Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013"

Transkript

1 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Giltighetstid Dokumentansvarig /processägare Avdelningschef Version 1.0 Senast reviderad Dokumentinformation Beskriver hur avdelningen ska jobba med kommunikation och marknadsföring under 2012 Detta dokument gäller för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt personal inom Kompetensförsörjning

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunikationsmål Förutsättningar Verksamheternas behov 2.2 Målgrupper 2.3 Information på andra språk 2.4 Arkivering 3 Kommunikationsstrategi Intern kommunikation Interna kommunikationskanaler 5 Extern kommunikation Arbetsgång och rutiner 5.2 Projektkommunikation 5.3 Externa kommunikationsenheter 6 pitea.se vår främsta kommunikationsbärare ungipitea.se 6.2 E-myndighet 7 Public relation och sociala medier Media kontaktar oss 7.2 Vi kontaktar media 7.3 Sociala medier 7.4 Fler möten med allmänheten 8 Medborgardialog Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring Bilaga 1. Kommunikationsmodell Bilaga 2. Preliminär aktivitetsplan Bilaga 3. Ansvar och roller Bilaga 4. Mediakontakter Kompetensförsörjning 2

3 1 Inledning I alla verksamheter och företag finns det behov att kommunicera. Syftet varierar från att informera om något specifikt eller sälja in något till att ladda bilden av ens verksamhet med önskade associationer eller skapa tolerans och acceptans i en speciell fråga. Därför krävs ett strategiskt grepp om kommunikation, information och marknadsföring. Vad ska vi förmedla, när ska det ske, på vilket sätt (hur) och med hjälp av vilka kanaler är grunden i all kommunikation i kombination med ett syfte, det vill säga varför vi ska kommunicera. När kommunikationen fungerar som bäst medverkar den i verksamhetens arbete mot uppsatta verksamhetsmål, likväl som den för fram resultatet (måluppfyllelse). För avdelningen för Kompetensförsörjning gäller det inte enbart uttalade verksamhetsmål som rör kommunikation, utan handlar i lika hög grad om medborgardialog, integration, ungdomar och frågan hur man uppfattar kommunen i största allmänhet. I det arbetet spelar medarbetare och det dagliga arbetet en avgörande roll. Detta dokument har följande syfte: - Beskriva hanteringen, avgränsningar och ansvar för arbete med information och kommunikation - Visa riktning och tydliggöra ambitioner - Belysa kommunikation som en del i det dagliga arbetet 1.1 Kommunikationsmål Det övergripande målet för avdelningens kommunikation är att: - skapa en tydlig och gemensam bild av verksamheten internt - öka kännedomen om vårt utbud och värdegrund - öka kännedomen om verksamheternas mervärde, bland annat lärande, integration och kompetensförsörjning - skapa intresse och engagemang för våra verksamheter - bidra till medborgardialog - att verka för högre kunskap, ökad tolerans och medborgardialog kring mångfald och flyktingfrågor 3

4 2 Förutsättningar Utgångspunkt för avdelningen arbete med kommunikation, information och marknadsföring är Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun 1. I den framgår att alla medarbetare och förtroendevalda har både en rättighet och en skyldighet att skaffa sig information, för att klara sina uppdrag och känna sig som en del av helheten i kommunkoncernen. Ytterligare en utgångsopunkt är kommun- och förvaltningsövergripande kommunikationsplaner och/eller riktlinjer. Det övergripande ansvaret för avdelningens kommunikation ligger hos avdelningschef, som tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för att förverkliga intentionerna i kommunens policy och utveckla avdelningens kommunikations- och informationsarbete. Inom Samhällsbyggnad finns en stabsfunktion för kommunikation och information, med uppdraget att driva förvaltningens kommunikation på bred front samt stötta de olika avdelningarna och verksamheterna i frågor som rör kommunikation. Ambitionen är att under 2013 utse en person i varje verksamhet som får ett ettalat ansvar för verksamhetens informationsarbete. Avgränsningarna mellan förvaltningens övergripande kommunikationsfunktionen och avdelningens/verksamheternas eget ansvar och insatser kommer att växa fram under I bilaga 3 beskrivs startpunkten i detta arbete. 2.1 Verksamheternas behov Här följer en kort beskrivning av verksamheternas kommunikationsbehov. En generell utmaning är problemet att komma i kontakt med och nå fram till unga medborgare, information till utlandsfödda, analfabeter och dyslektiker (ljud/film). Kompetensförsörjning verkar för social hållbarhet. Därför ska mångfald och jämställdhet finnas med som ett naturligt perspektiv i arbetet med såväl förvaltningens som avdelningens kommunikation. Vuxenutbildning Vägledning Upplevs positivt enligt kundundersökning, förmodad låg kännedom bland allmänheten. Primära målgrupper: arbetssökande, anställda med utvecklingbehov/-önskan, ungdomar, anhöriga, arbetsliv. Kommunikativ utmaning: öka kännedom om verksamheten (erbjudande, vad vi står för)-även till arbetslivet, tydliggöra ansvar och gränssnitt mot övriga verksamheter, öka nyttjandet av sociala medier, tydliggöra/förbättra kommunikationen på webben samt utveckla/införa fler digitala verktyg (exv. blanketter, tidsbokning, skype, intresseanmälan etc). 1 Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun 4

5 Vuxenutbildning i egen regi Operativ enhet, otydligt gränssnitt mot angränsande verksamheter, otydlighet vad gäller begrepp (vuxenutbildningen, vuxenutbildning, egen regi, komvux etc). Målgrupper: studerande/deltagare, partners, politiker, allmänhet. Kommunikativ utmaning: roll (backoffice-verkstad eller konkurrensutsatt utbildningsanordnare?), tydliggöra begrepp, överblick och förbättrade rutiner kring informationsenheter, tydliggöra/förbättra kommunikationen på webben. Upphandlad utbildning Väl utbyggd verksamhet, etablerad samverkan med externa aktörer, erbjuder ett brett utbud och stora möjligheter för individen. Målgrupper: presumtiva studenter/deltagare, anhöriga, allmänhet, partners, Kommunikativ utmaning: Öka kännedomen om utbud och möjligheter, informera och inspirera målgruppen. Flyktingsamordning* 2 Utökad verksamhet ökar behovet av ett mer aktivt kommunikationsarbete i strävan efter acceptans och tolerans. Målgrupper: allmänhet, lärare och elever i kommunens skolor, arbetslivet, myndigheter, organisationer, gode män men också nyanlända och deltagare/boende. Kommunikativ utmaning: acceptans- och toleransarbete, utveckla befintligt informationsmaterial, synliggöra det positiva genom proaktivt mediaarbete. Arbetsmarknad Praktik och anställningar Verksamheter med rekrytering främst via andra aktörer, även ungdomsverksamhet, relativt okända insatser. En del av verksamheten är EU-projekt, se nedan. Målgrupper: kommunledning, myndigheter, organisationer, gymnasieskolan, övriga partners. Även deltagare/ungdomar. Kommunikativ utmaning: acceptans- och toleransarbete, öka kännedomen (proaktivt arbete), förbättra och målgruppsanpassa information, utveckla närvaron på webben. EU-projekt Ett flertal pågående projekt, avgränsad verksamhet, bygger ofta på samverkan mellan många aktörer. Marknadsföringsinsatser med egna medel som ska följa gällande regler för EU-projekt. EU-projekt med avdelningen som projektägare ska harmoniera grafiskt med Piteå kommuns grafiska profil 3. Informationsmaterial för projekt ska förankras i projektets styrgrupp och avdelningens ledningsgrupp. Kommunikativ utmaning: spridning av resultat och erfarenheter, skapa acceptans, öka graden av enhetlighet och samtidigt ge utrymme för projektets egen identitet. Repris Känd verksamhet (butiken) bland pitebor, positiva försäljningssiffror, miljöargumentet relativt oviktigt i kundenkät, sociala aspekten osynligt. Prioriterade målgrupp: allmänhet som ännu inte hittar hit (bla. yrkesverksamma mitt i livet), presumtiva deltagare, partners. Kommunikativ utmaning: Fortsatt arbetet med att addera värden till informationen. 2 Detta beskrivs mer ingående kommunikationsplanen för Flyktingsamordningen 3 Grafisk manual för Piteå kommun 5

6 Avdelningsövergripande Integration I kommunens integrationsprogram 4 har samtliga förvaltningar ansvar för integrationsarbetet, men Arbetsmarknad och vuxenutbildning (numera avdelningen för Kompetensförsörjning) har ett speciellt ansvar att driva arbetet för ökad tolerans och mot diskriminering. Återkommande insatser är Mångfaldsdagen och Fredagschill, men det finns behov av fler koncept med fokus på värdskap/dörrar in, information/kunskap, arbete/entreprenörskap och mötesplatser/arenor 5. Det gäller integration på bred front, men i synnerhet i frågan om etnicitet. Kommunikativ utmaning: insatser för att öka acceptans och tolerans, sprida kunskap och erfarenheter för att öka kännedom och skapa intresse, skapa och kommunicera mötesplatser och nya koncept. Detta arbetet utförs delvis inom ramen för Flyktingsamordningen 6. Service Kontaktyta mot deltagare, värdefulla bärare av varumärket/bemötande. Målgrupper: studerande/deltagare Kommunikativ utmaning: klar och tydlig information, information/blanketter på flera språk, bidra till utvecklingen av Studiecentrum som mötesplats (skyltning etc). 2.2 Målgrupper Avdelningens verksamheter har ett flertal målgrupper. I kommunikationsmodellen (bilaga 1) beskrivs övergripande hur vi ska närma oss de olika målgrupperna. Interna Aktiva Politiker Partners Allmänhet Ungdom Media Medarbetare i avdelningen och projekt Deltagare och studerande inom verksamheten Nämnden, KS, KF, budget- och bokslutsberedningen Andra avdelningar inom Samhällsbyggnad, övriga kommunala förvaltningar, externa företrädare för näringsliv, samhällsaktörer och organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, även presumtiva partners Medborgare i Piteå kommun (även i grannkommunerna i viss mån), presumtiva deltagare Segment i målgruppen Allmänhet, ungdomar år i Piteå, den digitala generationen. Lokala, regionala och i vissa fall nationella medier som bevakar våra områden, är både en egen målgrupp och ett medel för att nå andra målgrupper 2.3. Information på andra språk Avdelningen ska erbjuda delar av sin information på andra språk. Det är varje verksamhets uppgift att förankra detta hos ledningsgrupp samt driva frågan, med visst stöd från förvaltningens kommunikationsfunktion. 4 Piteå kommuns integrationsprogram 5 Formulerade inom Integrationsgruppen för Attraktiv och uthållig 6 Beskrivs mer ingående i kommunikationsplan för Flyktingsamordningen 6

7 För mer publika produktioner används professionella översättare, medan vid mindre informationsenheter med liten synlighet (blanketter, informationsblad etc) kan resurser i organisationen användas Engelska En engelsk språkversion ska finnas på webben för förvaltningens och avdelningens verksamhet. Här ska både utlandsfödda pitebor och internationella partners finna aktuell och relevant information. I transnationella projekt sker all rapportering på engelska och ska finnas tillgänglig via internet. De som har internationella kontakter kan trycka upp mindre upplagor av visitkort på engelska För flyktingar och invandrare På pitea.se finns ett översättningsverktyg, vilket gör att webbens innehåll finns tillgängligt på en stor mängd olika språk. Informationsmaterial som riktar sig till nyanlända flyktingar och invandrare ska finnas översatta till de vanligaste språken. 2.4 Arkivering Nämnden har som mål att öka verksamhetens synlighet i media. Därför gör vi årliga mätningar av antalet annonser, tidningsartiklar, webbartiklar samt tv- och radioinslag. Materialet har tidigare samlats i en klippbok, men arkiveras digitalt från och med Varje verksamhet har ansvaret att skanna och arkivera medverkan i media tryckt, digital såväl som radio/tv - på avsedd plats. 7

8 3 Kommunikationsstrategi Strategin med att fortsätta utveckla avdelningens kommunikation kan formuleras i fyra punkter. Kommunicera, inte bara informera Genom att addera ett innehåll som berättar något om vem vi är och vad vi står för kan vi rikta budskapen även till hjärta och magkänsla, inte bara till hjärnan. Befolka varumärket/verksamheterna Bra historier om deltagare, studenter eller anställda kan levandegöra verksamheten, såväl innehåll som resultat. En story kan ibland ersätta traditionell information, i andra fall komplettera den. Målgruppen i fokus Vi ska i hög grad försöka besvara frågan What s in it for me?, oavsett om vi riktar oss till arbetslösa ungdomar, företag med kompetensförsörjningsproblem, partners eller allmänhet. Här ingår också användning av ett språk och begrepp som målgruppen känner igen. Del i en större helhet Från och med 2013 är vi en del i en större helhet. Vi är alla Samhällsbyggare och ska verka för att höja blicken och se vår roll i det större sammanhanget. 8

9 4 Intern kommunikation Intern information sker huvudsakligen via Insidan. Ledningsgruppen har ett särskilt ansvar för att lägga ut aktuell information som är gemensam och berör de flesta inom avdelningen. Insidan används också när vi önskar nå övrig personal vid Piteå kommun. Avdelningen ska verka för medverkan i kommunens personaltidning Pitekvarten och Foajefika, vilket samordnas via kommunikationsfunktionen. Nämndprotokoll läggs ut på webben efter att de har justerats. 4.1 Interna kommunikationsenheter Informationsmaterial med liten spridning inom den egna verksamheten utformas i respektive verksamhet. För interna enheter som även når andra avdelningar och förvaltningar inom kommunen, samråd med kommunikationsfunktion om innehåll och produktion. Se även bilaga 3 för ansvar och roller. Insidan Personliga möten Presentationer Affischering Trycksaker E-post Pitekvarten Intranät för information inom avdelning, förvaltning och kommunen. Möten i grupp eller enskilt, en viktig del av verksamheten. Denna struktur beskrivs mer ingående i Kompetens och arbetsmiljöplan Presentationer (exv. ppt) ska följa den grafiska profilen. Använd befintlig mall 7, samråd gärna med kommunikationsfunktionen. Affischering sker inför evenemang och arrangemang som avdelningen anordnar. Kan också användas för att lyfta en specifik fråga vid en specifik tidpunkt, dock inte för tidlös basinformation. Informationsfoldrar och informationsblad för internt bruk ska följa den grafiska profilen. E-post ska endast användas till riktade mottagare. E-postsignaturer utformas enligt riktlinjer för tillämpning av den grafiska profilen för Samhällsbyggnad. Personaltidningen med fyra utgåvor per år. Vi ska verka så att avdelningens verksamheter synliggörs i varje nummer. Förslag till innehåll samordnas inom avdelningen, via förvaltningens kommunikationsfunktion till informationsenheten på KLK. Vem som producerar materialet avgörs från fall till fall KLK, förvaltningens kommunikationsfunktion eller verksamheterna. 7 Mallar Piteå kommun 9

10 Foajefika Månatlig mötesplats i stadshusets foajé, där förvaltningar, verksamheter och nämnder får presentera något aktuellt under ett kort anförande på minuter. Förslag samordnas inom avdelningen, via förvaltningens kommunikationsfunktion till informationsenheten på KLK. Övrigt För enheter som är beständiga (brevmallar, dokument, e- postsignaturer etc.) används befintliga mallar. Beställning av visitkort administreras av informationsansvarig i respektive verksamhet eller förvaltningens kommunikationsfunktion. 10

11 5 Extern kommunikation Piteå ska enligt informations- och kommunikationspolicyn präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Därför har varje medarbetare och förtroendevald en skyldighet att informera och kommunicera med berörda. Den externa kommunikationen ska bland annat presenteras lättillgängligt samt skapa intresse, förståelse och engagemang. 5.1 Arbetsgång och rutiner Vi strävar efter effekt, men också att få som mycket som möjligt för pengarna. Det görs bäst med en genomtänkt plan för kommunikationsarbetet och samordning via kommunikatören. Varje verksamhet har ansvaret att driva sitt kommunikationsarbete, med stöd av kommunikationsfunktionen. Se bilaga 3 för ansvar och roller. Vid inköp av extern produktion ska vi använda byråer där kommunen har gällande avtal 8. Saknas avtal ska en upphandling genomföras. Samråd med kommunikationsfunktionen. Vi jobbar med olika typer av kommunikationsenheter, beroende på syfte. Annonser, affischer och sociala medier är exempel på enheter för att göra målgrupperna uppmärksamma, nyfikna och intresserade av aktuella saker i verksamheterna, medan den kompletta informationen finns på webben. Annonser om lediga tjänster görs i kommunens samlingsannons. Inom avdelningen kommer ett antal logotyper att användas: Piteå kommun Piteå kommun, Samhällsbyggnad Piteå kommun, Vägledningscentrum Piteå kommun, Repris Tillämpningar av den grafiska profilen för Samhällsbyggnad finns. 5.2 Projektkommunikation När verksamhet inom Piteå kommun är projektägare ska Piteå kommuns grafiska profil följas vad gäller typsnitt och färger. I övrigt ska gällande regler för EU-projekt följas 9. Även avdelningens egna projekt ska harmonisera med den grafiska profilen. För mindre, tillfälliga projekt (vissa ungdomsprojekt, ferieprojekt etc.) kan en friare form tillåtas. I dessa fall kan kopplingen till kommunen göras via typografi eller annan märkning, istället för kommunens logotyp. I dessa fall ska alltid kommunikatör kontaktas. 8 Se avtalskatalog på Insidan 9 Komplett information finns på respektive EU-programs webbsida 11

12 5.3 Externa kommunikationsenheter pitea.se Kommunens primära informations- och kommunikationskanal. Beskrivs mer ingående på sid 13. Annons dagspress Trycksaker Affischer Presentationer (ppt) Utställningsmaterial Nyinflyttad Vardagsrummet Värt att veta Årsredovisning/ Delårsbokslut Används för att göra medborgarna uppmärksamma på aktuella företeelser, evenemang och aktiviteter inom avdelningen. Intresseväckare, skapa nyfikenhet och i vissa fall styra trafiken till komplett information på webben. Trycksaker/foldrar/infoblad som beskriver avdelningens och verksamheternas arbete. Affischering sker inför evenemang och arrangemang som avdelningen anordnar. Kan användas för att lyfta en specifik fråga vid en specifik tidpunkt, dock inte för tidlös basinformation. Presentationer (ppt) som används vid informationsmöten och föredrag. Presentationen ska följa den grafiska profilen, mall finns. Konsultera gärna kommunikationsfunktionen. Rollup:s, vepor och annat som kan användas i samband med mässor och konferenser när avdelningen och/eller enskilda verksamheter har behov att presentera sig och sin verksamhet. Tidning som delas ut till nyinflyttade i Piteå. Där kan vi informera om olika delar av vår verksamhet som kan vara av intresse för målgruppen. Ansvaret ligger på kommunikationsfunktionen. Mötesplats för kommunen och näringslivet, frukostmöten med information från kommunens olika verksamheter. Förslag till innehåll samordnas inom avdelningen, via förvaltningens kommunikationsfunktion till informationsenheten på KLK. Informationstidning till medborgarna. Ständig medverkan i numret med populärbudget. Ansvar ligger på förvaltningsekonom och kommunikationsfunktion, i samråd med förvaltnings- och avdelningschef. Gemensam publikation för hela kommunen enligt en fastställd mall. Förvaltningens text ska vara informativ och saklig. Ansvaret ligger kvalitetssamordnare och förvaltningsekonom. 12

13 6 pitea.se vår främsta kommunikationsbärare Webben är idag den viktigaste kanalen för information om avdelningens verksamhet och kontakter med verksamhetsföreträdare. Internt inom avdelningen ansvarar respektive verksamhetschef för informationens relevans samt att nyheter och aktuella händelser publiceras. Det praktiska arbetet utförs av verksamhetens utsedda person, i samråd med förvaltningens kommunikatörsfunktion, se bilaga 3 Webben är en dynamisk kanal, vilket innebär att den ständigt revideras, förändras och förbättras. Revideringen innefattar såväl innehåll som struktur på förvaltningens sidor och sker i nära samverkan mellan respektive verksamhet och kommunikationsfunktion. På förvaltningens webbsidor ska länkar till samarbetspartners finnas. 6.1 ungipitea.se Under juni 2012 lanserades en ny webbportal som samlar information till unga i Piteå. Ambitionen är att den ska innehålla allt det som unga människor vill skaffa sig information och inspiration om: konserter, evenemang, studier, jobb, mötesplatser, sex och samlevnad, förebilder, hälsa och mycket annat. Ungipitea.com utvecklas hela tiden av ett redaktionsråd där informationsenheten, Kultur och fritid samt Samhällsbyggnad medverkar. Tanken är att portalen är en ingång, men där besökaren sedan slussas ut till ordinarie information på webben om de olika verksamheterna. Förvaltningens kommunikatör ingår i redaktionsrådet för drift och fortsatt utveckling, men avdelningens verksamheter som jobbar med unga har ett ansvar att förse redaktionsrådet med tips, underlag och innehåll. 6.2 E-myndighet Kommunen har övergripande mål 10 för e-tjänster och tillgänglighet genom information och tjänster på webben. Inom avdelningen har detta arbete påbörjats med feriejobb, där såväl arbetsgivare som ferieungdomarna gör sina registreringar via webben. Ambitionen är att fler relevanta tjänster ska finnas på webben som underlättar för kommunmedborgarna att komma i kontakt med avdelningen och delta i våra olika verksamheter. 10 Informations- och kommunikationspolicyn 13

14 7 Public relations och sociala medier I begreppet PR public relations - ingår bland annat event, aktiviteter på offentliga platser och sociala medier. Med andra ord är PR alla de situationer där varumärket/verksamheten möter och vårdar sin relation med allmänheten. 7.1 Media kontaktar oss Massmedia är en viktig kanal för att nå ut till allmänheten. Därför ska vi arbeta för att upprätta en god kontakt och ett bra samarbete med både press, tv och radio. Vi ska även arbeta proaktivt för att öka massmedias intresse för våra verksamheter. Vår information till media ska vara korrekt, relevant och lätt att förstå, vilket skapar en tydlighet om vårt uppdrag och vår avdelning. För att lyckas med det krävs: välinformerade medarbetare = goda ambassadörer för våra verksamheter relevant information som skapar realistiska förväntningar på våra verksamheter en attraktiv och användarvänlig webb med relevant, korrekt och aktuell information ett enkelt, tydligt språk i samtliga kommunikationsenheter tydlighet vad gäller form och avsändare Mediakontakter och intervjuer på medias initiativ kanaliseras till uttalad kontaktperson från respektive verksamhet, se bilaga 4 Mediakontakter. Den ansvarige informerar avdelningschef och nämndens ordförande. 7.2 Vi kontaktar media Pressmeddelande eller pressinbjudan ska skickas vid varje större aktivitet eller händelse som såväl avdelningen som förvaltningen genomför. Pressmeddelandet ska följa kommunens fastställda mall 11. Innehåll och avgörandet vilka medier som ska kontaktas utformas i respektive verksamhet, med visst stöd av kommunikationsfunktion. Samtliga pressmeddelanden ska dock passera förvaltningens kommunikatör. I samband med möten i arbetsutskott och nämnd kan det vara aktuellt med pressmeddelande om någon fråga ska upp som är av allmänt intresse eller avhandla ämne som vi vill lyfta. Varje avdelnings-, enhets- eller verksamhetschef har då ansvaret att kontakta kommunikationsenheten för stöd vid utformning av pressmeddelande. Nämndens ordförande samt avdelningens ledningsgrupp ska alltid informeras om pressmeddelanden som skickas ut. Nämndens ordförande ska helst medverka när media besöker och gör reportage om verksamheten. Kommunikationsfunktionen lägger samtliga pressmeddelanden på pitea.se, insidan samt på avsedd plats 12 för arkivering. 11 Wordmall finns 12 Kommungemensamt (W:) 14

15 7.3 Sociala medier Sociala medier är kommunikationskanaler som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll, till exempel chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum. Piteå kommun finns på facebook och twitter, för att göra det ännu lättare för medborgare att kommunicera direkt med kommunen. Piteå kommuns har tagit fram riktlinjer för medverkan i sociala medier 13, som behandlar bland annat ansvar och gallring. Den som utses av verksamhetschef att sköta dessa kanaler har ett ansvar för att hantera mediet på ett bra sätt och följa dessa riktlinjer. Utöver riktlinjerna krävs en tanke, en strategi med den digitala mötesplatsen. I den ska ett flertal frågor besvaras, bland annat: Vilken är rätt kanal för oss? Vad är syftet? Vad vill vi åstadkomma? Med vilken frekvens ska vi närvara? Hur bemöter vi kritik? Kompetensförsörjning har som ambition att utöka närvaron i sociala medier, även stärka interaktionen och kommunikationen i kanalerna. En lathund ska tas fram, som ger stöd för förvaltningens verksamheter i förarbetet och det praktiska kommunikationsarbetet via sociala kanaler. Lansering av nya sociala kanaler ska alltid ske i samråd med förvaltningens kommunikatörsfunktion. 7.4 Fler möten med allmänheten Våra verksamheter medverkar ibland även vid mässor, marknader och andra evenemang, emellanåt genomförs aktiviteter på offentliga platser. Medborgarplatsen i Gallerian är ytterligare en möjlighet till möten med våra målgrupper. Denna typ av aktivitet, när vi söker upp målgrupperna där de finns, är ett effektivt sätt för att nå ut, öka kännedomen om oss samt skapa acceptans och tolerans för vårt uppdrag. Det är också ett viktigt inslag i kommunikationspaletten som bidrar till en förbättrad medborgardialog. 13 Riktlinjer sociala medier 15

16 8 Medborgardialog Medborgardialog syftar till att öka medborgarnas inflytande i de politiska besluten. Det finns idag ett antal verktyg och forum som Piteå kommun använder sig av för att skapa dialog med medborgarna. Medborgarpanelen, Synpunkten, medborgarförslag och Unga tycker är några exempel 14. Under 2013 ska vi på olika sätt jobba för att nyttja de befintliga forumen på ett mer aktivt sätt, exempelvis att föra fram någon fråga från våra verksamheter som kan tas upp i Medborgarpanelen. Ambitionen är också att nyttja Medborgarplatsen i högre utsträckning. I samband med nämndsmöten finns också möjlighet för allmänheten att närvara och ställa frågor direkt till politikerna. Verksamheter eller avdelning initierar dessa aktiviteter, i samverkan med förvaltningens kommunikationsfunktion. Olika aktiviteter inom medborgardialog sker också i samverkan med kommunledningskontoret

17 9 Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring Ett effektivt kommunikationsarbete bidrar i arbetet mot verksamhetsmålen. I vissa fall kan dock inte kommunikationsarbete i sig mätas, utan ingår i en större helhet. I andra situationer är det lättare att bedöma om insatserna är lyckade. Vi bör dock i största möjliga mån verka för att bättre kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och analys utvecklas inom avdelningen i stort, även inom detta område. Några exempel: Med hjälp av uppföljningar kan vi mäta hur olika kommunikationsinsatser - exempelvis annonsering - påverkar trafiken på webben, antal sökande till utbildningar, antal kontakter via telefon och mejl etc. Genom att addera subjektiva upplevelsefrågor i kundundersökningar kan vi utvärdera om ett mer medvetet varumärkesarbete ger resultat. Samordning av kommunikationsinsatserna är ett steg i arbetet med kvalitetssäkring. Tydliga interna rutiner och processer garanterar såväl kvalitet som effektivitet. 17

18 Bilaga 1 18

19 Bilaga 2 AKTIVITETSPLAN 2013, prel * Vad gäller ansvar betyder verksamheten att det yttersta ansvaret är verksamhetchefens, om än det delegeras till annan person. Tankar om ansvar, roller och avgränsningar mellan förvaltningens kommunikationsfunktion och verksamheterna beskrivs mer ingående i bilaga 3. Tid Verksamhet Aktivitet Möjliga enheter Mål/Målgrupp Ansvar/Kontaktperson Uppföljning & Utvärdering jan-feb Samtliga Anpassning ny organisation Foldrar, info.blad, webb etc. Kommunikatör /verksamheterna Samtliga Revidering befintligt material Info.blad, info.brev, foldrar, trycksaker etc. Deltagare, sökande, allmänhet, partners m. fl. Kommunikatör/ verksamheterna Samtliga Revidering och utveckling av webben Avdelningens och verksamhetssidor på pitea.se Kommunikatör/verksam heterna jan-dec VLC (vux, lärling, orienteringskurs er, upphandlad utbildning m.fl.) Löpande marknadsaktiviteter exv. inför ansökning högskola, rekrytering, evenemang etc. Feb-april VLC Temadagar attraktiv arbetsgivare Annonsering, facebook insidan/utsidan, affischering Annonser, affischering, facebook, webben feb Individstöd/ferie Info näringslivet Annonsering, nyhetsbrev (befintliga), personliga utskick (DR) Allmänhet, sökande, deltagare, partners, media mfl Sökande, deltagare, företag Presumtiva studenter/framtida arbetskraft Arbetsgivare Verksamheten Verksamheten i samverkan med personal och info Verksamheten Trafik Utvärdering upplevelse (möjligt nyttja deltagare och personal kan nyttja Antal sökande, trafik på webben Antal besökande temadagar mars Individstöd/ferie Info ungdomar och föräldrar Annonsering, facebook, insidan/utsidan, ungportalen Ungdomar/föräldrar Verksamheten Sökande Uppföljning hanteringen maj Repris Vårrensning Annons, facebook, insidan/utsidan, affischering Allmänhet Verksamheten Antal besökare Försäljning

20 maj och okt Repris Mobila återvinningscentral, samannonsering med Pireva aug SC Info till distansstuderande Annons, facebook, insidan/utsidan, affischering Utskick infobrev Pitebor i byar Verksamheten Antal besökare Pitebor som ansökt om distansstudier Verksamheten sep Repris Höstrensning Annons, facebook, Pitebor Verksamheten Antal besökare insidan/utsidan, affischering Försäljning okt Repris Patronsöndag Pitebor Verksamheten oktober Stab/integration Mångfaldsdagen Annonsering, facebook, insidan/utsidan, affischering Allmänheten Övergripande ansvar: enheten Social Hållbarhet. För avdelningens insatser och medverkan ansvarar avd.ledningen. 4ggr/år Avdelningen Pitekvarten Kommunens personal Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och info 1 ggr/år Avdelningen Inflyttartidningen Nyinflyttade pitebor Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och info 2 ggr/år Avdelningen Vardagsrummet Näringslivet Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och Näringsliv Enkät Ekonomisk utvärdering och rapport utvärdering Artikel/notis i varje nummer Artikel i ny utgåva 1 tillfälle per termin Löpande Avdelningen Foajéfika Kommunanställda Ledningsgrupp avd, i samverkan med förv. kommunikatör och info 1 ggr/år Avdelningen Värt att veta Pitebor Förvaltningens stab 1 tillfälle per år 3 ggr/år Avdelningen Årsredovisning och delårsbokslut Kommunanställda och allmänhet Förvaltningens stab Nämndshandlingar Webben Förvaltningens stab 20

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: 2013-2016 Reviderad den: Diarienummer:

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun 1 (12) 2010-03-18 Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun Kommunledningskontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Vi bygger vårt framtida Piteå

Vi bygger vårt framtida Piteå Bilaga 1 Vi bygger vårt framtida Piteå sförvaltning 1 januari 2013 - En utmaning för oss alla Arbetsmarknad och vuxenutbildning Miljö och bygg Teknik och gatu senheten Mark och skog Tillväxtavdelningen

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer