Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal"

Transkript

1 Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals värderingar. Tre områden ska prioriteras: 1. Anställningsform och arbetsorganisation. 2. Stöd till arbetslösa medlemmar för att få jobb. 3. Arbetskraftens rörlighet inom EU.

2 1 Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal.

3 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet och Starck Design AB. Oktober 2004, Art.nr

4 SAMMANFATTNING 3 Sammanfattning Kommunal behöver en strategi för det arbetsmarknadspolitiska arbetet. På förbundets arbetsmarknadskonferens den februari 2003, där ombudsmän och förtroendevalda från samtliga avdelningar deltog, framkom att förbundet saknar en strategi, som kan fungera som en röd tråd för detta arbete. Kommunals avdelningar jobbar mycket självständigt. Mycket och många bra saker görs. Men samordningen och kunskapsspridningen kunde vara bättre. Det är inte helt lätt att ta vara på varandras erfarenheter, kunskaper och insikter. Inte heller att enas om vilka frågor som ska prioriteras för att Kommunal gemensamt, över hela landet, ska påverka utvecklingen. De arbetsmarknadspolitiska frågorna behöver göras mer synliga och tydliga inom Kommunal. I skenet av detta uppdrog deltagarna på konferensen åt förbundskontorets arbetsmarknadsansvariga ombudsman att utarbeta en strategi, den röda tråd som ska motivera, inspirera och göra arbetsmarknadsfrågorna synliga och tydliga. En projektgrupp utsågs och det förslag som gruppen arbetade fram bearbetades av deltagarna på 2004 års konferens. Resultatet ska sedan förankras i avdelnings- och förbundsstyrelse. Strategin utgår från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vilar på Kommunals värderingar. I Kommunals stadgar paragraf 2 mom 2 står det: Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Förbundet skall arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Rekryteringsbehovet inom kommunsektorn fram till år 2015 beskrivs i Kommunals rapport Korttidsscenariot. Den visar att den främsta orsaken till framtidens ökade rekryteringsbehov av välfärdstjänster är personalomsättningen. Därmed ger Korttidsscenariot en annorlunda framtidsbild än Svenska kommunförbundet; att det skulle vara demografin och pensionsavgångarna som genererar de största rekryteringsbehoven. Det är en utmaning att skapa arbetsplatser där Kommunals medlemmar får ett arbetsinnehåll och en

5 4 SAMMANFATTNING arbetsmiljö som gör att de trivs, stannar kvar och utvecklas och som kan locka fler att välja jobb inom Kommunals avtalsområden. EUs utvidgning med tio nya medlemsländer 2004 öppnar arbetsmarknaden för nya hot och möjligheter. Sverige och Kommunal får presumtiva arbetstagare och medlemmar, men det krävs också ett stort mått av ordning och reda på arbetsmarknaden, det krävs samordning och samarbete mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter. Det svenska samhället måste utarbeta hållbara och fungerande sätt att ta emot och integrera de människor som kommer till Sverige och här har Kommunal en viktig uppgift och ett stort arbete att göra. Kommunals arbetsmarknadsansvariga har kommit fram till tre prioriterade områden: Anställningsform och arbetsorganisation Stöd till arbetslösa medlemmar att få jobb. Arbetskraftens rörlighet inom EU. Med metoder som samverkan, omvärldsbevakning, opinionsbildning och ett ändamålsenligt internt arbete ska de prioriterade områdena bidra till att Kommunals arbetsmarknadspolitiska arbete blir synligt och tydligt. De förtroendevalda som arbetar med frågorna ska ges stöd och inspiration. Allt för att Kommunals medlemmar ska ha arbete på en bra arbetsplats. Stockholm den 23 juni 2004

6 INNEHÅLL 5 Innehåll Sid Uppdraget 6 Kommunal i backspegeln 7 Omvärldsperspektivet 10 Invärld och omvärld 21 Den strategiska planen 23 Metoder 32

7 6 UPPDRAGET Uppdraget På arbetsmarknadskonferensen februari 2003 fick förbundskontorets arbetsmarknadsansvariga ombudsman uppdraget att arbeta fram ett förslag till strategi för Kommunals arbetsmarknadspolitik. Den ska fungera som en röd tråd för Kommunals arbetsmarknadspolitiska frågor. Den röda tråden är en kommunikationslänk för organisationen, här strömmar ett flöde av information, idéer, frågor och funderingar. Detta flöde måste vara dubbelriktat.

8 KOMMUNAL I BACKSPEGELN 7 Kommunal i backspegeln Rodret håller på att läggas om i Kommunal, från en förhandlarkultur går kursen alltmer mot en kommunikationskultur, med nyckelord som samverkan, kommunikation och relation. Kommunal vill vara en lärande organisation där dialog används såväl internt som externt för att ta fram fungerande och hållbara lösningar. Detta är förstås lättare sagt än gjort, beslutsvägar och rutiner kan vara otydliga med osäkerhet och tröghet som följd. Men det finns en stor handlingskraft i förbundet när det väl gäller. Ett exempel på det är lönekampen och konflikten våren Kommunals organisation består av sektioner, avdelningar och förbundskontor. Då det finns minst en sektion i varje kommun finns det bra förutsättningar till korta kommunikationsvägar för att nå omvärlden. Närvaron på lokal, regional och central nivå ger förutsättningar till goda kontakter och relationer såväl med myndigheter, organisationer och politiker som med medlemmar. Att det ska finnas en arbetsmarknadsansvarig i Kommunals organisation beslutades redan på kongressen Arbetslösheten steg kraftigt för Kommunals medlemsgrupper under hela 90-talet för att vara som högst Heltidsarbetslösheten följer konjunkturen men deltidsarbetslösheten finns alltid kvar som en permanent problematik. Deltidsproblematiken är inte heller något nytt under solen, redan i slutet av 1980-talet när Mona Sahlin var arbetsmarknadsminister gav hon parterna i uppdrag att lösa detta, annars skulle det bli nödvändigt med lagstiftning. I början av 1990-talet bildade Kommunal en arbetsgrupp med de kommunalare som satt på LO-mandat i länsarbetsnämndernas styrelser. En uppgift för gruppen var att försöka utveckla och öka Kommunals inflytande över den lokala arbetsmarknadspolitiken. Detta gjorde Kommunal genom att verka för trepartsamverkan och genom nomineringar till olika länsuppdrag, framförallt till arbetsförmedlingsnämnderna (som numera heter arbetsmarknadsnämnder). Detta blev en väg för att sätta fokus på medlemmarnas höga deltidsarbetslöshet. En kartläggning av de deltidsarbetslösas situation genomfördes på 90-talet i några utvalda län, som sedan låg till grund för olika aktiviteter. Positiva resultatet kunde redovisas för Ams, departement, kom-

9 8 KOMMUNAL I BACKSPEGELN Diagram 1. Olika former av arbetslöshet bland Kommunals medlemmar Öppet arbetslösa 7 6 muner och landsting. Därmed nådde Kommunal ett viktigt delmål, nämligen att synliggöra deltidsproblematiken. Arbetet mynnade ut i projektet Kommunals idé, som byggde på trepartssamverkan mellan fackförening, arbetsgivare och Arbetsförmedling, där facket hade vetorätt. Projektet utvecklades till en arbetsmarknadsåtgärd som kallades resursarbete. Det här sättet att samarbeta visar att trepartsamverkan är en förutsättning för att nå bra resultat. En gemensam kartbild och ett tydligt mål är en viktig framgångsfaktor. I projektet Kommunal 2003 startades från år 1997 många olika projekt som bland annat ändrade attityderna till arbetssättet inom förbundet och gav en ny syn på fackligt arbete genom ökad samverkan. Projektet har också lett till både personlig och yrkesmässig utveckling för deltagarna. Ett av 2003-projekten var Jobbjakten som pågick under och var en kartläggning av arbetslösa kommunalare. Kartläggningen var ett samarbete med arbetsförmedlingen. En sektion i varje kommun deltog och i den sektionen intervjuades alla arbetslösa medlemmar. Kommunal har nu blivit ett fackförbund som syns och hörs i debatten. Kommunal har visat att det är viktigt med samverkan Deltidsarbetslösa I åtgärder Tillfällig timanställning KÄLLA: AMS

10 KOMMUNAL I BACKSPEGELN 9 mellan parterna och att ha ledamöter i arbetsförmedlingsnämnderna för att kunna påverka den lokala arbetsmarknadspolitiken. Därmed har deltidsarbetslösheten blivit synlig. Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under 1990-talet Under 1990-talet avlöste regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen varandra. En stor förändring skedde 1993 då a-kassans kompensationsnivå sänktes från 90 till 80 procent och fem karensdagar per period infördes begränsades ersättningen vid deltidsarbetslöshet så att den som är fast anställd bara får ersättning under en period. De berörda medlemmarna ställdes inför valet att säga upp sig eller leva på deltidslönen förändrades inträdesvillkoret till a-kassan; för att bli medlem krävs det nu arbete 17 timmar/vecka fyra veckor under en ramtid av fem veckor. Detta gjorde det svårare att komma in försäkringen. År 2001 bestämde regeringen att arbetslöshetskassorna ska ha en mer enhetlig och likabehandlande tillämpning av reglerna och a- kassan blev en egen myndighet. Med de sekretessregler som gäller för myndigheter blev det svårare för Kommunal att få information om arbetslösa medlemmar. Men i dag har 87 procent av dessa givit skriftligt samtycke till att information skickas från a-kassan till facket och nya former för samarbetet har utformats.

11 10 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Omvärldsperspektivet I början av 1990-talet försämrades ekonomin för den offentliga sektorn. Stora nerdragningar gjordes parallellt med krav på kvalitet, tillgänglighet och service. Den dåliga ekonomin hotade och hotar fortfarande medlemmarnas arbetsvillkor och anställningstrygghet. Sysselsättningen Sysselsättningen för Kommunals medlemmar har haft en varierande utveckling under 2003 och början av Den öppna arbetslösheten hade säsongsbetonade variationer under Men efter den normala ökningen under sommaren sjönk inte arbetslösheten tillbaka till samma nivåer som under våren. Den öppna arbetslösheten fortsatte att öka under hösten. Samtidigt blev kommunernas ekonomi allt sämre. Under vintern såg inte prognoserna för den kommunala ekonomin bättre ut för 2004, snarare tvärtom. Därför är det något anmärkningsvärt att den öppna arbetslösheten åter började sjunka i februari 2004 och fortsatte sjunka under de följande två månaderna. Samtidigt ökade antalet varsel i kommunerna, så det logiska vore att den öppna arbetslösheten skulle fortsätta att öka. Antalet medlemmar som deltar i ett konjunkturpolitiskt program ökade något lite 1. Ökningen motsvarar dock inte minskningen i den öppna arbetslösheten. Det framgår av kurvorna i diagram 2 över antalet öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program under 2004 års första månader. Under samma period har kommunerna sagt upp personal. De som främst drabbats vid neddragningarna är personer som har olika former av tidsbegränsade anställningar. De som har en tidsbegränsad anställning är i mindre utsträckning medlemmar i Kommunal än de som är tillsvidareanställda. Anslutningsgraden för timavlönad personal var 32 procent år Därför syns inte de uppsägningarna i Kommunals medlemsstatistik, däremot i a-kassans siffror, som visar att arbetslösheten ökade under Vanligen brukar man tala om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men i dessa insatser ingår även åtgärder som inte är beroende av konjunkturen. Exempel på sådana åtgärder är lönebidrag och Samhall, därför talar vi om konjunkturberoende program vilket är Ams definition.

12 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 11 Trenden för perioden januari 2003 april 2004 är att både den öppna och totala arbetslösheten (dvs öppet + åtgärder) ökar. Troligen kommer arbetslösheten att öka under sommaren Det återstår att se om arbetslösheten återgår till vårens nivå eller, om den som under hösten 2003, stannar på en högre nivå. Deltidsarbetslösheten har minskat något under perioden. Minskningen är liten, men det är dock en stadig nedgång på några tiondels procentenheter. För timavlönade är utvecklingen den motsatta. Arbetslösheten bland timavlönade har ökat med cirka en halv procentenhet. Antalet medlemmar som deltar i något konjunkturpolitiskt program minskade under Trenden bröts dock i december 2003, och i januari 2004 började antalet öka. I april 2004 var andelen åter ungefär lika stor som samma månad år Anledningen är att Ams under de första månaderna 2004 fick ytterligare medel för att motverka en ökande arbetslöshet. Det verkar som om en del av dessa pengar har kommit Kommunals medlemmar till del. Under 2003 ökade arbetslösheten bland Kommunals medlemmar. Under de fyra första månaderna 2004 visar statistiken en nedgång i arbetslösheten och en del av nedgången kan förklaras av naturliga säsongsvariationer, det är dock för tidigt att dra några slutsatser för den fortsatta utvecklingen under året. Diagram 2. Arbetslösheten bland Kommunals medlemmar år Öppet + åtgärder Deltidsarbetslösa Öppet arbetslösa Konjukturpolitiska åtgärder Tillfällig timanställning 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mars apr KÄLLA: AMS

13 12 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Kommande rekryteringsbehov i Kommunals sektorer Läget på arbetsmarknaden i Kommunals sektorer är i dag ganska dystert. Det förekommer varsel och vikariat som inte förlängs, vilket drabbar många av Kommunals medlemmar. Detta trots att behovet av välfärdstjänster ökar och kommer att öka än mer de kommande åren. Svenska Kommunförbundet har gjort prognoser av hur många fler personer som behövs i kommunsektorn inom en 15-årsperiod. Cirka nyanställningar måste göras inom de närmaste tio åren. Kommunförbundet menar att det är den demografiska utvecklingen som är huvudorsaken: Andelen äldre i befolkningen kommer att öka, vilket ökar behovet av välfärdstjänster. Samtidigt står kommunsektorn inför stora pensionsavgångar. Korttidsscenariot Kommunal har i rapporten Korttidsscenariot 2 gjort en egen kalkyl över personalbehovet i kommunsektorn. Här analyseras vad som kommer att orsaka det stora rekryteringsbehovet. Rapporten redovisar de demografiska förändringarna fram till år 2015 och hur befolkningsförändringen kommer att påverka efterfrågan på välfärdstjänsterna. Kalkylen tar även hänsyn till förväntad personalomsättning och pensionsavgångar under undersökningsperioden. Resultatet skiljer sig en del från Kommunförbundets prognos, så till vida att Kommunal ser personalomsättningen och pensionsavgångarna som huvudorsaker till rekryteringsbehovet. Att andelen äldre människor i befolkningen ökar kommer inte att påverka rekryteringarna lika mycket. Förändringar i de olika sektorerna inom offentlig verksamhet De olika delarna av kommunsektorn kommer att förändras lite olika beroende på hur befolkningsgruppernas andelar förändras mot hela befolkningen. Detta avsnitt redovisar vad som händer i förskola och fritidsverksamhet, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och skola. Förskola och fritidsverksamhet Utvecklingen för den yngsta delen av befolkningen, 1 12 år, påverkar personalbehovet inom barnomsorgen. Personalbehovet kommer att 2 Korttidsscenariot är en delrapport till Kommunals lönepolitiska utredning, skriven av Bodil Umegård och Thomas Berglund 2004.

14 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET- 13 minska från till personer fram till och med 2008, därefter ökar behovet tillbaka till den ursprungliga nivån ungefär till år Trots nedgångarna i början av perioden har sektorn ett betydande rekryteringsbehov. De spontana avgångarna kommer att uppgå till per år, varav pensionsavgångarna utgör ungefär personer per år. När behovet ökar efter år 2008 kommer rekryteringsbehovet att vara tio gånger större än den behovsstyrda volymökningen 3. Det beror på personalomsättningen inom sektorn, vilket alltså medför ett större rekryteringsbehov än vad det ökade omsorgsbehovet kräver. Äldreomsorg Antalet personer över 65 år kommer att öka med 25 procent fram till år 2015, men ökningen är inte jämnt fördelad inom åldersgruppen. Mest kommer grupperna 90 år och äldre samt gruppen år att öka. Dessa båda grupper utnyttjar äldreomsorgen mest respektive minst. Personalbehovet kommer att öka från till anställda under kalkylperioden. Det motsvarar en årlig ökning med personer. Äldreomsorgen har en mycket hög personalomsättning. Nyrekryteringsbehovet kommer under perioden att ligga på personer per år, vilket är gånger så stort som volymökningen. Pensionsavgångarna utgör drygt personer per år. Hälso- och sjukvård Inom hälso- och sjukvården finns vid periodens början anställda. Personalbehovet ökar med personer under kalkylperioden, vilket motsvarar personer per år. Ökningen beror dels på ökad befolkning, dels på en förskjutning mot mer vårdkrävande åldersgrupper. Om personalbehovet skulle ha utvecklats strikt proportionellt mot befolkningsökningen, skulle ökningen ha stannat vid personer per år. Nyrekryteringsbehovet är dock cirka tio gånger så stort som volymökningen. De spontana avgångarna (det antal personer som slutar sin anställning i sektorn, dvs går till jobb i andra sektorer eller pensioneras) varierar mellan och personer per år, varav pensionsavgångarna utgör cirka personer per år. 3 Behovsstyrd volymökning är det ökade behov av omsorgstjänster som förändringar i demografin medför, dvs de krav som ställs på förändringar i personalstyrkan vid oförändrad kvalitet.

15 14 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Skola Inom skolan (grundskola och gymnasium) minskar elevantalet med under perioden, vilket motsvarar 0,6 procent per år. Antalet anställda uppgår vid periodens början till och minskar till följd av det vikande elevantalet med personer under kalkylperioden, vilket motsvarar 0,6 procent per år. Trots denna minskning av elevantalet kvarstår ett rekryteringsbehov i skolan på personer per år. De spontana avgångarna uppgår till cirka personer per år, varav pensionsavgångarna utgör cirka personer. Slutsats Den sammanlagda volymen för de analyserade tjänsteområdena behöver öka med motsvarande personer under kalkylperioden. Detta är en ökning med 7 procent eller 0,5 procent per år från utgångsläget personer Det är samma ökningstal som för befolkningen i sin helhet, med andra ord ingen dramatisk ökning. Det sammanlagda årliga behovet av nyrekryteringar är betydligt större och ökar under perioden från till personer per år. Resultaten visar att det inte är demografiska orsaker som genererar de största rekryteringsbehoven. Ökat vårdbehov och pensionsavgångar utgör endast en mindre del av det ökande personalbehovet. Den främsta orsaken är i stället den stora personalomsättningen i dessa sektorer. Därför är den främsta utmaningen att skapa arbetsplatser med ett arbetsinnehåll och en arbetsmiljö som får personalen att stanna, trivas och utvecklas och som samtidigt lockar nya arbetstagare till vård, skola och omsorg. Kortare arbetstid Under de närmaste 20 åren ska färre människor försörja fler. Det betyder att antingen måste vi arbeta effektivare och höja produktiviteten eller arbeta mer än vad vi gör i dag eller så måste fler personer arbeta. I skenet av detta är det angeläget att titta på den höga sjukfrånvaron i Sverige, i dag en av de mest omdiskuterade frågorna. Sjukfrånvaron diskuteras och analyseras på många håll och det kommer skiftande förklaringar till varför den är så hög. Bland

16 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 15 Kommunals medlemmar är sjukskrivningarna fler än genomsnittet, vilket är allvarligt. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är olika typer av förslitningsskador. Stressrelaterade sjukdomar är den orsak till sjukfrånvaro som ökar snabbast bland medlemmarna. Detta kopplas till arbetet, arbetssituationen och till arbetstiden. Många hävdar att minskad arbetstid skulle ge en lägre sjukfrånvaro. Det finns ett försök inom hemsjukvården i Kiruna där alla arbetar 6 timmar om dagen med heltidslön, vilket har påverkat sjukfrånvaron positivt, dvs den har minskat. En möjlig slutsats av detta skulle kunna vara att arbetstiden måste minska så att man orkar arbeta fram till pensionen utan att slita ut sig på vägen. Det blir dock väldigt dyrt om alla ska arbeta kortare tid med bibehållen lön. Att hävda att det endast är arbetstiden som är för lång är dock att göra det lätt för sig. Hög sjukfrånvaro kan också bero på arbetsorganisationen och arbetsmiljön. I flera försök inom äldreomsorgen där man har ändrat arbetsorganisationen samtidigt som man erbjudit högre sysselsättningsgrad har sjukfrånvaron sjunkit. Ökat inflytande över såväl arbetet som arbetstiden har minskat sjukfrånvaron. Samhällsekonomisk aspekt på kortare arbetstid Vilka effekter får kortare arbetstid på samhällsekonomin? Under de kommande 20 åren kommer arbetskraftens andel av den totala befolkningen att minska i Sverige. Färre ska försörja fler, eller med andra ord: för att ha råd med välfärdstjänster och transfereringar på dagens nivå behöver våra inkomster öka. Detta kan endast ske genom att vi antingen arbetar effektivare, dvs höjer produktiviteten, och/eller att vi arbetar mer än vi gör i dag. Under de senaste 30 åren har det totala antalet arbetade timmar i Sverige inte ökat nämnvärt. Det har varit en del variationer under åren men spannet har varit ganska snävt. Ändå har Sveriges befolkning ökat med nästan personer under samma period. Slutsatsen av detta är att BNP har kunnat öka nästan enbart genom en höjd produktivitet. En ökad produktivitet kommer även i fortsättningen att vara viktig för att förbättra samhällsekonomin. Det är inte säkert att det räcker med det, utan att även den totala arbetstiden måste öka i framtiden för att välfärdsamhället ska ha råd med dagens standard eller bättre. Därför vore det inte bra med en generell sänkning av arbetstiden. Det är snarare så att vi är tvungna att öka den totala arbetstiden.

17 16 OMVÄRLDSPERSPETIVET I genomsnitt arbetade varje svensk i arbetsför ålder (20-64 år) 24 timmar per vecka år Den låga siffran beror till stor del på att många av de 5,2 miljoner personer som är i arbetsför ålder är arbetslösa, sjukskrivna eller har sjukbidrag. Människor studerar också längre i dag, vilket medför att inträdet på arbetsmarknaden sker senare i livet. Slutsatsen är att arbetslösheten och sjukskrivningarna måste minska. Arbetsorganisation och arbetsmiljö måste förbättras så att alla kan klara av att arbeta heltid till den dag de fyller 65 år. De anställdas livssituation ska förbättras, bl a så att de blir friskare, har en meningsfull sysselsättning och får bättre privatekonomiska förutsättningar. Detta är nödvändigt om vi ska klara av att ha en generell välfärd i fortsättningen. För att klara av detta behövs en hög grad av samverkan mellan arbetsmarknadens aktörer. Arbetsmarknad i förändring Under 1990-talet har privatiseringarna i den offentliga sektorn ökat och verksamheterna har varit utsatta för upphandlingar. Övertron på att de privata arbetsplatserna fungerar bättre kan leda till nedrustning av den offentliga sektorn. Detta får konsekvenser för Kommunals medlemmar, något som också märks i de senaste årens förändringar på den kommunala arbetsmarknaden. För 15 år sedan var ca av medlemmarna anställda av privata arbetsgivare som t ex kursgårdar, sotningsväsendet och ett antal privata sjukhem, framförallt inom den lättare psykvården. Det fanns också ett antal föräldrakooperativ inom barnomsorgen. I dag har ungefär medlemmar privata arbetsgivare. En positiv aspekt kan vara att medlemmarna har fler arbetsgivare att välja mellan inom den egna branschen. Den största andelen entreprenörer finns inom vård och omsorg och inom städsektorn. Dessutom utförs kollektivtrafiken numera till största delen av privata företag. Förbundet har också fått en ökning av antalet privata arbetsgivare genom att Lantarbetarförbundet och Kommunal gått samman. En negativ effekt av utvecklingen är att medlemmarna utsätts för upphandling vart tredje till vart femte år. Detta kan skapa otrygghet och ovisshet. Upphandlingsförfarandet ställer, och kommer även i fortsättningen att ställa stora krav på Kommunal. Privata arbetsgivare har, precis som de offentliga, ett stort behov av vikarier, men eftersom de ofta är för små för att ha egna pooler

18 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 17 med tillsvidareanställd personal leder detta till att visstidsanställningarna ökar. Det faktum att flera entreprenörer verkar inom samma sektor kan, i sin mest extrema form, leda till att visstidsanställda och deltidsanställda inte får arbeta hos andra konkurrerande arbetsgivare för att utöka sin arbetstid. Ett sådant förbud har inget stöd i avtal eller lagstiftning men kan av den enskilde uppfattas så. Den politiska organisationen som beställare av välfärdstjänster har ett huvudansvar och måste också leva upp till detta. Den fackliga organisationen har här en möjlighet att påverka upphandling och uppföljning av entreprenörsverksamhet. Sveriges medlemskap i EU Sverige blev medlem i EU 1995 efter folkomröstningen året innan. Inträdet i EU ledde till en viss översyn av den svenska arbetsrätten och vissa EU-direktiv införlivades med svensk lagstiftning, det gäller bland annat diskrimineringslagarna. Den gemensamma arbetsmarknaden inom EU möjliggör ökad rörlighet. Arbetskraftens rörlighet öppnar nya möjligheter för att rekrytera nya medarbetare till Kommunals områden och nya medlemmar till förbundet. En viktig uppgift för Kommunal är att informera människor som kommer från dessa länder om betydelsen av att vara med i facket. Sverige har också tillgång till projektmedel från EU. Med ekonomiskt stöd från EUs programkontor har arbetsplatser runt om i Sverige kunnat starta projekt för kompetensutveckling. Många av Kommunals medlemmar har deltagit i till exempel Kom An! och Dialogprojekt med EU-bidrag. EU-medlemskapet har bidragit till att Sveriges utformar årliga sysselsättningsstrategier. Sveriges tre övergripande mål för sysselsättningsstrategin är: full sysselsättning förbättrad kvalitet och produktivitet i arbetet ökad social sammanhållning och en arbetsmarknad öppen för alla. Nya länder i EU De nya medlemsländerna har andra erfarenheter och traditioner av fackligt och politiskt arbete...

19 18 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Arbetskraftens ökade rörlighet kan göra det möjligt att rekrytera nya medlemmar men kan samtidigt leda till lönedumpning. Det är av största vikt att Kommunal är med i den process som ska skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Det handlar inte om något helt nytt fenomen redan var förbundet med och granskade arbetstillstånd för arbetskraft från Polen. Det finns risk för att arbetsgivare utnyttjar människor från andra länder genom att inte teckna kollektivavtal och betala löner som ligger mycket under de svenska lönenivåerna. De flesta av de nya EU-länderna har levt under mångårig kommunistisk diktatur där det har varit omöjligt att bedriva fackligt arbete. Med de icke demokratiska upplevelser som medborgarna har haft i dessa länder är mångas uppfattning av facket inte odelat positivt. Dock inte i Polen, där facket hade en central roll i kampen för frihet. För att motverka lönedumpning behöver de arbetssökande från Östeuropa få information om fackets roll i det svenska samhället. Den ökade mångfalden bland medlemmarna ställer stora krav på integration och i förbundet behövs kunskap om olika gruppers behov och förväntningar. Kraven ökar också på att Kommunal ska samverka internationellt i större utsträckning. Arbetsmarknadspolitiken Den nuvarande regeringen vill satsa på förbättringar inom arbetsmarknadspolitiken på följande sätt: Arbetsmarknadspolitikens mål Det övergripande målet 4 är att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Uppgifterna för arbetsmarknadspolitiken är att: effektivt sammanföra den som söker arbete med dem som söker arbetskraft, främja sysselsättning och kompetensutveckling för arbetslösa personer på en effektiv och flexibel arbetsmarknad, underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden, motverka långa tider utan reguljärt arbete, öka arbetsutbudet, 4

20 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 19 motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt till ökad mångfald i arbetslivet. Arbetsmarknadspolitikens inriktning Arbets- och kompetenslinjen är grunden för den svenska arbetsmarknadspolitiken. För att främja en snabb tillsättning av lediga platser och motverka långtidsarbetslöshet och utslagning prioriteras insatser som ökar den arbetslöses möjlighet att få en reguljär anställning. För att detta ska lyckas, ska arbetsgivarna: ta ett större ansvar för de sjukskrivna ge människor mer inflytande på arbetsplatserna. ställa krav på utbildning och kompetensutveckling. synliggöra och tydliggöra reell kompetens genom bl a validering. sjukskrivna ska ha en individuell handlingsplan för rehabilitering. rehabiliteringsarbetet ska ske i samverkan med arbetsplats, försäkringskassa och arbetsförmedling. Deltidssjukskrivning ska prioriteras. heltidsarbete ska vara en rättighet. Arbetslivspolitiken Arbetslivspolitikens mål Målet för arbetslivspolitiken 5 är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Detta är målen för regeringens arbetslivspolitik: Arbetsmiljön ska förebygga ohälsa och olycksfall, vara anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt vara utvecklande för individen. Arbetsrätten ska skapa förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande. Lönebildningen ska vara i samhällsekonomisk balans och det ska råda arbetsfred. Arbetslivspolitikens inriktning Arbetslivspolitiken handlar om att ha ett helhetsperspektiv och att säkerställa en samverkan mellan de olika verksamhetsområdena 5

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer