En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor."

Transkript

1 HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET CLAS LINNMAN UPPSALA UNIVERSITET Katarina Leao UPPSALA UNIVERSITET En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. Professor Göran Magnusson, ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ANDREI CHAGIN Karolinska Institutet SIMONE CODELUPPI Karolinska Institutet Joey Lau Börjesson UPPSALA UNIVERSITET GUSTAF EDGREN Karolinska Institutet MARCUS JÄRÅS LUNDS UNIVERSITET Martin Jädersten Karolinska Institutet Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Verksamhetsåret NILS EMIL EGECIOGLU GÖTEBORGS UNIVERSITET FANG FANG Karolinska Institutet EMMA IVANSSON UPPSALA UNIVERSITET GABRIELLA HONETH LUNDS UNIVERSITET JOHAN HARTMAN Karolinska Institutet FRIDA FÅK LUNDS UNIVERSITET HELENA FILIPSSON NYSTRÖM GÖTEBORGS UNIVERSITET

2 SIGRID CARLSSON studerar fördelarna (tidig upptäckt/behandling, förhindrande av lidande och död) respektive nackdelarna (oro, överdiagnostik, biverkningar, kostnader) med s.k. PSA-screening för tidig upptäckt av prostatacancer. JESSICA CEDERVALL studerar HRG, ett protein som finns i serum och har visat sig kunna reglera blodkärlsnybildning. Ett klargörande av mekanismerna bakom HRG:s effekter på kärlnybildning och tumörutveckling kan förhoppningsvis leda till bättre behandling av tumörsjukdomar. CAROLINE BIRGNER försöker i sitt projekt klargöra mekanismer bakom drogberoende och på sikt utveckla effek tivare behandlingar. Utgångspunkten är en nyupptäckt grupp av dopaminceller i belöningssystemet, som har förmåga att signalera med både dopamin och glutamat. LISA BERGLUND studerar betydelsen av hormonet GIP och dess receptor GIPR för utvecklingen av kärlsjukdom vid diabetes som kan drabba såväl små blodkärl i njurar, ögon och nerver som stora blodkärl, vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke. STEFAN AMISTEN studerar proteinkopplade receptorer (GPCRs) som utgör målet för unge fär hälften av all receptbelagd medicin. Stefans fokus är receptorer som reglerar insulinproduktionen samt överlevnad och tillväxt av celler i bukspottkörtelns langerhanska öar. HENRIK AHLENIUS forskar om hur åldrande och sjukdomar kan påverka nervceller så att neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson och Alzheimer utvecklas och hur detta kan förhindras. ANDREI CHAGINS forskningsfält är kortvuxenhet. Genom studier av autofagocytos, en nedbrytande cellulär process som bidrar till bentillväxt och hormonell reglering av längdtillväxt, hoppas Andrei hitta mekanismer och faktorer som på sikt kan hjälpa barn med tillväxt avvikelser. SIMONE CODELUPPI Vill öka förståelsen om de cellulära mekanismer som aktiveras i ryggmärgen efter en akut skada. Syftet är att kunskapen ska leda till nya behandlingsmetoder som minskar skadeprocessen efter en ryggmärgsskada och räddar neurologiska funktioner för de som drabbas. GUSTAF EDGREN hoppas bidra till att man lättare kan hitta de högriskblodgivare som tros ligga bakom TRALI (transfusionrelated acute lung injury) en oförklarlig, livs hotande lungkomplikation som kan uppstå vid blodtransfusioner. Nyckeltal MSEK 2010 MSEK Donationer 4,7 6,4 Testamenten 70,9 38,7 Övriga insamlade medel 3,1 1,9 Övriga intäkter 0,9 1,2 Intäkter totalt 79,6 48,2 (Inkl. samförvaltade stiftelser) 100,4 57,6 Stipendier och forskningstjänster - 20,7-27,9 Administrationskostnader - 0,9-1,1 Insamlingskostnader - 4,1-4,2 Realisationsresultat fastighet - 0,2 - verksamhetskostnader totalt - 25,9-33,2 CLAS LINNMAN forskar kring centralnervösa processer vid smärta i psykiatrisk sjukdom och hoppas skapa bättre förståelse för hur psykisk sjukdom kan förändra hjärnans reaktioner på smärta, vilket på sikt kan leda till en mer inte grerad vård. KATARINA LEAO forskar kring en grupp av nervceller i hippocampus som är extra känsliga för nikotin. Målet är att fördjupa förståelsen för hur nikotinberoende påverkar hjärnan genom att undersöka hur långvarig administration av nikotin påverkar cellernas funktion. JOEY LAU BÖRJESSON studerar om transplantation av insulinproducerande celler till skelettmuskulatur är en möjlig behand lingsform vid typ 1-dia betes. Läs mer om Joey och hennes forskning på sidan 7 här i verksam hets berättelsen. NILS EMIL EGECIOGLU studerar betydelsen av könshormoner, immunologiska markörer och kostens påverkan under viktiga utvecklingsskeden för anorexi. Målet är att öka kunskapen om sjuk domens bakgrund och orsaker, vilket på sikt kan ge mer effek tiva behandlings strate gier. FANG FANG studerar infektioner som kan leda till amyotro fisk lateralskleros (ALS), en av våra svåraste neurologiska sjukdomar mot vilken botemedel i dag saknas. Målsättningen är att generera ny kunskap om orsakerna till ALS, vilket på sikt kan leda till förbättrade behand lingsmetoder. Aktier och andelar i aktiefonder, svenska och utländska 751,4 894,5 Nominellt i SEK 457,5 368,5 Likvida medel och upplupna räntor 40,0 55,3 tillgångar totalt 1248,9 1318,3 (inkl. samförvaltade stiftelser) värderade till marknadsvärdet MARCUS JÄRÅS fortsätter sitt forskningsprojekt från Harvard kring akut myeloisk leukemi (AML), ett allvarligare tillstånd av leukemi. Målet är att via screeningtest studera de AML-stamceller, som är källan till sjukdomen, för att möjliggöra nya behandlingar. MARTIN JÄDERSTEN forskar kring myelodysplastiskt syndrom (MDS), en kronisk benmärgscancer. Målsättningen är att skapa underlag för mer detaljerad riskbedömning och effektivare möjlighet att erbjuda adekvat behandling, t.ex. benmärgstranplantation, till högriskpatienter. HELENA FILIPSSON NYSTRÖM hoppas att hennes projekt ska leda till förbättrat omhändertagande av patienter med auto immun hög ämnesomsättning och sköldkörtelassocierad ögonsjukdom. FRIDA FÅK driver ett projekt med syfte att hitta nya behandlingsmetoder för det så kallade metabola syndromet och bredda vår kunskap om hur bakterierna i kroppen påverkar vår hälsa. Syftet är att klargöra betydelsen av tarmfloran för utveckling av det metabola syndromet i tidig ålder och att hitta behandlingsalternativ, genom att identifiera probiotika ( snälla bakterier) som kan påverka kroppsvikt, fettdepåer och åderförkalkning i rätt riktning. Frida kommer även att undersöka prover från patienter med åderförkalkning för att se om det går att hitta bakterier som kan vara kopplade till sjukdomen. JOHAN HARTMAN försöker förbättra diagnostiken vid bröstcancer, den vanligaste cancersjukdomen hos svenska kvinnor, och hitta högeffektiva läkemedelsbehandlingar för spridd bröstcancer. GABRIELLA HONETH vill med sin forskning kring brösttumörer öka förståelsen för hur olika cellpopulationer i en tumör samverkar och vad som händer med celldynamiken vid behandling. Målet är att på sikt få fram effektivare behand lingar. EMMA IVANSSON vill förbättra diagnostik och behandling av skelettcancer. Denna är vanlig hos vissa hundraser och Emma försöker hitta ärftliga skillnader mellan friska och sjuka hundar och utvärdera dessa gener hos människa och undersöka effekterna för celler och vävnader.

3 2011 i sammandrag Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) delade ut 21,6 miljoner kronor till 35 nya postdoktorala stipendiater*. Samtidigt fick sex unga forskare utökat forskningsstöd på totalt 12 miljoner kr. Stipendiaterna valdes ut som de bästa av 225 sökande. Inklusive tidigare års, ännu gällande stipendier stödde SSMF 120 unga forskare Tack vare generösa givare fick SSMF in drygt 100 miljoner kronor under året. SSMF:s omkostnader var så låga som 5 procent av insamlade medel, långt under genom snittet för ideella organisationer. * varav fem stipendier med medel från Stiftelsen Olle Engqvist Byggmästare. Siffrorna på denna sida inkluderar både SSMF:s egna fonder och samförvaltade stiftelser. 3

4 SSMF i ett nötskal Samlar in medel till forskning Ända sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) grundades 1919 har idén varit densamma: Att göra det möjligt för yngre medicinare att forska och att utveckla sina egna idéer inom forskningen. Detta möjliggörs genom bidrag från personer som precis som vi tycker att oberoende medicinsk forskning är angelägen. Tack vare allt från mindre gåvor till stora donationer och testamenten, har SSMF undan för undan kunnat öka stödet till forskningen. Testamenten 80 % Övrigt 5 % Donationer 15 % Stödjer unga forskare SSMF:s postdoktorala stipendier fungerar som en bro som ger nydisputerade doktorer ekonomisk möjlighet att under två år ägna sig åt vetenskaplig utbildning för att få docentkompetens. De forskartjänster som SSMF införde 2010 fungerar som ännu en bro tack vare dessa treåriga tjänster kan unga forskarna på allvar etablera sig på de medicinska fakulteterna. Doktorsexamen Docent Forskningsledare 2011 Förvaltar för framtiden Det förtroende som givarna visar SSMF genom gåvor, donationer och testamenten innebär ett stort ansvar för att medlen används på bästa sätt. Precis som forskningen i sig måste stödet till den vara uthålligt. SSMF har därför byggt upp en buffert för långsiktigt stöd till medicinsk forskning genom omsorgsfull förvaltning av givarnas bidrag. Samtidigt är SSMF:s omkostnader för de insamlade medlen så låga som 5-7 procent mot det två- eller tredubbla hos många andra ideella organisationer ,9 MSEK 209,1 MSEK 499,1 MSEK 574,2 MSEK 1 165,4 MSEK 1 248,9 MSEK 4

5 Ordföranden har ordet Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har i snart ett sekel bidragit till medicinsk forskning i Sverige. All medicinsk forskning har ett gemensamt mål: Att förebygga, lindra eller bota sjukdom. Nyttan av forskning som direkt rör diagnos eller behandling av en viss sjukdom är kanske den som är lättast att förstå, så kallad tillämpad forskning. Samtidigt bygger lejonparten av sjukvårdens kompetens och kunskap på grundläggande upptäckter om hur celler och organismer fungerar som gjorts inom det som kallas grundforskning. Båda typerna av forskning behövs för att öka den medicinska kunskapen. Nobelpriset som är ett bra exempel års nobelpris i medicin är ett färskt exempel på hur grundläggande och förutsättningslös forskning kan leda till patientnytta på mindre än 15 år. En av pristagarna, Jules Hoffmann, undersökte hur bananflugor bemästrar infektioner och upptäckte de så kallade Toll-receptorernas betydelse för denna förmåga. Det tog inte lång tid innan man fann att motsvarande receptorer är lika viktiga för människans infektionsförsvar, men även att denna del av immunsystemet, som utlöser inflammation, också kan skada oss när reaktionen blir för stark. Ett svenskt genombrott. Medicinpriset leder tankarna till en svensk forskare, Hans G Boman, som upptäckte en annan del av det medfödda immunförsvaret. Han skulle ha varit värd ett Nobelpris, men avled för tre år sedan vid 84 års ålder. Hans G Boman funderade över hur insekter kan bekämpa infektioner trots att de saknar antikroppar. I sin forskning upptäckte han tidigare okända peptider med förmåga att döda bakterier. Peptider som är viktiga för det medfödda immunförsvaret inom hela djurriktet människan inkluderad. Vikten av att tidigt prova sina idéer. Hans G Boman upptäckte den utvecklingsmässigt äldsta delen av immunsystemet. En upptäckt av stor betydelse. Han gjorde också andra viktiga upptäckter och hans karriär är ett lysande exempel på vikten av att redan som ung få möjlighet att pröva sina egna idéer. 5 Grunden till Hans G Bromans viktiga forskningsgenombrott lades redan på 50-talet. Då fick han som nydisputerad kemiforskare chansen att gästforska i New York vilket väckte hans intresse för mikrobiologi. Många karriärer grundläggs av SSMF. Viktiga vetenskapliga upptäckter görs av både unga och äldre. Men en sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. Det är med stor tillfredsställelse vi inom SSMF kan se att många som i dag är framgångsrika forskare en gång började sina karriärer som SSMF-stipendiater. Det gör oss stolta, förhoppningsfulla och mycket motiverade att fortsätta vårt arbete med att stödja unga och lovande forskare. Ett arbete som görs möjligt tack vare våra generösa givare och donatorer. Professor Göran Magnusson, ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

6 I går SSMF-stipendiat. I dag världsberömd forskare. För 15 år sedan var Anna Wedell SSMF-stipendiat. Idag är hon professor inom klinisk genetik och en av världens främsta forskare inom medfödda metabola sjukdomar. Sällsynta diagnoser eller ovanliga sjukdomar är som namnet antyder ovanliga. Men om man lägger samman alla som drabbas av, sinsemellan olika, ovanliga sjukdomar blir antalet patienter betydande. Medfödda sjukdomar är komplexa och allvarliga och resulterar ofta i omfattande funktionsnedsättning eller för tidig död. I början av 90-talet var kunskapsläget om ovanliga sjukdomar skralt och både diagnostik och behandling lyste med sin frånvaro. Men sedan dess har stora satsningar gjorts runt om i världen och forskningsområdet har genomgått en explosionsartad utveckling. Många av de främsta upptäckterna har gjorts inom det relativt unga forskningsfältet medicinsk genetik där Anna Wedell är verksam. Kampen att få forska Anna Wedell minns väl hur det var när hon själv var nybliven forskare. Hur tufft det är att få fortsätta forska efter doktorering även för den som har goda forskningsresultat och brinnande engagemang. Som nybliven forskare är det svårt att konkurrera med etablerade forskare om anslag. Här spelar SSMF en mycket viktig roll genom sitt stöd till unga forskare den där kritiska tiden efter doktorering. Internationellt omtalad När Anna fick sitt SSMF-stipendium för 15 år var hon den första forskaren att syna genetiken hos barn som fötts med nedsatt produktion av kortisol och aldosteron i binjurebarken. Resultaten av detta och påföljande forskningsprojekt har gjort att barn som har gendefekten idag Att bedriva självständig forskning kräver egna medel. Men som nybliven forskare har man svårt att konkurrera med etablerade forskare om de krympande anslagen. Tiden efter doktoreringen är verkligen en kritisk tid för unga forskare, här gör SSMF en mycket viktig insats, säger professor Anna Wedell. kan diagnosticeras redan i fosterlivet, och behandling kan skräddarsys till varje drabbat barn. Anna ligger bakom flera internationellt uppmärksammande upptäckter. Idag är hon professor i medicinsk genetik på Karolinska Institutet och ledamot i Nobelförsamlingen. Hon har bland annat upptäckt två tidigare helt okända sjukdomar och har varit med om att utveckla ett nytt sätt att analysera gener. En modell som kan påvisa mekanismer bakom ärftliga, monogena sjukdomar. Det vill säga sjukdomar som orsakas av skador i en enda gen. Smal forskning med bred användning Cirka tio procent av de monogena sjukdomarna drabbar ämnesomsättningen. Hur näringsprocesserna i cellen fungerar inverkar på alla processer i kroppen, särskilt i energikrävande organ som hjärna, hjärta, lungor, njurar och lever. För 20 år sedan dog många av barnen som föddes med medfödda metabola sjukdomar. I dag har de som föds med sjukdomarna mycket goda chanser att överleva och med behandling få god livskvalitet. Utöver att Annas forskning har resulterat i stora segrar för de som drabbas av medfödd metabol sjukdom finns även andra vinster, Forskningen på ovanliga sjukdomar och det som inte fungerar i kroppen har lett till viktiga iakttagelser som givit ny kunskap även inom stora folksjukdomar. namn Anna Wedell ÅldeR 49 år arbetar Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och som professor i medicinsk genetik vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet. Ledamot i Nobelförsamlingen. Forskningsområden: Medfödda endokrina och metabola sjukdomar. 6

7 Hur Joeys upptäcktsresor till de Langerhanska öarna räddar liv. inlagd och blev kvar där i två veckor. Det kunde ha gått riktigt illa. Jag gick på naturvetenskaplig linje på gymnasiet och blev motiverad att gräva djupare i vad som orsakar diabetes och hur det kan förhindras. Laboratoriet där Joey Lau Börjesson arbetar påminner på ett sätt om vilken arbetsplats som helst. En radio står på som bakgrundsmusik. Men vad hon och hennes kollegor arbetar med är att det mest grundläggande som finns i livet: varför människokroppen fungerar och varför den ibland slutar att fungera. Stipendiet från SSMF har varit avgörande för att jag ska kunna forska. Och för att jag ska få arbetsro. Att kunna tänka långsiktigt är grunden för att kunna experimentera i labbet, säger Joey Lau Börjesson. På Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet finns vitrinskåp som vittnar om forsk ningens långa historia. Genom glasen skymtar skelett och kroppsdelar märkta sent 1800-tal. I ett laboratorium längre bort i korridoren studeras Langerhanska öarna. I mikroskopet ser de ut som pärlor eller briljanter. Så värdefulla är de även för kroppen. Langerhanska öarna innehåller bukspottkörtelns insulinproducerande celler. Transplanterar man dem från avlidna det krävs två donatorer för att hjälpa en sjuk kan man hjälpa människor med svår diabetes. Närstudier av öarna Att labba och fylla dagarna med experiment är det bästa jag vet, säger Joey Lau Börjesson. Att transplantera öarna tillbaka in i en bukspottkörtel kan innebära risk för bukspottkörtelinflammation. I stället har en möjlig behandling blivit att placera dem i levern, dock försämras med tiden funktionen. Idéerna kommer sällan på beställning Hur kan man få öarna att trivas bättre och leva längre? Finns det ännu bättre ställen i kroppen att plantera dem? Andra organ? Det är dessa frågor Joey Lau Börjesson dagligen ställer sig i laboratoriet. Och i hemmet. Det händer ofta att idéer kommer på kvällen, när vi ätit och barnen lagt sig. Joey Lau Börjesson är född i Sverige men hennes föräldrar kommer från Hongkong. Hennes pappa var sjöman, såg bokstavligen hela världen under sina resor, och tyckte Sverige var allra finast. Här startade han en kinesisk restaurang och bildade familj. Brodern fick diabetes Att Joeys två år yngre bror i tonåren blev allvarligt sjuk i diabetes gjorde att hon valde att ägna sig åt forskning riktad mot att hjälpa diabetesdrabbade. Min bror kände sig dålig och åkte till sjukhuset. Det visade vara sig så allvarligt att han omedelbart blev 7 Nyfikenhet, tålamod och pengar De grundläggande insikter om kroppen som Joeys föregångare på 1800-talet kom fram till sprids vidare från generation till generation. Grundförutsättningen för att kunna forska är densamma: nyfikenhet, kunskap, tålamod och tid, tid, tid. Och därmed pengar. Stipendiet som jag fått från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har varit avgörande för att jag ska kunna forska. Och för att jag ska få arbetsro. Att kunna tänka långsiktigt är grunden för att kunna experi men tera i labbet. Tack vare stipendiet från SSMF kan Joey forska koncentrerat om de Langerhanska öarna i två år. namn Joey Lau Börjesson. Bor: Uppsala. Yrke: Forskar vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. Bakgrund: Gymnasium med forskningsinriktning inom det naturvetenskapliga programmet. Apotekarexamen. Disputerat i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Nuvarande forskningsområde: Nya behandlingsmetoder för diabetes. Gränslandet mellan grundforskning och applikation. Tekniker för transplantation av insulinproducerande celler.

8 En gåva till SSMF kan se ut hur som helst. Den som vill hjälpa forskarna att bekämpa praktiskt taget vilken sjukdom som helst kan göra det genom Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Givaren väljer själv forskningsområde från A som i Alzheimers sjukdom och Astma till Ö som i Ögonsjukdomar och Öronsjukdomar. Givaren väljer också själv mycket han/hon vill stödja forskningen med och i vilken form (2011 års minsta bidrag var på några hundralappar och det största på över en miljon kronor). Stödet behöver inte vara i pengar. SSMF får ofta gåvor i de mest skiftande former. Eller vad sägs om allt från aktier och fonder till lägenheter, ja, till och med hela fastigheter? En del givare som inte har nära släktingar att skänka sina smycken till väljer att låta smyckena bidra till medicinsk forskning. Detsamma gäller de motorfordon som SSMF ibland får och som ofta säkerställer många års forskning det gäller bland annat den donation i form av veteran bilar som vi en gång fick. En annan verkligt unikt gåva till SSMF var en enorm vävstol för tillverkning av eleganta damastdukar till slott och herresäten. Andra annorlunda gåvor har varit en garderob med eleganta balklänningar, klassiskt kinesiskt porslin och värde full konst, allt från Bruno Liljefors rävar och Olle Olssons Hagalundsmotiv till en grandios oljemålning av den italienske mästaren Luigi Nono. Vill du också stödja den medicinska forskningen, kan du göra det genom allt från mindre gåvor till stora donationer eller genom att tänka på SSMF i ditt testamente. Kanske blir det några av dina smycken eller antikviteter som gör att den avancerade forskningen i universitetens laboratorier kan fortsätta? Kanske har du några aktier, konstverk eller andra tillgångar som kan ge forskarna mer energi när de står böjda över sina mikroskop och 365 dagar om året försöker hitta nya vägar att förebygga och bota sjukdomar? 8

9 Gåvor Varje år får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) gåvor på allt från några hundralappar till en eller till och med flera miljoner kronor. Enklaste sättet att stödja SSMF:s finansiering av forskning kring en lång rad sjukdomar är att sätta in ett bidrag på SSMF:s bank- eller plusgirokonto, se verksamhetsberättelsens baksida, eller att föra över pengar från kreditkort via SSMF:s hemsida: Minnesgåvor Har du en släkting, en god vän, en arbetskamrat eller någon annan som stod dig nära som gått bort? Då kan du hedra hans/hennes minne med en gåva till medicinsk forskning. Sätt in önskat belopp med hjälpa av formuläret på så skickas en vacker minnesadress i givarens namn till anhörig, begravningsbyrå eller annan angiven mottagare. Du väljer själv välj själv belopp och om gåvan ska gå till medicinsk forskning i stort eller till forskning kring någon speciell sjukdom. Gratulationsgåvor Kan du tänka dig en bättre present till en jubilar som har allt än en gåva till medicinsk forskning? Gå in på och välj själv belopp och om gåvan ska gå till medicinsk forskning i stort eller till forskning kring någon speciell sjukdom. Skattefri aktieutdelning Numera kan en privatperson som äger aktier i börsnoterade bolag skänka bort hela eller delar av sin aktieutdelning till en ideell organisation som SSMF utan att vare sig givaren eller mottagaren betalar någon skatt. Hela beloppet går till den medicinska forskningen. Det är viktigt att gåvan registreras innan respektive bolag fattar beslut om utdelningen. På finns mer information och blankett för aktieutdelning som gåva. Donationer Den som vill ge en större summa till medicinsk forskning brukar göra detta genom en donation till SSMF. Som donator kan du starta en egen fond för forskning kring den eller de sjukdomar där du tycker att behovet är särskilt stort. Du kan namnge fonden efter dig själv eller till exempel en nära anhörig, kanske någon som gått bort i just den sjukdom där du gärna skulle se mer forskning. Testamenten En vanlig form av gåvor till SSMF är testamenten. Många som saknar arvingar väljer att testamentera sina tillgångar till SSMF:s livsviktiga verksamhet i stället för att de går till allmänna arvsfonden. Andra vill säkerställa svensk medicinsk forskning på hög nivå, till exempel genom en fond för forskning kring en sjukdom som testatorn själv drabbats av. Testamenten kan bestå av allt från pengar och bostäder till konst, smycken, antikviteter och andra tillgångar se sidan 8 i verksamhetsberättelsen. 9

10 SSMF:s fonder förvaltar Den som donerar eller testamenterar ett större belopp till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) kan starta en medicinsk forskningsfond i sitt eget namn, sin familjs namn eller namnen på någon annan person som man vill hedra genom fonden. Instiftaren väljer själv vilken eller vilka sjukdomar som forskningen ska omfatta. Bidrag som skänks utan speciella önskemål från givaren förvaltas i SSMF:s grundfond. Forskningsområde/instiftare: AL amyloidos Gunnar Bodins Anorexi Ingegerd och Ebbe Ragnarsson Marks Fond Astma och allergi Stiftelsen Frithiof och Inga-Lisa Ekstedts Donationsfond Förbandsmaterial AB Stig och Karin Irvalls Donationsfond Stiftelsen Berndt och Kristina Söderbergs Fond Barn- och ungdomsmedicin Eva Heinricis Björn och Brita Westins Fond Cancersjukdomar och tumörbiologi Stiftelsen Anders Erling Anderssons Lisa och Evert Anderssons Fond Verner Anderssons Fond Stiftelsen Kerstin och Göran Bergenstråhles Fond Gunvor och Olle Bergs Orian Bernikers & Anita Mellström Bernikers Gåvofond Florence & Gunnar Carlesons Maciej Erikssons Stiftelsen Göte och Karin Iverstams Ragnhild och Stig Jonsons Fond Stiftelsen Tatjana och Jacob Kamras Forskningsfond Hjalmar Karlsons Fond Anne & Sten Kistners Forskningsfond Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens Stiftelsen Signe och Linnea Larssons Ellen och Evald Mohlins, Falun, Nils-Erik Nilssons Ragnar, Eva & Kerstin Perssons Blenda och Hilding Peterssons Britta och Hans Sjögrens Gustav Skölds Charlotte och Erik Théel-Andersons Minne Inga Thomssens Fond Ingrid och Tore Wallstens Fond Demenssjukdomar Sigrid Siggan Sundbergs Diabetes Hemtorpsfonden Ingegerd och Ebbe Ragnarsson Marks Fond Tage Westerlunds Fond Endokrinologi Stigo Petterssons Fond Farmakologi Stiftelsen Tora och Henrik Petersons Fond Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar Harry, Helga och Rolf Adlerwalts Britta och Anders Amneús Fond Birger och Ulla Hellgårds Donationsfond Tord Jönssons Fond Sif och Patric Kallings Fond Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens Stiftelsen Lars Christian Lundbergs Fond Ragnar, Eva & Kerstin Perssons Britta och Tom Robinsons Fond Margareta Schultz Carl-Olof Stenerups Fond Ted Söderlunds Sven och Märtha Örtlunds Hjärt- och kärlsjukdomar Madeleine och Hilding Agrells Fond Stiftelsen Anders Erling Anderssons Lisa och Evert Anderssons Fond Carl-Gustaf och Margaretha Berggrens Fond Karin och Alfond Berglunds Gösta Bystedts Fond Stiftelsen Erik Callergrens Carola Carlanders Fond Ove Ekströms Fond Arvid Göranssons Stiftelse Stiftelsen Margit Hederbergs Stiftelsen Tandläkare Filip Holsts och Gunilla Holsts Anna-Lisa och Herbert Janssons Stiftelsen Karin och Gullan Janssons Fond Ragnhild och Stig Jonsons Fond Gösta Waldermar Jilkéns Forskningsfond Hjalmar Karlsons Fond Ingvar & Valdemar Kristofferssons Dona tionsfond Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens Stiftelsen Gösta och Birgit Lieberts Fond Mats Lundbergs Arne och Barbro Martins Fond Beda och Gottlieb Mittags Donationsfond Stiftelsen Mia och Erik Myrins Donationsfond Folke Nords Ingrid och Frank Nordströms Fond Ragnar, Eva & Kerstin Perssons Stigo Petterssons Fond Margareta Schultz Charlotte och Erik Théel-Andersons Minne Ingrid och Tore Wallstens Fond Tage Westerlunds Fond Stiftelsen Karl och Gerda Östmans Fond Immunologi Medicine Doktor Herbert och Anna Müssbichlers Fond 10

11 närmare en miljard kronor. Kirurgisk forskning Syskonen Jan och Elisabeth Gyllenstiernas Fond Elzbieta Malec Olovsons & Tore Olovsons Stiftelsen Nils och Signe Wirgins Luftvägs- och lungsjukdomar Stiftelsen Erik Callergrens Stiftelsen Roland Hollstens Donationsfond Anna-Lisa och Herbert Janssons Beda och Gottlieb Mittags Donationsfond Stiftelsen Mia och Erik Myrins Donationsfond Matsmältningsorganens sjukdomar Ove Ekströms Fond Stiftelsen Nils och Signe Wirgins Gåvofond Medicinsk forskning (allmänt) Astrid och Stig Almers Arne Berntssons Ester och Einar Erikssons August och Thérèse Hazelius Fond Anders och Lydia Jonssons samt Lilly och Tore Lindgrens Donationsfond Klasons Forskningsfond Åke och Annie-Marie Lundbergs Fond Ruth Lundells Fond för Medicinsk Forskning Valter Lybergs Gertrud Olivecronas Sven och Ruth Nydahls Ingegerd och Ebbe Ragnarsson Marks Fond Selma och Fritz Ringströms Fond Vera och Harald Sallbergs Fond Syskonen Marianne, Carl-Gustaf och Birgit Sandwalls Ebba och Gunnar Sevegrans Fond Familjen Skoglunds Fond Gudrun Stålhanes Fond Svea och Olof Tinnerstedts Fond Professor Börje Uvnäs Fond Mikrobiologi och infektionsmedicin Stiftelsen Elias Bengtssons Fond Vera Degerstedts Fond Medicine Doktor Herbert och Anna Müssbichlers Fond Stiftelsen Tora och Henrik Petersons Fond Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS Arvid Göranssons Stiftelse Stiftelsen Lars Christian Lundbergs Fond Nils-Erik Nilssons Carl-Olof Stenerups Fond Sven och Märtha Örtlunds Neurovetenskap Tom & Gun Flensburgs Ingalisa och Lars Gyllenstens Fond Stiftelsen Lars Christian Lundbergs Fond Njursjukdomar och urologi Ragnhild och Stig Jonsons Fond Sten Schéles Obstetrik och gynekologi Fonden för Endometriosforskning Ortopedi Orian Bernikers & Anita Mellström Bernikers Gåvofond Psykiatri Gudrun och Ingvar Anderssons Fond Erik Bergenskogs Fond Stig Forsbergs Reumatologi Stiftelsen Tandläkare Anna-Lisa Hallqvist-Holsts Victoria och Eric Harbergs Fond Richard Heinz Hungers Fond Elsa och Arne Jarlefors Fond Märta och Helge Sahléns Smärtmedicin Vera Degerstedts Fond Stiftelsen Elsa Franzéns Fond Tropikmedicinska sjukdomar Stiftelsen Elias Bengtssons Fond Tuberkulos Byggmästaren C O Lundbergs Ålderssjukdomar Margot och Åke Jeppssons Tord Jönssons Fond Marianne och Olle Lindströms Ingrid och Frank Nordströms Fond Stiftelsen Gunborg och Sten Rosenströms Dagny och Edvard Wicksells Fond Ämnesomsättningssjukdomar Stigo Petterssons Fond Ögonsjukdomar Madeleine och Hilding Agrells Fond Inga och William Bergmans Fond Birgit Hansson Palmgrens Fond Stiftelsen Christina och Stig Hördins Stig och Karin Irvalls Donationsfond Tord Jönssons Fond Fyra Syskons Fond Sixten och Eivor Thingwalls Sjätte December Stiftelsen Sten Smeds Fond Öron-näsa-halssjukdomar Tage Westerlunds Fond Övriga fonder 1952 års Donationsfond Stiftelsen Astras Forskningsfond Stiftelsen Sigvard Bergholtz Esebo Gåvofond Stig Forsbergs Fond Syskonen Karin Karlssons och Erik Eliassons Långasjö Britta och Gunnar Lindhs Donationsoch Tinnitusfonden Stiftelsen Rosa Lybeck Winberg och Bo Winbergs Donationsfond Margit Löffs och Anders Hallins Elisabeth Magnells Stiftelse Utöver ovanstående fonder, som förvaltas av SSMF, har följande stiftelser ställt medel till SSMF:s förfogande för utdelning: Stiftelsen Bengt Dahréns Fond Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare Vera och Jonas Jonssons Stiftelse Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons Stiftelse Tage Swahns Stiftelse Stiftelsen Jacob Wallenbergs Testamentsmedel Bertil Wennborgs Stiftelse 11

12 Vår enkla idé: Medicinsk forskning i dag ger bättre sjukvård i morgon. När Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk ning (SSMF) bildades år 1919 skördade smittsamma sjukdomar som difteri, schar lakansfeber och lunginflammation tusentals offer, inte minst bland barn och ungdomar, runt om i Sverige. På epidemisjukhusen var det ofta helt fullbelagt. Patienter med lung- och bentuberkulos fyllde sjuk salar och sanatorier. Mot många infektionssjukdomar fanns så gott som inga botemedel. Revolution mellan då och nu. I dag har många en gång så farliga infektionssjukdomar praktiskt taget utrotats i vår del av världen eller kan åtminstone behandlas och botas. Förklaringen till denna omvälvande revolution både för den enskilda människan och för samhället är medicinsk forskning. Bakom alla framsteg som skapats genom bättre kunskap och information om smittspridning, förebyggande vaccinering, effektivare antibiotika och andra åtgärder ligger tusentals timmars forskning. Hotande resistens mot antibiotika kräver nu nya ansträngningar. För bara år sedan beskrev läroböckerna i medicin cancer som en dödlig sjukdom i dag klarar sig över 60 procent av de i Sverige som får diagnosen cancer. Eller titta på modern kirurgi, nya narkosmetoder, revolutionerande antiseptik, allt effektivare läkemedel grunden till framgången är nästan alltid envisa medicinska forskare. Inspirationskälla. SSMF är endast en liten katalysator i den medicinska forskningens gigantiska universum. Men en viktig katalysator SSMF har ända sedan starten prioriterat de unga forskarna. De som en dag ska bli de erfarna forskare som i leder forsknings- och utvecklingarbetet i Sverige i enlighet med SSMF:s motto: Medicinsk Forskning Läkekonstens Grundval. Oberoende forskning. SSMF:s roll är viktig också ur en annan aspekt. Medicinsk forskning har blivit allt mer beroende av privata finansiärer. Medan de statliga anslagen har ökat kraftigt de senaste decennierna i många länder gäller detta inte i Sverige. En risk med otillräckliga statliga anslag är att den oberoende forskningen hotas. I det läget är SSMF en garant för svensk, obunden forskning av hög kvalitet. SSMF:s stipendier och forskartjänster tillåter forskare att stå helt fria från aktörer och intressen som kan tänkas vilja påverka forskningen i någon riktning. Blivande docenter. Den största delen av det forskningsstöd som SSMF delar ut är tvååriga hel- och halvtidsstipendier för postdoktorala studier för att uppnå docentkompetens. SSMF-forskare en ny stödform. En uppskattad nyhet de senaste två åren är SSMF:s nya forskartjänster. Det är treåriga tjänster som kan sökas av tidigare SSMF-stipendiater vilka har presterat extra berömvärda forskningsresultat och ofta är på väg att etablera sina egna forskargrupper. På detta sätt vill SSMF säkerställa att begåvade forskare inte tvingas ge upp sina lovande forskarkarriärer på grund av bristen på anslag. Resestipendier. En mindre del av SSMF:s forskningsstöd går till doktorander som under arbetet med sina avhandlingar har behov av att förlägga en del av arbetet till utländska forskningsinstitutioner. 12

13 Gåvor, utdelning och kapital Gåvor MSEK Det samlade värdet av gåvor, donationer och testamenten till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har under de senaste tio åren i genomsnitt legat på cirka 72 miljoner kronor, med glädjande toppar under tre av de senaste fem åren Utdelade medel, MSEK Efter att de medel som SSMF delat ut i form av stipendier under legat på i genomsnitt cirka 20 miljoner, har tillkomsten av nya stipendier i form av forskartjänster gjort att utdelade medel stigit till drygt 35 miljoner kronor Kapitalutveckling, MSEK Från att i början av 1990-talet ha legat på cirka 130 miljoner kronor har SSMF:s kapital, som ska säkerställa kommande års forskning, stigit kraftigt. Även om finanskriserna 2008 och 2011 avsatt hack i de stigande kurvorna har kapitalet de senaste tre åren legat över en miljard kronor. 13

14 Resultaträkning Verksamhetsintäkter Insamlade medel Övriga intäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Realisationsresultat fastighet Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

15 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Stockholm i maj 2012 Göran Magnusson Fredrik Piehl Lars Bertmar Ordförande Vetenskaplig sekreterare Skattmästare Ernst Brodin Annica Dahlström Björn Edgren Rolf Kiessling Olle Lindvall Mari Norgren Kerstin Wigzell 15

16 Revisionsberättelse Till årsmötet i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt visande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 10 maj 2012 Thomas Lönnström Auktoriserad revisor Arne Holmgren Förtroendevald revisor 16

17 SSMF:s styrelse 2011 Främre raden från vänster: Annica Dahlström, Göran Magnusson, Mari Norgren och Rolf Kiessling. Bakre raden från vänster: Ernst Brodin, Olle Lindvall, Björn Edgren, Lars Bertmar, Kerstin Wigzell, Fredrik Piehl och Björn Garenberg. På bilden saknas Inger Rosdahl. I styrelsen för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) sitter framstående yrkesmän och kvinnor som med sina specialkunskaper i bland annat ekonomi och medicin ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt. Ordförande: Professor Göran Magnusson Uppsala Vetenskaplig Sekreterare: Professor Fredrik Piehl Stockholm Docent Lars Bertmar Skattmästare, Stockholm Professor Ernst Brodin Stockholm Professor Annica Dahlström Göteborg Advokat Björn Edgren Stockholm Konsult Björn Garenberg Nacka (t.o.m nov 2011) Professor Rolf Kiessling Stockholm Professor Olle Lindvall Lund Professor Mari Norgren Umeå Professor Inger Rosdahl Linköping (t.o.m nov 2011) Generaldirektör Kerstin Wigzell Stockholm Kansli: Kanslichef Gudrun Hållars Stockholm 17

18 Många äro kallade. Få äro utvalda. Medan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) är relativt okänt för en större allmänhet är organisationen så välkänd och erkänd bland forskarna själva att SSMF är förstahandsvalet för många yngre forskare när de söker finansiering av sin forskarutbildning. Inför 2011 sökte hela 225 forskare stipendier hos SSMF de 41 allra mest lovande tilldelades stipendier. När SSMF varje år utannonserar postdoktorala stipendier samt resestipendier till doktorander för stöd av yngre forskares verksamhet kommer hundratals ansökningar in. Under en lång och noggrann prövning bedöms den vetenskapliga kvaliteten i projektbeskrivningarna och frågeställningar och metoder värderas. Denna genomgång görs av SSMF:s egen granskningsnämnd som består av framstående representanter från var och en av landets Framstående forskare, docenter och professorer föreslagna av Sveriges medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet ingår i den vetenskapliga expertgrupp som utgör SSMF:s granskningsnämnd. medicinska fakulteter samt experter utsedda av Svenska Läkaresällskapet och SSMF. När granskningsnämnden gjort sitt val kan varje år ett fyrtiotal unga svenska forskare ta ytter ligare ett steg mot drömmen om att bidra till nya effektiva medicinska behandlingar för kommande generationer. SSMF:s forskningsstipendier och -tjänster tillåter forskare att i två eller tre år, på hel- eller halvtid, forska vidare inom sina respektive SSMF:s granskningsnämnd områden. Många stipendiater utnyttjar delar av denna period till att gästforska i andra länder och hämtar på så sätt med sig viktig kunskap hem till Sverige. En uppskattad nyhet de senaste två åren är SSMF:s forskartjänster. Det är treåriga tjänster som kan sökas av tidigare SSMF-stipendiater vilka har presterat extra berömvärda forskningsresultat. På detta sätt vill SSMF säker ställa att begåvade forskare inte tvingas ge upp på grund av anslagsbrist. Ordförande Professor Rolf Kiessling Ordinarie ledamöter Göteborgs universitet: Professor Bo Söderpalm Karolinska Institutet: Professor Ernest Arenas Linköpings universitet: Professor Per Aspenberg Lunds universitet: Professor Mef Nilbert Umeå universitet: Professor Stefan Marklund Uppsala universitet: Professor Karin Forsberg Nilsson Svenska Läkaresällskapet: Professor Ingrid Sundström-Poromaa Svenska Sällskapet För Medicinsk Forskning: Professor Håkan Ahlman Främre raden från vänster: Bo Söderpalm, Rolf Kiessling, Inger Sundström Poromaa, Ernest Arenas, Stefan Marklund. Bakre raden från vänster: Håkan Ahlman, Fredrik Piehl, Göran Magnusson. På bilden saknas Per Aspenberg, Christian Berne, Karin Forsberg Nilsson och Mef Nilbert. Professor Christian Berne Professor Göran Magnusson Vetenskaplig sekreterare: Professor Fredrik Piehl Suppleanter: Göteborgs universitet: Professor Eva Haglind Karolinska Institutet: Professor Zsuzsanna Wiesen feld- Hallin 18 Linköpings universitet: Universitetslektor Marie Larsson Lunds universitet: Professor Cecilia Lundberg Umeå universitet: Professor Peter Naredi Uppsala universitet: Professor Bo Nilsson Svenska Läkaresällskapet: Professor Katarina Le Blanc

19 ERIK NORBERG hoppas med projektet ämnesomsättningens roll för utveckling av diffusa B-cellslymfom öka förståelsen för de mekanismer som reglerar cancercellers energibehov och i nästa led upptäcka nya målproteiner för nya läkemedels behandlingar. MARJA MÄE studerar mekanismer som reglerar öppningen och stängningen av blodhjärnbarriären vilket kan leda till nya läkemedel för behandling både av stroke och av neurologiska sjukdomstillstånd som Parkinson, Alzheimer och ALS. LOUISE MANNERÅS HOLM söker substanser som kontrollerar ämnesomsättningen i kroppen och som kan komma att användas för behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen karaktäriseras av att muskel och fettväv blir mindre känsliga för insulin. BUSTER MANNHEIMER vill fördjupa kunskapen om olika typer av läkemedelsrelaterade problem vid schizofreni. Idag avbryter 70 procent av patienterna behandlingen i förtid p.g.a. biverkningar eller ingen upplevd effekt. Målet är att hitta en säker och effek tiv läkemedelsterapi vid schizofreni. SETH MALMERSJÖ forskar kring de så kallade mastcellerna som bär en stor del av ansvaret för de typiska symtomen vid astma, allergier och allergiska chockreakioner. En ökad kunskap om mastcellernas funktion kan leda till nya behandlingsmetoder för astma och allergier. ANNA NORDSTRÖM driver ett stort projekt kring benskörhet och fallskador som är vanligare i Sverige än någon annan stans. Syftet är att finna ytterligare orsaker, utöver benskörhet, till att äldre, särskilt kvinnor, i så hög utsträckning skadar sig vid fallolyckor. DANIEL NYQVIST studerar molekylers (betacateniners) betydelse för kärlnybildning. Bättre förståelse av hur faktorer som påverkar kärlnybildning fungerar ökar möjligheten att ta fram nya behandlingsmetoder för hjärtpatienter och nya sätt att blockera sjukdomar som cancer. Kungligt beskydd sedan 1919 Ända sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) bildades år 1919 har det svenska kungahuset engagerat sig i den medicinska forskningens framsteg. SSMF har därför alltid haft en representant från kungafamiljen som sin beskyddare. Först ut var drottning Victoria, , följd av drottning Louise, , därefter kung Gustav VI Adolf, Drottning Silvia är SSMF:s nuvarande beskyddare. ANDERS STÅHLBERG kartlägger likheter och skillnader mellan enskilda tumörceller i sarkom (cancer utgående från kroppens stödjevävnader) för att identifiera olika typer av tumörceller. Målet är noggrannare cancerdiagnos och utveckling av effektivare behand lingsmetoder vid sarkom. ELIN ÅBERGS forskning syftar till ökad förståelse för den så kallade Nogoreceptorns roll vid beroendeutveckling. Mer kunskap om Nogo-receptorn kan leda till utveckling av nya behandlingar för missbruk. ALEXANDER PERSSON forskar kring makrofager (en särskild typ av försvarsceller i immunsystemet) och försöker hitta ett försvar mot TBC. Han jämför friska makrofager med sådana med en misstänkt genetisk defekt som gör att de självdör efter att ha stött på en TBC-bakterie. Drottning Victoria Foto: IMS Drottning Louise Foto: IMS NING XU har i tidigare studier funnit en distinkt profil av mikro-rna molekyler vid psoriasis jämfört med patienter med frisk hud. Ning Xu försöker nu med hjälp av ett stort provmaterial från psoriasispatienter iden tifiera vilken roll eller roller som dessa mikro-rna molekyler har vid psoriasis. JOHAN RUNG knyter an till studier som visar att parkinsonsymptom kan lindras av substanser som stimulerar D1-receptorn, en mottagarmolekyl för dopamin. Kan man hitta substanser med bestående effekt på dopaminreceptorer kan man erbjuda nya behandlingsmöjligheter vid Parkinsons sjukdom. NASIM SABOURI hoppas genom studier av arvsmassans replikationsprocess kunna öka vår förståelse av de mekanismer som kan förhindra sjukdomar som cancer. Kung Gustav VI Adolf Foto:J an Delden/Pressens Bild Drottning Silvia ETT STORT TACK till Garenbergs Konsult, Len Art Grafisk Produktion, kommunikationskonsulten Gunilla Wikman, fotograferna Hans Ericksson, Stefan Zimmerman och Jonas Eriksson, skribenten Jan Gradvall, medicinjournalisten Charlotte Schröder, Saker & Ting Vintage, Stockholms Tillskärarakademi, Stream Nordic och Strokirk-Landströms som tillsammans med Gudrun Hållars på SSMF:s kansli tagit fram verksamhetsberättelsen. Foto: Paul Hansen JAKOB WIKSTRÖM forskar kring mtor, ett intracellulärt enzym av central betydelse för betacellssvikt hos åldersdiabetiker. Målet är att identifiera patofysiologiska mekanismer som kan påverkas terapeutiskt. ANNA VILBORG studerar processen när en vanlig cell övergår till att bli en cancercell, Genom studier av både korta, icke-kodande RNA, s.k. micro-rna, och längre icke kodande RNA hoppas Anna bättre förstå hur deregleringen av dessa bidrar till att vanliga celler transformeras till cancerceller. ELIN SAND forskar kring de motorikstörningar i magtarmkanalen som drabbar en del kvinnor vid provrörsbefruktning. Elin vill studera den mekanism som gör att antalet nervceller i tarmen tycks reduceras kraftigt av den hormonella behandlingen och om man kan förhindra att nervcellsförlust uppstår. TORSTEN LOOF driver ett projekt med titeln koagulationssystemet en enzymkaskad med betydelse för det medfödda immunförsvaret mot bakteriella infektioner. Torsten avser att undersöka de molekylära mekanismerna för koagulationsmedierade antimikrobiella aktiviteter samt om bakterier har utvecklat strategier för att motverka denna försvarsmekanism. ANNA SÖDERGREN studerar kärlsjukdom vid reumatiska sjukdomar. Anna försöker identifiera mekanismerna bakom utveckling av ateroskleros ( åderförkalkning ) vid reumatoid artrit för att skapa möjligheter att förebygga hjärtkärlsjukdomar, minska lidande och öka livslängden hos dessa patienter. MARTIN UGANDER leder ett projekt kring Sveriges största folksjukdomar hjärt-/kärl. Målet är att förbättra möjligheterna att diagnosticera sjukdomar som hjärtinfarkt och hjärtmuskelinflammation och öka möjligheten att följa effekten av behandling av dessa sjukdomar. NATASA VASILJEVIC undersöker betydelsen av epigenetisk reglering vid diabetes typ 2 (T2D) genom att kartlägga och mäta graden av metylering i betaceller och i insulinets målceller. Syftet är att ökad kunskap om epigenetisk reglering i T2D ska leda till redskap för att förebygga sjukdomens uppkomst.

20 seth malmersjö Karolinska Institutet buster mannheimer SÖDERSJUKHUSET LOUISE MANNERÅS HOLM Karolinska Institutet MARJA MÄE KAROLINSKA INSTITUTET erik norberg KAROLINSKA INSTITUTET anders ståhlberg göteborgs universitet anna nordström umeå universitet elin åberg karolinska institutet Telefon Plusgiro Bankgiro Postadress: SSMF, Karolinska Institutet, Stockholm Besöksadress: Retzius väg 13 A, Karolinska Institutet e-post: daniel nyqvist karolinska institutet ning xu karolinska institutet alexander persson linköpings universitet jakob wikström stockholms universitet johan rung göteborgs universitet anna vilborg karolinska institutet nasim sabouri umeå universitet natasa vasiljevic lunds universitet martin ugander Karolinska Institutet anna södergren umeå universitet torsten loof lunds universitet elin sand lunds universitet

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Läs hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden Spets Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå 1/07 Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 Mörka linser, bättre syn sidorna 12 13 Kunskap från grunden sidorna 10 11 Klarade nålsögat!

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 6 Tema: Forskning 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Ledaren Innehåll 16.

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

SJUKHUSBEBIS. рa gåvor! ORÄTTVISA FÖRSÄKRINGAR JAG VILLE BARA VARA MAMMA. Elsa föddes med cancer i dag kan hon leka på gården

SJUKHUSBEBIS. рa gåvor! ORÄTTVISA FÖRSÄKRINGAR JAG VILLE BARA VARA MAMMA. Elsa föddes med cancer i dag kan hon leka på gården VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING FAKTA DIAGRAM REKORD 2013Tack för la рa gåvor! EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN NR 2.14 ORÄTTVISA FÖRSÄKRINGAR Det här ska du tänka på när du väljer försäkringsbolag

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Inledning

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i örebro 1 2 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i Örebro 3 Förord Traditionsenligt

Läs mer

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes Aktuellt om A K T U ELLT O M V E T ENSK A P O CH HÄL SA JUNI 20 05 Juni 2005 VETENSKAP & HÄLSA Leva med diabetes Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Årsberättelse och årsredovisning 2006

Årsberättelse och årsredovisning 2006 Årsberättelse och årsredovisning 2006 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Vägen tillbaka 6 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor 7 Värme och trygghet på Ersta fristad 8 Fördjupat

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Barndiabetesfonden NR 2 2015 ÅRG. 22. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden NR 2 2015 ÅRG. 22. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden. NR 2 2015 ÅRG. 22 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer