En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor."

Transkript

1 HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET CLAS LINNMAN UPPSALA UNIVERSITET Katarina Leao UPPSALA UNIVERSITET En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. Professor Göran Magnusson, ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ANDREI CHAGIN Karolinska Institutet SIMONE CODELUPPI Karolinska Institutet Joey Lau Börjesson UPPSALA UNIVERSITET GUSTAF EDGREN Karolinska Institutet MARCUS JÄRÅS LUNDS UNIVERSITET Martin Jädersten Karolinska Institutet Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Verksamhetsåret NILS EMIL EGECIOGLU GÖTEBORGS UNIVERSITET FANG FANG Karolinska Institutet EMMA IVANSSON UPPSALA UNIVERSITET GABRIELLA HONETH LUNDS UNIVERSITET JOHAN HARTMAN Karolinska Institutet FRIDA FÅK LUNDS UNIVERSITET HELENA FILIPSSON NYSTRÖM GÖTEBORGS UNIVERSITET

2 SIGRID CARLSSON studerar fördelarna (tidig upptäckt/behandling, förhindrande av lidande och död) respektive nackdelarna (oro, överdiagnostik, biverkningar, kostnader) med s.k. PSA-screening för tidig upptäckt av prostatacancer. JESSICA CEDERVALL studerar HRG, ett protein som finns i serum och har visat sig kunna reglera blodkärlsnybildning. Ett klargörande av mekanismerna bakom HRG:s effekter på kärlnybildning och tumörutveckling kan förhoppningsvis leda till bättre behandling av tumörsjukdomar. CAROLINE BIRGNER försöker i sitt projekt klargöra mekanismer bakom drogberoende och på sikt utveckla effek tivare behandlingar. Utgångspunkten är en nyupptäckt grupp av dopaminceller i belöningssystemet, som har förmåga att signalera med både dopamin och glutamat. LISA BERGLUND studerar betydelsen av hormonet GIP och dess receptor GIPR för utvecklingen av kärlsjukdom vid diabetes som kan drabba såväl små blodkärl i njurar, ögon och nerver som stora blodkärl, vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke. STEFAN AMISTEN studerar proteinkopplade receptorer (GPCRs) som utgör målet för unge fär hälften av all receptbelagd medicin. Stefans fokus är receptorer som reglerar insulinproduktionen samt överlevnad och tillväxt av celler i bukspottkörtelns langerhanska öar. HENRIK AHLENIUS forskar om hur åldrande och sjukdomar kan påverka nervceller så att neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson och Alzheimer utvecklas och hur detta kan förhindras. ANDREI CHAGINS forskningsfält är kortvuxenhet. Genom studier av autofagocytos, en nedbrytande cellulär process som bidrar till bentillväxt och hormonell reglering av längdtillväxt, hoppas Andrei hitta mekanismer och faktorer som på sikt kan hjälpa barn med tillväxt avvikelser. SIMONE CODELUPPI Vill öka förståelsen om de cellulära mekanismer som aktiveras i ryggmärgen efter en akut skada. Syftet är att kunskapen ska leda till nya behandlingsmetoder som minskar skadeprocessen efter en ryggmärgsskada och räddar neurologiska funktioner för de som drabbas. GUSTAF EDGREN hoppas bidra till att man lättare kan hitta de högriskblodgivare som tros ligga bakom TRALI (transfusionrelated acute lung injury) en oförklarlig, livs hotande lungkomplikation som kan uppstå vid blodtransfusioner. Nyckeltal MSEK 2010 MSEK Donationer 4,7 6,4 Testamenten 70,9 38,7 Övriga insamlade medel 3,1 1,9 Övriga intäkter 0,9 1,2 Intäkter totalt 79,6 48,2 (Inkl. samförvaltade stiftelser) 100,4 57,6 Stipendier och forskningstjänster - 20,7-27,9 Administrationskostnader - 0,9-1,1 Insamlingskostnader - 4,1-4,2 Realisationsresultat fastighet - 0,2 - verksamhetskostnader totalt - 25,9-33,2 CLAS LINNMAN forskar kring centralnervösa processer vid smärta i psykiatrisk sjukdom och hoppas skapa bättre förståelse för hur psykisk sjukdom kan förändra hjärnans reaktioner på smärta, vilket på sikt kan leda till en mer inte grerad vård. KATARINA LEAO forskar kring en grupp av nervceller i hippocampus som är extra känsliga för nikotin. Målet är att fördjupa förståelsen för hur nikotinberoende påverkar hjärnan genom att undersöka hur långvarig administration av nikotin påverkar cellernas funktion. JOEY LAU BÖRJESSON studerar om transplantation av insulinproducerande celler till skelettmuskulatur är en möjlig behand lingsform vid typ 1-dia betes. Läs mer om Joey och hennes forskning på sidan 7 här i verksam hets berättelsen. NILS EMIL EGECIOGLU studerar betydelsen av könshormoner, immunologiska markörer och kostens påverkan under viktiga utvecklingsskeden för anorexi. Målet är att öka kunskapen om sjuk domens bakgrund och orsaker, vilket på sikt kan ge mer effek tiva behandlings strate gier. FANG FANG studerar infektioner som kan leda till amyotro fisk lateralskleros (ALS), en av våra svåraste neurologiska sjukdomar mot vilken botemedel i dag saknas. Målsättningen är att generera ny kunskap om orsakerna till ALS, vilket på sikt kan leda till förbättrade behand lingsmetoder. Aktier och andelar i aktiefonder, svenska och utländska 751,4 894,5 Nominellt i SEK 457,5 368,5 Likvida medel och upplupna räntor 40,0 55,3 tillgångar totalt 1248,9 1318,3 (inkl. samförvaltade stiftelser) värderade till marknadsvärdet MARCUS JÄRÅS fortsätter sitt forskningsprojekt från Harvard kring akut myeloisk leukemi (AML), ett allvarligare tillstånd av leukemi. Målet är att via screeningtest studera de AML-stamceller, som är källan till sjukdomen, för att möjliggöra nya behandlingar. MARTIN JÄDERSTEN forskar kring myelodysplastiskt syndrom (MDS), en kronisk benmärgscancer. Målsättningen är att skapa underlag för mer detaljerad riskbedömning och effektivare möjlighet att erbjuda adekvat behandling, t.ex. benmärgstranplantation, till högriskpatienter. HELENA FILIPSSON NYSTRÖM hoppas att hennes projekt ska leda till förbättrat omhändertagande av patienter med auto immun hög ämnesomsättning och sköldkörtelassocierad ögonsjukdom. FRIDA FÅK driver ett projekt med syfte att hitta nya behandlingsmetoder för det så kallade metabola syndromet och bredda vår kunskap om hur bakterierna i kroppen påverkar vår hälsa. Syftet är att klargöra betydelsen av tarmfloran för utveckling av det metabola syndromet i tidig ålder och att hitta behandlingsalternativ, genom att identifiera probiotika ( snälla bakterier) som kan påverka kroppsvikt, fettdepåer och åderförkalkning i rätt riktning. Frida kommer även att undersöka prover från patienter med åderförkalkning för att se om det går att hitta bakterier som kan vara kopplade till sjukdomen. JOHAN HARTMAN försöker förbättra diagnostiken vid bröstcancer, den vanligaste cancersjukdomen hos svenska kvinnor, och hitta högeffektiva läkemedelsbehandlingar för spridd bröstcancer. GABRIELLA HONETH vill med sin forskning kring brösttumörer öka förståelsen för hur olika cellpopulationer i en tumör samverkar och vad som händer med celldynamiken vid behandling. Målet är att på sikt få fram effektivare behand lingar. EMMA IVANSSON vill förbättra diagnostik och behandling av skelettcancer. Denna är vanlig hos vissa hundraser och Emma försöker hitta ärftliga skillnader mellan friska och sjuka hundar och utvärdera dessa gener hos människa och undersöka effekterna för celler och vävnader.

3 2011 i sammandrag Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) delade ut 21,6 miljoner kronor till 35 nya postdoktorala stipendiater*. Samtidigt fick sex unga forskare utökat forskningsstöd på totalt 12 miljoner kr. Stipendiaterna valdes ut som de bästa av 225 sökande. Inklusive tidigare års, ännu gällande stipendier stödde SSMF 120 unga forskare Tack vare generösa givare fick SSMF in drygt 100 miljoner kronor under året. SSMF:s omkostnader var så låga som 5 procent av insamlade medel, långt under genom snittet för ideella organisationer. * varav fem stipendier med medel från Stiftelsen Olle Engqvist Byggmästare. Siffrorna på denna sida inkluderar både SSMF:s egna fonder och samförvaltade stiftelser. 3

4 SSMF i ett nötskal Samlar in medel till forskning Ända sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) grundades 1919 har idén varit densamma: Att göra det möjligt för yngre medicinare att forska och att utveckla sina egna idéer inom forskningen. Detta möjliggörs genom bidrag från personer som precis som vi tycker att oberoende medicinsk forskning är angelägen. Tack vare allt från mindre gåvor till stora donationer och testamenten, har SSMF undan för undan kunnat öka stödet till forskningen. Testamenten 80 % Övrigt 5 % Donationer 15 % Stödjer unga forskare SSMF:s postdoktorala stipendier fungerar som en bro som ger nydisputerade doktorer ekonomisk möjlighet att under två år ägna sig åt vetenskaplig utbildning för att få docentkompetens. De forskartjänster som SSMF införde 2010 fungerar som ännu en bro tack vare dessa treåriga tjänster kan unga forskarna på allvar etablera sig på de medicinska fakulteterna. Doktorsexamen Docent Forskningsledare 2011 Förvaltar för framtiden Det förtroende som givarna visar SSMF genom gåvor, donationer och testamenten innebär ett stort ansvar för att medlen används på bästa sätt. Precis som forskningen i sig måste stödet till den vara uthålligt. SSMF har därför byggt upp en buffert för långsiktigt stöd till medicinsk forskning genom omsorgsfull förvaltning av givarnas bidrag. Samtidigt är SSMF:s omkostnader för de insamlade medlen så låga som 5-7 procent mot det två- eller tredubbla hos många andra ideella organisationer ,9 MSEK 209,1 MSEK 499,1 MSEK 574,2 MSEK 1 165,4 MSEK 1 248,9 MSEK 4

5 Ordföranden har ordet Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har i snart ett sekel bidragit till medicinsk forskning i Sverige. All medicinsk forskning har ett gemensamt mål: Att förebygga, lindra eller bota sjukdom. Nyttan av forskning som direkt rör diagnos eller behandling av en viss sjukdom är kanske den som är lättast att förstå, så kallad tillämpad forskning. Samtidigt bygger lejonparten av sjukvårdens kompetens och kunskap på grundläggande upptäckter om hur celler och organismer fungerar som gjorts inom det som kallas grundforskning. Båda typerna av forskning behövs för att öka den medicinska kunskapen. Nobelpriset som är ett bra exempel års nobelpris i medicin är ett färskt exempel på hur grundläggande och förutsättningslös forskning kan leda till patientnytta på mindre än 15 år. En av pristagarna, Jules Hoffmann, undersökte hur bananflugor bemästrar infektioner och upptäckte de så kallade Toll-receptorernas betydelse för denna förmåga. Det tog inte lång tid innan man fann att motsvarande receptorer är lika viktiga för människans infektionsförsvar, men även att denna del av immunsystemet, som utlöser inflammation, också kan skada oss när reaktionen blir för stark. Ett svenskt genombrott. Medicinpriset leder tankarna till en svensk forskare, Hans G Boman, som upptäckte en annan del av det medfödda immunförsvaret. Han skulle ha varit värd ett Nobelpris, men avled för tre år sedan vid 84 års ålder. Hans G Boman funderade över hur insekter kan bekämpa infektioner trots att de saknar antikroppar. I sin forskning upptäckte han tidigare okända peptider med förmåga att döda bakterier. Peptider som är viktiga för det medfödda immunförsvaret inom hela djurriktet människan inkluderad. Vikten av att tidigt prova sina idéer. Hans G Boman upptäckte den utvecklingsmässigt äldsta delen av immunsystemet. En upptäckt av stor betydelse. Han gjorde också andra viktiga upptäckter och hans karriär är ett lysande exempel på vikten av att redan som ung få möjlighet att pröva sina egna idéer. 5 Grunden till Hans G Bromans viktiga forskningsgenombrott lades redan på 50-talet. Då fick han som nydisputerad kemiforskare chansen att gästforska i New York vilket väckte hans intresse för mikrobiologi. Många karriärer grundläggs av SSMF. Viktiga vetenskapliga upptäckter görs av både unga och äldre. Men en sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. Det är med stor tillfredsställelse vi inom SSMF kan se att många som i dag är framgångsrika forskare en gång började sina karriärer som SSMF-stipendiater. Det gör oss stolta, förhoppningsfulla och mycket motiverade att fortsätta vårt arbete med att stödja unga och lovande forskare. Ett arbete som görs möjligt tack vare våra generösa givare och donatorer. Professor Göran Magnusson, ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

6 I går SSMF-stipendiat. I dag världsberömd forskare. För 15 år sedan var Anna Wedell SSMF-stipendiat. Idag är hon professor inom klinisk genetik och en av världens främsta forskare inom medfödda metabola sjukdomar. Sällsynta diagnoser eller ovanliga sjukdomar är som namnet antyder ovanliga. Men om man lägger samman alla som drabbas av, sinsemellan olika, ovanliga sjukdomar blir antalet patienter betydande. Medfödda sjukdomar är komplexa och allvarliga och resulterar ofta i omfattande funktionsnedsättning eller för tidig död. I början av 90-talet var kunskapsläget om ovanliga sjukdomar skralt och både diagnostik och behandling lyste med sin frånvaro. Men sedan dess har stora satsningar gjorts runt om i världen och forskningsområdet har genomgått en explosionsartad utveckling. Många av de främsta upptäckterna har gjorts inom det relativt unga forskningsfältet medicinsk genetik där Anna Wedell är verksam. Kampen att få forska Anna Wedell minns väl hur det var när hon själv var nybliven forskare. Hur tufft det är att få fortsätta forska efter doktorering även för den som har goda forskningsresultat och brinnande engagemang. Som nybliven forskare är det svårt att konkurrera med etablerade forskare om anslag. Här spelar SSMF en mycket viktig roll genom sitt stöd till unga forskare den där kritiska tiden efter doktorering. Internationellt omtalad När Anna fick sitt SSMF-stipendium för 15 år var hon den första forskaren att syna genetiken hos barn som fötts med nedsatt produktion av kortisol och aldosteron i binjurebarken. Resultaten av detta och påföljande forskningsprojekt har gjort att barn som har gendefekten idag Att bedriva självständig forskning kräver egna medel. Men som nybliven forskare har man svårt att konkurrera med etablerade forskare om de krympande anslagen. Tiden efter doktoreringen är verkligen en kritisk tid för unga forskare, här gör SSMF en mycket viktig insats, säger professor Anna Wedell. kan diagnosticeras redan i fosterlivet, och behandling kan skräddarsys till varje drabbat barn. Anna ligger bakom flera internationellt uppmärksammande upptäckter. Idag är hon professor i medicinsk genetik på Karolinska Institutet och ledamot i Nobelförsamlingen. Hon har bland annat upptäckt två tidigare helt okända sjukdomar och har varit med om att utveckla ett nytt sätt att analysera gener. En modell som kan påvisa mekanismer bakom ärftliga, monogena sjukdomar. Det vill säga sjukdomar som orsakas av skador i en enda gen. Smal forskning med bred användning Cirka tio procent av de monogena sjukdomarna drabbar ämnesomsättningen. Hur näringsprocesserna i cellen fungerar inverkar på alla processer i kroppen, särskilt i energikrävande organ som hjärna, hjärta, lungor, njurar och lever. För 20 år sedan dog många av barnen som föddes med medfödda metabola sjukdomar. I dag har de som föds med sjukdomarna mycket goda chanser att överleva och med behandling få god livskvalitet. Utöver att Annas forskning har resulterat i stora segrar för de som drabbas av medfödd metabol sjukdom finns även andra vinster, Forskningen på ovanliga sjukdomar och det som inte fungerar i kroppen har lett till viktiga iakttagelser som givit ny kunskap även inom stora folksjukdomar. namn Anna Wedell ÅldeR 49 år arbetar Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och som professor i medicinsk genetik vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet. Ledamot i Nobelförsamlingen. Forskningsområden: Medfödda endokrina och metabola sjukdomar. 6

7 Hur Joeys upptäcktsresor till de Langerhanska öarna räddar liv. inlagd och blev kvar där i två veckor. Det kunde ha gått riktigt illa. Jag gick på naturvetenskaplig linje på gymnasiet och blev motiverad att gräva djupare i vad som orsakar diabetes och hur det kan förhindras. Laboratoriet där Joey Lau Börjesson arbetar påminner på ett sätt om vilken arbetsplats som helst. En radio står på som bakgrundsmusik. Men vad hon och hennes kollegor arbetar med är att det mest grundläggande som finns i livet: varför människokroppen fungerar och varför den ibland slutar att fungera. Stipendiet från SSMF har varit avgörande för att jag ska kunna forska. Och för att jag ska få arbetsro. Att kunna tänka långsiktigt är grunden för att kunna experimentera i labbet, säger Joey Lau Börjesson. På Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet finns vitrinskåp som vittnar om forsk ningens långa historia. Genom glasen skymtar skelett och kroppsdelar märkta sent 1800-tal. I ett laboratorium längre bort i korridoren studeras Langerhanska öarna. I mikroskopet ser de ut som pärlor eller briljanter. Så värdefulla är de även för kroppen. Langerhanska öarna innehåller bukspottkörtelns insulinproducerande celler. Transplanterar man dem från avlidna det krävs två donatorer för att hjälpa en sjuk kan man hjälpa människor med svår diabetes. Närstudier av öarna Att labba och fylla dagarna med experiment är det bästa jag vet, säger Joey Lau Börjesson. Att transplantera öarna tillbaka in i en bukspottkörtel kan innebära risk för bukspottkörtelinflammation. I stället har en möjlig behandling blivit att placera dem i levern, dock försämras med tiden funktionen. Idéerna kommer sällan på beställning Hur kan man få öarna att trivas bättre och leva längre? Finns det ännu bättre ställen i kroppen att plantera dem? Andra organ? Det är dessa frågor Joey Lau Börjesson dagligen ställer sig i laboratoriet. Och i hemmet. Det händer ofta att idéer kommer på kvällen, när vi ätit och barnen lagt sig. Joey Lau Börjesson är född i Sverige men hennes föräldrar kommer från Hongkong. Hennes pappa var sjöman, såg bokstavligen hela världen under sina resor, och tyckte Sverige var allra finast. Här startade han en kinesisk restaurang och bildade familj. Brodern fick diabetes Att Joeys två år yngre bror i tonåren blev allvarligt sjuk i diabetes gjorde att hon valde att ägna sig åt forskning riktad mot att hjälpa diabetesdrabbade. Min bror kände sig dålig och åkte till sjukhuset. Det visade vara sig så allvarligt att han omedelbart blev 7 Nyfikenhet, tålamod och pengar De grundläggande insikter om kroppen som Joeys föregångare på 1800-talet kom fram till sprids vidare från generation till generation. Grundförutsättningen för att kunna forska är densamma: nyfikenhet, kunskap, tålamod och tid, tid, tid. Och därmed pengar. Stipendiet som jag fått från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har varit avgörande för att jag ska kunna forska. Och för att jag ska få arbetsro. Att kunna tänka långsiktigt är grunden för att kunna experi men tera i labbet. Tack vare stipendiet från SSMF kan Joey forska koncentrerat om de Langerhanska öarna i två år. namn Joey Lau Börjesson. Bor: Uppsala. Yrke: Forskar vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. Bakgrund: Gymnasium med forskningsinriktning inom det naturvetenskapliga programmet. Apotekarexamen. Disputerat i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Nuvarande forskningsområde: Nya behandlingsmetoder för diabetes. Gränslandet mellan grundforskning och applikation. Tekniker för transplantation av insulinproducerande celler.

8 En gåva till SSMF kan se ut hur som helst. Den som vill hjälpa forskarna att bekämpa praktiskt taget vilken sjukdom som helst kan göra det genom Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Givaren väljer själv forskningsområde från A som i Alzheimers sjukdom och Astma till Ö som i Ögonsjukdomar och Öronsjukdomar. Givaren väljer också själv mycket han/hon vill stödja forskningen med och i vilken form (2011 års minsta bidrag var på några hundralappar och det största på över en miljon kronor). Stödet behöver inte vara i pengar. SSMF får ofta gåvor i de mest skiftande former. Eller vad sägs om allt från aktier och fonder till lägenheter, ja, till och med hela fastigheter? En del givare som inte har nära släktingar att skänka sina smycken till väljer att låta smyckena bidra till medicinsk forskning. Detsamma gäller de motorfordon som SSMF ibland får och som ofta säkerställer många års forskning det gäller bland annat den donation i form av veteran bilar som vi en gång fick. En annan verkligt unikt gåva till SSMF var en enorm vävstol för tillverkning av eleganta damastdukar till slott och herresäten. Andra annorlunda gåvor har varit en garderob med eleganta balklänningar, klassiskt kinesiskt porslin och värde full konst, allt från Bruno Liljefors rävar och Olle Olssons Hagalundsmotiv till en grandios oljemålning av den italienske mästaren Luigi Nono. Vill du också stödja den medicinska forskningen, kan du göra det genom allt från mindre gåvor till stora donationer eller genom att tänka på SSMF i ditt testamente. Kanske blir det några av dina smycken eller antikviteter som gör att den avancerade forskningen i universitetens laboratorier kan fortsätta? Kanske har du några aktier, konstverk eller andra tillgångar som kan ge forskarna mer energi när de står böjda över sina mikroskop och 365 dagar om året försöker hitta nya vägar att förebygga och bota sjukdomar? 8

9 Gåvor Varje år får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) gåvor på allt från några hundralappar till en eller till och med flera miljoner kronor. Enklaste sättet att stödja SSMF:s finansiering av forskning kring en lång rad sjukdomar är att sätta in ett bidrag på SSMF:s bank- eller plusgirokonto, se verksamhetsberättelsens baksida, eller att föra över pengar från kreditkort via SSMF:s hemsida: Minnesgåvor Har du en släkting, en god vän, en arbetskamrat eller någon annan som stod dig nära som gått bort? Då kan du hedra hans/hennes minne med en gåva till medicinsk forskning. Sätt in önskat belopp med hjälpa av formuläret på så skickas en vacker minnesadress i givarens namn till anhörig, begravningsbyrå eller annan angiven mottagare. Du väljer själv välj själv belopp och om gåvan ska gå till medicinsk forskning i stort eller till forskning kring någon speciell sjukdom. Gratulationsgåvor Kan du tänka dig en bättre present till en jubilar som har allt än en gåva till medicinsk forskning? Gå in på och välj själv belopp och om gåvan ska gå till medicinsk forskning i stort eller till forskning kring någon speciell sjukdom. Skattefri aktieutdelning Numera kan en privatperson som äger aktier i börsnoterade bolag skänka bort hela eller delar av sin aktieutdelning till en ideell organisation som SSMF utan att vare sig givaren eller mottagaren betalar någon skatt. Hela beloppet går till den medicinska forskningen. Det är viktigt att gåvan registreras innan respektive bolag fattar beslut om utdelningen. På finns mer information och blankett för aktieutdelning som gåva. Donationer Den som vill ge en större summa till medicinsk forskning brukar göra detta genom en donation till SSMF. Som donator kan du starta en egen fond för forskning kring den eller de sjukdomar där du tycker att behovet är särskilt stort. Du kan namnge fonden efter dig själv eller till exempel en nära anhörig, kanske någon som gått bort i just den sjukdom där du gärna skulle se mer forskning. Testamenten En vanlig form av gåvor till SSMF är testamenten. Många som saknar arvingar väljer att testamentera sina tillgångar till SSMF:s livsviktiga verksamhet i stället för att de går till allmänna arvsfonden. Andra vill säkerställa svensk medicinsk forskning på hög nivå, till exempel genom en fond för forskning kring en sjukdom som testatorn själv drabbats av. Testamenten kan bestå av allt från pengar och bostäder till konst, smycken, antikviteter och andra tillgångar se sidan 8 i verksamhetsberättelsen. 9

10 SSMF:s fonder förvaltar Den som donerar eller testamenterar ett större belopp till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) kan starta en medicinsk forskningsfond i sitt eget namn, sin familjs namn eller namnen på någon annan person som man vill hedra genom fonden. Instiftaren väljer själv vilken eller vilka sjukdomar som forskningen ska omfatta. Bidrag som skänks utan speciella önskemål från givaren förvaltas i SSMF:s grundfond. Forskningsområde/instiftare: AL amyloidos Gunnar Bodins Anorexi Ingegerd och Ebbe Ragnarsson Marks Fond Astma och allergi Stiftelsen Frithiof och Inga-Lisa Ekstedts Donationsfond Förbandsmaterial AB Stig och Karin Irvalls Donationsfond Stiftelsen Berndt och Kristina Söderbergs Fond Barn- och ungdomsmedicin Eva Heinricis Björn och Brita Westins Fond Cancersjukdomar och tumörbiologi Stiftelsen Anders Erling Anderssons Lisa och Evert Anderssons Fond Verner Anderssons Fond Stiftelsen Kerstin och Göran Bergenstråhles Fond Gunvor och Olle Bergs Orian Bernikers & Anita Mellström Bernikers Gåvofond Florence & Gunnar Carlesons Maciej Erikssons Stiftelsen Göte och Karin Iverstams Ragnhild och Stig Jonsons Fond Stiftelsen Tatjana och Jacob Kamras Forskningsfond Hjalmar Karlsons Fond Anne & Sten Kistners Forskningsfond Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens Stiftelsen Signe och Linnea Larssons Ellen och Evald Mohlins, Falun, Nils-Erik Nilssons Ragnar, Eva & Kerstin Perssons Blenda och Hilding Peterssons Britta och Hans Sjögrens Gustav Skölds Charlotte och Erik Théel-Andersons Minne Inga Thomssens Fond Ingrid och Tore Wallstens Fond Demenssjukdomar Sigrid Siggan Sundbergs Diabetes Hemtorpsfonden Ingegerd och Ebbe Ragnarsson Marks Fond Tage Westerlunds Fond Endokrinologi Stigo Petterssons Fond Farmakologi Stiftelsen Tora och Henrik Petersons Fond Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar Harry, Helga och Rolf Adlerwalts Britta och Anders Amneús Fond Birger och Ulla Hellgårds Donationsfond Tord Jönssons Fond Sif och Patric Kallings Fond Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens Stiftelsen Lars Christian Lundbergs Fond Ragnar, Eva & Kerstin Perssons Britta och Tom Robinsons Fond Margareta Schultz Carl-Olof Stenerups Fond Ted Söderlunds Sven och Märtha Örtlunds Hjärt- och kärlsjukdomar Madeleine och Hilding Agrells Fond Stiftelsen Anders Erling Anderssons Lisa och Evert Anderssons Fond Carl-Gustaf och Margaretha Berggrens Fond Karin och Alfond Berglunds Gösta Bystedts Fond Stiftelsen Erik Callergrens Carola Carlanders Fond Ove Ekströms Fond Arvid Göranssons Stiftelse Stiftelsen Margit Hederbergs Stiftelsen Tandläkare Filip Holsts och Gunilla Holsts Anna-Lisa och Herbert Janssons Stiftelsen Karin och Gullan Janssons Fond Ragnhild och Stig Jonsons Fond Gösta Waldermar Jilkéns Forskningsfond Hjalmar Karlsons Fond Ingvar & Valdemar Kristofferssons Dona tionsfond Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens Stiftelsen Gösta och Birgit Lieberts Fond Mats Lundbergs Arne och Barbro Martins Fond Beda och Gottlieb Mittags Donationsfond Stiftelsen Mia och Erik Myrins Donationsfond Folke Nords Ingrid och Frank Nordströms Fond Ragnar, Eva & Kerstin Perssons Stigo Petterssons Fond Margareta Schultz Charlotte och Erik Théel-Andersons Minne Ingrid och Tore Wallstens Fond Tage Westerlunds Fond Stiftelsen Karl och Gerda Östmans Fond Immunologi Medicine Doktor Herbert och Anna Müssbichlers Fond 10

11 närmare en miljard kronor. Kirurgisk forskning Syskonen Jan och Elisabeth Gyllenstiernas Fond Elzbieta Malec Olovsons & Tore Olovsons Stiftelsen Nils och Signe Wirgins Luftvägs- och lungsjukdomar Stiftelsen Erik Callergrens Stiftelsen Roland Hollstens Donationsfond Anna-Lisa och Herbert Janssons Beda och Gottlieb Mittags Donationsfond Stiftelsen Mia och Erik Myrins Donationsfond Matsmältningsorganens sjukdomar Ove Ekströms Fond Stiftelsen Nils och Signe Wirgins Gåvofond Medicinsk forskning (allmänt) Astrid och Stig Almers Arne Berntssons Ester och Einar Erikssons August och Thérèse Hazelius Fond Anders och Lydia Jonssons samt Lilly och Tore Lindgrens Donationsfond Klasons Forskningsfond Åke och Annie-Marie Lundbergs Fond Ruth Lundells Fond för Medicinsk Forskning Valter Lybergs Gertrud Olivecronas Sven och Ruth Nydahls Ingegerd och Ebbe Ragnarsson Marks Fond Selma och Fritz Ringströms Fond Vera och Harald Sallbergs Fond Syskonen Marianne, Carl-Gustaf och Birgit Sandwalls Ebba och Gunnar Sevegrans Fond Familjen Skoglunds Fond Gudrun Stålhanes Fond Svea och Olof Tinnerstedts Fond Professor Börje Uvnäs Fond Mikrobiologi och infektionsmedicin Stiftelsen Elias Bengtssons Fond Vera Degerstedts Fond Medicine Doktor Herbert och Anna Müssbichlers Fond Stiftelsen Tora och Henrik Petersons Fond Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS Arvid Göranssons Stiftelse Stiftelsen Lars Christian Lundbergs Fond Nils-Erik Nilssons Carl-Olof Stenerups Fond Sven och Märtha Örtlunds Neurovetenskap Tom & Gun Flensburgs Ingalisa och Lars Gyllenstens Fond Stiftelsen Lars Christian Lundbergs Fond Njursjukdomar och urologi Ragnhild och Stig Jonsons Fond Sten Schéles Obstetrik och gynekologi Fonden för Endometriosforskning Ortopedi Orian Bernikers & Anita Mellström Bernikers Gåvofond Psykiatri Gudrun och Ingvar Anderssons Fond Erik Bergenskogs Fond Stig Forsbergs Reumatologi Stiftelsen Tandläkare Anna-Lisa Hallqvist-Holsts Victoria och Eric Harbergs Fond Richard Heinz Hungers Fond Elsa och Arne Jarlefors Fond Märta och Helge Sahléns Smärtmedicin Vera Degerstedts Fond Stiftelsen Elsa Franzéns Fond Tropikmedicinska sjukdomar Stiftelsen Elias Bengtssons Fond Tuberkulos Byggmästaren C O Lundbergs Ålderssjukdomar Margot och Åke Jeppssons Tord Jönssons Fond Marianne och Olle Lindströms Ingrid och Frank Nordströms Fond Stiftelsen Gunborg och Sten Rosenströms Dagny och Edvard Wicksells Fond Ämnesomsättningssjukdomar Stigo Petterssons Fond Ögonsjukdomar Madeleine och Hilding Agrells Fond Inga och William Bergmans Fond Birgit Hansson Palmgrens Fond Stiftelsen Christina och Stig Hördins Stig och Karin Irvalls Donationsfond Tord Jönssons Fond Fyra Syskons Fond Sixten och Eivor Thingwalls Sjätte December Stiftelsen Sten Smeds Fond Öron-näsa-halssjukdomar Tage Westerlunds Fond Övriga fonder 1952 års Donationsfond Stiftelsen Astras Forskningsfond Stiftelsen Sigvard Bergholtz Esebo Gåvofond Stig Forsbergs Fond Syskonen Karin Karlssons och Erik Eliassons Långasjö Britta och Gunnar Lindhs Donationsoch Tinnitusfonden Stiftelsen Rosa Lybeck Winberg och Bo Winbergs Donationsfond Margit Löffs och Anders Hallins Elisabeth Magnells Stiftelse Utöver ovanstående fonder, som förvaltas av SSMF, har följande stiftelser ställt medel till SSMF:s förfogande för utdelning: Stiftelsen Bengt Dahréns Fond Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare Vera och Jonas Jonssons Stiftelse Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons Stiftelse Tage Swahns Stiftelse Stiftelsen Jacob Wallenbergs Testamentsmedel Bertil Wennborgs Stiftelse 11

12 Vår enkla idé: Medicinsk forskning i dag ger bättre sjukvård i morgon. När Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk ning (SSMF) bildades år 1919 skördade smittsamma sjukdomar som difteri, schar lakansfeber och lunginflammation tusentals offer, inte minst bland barn och ungdomar, runt om i Sverige. På epidemisjukhusen var det ofta helt fullbelagt. Patienter med lung- och bentuberkulos fyllde sjuk salar och sanatorier. Mot många infektionssjukdomar fanns så gott som inga botemedel. Revolution mellan då och nu. I dag har många en gång så farliga infektionssjukdomar praktiskt taget utrotats i vår del av världen eller kan åtminstone behandlas och botas. Förklaringen till denna omvälvande revolution både för den enskilda människan och för samhället är medicinsk forskning. Bakom alla framsteg som skapats genom bättre kunskap och information om smittspridning, förebyggande vaccinering, effektivare antibiotika och andra åtgärder ligger tusentals timmars forskning. Hotande resistens mot antibiotika kräver nu nya ansträngningar. För bara år sedan beskrev läroböckerna i medicin cancer som en dödlig sjukdom i dag klarar sig över 60 procent av de i Sverige som får diagnosen cancer. Eller titta på modern kirurgi, nya narkosmetoder, revolutionerande antiseptik, allt effektivare läkemedel grunden till framgången är nästan alltid envisa medicinska forskare. Inspirationskälla. SSMF är endast en liten katalysator i den medicinska forskningens gigantiska universum. Men en viktig katalysator SSMF har ända sedan starten prioriterat de unga forskarna. De som en dag ska bli de erfarna forskare som i leder forsknings- och utvecklingarbetet i Sverige i enlighet med SSMF:s motto: Medicinsk Forskning Läkekonstens Grundval. Oberoende forskning. SSMF:s roll är viktig också ur en annan aspekt. Medicinsk forskning har blivit allt mer beroende av privata finansiärer. Medan de statliga anslagen har ökat kraftigt de senaste decennierna i många länder gäller detta inte i Sverige. En risk med otillräckliga statliga anslag är att den oberoende forskningen hotas. I det läget är SSMF en garant för svensk, obunden forskning av hög kvalitet. SSMF:s stipendier och forskartjänster tillåter forskare att stå helt fria från aktörer och intressen som kan tänkas vilja påverka forskningen i någon riktning. Blivande docenter. Den största delen av det forskningsstöd som SSMF delar ut är tvååriga hel- och halvtidsstipendier för postdoktorala studier för att uppnå docentkompetens. SSMF-forskare en ny stödform. En uppskattad nyhet de senaste två åren är SSMF:s nya forskartjänster. Det är treåriga tjänster som kan sökas av tidigare SSMF-stipendiater vilka har presterat extra berömvärda forskningsresultat och ofta är på väg att etablera sina egna forskargrupper. På detta sätt vill SSMF säkerställa att begåvade forskare inte tvingas ge upp sina lovande forskarkarriärer på grund av bristen på anslag. Resestipendier. En mindre del av SSMF:s forskningsstöd går till doktorander som under arbetet med sina avhandlingar har behov av att förlägga en del av arbetet till utländska forskningsinstitutioner. 12

13 Gåvor, utdelning och kapital Gåvor MSEK Det samlade värdet av gåvor, donationer och testamenten till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har under de senaste tio åren i genomsnitt legat på cirka 72 miljoner kronor, med glädjande toppar under tre av de senaste fem åren Utdelade medel, MSEK Efter att de medel som SSMF delat ut i form av stipendier under legat på i genomsnitt cirka 20 miljoner, har tillkomsten av nya stipendier i form av forskartjänster gjort att utdelade medel stigit till drygt 35 miljoner kronor Kapitalutveckling, MSEK Från att i början av 1990-talet ha legat på cirka 130 miljoner kronor har SSMF:s kapital, som ska säkerställa kommande års forskning, stigit kraftigt. Även om finanskriserna 2008 och 2011 avsatt hack i de stigande kurvorna har kapitalet de senaste tre åren legat över en miljard kronor. 13

14 Resultaträkning Verksamhetsintäkter Insamlade medel Övriga intäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Realisationsresultat fastighet Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

15 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Stockholm i maj 2012 Göran Magnusson Fredrik Piehl Lars Bertmar Ordförande Vetenskaplig sekreterare Skattmästare Ernst Brodin Annica Dahlström Björn Edgren Rolf Kiessling Olle Lindvall Mari Norgren Kerstin Wigzell 15

16 Revisionsberättelse Till årsmötet i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt visande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 10 maj 2012 Thomas Lönnström Auktoriserad revisor Arne Holmgren Förtroendevald revisor 16

17 SSMF:s styrelse 2011 Främre raden från vänster: Annica Dahlström, Göran Magnusson, Mari Norgren och Rolf Kiessling. Bakre raden från vänster: Ernst Brodin, Olle Lindvall, Björn Edgren, Lars Bertmar, Kerstin Wigzell, Fredrik Piehl och Björn Garenberg. På bilden saknas Inger Rosdahl. I styrelsen för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) sitter framstående yrkesmän och kvinnor som med sina specialkunskaper i bland annat ekonomi och medicin ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt. Ordförande: Professor Göran Magnusson Uppsala Vetenskaplig Sekreterare: Professor Fredrik Piehl Stockholm Docent Lars Bertmar Skattmästare, Stockholm Professor Ernst Brodin Stockholm Professor Annica Dahlström Göteborg Advokat Björn Edgren Stockholm Konsult Björn Garenberg Nacka (t.o.m nov 2011) Professor Rolf Kiessling Stockholm Professor Olle Lindvall Lund Professor Mari Norgren Umeå Professor Inger Rosdahl Linköping (t.o.m nov 2011) Generaldirektör Kerstin Wigzell Stockholm Kansli: Kanslichef Gudrun Hållars Stockholm 17

18 Många äro kallade. Få äro utvalda. Medan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) är relativt okänt för en större allmänhet är organisationen så välkänd och erkänd bland forskarna själva att SSMF är förstahandsvalet för många yngre forskare när de söker finansiering av sin forskarutbildning. Inför 2011 sökte hela 225 forskare stipendier hos SSMF de 41 allra mest lovande tilldelades stipendier. När SSMF varje år utannonserar postdoktorala stipendier samt resestipendier till doktorander för stöd av yngre forskares verksamhet kommer hundratals ansökningar in. Under en lång och noggrann prövning bedöms den vetenskapliga kvaliteten i projektbeskrivningarna och frågeställningar och metoder värderas. Denna genomgång görs av SSMF:s egen granskningsnämnd som består av framstående representanter från var och en av landets Framstående forskare, docenter och professorer föreslagna av Sveriges medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet ingår i den vetenskapliga expertgrupp som utgör SSMF:s granskningsnämnd. medicinska fakulteter samt experter utsedda av Svenska Läkaresällskapet och SSMF. När granskningsnämnden gjort sitt val kan varje år ett fyrtiotal unga svenska forskare ta ytter ligare ett steg mot drömmen om att bidra till nya effektiva medicinska behandlingar för kommande generationer. SSMF:s forskningsstipendier och -tjänster tillåter forskare att i två eller tre år, på hel- eller halvtid, forska vidare inom sina respektive SSMF:s granskningsnämnd områden. Många stipendiater utnyttjar delar av denna period till att gästforska i andra länder och hämtar på så sätt med sig viktig kunskap hem till Sverige. En uppskattad nyhet de senaste två åren är SSMF:s forskartjänster. Det är treåriga tjänster som kan sökas av tidigare SSMF-stipendiater vilka har presterat extra berömvärda forskningsresultat. På detta sätt vill SSMF säker ställa att begåvade forskare inte tvingas ge upp på grund av anslagsbrist. Ordförande Professor Rolf Kiessling Ordinarie ledamöter Göteborgs universitet: Professor Bo Söderpalm Karolinska Institutet: Professor Ernest Arenas Linköpings universitet: Professor Per Aspenberg Lunds universitet: Professor Mef Nilbert Umeå universitet: Professor Stefan Marklund Uppsala universitet: Professor Karin Forsberg Nilsson Svenska Läkaresällskapet: Professor Ingrid Sundström-Poromaa Svenska Sällskapet För Medicinsk Forskning: Professor Håkan Ahlman Främre raden från vänster: Bo Söderpalm, Rolf Kiessling, Inger Sundström Poromaa, Ernest Arenas, Stefan Marklund. Bakre raden från vänster: Håkan Ahlman, Fredrik Piehl, Göran Magnusson. På bilden saknas Per Aspenberg, Christian Berne, Karin Forsberg Nilsson och Mef Nilbert. Professor Christian Berne Professor Göran Magnusson Vetenskaplig sekreterare: Professor Fredrik Piehl Suppleanter: Göteborgs universitet: Professor Eva Haglind Karolinska Institutet: Professor Zsuzsanna Wiesen feld- Hallin 18 Linköpings universitet: Universitetslektor Marie Larsson Lunds universitet: Professor Cecilia Lundberg Umeå universitet: Professor Peter Naredi Uppsala universitet: Professor Bo Nilsson Svenska Läkaresällskapet: Professor Katarina Le Blanc

19 ERIK NORBERG hoppas med projektet ämnesomsättningens roll för utveckling av diffusa B-cellslymfom öka förståelsen för de mekanismer som reglerar cancercellers energibehov och i nästa led upptäcka nya målproteiner för nya läkemedels behandlingar. MARJA MÄE studerar mekanismer som reglerar öppningen och stängningen av blodhjärnbarriären vilket kan leda till nya läkemedel för behandling både av stroke och av neurologiska sjukdomstillstånd som Parkinson, Alzheimer och ALS. LOUISE MANNERÅS HOLM söker substanser som kontrollerar ämnesomsättningen i kroppen och som kan komma att användas för behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen karaktäriseras av att muskel och fettväv blir mindre känsliga för insulin. BUSTER MANNHEIMER vill fördjupa kunskapen om olika typer av läkemedelsrelaterade problem vid schizofreni. Idag avbryter 70 procent av patienterna behandlingen i förtid p.g.a. biverkningar eller ingen upplevd effekt. Målet är att hitta en säker och effek tiv läkemedelsterapi vid schizofreni. SETH MALMERSJÖ forskar kring de så kallade mastcellerna som bär en stor del av ansvaret för de typiska symtomen vid astma, allergier och allergiska chockreakioner. En ökad kunskap om mastcellernas funktion kan leda till nya behandlingsmetoder för astma och allergier. ANNA NORDSTRÖM driver ett stort projekt kring benskörhet och fallskador som är vanligare i Sverige än någon annan stans. Syftet är att finna ytterligare orsaker, utöver benskörhet, till att äldre, särskilt kvinnor, i så hög utsträckning skadar sig vid fallolyckor. DANIEL NYQVIST studerar molekylers (betacateniners) betydelse för kärlnybildning. Bättre förståelse av hur faktorer som påverkar kärlnybildning fungerar ökar möjligheten att ta fram nya behandlingsmetoder för hjärtpatienter och nya sätt att blockera sjukdomar som cancer. Kungligt beskydd sedan 1919 Ända sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) bildades år 1919 har det svenska kungahuset engagerat sig i den medicinska forskningens framsteg. SSMF har därför alltid haft en representant från kungafamiljen som sin beskyddare. Först ut var drottning Victoria, , följd av drottning Louise, , därefter kung Gustav VI Adolf, Drottning Silvia är SSMF:s nuvarande beskyddare. ANDERS STÅHLBERG kartlägger likheter och skillnader mellan enskilda tumörceller i sarkom (cancer utgående från kroppens stödjevävnader) för att identifiera olika typer av tumörceller. Målet är noggrannare cancerdiagnos och utveckling av effektivare behand lingsmetoder vid sarkom. ELIN ÅBERGS forskning syftar till ökad förståelse för den så kallade Nogoreceptorns roll vid beroendeutveckling. Mer kunskap om Nogo-receptorn kan leda till utveckling av nya behandlingar för missbruk. ALEXANDER PERSSON forskar kring makrofager (en särskild typ av försvarsceller i immunsystemet) och försöker hitta ett försvar mot TBC. Han jämför friska makrofager med sådana med en misstänkt genetisk defekt som gör att de självdör efter att ha stött på en TBC-bakterie. Drottning Victoria Foto: IMS Drottning Louise Foto: IMS NING XU har i tidigare studier funnit en distinkt profil av mikro-rna molekyler vid psoriasis jämfört med patienter med frisk hud. Ning Xu försöker nu med hjälp av ett stort provmaterial från psoriasispatienter iden tifiera vilken roll eller roller som dessa mikro-rna molekyler har vid psoriasis. JOHAN RUNG knyter an till studier som visar att parkinsonsymptom kan lindras av substanser som stimulerar D1-receptorn, en mottagarmolekyl för dopamin. Kan man hitta substanser med bestående effekt på dopaminreceptorer kan man erbjuda nya behandlingsmöjligheter vid Parkinsons sjukdom. NASIM SABOURI hoppas genom studier av arvsmassans replikationsprocess kunna öka vår förståelse av de mekanismer som kan förhindra sjukdomar som cancer. Kung Gustav VI Adolf Foto:J an Delden/Pressens Bild Drottning Silvia ETT STORT TACK till Garenbergs Konsult, Len Art Grafisk Produktion, kommunikationskonsulten Gunilla Wikman, fotograferna Hans Ericksson, Stefan Zimmerman och Jonas Eriksson, skribenten Jan Gradvall, medicinjournalisten Charlotte Schröder, Saker & Ting Vintage, Stockholms Tillskärarakademi, Stream Nordic och Strokirk-Landströms som tillsammans med Gudrun Hållars på SSMF:s kansli tagit fram verksamhetsberättelsen. Foto: Paul Hansen JAKOB WIKSTRÖM forskar kring mtor, ett intracellulärt enzym av central betydelse för betacellssvikt hos åldersdiabetiker. Målet är att identifiera patofysiologiska mekanismer som kan påverkas terapeutiskt. ANNA VILBORG studerar processen när en vanlig cell övergår till att bli en cancercell, Genom studier av både korta, icke-kodande RNA, s.k. micro-rna, och längre icke kodande RNA hoppas Anna bättre förstå hur deregleringen av dessa bidrar till att vanliga celler transformeras till cancerceller. ELIN SAND forskar kring de motorikstörningar i magtarmkanalen som drabbar en del kvinnor vid provrörsbefruktning. Elin vill studera den mekanism som gör att antalet nervceller i tarmen tycks reduceras kraftigt av den hormonella behandlingen och om man kan förhindra att nervcellsförlust uppstår. TORSTEN LOOF driver ett projekt med titeln koagulationssystemet en enzymkaskad med betydelse för det medfödda immunförsvaret mot bakteriella infektioner. Torsten avser att undersöka de molekylära mekanismerna för koagulationsmedierade antimikrobiella aktiviteter samt om bakterier har utvecklat strategier för att motverka denna försvarsmekanism. ANNA SÖDERGREN studerar kärlsjukdom vid reumatiska sjukdomar. Anna försöker identifiera mekanismerna bakom utveckling av ateroskleros ( åderförkalkning ) vid reumatoid artrit för att skapa möjligheter att förebygga hjärtkärlsjukdomar, minska lidande och öka livslängden hos dessa patienter. MARTIN UGANDER leder ett projekt kring Sveriges största folksjukdomar hjärt-/kärl. Målet är att förbättra möjligheterna att diagnosticera sjukdomar som hjärtinfarkt och hjärtmuskelinflammation och öka möjligheten att följa effekten av behandling av dessa sjukdomar. NATASA VASILJEVIC undersöker betydelsen av epigenetisk reglering vid diabetes typ 2 (T2D) genom att kartlägga och mäta graden av metylering i betaceller och i insulinets målceller. Syftet är att ökad kunskap om epigenetisk reglering i T2D ska leda till redskap för att förebygga sjukdomens uppkomst.

20 seth malmersjö Karolinska Institutet buster mannheimer SÖDERSJUKHUSET LOUISE MANNERÅS HOLM Karolinska Institutet MARJA MÄE KAROLINSKA INSTITUTET erik norberg KAROLINSKA INSTITUTET anders ståhlberg göteborgs universitet anna nordström umeå universitet elin åberg karolinska institutet Telefon Plusgiro Bankgiro Postadress: SSMF, Karolinska Institutet, Stockholm Besöksadress: Retzius väg 13 A, Karolinska Institutet e-post: daniel nyqvist karolinska institutet ning xu karolinska institutet alexander persson linköpings universitet jakob wikström stockholms universitet johan rung göteborgs universitet anna vilborg karolinska institutet nasim sabouri umeå universitet natasa vasiljevic lunds universitet martin ugander Karolinska Institutet anna södergren umeå universitet torsten loof lunds universitet elin sand lunds universitet

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Läs hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Läs hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? LÄS hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT FRISKARE NORRLAND

TILLSAMMANS FÖR ETT FRISKARE NORRLAND Den medicinska forskningen ligger mig varmt om hjärtat. Du kan stödja detta livsviktiga arbete med att ge en gåva. SVERKER OLOFSSON Samhällsengagerad journalist och hedersdoktor vid Medicinska fakulteten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar.

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar. 1,1 2 Revisionsberättelse Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr 802403-4103 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen

Läs mer

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

23085 Summa intäkter

23085 Summa intäkter Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237 Styrelsen avger hänned årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011.

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier for

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. KSLA för Stundande skördar. Styrelsen för insamlingsstiftelsen. Org.nr. 802477-5549. avger härmed. för räkenskapsåret 12juni

Årsredovisning. KSLA för Stundande skördar. Styrelsen för insamlingsstiftelsen. Org.nr. 802477-5549. avger härmed. för räkenskapsåret 12juni 31 1 Styrelsen för insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar Org.nr. 802477-5549 avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret 12juni december 2012 Innehåll: sidan Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning verksamhetsberättelse 2010 1 FOTO: PAUL HANSEN Sällskapets beskyddare H.M. Drottning Silvia Årsberättelse 2010 Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer