Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande."

Transkript

1 Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: Projekttid: start till Journalnummer: 2. Sammanfattning Kort och sammanfattat om positiva effekter: - Nya nätverk har bildats inom socknen och utanför. - Boende i Berg socken har lärt känna varandra, såväl nyinflyttade som redan boende - Nya företagare har synliggjort - Bergs socken har synliggjorts i nya sammanhang. - Idéer om hur bygden ska utvecklas, i stort och smått, har genom Knuff hittat ett forum. 3. Bakgrund till Förstudien Här beskrivs historien om Knuff. Sommaren 2009 ansökte Bergs sockenråd tillsammans med föreningarna Bergs Hembygdsförening, Bergs bygdegårdsförening, Lädja Badplatsförening, Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, Svenska kyrkan och Stiftelsen Gustavs Bjursjö om projektstöd till en inventering av Bergs socken. Denna förstudie fick namnet Knuff och berörde områdena; kultur, natur, ungdom, förening och företag. Idéen om att göra en bred förstudie

2 kom av en nyfikenhet på följande frågeställning: Vilket potential till utveckling finns det i Bergs socken? Det fanns förhoppningar att Knuff skulle ta fasta på vad som behövs för att stödja den positiva befolkningsökningen, stärka förutsättningarna för sysselsättning och skapa fler naturliga mötesplatser. Vid tidpunkten för ansökan till Leader Linné uppskattades socknen ha ca 40 aktiva företag inom olika branscher såsom hantverk, kultur, transport och jord- och skogsbruk. De flesta familj - och fåmansföretag. Vid samma tidpunkt var fler kvinnliga entreprenörer i socknen på gång att starta nya företag. Det väckte frågor kring vilka nya behov som finns och vilka krav som ställs på nya företag i en landbygdsmiljö idag. Elin Wägners Lilla Björka är en kulturattraktion, som årligen besöks av personer, de flesta av dem tillresta. Här fanns en undran om det fanns ett lokalt engagemang för Elin Wägners tankar och i förlängingen ett intresse att utveckla av Lilla Björka till ett turistmål? Bergs redan starka turistmål är Bergveckan som sedan 10 år varit en samverkanspunkt mellan företagare och föreningar. Under projektet har framförts idéer som kan ta Bergveckan ett steg vidare. En möjlighet är att utvidga samarbetet som finns mellan föreningar och företagare i Berg till närliggande områden. Knuff startade i mitten av februari 2010 och projektledaren Maria Richter Simsek tillsattes. Maria Richter Simsek tog från sitt arbete i kommersiella sektor med sig ett processlednings - och planeringsmetod, kallad Apprecitive Inquiry. I denna slutrapporten kallas den Engagemangsmetoden. Resultatet av användningen av metoden fick goda resultat. Mer än en tiondel av invånarna i Bergs socken har varit direkt involverade i arbetet med Bergs framtid. De senaste sex månaderna har projektgrupper bildats. Projektgrupper som samtalat, samverkat och idéutvecklat. Efter ett tiotal större möten mellan personer, stiftelser, företag och föreningar beslutade invånarna i Bergs socken att det fanns nio idéer man önskade genomföra. Projekten utvecklades under maj och juni månad av projektgrupper som involverat socknen, aktörer i den geografiska omnejden och andra samarbetspartners. Även personer med anknytning till Berg, men som idag inte bor på orten, har visat intresse och stöd. Det visas genom det sociala nätverket

3 Facebook där Knuff har 46 medlemmar, samt ett regelbundet antal återkommande läsare på bloggen I augusti månad utformades två nya ansökningar om projektstöd från Leader, baserade på dessa nio projektidéer. Dessa ansökningar kallades Lärande By och Branding Berg. 4. Syfte och mål Här beskrivs de långsiktiga syften Knuff haft som föremål att undersöka och resultatet av utforskande av dessa. Syftet med förstudien var att resultatet ska vara vägledande i frågor som handlar om att : - finna vägar för att utveckla befintlig entreprenörskap, - starta nya projekt där barn- och ungdomsverksamhet skall prioriteras, - öka samarbetet mellan entreprenörer och ideella organisationer, - skapa förutsättningar för synergieffekter genom att sammanföra företagsoch kulturaktiviteter och - utveckla den småskaliga turismen och en ökad samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Primära målgruppen är personer som bor i Bergs socken (entreprenörer, barn och ungdomar i Berg, medlemmar i medverkande organisationer). Sekundär målgrupp är besökare och presumtiva nyinflyttare. 4:1 Finna vägar att utveckla befintligt entreprenörskap Vid inventeringen av det befintligt entreprenörskapet blev stöd för att synligagöra företag från bygden både i det lokala och regionen, märkbar. Det förstärktes också av antalet företag som är baserade i socken, var högre än förväntat. Under mötet Företagslunchen blev behov inom tre områden tydliga: 1. Kompetens inom marknadsföring och gemensamma forum för att utveckla sitt företag. 2. Mer samarbeten och kunskapsdelning mellan företag och föreningar. 3. Tekniska förutsättningar såsom bredband och gemensamma plattformar för externkommunikation. Tre arbetsgrupper har uppkommit i direkt relation till detta:

4 Projekt: Gemensam Marknadsföring Syftet är att stärka Bergs turistvärden genom att samordna kommunikation mellan företag och föreningar i Berg. Projektet rör tillgänglighet till kultur, natur och tjänster för besökare i området. Projekt: Kunskapsbanken Syftet är att i en anti-janteanda sammanlänka och överföra kunskap för att göra den synlig och tillgänglig. Detta gäller såväl traditionell som ny och tyst kunskap. Målet är att uppmuntra en bred kunskapsdelning och att sätta alla mänskliga resurser i spel. Metoden vi använder tar sin utgångspunkt i generations- och sektorskorsande möten av olika slag. Projekt: Bredband till Alla Detta projektet vill ge Bergssocken bredband och planera för hur det skulle kunna organiserats och ekonomiskt finansieras. 4:2 Starta nya projekt där barn och ungdomsverksamhet ska prioriteras Vid inventeringen av barn - och ungdomsaktiviteter var det tydligt att mötesplatser för barn och unga saknas. Denna grupp uttryckte att under sommarmånaden och tills fritids vid Bergslunds föräldrakooperativa förskola är aktuellt, finns det naturliga mötesplatser och aktiviteter. Från 10 års åldern till 16 år ålder saknas både mötesplatser och aktiviteter. Istället besöker denna grupp Lammhult eller Växjö. En grupp ungdomar i denna åldersgruppen beskrevs drömmar om att själva skapa aktiviteter i bygden och driva företag. Tre unga killar testade en företagsidé med barnpassning och naturhinderbana under Bergveckan. Under tiden fick de coaching och stöd ifrån Knuff. Som ett resultat av detta skapades dessa nätverk och projektgrupper: Projekt: Ungt blod Syftet är att Ungt Blod ska vara en självorganiserande förening av och för unga och verka för att aktivera och stödja kreativitet och idérikedom hos unga entreprenörer i Bergsocken med omnejd. Målet är att skapa sysselsättning och ta en aktiv del i utvecklingen i sin närmiljö. Projekt: Lokalsamordning och utveckling

5 Detta projekt har sitt ursprung i en önskan att använda lokaler som står tomma. Projektet har tankar om att omorganisera och finna resurser för att skapa ett gym, stick och vävkafé, musiklokal osv. och använda de lokala fysiska resurserna till fullo. 4:3 Öka samarbetet mellan entreprenörer och ideella organisationer Vid närmare undersökning av detta område synliggjordes önskan att dela kunskap om bl a ledarskap men också kring frågor om natur och kultur. Exempelvis. skogsbruk, restaurering, hållbar odling, hantverk osv. Det finns en trend hos flera föreningar i Bergs socken av ett sjunkande antal aktiva medlemmar och därmed ett ökade arbetsbörder för färre personer. Den klassiska föreningsformen har flera utmaningar när det handlar om att driva och skapa engagemang. Denna trend bekräftades också under Landsbygdsturnén i Grimslöv, Rottne och Tolg. För att möta dessa nya utmaningar och möjligheter skapades tre projektgrupper: Projekt: Punktinsats Punktinsats är ett projekt som vill samla människor som har tid och lust att hjälpa till vid behov utan att vara med i specifik förening. I projektet är arbetsglädje och samvaro likavärdiga. Projekt: Kunskapsbanken (se. tidigare beskrivningar) Projekt: Utveckling av Engagemangsmetoden Detta projekt vill testa och metodiskt utveckla Engagmenagsmetoden under genomföranden av projekt. Syftet är att stärka engagemang och genomförande av initiativ i Bergs och att kommunicera dess användbarhet för att sedan kunna verka som inspiration för andra närliggande områden, projekt och Leaderområden. 4:4 Skapa synergieffekter genom att sammanföra företags - och kulturaktiviteter för att utveckla turism. Flera hantverkare, konstnärer och föreningar som arrangerar kultur- och naturevenemang var drivande i flera av mötena och hade en tydlig önskan om att samverka mer och att koordinera aktiviteter, teman och öppettider. I möten med närliggande socknar resonerade behovet och därmed också öka

6 områdets turistvärden. Här fanns önskan av koncept som kan komplettera Bergveckan och öka turismen vid andra tider på året än under sommaren. Vid Förenings - och Företagsmötet synliggjordes önskan om att koordinera och driva nätverk mellan föreningar och företag (även lantbrukare och markägare) för att försköna Berg genom proaktivt och arbete tillsammans för att öka naturvärden. Utmaningarna låg både i tid, kompetenser och kunskaper. För att ta dessa idéer vidare bildades projektgrupperna: Projekt: Smällar i Berg Projektet vill arbeta för ökat samarbete och nätverkande mellan företag i Berg såväl som i närliggande områden. Smällar i Berg vill skapa gemensamma evenemang och främja exponering av företagare i Bergs socken till förmån för ökad turism. Projekt Naturvård Syftet är att sätta fokus på lokala naturvärden och vård av dessa, att öka medvetenheten och uppmuntra till ansvar och handling för en hållbar och vacker närmiljö. Målet är att öka samverkan mellan markägare, föreningar och företag. 4:5 Utveckla den småskaliga turismen och en ökad samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Idag finns ingen öppen mötesplats i Berg som är tillgänglig under hela året. Kaféet är öppet under sommaren, kyrkan är stängd på obestämd tid och sockenstugans utveckling är osäker. Det finns ett behov av en aktiv och tillgänglig mötesplats för invånare av alla åldrar och nationaliteter, institutioner och företag. Elin Wägners Lilla Björka har stort potential att utvecklas och bli en sådan plats för samverkan, och har samtidigt stora möjligheter att därmed också öka den lokala turistnärningen. Projekt: Lilla Stora Björka Syftet är att utveckla verksamheten på Elin Wägners Lilla Björka. Målet är att skapa en lokal, nationell och internationell mötesplats med utgångspunkt från Elin Wägners tankar och idéer om fred, miljö och jämställdhet. Metoden för detta är att skapa levande samtal och lokal handling som stödjer dessa temans utveckling och lokala relevans idag. Därmed blir Lilla Björka en fysisk plats som uppmuntrar till både tanke och handling och en länk mellan lokal kunskap och globala förändringar.

7 5. Förstudiens mål Knuff har varit en aktiv förstudie. Det betyder att den har metodisk arbetat med att uppmuntra det aktiva, positiva och engagerande. Förstudiens mål är att: - Samordna entreprenörer samt bilda nätverk med föreningar/stiftelser. -Få igång minst ett par delprojekt under Knuff i Berg. -Väcka tankar och utbyta erfarenheter med en drivande landsbygd på annan plats i Sverige. - Skapa förutsättningar för samarbete med ett annat närliggande Leader område. 5:1 Inventering av möjligheter och behov Knuff har bjudit in till att bygga gemensamma visioner. Alla möten har haft till syfte att både inventera och nätverka. Engagemangsmetoden som används och utvecklats har satt fokus på det kreativa skapandet, samarbete och möjligheter inför framtiden. Sammanlagt har ett 30 - tal möten hållits för att utforska och fördjupa Knuffs intentioner. Vid Framtidsmötet valde byn ut 9 lokala projektidéer. Dessa idéer utvecklades vidare av projektgrupper. Över 10% av Bergssockens totala befolkningsmängd har varit med och utveckla ett av Knuffs delprojekt. Förteckningar av de olika aktörerna i bygden har skapats. Resultatet är att 49 aktiva företagare finns i socknen och 19 föreningar. 5:2 Marknadsföring, kommunikation och involvering av målgrupper Informationsvägarna i socknen har förstärks. Bergbladet (nyhetsbrevet) har haft stor betydelse för informationsspridningen av Knuff och även bloggen KNUFFA: kuffabergssocken.blogspot.com. Som ett komplement till bloggen har också sociala medier används. Facebookgruppen, PUSH: Berg is the new Hawaii har haft ambitionen att skapa nätverk och samhörighet mellan Bergsockenbor som inte bor i Berg. Den andra gruppen, Ungt Blod, har som mål att bli en plattform för pågående ett samtal med och för de unga i Socknen och närliggande områden som ex. Öhr, Åby, Tolg, Lammhult och Asa.

8 5:3 Nätverkande mötesplatser och dialog Knuffs samtal med närliggande och andra Leaderområden har varit mycket gynnsam och inspirerande. Tillsammans med Leaderprojektet A live Landsbygd, arrangerade Knuff Landsbygdsturnén. En gemensam roadtrip för de båda Leaderprojekten och deras styrgrupper. Denna resa hade sitt fokus i Tolg där en halv dag användes till studiebesök och inspirerande möten med de olika föreningarna och företagarna. Under studieresan blev gemensama intresse påtagliga för entreprenörer, kulturaktiviter och kunskapsutbyte. Studieresan Landsbygdsturnén fortsatte sedan även till Berg, Rottne och Grimslöv. Detta skapade goda nätverk för fortsätta kunskapsutbytet, pollination och inspiration mellan orterna. I relation till möjlig samverkan med andra Leaderområden var Knuffs medverkan på Leader Linnés nätverksmötet i Bolmen viktig. Nätverksmötet och presentationen gav upphov till inspiration och kontakt med Hylte och Bolmenbygden. Knuff har gett stöttande feedback till ungdomsprojektet Bolmen Rockar. I maj blev Knuff inbjuden till en presentation av projektet för Lammhult Rotary Klubb. Mötet gav inspireration till ett ökat samarbete med näringslivet i Lammhult och möjliga utvecklingsprojekt i Lammhultsområdet. Under den internationella konferensen: (Re)designing Regions i Köpenhamn och Malmö var Knuff inbjuden som en av de 30 deltagarna och intressanta europesika projekt inom regional utveckling. Konferansen anordnades av den franska organisationen 27 regions och forsknings och utvecklingscentrumet vid Malmö Högskola Medea i början av juni. Syftet var att tillsammans utforska lokal innovation för regional, hållbar och invånardriven utveckling kan ske. De två dagarna gav inspiration och kontakter till olika plattformar, verktyg och nätverk som arbetar med innovation inom hållbar utveckling i Europa. För mer info se: Leader Linnés europeiska vänkontor Norththumberland Upland kom på studiebesök i början av september då vi fick möjlighet att lära av ett annat leaderkontor och leaderprojekt. Här finns flera intressanta kontakter och möjliga utbyten.

9 En studieresa kommer troligen att genomföras till Ramkvilla och Aneby. 5:4 Samordning av idéer och initiativ Knuff har haft kontakt med organisationer, föreningar och företag som kan stödja projektgruppernas idéutveckling och genomförande. Några av dem är: Ländsbygdsrådet, Omställning Sverige, Växjö Kommun, Förening Ängamark, Ofog, Anwer, Kultur i Tolg, Hembygdsföreningen Rottne, Hembygdsföreningen Grimslöv, Tolg Sockenråd, Samåkningsprojektet i Tolg, A live Landsbygd, Bolmenbygden, Mittuniversietet, MEDEA och Linnéuniversitetet, The Hub Berlin, The Hub London, SIP och Reaktor Syd. Kompletterande med Landsbygdsturnén har projektledarna A live Landsbygd och Knuff, Karin Carlsson och Maria Richter Simsek, haft flera möten där det skett utbyte och kunskapsdelning i mellan projektens metoder och resultat. Mötena har ha även haft fokus på möjliga samarbeten mellan Berg och Tolg. Knuff har också haft regelbunden kontakt med projektledaren Kicki Rydmalm, Elin Wägner Sällskapet. För att samordna och samarbeta med det litterära projekt som är i uppstartsfasen. Poetisk Frukost och Rättvis Lördag är andra fristående projekt som tagit stöd av Knuffs samverkande verkan. Delar av styrgruppen har även varit på Slåttergille hos föreningen Ängamark i Ormesberga. Observera. Förstudiens mål ses utifrån de förutsättningar som projektet fått ekonomiska anslag för att genomföra. Det innebär att målet utveckla informationsvägar och marknadsföringsmaterial inte varit möjliga att genomföra inom den budgeten eller tidsramarna, likaså gäller en större studieresa. 6. De horisontella målens aktiva närvaro i förstudien De horisontella mål har varit närvarande både i utformningen av projektet, men också i val av genomförande av förstudien.

10 De horisontella målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling har varit närvarande på olika sätt. Knuff har valt att arbeta med aktiva och engagerande inventeringsmetoder som stärker och stödjer nya och redan etablerade nätverk. Det har goda förutsättningar för att få en social hållbar, tillskillnad från ett val av mer teknisk och faktainsamlande förstudiemetoder. Barn och ungas röster har varit en central del. Fyra av de öppna mötena har haft ambitionen att ta del av och förmedla deras perspektiv och önskningar till vuxna grupper. Deras visioner har förmedlats genom video, bilder och berättelser och i en utställning under Framtidsmötet. Integration, jämställdhet och uppskattning av diversitet. Det har varit en viktig del i den praktiska möteskulturen. Exempelvis i mötesspelregler som: Alla har rätt och ingen vet bäst. Ingen äger en idé. När en idé är född är den allas ägo. Ja och - principen! Arbetsmetoderna i förstudien har haft ambitionen att skapa förutsättningar för olika typer av intelligens och därmed ett deltagande på en mångfald sätt och på så sätt förhoppningsvis ökat projektets tillgänglighet. Exempel på det är att under möten arbeta både visuellt, kroppsligt, i skrift och i tal. Den tre olika perspektiven på hållbar utveckling har också varit praktiskt närvarande i idéutvecklings- och konkretiseringsfasen av de 9 projektidéerna. Alla projektgrupperna har arbetat med 10 frågor som skulle hjälpa designa idéen. Två av de tio frågorna lägger vikt och fokus vid teman: Hållbarhet. Miljö, ekonomi och trevligt för alla länge. Fantisera och föreställ er. Hur kan idéen vidareutvecklas i framtiden? Och hur kan den stödja Bergs Socken till att bli en hållbar bygd? Hur kommer dina barnbarn påverkas av projektet? Se. Bilaga 5 för mer info om Aktionsplanerna.

11 På en micronivå har de horisontella målen också varit närvarande i inköp av fika och lunch, till olika möten. Ekologiska och rättvisemärkt produkter har i första hand valts. 7. Arbetstillfällen och nya företag Knuff är en förstudie - därför har inga nya arbetstillfällen kommit direkt som ett resultat av förstudien. 8. Genomförandeplan och tidsplan I denna beskrivning av genomförandeplanen väljer jag att beskriva de större mötena. Det betyder att styrgruppsmöten eller sockenrådsmöten eller mindre nätverkande möten inte är beskrivna. 8:e Mars PUSH: Berg is the new Hawaii Internetbaserad mötesplats för samtal om Bergsframtid och idéutveckling. 46 medlemmar som känner sig som Bergbor i hjärtat, ex. uppvuxna i Berg men bor på annan ort och studerar, eller som är säsongboende i Berg eller som gärna skulle vilja flytta till Berg. 29:e Mars Barnenmötet 20 dagisbarn på Bergslunds dagis fick skicka teckningar till Bergatrollet, som undrar vad de har för kollektiva önskningar som kan göra Bergssocken till världens bästa plats att bo på. 1:e April Kärngruppsmötet Detta var en grupp som varit initiativtagare till Knuff och skapat förutsättningar för att göra förstudien verklig. Syftet med mötet var att få en bakgrund till knuff och de drömmar och behov som låg bakom initiativet. 8:e April Föreningsmötet Till detta mötet var alla föreningar inbjudna och under en kreativ eftermiddag och kväll utforskade vi behoven hos Bergssockens föreningar. 18 föreningar var närvande.

12 10:e April Landsbygdsturnén Tillsammans med A live Landsbygd åker styrgruppen på studiebesök i Tolg för att träffa föreningsliv och företagare verksamma i Tolg. Vi blev guidade runt i Tolg av sockenrådets ordförande, Kulturföreningens ordförande och Hembygdsförenigens ordförande, och ägare till Lantbutiken och designaffären. Efter lunch och kaffe fortsätter turnén till Berg och därefter även Rottne och Grimslöv. I Rottne och Grimslöv möter vi hembygdsföreningarna och har samtal där vi utforskar gemensamma behov och tankar. 14:e April Framtidskartor Nio fritidsbarn rita framtidskartor och visualiserar och berättar om deras förhoppningar om Bergssocken ser ut i framtiden. Därefter har vi samtal om vad de tecknat och föreställt sig och spelar in små videofilmer kring dessa teman. 22:e April Scoutmöte En ungdomsgrupp på 8 scouter i åldrarna år brainstormar och talar om vad de skulle vilja skapa i Berg. 25:e April Företagsmötet Till en söndagbrunch samlades 25 företag för att nätverka och lösa olika kreativa uppgifter Ex. tillsammans skapa en bild av hur det är att vara företagare i Berg, Vilka gemensamma behov de har som företag. 9 Maj Framtidsmötet Ett öppet möte för förankra och fördjupa (och komplettera) de idéer som utvecklats och samlats under de föregående mötena. Trettiofem personer kom, engagerade sig i beslutet om vilka projektidéer som var viktiga att realisera. Åtta projektgrupper bildades i relation till det och tog ansvar för att utveckla idéerna vidare till genomförbara projekt. 10 Maj till 14 Juni Projektgruppsmöten

13 De åtta projektgrupperna arbetar självständigt med verktyget Aktionsplanen för att konkretisera och besluta kring de olika aspekter av projektens utformning. Dessa lämnas till Styrgruppen den 14:e Juni. Projektgrupperna har ca två möten per projektgrupp, vissa tre. Vilket betyder ca 20 idéutvecklingsmöten under denna perioden. 15:e September Avslutning av Knuff och informationsmöte Här avslutas Knuff och delprojekgrupperna samlas för att få information om de nya ansökningarna och dela förväntningar inför framtiden. Avikelse ifrån ursprungliga planen, är att den studieresa inte är genomförd. 9. Spridning av projektets resultat Resultatet av förstudien har spridit på olika sätt under förstudien. 1. Nätverkande möten Vid Leader Linnés nätverksmöte vid Bolmen, deltog Knuff tillsammans med 14 andra Leaderprojekt och dela med sig av resultatet av Knuff. Knuffs projektledare Maria Richter Simsek har haft presentation för Lammhult Rotary. Redesigning regions, anordnad av den franska organisationen 27 regions och forsknings och utvecklingscentrumet vid malmö högskola Medea har Knuff satt ett avtryck med sitt deltagande tillsammans med andra Europeiska landsbygdsutvecklingsprojekt Landsbygdsturnéen till Tolg och Berg skedde ett utbyte av erfarenheter och inspiration mellan byar. Leader Linnés vänorganistion Norththumber Upland, dela insikter och utbytte erfarenheter med annat europeiskt Leaderkontor. 2. Sparring med andra Leaderprojekt Förstudiens metod och genomförandet har gett inspiration till A live Landsbygds projekt. Dessa två närliggande Leaderprojekt har haft utbyte i

14 relation till processdesign och engagemangsmetoder. Maria Richter Simsek har gett feedback och inspiration till projektet A live Landsbygd strategi och och medvetet i arbetet med engagemang. Knuff har också utifrån sitt resultat gett sparring till Bolmens ungdomsfestival, Bolmen Rockar. 3. Nätbaserad kommunikation Bloggen, har varit en plattform för att sprida förstudiens process och resultat både till Bergbor och allmänt intresserade. Förteckningarna av alla aktiva föreningar och företag i Berg kommer att läggas upp på hemsidan Bergsocken.se och vara tillgängliga för allmänheten. 4. Förlängd spridning av förstudiens resultat Efter avslutad förstudie kommer Knuff delta i mötet om Landsbygds Innovation den 29:e September hos landshövding Kristina Alsér där också Christina Lugnet generaldirektör på Tillväxtverket kommer vara närvarande. Den 2:e oktober kommer Länsbygdsrådet, Omställning Sverige håller föreläsning i Berg om klimatomställningen som sker just nu runt om i Europa. Berg har även blivit inbjudan att delta i samåkningsprojektet i Tolg och kommer under hösten troligen få en hållplats. Förstudiens resultat har delats med Växjö Kommun och klimatprojekt Answer. Mittuniversitet har också fått ta del av slutrapport och den nya ansökan. 10. Projektets finansiering Se. Ekonomisk slutredovisning. Lämnas in senast den sista september.

15 11. Projektets arbetssätt Engagemangsmetoden har vi valt att kalla det sätt på vilket vi har arbetat med utveckling, kreativitet och engagemang i förstudien Knuff. Metoden har fungerat som ett praktiskt och konkret tankesätt och verktyg för att förstå och arbeta med utvecklingsprocesser. Metodvalet grundade sig i nyfikenhet och en vilja att undersöka hur metoden Appreciative Inquiry (Uppskattande Frågor) kunde fungera i större skala. Metoden är redan etablerad inom områden som organisationsoch företagsutveckling, framför allt för att den arbetar långsiktigt med att stärka lärande, kreativitet och samverkan. Att arbeta med detta i kombination med processdesign, och inte enbart projektplanering, visade sig få god verkan vad gäller att skapa engagemang för Knuff och intresse för utveckling av Bergs socken. Resultatet blev ett stort engagemang och vilja att delta i Knuffs delprojekt. Vi kan också se att metoden har fungerat i den positiva energi den har skapat i Berg. Genom att fokusera på det som redan fungerar och som vi är gemensamt stolta över i vårt område - har vi genererat mer positiv kraft och tro på att vi kan får mer av den goda förändringen. Utvecklingsmöjligheter för metoden finns när det gäller att testa fas 4: Destiny. Det finns möjligheter att ta metoden vidare genom genom att utveckla kommunikation, dokumentering och konkretisering av processverktyg för att stödja och förmedla använding av metoden. Metoden fungerat som ett stöd i att levandegöra Leaders värdegrund: underifrånperspektiv, trepartnerskap, innovation, överförbarhet, närhet till beslut och samarbete regionalt som internationellt. Den har också möjliggjort internationella samtal kring innovation inom social hållbarhets utveckling. 12. Projektorganisationen Nedan ingår alla de olika aktörer som har varit viktiga för projektorganisationen. Styrgruppen: Bestod av representanter från de olika samarbetande föreningarna. Fungerat som rådgörande och beslutande i frågor kring riktning och utveckling av projektet.

16 Sockenrådet: Varit huvuduppdragsgivare och stötta projektets utveckling. Samarbetspartners: Scouterna, Bergs Bygdegårdsförening, Berg Hembygdsförening, Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka. Leader Linne: Har gett stöd, sparring och uppdatering. De har även förmedlat inspiration så som nätverksträff och internationella kontakter. Kärngruppen: De drivande nätverk som startade knuff. Sektorskorsande grupp som stött och skapat trovärdighet för projektet. Projektgrupperna: Bergbor som varit beslutande idéutvecklare och genomförare. Projektledarens sparring: Bengt Daniel Richardsson, Mittuniversitetet och Arne Rydberg organisationsutvecklare. 13. Slutsats och rekommendationer Förstudien Knuff har resulterat i två nya projektansökningar till Leader Linné. Branding Berg och Lärande By. Båda är projekt som syftar till att utveckla två områden som förstudien menar bär störst utvecklingspotential och har mest engagemang bakom sig. Delprojektens behöver framför allt fortsatt ledning och stöd för att etablera nätverk, kommunikation och struktur för att genomföra projekten. Knuff hade inte genomförts utan projekstöd ifrån Leader. Vi blev positivt överaskade över att vårt sätt att driva förstudien Knuff kom att verka som inspiration och nytta för andra projekt. Vi blev också överaskade över det goda resultat metoden genererade. Över 10 % av befolkningens var direkt engagerade i något av projekten. Utmaningar som vi har upplevt är de ekonomiska förutsättningar som krävs för att driva en förstudie eller projekt inom Leader. Vi tror att ännu

17 fler goda idéer skulle kunna utvecklas om projektägande föreningar gavs tryggare ekonomiska förutsättningar. Vi har också upplevt spännande synergier i samtal och kring gemensamma visioner. En lärdom vi tillgagnat oss i arbetat med Knuff är att skapa miljöer där att drömma är möjligt och att tränas i samverkan är naturligt tror vi är basen för en god förstudie. Vi har lärt - att fröet som senare ska åstakomma tillväxt - måste börja med att gro i samma jord innan det kan ge resultat i invånarantal, plånböcker eller på åkrar.

18 Bilagor: 1. Bilder ifrån möten och aktiviteter genomförda av Knuff 2. Beskrivningar av Delprojekt 3. Engagemangsmetoden 4. Aktionsplan 5. Kartläggning av Företag 6. Kartläggning av Föreningar

19 Bilaga 1 : Foto ifrån möten och aktiviteter.

20

21 Bilaga: 2 Projektbeskrivningar Nedan beskrivs kortfattat grundprinciperna i de aktiva projekten, dessa är under utveckling och föränderliga i och med projektgruppernas arbete med konkretisering och planering av projekten. Projekt: Ungt blod Projektet handlar om att unga själva skapar arbete och testar sina entreprenörskaps förmågor. Första testerna sker under Bergveckan med natur-hinderbana. Projekt: Smällar i Berg Projektet har som syfte att skapa mer aktiviteter i Berg, både kommersiella och för bergborna själva. Exempel är Allsång i Bygdegården, Företagshelg där alla företag i Berg/Tolg har öppet samtidigt och andra företagsexponerande events. Projekt: Bredband till Alla Detta projektet vill ge Bergssocken bredband, och organisera hur det skulle kunna organiserats och ekonomiskt finansieras. Projekt: Socknens Kunskapsbank Den här idéen är ett kunskapsdelningsprojekt som handlar om att öka inspirationen, dela med sig av sin kunskap, och lära av varandra i socknen. Exempelvis om trädgårdsskötsel, fårskötsel eller klimatsmartmat. Projekt: Punktinsats Denna geniala idén vill stötta de föreningar, deras aktiviteter och lokalskötsel. Punktinsats är ett projekt som vill samla människor som har lust att hjälpa till vid behov utan att vara med i specifik förening. Projekt: Lyfta fram Bergssocken - gemensam marknadsföring Detta projektet vill ta sig an den viktiga rollen att se till att Bergssocken syns och hörs mer. Det vill de göra genom gemensam broschyr, anslagstavla, information om företag på bergsocken.se. Projekt: Utveckling av utnyttjande av lokaler i Bergssocken Detta projektethar sitt ursprung i ett behov av att många lokaler står tomma, eller används inte till fullo - detta är ett projekt som vill ändra på det. Projektet har tankar om att omorganisera och finna resurser för att skapa ett gym, stick och vävkafé, musiklokal osv. Projekt: Öppna Landskap / Försköningsföreningen Denna idén kommer av en önskan av att bevara de vackra småländska landskapet som Bergsocken har - för att göra det behöver vi skapa nätverk mellan jordägare och

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Leader Linné PROJEKT: LÄRANDE BY

Leader Linné PROJEKT: LÄRANDE BY Leader Linné PROJEKT: LÄRANDE BY Projektplan Basinformation Projektnamn Lärande By Bank Kontaktperson Birgitta Hansson Bengt Göransson Sökande / projektägare Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka Kontonr.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt!

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! Leader Söderslätt Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! www.soderslatt.com Vad är LEADER? Leader* är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer