Programdagar för högskolan Workshop 6 Strategisk internationalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programdagar för högskolan 2013. Workshop 6 Strategisk internationalisering"

Transkript

1 Programdagar för högskolan 2013 Workshop 6 Strategisk internationalisering

2 Definitioner Globalisering: - Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Detta genererar en enhetlig värld. Internationalisering: - Process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå. - Internationalisering i relation till högre utbildning: de strategier som institutioner utvecklar som svar på globaliseringsprocesser. Dessa strategier rör bl a att integrera internationella perspektiv i undervisning och forskning. Strategi: - Kommer från grekiska strategos som betyder arméledare Tina Murray KTH 2

3 Globalisering av den högre utbildningen De flesta lärosäten globalt sett opererar inom nationella system, styrs nationellt och rekryterar nationellt. Detta tillstånd utmanas av globaliseringsprocesser. Om vi talar om ett globalt högre utbildningssystem kan vi ställa upp en rad påståenden: - Stor diversitet och hierarkisk ordning - Tydliga student- och personalströmmar från fattigare länder till rikare länder - Styrningen av den högre utbildningen på nationell nivå påverkas i allt högre grad av internationella organisationer och överenskommelser - Genom den ökade globaliseringen av högre utbildning ökar också den globala konkurrensen inte bara om studenter och personal utan även m a p finansiering Tina Murray KTH 3

4 Hur ska det globala utbildningssystemet karaktäriseras? Ur statligt perspektiv blir internationaliseringen mer och mer en ekonomisk drivkraft. Det globala utbildningssystemet definieras som en marknad där vinstintresse sätts in i ekvationen. Ur lärosätenas perspektiv är motiven mer mångfacetterade. T ex - Ekonomiska motiv - Lösa globala problem - Utbilda globala medborgare med utvecklad förståelse för värdet av kulturell mångfald och socialt engagemang för utveckling Tina Murray KTH 4

5 Hur karaktäriseras internationalisering? Till vilken grad ett universitet ägnar sig åt internationaliseringsverksamhet kan bedömas utifrån två dimensioner: - Internationalisering på hemmaplan - Internationalisering utomlands Tina Murray KTH 5

6 Internationella utbildningsstrategier 4 internationella utbildningsstrategier som lärosäten världen över utvecklar: - Etablerande av universitetsfilialer utomlands - Inrättandet av distansutbildningar - Inrättandet av studentutbyten - Upprättandet av gränsöverskridande avtal mellan lärosäten Tina Murray KTH 6

7 En definition på strategi är Strategi är matchningen mellan en organisations resurser och kompetenser med omgivningens möjligheter och risker som man möter och de mål man vill uppnå (Hofer & Schendel 1978) Tina Murray KTH 7

8 Strategier 4 perspektiv De grundläggande synsätten på strategi kan delas in i fyra perspektiv och rör alla villkoren för - Hur en organisation sätter mål - Vilka målen är - Processen för att nå dessa mål De fyra perspektiven är - Det rationella (klassiska perspektivet) - Det fatalistiska (evolutionistiska perspektivet) - Det pragmatiska (processinriktade perspektivet) - Det relativistiska (systemteoretiska perspektivet) Tina Murray KTH 8

9 Fördjupning 1. Det klassiska perspektivet det äldsta och fortfarande mest inflytelserika. Det är rationell planering som gäller. 2. Det evolutionära perspektivet det är marknaden som bestämmer vilka strategier som lyckas. 3. Processinriktade perspektivet strategier växer fram i en process där man lär från experiment och erfarenheter. 4. Systemteoretiska perspektivet hur strategier formuleras beror på den kultur (kontext) som företaget befinner sig i Tina Murray KTH 9

10 Det klassiska perspektivet Det klassiska perspektivet har sina rötter i krigsmakten. Här ritar generalen i sitt tält upp geniala planer som utan att ifrågasättas exekveras av officerare och manskap vid fronten. Målet är att segra. Dvs det strategiska ansvaret vilar på ledningen. Strategi uppfattas som en rationell problemlösningsprocess. En god analys och planering krävs. Krav på att samla in tillräckligt med information och använda passande tekniker Tina Murray KTH 10

11 Det evolutionistiska perspektivet Strategier är för kostsamma. Företagens anpassning till omgivningen är mer ett resultat av slump och tur - eller t.o.m. misstag - än resultat av medvetna strategiska val. Dvs strategisk planering på klassiskt maner är närmast meningslös eftersom omvärlden är oförutsägbar och marknaden är fientlig. Organisationer kan liknas vid arter i den biologiska utvecklingen. Det är marknaden, inte cheferna, som fattar de avgörande besluten. Allt vad cheferna kan göra är att säkerställa att de dag för dag anpassar sig så bra som möjligt efter de krav som omgivningen ställer. Som de flesta levande arterna Tina Murray KTH 11

12 Det processinriktade perspektivet Den klassiska sekvensen med formulering först och genomförande sedan kastas om. Vad det står i den strategiska planen är mindre viktigt; huvudsaken är att den ger tillförsikt och en känsla av styrning även om den strategiska planeringen har en annan funktion än att styra framtiden. Beskrivs bäst av uttrycket "the science of muddling through. Planering på lång sikt är gagnlös. Människor är alltför olika. Strategi utformas mer på grundval av en politiskt/pragmatisk process av misstag, lärande, kompromisser och anpassning. Organisationer utvecklar strategier för att aktivt påverka sin legitimitet i samhället, t ex genom intern och extern marknadsföring Tina Murray KTH 12

13 Det systemteoretiska perspektivet "Strategi" har en stark prägel av fri vilja och oberoende som ter sig egendomlig i många länder. Ett beteende som kan framstå som irrationellt eller ineffektivt för en klassisk, västerländskt skolad teoretiker kan vara helt rationellt och effektivt i ett annat samhällssystem. Dvs strategi är därför snarare en produkt av kulturella regler i ett visst samhälle än logiskt tänkande på generell nivå. Strategins mål och former är beroende av det sociala system i vilket strategin utformas. Konkurrenstrycket säkerställer inte att enbart vinstmaximerare överlever utan samhällen kan ha andra kriterier än enbart finansiella, såsom professionell stolthet, makt i organisationen, eller nationell patriotism Tina Murray KTH 13

14 De 4 perspektiven Mål Vinstmaximering Processer Planerande Analysera, planera Och fatta beslut Klassisk Systemteoretisk Håll kostnaderna ner och behåll valfriheten Evolutionistisk Processuellt Gradvis uppträdande Följ de regler som gäller här Ligg lågt och följ med strömmen Flera mål Richard Whittington Vad är strategi och spelar den någon roll? Tina Murray KTH 14

15 Vad är strategi och spelar det någon roll? Vilken syn vi har på strategi är faktiskt av betydelse. Åtminstone för vad och hur vi gör (och varför). Men det finns inga dokumenterade bevis för vilken som är best practice. Man får pröva och tänka själv Tina Murray KTH 15

16 KTH:s internationalisering inom utbildningen vad, hur och varför?

17 Vad ska vi uppnå till 2016? KTH strävar efter att nå liknande antal utomeuropeiska studenter som innan avgiftsinförandet KTH:s studenter ska förberedas för en internationell arbetsmarknad. KTH ska öka andelen utresande utbytesstudenter. KTH ska ingå fler strategiska allianser med internationella lärosäten. KTH:s globala nätverk av alumner ska utvecklas Tina Murray KTH 17

18 Hur ska vi uppnå det? För att attrahera de bästa studenterna och forskarna ska KTH rekrytera på den internationella marknaden. Några engelskspråkiga program på grundnivå ska erbjudas såväl internationella som nationella studenter. Individuella val på programmen ska möjliggöra internationella spår med språkstudier. De internationella samarbetsprogrammen ska kunna bli utgångar på passande civilingenjörsprogram. Alternativa antagningsformer ska prövas och utvärderas. Stipendieutbudet ska kraftigt öka. Servicenivån till studenterna ska höjas. Kopplingarna till näringslivet ska tydliggöras och stärkas. Insatserna i de prioriterade regionerna behöver förstärkas och nya strategiskt lämpliga regioner identifieras Tina Murray KTH 18

19 Hur forts KTH ska ligga i framkant när det gäller att få medel från EU inom ramen för Erasmus for all och Horizon 2020, speciellt i nya Mundus och Marie Curie. KTH ska utveckla och utöka lärar- och administratörsutbytet Samarbeten med andra svenska lärosäten t ex - Sommaruniversitet i samarbete med KI och SU - SwB Särskilda satsningar som t ex - SwB - Rekryteringsavtal - Agenter Tina Murray KTH 19

20 och varför? KTH ska tillhöra ett av Europas främsta tekniska universitet. Internationella studenter utgör ett viktigt underlag för rekrytering till forskarstudier på KTH samt till kvalificerade anställningar inom olika samhällssegment En hög andel utomeuropeiska studenter bidrar positivt till KTH:s position i mätningar som exempelvis ligger till grund för rankinglistor. KTH behöver svara upp mot påverkan av yttre faktorer t ex avgiftsinförandet, anslagsbegränsningar osv. - KTH:s verksamhet är dimensionerad efter den volym som rådde innan avgiftsinförandet. Att komma upp till liknande nivåer skulle starkt bidra till att upprätthålla/säkra gällande verksamhet och kvalitetsnivå Tina Murray KTH 20

21 Några organisatoriska åtgärder internt på KTH-UF Slog samman två verksamheter inom UF - Internationella kansliet - Informationsenheten och bildade Avdelningen för Kommunikation och internationella relationer (KIR) Varför? - Internationella frågor genomsyrar allt - Viktigt att kommunicera KTH på ett genomtänkt sätt Tina Murray KTH 21

22 forts org förändringar International Advisory Group (IAG) bildas i syfte att vara rådgivande till rektor i internationella frågor av strategisk karaktär leds av Prorektor. KAS, Styrgrupp för koordinering av frågor rörande avgiftsskyldiga studenter bildas. Gruppen ska samordna det interna arbetet med avgiftsskyldiga studenter och synkronisera olika satsningar och aktiviteter. Detta visar sig inte räcka Tina Murray KTH 22

23 En ny gruppering fr o m 2013 internationella strategigruppen En ny funktion på UF som har till uppgift att utveckla KTH:s internationaliseringsarbete inom utbildningsområdet just nu med fokus på avgiftsskyldiga studenter. Uppdraget: - Att via analys och omvärldsbevakning ge strategiskt stöd till KTH:s ledning i internationaliseringsfrågor kopplade till utbildningen. Att utveckla och förbättra KTH:s förutsättningar att hantera avgiftsskyldiga studenter. Arbetet leds av den internationella strategen som till sin hjälp har en stab på 4 personer Tina Murray KTH 23

24 IS-gruppens ansvarsområden I arbetet ingår att ansvara för - Underlag såsom utredningar och analyser kring den aktuella utvecklingen inom internationell högre utbildning och föreslå vägval för KTH:s ledning. - Att med stöd från KTH:s styrdokument bevaka EU:s och Sveriges utbildningspolitiska ställningstaganden och beslut. - Att ge ledningen strategiskt stöd vad gäller val av prioriterade partnerskap, allianser och nätverk. - Att som KTH:s representant ingå i nationella, och internationella, arbetsgrupper, allianser och nätverk. - Att utveckla och leda samordningen av den interna hanteringen av avgiftsskyldiga studenter. - Att tillsammans med akademiskt ansvarig för internationella frågor ansvara för rektors rådgivande grupp i internationella frågor (IAG) och dess arbetsutskott (AU/IAG) Tina Murray KTH 24

25 ansvarsområden forts Att vara övergripande ansvarig för bevakning av externfinansierade program som stödjer internationalisering inom utbildning och sammanställa underlag för beslut om deltagande i ansökningsomgångar. Vid av ledningen prioriterade projekt ansvara för att genomföra och kvalitetssäkra ansökningar. Informera internt om vad som är på gång enligt ovan via seminarier och interna möten. Att driva en administrativ samordning över avdelningsgränserna vid större övergripande projekt kopplat till internationalisering inom utbildningsområdet innan de landar på operativ driftsnivå. Att vara huvudansvarig för framtagande av universitetsgemensamma internationella partneravtal Tina Murray KTH 25

26 ansvarsområden forts Att ta fram kommunikationsplaner och processer för intern kommunikation gällande avgiftsskyldiga studenter. Att samordna och koordinera information såväl direkt till presumtiva studenter såsom internt på KTH via olika kanaler; primärt genom vår egen webbplats. Sammanställa presentationer av analysunderlag och även kommunikativt underlag med budskap och bildmaterial kopplat till internationalisering inom utbildningen till KTH:s ledning vid behov. Att vara ansvarig projektledare för övergripande kommunikationsprojekt av operativ karaktär utöver avgiftsskyldiga studenter kan förekomma Tina Murray KTH 26

27 Källor Forskningen om internationalisering i högre utbildning har inte någon särskild disciplinär hemvist varför det inte finns någon gemensam teoretisk bas. De teoretiska perspektiven lånas istället in från olika discipliner såsom ekonomi, statsvetenskap och sociologi. Det finns dock ett antal mycket läsvärda rapporter bl a Foskett, Nick Global Markets, National Challenges, Local Strategies: The Strategic Challenge of Internationalization Maringe, Felix & Foskett, Nick Introduction: Globalization and and Universities i Maringe, Felix & Foskett, Nick Globalization and internationalization in higher education: theoretical, strategic and management perspectives Internationella strategier i den svenska högskolan, Tobias Dalberg Magisteruppsats i utbildningssociologi UU Tina Murray KTH 27

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer