Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013"

Transkript

1 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Giltighetstid Dokumentansvarig /processägare Avdelningschef Version 1.0 Senast reviderad Dokumentinformation Beskriver hur avdelningen ska jobba med kommunikation och marknadsföring under 2012 Detta dokument gäller för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt personal inom Kompetensförsörjning

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunikationsmål Förutsättningar Verksamheternas behov 2.2 Målgrupper 2.3 Information på andra språk 2.4 Arkivering 3 Kommunikationsstrategi Intern kommunikation Interna kommunikationskanaler 5 Extern kommunikation Arbetsgång och rutiner 5.2 Projektkommunikation 5.3 Externa kommunikationsenheter 6 pitea.se vår främsta kommunikationsbärare ungipitea.se 6.2 E-myndighet 7 Public relation och sociala medier Media kontaktar oss 7.2 Vi kontaktar media 7.3 Sociala medier 7.4 Fler möten med allmänheten 8 Medborgardialog Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring Bilaga 1. Kommunikationsmodell Bilaga 2. Preliminär aktivitetsplan Bilaga 3. Ansvar och roller Bilaga 4. Mediakontakter Kompetensförsörjning 2

3 1 Inledning I alla verksamheter och företag finns det behov att kommunicera. Syftet varierar från att informera om något specifikt eller sälja in något till att ladda bilden av ens verksamhet med önskade associationer eller skapa tolerans och acceptans i en speciell fråga. Därför krävs ett strategiskt grepp om kommunikation, information och marknadsföring. Vad ska vi förmedla, när ska det ske, på vilket sätt (hur) och med hjälp av vilka kanaler är grunden i all kommunikation i kombination med ett syfte, det vill säga varför vi ska kommunicera. När kommunikationen fungerar som bäst medverkar den i verksamhetens arbete mot uppsatta verksamhetsmål, likväl som den för fram resultatet (måluppfyllelse). För avdelningen för Kompetensförsörjning gäller det inte enbart uttalade verksamhetsmål som rör kommunikation, utan handlar i lika hög grad om medborgardialog, integration, ungdomar och frågan hur man uppfattar kommunen i största allmänhet. I det arbetet spelar medarbetare och det dagliga arbetet en avgörande roll. Detta dokument har följande syfte: - Beskriva hanteringen, avgränsningar och ansvar för arbete med information och kommunikation - Visa riktning och tydliggöra ambitioner - Belysa kommunikation som en del i det dagliga arbetet 1.1 Kommunikationsmål Det övergripande målet för avdelningens kommunikation är att: - skapa en tydlig och gemensam bild av verksamheten internt - öka kännedomen om vårt utbud och värdegrund - öka kännedomen om verksamheternas mervärde, bland annat lärande, integration och kompetensförsörjning - skapa intresse och engagemang för våra verksamheter - bidra till medborgardialog - att verka för högre kunskap, ökad tolerans och medborgardialog kring mångfald och flyktingfrågor 3

4 2 Förutsättningar Utgångspunkt för avdelningen arbete med kommunikation, information och marknadsföring är Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun 1. I den framgår att alla medarbetare och förtroendevalda har både en rättighet och en skyldighet att skaffa sig information, för att klara sina uppdrag och känna sig som en del av helheten i kommunkoncernen. Ytterligare en utgångsopunkt är kommun- och förvaltningsövergripande kommunikationsplaner och/eller riktlinjer. Det övergripande ansvaret för avdelningens kommunikation ligger hos avdelningschef, som tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för att förverkliga intentionerna i kommunens policy och utveckla avdelningens kommunikations- och informationsarbete. Inom Samhällsbyggnad finns en stabsfunktion för kommunikation och information, med uppdraget att driva förvaltningens kommunikation på bred front samt stötta de olika avdelningarna och verksamheterna i frågor som rör kommunikation. Ambitionen är att under 2013 utse en person i varje verksamhet som får ett ettalat ansvar för verksamhetens informationsarbete. Avgränsningarna mellan förvaltningens övergripande kommunikationsfunktionen och avdelningens/verksamheternas eget ansvar och insatser kommer att växa fram under I bilaga 3 beskrivs startpunkten i detta arbete. 2.1 Verksamheternas behov Här följer en kort beskrivning av verksamheternas kommunikationsbehov. En generell utmaning är problemet att komma i kontakt med och nå fram till unga medborgare, information till utlandsfödda, analfabeter och dyslektiker (ljud/film). Kompetensförsörjning verkar för social hållbarhet. Därför ska mångfald och jämställdhet finnas med som ett naturligt perspektiv i arbetet med såväl förvaltningens som avdelningens kommunikation. Vuxenutbildning Vägledning Upplevs positivt enligt kundundersökning, förmodad låg kännedom bland allmänheten. Primära målgrupper: arbetssökande, anställda med utvecklingbehov/-önskan, ungdomar, anhöriga, arbetsliv. Kommunikativ utmaning: öka kännedom om verksamheten (erbjudande, vad vi står för)-även till arbetslivet, tydliggöra ansvar och gränssnitt mot övriga verksamheter, öka nyttjandet av sociala medier, tydliggöra/förbättra kommunikationen på webben samt utveckla/införa fler digitala verktyg (exv. blanketter, tidsbokning, skype, intresseanmälan etc). 1 Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun 4

5 Vuxenutbildning i egen regi Operativ enhet, otydligt gränssnitt mot angränsande verksamheter, otydlighet vad gäller begrepp (vuxenutbildningen, vuxenutbildning, egen regi, komvux etc). Målgrupper: studerande/deltagare, partners, politiker, allmänhet. Kommunikativ utmaning: roll (backoffice-verkstad eller konkurrensutsatt utbildningsanordnare?), tydliggöra begrepp, överblick och förbättrade rutiner kring informationsenheter, tydliggöra/förbättra kommunikationen på webben. Upphandlad utbildning Väl utbyggd verksamhet, etablerad samverkan med externa aktörer, erbjuder ett brett utbud och stora möjligheter för individen. Målgrupper: presumtiva studenter/deltagare, anhöriga, allmänhet, partners, Kommunikativ utmaning: Öka kännedomen om utbud och möjligheter, informera och inspirera målgruppen. Flyktingsamordning* 2 Utökad verksamhet ökar behovet av ett mer aktivt kommunikationsarbete i strävan efter acceptans och tolerans. Målgrupper: allmänhet, lärare och elever i kommunens skolor, arbetslivet, myndigheter, organisationer, gode män men också nyanlända och deltagare/boende. Kommunikativ utmaning: acceptans- och toleransarbete, utveckla befintligt informationsmaterial, synliggöra det positiva genom proaktivt mediaarbete. Arbetsmarknad Praktik och anställningar Verksamheter med rekrytering främst via andra aktörer, även ungdomsverksamhet, relativt okända insatser. En del av verksamheten är EU-projekt, se nedan. Målgrupper: kommunledning, myndigheter, organisationer, gymnasieskolan, övriga partners. Även deltagare/ungdomar. Kommunikativ utmaning: acceptans- och toleransarbete, öka kännedomen (proaktivt arbete), förbättra och målgruppsanpassa information, utveckla närvaron på webben. EU-projekt Ett flertal pågående projekt, avgränsad verksamhet, bygger ofta på samverkan mellan många aktörer. Marknadsföringsinsatser med egna medel som ska följa gällande regler för EU-projekt. EU-projekt med avdelningen som projektägare ska harmoniera grafiskt med Piteå kommuns grafiska profil 3. Informationsmaterial för projekt ska förankras i projektets styrgrupp och avdelningens ledningsgrupp. Kommunikativ utmaning: spridning av resultat och erfarenheter, skapa acceptans, öka graden av enhetlighet och samtidigt ge utrymme för projektets egen identitet. Repris Känd verksamhet (butiken) bland pitebor, positiva försäljningssiffror, miljöargumentet relativt oviktigt i kundenkät, sociala aspekten osynligt. Prioriterade målgrupp: allmänhet som ännu inte hittar hit (bla. yrkesverksamma mitt i livet), presumtiva deltagare, partners. Kommunikativ utmaning: Fortsatt arbetet med att addera värden till informationen. 2 Detta beskrivs mer ingående kommunikationsplanen för Flyktingsamordningen 3 Grafisk manual för Piteå kommun 5

6 Avdelningsövergripande Integration I kommunens integrationsprogram 4 har samtliga förvaltningar ansvar för integrationsarbetet, men Arbetsmarknad och vuxenutbildning (numera avdelningen för Kompetensförsörjning) har ett speciellt ansvar att driva arbetet för ökad tolerans och mot diskriminering. Återkommande insatser är Mångfaldsdagen och Fredagschill, men det finns behov av fler koncept med fokus på värdskap/dörrar in, information/kunskap, arbete/entreprenörskap och mötesplatser/arenor 5. Det gäller integration på bred front, men i synnerhet i frågan om etnicitet. Kommunikativ utmaning: insatser för att öka acceptans och tolerans, sprida kunskap och erfarenheter för att öka kännedom och skapa intresse, skapa och kommunicera mötesplatser och nya koncept. Detta arbetet utförs delvis inom ramen för Flyktingsamordningen 6. Service Kontaktyta mot deltagare, värdefulla bärare av varumärket/bemötande. Målgrupper: studerande/deltagare Kommunikativ utmaning: klar och tydlig information, information/blanketter på flera språk, bidra till utvecklingen av Studiecentrum som mötesplats (skyltning etc). 2.2 Målgrupper Avdelningens verksamheter har ett flertal målgrupper. I kommunikationsmodellen (bilaga 1) beskrivs övergripande hur vi ska närma oss de olika målgrupperna. Interna Aktiva Politiker Partners Allmänhet Ungdom Media Medarbetare i avdelningen och projekt Deltagare och studerande inom verksamheten Nämnden, KS, KF, budget- och bokslutsberedningen Andra avdelningar inom Samhällsbyggnad, övriga kommunala förvaltningar, externa företrädare för näringsliv, samhällsaktörer och organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, även presumtiva partners Medborgare i Piteå kommun (även i grannkommunerna i viss mån), presumtiva deltagare Segment i målgruppen Allmänhet, ungdomar år i Piteå, den digitala generationen. Lokala, regionala och i vissa fall nationella medier som bevakar våra områden, är både en egen målgrupp och ett medel för att nå andra målgrupper 2.3. Information på andra språk Avdelningen ska erbjuda delar av sin information på andra språk. Det är varje verksamhets uppgift att förankra detta hos ledningsgrupp samt driva frågan, med visst stöd från förvaltningens kommunikationsfunktion. 4 Piteå kommuns integrationsprogram 5 Formulerade inom Integrationsgruppen för Attraktiv och uthållig 6 Beskrivs mer ingående i kommunikationsplan för Flyktingsamordningen 6

7 För mer publika produktioner används professionella översättare, medan vid mindre informationsenheter med liten synlighet (blanketter, informationsblad etc) kan resurser i organisationen användas Engelska En engelsk språkversion ska finnas på webben för förvaltningens och avdelningens verksamhet. Här ska både utlandsfödda pitebor och internationella partners finna aktuell och relevant information. I transnationella projekt sker all rapportering på engelska och ska finnas tillgänglig via internet. De som har internationella kontakter kan trycka upp mindre upplagor av visitkort på engelska För flyktingar och invandrare På pitea.se finns ett översättningsverktyg, vilket gör att webbens innehåll finns tillgängligt på en stor mängd olika språk. Informationsmaterial som riktar sig till nyanlända flyktingar och invandrare ska finnas översatta till de vanligaste språken. 2.4 Arkivering Nämnden har som mål att öka verksamhetens synlighet i media. Därför gör vi årliga mätningar av antalet annonser, tidningsartiklar, webbartiklar samt tv- och radioinslag. Materialet har tidigare samlats i en klippbok, men arkiveras digitalt från och med Varje verksamhet har ansvaret att skanna och arkivera medverkan i media tryckt, digital såväl som radio/tv - på avsedd plats. 7

8 3 Kommunikationsstrategi Strategin med att fortsätta utveckla avdelningens kommunikation kan formuleras i fyra punkter. Kommunicera, inte bara informera Genom att addera ett innehåll som berättar något om vem vi är och vad vi står för kan vi rikta budskapen även till hjärta och magkänsla, inte bara till hjärnan. Befolka varumärket/verksamheterna Bra historier om deltagare, studenter eller anställda kan levandegöra verksamheten, såväl innehåll som resultat. En story kan ibland ersätta traditionell information, i andra fall komplettera den. Målgruppen i fokus Vi ska i hög grad försöka besvara frågan What s in it for me?, oavsett om vi riktar oss till arbetslösa ungdomar, företag med kompetensförsörjningsproblem, partners eller allmänhet. Här ingår också användning av ett språk och begrepp som målgruppen känner igen. Del i en större helhet Från och med 2013 är vi en del i en större helhet. Vi är alla Samhällsbyggare och ska verka för att höja blicken och se vår roll i det större sammanhanget. 8

9 4 Intern kommunikation Intern information sker huvudsakligen via Insidan. Ledningsgruppen har ett särskilt ansvar för att lägga ut aktuell information som är gemensam och berör de flesta inom avdelningen. Insidan används också när vi önskar nå övrig personal vid Piteå kommun. Avdelningen ska verka för medverkan i kommunens personaltidning Pitekvarten och Foajefika, vilket samordnas via kommunikationsfunktionen. Nämndprotokoll läggs ut på webben efter att de har justerats. 4.1 Interna kommunikationsenheter Informationsmaterial med liten spridning inom den egna verksamheten utformas i respektive verksamhet. För interna enheter som även når andra avdelningar och förvaltningar inom kommunen, samråd med kommunikationsfunktion om innehåll och produktion. Se även bilaga 3 för ansvar och roller. Insidan Personliga möten Presentationer Affischering Trycksaker E-post Pitekvarten Intranät för information inom avdelning, förvaltning och kommunen. Möten i grupp eller enskilt, en viktig del av verksamheten. Denna struktur beskrivs mer ingående i Kompetens och arbetsmiljöplan Presentationer (exv. ppt) ska följa den grafiska profilen. Använd befintlig mall 7, samråd gärna med kommunikationsfunktionen. Affischering sker inför evenemang och arrangemang som avdelningen anordnar. Kan också användas för att lyfta en specifik fråga vid en specifik tidpunkt, dock inte för tidlös basinformation. Informationsfoldrar och informationsblad för internt bruk ska följa den grafiska profilen. E-post ska endast användas till riktade mottagare. E-postsignaturer utformas enligt riktlinjer för tillämpning av den grafiska profilen för Samhällsbyggnad. Personaltidningen med fyra utgåvor per år. Vi ska verka så att avdelningens verksamheter synliggörs i varje nummer. Förslag till innehåll samordnas inom avdelningen, via förvaltningens kommunikationsfunktion till informationsenheten på KLK. Vem som producerar materialet avgörs från fall till fall KLK, förvaltningens kommunikationsfunktion eller verksamheterna. 7 Mallar Piteå kommun 9

10 Foajefika Månatlig mötesplats i stadshusets foajé, där förvaltningar, verksamheter och nämnder får presentera något aktuellt under ett kort anförande på minuter. Förslag samordnas inom avdelningen, via förvaltningens kommunikationsfunktion till informationsenheten på KLK. Övrigt För enheter som är beständiga (brevmallar, dokument, e- postsignaturer etc.) används befintliga mallar. Beställning av visitkort administreras av informationsansvarig i respektive verksamhet eller förvaltningens kommunikationsfunktion. 10

11 5 Extern kommunikation Piteå ska enligt informations- och kommunikationspolicyn präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Därför har varje medarbetare och förtroendevald en skyldighet att informera och kommunicera med berörda. Den externa kommunikationen ska bland annat presenteras lättillgängligt samt skapa intresse, förståelse och engagemang. 5.1 Arbetsgång och rutiner Vi strävar efter effekt, men också att få som mycket som möjligt för pengarna. Det görs bäst med en genomtänkt plan för kommunikationsarbetet och samordning via kommunikatören. Varje verksamhet har ansvaret att driva sitt kommunikationsarbete, med stöd av kommunikationsfunktionen. Se bilaga 3 för ansvar och roller. Vid inköp av extern produktion ska vi använda byråer där kommunen har gällande avtal 8. Saknas avtal ska en upphandling genomföras. Samråd med kommunikationsfunktionen. Vi jobbar med olika typer av kommunikationsenheter, beroende på syfte. Annonser, affischer och sociala medier är exempel på enheter för att göra målgrupperna uppmärksamma, nyfikna och intresserade av aktuella saker i verksamheterna, medan den kompletta informationen finns på webben. Annonser om lediga tjänster görs i kommunens samlingsannons. Inom avdelningen kommer ett antal logotyper att användas: Piteå kommun Piteå kommun, Samhällsbyggnad Piteå kommun, Vägledningscentrum Piteå kommun, Repris Tillämpningar av den grafiska profilen för Samhällsbyggnad finns. 5.2 Projektkommunikation När verksamhet inom Piteå kommun är projektägare ska Piteå kommuns grafiska profil följas vad gäller typsnitt och färger. I övrigt ska gällande regler för EU-projekt följas 9. Även avdelningens egna projekt ska harmonisera med den grafiska profilen. För mindre, tillfälliga projekt (vissa ungdomsprojekt, ferieprojekt etc.) kan en friare form tillåtas. I dessa fall kan kopplingen till kommunen göras via typografi eller annan märkning, istället för kommunens logotyp. I dessa fall ska alltid kommunikatör kontaktas. 8 Se avtalskatalog på Insidan 9 Komplett information finns på respektive EU-programs webbsida 11

12 5.3 Externa kommunikationsenheter pitea.se Kommunens primära informations- och kommunikationskanal. Beskrivs mer ingående på sid 13. Annons dagspress Trycksaker Affischer Presentationer (ppt) Utställningsmaterial Nyinflyttad Vardagsrummet Värt att veta Årsredovisning/ Delårsbokslut Används för att göra medborgarna uppmärksamma på aktuella företeelser, evenemang och aktiviteter inom avdelningen. Intresseväckare, skapa nyfikenhet och i vissa fall styra trafiken till komplett information på webben. Trycksaker/foldrar/infoblad som beskriver avdelningens och verksamheternas arbete. Affischering sker inför evenemang och arrangemang som avdelningen anordnar. Kan användas för att lyfta en specifik fråga vid en specifik tidpunkt, dock inte för tidlös basinformation. Presentationer (ppt) som används vid informationsmöten och föredrag. Presentationen ska följa den grafiska profilen, mall finns. Konsultera gärna kommunikationsfunktionen. Rollup:s, vepor och annat som kan användas i samband med mässor och konferenser när avdelningen och/eller enskilda verksamheter har behov att presentera sig och sin verksamhet. Tidning som delas ut till nyinflyttade i Piteå. Där kan vi informera om olika delar av vår verksamhet som kan vara av intresse för målgruppen. Ansvaret ligger på kommunikationsfunktionen. Mötesplats för kommunen och näringslivet, frukostmöten med information från kommunens olika verksamheter. Förslag till innehåll samordnas inom avdelningen, via förvaltningens kommunikationsfunktion till informationsenheten på KLK. Informationstidning till medborgarna. Ständig medverkan i numret med populärbudget. Ansvar ligger på förvaltningsekonom och kommunikationsfunktion, i samråd med förvaltnings- och avdelningschef. Gemensam publikation för hela kommunen enligt en fastställd mall. Förvaltningens text ska vara informativ och saklig. Ansvaret ligger kvalitetssamordnare och förvaltningsekonom. 12

13 6 pitea.se vår främsta kommunikationsbärare Webben är idag den viktigaste kanalen för information om avdelningens verksamhet och kontakter med verksamhetsföreträdare. Internt inom avdelningen ansvarar respektive verksamhetschef för informationens relevans samt att nyheter och aktuella händelser publiceras. Det praktiska arbetet utförs av verksamhetens utsedda person, i samråd med förvaltningens kommunikatörsfunktion, se bilaga 3 Webben är en dynamisk kanal, vilket innebär att den ständigt revideras, förändras och förbättras. Revideringen innefattar såväl innehåll som struktur på förvaltningens sidor och sker i nära samverkan mellan respektive verksamhet och kommunikationsfunktion. På förvaltningens webbsidor ska länkar till samarbetspartners finnas. 6.1 ungipitea.se Under juni 2012 lanserades en ny webbportal som samlar information till unga i Piteå. Ambitionen är att den ska innehålla allt det som unga människor vill skaffa sig information och inspiration om: konserter, evenemang, studier, jobb, mötesplatser, sex och samlevnad, förebilder, hälsa och mycket annat. Ungipitea.com utvecklas hela tiden av ett redaktionsråd där informationsenheten, Kultur och fritid samt Samhällsbyggnad medverkar. Tanken är att portalen är en ingång, men där besökaren sedan slussas ut till ordinarie information på webben om de olika verksamheterna. Förvaltningens kommunikatör ingår i redaktionsrådet för drift och fortsatt utveckling, men avdelningens verksamheter som jobbar med unga har ett ansvar att förse redaktionsrådet med tips, underlag och innehåll. 6.2 E-myndighet Kommunen har övergripande mål 10 för e-tjänster och tillgänglighet genom information och tjänster på webben. Inom avdelningen har detta arbete påbörjats med feriejobb, där såväl arbetsgivare som ferieungdomarna gör sina registreringar via webben. Ambitionen är att fler relevanta tjänster ska finnas på webben som underlättar för kommunmedborgarna att komma i kontakt med avdelningen och delta i våra olika verksamheter. 10 Informations- och kommunikationspolicyn 13

14 7 Public relations och sociala medier I begreppet PR public relations - ingår bland annat event, aktiviteter på offentliga platser och sociala medier. Med andra ord är PR alla de situationer där varumärket/verksamheten möter och vårdar sin relation med allmänheten. 7.1 Media kontaktar oss Massmedia är en viktig kanal för att nå ut till allmänheten. Därför ska vi arbeta för att upprätta en god kontakt och ett bra samarbete med både press, tv och radio. Vi ska även arbeta proaktivt för att öka massmedias intresse för våra verksamheter. Vår information till media ska vara korrekt, relevant och lätt att förstå, vilket skapar en tydlighet om vårt uppdrag och vår avdelning. För att lyckas med det krävs: välinformerade medarbetare = goda ambassadörer för våra verksamheter relevant information som skapar realistiska förväntningar på våra verksamheter en attraktiv och användarvänlig webb med relevant, korrekt och aktuell information ett enkelt, tydligt språk i samtliga kommunikationsenheter tydlighet vad gäller form och avsändare Mediakontakter och intervjuer på medias initiativ kanaliseras till uttalad kontaktperson från respektive verksamhet, se bilaga 4 Mediakontakter. Den ansvarige informerar avdelningschef och nämndens ordförande. 7.2 Vi kontaktar media Pressmeddelande eller pressinbjudan ska skickas vid varje större aktivitet eller händelse som såväl avdelningen som förvaltningen genomför. Pressmeddelandet ska följa kommunens fastställda mall 11. Innehåll och avgörandet vilka medier som ska kontaktas utformas i respektive verksamhet, med visst stöd av kommunikationsfunktion. Samtliga pressmeddelanden ska dock passera förvaltningens kommunikatör. I samband med möten i arbetsutskott och nämnd kan det vara aktuellt med pressmeddelande om någon fråga ska upp som är av allmänt intresse eller avhandla ämne som vi vill lyfta. Varje avdelnings-, enhets- eller verksamhetschef har då ansvaret att kontakta kommunikationsenheten för stöd vid utformning av pressmeddelande. Nämndens ordförande samt avdelningens ledningsgrupp ska alltid informeras om pressmeddelanden som skickas ut. Nämndens ordförande ska helst medverka när media besöker och gör reportage om verksamheten. Kommunikationsfunktionen lägger samtliga pressmeddelanden på pitea.se, insidan samt på avsedd plats 12 för arkivering. 11 Wordmall finns 12 Kommungemensamt (W:) 14

15 7.3 Sociala medier Sociala medier är kommunikationskanaler som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll, till exempel chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum. Piteå kommun finns på facebook och twitter, för att göra det ännu lättare för medborgare att kommunicera direkt med kommunen. Piteå kommuns har tagit fram riktlinjer för medverkan i sociala medier 13, som behandlar bland annat ansvar och gallring. Den som utses av verksamhetschef att sköta dessa kanaler har ett ansvar för att hantera mediet på ett bra sätt och följa dessa riktlinjer. Utöver riktlinjerna krävs en tanke, en strategi med den digitala mötesplatsen. I den ska ett flertal frågor besvaras, bland annat: Vilken är rätt kanal för oss? Vad är syftet? Vad vill vi åstadkomma? Med vilken frekvens ska vi närvara? Hur bemöter vi kritik? Kompetensförsörjning har som ambition att utöka närvaron i sociala medier, även stärka interaktionen och kommunikationen i kanalerna. En lathund ska tas fram, som ger stöd för förvaltningens verksamheter i förarbetet och det praktiska kommunikationsarbetet via sociala kanaler. Lansering av nya sociala kanaler ska alltid ske i samråd med förvaltningens kommunikatörsfunktion. 7.4 Fler möten med allmänheten Våra verksamheter medverkar ibland även vid mässor, marknader och andra evenemang, emellanåt genomförs aktiviteter på offentliga platser. Medborgarplatsen i Gallerian är ytterligare en möjlighet till möten med våra målgrupper. Denna typ av aktivitet, när vi söker upp målgrupperna där de finns, är ett effektivt sätt för att nå ut, öka kännedomen om oss samt skapa acceptans och tolerans för vårt uppdrag. Det är också ett viktigt inslag i kommunikationspaletten som bidrar till en förbättrad medborgardialog. 13 Riktlinjer sociala medier 15

16 8 Medborgardialog Medborgardialog syftar till att öka medborgarnas inflytande i de politiska besluten. Det finns idag ett antal verktyg och forum som Piteå kommun använder sig av för att skapa dialog med medborgarna. Medborgarpanelen, Synpunkten, medborgarförslag och Unga tycker är några exempel 14. Under 2013 ska vi på olika sätt jobba för att nyttja de befintliga forumen på ett mer aktivt sätt, exempelvis att föra fram någon fråga från våra verksamheter som kan tas upp i Medborgarpanelen. Ambitionen är också att nyttja Medborgarplatsen i högre utsträckning. I samband med nämndsmöten finns också möjlighet för allmänheten att närvara och ställa frågor direkt till politikerna. Verksamheter eller avdelning initierar dessa aktiviteter, i samverkan med förvaltningens kommunikationsfunktion. Olika aktiviteter inom medborgardialog sker också i samverkan med kommunledningskontoret

17 9 Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring Ett effektivt kommunikationsarbete bidrar i arbetet mot verksamhetsmålen. I vissa fall kan dock inte kommunikationsarbete i sig mätas, utan ingår i en större helhet. I andra situationer är det lättare att bedöma om insatserna är lyckade. Vi bör dock i största möjliga mån verka för att bättre kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och analys utvecklas inom avdelningen i stort, även inom detta område. Några exempel: Med hjälp av uppföljningar kan vi mäta hur olika kommunikationsinsatser - exempelvis annonsering - påverkar trafiken på webben, antal sökande till utbildningar, antal kontakter via telefon och mejl etc. Genom att addera subjektiva upplevelsefrågor i kundundersökningar kan vi utvärdera om ett mer medvetet varumärkesarbete ger resultat. Samordning av kommunikationsinsatserna är ett steg i arbetet med kvalitetssäkring. Tydliga interna rutiner och processer garanterar såväl kvalitet som effektivitet. 17

18 Bilaga 1 18

19 Bilaga 2 AKTIVITETSPLAN 2013, prel * Vad gäller ansvar betyder verksamheten att det yttersta ansvaret är verksamhetchefens, om än det delegeras till annan person. Tankar om ansvar, roller och avgränsningar mellan förvaltningens kommunikationsfunktion och verksamheterna beskrivs mer ingående i bilaga 3. Tid Verksamhet Aktivitet Möjliga enheter Mål/Målgrupp Ansvar/Kontaktperson Uppföljning & Utvärdering jan-feb Samtliga Anpassning ny organisation Foldrar, info.blad, webb etc. Kommunikatör /verksamheterna Samtliga Revidering befintligt material Info.blad, info.brev, foldrar, trycksaker etc. Deltagare, sökande, allmänhet, partners m. fl. Kommunikatör/ verksamheterna Samtliga Revidering och utveckling av webben Avdelningens och verksamhetssidor på pitea.se Kommunikatör/verksam heterna jan-dec VLC (vux, lärling, orienteringskurs er, upphandlad utbildning m.fl.) Löpande marknadsaktiviteter exv. inför ansökning högskola, rekrytering, evenemang etc. Feb-april VLC Temadagar attraktiv arbetsgivare Annonsering, facebook insidan/utsidan, affischering Annonser, affischering, facebook, webben feb Individstöd/ferie Info näringslivet Annonsering, nyhetsbrev (befintliga), personliga utskick (DR) Allmänhet, sökande, deltagare, partners, media mfl Sökande, deltagare, företag Presumtiva studenter/framtida arbetskraft Arbetsgivare Verksamheten Verksamheten i samverkan med personal och info Verksamheten Trafik Utvärdering upplevelse (möjligt nyttja deltagare och personal kan nyttja Antal sökande, trafik på webben Antal besökande temadagar mars Individstöd/ferie Info ungdomar och föräldrar Annonsering, facebook, insidan/utsidan, ungportalen Ungdomar/föräldrar Verksamheten Sökande Uppföljning hanteringen maj Repris Vårrensning Annons, facebook, insidan/utsidan, affischering Allmänhet Verksamheten Antal besökare Försäljning

20 maj och okt Repris Mobila återvinningscentral, samannonsering med Pireva aug SC Info till distansstuderande Annons, facebook, insidan/utsidan, affischering Utskick infobrev Pitebor i byar Verksamheten Antal besökare Pitebor som ansökt om distansstudier Verksamheten sep Repris Höstrensning Annons, facebook, Pitebor Verksamheten Antal besökare insidan/utsidan, affischering Försäljning okt Repris Patronsöndag Pitebor Verksamheten oktober Stab/integration Mångfaldsdagen Annonsering, facebook, insidan/utsidan, affischering Allmänheten Övergripande ansvar: enheten Social Hållbarhet. För avdelningens insatser och medverkan ansvarar avd.ledningen. 4ggr/år Avdelningen Pitekvarten Kommunens personal Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och info 1 ggr/år Avdelningen Inflyttartidningen Nyinflyttade pitebor Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och info 2 ggr/år Avdelningen Vardagsrummet Näringslivet Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och Näringsliv Enkät Ekonomisk utvärdering och rapport utvärdering Artikel/notis i varje nummer Artikel i ny utgåva 1 tillfälle per termin Löpande Avdelningen Foajéfika Kommunanställda Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och info 1 ggr/år Avdelningen Värt att veta Pitebor Förvaltningens stab 1 tillfälle per år 3 ggr/år Avdelningen Årsredovisning och delårsbokslut Kommunanställda och allmänhet Förvaltningens stab Nämndshandlingar Webben Förvaltningens stab 20

Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2012

Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2012 Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2012 Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2011-11-29 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010

Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010 Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010 Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Så här blev året 2012 Kommunikations- och marknadsföringsrapport Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Så här blev året 2012 Kommunikations- och marknadsföringsrapport Arbetsmarknad och vuxenutbildning Så här blev året 2012 Kommunikations- och marknadsföringsrapport Arbetsmarknad och vuxenutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4 3 Information... 6 4 Marknadsföring...

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2011

Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2011 Kommunikations- och marknadsföringsplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2011 Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2011- Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018 Ärende nr Kulturnämnden Uppsala KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Al Mån...... Handläggare Datum Diarienummer Söderberg Fia 2015-09-04 KTN-2015-0444 Kulturnämnden Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Från information till kommunikation Kommunikationsstrategin gäller till 2020 Mats O Johansson September 2015 2015-09-23 2 (8) Innehåll 1. FÖRORD OCH INLEDNING...

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi. Version

Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi. Version Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi Version 2016-03-09 Innehåll 1. Syfte 3 1.2. Riktlinje, strategi och plan 3 2. Uppdrag 3 3. Mål 4 4. Budskap 4 5. Vad styr kommunikationsarbetet? 4 6. Extern

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Dokumentnamn: Varbergs kommuns. Diarienummer: KS 2014/0054. Dokumenttyp: Strategi

Kommunikationsstrategi. Dokumentnamn: Varbergs kommuns. Diarienummer: KS 2014/0054. Dokumenttyp: Strategi Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin beskriver hur Varbergs kommunkoncern ska arbeta med sin kommunikation och prioriterade utvecklingsområden i det gemensamma kommunikationsarbetet under perioden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer