STHFs styrelseprotokoll nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STHFs styrelseprotokoll nr 8 2014"

Transkript

1 STHFs styrelseprotokoll nr Plats: SRATs kansli Datum: 2-3 december 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Birgitta Jönsson ledamot Anna Magnusson ledamot Monica Ringdahl ledamot Maria Yngvesson ombudsman Ann Garö ombudsman Öppnande Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet. 125 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs 126 Val av justerare och sekreterare Jägestrand väljs att föra mötets protokoll. Ringdahl väljs att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 127 Genomgång av föregående protokoll Protokoll nr läggs till handlingarna. 128 Rapporter

2 a) BraVå Jägestrand rapporterar från föreningsmöte med BraVå den 25 november angående BraVås framtida roll. Jägestrand och Ringdahl rapporterar om den djupintervju som gjorts med medlemsorganisationerna. Ringdahl kommer att delta vid BraVås årsmöte våren 2015, datum ej fastställt. b) Blekning Nyblom rapporterar från möte med Catarina Wallman den 26 november angående arbetet i blekningsfrågan. Viktigt att uppmärksamma ansvariga instanser på den enorma marknad av blekningskliniker som etablerats efter att EU direktivet implementerat 129 Rapporter departement och riksdag Utbildningsdepartementet Nyblom rapporterar om att svar inkommit från Utbildningsdepartementet på STHFs fråga angående hanteringen av utbildningsfrågan. Regeringen gav Universitetskanslerämbetet i uppdrag att analysera för och nackdelar av en förlängning till tandhygienistexamen (U2014/3351/UH). Universitetskanslerämbetet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (utbildningsdepartementet) senast den 31 januari Utbildningsdepartementet avvaktar pågående utredning. Socialdepartementet Nyblom rapporterar att skrivelse tillsänts statssekreterare Agneta Karlsson Socialdepartementet angående Tandvårdsstödsutredningen S 2014:06. STHF kan konstatera att sammansättningen av sakkunniga och experter i gruppen som står till utredningens förfogande består av personer som är mycket insatta i hur svensk tandvård fungerar, dock saknas representation för landets ca 4000 tandhygienister. 130 Rapport myndigheter Socialstyrelsen STHF har inbjudits till hearing den 9 december på Socialstyrelsen angående revidering av handboken vem får göra vad i hälso-sjuk och tandvården. Styrelsen beslutar att Nyblom representerar STHF. STHF har lämnat yttrande gällande följande remiss, Socialstyrelsen förslag till upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:6) STHFs yttrande finns publicerat på under Organisation/Remissyttrande. Nyblom rapporterar från möte på Socialstyrelsen den 7 november, referensgruppen för kartläggning av Landstingens och regionernas tandvårdstöd.

3 Myndigheten för vårdanalys Nyblom och Jägestrand rapporterar från möte/intervju den 19 november med representant från Health Navigator, vars uppdrag av myndigheten för vårdanalys är att undersöka i vilken utsträckning tandvårdsstöden når målgruppen 65 år eller äldre i övergången från oberoende till skör och beroende, samt hur utformning, organisation och tillämpning av stöden fungerar i praktiken. TLV, Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket. STHF har inbjudits till Dialogforum den 1 december med företrädare för patientorganisationer för att diskutera det särskilda tandvårdsbidraget STB. Nyblom representerade och rapporterar från mötet. STHF har inbjudits att lämna förslag på sakkunniga som kan bistå Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, med odontologisk kunskap och kunskap om tandvårdsstödets tillämpning i kliniskt arbete. Styrelsen beslutar att föreslå Carina Söderqvist Göteborg, Ingela Jägestrand Stockholm. FK, Försäkringskassan STHF har inbjudits till Branschråd och Kallibreringsmöte den 18 december. Styrelsen beslutar att Nyblom representerar STHF. SIS, Swedish Standards Institute STHF har inbjudits till möte SIS/TK 572/573 gällande sammanfattning av arbete med standarden inför slutlig granskning och publicering samt att diskutera framtiden informations-och marknadsföring. Styrelsen beslutar att Ringdahl representerar STHF. 131 Rekrytering Jägestrand redovisar medlemsstatistik per 31/10. Ett flertal nya medlemmar rekryterades vid Odontologisk Riksstämma i Älvsjö den november. Jägestrand rapporterar från studentloungen som arrangerades i anslutning till Odontologisk Riksstämma/Swedental. STHF/SRAT och THUSAB var representerade och deltog i arbetet i en välbesökt lounge. Jägestrand rapporterar om fortlöpande rekryteringsarbete enligt STHFs handlingsplan för rekrytering. Planering pågår av besök på samtliga Tandhygienistutbildningar termin 2 våren a)rapport lokalföreningar/nätverk/sveriges TandhygienistFöretagare Magnusson rapporterar från besök lokalföreningen Gävleborg. Magnusson rapporterar från kontakt med lokalförening Skåne. Jönsson rapporterar från Skypemöte med Vetenskapliga rådet den 24 november.

4 Jönsson kommer att delta vid nätverksträff för Forskarutbildade tandhygienister den 18 mars angående karriärsutveckling docentur. Jönsson rapporterar om försök till kontakt angående uppbyggnad av Parodnätverk. Ringdahl och Garö rapporterar om utskick till nätverk Tandhygienister i arbetsledande ställning. Jägestrand informerar att styrelsen för TandhygienistFöretagarna inbjudits att delta vid STHF styrelsemöte den 10 februari Planering verksamhetskonferens på Skepparholmen den februari Inbjudan går ut vecka 50. b)förberedelser extra kongress Styrelsen beslutar att fastställa fördelning av ombud till STHFs extra kongress. Styrelsen beslutar att ge Nyblom och Jägestrand mandat att fastställa valberedningens förslag. Styrelsen beslutar att STHFs kongress per capsulam hålls kl.13: Utbildning- och Yrkesfrågor Styrelsen diskuterar behovet av introduktionsprogram för Tandhygienister. Ringdahl uppdras att kartlägga förekomst av introduktionsprogram för Tandhygienister. Jönsson uppdras att undersöka vilka studier som finns kopplat till tandhygienistens arbetsmiljö. Nyblom rapporterar från möte den 6 november med Tomas Egeltoft Universitetskanslerämbetet UKÄ, angående utredningen av förlängning av Tandhygienistutbildning. Uppdraget skall redovisas den 31 januari Styrelsen diskuterar behov av policydokument Tandhygienistens yrkesområde. Styrelsen beslutar att påbörja arbetet med dokumentet. 134 Budget Jägestrand och Nyblom rapporterar från möte med revisor Margareta Kleeberg den 25 november. Jägestrand presenterar förslag att tidigare förhandlade avtal gällande arvode, lön och timersättningar inom STHF höjs med 3 %. Styrelsen beslutar att höjning sker enligt framlagt förslag. Styrelsen beslutar att fastställa utökad tid med 5 timmar/ v, totalt 40 timmar/v för Nyblom. 135 Aktuella förhandlingsfrågor Garö rapporterar om förhandling med Distriktstandvården.

5 Garö rapporterar om överläggningar inför löneöversyn landsting/region Garö rapporterar om utskick/ information till löneförhandlare angående löneöversynprocess Yngvesson rapporterar om besök lokalföreningen Kalmar och landstingspolitiker inför löneöverläggning. 136 Privat och offentlig sektor Ringdahl informerar från Folktandvården VG region. 137 Saco/SRAT Jägestrand rapporterar att STHF ansökt om rekryteringsbidrag från SRAT för år STHF har deltagit vid Saco studentmässa i Älvsjö den november. Gunilla Nyström representerade STHF i gemensam monter med SRAT. Nästa styrelsemöte SRAT äger rum den december. 138 Internationellt arbete Nyblom informerar om kontakt med IFDH. Nyblom rapporterar från möte med The Alliance for a Cavity-Free Future i Paris den 12 november. Organisationens mål är att med olika insatser minska den ojämlika munhälsan genom att fokusera på kariesprevention. Nyblom är invald i styrelsen för den Europeiska delen av The Alliance for a Cavity-free Future. Styrelsen har tagit del av protokoll från årsmöte EDHF Amsterdam den 20 september. Nyblom rapporterar från rekryteringsarbete av nya medlemsländer EDHF. 139 THUSAB Jägestrand rapporterar att kurs i Entreprenörskap kommer att äga rum i Stockholm den 12 maj. Inbjudan annonseras på STHFs hemsida och i TandhygienistTidningen januari 2015.

6 Utvärdering Riksstämman, stort intresse för STHFs egna programpunkt Beteendemedicinsk prevention och behandling, välbesökt monter och ett trevligt montermingel genomfördes på torsdagen. Nästa styrelsemöte THUSAB äger rum den 17 december. 140 TandhygienistTidningen/Marknadsrådet Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar från Munhälsodagen utvärderingsmöte den 4 november. MarknadsRådets nästa möte äger rum den 16 december. 141 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda. 142 Sammanträdet avslutas Nyblom avslutar styrelsemötet. STHFs nästa styrelsemöte den februari 2015 Vid protokollet Ingela Jägestrand Justering Yvonne Nyblom Monica Ringdahl

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 19-20 februari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Handlingar årsmöte 7 maj 2011

Handlingar årsmöte 7 maj 2011 Privattandläkarna Handlingar årsmöte 7 maj 2011 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Verksamhetsberättelse 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation.

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation. Minnesanteckningar från möte mellan SFVH: s styrelse och sektionernas styrelserepresentanter Dag: torsdagen den 29 januari 2009 kl:10.00-15.00 Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. Närvarande: SFVH: s styrelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer