Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal"

Transkript

1 Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals värderingar. Tre områden ska prioriteras: 1. Anställningsform och arbetsorganisation. 2. Stöd till arbetslösa medlemmar för att få jobb. 3. Arbetskraftens rörlighet inom EU.

2 1 Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal.

3 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet och Starck Design AB. Oktober 2004, Art.nr

4 SAMMANFATTNING 3 Sammanfattning Kommunal behöver en strategi för det arbetsmarknadspolitiska arbetet. På förbundets arbetsmarknadskonferens den februari 2003, där ombudsmän och förtroendevalda från samtliga avdelningar deltog, framkom att förbundet saknar en strategi, som kan fungera som en röd tråd för detta arbete. Kommunals avdelningar jobbar mycket självständigt. Mycket och många bra saker görs. Men samordningen och kunskapsspridningen kunde vara bättre. Det är inte helt lätt att ta vara på varandras erfarenheter, kunskaper och insikter. Inte heller att enas om vilka frågor som ska prioriteras för att Kommunal gemensamt, över hela landet, ska påverka utvecklingen. De arbetsmarknadspolitiska frågorna behöver göras mer synliga och tydliga inom Kommunal. I skenet av detta uppdrog deltagarna på konferensen åt förbundskontorets arbetsmarknadsansvariga ombudsman att utarbeta en strategi, den röda tråd som ska motivera, inspirera och göra arbetsmarknadsfrågorna synliga och tydliga. En projektgrupp utsågs och det förslag som gruppen arbetade fram bearbetades av deltagarna på 2004 års konferens. Resultatet ska sedan förankras i avdelnings- och förbundsstyrelse. Strategin utgår från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vilar på Kommunals värderingar. I Kommunals stadgar paragraf 2 mom 2 står det: Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Förbundet skall arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Rekryteringsbehovet inom kommunsektorn fram till år 2015 beskrivs i Kommunals rapport Korttidsscenariot. Den visar att den främsta orsaken till framtidens ökade rekryteringsbehov av välfärdstjänster är personalomsättningen. Därmed ger Korttidsscenariot en annorlunda framtidsbild än Svenska kommunförbundet; att det skulle vara demografin och pensionsavgångarna som genererar de största rekryteringsbehoven. Det är en utmaning att skapa arbetsplatser där Kommunals medlemmar får ett arbetsinnehåll och en

5 4 SAMMANFATTNING arbetsmiljö som gör att de trivs, stannar kvar och utvecklas och som kan locka fler att välja jobb inom Kommunals avtalsområden. EUs utvidgning med tio nya medlemsländer 2004 öppnar arbetsmarknaden för nya hot och möjligheter. Sverige och Kommunal får presumtiva arbetstagare och medlemmar, men det krävs också ett stort mått av ordning och reda på arbetsmarknaden, det krävs samordning och samarbete mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter. Det svenska samhället måste utarbeta hållbara och fungerande sätt att ta emot och integrera de människor som kommer till Sverige och här har Kommunal en viktig uppgift och ett stort arbete att göra. Kommunals arbetsmarknadsansvariga har kommit fram till tre prioriterade områden: Anställningsform och arbetsorganisation Stöd till arbetslösa medlemmar att få jobb. Arbetskraftens rörlighet inom EU. Med metoder som samverkan, omvärldsbevakning, opinionsbildning och ett ändamålsenligt internt arbete ska de prioriterade områdena bidra till att Kommunals arbetsmarknadspolitiska arbete blir synligt och tydligt. De förtroendevalda som arbetar med frågorna ska ges stöd och inspiration. Allt för att Kommunals medlemmar ska ha arbete på en bra arbetsplats. Stockholm den 23 juni 2004

6 INNEHÅLL 5 Innehåll Sid Uppdraget 6 Kommunal i backspegeln 7 Omvärldsperspektivet 10 Invärld och omvärld 21 Den strategiska planen 23 Metoder 32

7 6 UPPDRAGET Uppdraget På arbetsmarknadskonferensen februari 2003 fick förbundskontorets arbetsmarknadsansvariga ombudsman uppdraget att arbeta fram ett förslag till strategi för Kommunals arbetsmarknadspolitik. Den ska fungera som en röd tråd för Kommunals arbetsmarknadspolitiska frågor. Den röda tråden är en kommunikationslänk för organisationen, här strömmar ett flöde av information, idéer, frågor och funderingar. Detta flöde måste vara dubbelriktat.

8 KOMMUNAL I BACKSPEGELN 7 Kommunal i backspegeln Rodret håller på att läggas om i Kommunal, från en förhandlarkultur går kursen alltmer mot en kommunikationskultur, med nyckelord som samverkan, kommunikation och relation. Kommunal vill vara en lärande organisation där dialog används såväl internt som externt för att ta fram fungerande och hållbara lösningar. Detta är förstås lättare sagt än gjort, beslutsvägar och rutiner kan vara otydliga med osäkerhet och tröghet som följd. Men det finns en stor handlingskraft i förbundet när det väl gäller. Ett exempel på det är lönekampen och konflikten våren Kommunals organisation består av sektioner, avdelningar och förbundskontor. Då det finns minst en sektion i varje kommun finns det bra förutsättningar till korta kommunikationsvägar för att nå omvärlden. Närvaron på lokal, regional och central nivå ger förutsättningar till goda kontakter och relationer såväl med myndigheter, organisationer och politiker som med medlemmar. Att det ska finnas en arbetsmarknadsansvarig i Kommunals organisation beslutades redan på kongressen Arbetslösheten steg kraftigt för Kommunals medlemsgrupper under hela 90-talet för att vara som högst Heltidsarbetslösheten följer konjunkturen men deltidsarbetslösheten finns alltid kvar som en permanent problematik. Deltidsproblematiken är inte heller något nytt under solen, redan i slutet av 1980-talet när Mona Sahlin var arbetsmarknadsminister gav hon parterna i uppdrag att lösa detta, annars skulle det bli nödvändigt med lagstiftning. I början av 1990-talet bildade Kommunal en arbetsgrupp med de kommunalare som satt på LO-mandat i länsarbetsnämndernas styrelser. En uppgift för gruppen var att försöka utveckla och öka Kommunals inflytande över den lokala arbetsmarknadspolitiken. Detta gjorde Kommunal genom att verka för trepartsamverkan och genom nomineringar till olika länsuppdrag, framförallt till arbetsförmedlingsnämnderna (som numera heter arbetsmarknadsnämnder). Detta blev en väg för att sätta fokus på medlemmarnas höga deltidsarbetslöshet. En kartläggning av de deltidsarbetslösas situation genomfördes på 90-talet i några utvalda län, som sedan låg till grund för olika aktiviteter. Positiva resultatet kunde redovisas för Ams, departement, kom-

9 8 KOMMUNAL I BACKSPEGELN Diagram 1. Olika former av arbetslöshet bland Kommunals medlemmar Öppet arbetslösa 7 6 muner och landsting. Därmed nådde Kommunal ett viktigt delmål, nämligen att synliggöra deltidsproblematiken. Arbetet mynnade ut i projektet Kommunals idé, som byggde på trepartssamverkan mellan fackförening, arbetsgivare och Arbetsförmedling, där facket hade vetorätt. Projektet utvecklades till en arbetsmarknadsåtgärd som kallades resursarbete. Det här sättet att samarbeta visar att trepartsamverkan är en förutsättning för att nå bra resultat. En gemensam kartbild och ett tydligt mål är en viktig framgångsfaktor. I projektet Kommunal 2003 startades från år 1997 många olika projekt som bland annat ändrade attityderna till arbetssättet inom förbundet och gav en ny syn på fackligt arbete genom ökad samverkan. Projektet har också lett till både personlig och yrkesmässig utveckling för deltagarna. Ett av 2003-projekten var Jobbjakten som pågick under och var en kartläggning av arbetslösa kommunalare. Kartläggningen var ett samarbete med arbetsförmedlingen. En sektion i varje kommun deltog och i den sektionen intervjuades alla arbetslösa medlemmar. Kommunal har nu blivit ett fackförbund som syns och hörs i debatten. Kommunal har visat att det är viktigt med samverkan Deltidsarbetslösa I åtgärder Tillfällig timanställning KÄLLA: AMS

10 KOMMUNAL I BACKSPEGELN 9 mellan parterna och att ha ledamöter i arbetsförmedlingsnämnderna för att kunna påverka den lokala arbetsmarknadspolitiken. Därmed har deltidsarbetslösheten blivit synlig. Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under 1990-talet Under 1990-talet avlöste regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen varandra. En stor förändring skedde 1993 då a-kassans kompensationsnivå sänktes från 90 till 80 procent och fem karensdagar per period infördes begränsades ersättningen vid deltidsarbetslöshet så att den som är fast anställd bara får ersättning under en period. De berörda medlemmarna ställdes inför valet att säga upp sig eller leva på deltidslönen förändrades inträdesvillkoret till a-kassan; för att bli medlem krävs det nu arbete 17 timmar/vecka fyra veckor under en ramtid av fem veckor. Detta gjorde det svårare att komma in försäkringen. År 2001 bestämde regeringen att arbetslöshetskassorna ska ha en mer enhetlig och likabehandlande tillämpning av reglerna och a- kassan blev en egen myndighet. Med de sekretessregler som gäller för myndigheter blev det svårare för Kommunal att få information om arbetslösa medlemmar. Men i dag har 87 procent av dessa givit skriftligt samtycke till att information skickas från a-kassan till facket och nya former för samarbetet har utformats.

11 10 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Omvärldsperspektivet I början av 1990-talet försämrades ekonomin för den offentliga sektorn. Stora nerdragningar gjordes parallellt med krav på kvalitet, tillgänglighet och service. Den dåliga ekonomin hotade och hotar fortfarande medlemmarnas arbetsvillkor och anställningstrygghet. Sysselsättningen Sysselsättningen för Kommunals medlemmar har haft en varierande utveckling under 2003 och början av Den öppna arbetslösheten hade säsongsbetonade variationer under Men efter den normala ökningen under sommaren sjönk inte arbetslösheten tillbaka till samma nivåer som under våren. Den öppna arbetslösheten fortsatte att öka under hösten. Samtidigt blev kommunernas ekonomi allt sämre. Under vintern såg inte prognoserna för den kommunala ekonomin bättre ut för 2004, snarare tvärtom. Därför är det något anmärkningsvärt att den öppna arbetslösheten åter började sjunka i februari 2004 och fortsatte sjunka under de följande två månaderna. Samtidigt ökade antalet varsel i kommunerna, så det logiska vore att den öppna arbetslösheten skulle fortsätta att öka. Antalet medlemmar som deltar i ett konjunkturpolitiskt program ökade något lite 1. Ökningen motsvarar dock inte minskningen i den öppna arbetslösheten. Det framgår av kurvorna i diagram 2 över antalet öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program under 2004 års första månader. Under samma period har kommunerna sagt upp personal. De som främst drabbats vid neddragningarna är personer som har olika former av tidsbegränsade anställningar. De som har en tidsbegränsad anställning är i mindre utsträckning medlemmar i Kommunal än de som är tillsvidareanställda. Anslutningsgraden för timavlönad personal var 32 procent år Därför syns inte de uppsägningarna i Kommunals medlemsstatistik, däremot i a-kassans siffror, som visar att arbetslösheten ökade under Vanligen brukar man tala om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men i dessa insatser ingår även åtgärder som inte är beroende av konjunkturen. Exempel på sådana åtgärder är lönebidrag och Samhall, därför talar vi om konjunkturberoende program vilket är Ams definition.

12 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 11 Trenden för perioden januari 2003 april 2004 är att både den öppna och totala arbetslösheten (dvs öppet + åtgärder) ökar. Troligen kommer arbetslösheten att öka under sommaren Det återstår att se om arbetslösheten återgår till vårens nivå eller, om den som under hösten 2003, stannar på en högre nivå. Deltidsarbetslösheten har minskat något under perioden. Minskningen är liten, men det är dock en stadig nedgång på några tiondels procentenheter. För timavlönade är utvecklingen den motsatta. Arbetslösheten bland timavlönade har ökat med cirka en halv procentenhet. Antalet medlemmar som deltar i något konjunkturpolitiskt program minskade under Trenden bröts dock i december 2003, och i januari 2004 började antalet öka. I april 2004 var andelen åter ungefär lika stor som samma månad år Anledningen är att Ams under de första månaderna 2004 fick ytterligare medel för att motverka en ökande arbetslöshet. Det verkar som om en del av dessa pengar har kommit Kommunals medlemmar till del. Under 2003 ökade arbetslösheten bland Kommunals medlemmar. Under de fyra första månaderna 2004 visar statistiken en nedgång i arbetslösheten och en del av nedgången kan förklaras av naturliga säsongsvariationer, det är dock för tidigt att dra några slutsatser för den fortsatta utvecklingen under året. Diagram 2. Arbetslösheten bland Kommunals medlemmar år Öppet + åtgärder Deltidsarbetslösa Öppet arbetslösa Konjukturpolitiska åtgärder Tillfällig timanställning 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mars apr KÄLLA: AMS

13 12 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Kommande rekryteringsbehov i Kommunals sektorer Läget på arbetsmarknaden i Kommunals sektorer är i dag ganska dystert. Det förekommer varsel och vikariat som inte förlängs, vilket drabbar många av Kommunals medlemmar. Detta trots att behovet av välfärdstjänster ökar och kommer att öka än mer de kommande åren. Svenska Kommunförbundet har gjort prognoser av hur många fler personer som behövs i kommunsektorn inom en 15-årsperiod. Cirka nyanställningar måste göras inom de närmaste tio åren. Kommunförbundet menar att det är den demografiska utvecklingen som är huvudorsaken: Andelen äldre i befolkningen kommer att öka, vilket ökar behovet av välfärdstjänster. Samtidigt står kommunsektorn inför stora pensionsavgångar. Korttidsscenariot Kommunal har i rapporten Korttidsscenariot 2 gjort en egen kalkyl över personalbehovet i kommunsektorn. Här analyseras vad som kommer att orsaka det stora rekryteringsbehovet. Rapporten redovisar de demografiska förändringarna fram till år 2015 och hur befolkningsförändringen kommer att påverka efterfrågan på välfärdstjänsterna. Kalkylen tar även hänsyn till förväntad personalomsättning och pensionsavgångar under undersökningsperioden. Resultatet skiljer sig en del från Kommunförbundets prognos, så till vida att Kommunal ser personalomsättningen och pensionsavgångarna som huvudorsaker till rekryteringsbehovet. Att andelen äldre människor i befolkningen ökar kommer inte att påverka rekryteringarna lika mycket. Förändringar i de olika sektorerna inom offentlig verksamhet De olika delarna av kommunsektorn kommer att förändras lite olika beroende på hur befolkningsgruppernas andelar förändras mot hela befolkningen. Detta avsnitt redovisar vad som händer i förskola och fritidsverksamhet, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och skola. Förskola och fritidsverksamhet Utvecklingen för den yngsta delen av befolkningen, 1 12 år, påverkar personalbehovet inom barnomsorgen. Personalbehovet kommer att 2 Korttidsscenariot är en delrapport till Kommunals lönepolitiska utredning, skriven av Bodil Umegård och Thomas Berglund 2004.

14 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET- 13 minska från till personer fram till och med 2008, därefter ökar behovet tillbaka till den ursprungliga nivån ungefär till år Trots nedgångarna i början av perioden har sektorn ett betydande rekryteringsbehov. De spontana avgångarna kommer att uppgå till per år, varav pensionsavgångarna utgör ungefär personer per år. När behovet ökar efter år 2008 kommer rekryteringsbehovet att vara tio gånger större än den behovsstyrda volymökningen 3. Det beror på personalomsättningen inom sektorn, vilket alltså medför ett större rekryteringsbehov än vad det ökade omsorgsbehovet kräver. Äldreomsorg Antalet personer över 65 år kommer att öka med 25 procent fram till år 2015, men ökningen är inte jämnt fördelad inom åldersgruppen. Mest kommer grupperna 90 år och äldre samt gruppen år att öka. Dessa båda grupper utnyttjar äldreomsorgen mest respektive minst. Personalbehovet kommer att öka från till anställda under kalkylperioden. Det motsvarar en årlig ökning med personer. Äldreomsorgen har en mycket hög personalomsättning. Nyrekryteringsbehovet kommer under perioden att ligga på personer per år, vilket är gånger så stort som volymökningen. Pensionsavgångarna utgör drygt personer per år. Hälso- och sjukvård Inom hälso- och sjukvården finns vid periodens början anställda. Personalbehovet ökar med personer under kalkylperioden, vilket motsvarar personer per år. Ökningen beror dels på ökad befolkning, dels på en förskjutning mot mer vårdkrävande åldersgrupper. Om personalbehovet skulle ha utvecklats strikt proportionellt mot befolkningsökningen, skulle ökningen ha stannat vid personer per år. Nyrekryteringsbehovet är dock cirka tio gånger så stort som volymökningen. De spontana avgångarna (det antal personer som slutar sin anställning i sektorn, dvs går till jobb i andra sektorer eller pensioneras) varierar mellan och personer per år, varav pensionsavgångarna utgör cirka personer per år. 3 Behovsstyrd volymökning är det ökade behov av omsorgstjänster som förändringar i demografin medför, dvs de krav som ställs på förändringar i personalstyrkan vid oförändrad kvalitet.

15 14 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Skola Inom skolan (grundskola och gymnasium) minskar elevantalet med under perioden, vilket motsvarar 0,6 procent per år. Antalet anställda uppgår vid periodens början till och minskar till följd av det vikande elevantalet med personer under kalkylperioden, vilket motsvarar 0,6 procent per år. Trots denna minskning av elevantalet kvarstår ett rekryteringsbehov i skolan på personer per år. De spontana avgångarna uppgår till cirka personer per år, varav pensionsavgångarna utgör cirka personer. Slutsats Den sammanlagda volymen för de analyserade tjänsteområdena behöver öka med motsvarande personer under kalkylperioden. Detta är en ökning med 7 procent eller 0,5 procent per år från utgångsläget personer Det är samma ökningstal som för befolkningen i sin helhet, med andra ord ingen dramatisk ökning. Det sammanlagda årliga behovet av nyrekryteringar är betydligt större och ökar under perioden från till personer per år. Resultaten visar att det inte är demografiska orsaker som genererar de största rekryteringsbehoven. Ökat vårdbehov och pensionsavgångar utgör endast en mindre del av det ökande personalbehovet. Den främsta orsaken är i stället den stora personalomsättningen i dessa sektorer. Därför är den främsta utmaningen att skapa arbetsplatser med ett arbetsinnehåll och en arbetsmiljö som får personalen att stanna, trivas och utvecklas och som samtidigt lockar nya arbetstagare till vård, skola och omsorg. Kortare arbetstid Under de närmaste 20 åren ska färre människor försörja fler. Det betyder att antingen måste vi arbeta effektivare och höja produktiviteten eller arbeta mer än vad vi gör i dag eller så måste fler personer arbeta. I skenet av detta är det angeläget att titta på den höga sjukfrånvaron i Sverige, i dag en av de mest omdiskuterade frågorna. Sjukfrånvaron diskuteras och analyseras på många håll och det kommer skiftande förklaringar till varför den är så hög. Bland

16 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 15 Kommunals medlemmar är sjukskrivningarna fler än genomsnittet, vilket är allvarligt. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är olika typer av förslitningsskador. Stressrelaterade sjukdomar är den orsak till sjukfrånvaro som ökar snabbast bland medlemmarna. Detta kopplas till arbetet, arbetssituationen och till arbetstiden. Många hävdar att minskad arbetstid skulle ge en lägre sjukfrånvaro. Det finns ett försök inom hemsjukvården i Kiruna där alla arbetar 6 timmar om dagen med heltidslön, vilket har påverkat sjukfrånvaron positivt, dvs den har minskat. En möjlig slutsats av detta skulle kunna vara att arbetstiden måste minska så att man orkar arbeta fram till pensionen utan att slita ut sig på vägen. Det blir dock väldigt dyrt om alla ska arbeta kortare tid med bibehållen lön. Att hävda att det endast är arbetstiden som är för lång är dock att göra det lätt för sig. Hög sjukfrånvaro kan också bero på arbetsorganisationen och arbetsmiljön. I flera försök inom äldreomsorgen där man har ändrat arbetsorganisationen samtidigt som man erbjudit högre sysselsättningsgrad har sjukfrånvaron sjunkit. Ökat inflytande över såväl arbetet som arbetstiden har minskat sjukfrånvaron. Samhällsekonomisk aspekt på kortare arbetstid Vilka effekter får kortare arbetstid på samhällsekonomin? Under de kommande 20 åren kommer arbetskraftens andel av den totala befolkningen att minska i Sverige. Färre ska försörja fler, eller med andra ord: för att ha råd med välfärdstjänster och transfereringar på dagens nivå behöver våra inkomster öka. Detta kan endast ske genom att vi antingen arbetar effektivare, dvs höjer produktiviteten, och/eller att vi arbetar mer än vi gör i dag. Under de senaste 30 åren har det totala antalet arbetade timmar i Sverige inte ökat nämnvärt. Det har varit en del variationer under åren men spannet har varit ganska snävt. Ändå har Sveriges befolkning ökat med nästan personer under samma period. Slutsatsen av detta är att BNP har kunnat öka nästan enbart genom en höjd produktivitet. En ökad produktivitet kommer även i fortsättningen att vara viktig för att förbättra samhällsekonomin. Det är inte säkert att det räcker med det, utan att även den totala arbetstiden måste öka i framtiden för att välfärdsamhället ska ha råd med dagens standard eller bättre. Därför vore det inte bra med en generell sänkning av arbetstiden. Det är snarare så att vi är tvungna att öka den totala arbetstiden.

17 16 OMVÄRLDSPERSPETIVET I genomsnitt arbetade varje svensk i arbetsför ålder (20-64 år) 24 timmar per vecka år Den låga siffran beror till stor del på att många av de 5,2 miljoner personer som är i arbetsför ålder är arbetslösa, sjukskrivna eller har sjukbidrag. Människor studerar också längre i dag, vilket medför att inträdet på arbetsmarknaden sker senare i livet. Slutsatsen är att arbetslösheten och sjukskrivningarna måste minska. Arbetsorganisation och arbetsmiljö måste förbättras så att alla kan klara av att arbeta heltid till den dag de fyller 65 år. De anställdas livssituation ska förbättras, bl a så att de blir friskare, har en meningsfull sysselsättning och får bättre privatekonomiska förutsättningar. Detta är nödvändigt om vi ska klara av att ha en generell välfärd i fortsättningen. För att klara av detta behövs en hög grad av samverkan mellan arbetsmarknadens aktörer. Arbetsmarknad i förändring Under 1990-talet har privatiseringarna i den offentliga sektorn ökat och verksamheterna har varit utsatta för upphandlingar. Övertron på att de privata arbetsplatserna fungerar bättre kan leda till nedrustning av den offentliga sektorn. Detta får konsekvenser för Kommunals medlemmar, något som också märks i de senaste årens förändringar på den kommunala arbetsmarknaden. För 15 år sedan var ca av medlemmarna anställda av privata arbetsgivare som t ex kursgårdar, sotningsväsendet och ett antal privata sjukhem, framförallt inom den lättare psykvården. Det fanns också ett antal föräldrakooperativ inom barnomsorgen. I dag har ungefär medlemmar privata arbetsgivare. En positiv aspekt kan vara att medlemmarna har fler arbetsgivare att välja mellan inom den egna branschen. Den största andelen entreprenörer finns inom vård och omsorg och inom städsektorn. Dessutom utförs kollektivtrafiken numera till största delen av privata företag. Förbundet har också fått en ökning av antalet privata arbetsgivare genom att Lantarbetarförbundet och Kommunal gått samman. En negativ effekt av utvecklingen är att medlemmarna utsätts för upphandling vart tredje till vart femte år. Detta kan skapa otrygghet och ovisshet. Upphandlingsförfarandet ställer, och kommer även i fortsättningen att ställa stora krav på Kommunal. Privata arbetsgivare har, precis som de offentliga, ett stort behov av vikarier, men eftersom de ofta är för små för att ha egna pooler

18 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 17 med tillsvidareanställd personal leder detta till att visstidsanställningarna ökar. Det faktum att flera entreprenörer verkar inom samma sektor kan, i sin mest extrema form, leda till att visstidsanställda och deltidsanställda inte får arbeta hos andra konkurrerande arbetsgivare för att utöka sin arbetstid. Ett sådant förbud har inget stöd i avtal eller lagstiftning men kan av den enskilde uppfattas så. Den politiska organisationen som beställare av välfärdstjänster har ett huvudansvar och måste också leva upp till detta. Den fackliga organisationen har här en möjlighet att påverka upphandling och uppföljning av entreprenörsverksamhet. Sveriges medlemskap i EU Sverige blev medlem i EU 1995 efter folkomröstningen året innan. Inträdet i EU ledde till en viss översyn av den svenska arbetsrätten och vissa EU-direktiv införlivades med svensk lagstiftning, det gäller bland annat diskrimineringslagarna. Den gemensamma arbetsmarknaden inom EU möjliggör ökad rörlighet. Arbetskraftens rörlighet öppnar nya möjligheter för att rekrytera nya medarbetare till Kommunals områden och nya medlemmar till förbundet. En viktig uppgift för Kommunal är att informera människor som kommer från dessa länder om betydelsen av att vara med i facket. Sverige har också tillgång till projektmedel från EU. Med ekonomiskt stöd från EUs programkontor har arbetsplatser runt om i Sverige kunnat starta projekt för kompetensutveckling. Många av Kommunals medlemmar har deltagit i till exempel Kom An! och Dialogprojekt med EU-bidrag. EU-medlemskapet har bidragit till att Sveriges utformar årliga sysselsättningsstrategier. Sveriges tre övergripande mål för sysselsättningsstrategin är: full sysselsättning förbättrad kvalitet och produktivitet i arbetet ökad social sammanhållning och en arbetsmarknad öppen för alla. Nya länder i EU De nya medlemsländerna har andra erfarenheter och traditioner av fackligt och politiskt arbete...

19 18 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET Arbetskraftens ökade rörlighet kan göra det möjligt att rekrytera nya medlemmar men kan samtidigt leda till lönedumpning. Det är av största vikt att Kommunal är med i den process som ska skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Det handlar inte om något helt nytt fenomen redan var förbundet med och granskade arbetstillstånd för arbetskraft från Polen. Det finns risk för att arbetsgivare utnyttjar människor från andra länder genom att inte teckna kollektivavtal och betala löner som ligger mycket under de svenska lönenivåerna. De flesta av de nya EU-länderna har levt under mångårig kommunistisk diktatur där det har varit omöjligt att bedriva fackligt arbete. Med de icke demokratiska upplevelser som medborgarna har haft i dessa länder är mångas uppfattning av facket inte odelat positivt. Dock inte i Polen, där facket hade en central roll i kampen för frihet. För att motverka lönedumpning behöver de arbetssökande från Östeuropa få information om fackets roll i det svenska samhället. Den ökade mångfalden bland medlemmarna ställer stora krav på integration och i förbundet behövs kunskap om olika gruppers behov och förväntningar. Kraven ökar också på att Kommunal ska samverka internationellt i större utsträckning. Arbetsmarknadspolitiken Den nuvarande regeringen vill satsa på förbättringar inom arbetsmarknadspolitiken på följande sätt: Arbetsmarknadspolitikens mål Det övergripande målet 4 är att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Uppgifterna för arbetsmarknadspolitiken är att: effektivt sammanföra den som söker arbete med dem som söker arbetskraft, främja sysselsättning och kompetensutveckling för arbetslösa personer på en effektiv och flexibel arbetsmarknad, underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden, motverka långa tider utan reguljärt arbete, öka arbetsutbudet, 4

20 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET 19 motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt till ökad mångfald i arbetslivet. Arbetsmarknadspolitikens inriktning Arbets- och kompetenslinjen är grunden för den svenska arbetsmarknadspolitiken. För att främja en snabb tillsättning av lediga platser och motverka långtidsarbetslöshet och utslagning prioriteras insatser som ökar den arbetslöses möjlighet att få en reguljär anställning. För att detta ska lyckas, ska arbetsgivarna: ta ett större ansvar för de sjukskrivna ge människor mer inflytande på arbetsplatserna. ställa krav på utbildning och kompetensutveckling. synliggöra och tydliggöra reell kompetens genom bl a validering. sjukskrivna ska ha en individuell handlingsplan för rehabilitering. rehabiliteringsarbetet ska ske i samverkan med arbetsplats, försäkringskassa och arbetsförmedling. Deltidssjukskrivning ska prioriteras. heltidsarbete ska vara en rättighet. Arbetslivspolitiken Arbetslivspolitikens mål Målet för arbetslivspolitiken 5 är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Detta är målen för regeringens arbetslivspolitik: Arbetsmiljön ska förebygga ohälsa och olycksfall, vara anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt vara utvecklande för individen. Arbetsrätten ska skapa förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande. Lönebildningen ska vara i samhällsekonomisk balans och det ska råda arbetsfred. Arbetslivspolitikens inriktning Arbetslivspolitiken handlar om att ha ett helhetsperspektiv och att säkerställa en samverkan mellan de olika verksamhetsområdena 5

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer