Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh:"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Familjerätt APRIL 2003 GENERATIONSSKIFTESPLANERING TESTAMENTE ARVSRÄTT BEGRAVNING Planera för nästa generation Att planera för sin egen bortgång känns nog främmande för de flesta människor. Vi har av naturliga skäl svårt att förhålla oss till döden och vi försöker ofta förtränga det faktum att den förr eller senare kommer att hinna ifatt oss alla. Därför ställer vi oss, åtminstone i unga år, sällan frågan om hur och på vilket sätt vi vill begravas eller vad vi vill ska ske med våra ägodelar och vår kvarlåtenskap den dag vi inte längre finns på denna jord, trots att vi faktiskt borde. Vi borde eftersom det dessvärre är mer än bara sorg och saknad som uppstår när en person dör. Praktiska frågor om begravning eller bouppteckning kräver stor uppmärksamhet av de anhöriga och en förmåga hos dem att fatta snabba beslut vid en känslomässigt mycket svår tidpunkt. För att avlasta och underlätta för de anhöriga kan det därför vara klokt att i förväg meddela om sina funderingar kring begravning och uppdelningen av ens ägodelar. Advokat Lotta Insulander-Lindh: - Familjerätten påverkar oss alla! Mycken juridik kan vi undvika om vi vill. Men det finns ett undantag, familjerätt. Familjerättsliga frågor berör alla mänskliga relationer och påverkar oss därför från det vi föds tills då vi dör. Som regelverk betraktat är familjerätten både ett stort stöd och en trygghet för individen, inte minst barnen, när vi behöver hjälp att hantera uppkomna situationer som påverkar familjemedlemmarnas liv. Glad Påsk! Sid 2 Påsken är en av våra största kristna högtider och är ursprungligen faktiskt de kristnas första firande med religiösa förtecken! En av de starkaste symbolerna för påskfirandet genom tiderna är ägget, som genom seklen stått som symbol för livet och manlig styrka. Men ägget har även varit föremål för en hel del vidskeplighet, mystik och skrock. Sid 6 ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10 ANNONS ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri, april 2003

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Familjerättsliga frågor påverkar oss alla Mycket av den juridik som drabbar oss i livet kan vi, om vi verkligen vill, välja bort. Den som laglydigt rör sig i trafiken klarar sig undan straff, och den som varken äger fastigheter eller gör affärer slipper både avtals- och entrepenadjuridik. Men det finns ett undantag. Regelverket som rör våra mänskliga relationer. Familjerätt är något ingen helt kommer undan. Familjerättsliga frågor påverkar oss från det vi föds till dess vi dör. Familjerättens delar berör alla mänskliga relationer, vilket gör området till ett av juridikens mer komplexa områden att arbeta med. Relationer är en mjukvara som bygger på psykologi och förtroliga samtal, fjärran från lagbokens stramt utformade paragrafer. Lagar och förordningar blir otympliga och fyrkantiga då de ska appliceras på något så subtilt som mänskliga relationer. Trots det är behovet av regler stort. När vi inte själva klarar av att lösa uppkomna situationer som rör älskade familjemedlemmars liv utgör ett regelverk, om än aldrig så fyrkantigt, både en trygghet och ett stort stöd för individen. Att upprätta testamente är något vi gärna förknippar med vår ålders höst. Det är nu inte bara gamla människor som dör, även om vi gärna lever i den tron. Ett oväntat dödsfall mitt i livet resulterar, förutom i gränslös sorg och förtvivlan, även i att barn kan drabbas hårt om inga papper finns skrivna. Sådana papper kan omfatta så mycket mer än bara uppgifter om ekonomi och arvegods. Där kan viktiga önskemål om särskild vård och förvaltning av barns tillgångar framföras. Där kan man framföra en önskan att barnet tas omhand av någon speciell person i händelse av ens död. En biologisk förälder är inte alltid lika med bäst för barnet, men finns inget skrivet kan det vara svårare att påverka vårdnadsfrågan. Men lagen säger tydligt att barnets bästa gäller och öppnar därmed möjligheten för andra än biologiska föräldrar att bli utsedda att ta hand om ett barn. Önskemål om sådana frågor blir inte absolut utslagsgivande men beaktas och kan bli livsavgörande för den minderårige. Barnens bästa är något som kommer i fokus inom området familjerätt. Men barnens sätt att se på saker och uttrycka sig är inte alltid förenligt med juridikens språk. Ett barn som är stort nog att uttrycka sina åsikter ska också ha talan i frågor som berör deras liv. Barns åsikter ska beaktas men så sker inte alltid. Barns rättigheter kan lätt drunkna i de vuxnas konflikt och fastna i ettjuridiskt regelverk. Inom advokatyrket har området familjerätt dessutom en yrkesmässigt låg status. Detta har bland annat lett till en negativ tillväxt av humanjurister. Tillsammans med det faktum att staten 1996 i princip tog bort rättshjälpsskyddet för familjerättsliga frågor gör det allt svårare för gemene man att få hjälp. Inte helt ovanligt drabbar detta barnen som blir de stora förlorarna i händelse av skilsmässa, vårdnadstvist eller dödsfall. väntar runt hörnet, men ett är säkert och det är att vi alla en gång ska dö. Om döden drabbar en familj oväntat och plötsligt är stödbehovet för dem som är kvar i livet oändligt stort. Att våga prata om sin egen död är därför att visa omsorg mot dem man älskar. För kärleks skull ska du förbereda dig för det värsta. Gärna i god tid. Livet är föränderligt. Därför är det så viktigt att man ser om sitt hus och vågar tänka på det otänkbara. Vi vet inte alltid vad som Farao Djoser beslutade sig för 4600 år sedan att uppföra ett byggnadsverk, vars like världen aldrig skådat. Under ett antal år växer ett 60 meter högt, trappstegsformat byggnadsverk upp ur öknen vid Saqqara. Bygget krävde många tusen arbetare som hämtades från när och fjärran. För dessa arbetare, som levt sina liv i små isolerade byar, var det tvivelsutan oerhört omvälvande, både att få medverka i detta otroliga projekt, och att möta människor från andra samhällen. Många historiker anser att det på så sätt var pyramidbyggandet som band samman Egypten till världens första nation. Totalt FAMILJERÄTT - en titel från MEDIAPLANET Advokat Lotta Insulander-Lindh Världens största gravar uppfördes ca 80 pyramider i Egypten. Alla byggdes på ökenslätter några kilometer från Nilen och alla uppfördes under åren 2640 till 1630 fkr. Inte alla pyramider blev färdiga. När en ny farao tillträdde, ställdes tidigare projekt nämligen oftast in och helt nya byggplatser upprättades. Cheopspyramiden är det största och samtidigt det enda bevarade av de sju byggnadsverk som räknas som antikens underverk. Pyramiden ligger vid Giza i utkanten av Kairo och var ursprungligen 145 meter hög. Idag saknas 10 meter av toppen, men byggnaden hör fortfarande till de största som mänskliga händer någonsin har uppfört. Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Annonsförsäljning: Nicholas Richards, MediaPlanet, Text: Kristin Rydberg, MediaPlanet. Grafisk form: PoE, Repro: Ordbild. Tryck: Svenska Tryckcentralen. För info om bilagor i dags- och kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Dagens Industri april

3 ! "! #! $%%% & ((( ) * )! +++

4 (%% #!) "!!. &, &! /!!!"!! #!! $%%%%% " " &!!! * ) * *+!!", *! " " "! - "!!" " 000

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Tala om döden för kärleks skull Vår egen död är för många tabu att tala om. Vi lever helst som om den inte skulle drabba oss någonsin. Av kärlek till våra närmaste borde det vara tvärtom. När någon dör är frågorna kring begravning och vad som ska ske med ägodelar svåra och komplexa att hantera utan vägledning av den bortgångne själv. Att planera en begravning och genomföra bouppteckning kan ställa tillvaron på sin spets även för den starkaste person. I en emotionell och ovan situation måste sorgearbetet stå tillbaka till förmån för beslutsfattande och ofantligt många praktiska detaljer. Dessutom är frågorna ovana och situationen unik. Som anhörig eller närstående förväntas man ta itu med en mängd saker som rör någon annan intimt, något som utan vägledning gör de allra flesta av oss villrådiga. Det är av kärlek vi alla bör se till att våra närmaste vet hur vi vill ha det när vi är borta. Förutom alla de personliga önskemål man kan tänkas vilja förmedla till sina efterlevande finns en rad formella regler och bestämmelser kring begravning och bouppteckning som är bra att ha kännedom om när man vill planera inför sin bortgång. Man bör noga dokumentera allt väsentligt, få det bevittnat enligt gällande regler, och se till att dokumentet finns tillgängligt för dem det är angår när det behövs. Begravning Svensk lag föreskriver att den avlidnes önskemål om sin egen begravning skall tas hänsyn till. Det underlättar om dessa finns dokumenterade, men saknas papper finns det lagstiftning som stödjer frågan även om den avlidnes vilja framförs muntligen av de efterlevande. Som anhörig kan man välja att själv planera en begravning eller anlita en begravningsbyrå. Vanligt är att hela eller delar av begravningen sköts av en byrå, men de anhöriga väljer själv i vilken utsträckning. Begravningsbyrån står till tjänst med prisuppgifter och kostnadsförslag beroende på vilka önskemål man har. & (! " # $ "% & " $"$ " & $!( " " & ) $ $!"!#$%!!$% Utformningen av begravningsakten är inte på förhand bestämd. Kyrkans ordning vid begravning gäller men man kan komma med förslag och önskemål. Det kan gälla allt från val av präst, kyrka och musik till mer speciella önskemål. Viktigt är att man tar hänsyn till den avlidnes önskan. Bouppteckning Den avlidnes sammanlagda kvarlåtenskap i form av pengar, värdepapper, fastigheter, kapitalvaror och bohag med mera bildar efter personens bortgång ett dödsbo. Delägare i dödsboet ska upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet för att avveckla den avlidnes ekonomiska förehavanden. Den som före sin bortgång informerat sina anhöriga om vilka tillgångar och försäkringar man har, i vilken form och på vilka konton de finns, underlättar denna process väsentligt. Har den avlidne inte några tillgångar vid sin bortgång görs istället en dödsboanmälan. Svenska kyrkan är sedan år 2000 fristående från staten, men fortfarande gäller att kyrkan svarar för den allmänna begravningsverksamheten i hela landet, bortsett från Tranås och Stockholm där kommunen är huvudman. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en årlig begravningsavgift baserad på inkomst. Avgiften är obligatorisk oavsett om man är medlem i Svenska Kyrkan eller inte. Medlemmar betalar ett högre belopp, en kyrkoavgift, baserad på antal medlemmar i församlingen och omfattningen av den kyrkliga verksamheten på orten. Som medlem har man rätt att kostnadsfritt begravas vid en kyrklig guds tjänst. Den Det är inte tillåtet att någon dödsbodelägare själv gör bouppteckningen. Denna skall handhas av en jurist. Bouppteckningen skall ange delägares namn och vilka arvingarna är samt innehålla uppgifter om äktenskapsförord eller testamente. Den ska också innefatta en sammanställning av den avlidnes tillgångar. Bouppteckningen avslutas med ett arvsskifte där kvarvarande tillgångar, det vill säga det som kvarstår efter att eventuella skulder och kostnader, som pengar och egendom reglerats, delas mellan dödsbodelägarna. Sambolagen utgör ett relativt vanligt problem när arvsrätten skall tillämpas. Många tror felaktigt att lagen föreskriver samma juridiska status som vid ett äktenskap. Detta är felaktigt. Sambon ärver inte automatiskt. För det krävs ett mycket detaljerat dokument upprättat enligt gällande bestämmelser. Vem betalar vad? som begärt utträde ur Svenska kyrkan och endast betalar begravningsavgift kan ändå få en kyrklig begravning om den avlidne uttalat ett sådant önskemål. Beslutet fattas av kyrkoherden i respektive församling. När pengarna inte finns Om ett dödsbo saknar egna medel för en begravning ska kommunen enligt socialtjänstlagen lämna bistånd till alla kostnader utöver avgiften för själva begravningsakten. En rekommendation från Socialstyrelsen är att bistånd skall utgå med högst ett halvt basbelopp. Grundidén med biståndet har varit att alla, oavsett ekonomisk status, har lika rätt till en värdig begravning.

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Myter, traditioner och skrock kring vår Glada Påsk Ordet pasach betyder gå förbi på hebreiska. Den latinska formen för ordet är pascha, som uttalas paska och som blivit ordet påsk på svenska. Påsken har sitt ursprung i bibelberättelsen om en aprilnatt i Egypten då dödsängeln inte stannade vid de hus vars dörrar var blodbemängda, utan gick förbi dem pasach för övrigt inte helt olikt vårt moderna ord passage! Det kristna påskfirandet har sitt ursprung i judiska traditioner. Jesus dog och uppstod just i samband med judarnas högtid. Han åt påsklammet tillsammans med lärjungarna efter judisk sed och förvandlade det samtidigt till Herrens heliga nattvard. Glad Påsk varje vecka Anledningen till varför judar och kristna firar påsk skiljer sig däremot högst väsentligt. Judarnas högtid firas till minne av israeliternas uttåg ur Egypten, Exodus, medan de kristna firar minnet av Jesu lidande, död och uppståndelse, med fokus på uppståndelsen. Påsken blev de kristnas första firande med religiösa förtecken. Till att börja med firades inte påsken en gång om året utan en gång i veckan. Varje söndag var en slags påskdag då man blev påmind om Jesu seger över döden på den första veckodagen. Det var alltså myten om Jesu uppståndelse som skapade den första söndagen, vars namn härstammar från Solens Dag, som kan jämföras med tyskans Sonntag och engelskans Sunday. Långt senare, omkring 300-talet e.kr, lades grunden till några av våra dagars påsktraditioner. Alla dessa ägg. Ägget symboliserar liv. Påskfirandet markerar att livet segrar över döden och årstiden andas pånyttfödelse. Traditionen med ägg i samband med påsk finner man över hela världen och ägget är också en religiös symbol. I de judiska påsktraditionerna, som ofta ligger till grund även för de kristna, symboliserar ett hårdkokt ägg det tuffa liv judarna fick utstå som slavar i Egypten. Hårdkokta ägg är ett måste på bordet under judarnas påskmåltid tillsammans med saltvatten en symbol för tårar - som äggen skall doppas i. Uttrycket hårdkokt används för övrigt även idag om tuffa typer, böcker eller filmer med gangsterförtecken. Ägg i mängder Det främsta skälet till att äggen dominerar våra påskbufféer är förmodligen så enkelt som att hönor i sin naturliga miljö värper bättre på våren och därför har det alltid funnits ett överflöd av ägg den aktuella tiden. Färg och form Man vet inte riktigt varifrån traditionen med målade ägg kommer, men enligt en gammal sed gav man vid påsk bort dekorerade ägg som kärleksgåva till någon man tyckte mycket om. Förr färgade man äggen med naturprodukter, som björklöv, äppelträd, hö eller hasselhängen som man kokade äggen tillsammans med. Gult: Rött: Svart: lökskal, mandelskal, mossa, kaffesump rödlöksskal, rödbetor, bresiljeträd bresilja och vitriol De rödfärgade äggen kan man doppa i stark såplut så blir de lila som är påskens färg. För mönstrade ägg kan man rista i färgen eller före koket surra fast blommor, blad eller andra föremål på äggen. Efter

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET koket tar man bort dekorationerna och ett vackert mönster har skapats. Äggen görs blanka genom att gnidas med fläsksvål. Äggens Rolls Royce En som gjorde ägg till dyrbar konst för eftervärlden att beundra, är den franske guldsmeden Carl Fabergé, som i slutet av 1800-talet var verksam i den ryska staden S:t Petersburg. Fabegéäggen är idag åtråvärda samlarobjekt som då och då dyker upp på exklusiva auktioner världen över. Dagens tradition att ge bort papperseller plastägg fyllda med godsaker kommer Skal och förtal Många äldre är noga med att krossa skalet ordentligt när de äter ägg. Kanske vet de inte själva varför, men det bottnar i gammal vidskepelse. Förr trodde man att om trollpackor och häxor kom över ett helt äggskal kunde de använda det i sina magiska formler ämnade att bringa olycka över folk och fä. Enligt en annan sägen visade antalet uppkomna skärvor hur många ägg varje höna skulle värpa nästkommande påsk. Magiska under Ägg förknippades förr liksom nu med magisk kraft. Förr grävde man ner ägg i åkerns fyra hörn eftersom de symboliserade för liv och fruktbarhet och därmed skulle främja grödorna. ) * * " "% & + " & $!( " &, ( $! - & "!"!#$%!!$% från Tyskland, liksom många andra modernare inslag i vårt påskfirande. Ägget är löst Anledningen till att ägglekar över huvudtaget uppstått tror man helt enkelt är den goda tillgången på råvara. Sällan eller aldrig var det annars tillåtet att leka med mat, men när hönsen värpte i mängder kunde man både frossa och krossa under påskfirandet. En lek med rötter i Simrishamn är Äggpickning. Leken går till så att man stöter äggen mot varandra och den vars ägg går sönder i båda ändar förlorar. Än idag samlas man i hamnen tidigt på påskdagsmorgonen och köper färgade ägg för att delta i leken. Gamla tiders Äggrullning gick till så att man rullade ägg ner för en tegelpanna eller planka i ett försök att träffa de andras ägg som låg på backen. Den som lyckades spräcka ett ägg vann det. Redan på 1600-talet berättas det om en lek som enbart gick ut på att kasta äggen så långt man kunde utför en äggabacke. Den äggröra som uppstod utgjorde säkert en svindlande syn för folk som annars vara vana att inte kasta bort någon mat. Manlig kraft Gården drängar tävlade förr om vem som kunde äta flest ägg eftersom det sades att man blev stark av dem. Och vem vet, det kanske stämmer, för än idag lever myten om att råa ägg är bra för potensen! Bot och bättring Sjukdomar trodde man förr kunde botas med hjälp av att man rörde vid ett ägg värpt på långfredagen. På påskafton grävdes ägget ner i en myrstack och från den skulle man hålla sig undan till dess myrorna ätit upp det. Vårtor, önskningar och udda antal Fick man vatten som man kokat ägg i på fingrarna, skulle man få vårtor och när man åt påskägg skulle man inte vara udda antal kring bordet för då var det sista gången man åt ägg tillsammans någonsin. Satt man mellan två syskon och åt påskägg kunde man få en önskan uppfylld. Ägget som kristallkula Förr spådde man med ägg. Ogifta flickor fick veta om de skulle bli gifta under året genom att hälla en äggula i ett glas vatten. Låg gulan kvar länge på botten betydde det otur. Äggvitan kunde också säga något om framtiden. Den droppades ner i ett glas vatten, och så tolkades de figurer som vitan bildade. Franska nerver I Sverige är det vanligt att vi hugger toppen av ägget men i England betraktas detta beteende som ofint. Där knackar man försiktigt sönder skalet och plockar bort bitarna. Detta beteende lär härstamma från tiden efter franska revolutionen, då många franska aristokrater flydde till England, undan giljotinen. Engelsmännen började då undvika vanan att halshugga sina ägg för att skona de franska nerverna som var i dallring efter alla hemska upplevelser. Din yttersta vilja kan hjälpa andra Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens uppgift är att främja forskning och sprida information kring våra hjärnsjukdomar. Våra ledande forskare säger att man inom tio år skulle kunna bota, lindra eller hindra Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, stroke och många andra sjukdomar. Men många forskare riskerar att få lägga ner sina forskningsprojekt i brist på pengar. Vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor, arv och donationer som gör det möjligt för oss att kontinuerligt kunna stödja lovande forskare. Vill du hjälpa våra forskare att hitta orsakerna till de hjärnsjukdomar som drabbar mer än en miljon människor i Sverige idag? Det finns flera sätt att stödja hjärnforskningen, att skriva testamente är ett sätt. Vill du ha information om vår testamentsmapp eller om Hjärnfonden är du välkommen att ringa oss på telefonnummer eller besöka vår hemsida Eller klipp ut talongen och skicka den till oss, så sänder vi över en testamentsmapp till dig. Hjärnfonden Klostergatan Uppsala. Tack för ditt stöd! Postgiro Bankgiro JA TACK, skicka mig gärna Hjärnfondens testamentsmapp JA TACK, skicka mig gärna information om Hjärnfonden Namn:... Adress:... Post nr:... Hjärnfonden Klostergatan Uppsala.

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inför min begravning så vill jag ha det Att planera sin egen begravning kan tyckas en smula obehagligt. Men underskatta inte betydelsen av detta för de efterlevande. Dina nedskrivna önskemål underlättar och hjälper nära och kära i en svår situation vilket kan innebära att begravningen blir ett både varmt, personligt och fint minne för dem som var där. Det du skriver kan röra detaljer eller alla delar av ceremonin liksom svar på svåra frågor som till exempel kremation eller jordbegravning, utformning av grav eller var askan ska strös. Din vilja idag kan se annorlunda ut än den gör när du går bort. Se därför över dina önskemål regelbundet. Har du inga åsikter så skriv att du överlåter åt dina anhöriga att ordna allt på det sätt de tycker är bäst. Om du kan, diskutera med de närmaste, framför allt om du tror dina önskemål är kontroversiella, annars kanske de snarare försvårar än underlättar. Nära, kära, vänner och andra Begravningen sker i stillhet, står det ofta i dödsannonser. Det vill säga i kretsen av de närmaste. I regel för att den avlidne ville ha det så. Oavsett motivet kan resultatet bli att man utestänger människor som vill närvara. Även avlägsna bekanta har ett behov av att få ta farväl. Dessutom är det ett stöd för de närmaste att få ha vänner omkring sig. Tänk därför efter noga innan du fattar ett sådant beslut. Ska jag brännas eller? Kremation innebär att kistan och kroppen bränns och askan gravsätts i en urna. Vid en jordbegravning sänks kistan med den döde ner i graven för att förmultna. Religiösa och känslomässiga faktorer, liksom lokala traditioner, styr vad man väljer, men det finns också praktiska skäl. Man kanske vill använda en gammal familjegrav där det endast finns plats för urnor. Önskemål i den här frågan anses som så viktiga att man enligt lag är skyldig att ta hänsyn till det. Du måste inte ta ställning, men det är bra om du skriver ner vad du tycker för att undvika tveksamheter. Har frågan ingen betydelse för överlåter du åt de anhöriga att avgöra. I så fall talar du om det. Vad ska jag ha på mig när jag dör? Till kistan hör en vit skjorta som man klär den avlidne i, men vill du ha egna kläder går allt från festkläder till pyjamas bra, liksom smycken och smink. Vill du ha något med dig i kistan går det också bra. Har du inte några önskemål om detta så ska du ändå skriva Jag vill att mina anhöriga avgör denna fråga. Istället för blommor Om du är engagerad i en förening eller sympatiserar med en hjälpfond kanske du vill att det ska skänkas pengar till den i anslutning till begravningen. Ange i så fall detta, för önskemålet bör komma från dig, inte från de efterlevande. Här vill jag vara Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet eller annan lokal. Man måste inte vara i ett krematoriekapell bara för att kroppen ska kremeras. Om man till exempel flyttat från sin födelseort men vill bli gravsatt där kan man ha begravningsceremonin på sin nuvarande bostadsort och senare på födelseorten. Har du inte några åsikter i frågan ska du ändå skriva ner att dina anhöriga får bestämma. Här vill jag vila Vanligast är att man gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats, alternativt i födelseförsamlingen, även om man inte längre bor där. En släktgrav någonstans kan också vara skäl att välja en annan kyrkogård. Som alternativ kan man strö ut askan över vatten eller naturmark. Även detta val anses så viktigt att man enligt lag är skyldig att ta hänsyn!"!#"$$%$$ &!!(!#!!))!#( * +,"$ -.---/0!)#$1$1"$$! 222

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Man kan strö askan över vatten eller naturmark efter tillstånd från Länsstyrelsen till den avlidnes önskemål, men du måste inte ta ställning. Min grav I vissa församlingar kan man själv skaffa en gravplats under sin livstid. Om man inte gjort detta får de anhöriga ordna med en. Ibland kan man också få välja var på kyrkogården graven ska ligga. Väljer man gravplats i hemförsamlingen är den i regel avgiftsfri, kostnaden betalas genom församlingsskatten. Om du ser ut en gravplats utfärdar församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen ett gravbrev som bevis på gravrätten. Finns det redan en familjegrav ska det också finnas ett gravbrev. Har det kommit bort kan begravningsbyrån ordna ett nytt. Valet av gravplats står mellan följande alternativ: Gravsättning av kista: Jordgrav för en eller flera kistor. Gravsättning efter kremation: Urngrav för en eller flera urnor. Det brukar finnas plats för urnor i äldre gravar, även om dessa från början är avsedda för kistor. Urnkammare och Kolumbarium, speciella gravrum för urnor Askgrav, enkel grav för aska utan urna Gräva ner/strö ut askan i en allmän minneslund Strö askan över vatten eller naturmark efter tillstånd från Länsstyrelsen Någonstans att ta vägen Val av gravplats har ofta rationella skäl. Därför väljer alltfler en minneslund, speciellt i storstäderna. Men sorgen är inte rationell. En grav att gå till är viktig för många. Den är personlig. En minneslund är anonym och delas av många. Anhöriga får inte vara med när askan strös ut eller grävs ner, och platsen där detta sker markeras inte. I stället finns det en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus. Om du funderar på minneslund av praktiska skäl bör du veta att det finns många andra skötselfria gravformer. Man kan även köpa gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen. Be en begravningsbyrå ge dig råd. Dina anteckningar beträffande grav och gravplats kan se ut så här: Gravplats finns, gravnummer: Kyrkogård: Gravbrevet förvaras i mitt Memento-arkiv, alt. på annan plats, nämligen: Avslutningsvis kan du om du önskar, tillfoga sådant som du har särskilda önskemål om, när det gäller exempelvis sång och musik du tycker särskilt mycket om vers i dödsannons eller sorgebrev minnesstund efter begravningen text på gravstenen favoritblommor Om du inte vill förmedla några önskemål i gravfrågan ska du ändå skriva Jag överlåter beslutet till mina anhöriga. Källor: SBF, $" + *, -.

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vem gör vad när sorgen är som störst? Du förlorar någon du älskar. En omtumlande händelse som det inte går att förbereda sig inför på ett bra sätt. Men rent praktiskt går det att göra vissa saker långt i förväg, så att man slipper tänka på dem när sorgen är som störst. Om du är närmast anhörig har du med stöd av lagen rätt att göra saker som att ta hand om egendom och sköta de första praktiska sakerna. Det är din skyldighet att omedelbart kontakta eventuella övriga delägare i dödsboet och berätta om dödsfallet. Ansvaret övertas sedan av någon som alla i dödsboet är överens om att anlita. En begravningsbyrå kan sköta kontakter med myndigheter, arbetsgivare etc. Vad äger ett dödsbo När en person avlider räknas allt hon eller han ägde in i ett dödsbo. Dödsboet äger allt innan arvet har skiftats. Lagliga arvingar tillsammans med andra eventuella testamentstagare blir delägare i dödsboet och representerar dödsboet tillsammans. Därför är det viktigt att alla inblandade i princip är överens om vad som ska göras med boet. För att underlätta det administrativa är det vanligt att en av delägarna eller någon utomstående får de övrigas fullmakt att förvalta boet. Om man blir osams Om delägarna inte kommer överens kan en eller flera begära att en boutredningsman utses. Tingsrätten beslutar då att boet ska förvaltas av någon annan. Ofta är det en bank eller en advokat som får uppdraget. Detta är dock en dyr lösning, så självklart är det bättre att komma överens. Förteckning och arvsskatt En förteckning över och värdering av alla de tillgångar och skulder som ingår i boet skall göras av dödsboet. Bouppteckningen ligger sedan till grund för att beräkna arvsskatten. Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till tingsrätten inom en månad efter att den är gjord. En bank eller en begravningsbyrå kan vara behjälplig med arbetet. Små tillgångar - dödsboanmälan Ibland finns det så lite i boet att det inte räcker till mer än begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden som lämnar in den till tingsrätten. Arvsskifte Alla eventuella skulder, kostnader och arvsskatt ska betalas före ett arvsskifte kan äga rum. Om dödsboet inte kan betala skulderna så skrivs de oftast av. Har något tagits ur ett dödsbo innan skulderna är När en person avlider räknas allt hon eller han ägde in i ett dödsbo. Dödsboet äger allt innan arvet har skiftats. Arvingar tillsammans med andra testamentstagare blir delägare i dödsboet och representerar dödsboet tillsammans. Därför är det viktigt att alla inblandade i princip är överens om vad som ska göras med boet. betalda måste detta lämnas tillbaka om det behövs för att täcka eventuella skulder. När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Arvet skiftas till det marknadsvärde som delägarna kommer överens om. Ett dödsbo kan kvarstå som oskiftat men vanligast är att det skiftas så snart som möjligt. En skatteexpert kan ge goda råd om vad som är bäst i ditt fall. ANNONS ANNONS! " " # "! " $ " " # # %& ( ( )*+,,,-)+.!/0! ,8,89 :; ,8,8, 2 <=<

11 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Mina, dina och våra barn En familj kan bestå av barn från tidigare förhållanden (särkullbarn) och av gemensamma barn. Hur blir det med arvet när en av makarna avlider? Den viktigaste arvsrättsliga skillnaden mellan gemensamma barn och särkullbarn är tidpunkten för arv. Finns det bara gemensamma barn ärver efterlevande make i första hand och gemensamma barn får vänta på sitt arv tills båda föräldrarna gått bort. Ett särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv Ingela Gabrielsson, familjeekonom på Nordea vem ärver egentligen- och när? på en gång när föräldern avlider. Finns det i familjen både gemensamma barn och särkullbarn kan de alltså ärva vid olika tidpunkter. Det kan bli ekonomiskt svårt för efterlevande make att dela arvet med särkullbarn. Går det till exempel att bo kvar i villan eller måste den säljas för att särkullbarn ska kunna få ut sitt arv? Ett testamente kan underlätta Genom ett testamente kan man ändå bestämma att den efterlevande makan ska ärva före särkullbarn, åtminstone den del av arvet som inte är laglott. Testamentet kan gälla hela särkullbarnets arvsrätt, eller delar av den. Särkullbarn kan dock alltid begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Ett alternativ är att skriva ett testamente som inte rör själva laglotten utan resten av arvslotten. Då behöver inte särkullbarn tänka på att begära jämkning av testamentet. Det är viktigt att testamentet är riktigt skrivet och verkligen uttrycker makarnas önskemål. Anlita gärna juridisk expertis för att få alla handlingar rätt. Tänk på Att muntliga löften om arv inte är juridiskt bindande. Att anteckningar på föremål, t ex på baksidan av en tavla om vem ska ärva inte heller har någon juridisk giltighet. Ett giltigt testamente formkrav Testamentet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat. Det ska skrivas av fri vilja. Den som skriver testamentet ska vara vid fullt och sunt förstånd Namnteckningen ska bevittnas av två personer över 15 år som är samtidigt närvarande Vittnena får inte vara make, barn, syskon eller nära släkt till testator och får inte heller vara testamenstagare. När testamentet är klart finns det inga särskilda regler för hur det ska förvaras. Ett gott råd är att förvara originalet i bankfack med en kopia lättillgänglig. På kopian bör det stå var originalet förvaras. Det kan kanske också vara klokt att berätta om testamentet för familjen. Sammanfattning Det är själva tidpunkten för arv som är olika beroende på om barnen är gemensamma eller inte. Gemensamma barn får vänta på sitt arv till båda föräldrarna avlidit. Genom testamente kan man ge efterlevande make ett visst ekonomiskt skydd i förhållande till särkullbarn, men det kan också vara rätt och riktigt att särkullbarn får ut en del av sitt arv direkt. Testamentet ska inte skapa framtida osämja, de efterlevande ska ju trots allt leva vidare och vara vänner. Det pågår en utredning som bland annat ser över arvsskattereglerna. Om reglerna ändras kan testamentet kanske vara onödigt eller leda till fel resultat. Ta därför reda på aktuella regler till exempel på "!! # $ $ %&!!!! $! $ $! ( $!!$!"#$$%"& "(""(%%%"" ))) NIMBUS * +, -" "--

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Det viktigaste i livet Vid livets slut är det inte ägodelar och framgångar som betyder något. Det är relationer. Därför kan sjukdomar i hjärnan vara särskilt grymma. De kan sudda ut minnen och koppla bort relationer. Den schweizisk-amerikanska psykiatern Elisabeth Kuhbler-Ross har arbetat i över fyrtio år med människor som befunnit sig i livets slutskede. Hon säger att när en människa ligger på sitt yttersta är det inte hennes ägodelar eller världsliga framgångar hon har i sinnet. De har helt förlorat sin betydelse. Det som upptar hennes medvetande är relationer. Minnen av stunder med nära anhöriga. Ett litet barn som kommer springande över en gräsmatta med utsträckta armar. En spontan kyss av den älskade mitt i middagsbestyren. Att sitta i morfars knä när han berättar om sina äventyr till sjöss. Lycklig är den som får dö med minnet i behåll. Tyvärr drabbas många människor av demens, som till exempel Alzheimers sjukdom och andra störningar i hjärnan, som gör att deras minne kopplas bort. Därmed går de miste om en viktig möjlighet till en värdigare sista tid i livet. De anhörigas vånda När en människa drabbas av sjukdom eller skada i hjärnan förändras ofta hennes personlighet. Hon känner inte igen sina närmaste och beter sig kanske på ett sätt som är helt främmande för familjen. Det innebär att även de anhöriga drabbas på ett sätt som ofta kan vara ännu svårare än vid en mer kroppslig sjukdom. Det är illa nog att förlora en älskad anhörig, säger Hillevi Enbgrant, vd på Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden. Ännu värre blir det om man har förlorat den mänskliga kontakten långt innan. Var och en som har varit med om det vet hur svårt det kan vara. En bakvänd situation Det är okänt att fler människor drabbas av störningar i hjärnan än av cancer. Omkring en miljon svenskar lider av Alzheimers sjukdom eller någon annan form av demens, stroke, depression, Parkinsons sjukdom eller annan hjärnskada. Trots det får hjärnforskningen mindre resurser än cancerforskningen. Det är en bakvänd situation, fortsätter Hillevi Engbrant. I Sverige har vi ett stort antal skickliga unga forskare som vill ägna sig åt att hitta metoder och mediciner som kan hindra, bota och lindra hjärnans sjukdomar. Men bristen på pengar gör att många flyttar utomlands eller övergår till annan verksamhet. Ljuset vid horisonten Trots bristen på pengar menar Hillevi Engbrant att situationen inte är hopplös. Idag är man flera av orsakerna till hjärnsjukdomarna på spåren och bit för bit lär man sig förstå den mänskliga hjärnan. Lösningen på sjukdomsorsaker och störningar som drabbar så många människor närmar sig. Jo, det ser hoppfullt ut, men med större resurser skulle resultaten komma snabbare. Mycket mänskligt lidande skulle kunna undvikas och fler människor skulle få en värdigare sista tid i livet, avslutar Hillevi Engbrant. Fakta Hjärnfonden: Hjärnfonden är en skattebefriad insamlingsorganisation som samlar in pengar till hjärnforskningen. Varje år delas stipendier ut till unga lovande forskare som på så sätt kan fortsätta sitt arbete i Sverige.

13 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Frågor och svar kring Testamentet Testamente är en handling i vilken en person (testator) bestämmer vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen i större eller i mindre utsträckning inte följs när testatorn avlider. Lagstiftningen när det gäller arv är så utformad att den tar hänsyn till familjebilden på ett sätt som passar de flesta gifta och deras gemensamma barn. I många fall är det därför onödigt att skriva testamente. I vissa situationer är det dock lämpligt eller nödvändigt. Sambor bör skriva ett inbördes testamente och i flera andra situationer är det också tillrådigt. Testamentet ska upprättas skriftligt och undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator undertecknar handlingen. Om de inte ser att testator undertecknar handlingen räcker det med att han eller hon talar om för vittnena att det är han eller hon som har skrivit sitt namn. Den som är under 15 år kan inte bevittna ett testamente. Nära släktingar - föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon - kan inte vara vittnen. Inte heller den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar. Ändra i testamentet kan man göra på olika sätt. Det enklaste och säkraste sättet är att förstöra testamentet och upprätta ett helt nytt testamente. Överstrykningar och ändringar i ett befintligt testamente kan leda till att testamentet blir ogiltigt. Ett tillägg i testamentet måste det ske i samma form som gäller för upprättande av testamente, dvs. skriftligt och med testamentsvittnen. Testamentet bör utformas enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt så att tolkningstvister undviks. Testator kan i sitt testamente utse en testamentsexekutor att sköta boutredningen. Säkraste stället att förvara testamentet är i bankfack och med en kopia hemma. Laglott. Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskapen inskränks av att bröstarvingar alltid har rätt att få sin laglott, dvs. hälften av den arvslott de skulle ha fått om det inte hade funnits ett testamente. Testamentet bör utformas enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt så att tolkningstvister undviks. Andra hälften av kvarlåtenskapen kan den som har bröstarvingar bestämma över i ett testamente. Har en förälder testamenterat bort sina tillgångar till någon annan än sina barn kan barnen begära jämkning av testamentet hos tingsrätten för att skydda sin laglott. Har en avliden förälder förordnat i sitt testamente att efterlevande make ska få all hans kvarlåtenskap med full äganderätt, är det också en laglottskränkning i förhållande både till särkullbarn och gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få sin laglott genast och gemensamma barn har rätt till efterarv. Både särkullbarn och gemensamma barn kan begära jämkning av testamentet hos tingsrätten för att skydda sin laglott. Laglottsjämkningen ska begäras inom sex månader efter det att barnet har fått besked om (delgivits) testamentet. Givetvis kan barnen välja att avstå från jämning och acceptera förälderns önskan enligt testamentet. Fler bör skriva testamente än vad som görs idag. Allt fler personer lever i samboförhållanden och saknar det skydd som gifta har i form av efterlevande makes arvsrätt. Allt fler barn födda i tidigare äktenskap eller utom äktenskapet kommer att kräva sin arvsrätt direkt när föräldern med ny familj avlider. Försäkringsbevakning är ett relativt okänt begrepp i Sverige, säger Ulf Lernéus på Fonus. Även om man vet vilka privata försäkringar man har, tänker få på att de också är kollektivt försäkrade, genom arbetsgivare eller fack. Om en person avlider är det svårt att få vetskap om dessa försäkringar, eftersom utbetalningar inte alltid sker med automatik. Här följer några exempel på när man bör skriva testamente: Sambor som vill ärva varandra. Barnlösa makar som vill att den efterlevande maken ska ha full äganderätt till den först avlidna makens kvarlåtenskap. Makar som vill att gemensamma barn ska få ut sitt arv eller sin laglott redan när den första av makarna avlider. Makar som vill att särkullbarn inte ska ärva (i vart fall mer än laglotten) förrän båda makarna har avlidit. Den som har speciella önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen, t.ex. att ett av barnen ska ha viss egendom eller mer än syskonen. När man vill att det någon får i arv eller på grund av testamente ska vara testamentstagarens enskilda egendom. Den som vill att en släkting, vän eller organisation ska ha en viss penningsumma eller andel av kvarlåtenskapen. Den som inte har legala arvingar och som vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla annan än Allmänna arvsfonden. Försäkringsbevakning en lönsam investering Varje år går åtskilliga miljoner kronor i privata försäkringspengar förlorade. Drygt 200 miljoner kronor hittar varje år sina ägare genom Fonus försäkringsbevakning, men nästan lika mycket fryser inne för att ingen gör anspråk på dem. Stor okunskap Varje år avlider cirka människor i Sverige, många är försäkrade. I en undersökning utförd av Fonus via Fonus hemsida på frågan Vet Du vilka försäkringar Du omfattas av i samband med dödsfall? Över st var inne och svarade på frågan. Bara 3,8 procent av de tillfrågade svarade ja, berättar Ulf Lernéus. Åtskilliga miljoner årligen Varje år är det tiotusentals försäkringar värda åtskilliga miljoner kronor som aldrig når sina förmånstagare. Fonus verksamhet leder till att ungefär 200 miljoner kronor årligen kan betalas ut. De stora förlorarna är anhöriga till förtidspensionärer och arbetslösa under 65 år. Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga det heller. Därför ska man regelbundet gå igenom sina försäkringar, både för sin egen och efterlevandes skull. Har man inga naturliga arvingar kan pengarna testamenteras till någon verksamhet, förening eller fond avslutar Ulf Lernéus.

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS I svaromål FONUS - SBF Vi har fört samman SBF och Fonus, landets ledande begravningsentreprenörer, och bett dem ställa frågor till varandra. Fonus är ett kooperativt förbund med ett rikstäckande nät av begravningsbyråer. SBF Sveriges Begravningsbyråers förbund företräder de privatägda, auktoriserade begravningsbyråerna. Så här svarade de på sina egna och konkurrentens frågor. SBFs frågor till Fonus: 1. Hur värnar man om det personliga engagemanget i det kooperativa Fonus? Fonus svarar: Genom att värna individen och kontinuerligt arbeta för kompetenshöjande insatser och ge människor i Fonus chans att växa med de många olika stimulerande arbetsuppgifterna som finns i vårt unika företag. De människor vi möter är unika, likaså de som arbetar hos oss. Vår uppgift är att bistå våra kunder på bästa sätt. Med FonusAkademin i Falköping har vi dagligen grundutbildning och fortbildning av personal från hela Norden inom begravning, försäkring, sten och familjejuridik. SBFs eget svar: Vår uppfattning är att det är svårt att värna om det personliga engagemanget i en företagsstruktur där ägaren inte finns involverad i det dagliga arbetet. 2. Vilken motsvarighet har Fonus till SBF:s auktorisation? Fonus svarar: Vi har valt att inte auktorisera oss själva. Vi ser inget värde i självauktorisation. Vi vet att vi är bra och har mycket fina produkter att erbjuda konsumenten. Däremot har Fonus tagit intiativ till att kvalitetscertifiera företaget via extern aktör. Detta anser vi ur ett kundperspektiv ha konkret kundnytta. Vårt mål är att tillfredställa kundens behov i främsta ledet. Region Mitt och Väst är klara övriga landet är på gång. SBFs eget svar: Fonus saknar helt vår motsvarighet eftersom man inte har möjlighet att exempelvis frånta en Fonus-byrå dess auktorisation. Man har heller inge särskild reklamationsnämd dit konsumenten kan vända sig och få ett ärende opartiskt prövat. Fonus frågor till SBF: 1. Vem sköter Auktorisering samt Certifiering av begravningsbyråer i Sverige? SBF svarar: En privatägd begravningsbyrå kan söka auktorisation hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Innan auktorisationen erhålles måste den sökande genomgå de av Sveriges Begravningsbyråers Förbund fastställda utbildningarna. Byrån måste även uppfylla de krav som finns uppställda i den så kallade praktikan, det gäller standard på lokaler, prissättning, öppethållandetider, begravningsbilar etc. Efter ansökan görs en kontroll/revision hos den sökande begravningsbyrån. Kontrollanten som är en representant för Sveriges Begravningsbyråers Förbund fyller då i ett revisionsprotokoll utifrån de bestämmelser som gäller. Efter detta beslutar styrelsen för SBF huruvida byrån kan bli auktoriserad eller ej. En kontroll av byrån äger sedan rum vart femte år. Vid dessa kontroller har Alla är vi lika inför döden Mångkulturella samhällen av idag omfattar en mängd olika religioner och trossamfund. I Sverige finns hundratusentals människor med en annan religiös tillhörighet än den protestantiskt kristna. De större trossamfunden har alla olika sätt att se på död och pånyttfödelse. Buddhismen förespråkar att de anhöriga ska finnas vid den döendes sida för att skapa en kärleksfull atmosfär och låta den döende lämna sitt jordeliv i frid. Christer Gustafsson, SBF och Peter Göransson, Fonus, representanter för Sveriges ledande begravningsentreprenörer, ställer frågor om varandras verksamheter och policy. byrån möjlighet till förlängd auktorisation. Den byrå som under pågående period bryter mot auktorisationsreglerna riskerar att mista sin auktorisation. Utöver auktorisationen har också byråerna möjlighet att kvalitetssäkra sin verksamhet genom exempelvis ISO-certifiering. Fonus eget svar: Finns inget organ vad jag känner till som sköter auktorisering av begravningsbyråer. Det kan man göra själv, såsom Fondkistan och SBF har valt att göra. Jag ser självauktorisation som vilseledande marknadsföring. Däremot kan externa certifieringsföretag utföra kvalitetscertifieringar. Fonus har valt att anlita Integria AB som alldeles i dagarna blivit uppköpta av Lloyds. Ett oerhört neutralt och högt respektabelt företag. 2. Hur upphandlas transportavtalen från sjukhus till begravningsbyråerna i Sverige? SBF svarar: För vissa transporter av avlidna i Sverige är det kommun, landsting eller Islam Enligt islam är livet på jorden en förberedelse för kommande, evigt liv. Man tror att när universum en dag förstörs tar det ny form då de döda återuppväcks. Döden, liksom födelsen är en lika naturlig del av livet. Islamisten har under hela sin levnad ett stort ansvar för sin död, liksom han har en rad rättigheter även efter döden. Som islamist ska man ha förberett för sin bortgång och dagligen, stundligen utföra goda gärningar och sträva efter att inte synda. Kroppen av en avliden ska visas stor - respekt, den får inte obduceras utan särskilt tillstånd. Kroppen tvättas och lindas in i rent tyg och begravs så snart som möjligt efter dödsfallet. Vid begravningen ska kroppen ligga på sidan och vara vänd mot Mecka. Judendom Judar tror inte på ett liv efter döden. Enligt judendomen återgår man efter döden till sitt ursprungliga tillstånd. Judar anser att alla är lika inför döden. Alla judar begravs i samma, enkla typ av kista efter att ha tvättats och svepts i vitt av medlemmarna i det judiska begravningssällskapet, Chevra kadisha. Skillnaden man gör mellan män och kvinnor är att män begravs tillsammans med sin bönemantel som fått fransarna avklippta. Detta som ett tecken på att man inte behöver uppfylla jordelivet alla polis som har ansvaret. För att få dessa transporter utförda gör respektive myndighet en upphandling genom anbudsförfarande. När det gäller Sveriges Begravningsbyråers Förbunds policy i frågan, gäller att man vid varje upphandlingstillfälle noggrant går igenom kravspecifikationen i upphandlingsunderlaget. Därefter lämnas ett pris som täcker leverantörens samtliga kostnader, samt ger ett rimligt täckningsbidrag. Att genom prisdumpning försöka erhålla den här typen av transporter anser vi vara helt förkastligt och även äventyra viktiga etikfrågor. Fonus eget svar: Tack vare Lagen om offentlig upphandling skall alla större avtal annonseras via olika media. Dvs alla företag har möjlighet att lämna konkurrenskraftiga avtal. Precis som inom vilken bransch som helst. Det viktiga är att köparen får en bra leverantör som tänker både på etik, kvalitet och pris. Vi från Fonus anser oss kunna erbjuda alla dess komponenter och lite till. krav längre. Till skillnad från till exempel Buddhism och Hinduism jordfäster judar de döda utan föregående kremation. Buddhism Buddhismen förespråkar att de anhöriga ska finnas vid den döendes sida för att skapa en kärleksfull atmosfär och låta den döende lämna sitt jordeliv i frid. Vid svår sjukdom eller vid själva dödsögonblicket ser man gärna att en andlig person ledsagar utför vissa ceremonier. Man tror att dödsprocessen kan pågå i upp till tre dagar efter att hjärtat slutat slå och därför flyttar man normalt inte kroppen förrän den tiden förflutit. Efter kremation förvaras askan av de anhöriga, oftast vid husaltaret. Hinduism Hinduer tror på moksha, den slutgiltiga frigörelsen för den som strävar efter andlighet. När en hinduist dör bränns kroppen och askan sprids vid ett rinnande vattendrag. Helst ska det ske vid floden Ganges heliga vatten. Genom den renande kraft som floden anses ha hoppas man få hjälp att förlösas ur själavandringen, alltså den ständiga återfödelsen. Källor: Judiska församlingen, Stockholms Buddhistcenter, Islamiska förbundet,

15 Överblivna läkemedel sökes! Lämna in överblivna läkemedel på apoteket. Läs mer på Genom att lämna in överblivna läkemedel på apoteket gör du en viktig insats för miljön! Kampanjen Överblivna läkemedel sökes! är ett samarbete mellan Stiftelsen Håll Sverige Rent, Läkemedelsindustriföreningen, Kronans Droghandel, Tamro, Apoteket samt Landstingsförbundet.

16 !" # $% &

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG ADVOKATIDAG Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 11 juni 2008 Advokaten har ett stort ansvar för grundläggande rättigheter För den enskilde är det svårt att överblicka konsekvenserna av de nya lagarna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-32 GRAFISK

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin Bjon Lärdomsprovets titel Arvsskatteplanering År 2011

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer