrådet, har uppmärksammat att den nuvarande benämningen kan förväxlas med en helt annan struktur, nämligen en grupp anti-islamistiska, högerextrema organisationer, som just nu benämner "defence leagues", däribland den nybildade svenska gruppen Swedish Defence League (SDL) som är en systerorganisation till brittiska English Defence League, två organisationer med klart rasistiska budskap. I syfte att dels eliminera risken för förväxlingar, dels i de internationella kontakterna göra det lättare för andra att placera Sveriges Civilförsvarsförbund på kartan, bör den engelska benämningen ändras. att den engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbundet ändras till Swedish Civil Protection Association. 47 Uppföljning av möte med MSB Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och generalsekreteraren hade den 30 juni 2011 en överläggning med ledningen för MSB. Från MSB deltog generaldirektören, överdirektören, chefsjuristen och ekonomi- och planeringschefen. Överläggningen föranleddes av ett enligt Civilförsvarsförbundet allvarligt övertramp från en handläggares sida gentemot förbundet. Handlingen innebar ett integritetskränkande. Dessutom innebar den ett uttalande om Civilförsvarsförbundet i en ifrågasättande och nedvärderande ton baserad på antaganden och inte på fakta. Handläggarens agerande har bidragit till att Civilförsvarsförbundets förtroende för vederbörande helt har upphört. Förbundet ifrågasätter om det är möjligt för MSB att klara kravet på objektivitet och opartiskhet, när en handläggare av vissa av förbundets ärenden i MSB handläggs av en person som agerar så. Vid överläggningen lämnade MSB:s ledning beskedet, att myndigheten ser mycket allvarligt på det inträffade, den tog avstånd från händelsen samt bad om ursäkt för det inträffade. Vidare framkom att MSB från och med den 1 januari 2012 omorganiserar den verksamhet

9 Förbundsstyrelsen (12) som omfattar finansiellt stöd och uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer. Innebörden av detta är bl.a. att nya handläggare kommer att ta över. Den handläggare, som särskilt har utmärkt sig i kontakterna med Civilförsvarsförbundet, ska med omedelbar verkan inte ha något att göra med förbundet. Det framkom vidare att den nya organisationslösningen fanns med som ett alternativ redan när organisationskommittén, som förberedde bildandet av MSB, arbetade. Vid överläggningen berördes inte den hela motivbilden för MSB:s åtgärd. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 48 Uppdraget i Förenade Arabemiraten (UAE) Förbundsstyrelsen delges en rapport från Civilförsvarsförbundet uppdrag i Förenade Arabemiraten, perioden , innefattande en jämförelse med FRG-konceptet. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten, samt att rapporten ska delges Riksdagens försvarsutskott, försvarsministern och MSB. 49 Kommersiell verksamhet Civilförsvarsförbundets kommersiella verksamhet ska bedrivas inom det av förbundet helägda aktiebolaget Civil AB. Det faktum att verksamheten är kommersiell innebär att andra villkor och förhållningssätt gäller. Erfarenheten visar att det kan vara svårt för funktionärer att hantera dessa. Av den anledningen är det nödvändigt att återkommande ta ställning till vad som kan göras för att underlätta för var och en. En återkommande fråga gäller prissättningen. I ett företag ägs den frågan ytterst av företagsledningen och styrelsen. Det har framkommit önskemål om att lokalt göra avsteg från den prissättning som ledningen beslutat om. Det är ett krav att alla står bakom och följer den prislista som antagits. Samtidigt kan i vissa fall en anpassning behöva ske beroende på den lokala marknaden. Styrelsen för Civil AB har därför beslutat, att om någon förening eller distrikt vill göra en prissättning, som avviker från standardprislistan, är detta endast möjligt genom att minska det egna överskottet, dvs. ersättningen till förening/distrikt.

10 Förbundsstyrelsen (12) Arbetsutskottet beslutar att anteckna beslutet i utskottets protokoll och delge förbundsstyrelsen detta, samt att uppdra till generalsekreteraren att utreda under vilka villkor Civilförsvarsförbundet kan medge att instruktörer i Civilförsvarsförbundet parallellt med sitt uppdrag i förbundet bedriver eget företag. 50 Civilförsvarsförbundets akutgrupper Civilförsvarsförbundets akutgrupper är på väg att bli allt fler, vilket är glädjande. Samtidigt visar gjorda kvalitetsuppföljningar på brister på vissa håll, samtidigt som att en del grupper har svårigheter att hitta sin marknad. En förutsättning för att få vara en akutgrupp i Civilförsvarsförbundets regi är att de av förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna följs helt och fullt. Den medlem, som inte är helt godkänd, får heller inte vara verksam i akutgruppen som en självständig funktionär. Skälet för detta är att hänsynen måste ligga hos den skadade eller på annat sätt drabbade människan. Att kvalitetskraven är uppfyllda är säkerställer givetvis inte att en enskild insats alltid lyckas, men det visar med önskvärd tydlighet att Civilförsvarsförbundet tar sitt åtagande genom akutgruppens medverkan på största allvar. Verksamheten med akutgrupper bedrivs på distriktsnivå med distriktsstyrelsen som ansvarig. Grupper finns idag inom Värmland, Örebro, Västra Götaland (2 grupper) och Östergötland. Dessutom förbereds akutgrupper i Blekinge och Kristianstad. Efter beslut om att starta en akutgrupp har distrikten hittills kunnat få ett lån på kronor av förbundsstyrelsen. Allt utom kronor ska enligt gjorda överenskommelser efterskänkas av förbundsstyrelsen enligt en uppgjord plan. Syftet har varit att uppmuntra till bildandet av akutgrupper. Den ökande omfattningen av akutgrupper, i kombination med Civilförsvarsförbundet av MSB försämrade ekonomi, gör detta upplägg omöjligt. Där de fungerar har akutgrupperna visat sig vara en mycket uppskattad insats som dessutom ger distrikten värdefulla intäkter. att uppmärksamma samtliga distrikt på verksamheten med akutgrupper och de möjligheter dessa innebär, att understyrka det ovillkorliga kravet att fastställda riktlinjer för akutgrupper fullt ut följs, eftersom det är en väsentlig del av kvalitetssäkringen,

11 Förbundsstyrelsen (12) att ändra starterbjudandet till distrikt som vill påbörja verksamhet med akutgrupper så, att dessa erbjuds möjlighet till ett lån på kronor som ska betalas tillbaka enligt en uppgjort plan, där riktmärket är att återbetalningen ska påbörjas när akutgruppen driftsatts och vara återbetald inom fem år, att uppdra till generalsekreteraren att tillsammans med distrikten pröva hur en optimal struktur med akutgrupper i Civilförsvarsförbundet bör utformas och redovisa denna för förbundsstyrelsen, samt att delegera till generalsekreteraren att på angivna villkor besluta om lån till distrikt som meddelar att de vill starta verksamhet med akutgrupp. 51 Integrationssatsning Utvecklingen med en mindre väl fungerande integration i samhället av människor födda utanför Norden är en mycket angelägen utmaning för samhället. Det är nödvändigt att med bredd och kraft ta i tur med förhållandet. Risken är annars att dessa brister ger upphov till stora samhällsproblem som drabbar de flesta i samhället. Behovet av integration är utbrett och finns i praktiskt taget hela Sverige. Redan nu kan vi emellertid konstatera, att utmaningarna är särskilt stora i storstadsområdena, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö, där den sociala oron redan har tagit sig allvarliga uttryck. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det gäller i hög grad även integrationen. Civilförsvarsförbundet har i likhet med flera andra idéburna organisationer ingått en överenskommelse med regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting om samverkan inom integrationsområdet. Det räcker inte med en överenskommelse. Det är givetvis nödvändigt att vidta konkreta åtgärder. För Civilförsvarsförbundet ligger en koppling till konceptet med frivilliga resursgrupper (FRG) nära tillhands. En till synes negativ kraft kan vändas till en positiv sådan. Bildande av lokalföreningar inom Civilförsvarsförbundet är ytterligare en möjlighet, liksom Civilförsvarsförbundets självskyddskoncept. att uppdra till utskottet att överlägga med storstadsdistrikten inom Civilförsvarsförbundet, berörda kommuner samt MSB om en offensiv satsning på bättre integration av utomnordiskt födda medborgare.

12 Förbundsstyrelsen (12) 52 Övriga rapporter a) Generalsekreterarens beslut nr 2 om utdelning av hjärtstartare inom Hjärta att hjälpa delges. b) Begreppet första omsorgen har av Civilförsvarsförbundet getts en definition. Begreppet bör konsekvent användas där det är lämpligt att beskriva förbundets kärnverksamhet i krishanteringen. c) Jubileumskryssningen Vid protokollet: Anders M. Johansson Justeras: Sven Lindgren Bo Frändén

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Tid 09.30 13.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Planeringsunderlag år 2013

Planeringsunderlag år 2013 Version 5/2013 2013-07-31 Planeringsunderlag år 2013 Januari 10 Sista dag för ekonomiska anspråk avseende år 2012 13-14 Folk och Försvars Rikskonferens 18 Möte med representanter för ungdomsrådet och verksamhetsledarna

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Föreningsutskick december 2013

Föreningsutskick december 2013 Föreningsutskick december 2013 Föreningsutskicket i sin helhet har skickats till såväl lokalföreningar som distrikt. Utskicket går till ordförande och postansvarig eller liknande som sedan ansvarar för

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Utbildningsanvisningar år 2012 för uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten.

Utbildningsanvisningar år 2012 för uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten. 2012-03-02 Utbildningsanvisningar år 2012 för uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten. Att särskilt uppmärksamma Ingen grundutbildning av självskyddsinstruktörer

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Om nyhetsbrevet. Innehållsförteckning

Om nyhetsbrevet. Innehållsförteckning Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #5 (utgivningsdag fredag 14 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer