SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / Förbundsstyrelsen (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 3 / 2011 33 52. Förbundsstyrelsen 2011-09-09 1 (12)"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen (12) Tid Klockan Plats Beslutande Övriga närvarande Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande, närvarande Ulla Tällström, andre vice förbundsordförande Kenneth Andersson Robert Erlandsson Bo Frändén Agneta Lipkin Rolf Nilsson, närvarande Lars Blomqvist, tjänstgörande ersättare Erkki Haarala, tjänstgörande ersättare, 33 34, Anders Lundin, personalrepresentant Anders M. Johansson, generalsekreterare Jan Alsander, utbildningschef Anders J Andersson, kommunikationsansvarig Mona Nygren, ekonomiansvarig Protokolljusterare Sven Lindgren och Bo Frändén 33 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från den augusti 2011 anmäls. 34 Verksamhetsresultat, halvårsbokslut och budgetutfallsprognos, m.m. Verksamhetsresultaten per den 10 augusti 2011 redovisas. Resultaten är totalt sett goda. I ett par uppdrag, där viss eftersläpning kan noteras, är det utbildningschefens uppfattning att denna kommer att kunna återhämtas under hösten. Utbildningschefen redovisar sammanfattningen och rekommendationerna från den utvärdering av självskyddsverksamheten som Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av MSB genomfört under året. 93 % av deltagarna ger kursen högsta eller näst högsta betyg, vilket är ett mycket bra resultat. De olika idéburna organisationernas resultat

2 Förbundsstyrelsen (12) framgår dessvärre inte av rapporten. Markörs rekommendationer är emellertid av stort intresse och måste följas upp. LRF har uppdragit till Civilförsvarsförbundet, att med start i november 2011 genomföra cirka 100 kurser i första hjälpen och HLR för sina medlemmar. Civilförsvarsförbundet har kommit överens med Internationella skolan om viss medverkan i verksamhet som den bedriver. Trafikverket har ännu inte återkommit till Civilförsvarsförbundet angående uppdraget frivilliga trafikvärdar. Ett fortsatt positivt besked om ett samarbete lämnades i början av sommaren av verket. Halvårsbokslutet för 2011 redovisas. Utfallet är mycket positivt jämfört med budget. Med korrigeringar för tillkommande kostnader och intäkter under andra halvåret bedömer ekonomiansvarig, att resultatet på helårsbasis kommer att vara bättre än budget, men med ett underskott i storleksordningen 4 4,5 miljoner kronor. Värdepappersinnehavet per den 31 juli 2011 redovisas. Värdet påverkas givetvis av oron på aktie- och räntemarknaderna. att godkänna rapporterna, att uppdra till generalsekreteraren att under året genomföra ytterligare en kurs för FRGansvariga, att för antagning till Civilförsvarsförbundets kurs i kriskommunikation ställa kravet att kursdeltagaren ska vara medlem i Civilförsvarsförbundet och aktiv inom FRGverksamheten alternativt att deltagaren är förbundsmedlem och får rekommendationer från lokal/regional nivå med innebörden att vederbörande är lämplig att ingå i en frivillig resursgrupp, samt att tillskriva MSB med begäran om MSB:s syn på de rekommendationer som utvärderingen av självskyddsverksamheten innehåller. 35 Säkerhetsinstruktion för lägerverksamhet med barn och unga Generalsekreteraren uppdrog år 2010 till utbildningschefen att redovisa ett förslag till säkerhetsinstruktion för Civilförsvarsförbundets lägerverksamhet med barn och unga. Ett

3 Förbundsstyrelsen (12) sådant har utarbetats tillsammans med erfarna ledare av sådan verksamhet. Det måste bara ett ovillkorligt krav att instruktionen följs. Ansvarig för detta är den som är lägeransvarig. att fastställa förslaget till säkerhetsinstruktion för lägerverksamhet i Civilförsvarsförbundet med barn och unga för ovillkorlig efterrättelse i hela förbundet. 36 Kravprofil för ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet Det nationella ungdomsrådet har på uppdrag av förbundsstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag till kravprofil på ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet. Arbetsutskottet konstaterar att kraven är högt ställda, men att det är en normativ kravprofil, dvs. krav som i möjligaste mån ska efterstävas vid rekryteringen av ledarna. att fastställa nationella ungdomsrådets förslag till kravprofil för ledare inom Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet till vägledning för rekryteringen av ungdomsledare i hela förbundet. 37 FRG-utvecklingsuppdraget 2011 Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med uppdraget från MSB att under år 2011, tillsammans med andra intresserade frivilliga försvarsorganisationer, utveckla FRGkonceptet. Arbetet bedrivs i två parallella arbetsgrupper och stöds av en referensgrupp bestående av företrädare för kommunerna. En styrgrupp kontrollerar uppdragets genomförande. Arbetet ska redovisas för MSB i november Före slutredovisningen ska förslagen behandlas av förbundsstyrelsen. 38 Förbundsstämman år 2011 Generalsekreteraren redogör för de förberedelser inför förbundsstämman som pågår enligt tidigare beslut och direktiv. Antalet deltagare beräknas uppgå till drygt 200 personer, varav 119 är ombud och därmed beslutande.

4 Förbundsstyrelsen (12) Ett förslag till program och föredragningslista för förbundsstämman har tagits fram. Här framgår också hur påverkanstorgen kan organiseras. Förbundsstyrelsen beslutar att lägga en särskild proposition till förbundsstämman om optimering av användandet av resursregistret Max, att det i alla påverkanstorg ska finnas möjlighet att föra fram nya idéer och förslag, samt att i övrigt godkänna förslaget. 39 Inriktningsplan för Arbetsutskottet har redovisat ett förslag till plan för verksamhetens inriktning och utveckling under mandatperioden har tagits fram inom förbundskansliet. Behovet av organisationsbyggnad ges särskild uppmärksamhet. Behovet av en lokal närvaro med verksamheten är uppenbart. Men hur säkerställer Civilförsvarsförbundet den? Jämförelsevis många lokalföreningar har under senare år antingen gått samman med andra eller lagts ner, medan bara några få har tillkommit. Detta förhållande ger upphov till viktiga frågeställningar. En relativ styrka hos Civilförsvarsförbundet är att vi fortfarande har en god lokal förankring, men den är inte tillräcklig för de behov och möjligheter som finns för förbundet att bidra till säkerhet och trygghet i samhället. att föreslå förbundsstämman att anta förslaget till inriktningsplan för Förbundsstyrelsen beslutar med vissa justeringar och tillägg i enlighet med arbetsutskottets förslag. 40 Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet Arbetsutskottet har redovisat ett förslag till struktur för Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet i hela förbundet. Förslaget föreslås läggas som en proposition till förbundsstämman. Huvudsyftet är att skapa en hållbar verksamhetsstruktur på alla nivåer i förbundet. De förbundsgemensamma aktiviteterna föreslås fungera som nationella mötesplatser för ungdomarna.

5 Förbundsstyrelsen (12) Utbildningschefer informerar om att ungdomssamordnare Börje Bergman av hälsoskäl bett att få lämna denna arbetsuppgift. Förbundskansliet har i den uppkomna situationen beslutat tillfråga Babek Toloe Shagar och Nenne Thorin vid Tensta Community Center om deras möjligheter att fungera som coacher i ungdomsverksamheten och fått ett positivt svarsåväl av Babek och Nenne som det nationella ungdomsrådet. De administrativa arbetsuppgifter som Börje har haft i ungdomsverksamheten tas samtidigt om hand av förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå förbundsstämman besluta om riktlinjer för Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 41 Civilförsvarsförbundets värdegrund Arbetet med Civilförsvarsförbundets värdegrund har bedrivits på bred front i förbundet med arbetsgrupp, förbundsråd och remissomgång som viktiga delar i utarbetandet och förankringen av detta styrdokument. Nu återstår förbundsstämmans överväganden och beslut, sedan förbundsstyrelsen lagt sista handen vid det förslag som ska lämnas till stämman. Därefter är det oundgängligt för effekt och resultat, att värdegrunden tar plats i hela Civilförsvarsförbundet och tillämpas under överskådlig tid, innan det är dags att revidera den. att föreslå förbundsstämman att anta förslaget till värdegrund för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den angelägenhetsordning som de återfinns. 42 Policy vid rekrytering av medlemmar och medlemmar med uppdrag, m.m. Medlemmar är något som en idéburen organisation förtjänar. För en ändamålsenlig, kvalitativ och i övrigt hållbar utveckling av Civilförsvarsförbundet behöver medlemmarna uppmärksammas över tid. Av stor betydelse för hur Civilförsvarsförbundet uppfattas är vilka medlemmar som ges förtroendet att vara funktionärer, oavsett om det är frågan om att ingå i en styrelse, vara instruktör, verksam inom FRG eller ha något annat uppdrag för Civilförsvarsförbundet. För att stöda en utveckling där medlemmarna och bemanningen av olika funktion ges nödvändig uppmärksamhet har ett förslag till policy utarbetats. Erfarenhet och inspiration till detta har hämtats från förbundsrådet 2011, liksom från andra framgångsrika organisationer.

6 Förbundsstyrelsen (12) att föreslå förbundsstämman besluta fastställa förslaget till policy vid rekrytering av medlemmar och medlemmar med uppdrag, m.m. 43 Rekommendation om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet Inom Civilförsvarsförbundet finns en stor variation när det gäller medlemsavgiftens storlek. Avgiften för en medlem varierar idag mellan kronor. Idag finns dessutom närmast en flora av själva konstruktionen på medlemsavgiften. Det gör det hela svåröverskådligt och medför även att det administrativt blir krångligare. Att en medlemsavgift ska tas ut framgår av stadgarna. Frågan om medlemsavgift har utretts och behandlats tidigare av förbundsstämman. Det fanns då ett brett stöd för förslaget om en enhetlig avgift. Däremot gick uppfattningarna isär om hur stor avgiften skulle vara. Därmed föll förslaget. Mot den bakgrunden har förbundsstyrelsen beslutat föreslå en rekommendation om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet. att föreslå förbundsstämman att fastställa den föreslagna rekommendationen om lägsta avgift för medlemskap i Civilförsvarsförbundet. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt att 20 kronor av medlemsavgiften 20 kronor bör tillfalla distriktet för de uppgifter detta har av betydelse för den lokala verksamheten. 44 Yttranden över motioner till förbundsstämman Sammanlagt åtta motioner har lämnats till förbundsstämman. Förbundsstyrelsen ska yttra sig över dessa och lämna förslag till stämman om vilka beslut motionerna bör föranleda. Motionerna är följande: M 1 M 2 M 3 Bättre dialog (Stockholms län) Namnändring av civilförsvarsföreningarna (Hedemora) Utredning av namnfrågan (Stockholms län)

7 Förbundsstyrelsen (12) M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 Miljöpolicy (Ljusdals-Hudiksvall) Kvaliteten på utbildningsmateriel ((Stockholms län) Hjärtstartare (Stockholms län) Kostnaden för betalning av medlemsavgift via sms (Mönsterås) Medlemsregistret (Olofström) Med utgångspunkt från de underlag som tagits fram inom förbundskansliet utarbetar arbetsutskottet föreslag till utlåtanden, varvid motionerna M2 och M3 sammanförs till ett utlåtande eftersom båda gäller den ständigt återkommande namnfrågan. att avge yttranden över motionerna i enlighet med arbetsutskottets förslag. Förbundsstyrelsen beslutar med vissa justeringar och tillägg i enlighet med arbetsutskottets förslag. 45 Föreningsstrukturen Enköpings Civilförsvarsförening har beslutat att föreningen ska upphöra. Inom tidigare distrikt Uppsala finns planer på att organisera hela verksamheten i en förening som omfattar samtliga kommuner i länet. Gävle Civilförsvarsförening och därefter Civilförsvarsförbundet Gävleborg har beslutat att lägga ner föreningen och att medlemmarna automatiskt ska överföras i Sandvikens Civilförsvarsförening. Ljusdal-Hudikvalls Civilförsvarsförening och därefter Civilförsvarsförbundet Gävleborg har beslutat att föreningens namn ändras till Norrhälsinge Civilförsvarsförening. Föreningens verksamhetsområde omfattar enligt tidigare beslut även Nordanstigs kommun. att godkänna att Enköpings Civilförsvarsförening upphör, att godkänna att Gävle Civilförsvarsförening upphör, att godkänna att Ljusdal-Hudiksvalls Civilförsvarsförening ändrar namnet till Norrhälsinge Civilförsvarsförening, samt att påminna berörda distriktsstyrelser om deras ansvar att vidta åtgärder så att Civilförsvarsförbundet har verksamhet i alla kommuner i distriktet, oavsett hur föreningsstrukturen är utformad.

8 Förbundsstyrelsen (12) 46 Den engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbund Den nuvarande engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbund är Swedish Civil Defence League. Benämningen kontrolleras helt av Civilförsvarsförbundet, så länge den inte kolliderar med ett redan etablerat namn, är inte officiellt registrerad. Julius Kramer och Timothy Jarl-Håkansson, medlemmar i det nationella ungdomsrådet, har uppmärksammat att den nuvarande benämningen kan förväxlas med en helt annan struktur, nämligen en grupp anti-islamistiska, högerextrema organisationer, som just nu benämner "defence leagues", däribland den nybildade svenska gruppen Swedish Defence League (SDL) som är en systerorganisation till brittiska English Defence League, två organisationer med klart rasistiska budskap. I syfte att dels eliminera risken för förväxlingar, dels i de internationella kontakterna göra det lättare för andra att placera Sveriges Civilförsvarsförbund på kartan, bör den engelska benämningen ändras. att den engelska benämningen på Sveriges Civilförsvarsförbundet ändras till Swedish Civil Protection Association. 47 Uppföljning av möte med MSB Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och generalsekreteraren hade den 30 juni 2011 en överläggning med ledningen för MSB. Från MSB deltog generaldirektören, överdirektören, chefsjuristen och ekonomi- och planeringschefen. Överläggningen föranleddes av ett enligt Civilförsvarsförbundet allvarligt övertramp från en handläggares sida gentemot förbundet. Handlingen innebar ett integritetskränkande. Dessutom innebar den ett uttalande om Civilförsvarsförbundet i en ifrågasättande och nedvärderande ton baserad på antaganden och inte på fakta. Handläggarens agerande har bidragit till att Civilförsvarsförbundets förtroende för vederbörande helt har upphört. Förbundet ifrågasätter om det är möjligt för MSB att klara kravet på objektivitet och opartiskhet, när en handläggare av vissa av förbundets ärenden i MSB handläggs av en person som agerar så. Vid överläggningen lämnade MSB:s ledning beskedet, att myndigheten ser mycket allvarligt på det inträffade, den tog avstånd från händelsen samt bad om ursäkt för det inträffade. Vidare framkom att MSB från och med den 1 januari 2012 omorganiserar den verksamhet

9 Förbundsstyrelsen (12) som omfattar finansiellt stöd och uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer. Innebörden av detta är bl.a. att nya handläggare kommer att ta över. Den handläggare, som särskilt har utmärkt sig i kontakterna med Civilförsvarsförbundet, ska med omedelbar verkan inte ha något att göra med förbundet. Det framkom vidare att den nya organisationslösningen fanns med som ett alternativ redan när organisationskommittén, som förberedde bildandet av MSB, arbetade. Vid överläggningen berördes inte den hela motivbilden för MSB:s åtgärd. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 48 Uppdraget i Förenade Arabemiraten (UAE) Förbundsstyrelsen delges en rapport från Civilförsvarsförbundet uppdrag i Förenade Arabemiraten, perioden , innefattande en jämförelse med FRG-konceptet. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten, samt att rapporten ska delges Riksdagens försvarsutskott, försvarsministern och MSB. 49 Kommersiell verksamhet Civilförsvarsförbundets kommersiella verksamhet ska bedrivas inom det av förbundet helägda aktiebolaget Civil AB. Det faktum att verksamheten är kommersiell innebär att andra villkor och förhållningssätt gäller. Erfarenheten visar att det kan vara svårt för funktionärer att hantera dessa. Av den anledningen är det nödvändigt att återkommande ta ställning till vad som kan göras för att underlätta för var och en. En återkommande fråga gäller prissättningen. I ett företag ägs den frågan ytterst av företagsledningen och styrelsen. Det har framkommit önskemål om att lokalt göra avsteg från den prissättning som ledningen beslutat om. Det är ett krav att alla står bakom och följer den prislista som antagits. Samtidigt kan i vissa fall en anpassning behöva ske beroende på den lokala marknaden. Styrelsen för Civil AB har därför beslutat, att om någon förening eller distrikt vill göra en prissättning, som avviker från standardprislistan, är detta endast möjligt genom att minska det egna överskottet, dvs. ersättningen till förening/distrikt.

10 Förbundsstyrelsen (12) Arbetsutskottet beslutar att anteckna beslutet i utskottets protokoll och delge förbundsstyrelsen detta, samt att uppdra till generalsekreteraren att utreda under vilka villkor Civilförsvarsförbundet kan medge att instruktörer i Civilförsvarsförbundet parallellt med sitt uppdrag i förbundet bedriver eget företag. 50 Civilförsvarsförbundets akutgrupper Civilförsvarsförbundets akutgrupper är på väg att bli allt fler, vilket är glädjande. Samtidigt visar gjorda kvalitetsuppföljningar på brister på vissa håll, samtidigt som att en del grupper har svårigheter att hitta sin marknad. En förutsättning för att få vara en akutgrupp i Civilförsvarsförbundets regi är att de av förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna följs helt och fullt. Den medlem, som inte är helt godkänd, får heller inte vara verksam i akutgruppen som en självständig funktionär. Skälet för detta är att hänsynen måste ligga hos den skadade eller på annat sätt drabbade människan. Att kvalitetskraven är uppfyllda är säkerställer givetvis inte att en enskild insats alltid lyckas, men det visar med önskvärd tydlighet att Civilförsvarsförbundet tar sitt åtagande genom akutgruppens medverkan på största allvar. Verksamheten med akutgrupper bedrivs på distriktsnivå med distriktsstyrelsen som ansvarig. Grupper finns idag inom Värmland, Örebro, Västra Götaland (2 grupper) och Östergötland. Dessutom förbereds akutgrupper i Blekinge och Kristianstad. Efter beslut om att starta en akutgrupp har distrikten hittills kunnat få ett lån på kronor av förbundsstyrelsen. Allt utom kronor ska enligt gjorda överenskommelser efterskänkas av förbundsstyrelsen enligt en uppgjord plan. Syftet har varit att uppmuntra till bildandet av akutgrupper. Den ökande omfattningen av akutgrupper, i kombination med Civilförsvarsförbundet av MSB försämrade ekonomi, gör detta upplägg omöjligt. Där de fungerar har akutgrupperna visat sig vara en mycket uppskattad insats som dessutom ger distrikten värdefulla intäkter. att uppmärksamma samtliga distrikt på verksamheten med akutgrupper och de möjligheter dessa innebär, att understyrka det ovillkorliga kravet att fastställda riktlinjer för akutgrupper fullt ut följs, eftersom det är en väsentlig del av kvalitetssäkringen,

11 Förbundsstyrelsen (12) att ändra starterbjudandet till distrikt som vill påbörja verksamhet med akutgrupper så, att dessa erbjuds möjlighet till ett lån på kronor som ska betalas tillbaka enligt en uppgjort plan, där riktmärket är att återbetalningen ska påbörjas när akutgruppen driftsatts och vara återbetald inom fem år, att uppdra till generalsekreteraren att tillsammans med distrikten pröva hur en optimal struktur med akutgrupper i Civilförsvarsförbundet bör utformas och redovisa denna för förbundsstyrelsen, samt att delegera till generalsekreteraren att på angivna villkor besluta om lån till distrikt som meddelar att de vill starta verksamhet med akutgrupp. 51 Integrationssatsning Utvecklingen med en mindre väl fungerande integration i samhället av människor födda utanför Norden är en mycket angelägen utmaning för samhället. Det är nödvändigt att med bredd och kraft ta i tur med förhållandet. Risken är annars att dessa brister ger upphov till stora samhällsproblem som drabbar de flesta i samhället. Behovet av integration är utbrett och finns i praktiskt taget hela Sverige. Redan nu kan vi emellertid konstatera, att utmaningarna är särskilt stora i storstadsområdena, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö, där den sociala oron redan har tagit sig allvarliga uttryck. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det gäller i hög grad även integrationen. Civilförsvarsförbundet har i likhet med flera andra idéburna organisationer ingått en överenskommelse med regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting om samverkan inom integrationsområdet. Det räcker inte med en överenskommelse. Det är givetvis nödvändigt att vidta konkreta åtgärder. För Civilförsvarsförbundet ligger en koppling till konceptet med frivilliga resursgrupper (FRG) nära tillhands. En till synes negativ kraft kan vändas till en positiv sådan. Bildande av lokalföreningar inom Civilförsvarsförbundet är ytterligare en möjlighet, liksom Civilförsvarsförbundets självskyddskoncept. att uppdra till utskottet att överlägga med storstadsdistrikten inom Civilförsvarsförbundet, berörda kommuner samt MSB om en offensiv satsning på bättre integration av utomnordiskt födda medborgare.

12 Förbundsstyrelsen (12) 52 Övriga rapporter a) Generalsekreterarens beslut nr 2 om utdelning av hjärtstartare inom Hjärta att hjälpa delges. b) Begreppet första omsorgen har av Civilförsvarsförbundet getts en definition. Begreppet bör konsekvent användas där det är lämpligt att beskriva förbundets kärnverksamhet i krishanteringen. c) Jubileumskryssningen Vid protokollet: Anders M. Johansson Justeras: Sven Lindgren Bo Frändén

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer